NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)"

Transkript

1 NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1

2 Historien til ISO Dokumenterte prosedyrer Risikobasert tilnærming Prosessorientering De 6 prosedyrene Presiseringer

3 De vesentlige endringer i alle styringssystemstandarder fra ISO. Alle nye og reviderte ISO standarder for styringssystemer samme struktur, terminologi og basis tekst ( pt ca 20 standarder ) Risikobasert tilnærming av alle styringssystemstandarder Dokumentert informasjon er den nye terminologien for prosedyrer, rutiner, instrukser, beskrivelser og håndbøker Krav til planleggingsfasen for utvikling og implementering av et styringssystem krever en mer omfattende prosess en tidligere : Eksterne og interne krav Interesseparter Risiko/muligheter Større fokus på eksterne tjenester ( Outsourcing) som påvirker organisasjonens kvalitet Kravområder er blitt mer detaljerte Prosessorientering forsterket Kurs ISO 9001 :2015 3

4 Fokusområder for den nye ISO 9001 ISO 9001 har behov for endring for å: Tilpasse seg til en verden i endring Forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens krav og forventninger Gjenspeile den økende kompleksitet for det miljøet en organisasjon opererer i Sikre at behovet for at alle interesseparter blir tilfredsstilt Kunne integreres med andre styringssystemer

5 Hovedendringer i ISO 9001:2015 Struktur, termer og definisjoner Mer tilpasset service og tjenesteyting Tydeligere forståelse av organisasjonens kontekst, one size doesn t fit all Prosesstankegangen ytterligere forsterket Forebyggende arbeid er nå erstattet med et risikotenkesett Kravet om dokumentert informasjon erstatter tidligere krav til dokumentasjon og registreringer Styring og kontroll av produkter og tjenester som leveres av eksterne erstatter tidligere krav om innkjøp og outsourcing

6 Felles termer og definisjoner Endrede definisjoner Organisasjon (ref ISO 9001, 3.01 person eller gruppe av mennesker Interessepart ( ref ISO 9001, påvirke, eller bli påvirket av.. ) Styringssystem ( ref ISO 9001, politikk, mål, prosesser for måloppnåelse) Mål ( ref ISO 9001, resultater som skal nås.) Kompetanse ( ref ISO 9001, evne til å bruke ferdigheter og evner for å oppnå forventede mål ) Korrigerende tiltak ( ref ISO 9001, tiltak for å eliminere årsaken til et avvik samt forhindre gjentakelse) Kontinuerlig forbedring ( ref ISO 9001, gjentakende aktiviteter for å forbedre ytelse).

7 Felles termer og definisjoner Nye definisjoner Risiko Dokumentert informasjon Ytelse Kontekst Overvåking Forbedring Kunnskap

8 Prinsipper kvalitetsledelse De 8 prinsipper i ISO 9001:2008 Kundefokus Lederskap Personellets engasjement Prosesstankegangen Systemtankegang ved styring Kontinuerlig forbedring Beslutninger basert på faktiske hendelser Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandør De 7 prinsipper i ISO 9001:2015 Kundefokus Lederskap Personellets engasjement Prosesstankegangen Forbedring Faktabasert tilnærming til beslutninger Relasjonsledelse

9 Felles struktur for alle ISO styringssystemstandarder ( HLS = high level structure ) 4 Kontekst 5 Lederskap 6 Planlegging 7 Støtte 8 Drift 9 Ytelse og evaluering 10 Forbedring 4.1 Forståelse av konteksten 5.1 Lederskap og forpliktelse 6.1 Aksjoner mht. risiko og muligheter 7.1 Ressurser 8.1 Planlegging og styring av drift 9.1 Måling, analyse og evaluering 10.1 Avviksbehandling og korr. tiltak 4.2 Interesseparter 5.2 Politikk 6.2 Mål og måloppnåelse 7.2 Kompetanse 9.2 Interne revisjoner 10.2 Kontinuerlig foirbedring 4.3 Omfang 5.3 Roller og ansvar 7.3 Bevisstgjøring 9.3 Ledelsens gjennomgåelse 4.4 Styringssystemet 7.4 Kommunikasjon 7.5 Dokumentert informasjon

10 Felles struktur for alle ISO standarder for styringssystemer ( HLS = high level structure ) Felles grunnstruktur Felles terminologi og definisjoner Felles grunnbeskrivelse av krav 9.2 Intern revisjon Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte intervaller for å gi informasjon om XXX-styringssystemet a) er i samsvar med organisasjonens egne krav for XXX-styringssystemet kravene i denne internasjonale standarden; b) implementeres og vedlikeholdes på en effektiv måte. Organisasjonen skal a) planlegge, etablere, implementere og vedlikeholde revisjonsprogram(mer) inkludert hyppighet, metoder, ansvar, krav til planlegging og rapportering. Revisjonsprogrammet (-programmene) skal ta hensyn til betydningen av de aktuelle prosessene og resultatene av tidligere revisjoner; b) definere revisjonskriterier og omfang for hver revisjon; c) velge revisorer og gjennomføre revisjoner som skal sikre objektivitet og upartiskhet i revisjonsprosessen; d) sikre at resultatene av revisjonene rapporteres til relevant ledelse og e) oppbevare dokumentert informasjon som bevis på implementering av revisjonsprogrammet og revisjonsresultatene.

11 NS-EN ISO 9001: 2015

12 Struktur ISO 9001 : Kontekst 5 Lederskap 6 Planlegging 7 Støtte 8 Drift 9 Ytelse og evaluering 10 Forbedring 4.1 Forståelse av konteksten 4.2 Interesseparter 5.1 Lederskap og forpliktelse Kundefokus 6.1 Aksjoner mht. risiko og muligheter 6.2 Mål og måloppnåelse 7.1 Ressurser Mennesker Infrastruktur 8.1 Planlegging og styring av drift 8.2 Fastsette krav til produkt/tjeneste 9.1 Måling, analyse og evaluering Kundetilfredshet 10.1 Generelt 10.2 Avviksbehandling og korr. tiltak 4.3 Omfang 4.4 Kvalitetsstyringssystem 5.2 Politikk 5.3 Roller og ansvar 6.3 Planlegging av endringer 7.14 Prosessmiljø Ressurser til måling og overvåk Organistorisk kunnskap 7.2 Kompetanse 8.3 Design og utvikling 8.4 Styring med eksterne leveranser 8.5 Produksjon og tjenesteytelse Analyse og evaluering 9.2 Interne revisjoner 9.3 Ledelsens gjennomgåelse 10.3 Kontinuerlig forbedring 7.3 Bevisstgjøring 7.4 Kommunikasjon 7.5 Dokumentert informasjon 8.6 Frigivelse av produkter og tjenester 8.7 Kontroll med produkter med avvik

13 Kapittel 4 Organisasjonens kontekst 4 Kontekst 4.1 Forståelse av konteksten 4.2 Interesseparter 4.3 Omfang 4.1 Fastsette interne- og eksterne krav for organisasjonen 4.2 Å forstå interesseparters behov og forventninger 4.3 Omfanget av kvalitetsstyringssystemet Interne og eksterne forhold Krav fra interesseparter som er relevante 4.4 Etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre kvalitetsstyringssystemet 4.4 Kvalitetsstyringssystem

14 Kapittel 5 Lederskap 5 Lederskap 5.1 Lederskap og forpliktelse Kundefokus 5.2 Politikk Den øverste ledelsen skal vise lederskap og forpliktelse med hensyn til kvalitetsstyringssystemet ved å: Sikre at krav er integrert i «business processes» Sikre nødvendige ressurser Promotere kontinuerlig forbedring Støtte andre ledere Kundefokus Kundekrav og krav fra myndigheter Risiko og muligheter Kundetilfredshet 5.2 Kvalitetspolitikk Tilgjengelig og kommunisert 5.3 Roller, ansvar og fullmakter Kvalitetsstyringssystemet Prosesser Ytelse Promotere kundefokus i organisasjonen 5.3 Roller og ansvar Krav til lederskap er utvidet ifht til 2008 utgaven av standarden Stikkord: Demonstrere forpliktelse, strategisk retning, sørge for at kvalitetssystemet er egnet for å oppnå de fastsatte mål, ansvar ledelsens representant lagt til kravelementet lederskap

15 Kapittel 6 Planlegging 6 Planlegging 6.1 Aksjoner mht. risiko og muligheter 6.2 Mål og måloppnåelse 6.3 Omfang Kravelement 6 er et viktig element ifht. planlegging av et kvalitetsstyringssystem. Det forventes at det tas hensyn til: Risiko og muligheter ( ref 6.1) Organisasjonens kontekst ( ref 4.1 ) Interessepartenes krav og forventninger ( ref 4.2) Kvalitetsstyringssystemet samt dets prosesser ( ref 4.4) 6.2 Kvalitetsmål og planlegging for å nå målene 6.3 Planlegging av endringer 4.4 Planlegging av endringer

16 7 Støtte 7.1 Ressurser Mennesker Infrastruktur Prosessmiljø Ressurser til måling og overvåk Organistorisk kunnskap 7.2 Kompetanse 7.3 Bevisstgjøring Kapittel Støtte Organisasjonen skal fastsette og fremskaffe tilstrekkelige ressurser for å sikre effektiviteten av kvalitetsstyringssystemet herav: interne ressurser menneskelige ressurser ressurser til overvåking og måling av organisatorisk kunnskap personellets kompetanse Merk at ISO 9001:2008 utgavens krav til arbeidsmiljø er nå erstattet med : «Miljø for drift av prosessene» ref Kommunikasjon 7.5 Dokumentert informasjon

17 7 Støtte Kapittel Støtte 7.1 Ressurser Mennesker Infrastruktur Prosessmiljø Ressurser til måling og overvåk Organistorisk kunnskap 7.2 Kompetanse 7.3 Bevisstgjøring Økt behov for bredere bevissthet og kommunikasjon (både intern og ekstern) av kvalitetsstyringssystemet og dets fordeler. 7.4 Kommunikasjon Bevissthet og kommunikasjon er to nye krav. 7.5 Dokumentert informasjon

18 7 Støtte 7.1 Ressurser Mennesker Infrastruktur Prosessmiljø Ressurser til måling og overvåk Organistorisk kunnskap 7.2 Kompetanse 7.3 Bevisstgjøring 7.4 Kommunikasjon Kapittel 7.5 Dokumentert informasjon Mengde og omfang av dokumentert informasjon bestemmes selv av bedriften ( 7.5.1) Ikke lenger krav til en kvalitetshåndbok (7.5) Ikke lenger krav til de 6 «obligatoriske» dokumenterte prosedyrene, men standarden stiller krav til ca 20 områder hvor det skal fastsettes/fremskaffes dokumentert informasjon. Utvidet krav til etablering og oppdatering av dokumentert informasjon som for eksempel: beskrivelse, format, integritet og egnethet (7.5.2) Styring av dokumentert informasjon - nå omfattet konfidensialitet, integritet og tilgang (7.5.3) 7.5 Dokumentert informasjon

19 8 Drift 8.1 Planlegging og styring av drift 8.2 Fastsette krav til product/tjeneste 8.3 Design og utvikling 8.4 Styring med eksterne leveranser 8.5 Produksjon og tjenesteytelse 8.6 Frigivelse av produkter og tjenester Kapittel Drift Eksplisitt krav for å etablere kriterier for prosesser (8.1 b). Hensyn er nå knyttet til: kundekommunikasjon; kundens eiendom, og behov for beredskap (8.2.1) Fastsettelse av krav til produkter og tjenester; Dette krever en prosess og er eksplisitt med hensyn til potensielle kunder (8.2.2) D & D (Design & development) grunnlag - eksplisitte krav til interne og eksterne ressursbehov, potensielle konsekvenser av svikt, grad av kontroll som forventes av kunder (8.3.3) D & D styring nytt krav kombinerer verifisering og validering (8.3.4) 8.7 Kontroll med produkter med avvik

20 8 Drift 8.1 Planlegging og styring av drift 8.2 Fastsette krav til product/tjeneste 8.3 Design og utvikling 8.4 Styring med eksterne leveranser 8.5 Produksjon og tjenesteytelse 8.6 Frigivelse av produkter og tjenester 8.7 Kontroll med produkter med avvik Kapittel Drift Vilkårene som tidligere henviste til innkjøp og outsourcing er nå «Styring av eksternt leverte produkter og tjenester" (8.4) Type og omfang av kontroll av eksterne ref. ISO 9001: er nå omgjort til krav (8.4.2) Informasjon til eksterne leverandører er nå mer detaljert og eksplisitt (8.4.3) Overvåking og måling av produksjon/tjenesteprosess på passende trinn for å sikre at krav blir ivaretatt ( ). Identifisering og sporbarhet fokuserer nå på prosessresultatene heller enn på" produktet " (2008) (8.5.2) Etterleveranse ( post delivery) er et nytt punkt (8.5.5) Nytt krav til kontroll av endringer (8.5.6) Frigivelse av produkter og tjenester 8 8.6)

21 8 Drift 8.1 Planlegging og styring av drift 8.2 Fastsette krav til produkt/tjeneste 8.3 Design og utvikling 8.4 Styring med eksterne leveranser 8.5 Produksjon og tjenesteytelse 8.6 Frigivelse av produkter og tjenester Kapittel 8.7 Styring med avvikende prosessleveranser, produkter og tjenester Styring av avvikende prosessleveranser er nå eksplisitt i standarden. Det er nå krav til at et passende, korrigerende tiltak skal gjennomføres (8.7) Resultatene fra en prosess som er avvikende i forhold til fastsatte krav skal behandles på en av de følgende måter: Korrigeres Segregeres, evt tilbaketrekkes Informere kunde ( både ekstern og intern) og innhente godkjenning for: Bruke som det er Frigi produktet eller erstatte produktet Godkjenning av produktet ( med fravik) 8.7 Kontroll med produkter med avvik

22 9 Ytelse ogevaluering Kapittel 9 Evaluering av prestasjon 9.1 Måling, analyse og evaluering Kundetilfredshet Analyse og evaluering 9.2 Interne revisjoner 9.3 Ledelsens gjennomgåelse Kapittel 9.1 Måling, analyse og evaluering I 2008-versjonen (8.1) var det et krav til planlegging og evaluering. Dette er erstattet med krav om å identifisere hva som har behov for overvåking og måling, og metodene som skal brukes (9.1.1). Det er spesifikke krav til analyse og evaluering av resultater ( 9.1.3) som skal være informasjon til ledelsens gjennomgåelse. Krav til «innhenting» av kundens tilfredshet er utvidet med bl.a «skal måle i hvilken grad kundens krav er tilfredsstilt» Bruken av resultater fra analyser (9.1.3) er utvidet i større grad enn i tidligere standard.

23 9 Ytelse og evaluering 9.1 Måling, analyse og evaluering Kundetilfredshet Analyse og evaluering 9.2 Interne revisjoner 9.3 Ledelsens gjennomgåelse Kapittel 9 Evaluering av prestasjon 9.2 Internrevisjon Krav til programmet for internrevisjon ( ) er nå utvidet med: kvalitetsmål, viktigheten av prosessene, kundetilbakemeldinger, endringer som kan påvirke organisasjonen etc. Nytt krav om at «internrevisjon» not den aktuelle standarden ( ISO 9001 sal utføres. 9.3 Ledelsens gjennomgåelse Det er nå utvidede krav til ledelsens gjennomgang ( 9.3). Disse inkluderer: endringer i eksterne og interne forhold (for eksempel i strategisk retning) endringer i forhold som angår eksterne leverandører (eller andre interessenter) tilstrekkelighet av ressurser til vedlikehold av et effektivt kvalitetsstyringssystem effektiviteten av tiltak som adresserer risiko og muligheter (9.3)

24 Kapittel 10 Forbedring ( 10.1 Generelt) 10 Forbedring 10.1 Generelt 10.2 Avviksbehandling og korr. tiltak 10.3 Kontinuerlig forbedring The organization shall determine and select opportunities for improvement and implement necessary actions to meet customer requirements and enhance customer satisfaction, ISO/DIS 9001:2014. Fokus er lagt på: Forbedring av prosesser for å forhindre avvik Forbedre produkter og tjenester for å tilfredsstille fastsatte og underforståtte krav. Forbedre kvalitetssystemets «resultater» Kravet i dagens standard ( ISO 9001:2008) ligger i pkt 8.5 Forbedring, Korrigerende tiltak, Forebyggende tiltak

25 10 Forbedring 10.1 Generelt 10.2 Avviksbehandling og korr. tiltak 10.3 Kontinuerlig forbedring Kapittel 10 Forbedring ( 10.2 Avviksbehandling og korrigerende tiltak) 10.2 Avviksbehandling og korrigerende tiltak Avviksbehandling nevnt i dette punktet (10.2).gjelder avvik vedrørende kvalitetssystemet og ikke avvik vedrørende produktene eller tjenestene som omfattes av punkt 8.7. Det er satt krav til at avvik skal: Behandles Årsaken analyseres Korrigerende tiltak skal gjennomføres hvis nødvendig. Endringer i kvalitetsstyringssystemet skal gjennomføres hvis nødvendig. Ikke ulikt kravet vi har i dag i ISO 9001:2008, pkt 8.3.

26 10 Forbedring Kapittel 10 Forbedring ( 10.3 Kontinuerlig for bedring) 10.1 Generelt 10.2 Avviksbehandling og korr. tiltak 10.3 Kontinuerlig forbedring 10.3 Kontinuerlig forbedring Organisasjonen skal kontinuerlig forbedre kvalitetssystemets egnethet, relevans, og effektivitet. I det kontinuerlige forbedringsarbeidet skal det tas i betraktning resultater fra analyse, evalueringer og ledelsens gjennomgåelser. Det skal vurderes: Områder med manglende måloppnåelse Muligheter som ikke tidligere er benyttet Når hensiktsmessig skal organisasjonen velge passende verktøy og metoder for forbedringsarbeidet.

27 RISK IN ISO 9001:2015 (ref vedlegg til kompendie) 4 Kontekst 5 Lederskap 6 Planlegging 8 Drift 9 Ytelse og evaluering 10 Forbedring Clause 4 (Context) the organization is required to determine the risks which may affect this. Clause 5 (Leadership) top management are required to commit to ensuring Clause 4 is followed. Clause 6 (Planning) the organization is required to take action to identify risks and opportunities. Clause 8 (Operation) the organization is required to implement processes to address risks and opportunities. In Clause 9 (Performance evaluation) the organization is required to monitor, measure, analyse and evaluate the risks and opportunities. In Clause 10 (Improvement) the organization is required to improve by responding to changes in risk.

28 Oppsummering Fastsette den organisatoriske konteksten (HLS) Større vekt på prosesser som skal styres for å oppnå planlagte resultater I tråd med strategisk retning (HLS) Integrering av QMS i organisasjonens forretningsprosesser (HLS) Bestemme risiko / muligheter innenfor konteksten (HLS) Endringsledelse Kunnskapsledelse Mer omfattende krav til kommunikasjon (HLS) Eksplisitt evaluering av ytelse (HLS) Krav til forbedring er utvidet (HLS)

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Saeed Behdad Kvalitetssjef Norsk akkreditering Formål med

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon www.iia.no Januar 2013

og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon www.iia.no Januar 2013 Etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon Januar 2013 www.iia.no Copyright 2004-2013 by The Institute of Internal Auditors, Inc. NIRF har fått tillatelse fra copyrightinnehaveren

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer