Difis veiledningsmateriell, ISO og Normen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Difis veiledningsmateriell, ISO 27001 og Normen"

Transkript

1 Difis veiledningsmateriell, ISO og Normen Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver Helsedirektoratet

2 Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering og ledelse Oslo 240 ansatte Leikanger Utreder og analyserer Utvikler og forvalter fellesløsninger Rådgiver, pådriver og samordner m.m

3 Difis rolle og mandat informasjonssikkerhet Arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Være en pådriver på etater/staten når det gjelder å bedre informasjonssikkerheten Gi anbefalinger til stat og kommune (forvaltningsorgan) om internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet (jf. eforvaltningsforskriften 15) personer i seksjon for infosikkerhet

4 Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgssektoren Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren, forankret i EU-direktiv 46/95 artikkel 27 POL 42, 6 Arbeidet startet opp i 2003, versjon 1 klar i 2006, versjon 4 i 2014

5 Styringssystem for informasjonssikkerhet for all informasjonsbehandling i offentlig sektor - bakgrunn

6 Tilstanden er ikke god nok Mange offentlige virksomheter mangler tilstrekkelig styring og kontroll med informasjonssikkerheten Jf. Riksrevisjonens rapporter og uttalelser Datatilsynets årsmeldinger og uttalelser NSMs årsmeldinger og uttalelser

7 Digitaliseringsrundskriv pkt. 1.7, Anbefalinger i Referansekatalogen pkt. 2.16, Nasjonal strategi inf.sikkerhet, Difi-rapport 2012:15

8 Internkontroll, styringssystem m.v. - begrepsflora eller begrepskaos? internal control intern kontroll styring og kontroll internkontroll internkontrollsystem management system styringsystem ledelsessystem kvalitetssystem. Og hva er forskjellen på a control en kontroll et tiltak et sikringstiltak. Ulike fagmiljø har ulike begrep på i hovedsak det samme Vårt råd: Vær pragmatisk!

9 Hvorfor infosikkerhet? Nå våre primære mål Være effektive Etterleve lover og regler Informasjonsbehandling Kjerneaktivitet eller kritisk støtte IKT

10 Hvorfor infosikkerhet? Nå våre primære mål Være effektive Etterleve lover og regler Informasjonsbehandling Kjerneaktivitet eller kritisk støtte IKT Understøtte Informasjonssikkerhet -tiltak for sikring av tilgjengelighet, integritet, konfidensialitet på informasjon

11 Hvorfor infosikkerhet og internkontroll? Nå våre primære mål Være effektive Etterleve lover og regler Informasjonsbehandling Kjerneaktivitet eller kritisk støtte IKT Treffer eller bommer vi? Informasjonssikkerhet -tiltak for sikring av tilgjengelighet, integritet, konfidensialitet på informasjon

12 Hvorfor infosikkerhet og internkontroll? Nå våre primære mål Målorientert Være effektive Etterleve lover og regler Informasjonsbehandling Kjerneaktivitet eller kritisk støtte Risikobasert IKT Understøtte Balansert Informasjonssikkerhet -tiltak for sikring av tilgjengelighet, integritet, konfidensialitet på informasjon

13 Tilpasset risiko = forholdsmessige sikringskrav Tilpasset risiko Jf. eforvaltningsforskriften 15 Omfang og innretning på internkontrollen skal være tilpasset risiko Gjelder både internkontrollsystemet og sikringstiltakene Forholdsmessige sikringskrav Jf. personopplysningsforskriften 2-1 der det for å hindre fare for tap av liv og helse, økonomisk tap eller tap av anseelse og personlig integritet er nødvendig å sikre KIT skal tiltakene stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvens av sikkerhetsbrudd

14 Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Styringsgruppens mandat Nytt mandat vedtatt juni 2013 Styringsgruppens overordnede mål for Norm for informasjonssikkerhet helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) er god og sikker informasjonsbehandling. Normen skal, innenfor lovverkets rammer, søke en balansert tilnærming til konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og kvalitet. Normen skal bidra til å understøtte gode helsetjenester, god pasientsikkerhet, de ansattes personvern, og en aktiv pasientrolle.

15 Nasjonale innsatsområder for e-helse Én innbygger én journal Styring, koordinering og prioritering Innbyggertjenester Helsepersonelltjenester Styrings- og kunnskapsgrunnlag Personvern og informasjonssikkerhet Standarder, terminologi og kodeverk Forskning, innovasjon og kompetanse IKT-infrastruktur og felleskomponenter

16 Sikkerhet, robusthet og personvern

17 Forventninger til offentlig sektor Resultatkrav Bedre måloppnåelse primære mål Digitalt førstevalg Effektivisering Ta ut gevinstpotensialet i ny teknologi Frigi ressurser til primære mål Investering Interkontroll informasjonssikkerhet Nye teknologiske løsninger Nye arbeidsmåter

18 Hvorfor har vi bremser på en bil? For å kunne stoppe? For å kunne kjøre raskt, effektivt og målretta? Gode bremser gjør det mulig å kjøre raskt til målet, bremse ned når en bør og stoppe når en må Hensiktsmessige sikringstiltak er en muliggjører Uhensiktsmessige sikringstiltak irriterer, hemmer, blir undergravd og gir økt risiko

19 eforvaltningsforskriften endret februar 2014 (Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen) Bl.a. tydeliggjort kravene til informasjonssikkerhet Kapittel 3 Styring og kontroll med informasjonssikkerheten 15 Internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet NB! Forskriften gjelder statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner, helseforetak og andre forvaltningsorgan

20 eforvaltningsforskriften Utdrag ny 15 (endret 13). Forvaltningsorganet skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks. Internkontrollen bør være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. Omfang og innretning på internkontrollen skal være tilpasset risiko..

21 Videre anbefalinger fra Difi (Referansekatalogen ver. 4.1) Det er anbefalt å basere seg på ISO/IEC 27001:2013 ved etablering av internkontroll/styringssystem på informasjonssikkerhetsområdet Det er anbefalt å støtte seg på ISO/ IEC 27002:2013 i implementeringen av relevante tiltak

22 Struktur og krav (overordnet) i ISO/IEC 27001:2013 Kontekst (rammevilkår/forutsetninger) forstå og tydeliggjøre kontekst, forstå interessentenes behov og forventninger, definere omfang av styringssystemet Lederskap utøve lederskap og engasjement, utforme policy, klargjøre roller og ansvar Planlegging klargjøre hvordan risiko og muligheter skal analyseres og håndteres, klargjøre informasjonssikkerhetsmål og hvordan disse skal nås Støtte/support sikre tilstrekkelig ressurser, kompetanse, bevissthet, kommunikasjon, dokumentasjon

23 Struktur og krav (overordnet) i ISO/IEC 27001:2013 Drift etablering og drift av nødvendige prosesser, vurdere og håndtere risikoer Vurdere ytelse overvåking, måling, analyse, evaluering, intern revisjon, ledelsens gjennomgang Forbedring avvikshåndtering, kontinuerlig forbedring

24 ISO og Normen Bygger på samme opprinnelse Har mange av de samme hovedelementene ISO har litt større vekt på enkelte ting som måling og evaluering Normen vektlegger det spesifikke for helse Tilgangsstyring Pasientens rettigheter mv. Normen dekker både offentlige og private virksomheter

25 Utfordringer ved å basere seg på ISO/IEC 27001:2013 alene Fremdeles krevende å etablere internkontroll/styringssystem infosikkerhet Hvilke prosesser/aktiviteter må/bør etableres? Hvordan kan/bør de implementeres og fungere? Relasjonen/sammenhengen til andre internkontroll-/styringssystem? Difis vurdering: Standarden må suppleres med praktisk rettet veiledningsmateriell

26

27

28 Difis veiledningsmateriell internkontroll.infosikkerhet.difi.no Sentrale delmål: - Avmystifisere styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet - Basert på ISO/IEC Dekke all informasjonsbehandling (eforvaltningsforskriften)

29 Difis nye veiledningsmateriell Nettbasert Flere iterasjoner og betaversjoner Kommentarfunksjon på de fleste sider En stor og bred referansegruppe for alle interesserte Egen referansegruppe for andre veiledningsaktører

30

31 Høyremeny «Nyttig»

32 Hovedaktivitetene i internkontrollen/styringssystemet

33 Normen «Virksomhetens ledelse skal etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet som en del av virksomhetens internkontrollsystem.» (Normen) «Ledelsens gjennomgang må sees i sammenheng med økonomi- og virksomhetsplanleggingen da beslutningene kan få økonomiske konsekvenser» (Normen) Normen Styrende del Gjennomførende del Kontrollerende del

34 Normen og Difis veiledning Styrende Gjennomførende Kontrollerende

35 Ledelsens styring og oppfølging Godt å vite Hvorfor infosikkerhet? Tonen på toppen Støtte til ledelsen Krav og anbefalinger

36 Ledelsens styring og oppfølging Delaktiviteter Analyse av status Plan for bedre internkontroll Overordnede styrende dokument Ledelsens årlige gjennomgang Utforme styringsparametere og krav Godkjenne risikohåndtering Krise og beredskap Ved etablering/behov

37 Ledelsens styring og oppfølging Delaktiviteter Analyse av status Plan for bedre internkontroll Overordnede styrende dokument Policy for informasjonssikkerhet Retningslinje for roller, myndighet og ansvar Retningslinje for risikostyring (risikovurdering og risikohåndtering) Ledelsens årlige gjennomgang Utforme styringsparametere og krav Godkjenne risikohåndtering Krise og beredskap Ved etablering/behov Ved etablering/stor endring/svakheter

38 Ledelsens styring og oppfølging Delaktiviteter Analyse av status Plan for bedre internkontroll Overordnede styrende dokument Ledelsens årlige gjennomgang Utforme styringsparametere og krav Godkjenne risikohåndtering Krise og beredskap Ved etablering/behov Ved etablering/stor endring/svakheter Årlig kjerneaktivitetene Ved behov

39 Hjernen i internkontrollen

40 Risikovurdering Godt å vite (foreløpig) Hva er risiko? Ulike metoder Kritikalitet og verdi Nivå (linje- og prosjektleder, systemeier, leverandør infrastruktur) Trusler, farer og sårbarheter Sannsynlighet Konsekvens

41 Risikovurdering Delaktiviteter (foreløpig) Risikovurdering på prosesser/oppgaver linje- og prosjektleder Risikovurdering på IT-system/digitale tjenester Systemeier Risikovurdering på infrastruktur/teknisk plattform Leverandør infrastruktur

42 Hjertet i internkontrollen

43 Risikohåndtering Godt å vite (foreløpig) Hovedalternativer akseptere, unngå, overføre, endre Tiltakskategorier pedagogiske, organisatoriske, administrative, tekniske, fysiske) Ulike detaljeringsnivå og aktører Etablering og vedlikehold Tiltaksbank Andre tiltak Eksisterende tiltak

44 Risikohåndtering Delaktiviteter (foreløpig) Risikohåndteringsplan Fellestiltak Systemspesifikke tiltak Prosesspesifikke tiltak Gjennomføre risikoreduserende prosjekt/oppgaver Implementere sikringstiltak Godkjenne implementering Etterleve sikringstiltak

45 Hendene i internkontrollen

46 Kompetanse- og kulturutvikling Kunnskap Bevisstgjøring Ferdigheter og øving Kompetanseplaner Kulturutvikling

47 Læreren i internkontrollen

48 Overvåking og hendelseshåndtering Overvåking Hendelseshåndtering

49 Vakta i internkontrollen

50 Måling, evaluering og revisjon Målinger ved tiltaksetablering Målinger for risikoeiere Målinger for ledelsen Større evalueringer Intern revisjon

51 Kontrolløren i internkontrollen

52 Kommunikasjon Dokumenter struktur innhold og format Tydelige kommunikasjonskrav og -linjer Etablere og følge retningslinjer

53 Limet i internkontrollen

54 Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet

55 Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet

56 Fremdriftsplan Difis veiledningsmateriell Betaversjon 1.0 Grunnleggende informasjon på alle hovedaktiviteter Betaversjon 2.0 Utdypninger av «Ledelsens styring og oppfølging» + justeringer av betaversjon 1.0 for øvrig Betaversjon 2.1 Innføring av tre nivå på informasjonen i venstremeny Betaversjon 3.0 Utdypninger av «Risikovurdering» + justeringer

57 Fremdriftsplan Difis veiledningsmateriell Betaversjon 4.0 Utdypninger av «Risikohåndtering» + justeringer Betaversjon 5.0 Utdypninger av "Overvåking og hendelseshåndtering" og «Kompetanse- og kulturutvikling» + justeringer Betaversjon 6.0 Utdypninger av «Måling, evaluering og revisjon» + justeringer Godkjent versjon 1.0

58 Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet

59 eforvaltningsforskriften, Difis veiledningsmateriell og Normen eforvaltningsforskriften og Difis veiledningsmateriell Gjelder all informasjonsbehandling i virksomhetene «internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks.» Personopplysningsloven og forskriften Gjelder behandling av personopplysninger Normen En avtale som skal etterleves slik som lover og forskrifter (for de den gjelder) Stiller spesifikke krav til behandling av helseopplysninger og til andre personopplysninger helsepersonell får vite

60 Internkontroll informasjonssikkerhet Er et systematisk arbeid for å håndtere risiko Er en forutsetning for en kontrollert og effektiv digitalisering og informasjonsbehandling Gir ledelsen og virksomheten for øvrig styringsmulighet når vi må få opp farten

61 Normen og Difis veiledning - basert på ISO/IEC Styrende Gjennomførende Kontrollerende

62 Kontakt Difi Veiledningsmateriellet: Internkontroll.infosikkerhet.difi.no

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Informasjonssikkerhet Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Om meg Øyvind Rekdal Utdannet sivilingeniør Jobber som seniorrådgiver i seksjon for virksomhetsutvikling i Miljødirektoratet Prosjektleder for å implementere

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 1 STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN 3 2 UTGANGSPUNKT 4 3 PERSPEKTIV OG TIDSBILDE 4 4 SENTRALE UTFORDRINGER OG MULIGHETER 5 5 VISJON 6 6 NORSK HELSENETTS SAMFUNNSOPPDRAG 6 7 NORSK

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer