PerM. Ristvedt. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PerM. Ristvedt. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold"

Transkript

1 PerM. Ristvedt Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold CAPPELEN AKADEMISK FORLAG OSLO 2003

2 Innholdsfortegnelse DEL 1 INTRODUKSJON KAPITTEL 1 Innledning Innledende bemerkninger om forhandlinger Naermere om bokens emne Advokatens faglige kompetanse som forhandler 25 1A Litt om kildesituasjonen Nsermere om litteraturmaterialet Oversikt over den videre fremstilling 30 KAPITTEL 2 Hvorfor advokaten som forhandler? Sporsmàlsstillingen Juridisk og spesiell ekspertise Generelt Juridisk ekspertise Anneri spesiell ekspertise Relasjoner - renommé Dyktighet Distanse - objektivitet Strategiske vurderinger taktisk fleksibilitet Nàr bor klienten forhandle selv? Samspillet mellom advokaten og klienten under forhandlingsprosessen 39 KAPITTEL 3 Sentrale forhold som pivirker forhandlingsprosessen Forelopig oversikt over forhandlingsprosessen Forskjeller mellom juridiske forhandlinger og andre forhandlinger 41

3 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 3.3 Ulike typer juridiske forhandlinger Innledning Sivile tvister og kommersielle rettsforhold Ettellerfiereforhold Kompleksiteten i forhandlingene Partenes (og advokatenes)fremtidigerelasjoner Fordelings- og integrasjonsforhandlinger Internasjonale forhandlinger Ulike kommunikasjonsmàter ved forhandlinger Generelt Forhandlinger per telefon Forhandlinger per brev, telefaks ellere-post Forhandlingsposisjonen og dens betydning Innledning Hvilke forhold pàvirkerforhandlingsposisjonen? Er forhandlingsposisjonen sterk eller svak betydningen av à skape en illusjon om forhandlingsposisjonen Hvordan kan advokaten pàvirke klientens og motpartens fbrhandlingsposisjon? Dersom forhandlingsposisjonen skalha betydning, ma klienten vare villig til à bruke den eller à overbevise motparten om at den kan bli brukt Hvilke sivile tvister ber forlikes, og hvilke bor prosederes? Generelt Hvorfor velger partene prosess fremforforlik? Hvorforforlikes saker etter atprosess er igangsatt? Hvilke sivile tvister borprosederes? Forhandlingsstil Forhandlingsstrategier Forhandlingsteknikker 61 DEL 2 NiERMERE OM FORHANDLINGSSTIL, FORHANDLINGS- STRATEGIER OG FORHANDLINGSTEKNIKKER KAPITTEL 4 Forhandlingsstil Innledning To ulike forhandlingsstiler Hvilken forhandlingsstil er den vanligste og mest effektive? Innledning de amerikanske undersokelsene Den norske undersokelsen 69

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forebpig konklusjon Er den samarbeidsorienterte forhandlingsstilen virkelig den mest effektive? Fordekning av forhandlingsstilen Er en kombinasjon av de to forhandlingsstilene den mest effektive og beste forhandlingsstilen? Er det noen forskjell mellom kvinner og menn vedrorende forhandlingsstil og effektivitet som forhandlere? Finn din egen forhandlingsstil Oppsummering 76 KAPITTEL 5 Forhandlingsstrategier Generelt om forhandlingsstrategier Sondring mellom forhandlingsstil og forhandlingsstrategi Den konkurranseorienterte forhandlingsstrategien Den samarbeidsorienterte forhandlingsstrategien Den problemlosningsorienterte forhandlingsstrategien Innledning fokuspà verdiskapning Harvard-modellen Den problemusningsorienterte forhandlingsstrategien (utvikletfarjuridiskeforhandlinger) Bruk av ulike forhandlingsstrategier under en og samme forhandling Hvilken forhandlingsstrategi er den beste og mest effektive? Hvilken forhandlingsstrategi passer best i de ulike forhandlingssituasjoner? Oppsummering 95 KAPITTEL 6 Forhandlingsteknikker Innledning Betydningen av à kjenne til forhandlingsteknikkene Oversikt over forhandlingsteknikkene Valg av forhandlingsteknikker Oppsummering 103

5 12 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 3 SELVE FORHANDLINGSPROSESSEN KAPITTEL 7 Oversikt over forhandlingsprosessen Innledning Forberedelses- og planleggingsfasen Forhandlingsfasen Avslutningsfasen Evaluering av forhandlingsprosessen etter avslutning av forhandlingene Ili KAPITTEL 8 Forberedelses- og planleggingsfasen Generelt Betydningen av forberedelser De to hovedelementene ìforberedelses- og planleggingsfasen videre oppleggfor kapitlet De fiarste forberedelsene mellom advokaten og klienten Innledning kunnskap omfaktum Klientens onsker og màlsettinger Prioritetsrekkefslge av klientens interesser og onsker Tentativ vurderìng avforhandlingsposisjon og forhandlingsstrategi Forehpig vurderingav klientens forventninger til forhandlingene ' Klientens tilstedevarelse underforhandlingene Advokatens egne og videre forberedelser Innledning Kunnskap omfaktum Kunnskap omjussen Etableringav klientens motstandspunktforforhandlingene -hva er klientens BATNA? Etableringav klientens ambisjonsnivàforforhandlingene Antakelser om motpartens motstandspunkt, BATNA og ambisjonsnivà Planleggingav klientens àpningsposisjon Antakelse om motpartens àpningsposisjon Planlegging av egne forhandlingsstrategier, forhandlingsteknikker og innrommelser Antakelser om motpartens forhandlingsstrategier og forhandlingsteknikker og planlegging av forsvarsteknikker.. 135

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Den faktiske rammen omkring forhandlingene - logistikk Innledning Nàr bor detforhandles? Hvorbor detforhandles? Plassering underforhandlingene Forhandlinger medfiere enn toparter eller munge representanter Logistiskeforholdvedinternasjonale forhandlinger Advokatens forhandlingsfullmakt Avstemming med klienten fbr forhandlingene begynner Oppsummering av forberedelses- og planleggingsfasen 142 KAPITTEL 9 Beregning av prosessrisiko i sivile tvister Innledning Sentrale faktorer ved beregning av prosessrisiko Faktum, bevisbedommelse ogbevisbyrde (tvilsrisiko) Denjuridiske risiko (advokatens rettslige analyse) Dommerrisikoen Skjonns- og sympatifaktoren Erfaringsfaktoren Kostnadsfaktoren Sluttbemerkning Angivelse av prosessrisiko En modell for beslutningsanalyse 152 KAPITTEL 10 Selve forhandlingsfasen Oversikt og opplegg Generelt Ulikefremstillingsmàter Videre opplegg Innledningsstadiet Informasjonsstadiet Generelt Innhentingav informasjon Kontroll medavgivelse av informasjon bruk av blokkeringsteknikker Bruk av agenda Àpningsstadiet Innledning Hvem avpartene boràpneforhandlingene? 171

7 14 INNHOLDSFORTEGNELSE Àpningsposisjonens storrelse Reaksjonpà motpartens àpningsposisjon Kravpà krav Fahkekrav Rekkefolgen av deforholdforhandlingenegjelder Fordelings- og innrammelsesstadiet Innledning Ntermere om innrommelser Hvordan oppnà innrommelserfra motparten generelt Ulike teknikker for à oppnà innrommelser fra motparten Rasjonell argumentasjon (faktiskog juridisk) Emosjonell argumentasjon Trusler og advarsler Lofter Taushet Profesjonelt sinne Aggresjon Avslutning av fordelings- oginnrommelsesstadiet Generelt betydningen av tàlmodighet og nonchalanse Bruk av deadline Bruk av ultimatum Splitting av differansen Overgivelse Verdimaksimaliseringsstadiet Innledning Overgangen fra fordelings- og innrommekesstadiet til verdimaksimaliseringsstadiet Ulike teknikker for à maksimalisere verdien av forhandlingsresultatet Fordelingav verdiskapning Noen andre forhandlingsteknikker som kan brukes under forhandlingsfasen Generelt Stortforhandlingsteam En rimeligogen urimeligforhandler Utnyttehe av tidspress Bruk av et eneste tilbud («Boulwarism») Tilbud som filler bort eller reduseres i verdi etter utbpetav enfastsattfrìst Forhandler utenfullmakt Forhandler med begrenset fullmakt 221

8 INNHOLDSFORTEGNELSE Pàstàtt ekspertise Brà avslutning av forhandlingene Etterfolgende endring av forhandlingsresultatetgrunnet «klientproblemer» («thè nibble») Betydningen av ikke-verbale signaler Generelt Eksemplerpà og tolkning av ikke-verbale signaler Ikke-verbale signaler pà at enperson blojfer/ikke er sannferdig Oppsummering av forhandlingsfasen 228 KAPITTEL 11 Avslutningsfasen - inngaelse av forlik i sivile tvister og avtaler i kommersielle rettsforhold Innledning Utformingen av avtale om forhandlingsresultatet Situasjonen dersom motparten lager avtaleutkastet Formelle forhold Oppsummering av avslutningsfasen 236 KAPITTEL 12 Evaluering av forhandlingsprosessen etter avsluttede forhandlinger Generelt Vurdering av forberedelses- og planleggingsfasen Vurdering av forhandlingsfasen Vurdering av avslutningsfasen Sluttbemerkning 240 DEL 4 INTERNASJONALE FORHANDLINGER KAPITTEL 13 Internasjonale forhandlinger i sivile tvister og kommersielle rettsforhold Oversikt Sentrale utfordringer ved internasjonale juridiske forhandlinger Hvordan oppfattes nordmenn som forhandlere? Forhandlinger med parter fra de nordiske land Innledning Sverige Danmark Finland 251

9 16 INNHOLDSFORTEGNELSE Island Forhandlinger med Norges viktigste handelspartnere i Europa Oversikt Storbritannia Tyskland Nederland Frankrike Spania Russland Forhandlinger i USA, Canada og Brasil Innledning USA Canada Brasil Forhandlinger med Norges viktigste handelspartnere i Asia Generelt Japan Generelt om forhandlinger med japanere Karakteristiske trekk ved forhandlinger med japanere Kina Sor-Korea ' Singapore Taiwan HongKong 279 DEL 5 NOEN ANDRE FORHOLD AV INTERESSE VEDR0RENDE ADVOKATENS ROLLE SOM FORHANDLER KAPITTEL 14 Etiske forhold og forhandlinger Generelt Nasrmere om de etiske krav til advokaten Generelt ingen spesiell etisk forhandlingsregel Etiske krav avsarlig interesse ved forhandlinger Forholdet mellom bloffing og uriktig og villedende informasjon Opplysninger om advokatens fullmakter Mottakelse av konfidensiell informasjon vedrorende motparten «Back-trading» Etiske forhold mellom klienten og advokaten Press fra klienten 294

10 INNHOLDSFORTEGNELSE Orienterìngspliktoverfòrklienten Klientens holdning til advokatens rad om minnelig losning Press fra advokaten medhensyn til minnelig losning Betydningen av klientens samtykke Reaksjoner ved brudd pà de etiske regler 296 KAPITTEL 15 Avtalerettslige forhold og forhandlinger Problemstillingene Nàr blir partene avtalerettslig bundet ved forhandlinger? Innledning Nàranses etforhandlingsutspillsom etavslag? Sivile tvister Kommersielle rettsforhold Hvordan kan partene unngà a bli avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger? Erstatning for omkostninger ved forhandlinger som ikke fbrer frem Plassering av problemstillingen Sivile tvister Kommersielle rettsforhold Hovedregel og ansvarsgrunnlag Nasrmere om skyld- og lojalitetsvurderingen Noen eksempler pà atferd som kan fore til prekontraktuelt ansvar Tilsidesettelse og lempning av avtaler som er blitt til etter forhandlinger Generelt Forliksavtaler i sivile tvister Avtaler i kommersielle rettsforhold 318 Domsregister 321 Litteratur 323 Stikkord 334

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Effektive forhandlinger Hvordan oppnå bedre resultater i forhandlinger

Effektive forhandlinger Hvordan oppnå bedre resultater i forhandlinger Påmelding: www.kursdagene.no Effektive forhandlinger Hvordan oppnå bedre resultater i forhandlinger 6. januar 2011, Trondheim Effektive forhandlinger Bli en dyktigere og mer effektiv forhandler! Formål:

Detaljer

HUSK: Klargjør interessene. Respekter motparten. Finne løsning. Presentasjon av forbundet

HUSK: Klargjør interessene. Respekter motparten. Finne løsning. Presentasjon av forbundet HUSK: Klargjør interessene Respekter motparten Finne løsning Forberedelse og planlegging Forberedelse gjennom planlegging og strategiarbeid er den mest kritiske oppgaven i forhandlinger Hva er saken? Vurdere

Detaljer

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 KOPI Universitetsforlaget Universitetsforlaget 2007 ISBN

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

PISA 2006 sentrale funn

PISA 2006 sentrale funn Forord Denne boka handler om resultatene fra PISA 2006. Undersøkelsen har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Raskere? Billigere? Vennligere?

Raskere? Billigere? Vennligere? rhknoff Rapport for Justisdepartementet Raskere? Billigere? Vennligere? Evaluering av prøveordningen med rettsmekling Rapport for Justisdepartementet Raskere? Billigere? Vennligere? Evaluering av prøveordningen

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Advokatrollen i barnefordelingssaker

Advokatrollen i barnefordelingssaker LOV OG RETT, vol. 45, 3, 2006, s. 170-180 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Advokatrollen i barnefordelingssaker Av psykolog Knut R0nbeck og advokat Ragnhild Kverneland Lilleberg De nye saksbehandlingsreglene

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner

Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner Skrevet av: Therese Schmitz Kull Luftkrigsskolen 26-MARS BERIKTIGELSE De meninger og konklusjoner

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Norsk internasjonal insolvensrett.

Norsk internasjonal insolvensrett. 1 Norsk internasjonal insolvensrett. Utenlandske konkursbos mulighet til å råde over eiendeler i Norge. Kandidatnummer: 191821 Antall ord: 12 251 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

Overgang fra skole til arbeidsliv Nøkkelaspekter og anbefalinger til myndighetene

Overgang fra skole til arbeidsliv Nøkkelaspekter og anbefalinger til myndighetene Overgang fra skole til arbeidsliv Nøkkelaspekter og anbefalinger til myndighetene I slutten av 1999 startet European Agency et stort prosjekt for å kartlegge prosessen ved overgangen fra skole til arbeidsliv

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer