Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune"

Transkript

1 Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030» er visjonen for fremtiden en aktiv og attraktiv by. Ett av satsingsområdene som skal bidra til en aktiv by, er at Bergen skal ha fremtidsrettete løsninger i kommunal tjenesteyting. (Kommuneplanens samfunnsdel s 18, jf. bystyresak ) Nye teknologiske løsninger er et siktemål. Saken om digitalisering som her fremmes understøtter dette siktemålet. Denne saken er en sammenstilling av krav og anbefalinger vedrørende digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune, og er en videreføring av fastlagte krav og tiltak i gjeldende IKT-strategi. Bergen kommunes IKT-strategi (byrådssak 1057/14) fastsetter følgende overordnede krav: Digitalt førstevalg skal være utgangspunktet for kommunens tjenester til brukere, næringsliv og annen offentlig forvaltning. Det skal legges til rette for økt fleksibilitet i bruk av mobile løsninger. På mobile plattformer skal det tilbys økt tilgjengelighet, systemer og data. Det skal legges til rette for digitale tjenester som understøtter arbeidsprosesser som går på tvers av ulike systemer. Det skal satses mer på nettbaserte tjenester som et alternativ til tradisjonelle programpakker. Digitalt førstevalg betyr at egnede tjenester skal tilbys digitalt og at målgruppene aktivt må velge manuelle løsninger ved behov. Digitalt førstevalg gjelder både for samhandling med kommunens målgrupper (innbyggere, næringsliv og organisasjoner), samhandling internt i organisasjonen og på tvers i offentlig sektor. Hovedmålet er å tilby tjenester som er forenklede, mer effektive og mer tilgjengelige. Med bakgrunn i de overordnede kravene ønsker byråden for finans, eiendom og eierskap å legge ytterligere føringer for å realisere digitalt førstevalg i Bergen kommune. Byrådssaken baserer seg i hovedsak på vedtatte lokale og nasjonale strategier og styrende dokumenter 1. Konkret foreslår byråden at alle byrådsavdelingene innen første kvartal 2016 skal identifisere tjenesteområder/ tjenester som kan digitaliseres. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap ved IKT Konsern utarbeider en kartleggingsveileder som skal benyttes for å lage en oversikt over digital status på de identifiserte tjenesteområder/tjenester. Byrådsavdelingene skal innenfor eget ansvarsområde prioritere 3-5 tjenester som man antar vil gi størst effekt. Innen andre kvartal 2016 skal det utarbeides en samlet framstilling av identifiserte tjenesteområder/tjenester som grunnlag for prioritering og videre arbeid. Fra 2017 skal som en hovedregel alle avdelinger/enheter i Bergen kommune som har post og papirutsendinger ta i bruk løsning for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Kostnader og budsjettmessige gevinster knyttet til realisering av tiltakene håndteres gjennom de ordinære budsjettprosessene. 1 Jfr. «Referanseliste lokale og nasjonale strategier og styrende dokumenter» i saksutredningen nedenfor. 1

2 Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 2.2: Med utgangspunkt i bystyrets overordnete målsettinger og andre retningslinjer for kommunens virksomhet som bystyret fastsetter, er byrådet tillagt kompetanse til å utarbeide egne strategier for iverksetting av bystyrets vedtatte politikk. Jf. også byrådets fullmakter 17.3: Byrådets ansvar for kommunens løpende drift, innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte drifts- og forvaltningsenhets prestasjoner, i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet legger overordnete føringer beskrevet i denne byrådssaken til grunn for styrking av digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune. 2. Innen første kvartal 2016 skal alle byrådsavdelingene identifisere tjenesteområder/tjenester som kan digitaliseres. 3. Innen andre kvartal 2016 skal det utarbeides en samlet framstilling av identifiserte tjenesteområder/tjenester som grunnlag for prioritering og videre arbeid. 4. Fra 2017 skal alle avdelinger/enheter i Bergen kommune som har post og papir-utsendinger ta i bruk løsning for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Dato: 01. september 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Eiler Macody Lund byråd for finans, eiendom og eierskap 2

3 Saksutredning: Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til bedre og mer effektive kommunale tjenester. Digitalisering kan være en katalysator for forenkling av regelverk og for fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis. I en del tilfeller kan digitale løsninger gjøre skjemaer og tjenester overflødige, slik at kommunens målgrupper (innbyggere, organisasjoner og næringsliv) får det de har krav på, uten å måtte sende inn skjema på papir eller fylle ut elektroniske skjema. Digitale, nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med sine målgrupper. Tjenestene skal være helhetlige og brukervennlige, det skal være enkelt og trygt å logge inn, og brukerne skal få den hjelpen de trenger til å finne frem i og bruke tjenestene, jfr. stortingsmelding 23 ( ) «Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping». For å sikre best mulig videreføring av digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune, må byrådsavdelingene inkludere planer for digitalisering av egne tjenester i sine årsplaner og årsoppdrag. Det vil senere legges til rette for måling av tiltak gjennom bruk av balansert målstyring (BMS). I det følgende listes det opp krav og anbefalinger for det videre digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune. 1. Digitalisering av kommunens tjenester som hovedprinsipp Kommunens kommunikasjon og dialog med innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal være nettbasert. Alle relevante henvendelser, søknader, skjemaer og rapporteringer skal være åpne for digital utfylling og innsending. Mottak og registrering av henvendelser og innsendinger skal i størst mulig grad sentraliseres, automatiseres og arkiveres i tråd med krav i gjeldende ABM-plan for Bergen kommune 2. Ny sak-arkivløsning (implementeres fra 2016) vil bidra til helhetlig informasjonsforvaltning i kommunen, inkludert saksbehandling og arkivering. 2. Kartlegging av digitale tjenesteområder/tjenester Alle byrådsavdelingene skal utarbeide en oversikt over digital status (digital modenhet) på tjenestene sine og identifisere hvilke tjenesteområder/tjenester som kan digitaliseres. Med utgangspunkt i oversikten, skal byrådsavdelingene velge ut et gitt antall tjenester (3-5) og lage en plan for hvordan disse skal digitaliseres. Tjenestene skal velges blant annet ut fra kriterier som volum, muligheter for gevinst - både kostnad og ressurs - nytteeffekt og liknende. IKT Konsern vil bidra som rådgiver og bidragsyter i byrådsavdelingenes kartleggingsarbeid. Arbeidet skal gjennomføres med bakgrunn i en kartleggingsveileder som IKT Konsern utarbeider. Det er en uttalt målsetting at Bergen kommune i så stor grad som mulig skal gjenbruke og standardisere IKT-løsninger og verktøy. Nye digitale tjenester bør være så enkle som mulig for målgruppene. Informasjon som allerede finnes i kommunen eller i andre offentlige virksomheter skal gjenbrukes i størst mulig grad. Brukere skal få hjelp og veiledning til å benytte virksomhetens digitale tjenester, for eksempel gjennom nettveiledere eller direkte kontakt. Tjenesteeiere som har grenseoverskridende ansvarsområder bør samarbeide, og gi brukerne et hensiktsmessig og helhetlig tilbud, uavhengig av måten kommunen er organisert på. Dette arbeidet skal relateres til bestilling fra bystyret i budsjettmøtet 17. desember 2014 knyttet til borgerservicesenter. Seksjon informasjon ved byrådsleders avdeling og IKT Konsern i byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap vil her samarbeide og være rådgivere for byrådsavdelingene. 2 ABM - plan for Bergen omfatter kommunal politikk for arkiv, bibliotek og museer, inkludert kystkultur og fartøyvern, fra 2012 til 2022, jfr. referanseliste. 3

4 Kravene til digitalisering gjelder ikke tjenester hvor digitalisering ikke er hensiktsmessig, eller ikke lønner seg verken for målgruppene eller for kommunen. Eiere av slike tjenester må kunne dokumentere og begrunne unntak fra kravene. 3. Elektronisk og sentralisert utsending gjennom KS SvarUt Alle avdelinger/enheter som har papir og/eller postutsendinger skal ta i bruk løsning for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) til kommunens målgrupper fra Unntak/ avvik fra hovedregelen om å benytte løsningen for elektronisk og sentralisert utsending skal begrunnes og klareres med/rapporteres til Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap ved IKT Konsern. Byrådsavdelingene skal for alle sine avdelinger/enheter kartlegge områder for elektronisk og sentralisert utsending innen 31. desember På bakgrunn av dette skal det i samråd med IKT Konsern utarbeides en implementeringsplan. Planen skal inneholde kostnader, gevinster, beskrivelse av omfang av arbeidet og plan for gevinstrealisering. Gevinstpotensialet ved digitale forsendelser fra kommunen er stort. Dersom alle forsendelser i 2014 ble sendt og lest digitalt, ville den økonomiske besparelsen være ca. 35 millioner kroner, hvorav ca millioner i direkte besparelser (papir, konvolutter, utstyr, porto). De øvrige besparelsene er beregnede økonomiske effekter knyttet til redusert saksbehandlingstid og kvalitet i behandlingen. 4. Organisering og styring I henhold til vedtatt modell for styring og forvaltning digitalt førstevalg har Program for digitalt førstevalg 3 ansvaret for koordinering og helhetlig oppfølging av prosjekt- og tiltaksporteføljen som etableres for å realisere målsetting om digitalisering av tjenester. Program for digitalt førstevalg skal: 1. Samordne, koordinere og administrere tiltak og prosjekter på IKT-handlingsplanen som understøtter satsningen på digitalt førstevalg. 2. Gjennom å koordinere initiativene som er relevante for satsningen, ivareta at flest mulig drar nytte av det enkelte prosjekt/tiltak, samtidig som kostnader kan reduseres ved å unngå at ulike prosjekter løser de samme utfordringene. 3. Gjennom kvalitetsoppfølging i programmet, ivareta planlegging, utvikling og gjennomføring i tråd med vedtatt prosjektmetodikk, herunder gevinstrealisering i de enkelte prosjektene. 4. Understøtte behovet for ledelsesinformasjon til kommunens overordnede prosjektporteføljestyre, inkludert måloppnåelse i henhold til IKT-strategi. I tråd med tiltak i gjeldene IKT-strategi er det under etablering et porteføljestyre som skal ha et administrativt koordinerende styringsansvar for IKT-handlingsplanen i Bergen kommune. Porteføljestyret er foreslått sammensatt av kommunaldirektørene. Alle prosjektinitiativ skal meldes som business-case til IKT-handlingsplan. Basert på dette vil Program for digitalt førstevalg utarbeide forslag til samlet prosjekt- og tiltaksplan for realisering av digitalt førstevalg. Planen vil legges fram for kommunens overordnede porteføljestyre. Det er byrådsavdelings/fagenhets ansvar å prioritere, forankre og følge opp prosjektene i egen byrådsavdeling. Kostnader og budsjettmessige gevinster knyttet til realisering av tiltakene håndteres gjennom de ordinære budsjettprosessene. 3 Program for digitalt førstevalg er et prosjektprogram etablert for å bidra til hensiktsmessig organisering og styring av prosjektene som understøtter arbeidet med digitalt førstevalg. 4

5 5. Bruk av offentlige felleskomponenter For å unngå at forskjellige deler av offentlig sektor utvikler hver sine løsninger for omtrent de samme funksjonene, er det behov for noen fellesløsninger, også kalt felleskomponenter. Bergen kommune har tatt i bruk flere offentlige felleskomponenter. Bergen kommune har avtaler om bruk av de fleste felleskomponentene, herunder: KS SvarUt Altinn Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret mm) Folkeregisteret Matrikkelen (eiendomsinformasjon mm) ID-porten (identifikasjons- og påloggingsløsning for offentlige systemer/løsninger) Feide (identifikasjon- og autorisasjonsløsning for oppvekstområdet) Sikker digital postkasse (koblet sammen med SvarUt), inkludert oppslag til Difi kontakt- og reservasjonsregister Andre offentlige registre/informasjon, f.eks. ligningsdata, AA-register (arbeidsgiver/arbeidstaker) Norsk helsenett (elektroniske melding, e-resept mm for helsesektoren) IKT Konsern kan benyttes som rådgiver for de avdelinger/enheter som ønsker bruk og tilgang til felleskomponentene. Riktig bruk av felleskomponenter vil være en viktig del av identifisering og etablering av digitale tjenester i Bergen kommune. 6. Responsivt design og universell utforming Gjennom forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, stilles det krav til at en virksomhets nettløsninger og automater som retter seg mot allmennheten, må tilfredsstille internasjonalt anerkjente standarder. Forskriften trådte i kraft 1. juli Det innebærer at nye IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. juli Alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet innen 1. januar Stadig flere av kommunens målgrupper benytter mobile enheter til å navigere på Bergen kommune sine nettsider. Gjennom prosjektet «Responsivt design og universell utforming» vil IKT Konsern legge til rette for at Bergen kommunes nettsider blir universelt utformet og responsive (dvs. tilpasset alle mobile enheter) innen 1. juli Som en del av dette arbeidet må byrådsavdelingene revidere sitt innhold på sine nettsider/tjenester. Det legges spesielt verk på å utforme innholdet med tanke på «klart språk». WeB-gruppen hos IKT Konsern vil sammen med Seksjon informasjon være rådgivere for byrådsavdelingene i arbeidet med universell utforming av kommunens nettsider og fagsystemer. Bergen kommunes nye intranett (Allmenningen) er universelt utformet og med responsivt design. Tjenester for kommunens ansatte kan dermed allerede presenteres på mobile enheter og også med tilgjengelighet fra utsiden av kommunes nett ved bruk av ID-porten som pålogging, noe som muliggjør utvikling av nye og effektive ansattjenester. 7. Informasjonssikkerhet For å gjennomføre digitaliseringsarbeidet på en trygg og sikker måte for kommunens målgrupper og ansatte, må kommunen være ekstra oppmerksom på informasjonssikkerhet. Digitaliseringsarbeidet skal til enhver tid være i tråd med gjeldende strategi for informasjonssikkerhet for Bergen kommune. 8. Gevinster og gevinstrealisering I Stortingsmelding 23 ( ) «Digital agenda for Norge IKT for oppvekst og verdiskapning» er innbyggernes opplevelse av kontakten med det offentlige og anslått kostnad ved ulike kanaler gjengitt: 5

6 Meldingen inneholder også en figur som viser kontakten med det offentlige fordelt på kanalene ovenfor. Dersom det antas at Bergen kommune mottar 1 million henvendelser pr. år som resulterer i oppfølging/saksbehandling, er gevinstpotensialet i størrelsesorden 50 millioner kr. per år dersom samtlige ble mottatt digitalt. I kommunes sak-arkivsystem (BKSAK) ble det i 2014 registrert ca dokumenter mottatt som post, dvs. ca. 3,7 millioner kr. i behandlingskostnader mot vel kr om dokumentene ble mottatt digitalt. Det reelle gevinstpotensialet for Bergen kommune vil måtte avklares som en del av kartleggingsarbeidet. Dersom alle forsendelser i 2014 (ca. 2 millioner basert på regnskapsførte portoutgifter, kr. 6 (eks mva) i gjennomsnitt pr forsendelse), ble sendt og lest digitalt, ville gevinstpotensialet vært i størrelsesorden ca. 35 millioner kroner, hvorav ca millioner i direkte besparelser (papir, konvolutter, utstyr, porto). For å sikre at man tar ut de ønskede gevinstene av et IKT-relatert prosjekt, må gevinstrealisering være sentralt helt fra prosjektets oppstart. Gevinstene og forutsetninger for realisering av gevinstene skal synliggjøres i beslutningsgrunnlaget for tiltaket (business case), og benyttes i den løpende styringen og oppfølgingen av prosjektet. Det må lages en plan for realisering og måling av gevinstene. Det er utviklet veiledning og verktøy for arbeid med gevinstrealisering, og dette legges til grunn i program- og prosjektstyringen. 9. Gjenbruk for andre kommuner Bergen kommune har lenge vært i front i digitaliseringsarbeidet i kommunal og offentlig sektor. Både våre løsninger og prosesser har vært gjenstand for erfaringsutveksling og gjenbruk i andre offentlige virksomheter. Løsningen for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) ble utviklet og tatt i bruk i Bergen kommune. Etter at løsningen i 2013 ble overlevert KS KommIT for videre forvaltning, har mer enn 170 kommuner inngått avtale for bruk. Ved å fortsette en helhetlig og styrket satsing på digitaliseringsarbeidet, oppfordres byrådsavdelingene til å vurdere gjenbruk av løsninger/tjenester som andre kommuner/offentlige virksomheter har tatt i bruk. Alternativt kan også de løsninger/tjenester Bergen kommune tilrettelegger være gjenstand for gjenbruk hos andre. Hvis det vurderes gjenbruk, kan IKT Konsern i samarbeid med KS KommIT vurdere om aktuell løsning/tjeneste kan gjøres tilgjengelig som fellesløsning/felleskomponent. 6

7 Referanseliste lokale og nasjonale strategier og styrende dokumenter 1. IKT-strategi Bergen kommune : 2. Iverksettelse styring og forvaltningsmodell digitalt førstevalg. Administrativ sak. 3. Styrings- og forvaltningsmodell for digitalt førstevalg i Bergen kommune: 4. Retningslinjer for digitalt førstevalg i Bergen kommune 5. Veileder for IKT-handlingsplan: 6. Regjeringens digitaliseringssatsing «Digital agenda, digital kompetanse og deltagelse og digitalisering av offentlig sektor»: https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/id1367/ 7. Stortingsmelding 23 ( ) «Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping». https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st /id718084/?q=digital%20agenda&ch=1 8. Regjeringens digitaliseringsrundskriv for 2015: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id766322/ 9. KS digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner: 10. ABM-plan for Bergen kommune, : https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00143/abm-politikk Arkiv_143497a.pdf 7

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017 KS TROMS HØSTKONFERANSE - 13. oktober 2017 Astrid Øksenvåg Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes etter: Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter, vedtatt av bystyret i sak i møte 21. september 2016:

Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter, vedtatt av bystyret i sak i møte 21. september 2016: Byrådssak 1125 /17 Samordnet regional digitalisering LIBR ESARK-1725-201707828-3 Hva saken gjelder: I forlengelsen av arbeidet som finner sted i Bergen kommune knyttet til tjenesteområder/ tjenester som

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Byrådssak 59/16. Høringsuttalelse til forslag til langsiktig strategi for Altinn ESARK

Byrådssak 59/16. Høringsuttalelse til forslag til langsiktig strategi for Altinn ESARK Byrådssak 59/16 Høringsuttalelse til forslag til langsiktig strategi for Altinn INKV ESARK-03-201500317-90 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til en ny, langsiktig

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Disposisjon Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Forelesning FINF4001 09.10.2012 Ved rådgiver Erik Hornnes, 1. Bakgrunn, politikk og Difis rolle 2. Litt om kontekst og brukernes oppfatninger

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Statssekretær Tone Toften Servicekonferansen 25. oktober 2012 En forvaltningsreform Mål: Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

KS finansieringsordning for digital transformasjon. Hallvard Hoen

KS finansieringsordning for digital transformasjon. Hallvard Hoen KS finansieringsordning for digital transformasjon Hallvard Hoen Digital transformasjon Hva menes med digitalisering? hjelp «Forenkling og forbedring av arbeidsprosesser ved av IKT» Det er sånn sett mer

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30.

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. mai 2012 Påstander om det offentlige resultater 2012 og 2009 35% Det offentliges

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet postmottak@fad.dep.no Dato: 06.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 12/281 201201244-15 Trine Lind, 23 46 15 38 042 ENDRING

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan?

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Disposisjon Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Heldagsseminar AFIN 24.0.203 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Primært gjennomgang

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Sammen om digitalisering - Digitaliseringsstrategi i kommunal sektor

Sammen om digitalisering - Digitaliseringsstrategi i kommunal sektor Sammen om digitalisering - Digitaliseringsstrategi i kommunal sektor Line Richardsen Avdelingsdirektør Digitalisering Line.Richardsen@ks.no Tlf. nr. 917 61 877 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Hvor langt er det ønskelig å gå? Senter for rettsinformatikk, 15. september 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Difi pådriver

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012

En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012 En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012 Ved underdirektør Ellen Strålberg, Difi Etablert 1. januar 2008 Skal bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Ca. 230 ansatte

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Dato: 2. desember 2011

Dato: 2. desember 2011 Dato: 2. desember 2011 Byrådssak 1547/11 Byrådet Høringsuttalelse til rapport om en felles meldingsboks - en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen og innbyggere og næringsliv

Detaljer

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss Våre tanker om digitalisering Verdensbildet Digital agenda for Norge 5 prioriteringer Brukeren i sentrum IKT som vesentlig innsatsfaktor for innovasjon

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Februar 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Februar 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Februar 2017 Hvorfor digitalisering? BkInnov@sjon BRUKERREISER TJENESTEDESIGN 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU

Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU Fylkesmannen sine roller og oppgåver Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange og allsidige forvaltningsoppgåver.

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon April 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon April 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon April 2017 BkInnov@sjon Mye smart gjøres Mobile tjenester App Ringerobot Lokalisering (gps) Mobil omsorg Medisindispenser elås Sensorer

Detaljer

Sammen om digitalisering - status på arbeidet

Sammen om digitalisering - status på arbeidet Sammen om digitalisering - status på arbeidet Line Richardsen Avdelingsdirektør Digitalisering Line.Richardsen@ks.no Tlf. nr. 917 61 877 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksbehandler: Cathrine Furu 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen Dagens forelesning Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2012 Hva ønsker vi å oppnå med de elektroniske

Detaljer

Førstelinjeforum IKT 2015

Førstelinjeforum IKT 2015 Førstelinjeforum IKT 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Gardermoen 12.november 2015 Agenda 1. KDs satsing på IKT 2. Politiske føringer 3. Mandatet for arbeidsgruppen 4. Hovedområder, digitalisering 5. Hva betyr

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover!

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Lars-Henrik Myrmel-Johansen Ekspedisjonssjef, Avdeling for IKT og fornying Digitaliseringskonferansen, 31. mai 2012 Digitaliseringsprogrammet er en omfattende

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer