Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke

2 Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble avdekket svakheter til: Styring, ledelse, samordning og koordinering på IKTområdet hvordan informasjonssikkerheten ble ivaretatt. Arbeidet med nytt IKT-reglement Høsten Representanter fra flere byrådsavdelinger, virksomheter og UKE deltok i arbeidet Våren 2009 Høringsrunde for alle virksomhetene Høsten 2009 Høringsrunde for byrådsavdelingene 14.oktober 2010 Reglementet ble vedtatt av byrådet (Sak /10 2

3 Innholdet i IKT- reglementet Regler om: Kap 1: Formål, virkeområde og definisjoner Kap 2: Overordnet IKT-styring og ledelse og informasjonssikkerhet Kap 3: IKT-styring, ledelse og informasjonssikkerhet i byrådsavdelingene Formål, virkeområde og begrepsdefinisjoner Ansvar, oppgaver og fullmakter i byrådsavdelingene og virksomhetene Kap 4: IKT-styring, ledelse og informasjonssikkerhet i virksomhetene Kap 5: Klassifisering av og eierskap til systemer Kap 6: Systemeier Kap 7 Intern leverandør Kap 8: Samhandling og koordinering Systemeierskap, ansvar og oppgaver for systemeiere Ansvar, oppgaver og fullmakter for Intern leverandør Behandlingsprosesser og samhandlingsfora 3

4 FELLESSYSTEMER FAGSYSTEMER KANALER Systemer Systemkategorier i Oslo kommune Kontor Telefon Post E-post SMS Portal Andre Tverrsektorielle systemer Sektorsystemer Virksomhetsspesifikke systemer Ekstern data Fellesregistre Intern data Støtte systemer Økonomi Internett/ intranett HR Innkjøp og logistikk Kontorstøtte Dokumenthåndtering Andre adm. syst. 4

5 Samhandlings- og koordineringsfora IKT-styringsforum 12 Overordnede og kommuneovergripende prinsipielle spørsmål og beslutninger IKT-sektorforum 13 Overordnede spørsmål innenfor sektoren Endringsforum infrastruktur og endringsforum systemer 14 Prioritering av endringsbehov infrastruktur Prioritering av endringsbehov systemer IKT-brukerforum 15 Informasjon om bruk og planlagte endringer IKT-forum 16 Overordnet informasjon av status på IKT-området Ledes av : Ledes av FIN Ledes av byrådsavdeling med representanter for virksomhetene Infrastruktur ledes av FIN Endringsforum systemer ledes av systemeier Brukerforum ledes av systemeier IKT-forum ledes av FIN 5

6 Bakgrunn IKT-infrastruktur 6

7 IKT-infrastruktur 2012 I 2009 foreslo byrådet å bevilge 200 millioner, etter budsjettforhandlingene ble det avsatt 185 millioner i perioden for å gjennomføre nødvendige tiltak i den sentrale IKT-infrastrukturen. Arbeidet er organisert som et prosjekt som er nærmere beskrevet i byrådssak 277/10. I 2011 er analyse og utredningsfasen for IKTinfrastrukturprosjektet gjennomført. Det er utarbeidet helhetlig beskrivelse av løsningsbehov og valg (overordnet design) og et styringsdokument for gjennomføringsfasen i

8 IKT-arkitektur definert i IKT-reglementet Hva er kommunens IKT-arkitektur iflg IKT-reglementet? IKT-arkitektur: Forholdet mellom informasjon(data), verktøy, systemer og infrastruktur nedfelt i et sett av prinsipper, sammenhenger og tekniske valg for å oppnå ønsket forretningsmessig og teknisk standardisering og integrasjon. IKT-arkitektur Arbeidsprosess Eller sagt på en annen måte: På overordnet nivå er IKT-arkitektur relasjonen mellom kommunens arbeidsprosesser og opplysninger (data) som inngår i disse, hvilken funksjonalitet IKT-systemene innehar for å håndtere informasjonen, og hvilken underliggende infrastruktur (maskiner og nettverk) IKT-systemene kjører på Informasjon(data) = Understøtter Systemer Infrastruktur = Generer behov og krav 8

9 Sikkerhet, administrasjon, etc Sikkerhet, administrasjon, etc Overordnet målbilde - framtidig konsern IKT-arkitektur for Oslo kommune Brukernes Brukernes selvbetjente felles arbeidsflate Ny Integrasjonslag Felles Infrastruktur Morgendagens systemplattform Felles tjenester Felles e-tjenester Spesifikke tjenester e-tjenester Ny Integrasjonslag Felles Infrastruktur Dagens Dagens systemplattform systemplattform Spesifikke systemer Sektorsystemer Infotrygd, DSF, BOST, Fellessystemer Data Ikke etablert Under etablering Plattform etablert 9

10 Konsekvensvurderinger ved systemendringer og/eller nyanskaffelser Dette må vurderes: Arkitektur/arkitekturprinsipper Systemgrensesnitt og fellesregistre Målbilder for utviklingen av IKT-arkitekturen Følgekostnader for IKT-infrastruktur 10

11 Begreper Informasjonssikkerhet Begrepet informasjonssikkerhet i dette reglementet omfatter fysiske, systemtekniske, og organisatoriske tiltak for å sikre tilfredsstillende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet for personopplysninger og annen informasjon Fysisk sikkerhet Eks adgangskontroll Organisatorisk ansvar Hvem gjør hva? Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet Systemteknisk Eks tilgangsregulering 11

12 Informasjonssikkerhetsprosjektet Prosjekt informasjonssikkerhet skal: utvikle og klargjøre for implementering et helhetlig internkontroll- og styringssystem for informasjonssikkerhet med styrende dokumenter på overordnet nivå. Dette innebærer: Overordnet instruks (hovedprinsipper) System, rutiner og kontroll knyttet til blant annet organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet risikovurdering og risikohåndtering informasjonsverdier kontinuitetsplanlegging personellsikkerhet, fysisk sikkerhet, tilgang, kommunikasjon og drift, anskaffelser, informasjonsverdier og sikkerhetshendelser kompetanseutviklingstiltak 12

13 Alle har ansvar for at kommunen ivaretar god informasjonssikkerhet Særskilte roller Linjeansvar Intern leverandør infrastruktur Byråden for finans overordnet + egen sektor Systemeiere - system Byrådene - sektor Virksomhetsledere egen virksomhet 13

14 Fra byrådets tiltredelseserklæring Byrådet vil: utvikle flere og bedre elektroniske tjenester etablere en egen selvbetjeningsportal der alle digitale tjenester for innbyggerne er samlet innføre elektronisk saksbehandling og kommunikasjon mellom borger og kommunen som hovedprinsipp, men samtidig ivareta og legge til rette for de som ikke bruker digitale løsninger begrense skjemavelde, byråkratiske prosesser 14

15 Kundesenter Trinn IV Trinn I Sentralbord Tilgang til kalender til ansatte i kommunen Trinn II Informasjon om kommunen og generell informasjon til brukerne Registre avtale pr bruker i kalender Trinn III Behandle E - post fra brukerne Gi veiledning i bruk av internettsider, elektroniske tjenester, skjemaer og faglig veiledning Gi status i sak som er registrert i fagsystemer på bruker Registrere henvendelser og opprette sak på bruker bruk av fagsystemer Ferdigbehandle enkle saker for bruker bruk av fagsystemer Krav til Kompetanse: Håndtere sentralbord Generell bred kunnskap om Kommunens tjenester og organisering Fagkompetanse og kompetanse i IKT - fagsystemer Fagkompetanse og kompetanse i IKT - fagsystemer 15

16 Mål for sentral etatsreform: Elektroniske tjenester Bedre kommunikasjon med brukere og samfunn Redusere dobbeltarbeid og overlappende funksjoner Frigjøre ressurser Tiltak for å nå målene: Etablering av ny bruker- og tjenesteorientert internettløsning Etablering av nødvendig fellesfunksjonalitet og løsninger for kommunens virksomheter Utredning, prioritering og utvikling av nye elektroniske tjenester mot innbyggere og næringsliv 16

17 Funksjonelt målbilde for innbyggere fra virksomhetsperspektiv til tjenesteperspektiv Etablert ny og brukervennlig internettløsning som: sikrer digitalt førstevalg for kommunens brukere tilbyr flere og nye elektroniske tjenester mot innbyggere og næringsliv tilbyr en solid internettløsning og moden ITleverandør for Oslo kommune som effektivt publiserer og støtter videreutvikling av tjenester til innbyggere og næringsliv Potensielle kilder Eksterne fellesregistre Fellesløsninger i offentlig sektor Oslo kommunes systemer

18 Elektroniske tjenester - tjenestetrappen Fokus for prosjektet Mål Nå Figur fra Stortingsmelding nr. 17 ( )

19 Felles prosesstilnærming digitale tjenester Alle tjenester vil bli presentert på web Standardisert prosess der man fanger søknad og henvendelse gjennom elektronisk skjemaløsning Felleskomponent for dynamisk skjema og sikker innlogging. Saksbehandling med integrasjon med Journal/Arkiv. Vedtak som kommuniseres tilbake til bruker (Fellestjeneste Svar Ut). 19

20 Hvor er de største utfordringene? Teknologi; Presentasjonslag, felleskomponenter, fagsystemer og integrasjoner Organisasjon; Implementere nye prosesser og ny teknologi > virksomhetsutvikling og gevinstrealisering Prosesser; Felles prosesstilnærming - «Digitale tjenester» 20

21 Bakgrunn K10 K10= samarbeid på IKT-området mellom de ti største kommunen: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø, Trondheim. Startet formelt etter initiativ fra Oslo desember Mandat for 10 kommune samarbeid bidra til å øke elektronisk samhandling og styrke IKT-utviklingen Mål og hensikt med samarbeidet: Utvikle mer effektive kommuner, og gi bedre løsninger som støtter opp under brukerrelaterte behov og endringer gjennom å etablere felles rammeverk og standarder Etablere og utvikle samarbeid relatert til statlige satsningsområder, og øke muligheten for påvirkning ut fra kommunenes interesser. Utveksling av kunnskap, sikre sambruk og gjenbruk av løsninger (organisatorisk, strategisk og teknisk) på tvers av kommunene, - og med staten. Realisere konkrete fellestiltak. Viktig grunnlag for dialog og samarbeid med KS, FAD og DIFI på IKTområdet 21

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

IKT-strategi for Stavanger kommune

IKT-strategi for Stavanger kommune IKT-strategi for Stavanger kommune Innhold IKT-strategi for Stavanger kommune.... 3 Innledning... 3 Visjoner og mål... 3 Kommunens visjon og verdier... 3 IKT og hovedmål... 3 Styringsmodell for IKT...

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier...

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier... Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4 2. Revisjonskriterier... 5 2.1 Informasjonssikkerhet... 5 2.2 Ledelsens ansvar...

Detaljer

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid En utredning gjennomført av Devoteam davinci 1.3.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN...

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor Dokument nr. 3:12 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IKT-plan for perioden 2009-2012. Saksnr. 09/621-1

IKT-plan for perioden 2009-2012. Saksnr. 09/621-1 Saksnr. 09/621-1 1. Innledning... 3 1.1 Status...3 1.2 Mål, innhold og struktur i IKT-strategien...3 1.2.1 Mål...3 1.2.2 IKT-strategiens oppbygging...3 1.3 Rammebetingelser og regionale føringer...4 1.3.1

Detaljer

Forprosjekt "Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten" Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Forprosjekt Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av PROSJEKTDIREKTIV FOR "Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten" Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Styringsgruppeleder Programkontor

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

1. Organisering og styring

1. Organisering og styring Dok.id.: 1.4.1.1 Del II: Mål og strategi internt i TFK Utgave: 1.00 Skrevet av: Liv Føre Gjelder fra: 22.10.2013 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1. Organisering og

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 AGENDA Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Handlingsplan og strategi Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer