ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse DEL 1 ALTERNATIV TVISTELØSNING EN OVERSIKT KAPITTEL 1 Introduksjon Innledning Den praktiske betydningen av alternativ tvisteløsning Fordeler og ulemper ved alternativ tvisteløsning Nærmere om bokens emne Litteraturmaterialet Videre opplegg KAPITTEL 2 Oversikt over alternative tvisteløsningsmetoder Generelt Forhandlinger mellom partene Mekling Ulike varianter av mekling Mekling i forliksrådet Utenrettslig mekling Rettsmekling Tradisjonell domstolsmekling Voldgift Andre former for alternativ tvisteløsning Innledning Forhandlinger i arbeidsforhold Nemndbehandling Klageadgang overfor forvaltningen Ekspert- og oppmannsordninger i tilvirkningskontrakter Minitrial Tidlig nøytral vurdering (Early Neutral Evaluation) Summarisk hovedforhandling (Summary Jury Trial/ Summary Bench Trial)

2 10 ALTERNATIV TVISTELØSNING DEL 2 SENTRALE FORHOLD AV BETYDNING VED ALTERNATIV TVISTELØSNING KAPITTEL 3 Valg av tvisteløsningsmetode Innledning Generelt Utgangspunktet for analysen Har tvist oppstått, eller er partene på kontraktsstadiet? Ulike hensyn som bør vektlegges ved valg av tvisteløsningsmetode Tid Pris Ønske om «det materielt riktige resultatet» I hvilken grad ønsker partene å overlate avgjørelsen til en tredjeperson? Tradisjoner innenfor bestemte områder Behov for spisskompetanse Fleksibilitet i prosessen Konfidensialitet Øvrige forhold ved den aktuelle tvisten og partene Et eksempel: salg av fast eiendom mellom næringsdrivende Scenario Kontraktsinngåelsen Tvist har oppstått uten at tvisteløsningsmetode er valgt.. 69 KAPITTEL 4 Årsaker til at tvister ikke løser seg i minnelighet Generelt Hvorfor velger partene prosess fremfor forlik? Innledning En av partene nekter å forhandle Forhandlingene fører ikke frem Absolutt konflikt mellom partene («zero-sum situations») Advokatens rolle Fremskaffelse av informasjon Andre tvisteløsningsmetoder benyttes ikke eller fører ikke til minnelig løsning Hvor forlikes saker etter at prosess er igangsatt? Generelt Muligheten for å forutse sakens utfall

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Forhandlingers strategiske natur Empiri variable faktorer som påvirker muligheten for forlik Hvilke sivile tvister bør prosederes? KAPITTEL 5 Beregning og analyse av prosessrisiko Innledning Sentrale faktorer ved beregning av prosessrisikoen Faktum, bevisbedømmelse og bevisbyrde (tvilsrisiko) Den juridiske risikoen (advokatens rettslige analyse) Dommerrisikoen Skjønns- og sympatifaktoren Erfaringsfaktoren Kostnadsfaktoren Oppfyllelsesrisikoen Sluttbemerkninger Angivelse av prosessrisiko En modell for beslutningsanalyse Ulik vurdering av prosessrisikoen hos advokaten avhengig av om han representerer saksøker eller saksøkte? DEL 3 ADVOKATEN I FORHANDLINGER KAPITTEL 6 Innledning Innledende bemerkninger om forhandlinger Advokatens faglige kompetanse som forhandler betydningen av å kunne forhandle Litt om kildesituasjonen Nærmere om litteraturmaterialet Den videre fremstillingen KAPITTEL 7 Hvorfor advokaten som forhandler? Spørsmålsstillingen Juridisk og spesiell ekspertise Generelt Juridisk ekspertise Annen spesiell ekspertise Relasjoner renommé

4 12 ALTERNATIV TVISTELØSNING 7.4 Dyktighet Distanse objektivitet Strategiske vurderinger taktisk fleksibilitet Når bør klienten forhandle selv? Samspillet mellom advokaten og klienten under forhandlingsprosessen KAPITTEL 8 Sentrale forhold som påvirker forhandlingsprosessen Foreløpig oversikt over forhandlingsprosessen Forskjeller mellom juridiske forhandlinger og andre forhandlinger Ulike typer juridiske forhandlinger Innledning Sivile tvister og kommersielle rettsforhold Ett eller flere forhold Kompleksiteten i forhandlingene Partenes (og advokatenes) fremtidige relasjoner Fordelings- og integrasjonsforhandlinger Internasjonale forhandlinger Ulike kommunikasjonsmåter ved forhandlinger Generelt Forhandlinger per telefon Forhandlinger per brev, telefaks eller e-post Forhandlingsposisjonen og dens betydning Innledning Hvilke forhold påvirker forhandlingsposisjonen? Er forhandlingsposisjonen sterk eller svak betydningen av å skape en illusjon om forhandlingsposisjonen Hvordan kan advokaten påvirke klientens og motpartens forhandlingsposisjon? Skal forhandlingsposisjonen ha betydning, må klienten være villig til å bruke den eller klare å overbevise motparten om at den kan bli brukt Forhandlingsstil Forhandlingsstrategier Forhandlingsteknikker KAPITTEL 9 Forhandlingsstil Innledning To ulike forhandlingsstiler

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Hvilken forhandlingsstil er den vanligste og mest effektive? Innledning de amerikanske undersøkelsene Den norske undersøkelsen Foreløpig konklusjon Er den samarbeidsorienterte forhandlingsstilen virkelig den mest effektive? Fordekning av forhandlingsstilen Er en kombinasjon av de to forhandlingsstilene den mest effektive og beste forhandlingsstilen? Er det noen forskjell mellom kvinner og menn vedrørende forhandlingsstil og effektivitet som forhandlere? Finn din egen forhandlingsstil Oppsummering KAPITTEL 10 Forhandlingsstrategier Generelt om forhandlingsstrategier Sondring mellom forhandlingsstil og forhandlingsstrategi Den konkurranseorienterte forhandlingsstrategien Den samarbeidsorienterte forhandlingsstrategien Den problemløsningsorienterte forhandlingsstrategien Innledning fokus på verdiskaping Harvard-modellen Den problemløsningsorienterte forhandlingsstrategien (utviklet for juridiske forhandlinger) Bruk av ulike forhandlingsstrategier under en og samme forhandling Hvilken forhandlingsstrategi er den beste og mest effektive? Hvilken forhandlingsstrategi passer best i de ulike forhandlingssituasjonene? Oppsummering KAPITTEL 11 Forhandlingsteknikker Innledning Betydningen av å kjenne til forhandlingsteknikkene Oversikt over forhandlingsteknikkene Valg av forhandlingsteknikker påvirkningsfaktorer Oppsummering

6 14 ALTERNATIV TVISTELØSNING KAPITTEL 12 Oversikt over forhandlingsprosessen Innledning Forberedelsesfasen Forhandlingsfasen Avslutningsfasen Evaluering av forhandlingsprosessen etter avslutning av forhandlingene KAPITTEL 13 Forberedelsesfasen Generelt Betydningen av forberedelser De to hovedelementene i forberedelsesfasen videre opplegg for kapitlet De første forberedelsene mellom advokaten og klienten Innledning kunnskap om faktum Klientens ønsker og målsettinger Prioritetsrekkefølge av klientens interesser og ønsker Tentativ vurdering av forhandlingsposisjon og forhandlingsstrategi Foreløpig vurdering av klientens forventninger til forhandlingene Klientens tilstedeværelse under forhandlingene Advokatens egne og videre forberedelser Innledning Kunnskap om faktum Kunnskap om jussen Etablering av klientens motstandspunkt for forhandlingene hva er klientens BATNA? Etablering av klientens ambisjonsnivå for forhandlingene Antakelser om motpartens motstandspunkt, BATNA og ambisjonsnivå Planlegging av klientens åpningsposisjon Antakelse om motpartens åpningsposisjon Planlegging av egne forhandlingsstrategier, forhandlingsteknikker og innrømmelser Antakelser om motpartens forhandlingsstrategier og forhandlingsteknikker og planlegging av forsvarsteknikker Den faktiske rammen omkring forhandlingene logistikk Innledning Når bør det forhandles?

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Hvor bør det forhandles? Plassering under forhandlingene Forhandlinger med flere enn to parter eller mange representanter Logistiske forhold ved internasjonale forhandlinger Advokatens forhandlingsfullmakt Avstemming med klienten før forhandlingene begynner Oppsummering av forberedelsesfasen KAPITTEL 14 Selve forhandlingsfasen Oversikt og opplegg Generelt Ulike fremstillingsmåter Videre opplegg Innledningsstadiet Informasjonsstadiet Generelt Innhenting av informasjon Kontroll med avgivelse av informasjon bruk av blokkeringsteknikker Bruk av agenda Åpningsstadiet Innledning Hvem av partene bør åpne forhandlingene? Åpningsposisjonens størrelse Reaksjon på motpartens åpningsposisjon Krav på krav (betingelse på betingelse) Falske krav Rekkefølgen av de forhold forhandlingene gjelder Fordelings- og innrømmelsesstadiet Innledning Nærmere om innrømmelser Hvordan oppnå innrømmelser fra motparten generelt Ulike teknikker for å oppnå innrømmelser fra motparten Rasjonell argumentasjon (faktisk og juridisk) Emosjonell argumentasjon Trusler og advarsler Løfter Taushet Profesjonelt sinne Aggresjon

8 16 ALTERNATIV TVISTELØSNING Avslutning av fordelings- og innrømmelsesstadiet Generelt betydningen av tålmodighet og nonchalanse Bruk av tidsfrist Bruk av ultimatum Splitting av differansen Bruk av fraksjonskonsept Overgivelse Verdimaksimeringsstadiet Innledning Overgangen fra fordelings- og innrømmelsesstadiet til verdimaksimeringsstadiet Ulike teknikker for å maksimere verdien av forhandlingsresultatet Fordeling av verdiskaping Noen andre forhandlingsteknikker som kan brukes under forhandlingsfasen Generelt Stort forhandlingsteam En rimelig og en urimelig forhandler Utnyttelse av tidspress Bruk av ett eneste tilbud («Boulwareism») Tilbud som faller bort eller reduseres i verdi etter utløpet av en fastsatt frist Forhandler uten fullmakt Forhandler med begrenset fullmakt Påstått ekspertise Falske innrømmelser Brå avslutning av forhandlingene Etterfølgende endring av forhandlingsresultatet grunnet «klientproblemer» («the nibble») Betydningen av ikke-verbale signaler Generelt Eksempler på og tolkning av ikke-verbale signaler Ikke-verbale signaler på at en person bløffer/ikke er sannferdig Oppsummering av forhandlingsfasen KAPITTEL 15 Avslutningsfasen inngåelse av selve forliket Innledning Utformingen av avtale om forhandlingsresultatet

9 INNHOLDSFORTEGNELSE Situasjonen dersom motparten lager avtaleutkastet Formelle forhold Oppsummering av avslutningsfasen KAPITTEL 16 Evaluering av forhandlingsprosessen etter avsluttede forhandlinger Generelt Vurdering av forberedelsesfasen Vurdering av forhandlingsfasen Vurdering av avslutningsfasen Sluttbemerkninger KAPITTEL 17 Internasjonale forhandlinger Oversikt Sentrale utfordringer ved internasjonale forhandlinger Hvordan oppfattes nordmenn som forhandlere? Forhandlinger med parter fra de nordiske land Innledning Sverige Danmark Finland Island Forhandlinger med Norges viktigste handelspartnere i Europa Oversikt Storbritannia Tyskland Nederland Frankrike Spania Russland Forhandlinger i USA, Canada og Brasil Innledning USA Canada Brasil Forhandlinger med Norges viktigste handelspartnere i Asia Generelt Japan Kina Sør-Korea Singapore

10 18 ALTERNATIV TVISTELØSNING Taiwan Hong Kong KAPITTEL 18 Etiske forhold og advokaten som forhandler Generelt Nærmere om de etiske kravene til advokaten Generelt ingen spesiell etisk forhandlingsregel Etiske krav av særlig interesse ved forhandlinger Forholdet mellom bløffing og uriktig og villedende informasjon Opplysninger om advokatens fullmakter Mottakelse av konfidensiell informasjon vedrørende motparten «Back-trading» Etiske forhold mellom klienten og advokaten Press fra klienten Orienteringsplikt overfor klienten Klientens holdning til advokatens råd om minnelig løsning Press fra advokaten med hensyn til minnelig løsning Betydningen av klientens samtykke Reaksjoner ved brudd på de etiske reglene KAPITTEL 19 Avtalerettslige forhold og forhandlinger Problemstillingene Når blir partene avtalerettslig bundet ved forhandlinger? Innledning Når anses et forhandlingsutspill som et avslag? Sivile tvister Kommersielle rettsforhold Hvordan kan partene unngå å bli avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger? Erstatning for omkostninger ved forhandlinger som ikke fører frem Plassering av problemstillingen Sivile tvister Kommersielle rettsforhold Hovedregel og ansvarsgrunnlag Nærmere om skyld- og lojalitetsvurderingen Noen eksempler på atferd som kan føre til prekontraktuelt ansvar

11 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilsidesettelse og lempning av avtaler som er blitt til etter forhandlinger Generelt Forliksavtaler i sivile tvister Avtaler i kommersielle rettsforhold DEL 4 PLIKTEN TIL Å FORSØKE Å LØSE TVISTEN I MINNELIGHET FØR SØKSMÅL ANLEGGES FOR TINGRETTEN KAPITTEL 20 Plikter før sak reises for tingretten generelt Innledning Partenes tre plikter før sak reises Varsel om krav og grunnlag for kravet Plikt til å opplyse om viktige bevis Forsøk på minnelig løsning Videre opplegg KAPITTEL 21 Nærmere om plikten til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises for tingretten med hvilke tvisteløsningsmetoder kan plikten oppfylles? Generelt problemstillingen Hvordan kan partene oppfylle plikten til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises for tingretten? Ordlyden i tvisteloven 5-4 er ikke uttømmende forhandlinger og andre tvisteløsningsmetoder kan benyttes til å oppfylle plikten Forarbeidene til tvisteloven Nærmere om hva som ligger i selve plikten til å søke tvisten løst i minnelighet Valg av tvisteløsningsmetode når plikten skal oppfylles KAPITTEL 22 Særlig om mekling i forliksrådet Innledning Saker som behandles av forliksrådet Saksbehandlingen i forliksrådet Forliksrådets adgang til å avsi dom rettsmidler mot forliksrådets avgjørelser

12 20 ALTERNATIV TVISTELØSNING KAPITTEL 23 Særlig om utenrettslig mekling Generelt Krav om skriftlig avtale mellom partene Hvem kan være mekler? Gjennomføringen av meklingen Godtgjørelse til mekleren KAPITTEL 24 Konsekvenser av at plikten til å søke minnelig løsning ikke oppfylles Søksmålet skal ikke avvises Sakskostnadskonsekvenser KAPITTEL 25 Avsluttende betraktninger Formål og tolkning i praksis Pliktbestemmelsen kan bli vanskelig å gi konsekvenser i praksis 407 DEL 5 RETTSMEKLING KAPITTEL 26 Innledning Generelt Rettsmekling som mellomstasjon mellom forhandlinger (m.m.) og hovedforhandling Grunner for å delta i rettsmekling Stadier i rettsmeklingsprosessen Tvisteloven og rettsmekling Litteratur Videre opplegg KAPITTEL 27 Advokatens oppgaver og rolle i rettsmekling hovedsynspunkter Advokatens hovedoppgaver i rettsmekling Advokatens rolle i rettsmeklingen KAPITTEL 28 Meklerens tilnærmingsmetoder meklerteknikker Oversikt Meklerens metoder ved styring av meklingsprosessen Innledning

13 INNHOLDSFORTEGNELSE Den tilretteleggende metoden (interessebasert mekling) Den evaluerende metoden Den transformerende metoden Snever eller bredt anlagt mekling Begrenset eller aktiv deltakelse fra partene Bruk av separate møter Meklerteknikker Innledning Meklingen presenteres som en problemløsningsprosess Teknikker som bedrer kommunikasjonen mellom partene Kontrollering av partenes følelser Gjengivelse og omformulering av utsagn og tvistetemaer Utvikling av løsningsforslag Meklerens håndtering av ulike forhandlingsposisjoner hos partene Assistanse fra mekleren vedrørende forsering av hindre for en minnelig løsning, herunder om ulike syn på prosessrisikoen Løsningsforslag fra mekleren Siste etappe inn mot løsning av tvisten meddelelse av meklerens syn på saken («domsprognose») Betydningen av meklerens tilnærmingsmetode og teknikker for advokaten KAPITTEL 29 Hvilke saker er egnet for rettsmekling når bør advokaten anbefale rettsmekling? Innledning Generelt om advokatens innstilling til om rettsmekling bør foretas Indikatorer som tilsier at rettsmekling bør anbefales Indikatorer som tilsier at rettsmekling ikke anbefales KAPITTEL 30 Initiering av rettsmekling Innledning Hvordan initieres rettsmekling? Hvordan få en negativt innstilt motpart til å delta i rettsmekling? 450

14 22 ALTERNATIV TVISTELØSNING KAPITTEL 31 Forberedelse til rettsmekling Innledning Forberedelse av saken Gjennomgang av saksfilen vurdering av mulig ytterligere informasjonsbehov Indentifisering av partenes behov og underliggende interesser Utarbeidelse av rettsmeklingsplan Informasjonsavgivelse konfidensialitet Hvem skal og kan delta i rettsmeklingen? Fordeling av oppgaver mellom advokaten og klienten Vurdering av prosessrisiko fullmakter m.m Forberedelse av åpningsinnlegg Planlegging av separate møter Hva bør tas med til rettsmeklingsmøtet? Forberedelse av klienten/parten Informasjon til klienten om rettsmeklingsprosessen og aktørenes ulike roller Nærmere om forberedelsen av klienten/parten Avstemming med klienten/parten vedrørende ambisjonsnivå for rettsmeklingen etc KAPITTEL 32 Gjennomføring av rettsmeklingen Innledning Introduksjonsfasen Generelt etablering av godt meklingsklima Mer om meklerens orientering om meklingsprosessen Åpningsinnlegget til partene/advokatene Generelt Mer om oppbygningen av åpningsinnlegget Oversikt Åpningsinnleggets punkt 1 innledningen Åpningsinnleggets punkt 2 partens syn på saken og litt om jussen Åpningsinnleggets punkt 3 klientens interesser og hva klienten ønsker å få ut av rettsmeklingen Åpningsinnleggets punkt 4 antydning om løsningsalternativer Åpningsinnleggets punkt 5 avrunding

15 INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjonsinnhentingsfasen eventuell bruk av separate møter Informasjonsinnhenting Eventuell bruk av separate møter Løsningsfokuseringsfasen bygging av enighet mellom partene Innledning Utvikling av løsningsalternativer Bygging av enighet mellom partene Hva hvis rettsmeklingen kjører seg fast? Bør klientens motstandspunkt meddeles den andre parten eller mekleren? Avslutningsfasen inngåelse av avtale eller rettsforlik Innledning Rettsmeklingen fører til en minnelig løsning Rettsmeklingen resulterer ikke i en minnelig løsning Sakskostnader KAPITTEL 33 Etiske forhold og rettsmekling Innledning Hovedforpliktelse og begrensninger for advokaten Opplysninger om advokatens fullmakter «Back-trading» KAPITTEL 34 Enkelte andre forhold og rettsmekling Bevisforbud og taushetsplikt Rettsmidler m.m DEL 6 VOLDGIFT KAPITTEL 35 Innledning Voldgift som alternativ tvisteløsning Karakteristiske trekk ved voldgift Historikk Ad hoc voldgift og institusjonell voldgift Voldgiftslovens grunnleggende hensyn og systematikk Voldgift i dag og fremover Videre opplegg

16 24 ALTERNATIV TVISTELØSNING KAPITTEL 36 Rettskildene Lovgivning Forarbeider Rettspraksis og voldgiftspraksis Juridisk teori Utenlandske og internasjonale kilder KAPITTEL 37 Hvilke tvister bør løses ved voldgift? Innledning Adgangen til selv å velge sine dommere sakkyndighet Tid Kostnad Fleksibilitet Diskresjon taushetsplikt og offentlighet Forholdet mellom partene Fordel i internasjonale tvister Ønsket om et materielt riktig resultat KAPITTEL 38 Voldgiftsavtalen og gjenstand for voldgift Generelt Når kan voldgift avtales? Når er voldgift avtalt? Hva omfatter voldgiftsavtalen? Forholdet til de alminnelige domstolene KAPITTEL 39 Voldgiftssakens aktører Partene Voldgiftsdommere Hvem kan være voldgiftsdommer? Hvem bør være voldgiftsdommer? Har voldgiftsdommere immunitet mot forfølgning? Sakkyndige oppnevnt av voldgiftsretten Vitner, herunder partsoppnevnte sakkyndige Prosessfullmektigen i voldgift

17 INNHOLDSFORTEGNELSE 25 KAPITTEL 40 Voldgift iverksettes Krav om voldgift Oppnevnelse av voldgiftsdommere Stevning og tilsvar Ytterligere utveksling av prosesskriv KAPITTEL 41 Voldgiftsrettens saksbehandling Generelt Likebehandlingsprinsippet og hensiktsmessighetsprinsippet Voldgiftssted og -språk Muntlig eller skriftlig behandling Krav, påstand og påstandsgrunnlag (anførsler) Bevis KAPITTEL 42 Voldgiftsavgjørelsen Generelt Sakskostnader Forlik for voldgiftsretten Anke over voldgiftsavgjørelsen Tolkning av voldgiftsavgjørelsen Anerkjennelse og fullbyrding av voldgiftsavgjørelser KAPITTEL 43 Ugyldighet Innledning Relative ugyldighetsgrunner Absolutte ugyldighetsgrunner Fristregler KAPITTEL 44 Taushetsplikt og offentlighet Tvistemålsutvalgets mandat og ny lovbestemmelse Hva reguleres av voldgiftsloven 5? Når foreligger taushetsplikt? Vurdering av voldgiftsloven 5 første ledd

18 26 ALTERNATIV TVISTELØSNING KAPITTEL 45 Voldgift og etikk Generelt Voldgiftsdommeres tilknytning til partene mv Kommunikasjon med partene og advokatene Voldgiftsretten og forlik Andre forhold KAPITTEL 46 Utforming av voldgiftsklausuler sjekkliste Generelt Sjekkliste DEL 7 HYBRIDMETODER KAPITTEL 47 Innledning Generelt Opplegg KAPITTEL 48 Early Neutral Evaluation ENE KAPITTEL 49 Minitrial KAPITTEL 50 Summary Bench Trial/Summary Jury Trial KAPITTEL 51 Kritikk av ENE, minitrial og Summary Jury Trial/Summary Bench Trial KAPITTEL 52 Mediation-Arbitration (mekling-voldgift) KAPITTEL 53 Ekspert- og oppmannsavgjørelser Generelt NS NF 05 og NTK 05/NTK 05 Mod

19 INNHOLDSFORTEGNELSE Eksperten i NF 05 og NTK 05/NTK 05 Mod Oppmannen i NTK 05/NTK 05 Mod FIDIC KAPITTEL 54 Ikke-bindende voldgift KAPITTEL 55 Forlikskonferanser (settlement conferences) VEDLEGG Rettsmeklingsplan sjekkliste Generelt Sjekkliste for utarbeidelse av rettsmeklingsplan Forberedelse forhandlinger sjekkliste Generelt Sjekkliste forberedelse forhandlinger Litteratur Domsregister Høyesterettsavgjørelser Andre norske rettsavgjørelser Utenlandske rettsavgjørelser Stikkord

PerM. Ristvedt. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold

PerM. Ristvedt. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold PerM. Ristvedt Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold CAPPELEN AKADEMISK FORLAG OSLO 2003 Innholdsfortegnelse DEL 1 INTRODUKSJON KAPITTEL 1 Innledning 21 1.1 Innledende

Detaljer

Per M. Ristvedt og Ola 0. Nisja. Alternativ tvistel0sning

Per M. Ristvedt og Ola 0. Nisja. Alternativ tvistel0sning Per M. Ristvedt og Ola 0. Nisja Alternativ tvistel0sning CAPPELEN AKADEMISK FORLAG OSLO 2008 Innholdsfortegnelse DEL 1 ALTERNATIV TVISTEL0SNING - EN OVERSIKT KAPITTEL 1 Introduksjon 31 1.1 Innledning 31

Detaljer

Innhold. Del I Rettsmekling en introduksjon... 15

Innhold. Del I Rettsmekling en introduksjon... 15 [start innfort] INNHOLD 9 Innhold Forord... 7 Del I Rettsmekling en introduksjon... 15 Kapittel 1 Introduksjon... 16 1.1 Innledning... 16 1.2 Ulike varianter av mekling... 17 1.3 Hva er rettsmekling? en

Detaljer

Innhold DEL II PERSPEKTIVER... 51

Innhold DEL II PERSPEKTIVER... 51 Innhold DEL I INNLEDNING... 15 1. Emne og opplegg... 17 1.1 Definisjon av mekling... 17 1.2 Mekling og rettsvitenskap... 18 1.3 Opplegget for fremstillingen... 23 1.3.1 Emneavgrensning. Hovedproblemstilling...

Detaljer

688-Forliksraadet.book Page 5 Monday, June 16, 2008 1:15 PM. Innhold

688-Forliksraadet.book Page 5 Monday, June 16, 2008 1:15 PM. Innhold 688-Forliksraadet.book Page 5 Monday, June 16, 2008 1:15 PM Innhold Del 1 Introduksjon................................................... 11 Kapittel 1 Oversikt...................................................

Detaljer

Regler for. Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Mekling

Regler for. Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Mekling Regler for Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Mekling Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Henrik Ibsens gate 100, NO-0255

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

Innhold. Innledning 13

Innhold. Innledning 13 Innhold Innledning 13 Del 1: Bakgrunn og historikk 17 1 Mekling i historisk perspektiv noen blikk til utlandet 19 1.1 De eldste tradisjoner 19 1.2 Utvikling i nyere tid 21 1.3 Utvikling av Alternative

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005.

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005. 1 NY TVISTELOV 1. INNLEDNING Den 17. juni 2005 vedtok Stortinget en ny tvistelov, eller som loven heter, lov om mekling og rettergang i sivile saker. Den nye loven vil avløse tvistemålsloven fra 1915.

Detaljer

Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo

Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 ISBN 978-82-05-47647-9 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: Laboremus Oslo AS Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Alle henvendelser om boken kan rettes til

Detaljer

Om institusjonell voldgift

Om institusjonell voldgift Om institusjonell voldgift Effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning et norsk konkurransefortrinn Stavanger, Bergen og Trondheim Thomas Nordby 14. og 15. november 2017 Voldgift og alminnelige domstoler

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Barnets rettigheter Rett til å uttale

Detaljer

Regler for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning

Regler for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Regler for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Postboks 2874 Solli, NO-0230 OSLO Telefon +47 22

Detaljer

Regler for Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Voldgift og Forenklet Voldgift

Regler for Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Voldgift og Forenklet Voldgift Regler for Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Voldgift og Forenklet Voldgift Oslo Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning Henrik

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

OCC'S INSTITUTT FOR VOLDGIFT OG ALTERNATIV TVISTELØSNING

OCC'S INSTITUTT FOR VOLDGIFT OG ALTERNATIV TVISTELØSNING OCC'S INSTITUTT FOR VOLDGIFT OG ALTERNATIV TVISTELØSNING En kort presentasjon i forbindelse med lansering av nye regler v/styreleder Stephen Knudtzon 1 HISTORIKK I ET NØTTESKALL Oslo Chamber of Commerce's

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

Forhandlinger og avtaler

Forhandlinger og avtaler Forhandlinger og avtaler JUS5251 Ekspropriasjonsrett v/sverre Blandhol Professor dr. juris, Institutt for Offentlig rett Oversikt Forhandlinger: rettslig rammeverk Rett, makt eller interesser? Alternativer,

Detaljer

Norske erfaringer med alternativ tvisteløsning i byggesaker

Norske erfaringer med alternativ tvisteløsning i byggesaker Norske erfaringer med alternativ tvisteløsning i byggesaker v/ advokat dr. juris Jan Einar Barbo, advokatfirmaet BA-HR DA, Oslo København, 19. mars 2015 Agenda - De norske NS-standardkontraktene - Litt

Detaljer

Borgar Hogetveit Berg (red.) Voldgiftsloven. med kommentarer. 0ystein Askim Borgar ttegetveit Berg Andreas Meideil Carsten Riekeles Eirik Vikanes

Borgar Hogetveit Berg (red.) Voldgiftsloven. med kommentarer. 0ystein Askim Borgar ttegetveit Berg Andreas Meideil Carsten Riekeles Eirik Vikanes Borgar Hogetveit Berg (red.) Voldgiftsloven med kommentarer 0ystein Askim Borgar ttegetveit Berg Andreas Meideil Carsten Riekeles Eirik Vikanes Med bidmgfra Jan Ussing Andersen Helena Rosen Andersson Frank

Detaljer

Besl. O. nr. 60. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 60. Jf. Innst. O. nr. 51 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( )

Besl. O. nr. 60. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 60. Jf. Innst. O. nr. 51 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( ) Besl. O. nr. 60 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 60 Jf. Innst. O. nr. 51 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) År 2004 den 12. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Innhold Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Kapittel 1 Lovens formål og anvendelse 21 1-1. Lovens formål 21 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ),

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter tjenestemannsloven

Detaljer

FORHANDLINGER VED NILS-HENRIK PETTERSSON ADVOKAT, ADVOKAATFIRMAET SCHJØDT

FORHANDLINGER VED NILS-HENRIK PETTERSSON ADVOKAT, ADVOKAATFIRMAET SCHJØDT FORHANDLINGER VED NILS-HENRIK PETTERSSON ADVOKAT, ADVOKAATFIRMAET SCHJØDT INDUSTRIJURIST SEMINARET 2007 FORHANDLINGER I TEORI 1. INNLEDNING - Forhandlinger = kommunikasjon - Advokatens rolle i forhandlingene

Detaljer

KonfMkt, mekling og rettsmekling

KonfMkt, mekling og rettsmekling Kristin Kjelland-M0rdre, Carsten Anker, Per Gammelgârd, Anne-Lise H. Rolland, Karen Sophie Steen KonfMkt, mekling og rettsmekling UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 Introduksjon 13 DEL I KONFLIKTER,

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Retten kan oppnevne sakkyndige:

Retten kan oppnevne sakkyndige: DISPOSISJON BRUK AV SAKKYNDIGE FOR NORSKE DOMSTOLER OG VOLDGIFTSRETTER Advokat Helge Morten Svarva, Wiersholm Voldgiftsforeningen og Det Danske Selskab for Byggeriets fellesarrangement 8. november 2012

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Rettsmekling ingen suksess i jordskifteretten Per Kåre Sky, Hansedagen, 5. februar 2010

Rettsmekling ingen suksess i jordskifteretten Per Kåre Sky, Hansedagen, 5. februar 2010 Rettsmekling ingen suksess i jordskifteretten Per Kåre Sky, Hansedagen, 5. februar 2010 Disposisjon: Litt om den forskningen som vi har gjort på UMB Introduksjon til rettsmekling Konfliktløsningsmetodene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i HR-2011-01306-U, (sak nr. 2011/897), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1 Innhold kapittel 1 kravene til en god prosessordning....... 1 1 Sivilprosessens oppgaver............................... 1 2 Prinsippene for hvordan oppgaven bør løses............... 6 2.1 Prinsippenes

Detaljer

Unni Sandbukt (leder) Bjørn Eirik Hansen (vara) Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen

Unni Sandbukt (leder) Bjørn Eirik Hansen (vara) Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen Tilsynsutvalget for dommere har den 22. juni 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-017 (arkivnr: 16/276) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A og B på konstituert sorenskriver C ved X tingrett. Unni

Detaljer

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1. kapittel 2 grunnbegreper, struktur og internasjonale føringer... 34

Innhold. kapittel 1 kravene til en god prosessordning... 1. kapittel 2 grunnbegreper, struktur og internasjonale føringer... 34 530030-Sivilprosess.book Page vii Monday, February 18, 2013 12:20 PM Innhold kapittel 1 kravene til en god prosessordning....... 1 1 Sivilprosessens oppgaver............................... 1 2 Prinsippene

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-039 (arkivnr: 15/605) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING JULI 2016 Innhold 1. Hva kan behandles i Forbrukerrådet?... 3 2. Hva kan det ikke klages på?... 3 3. Hvem kan klage?... 3 4. Hvordan innleveres klagen?... 3 5.

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-049 (arkivnr: 16/661) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. oktober 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. oktober 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. oktober 2013 truffet vedtak i Sak nr: 49/13 (arkivnr: 201300316-20) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget

Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget 1. Formål Husleietvistutvalget skal legge til rette for at partene ved mekling eller avgjørelse får løst saken på en rask, rimelig og kompetent måte.

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Barnefordelingssaker i retten

Barnefordelingssaker i retten Barnefordelingssaker i retten Publisert 2011-10-29 22:11 (/file/383579.gif) Barnefordelingsprosessen Etter straffesaker er barnefordelingsaker den hyppigste forekommende sakstypen som behandles ved norske

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Kurs for folkehøgskolene 27. september 2012 Bjørn Sævareid Noen misforståelser om forhandlinger Den andre er bare motstander Forhandlinger handler bare

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Senere: Peder Ås mot B Bilservice AS v/marte Kirkerud og Marte Kirkerud.

Senere: Peder Ås mot B Bilservice AS v/marte Kirkerud og Marte Kirkerud. 1 Avskjed (gitt høst 2016) gjennomgåelse 11.10.17 v/ Anne Robberstad Analyse på kladd (svært viktig): («Hva slags dyr er dette?» Robins guide: «Hva er greia?») Din rolle: juridisk betenkning. Hvem er sakens

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

OSLO TINGRETT. KJENNELSE 27.06.2016 i Oslo tingrett 16-066986TVI-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Inga Bejer Engh. Saksøker. Advokat Emanuel Feinberg

OSLO TINGRETT. KJENNELSE 27.06.2016 i Oslo tingrett 16-066986TVI-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Inga Bejer Engh. Saksøker. Advokat Emanuel Feinberg OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 27.06.2016 i Oslo tingrett Saksnr.: 16-066986TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Inga Bejer Engh Saken gjelder: Spørsmål om avvisning Saksøker Edward Joseph Snowden Advokat

Detaljer

Forhandlinger i kontekst

Forhandlinger i kontekst Forhandlinger av Truls Erikson, Senter for entreprenørskap, UiO Forhandlinger i kontekst Visjon Forretningsidè Situasjonsanalyse Markesplan Implementering Forretningsplan 1 Forhandlinger Fordelingsforhandlinger

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Kapittel 1. Formål og virkeområde

Kapittel 1. Formål og virkeområde Vedlegg til avtale om nasjonal tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgsektoren - saksbehandlingsregler for nasjonalt tvisteløsningsnemnd i helse- og omsorgssektoren Kapittel 1. Formål og virkeområde 1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING Desember 2016 Innhold 1. Hvilke klagesaker behandles i Forbrukerrådet... 3 2. Hvilke klagesaker kan ikke behandles i Forbrukerrådet... 3 3. Hvem kan klage...

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.08.2015 i Oslo tingrett, 15-035851TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger Saken gjelder: Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK Marius Reikerås mot Tilsynsrådet

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-080 (arkivnr: 17/939) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på lagdommerne B, C og D ved X lagmannsrett.

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008 Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner Svein-Harald Stavnes, juridisk rådgiver ved Namsfogden i Oslo Anne Grethe Vonsyld, senior rådgiver ved Forliksrådet i Drammen Gangen i forlikssak

Detaljer

Jo Hov: Innføring i prosess 1 og 2 (2010), med unntak av petitavsnitt.

Jo Hov: Innføring i prosess 1 og 2 (2010), med unntak av petitavsnitt. Sensorveiledning 3. juni 2014 v/christian Reusch Del I sivilprosess Oppgave - Sommerhuset i Lillevika Navn/dato Læringskrav Studenten skal ha god forståelse av: Metodespørsmål i sivilprosessen, herunder

Detaljer

DEL I Innledende problemstillinger DEL II Vitnepsykologiske utgangspunkter DEL III Feilkildene

DEL I Innledende problemstillinger DEL II Vitnepsykologiske utgangspunkter DEL III Feilkildene Innhold DEL I Innledende problemstillinger... 15 1 Prinsippet om fri bevisbedømmelse... 17 2 Faktum er viktigst... 19 3 Forklaringer er de viktigste bevismidler... 20 4 Eksaminasjonens betydning... 21

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

Forhandlingsteknikk. C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012. Advokat/rådgiver Bente A.

Forhandlingsteknikk. C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012. Advokat/rådgiver Bente A. Forhandlingsteknikk C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 Advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Forhandlingsarbeid Hva er nå egentlig forhandlinger? Side 2 Forhandlingsarbeid

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Knut Kleppestø Erstatningskrav Petromena ASA Advokat Peter Simonsen mot

Detaljer

Besl. O. nr. 99. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 99. Jf. Innst. O. nr. 110 ( ) og Ot.prp. nr. 51 ( )

Besl. O. nr. 99. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 99. Jf. Innst. O. nr. 110 ( ) og Ot.prp. nr. 51 ( ) Besl. O. nr. 99 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 99 Jf. Innst. O. nr. 110 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) År 2005 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR VOLDGIFTSPANELETS SAKSBEHANDLING I dette vedlegg menes med Artikkel

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT. : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM) Arne Trondrud 3630 Rødberg Borgarting lagmannsrett Rødberg 18. oktober 2010 Postboks 8017 Dep 0030 Oslo ANKE TIL HØYESTERETT Saksnummer Ankende part Prosessfullmektig : 10-136524ASK-Borg/04 (10-012575TVI-DRAM)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Retningslinjer. Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

Retningslinjer. Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten Retningslinjer Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten inisterens kontsministerens ntor isterens kontor Statsministerens kontor Statsministerens kontor inisterens kontsministerens ntor isterens kontor

Detaljer

Kunngjort 17. februar 2017 kl PDF-versjon 17. februar Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Kunngjort 17. februar 2017 kl PDF-versjon 17. februar Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. februar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 17. februar 2017 17.02.2017 nr. 7 Lov om Forbrukerklageutvalget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer