Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune"

Transkript

1 Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030» er visjonen for fremtiden en aktiv og attraktiv by. Ett av satsingsområdene som skal bidra til en aktiv by, er at Bergen skal ha fremtidsrettete løsninger i kommunal tjenesteyting. (Kommuneplanens samfunnsdel s 18, jf. bystyresak ) Nye teknologiske løsninger er et siktemål. Saken om digitalisering som her fremmes understøtter dette siktemålet. Denne saken er en sammenstilling av krav og anbefalinger vedrørende digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune, og er en videreføring av fastlagte krav og tiltak i gjeldende IKT-strategi. Bergen kommunes IKT-strategi (byrådssak 1057/14) fastsetter følgende overordnede krav: Digitalt førstevalg skal være utgangspunktet for kommunens tjenester til brukere, næringsliv og annen offentlig forvaltning. Det skal legges til rette for økt fleksibilitet i bruk av mobile løsninger. På mobile plattformer skal det tilbys økt tilgjengelighet, systemer og data. Det skal legges til rette for digitale tjenester som understøtter arbeidsprosesser som går på tvers av ulike systemer. Det skal satses mer på nettbaserte tjenester som et alternativ til tradisjonelle programpakker. Digitalt førstevalg betyr at egnede tjenester skal tilbys digitalt og at målgruppene aktivt må velge manuelle løsninger ved behov. Digitalt førstevalg gjelder både for samhandling med kommunens målgrupper (innbyggere, næringsliv og organisasjoner), samhandling internt i organisasjonen og på tvers i offentlig sektor. Hovedmålet er å tilby tjenester som er forenklede, mer effektive og mer tilgjengelige. Med bakgrunn i de overordnede kravene ønsker byråden for finans, eiendom og eierskap å legge ytterligere føringer for å realisere digitalt førstevalg i Bergen kommune. Byrådssaken baserer seg i hovedsak på vedtatte lokale og nasjonale strategier og styrende dokumenter 1. Konkret foreslår byråden at alle byrådsavdelingene innen første kvartal 2016 skal identifisere tjenesteområder/ tjenester som kan digitaliseres. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap ved IKT Konsern utarbeider en kartleggingsveileder som skal benyttes for å lage en oversikt over digital status på de identifiserte tjenesteområder/tjenester. Byrådsavdelingene skal innenfor eget ansvarsområde prioritere 3-5 tjenester som man antar vil gi størst effekt. Innen andre kvartal 2016 skal det utarbeides en samlet framstilling av identifiserte tjenesteområder/tjenester som grunnlag for prioritering og videre arbeid. Fra 2017 skal som en hovedregel alle avdelinger/enheter i Bergen kommune som har post og papirutsendinger ta i bruk løsning for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Kostnader og budsjettmessige gevinster knyttet til realisering av tiltakene håndteres gjennom de ordinære budsjettprosessene. 1 Jfr. «Referanseliste lokale og nasjonale strategier og styrende dokumenter» i saksutredningen nedenfor. 1

2 Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 2.2: Med utgangspunkt i bystyrets overordnete målsettinger og andre retningslinjer for kommunens virksomhet som bystyret fastsetter, er byrådet tillagt kompetanse til å utarbeide egne strategier for iverksetting av bystyrets vedtatte politikk. Jf. også byrådets fullmakter 17.3: Byrådets ansvar for kommunens løpende drift, innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte drifts- og forvaltningsenhets prestasjoner, i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet legger overordnete føringer beskrevet i denne byrådssaken til grunn for styrking av digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune. 2. Innen første kvartal 2016 skal alle byrådsavdelingene identifisere tjenesteområder/tjenester som kan digitaliseres. 3. Innen andre kvartal 2016 skal det utarbeides en samlet framstilling av identifiserte tjenesteområder/tjenester som grunnlag for prioritering og videre arbeid. 4. Fra 2017 skal alle avdelinger/enheter i Bergen kommune som har post og papir-utsendinger ta i bruk løsning for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Dato: 01. september 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Eiler Macody Lund byråd for finans, eiendom og eierskap 2

3 Saksutredning: Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til bedre og mer effektive kommunale tjenester. Digitalisering kan være en katalysator for forenkling av regelverk og for fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis. I en del tilfeller kan digitale løsninger gjøre skjemaer og tjenester overflødige, slik at kommunens målgrupper (innbyggere, organisasjoner og næringsliv) får det de har krav på, uten å måtte sende inn skjema på papir eller fylle ut elektroniske skjema. Digitale, nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med sine målgrupper. Tjenestene skal være helhetlige og brukervennlige, det skal være enkelt og trygt å logge inn, og brukerne skal få den hjelpen de trenger til å finne frem i og bruke tjenestene, jfr. stortingsmelding 23 ( ) «Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping». For å sikre best mulig videreføring av digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune, må byrådsavdelingene inkludere planer for digitalisering av egne tjenester i sine årsplaner og årsoppdrag. Det vil senere legges til rette for måling av tiltak gjennom bruk av balansert målstyring (BMS). I det følgende listes det opp krav og anbefalinger for det videre digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune. 1. Digitalisering av kommunens tjenester som hovedprinsipp Kommunens kommunikasjon og dialog med innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal være nettbasert. Alle relevante henvendelser, søknader, skjemaer og rapporteringer skal være åpne for digital utfylling og innsending. Mottak og registrering av henvendelser og innsendinger skal i størst mulig grad sentraliseres, automatiseres og arkiveres i tråd med krav i gjeldende ABM-plan for Bergen kommune 2. Ny sak-arkivløsning (implementeres fra 2016) vil bidra til helhetlig informasjonsforvaltning i kommunen, inkludert saksbehandling og arkivering. 2. Kartlegging av digitale tjenesteområder/tjenester Alle byrådsavdelingene skal utarbeide en oversikt over digital status (digital modenhet) på tjenestene sine og identifisere hvilke tjenesteområder/tjenester som kan digitaliseres. Med utgangspunkt i oversikten, skal byrådsavdelingene velge ut et gitt antall tjenester (3-5) og lage en plan for hvordan disse skal digitaliseres. Tjenestene skal velges blant annet ut fra kriterier som volum, muligheter for gevinst - både kostnad og ressurs - nytteeffekt og liknende. IKT Konsern vil bidra som rådgiver og bidragsyter i byrådsavdelingenes kartleggingsarbeid. Arbeidet skal gjennomføres med bakgrunn i en kartleggingsveileder som IKT Konsern utarbeider. Det er en uttalt målsetting at Bergen kommune i så stor grad som mulig skal gjenbruke og standardisere IKT-løsninger og verktøy. Nye digitale tjenester bør være så enkle som mulig for målgruppene. Informasjon som allerede finnes i kommunen eller i andre offentlige virksomheter skal gjenbrukes i størst mulig grad. Brukere skal få hjelp og veiledning til å benytte virksomhetens digitale tjenester, for eksempel gjennom nettveiledere eller direkte kontakt. Tjenesteeiere som har grenseoverskridende ansvarsområder bør samarbeide, og gi brukerne et hensiktsmessig og helhetlig tilbud, uavhengig av måten kommunen er organisert på. Dette arbeidet skal relateres til bestilling fra bystyret i budsjettmøtet 17. desember 2014 knyttet til borgerservicesenter. Seksjon informasjon ved byrådsleders avdeling og IKT Konsern i byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap vil her samarbeide og være rådgivere for byrådsavdelingene. 2 ABM - plan for Bergen omfatter kommunal politikk for arkiv, bibliotek og museer, inkludert kystkultur og fartøyvern, fra 2012 til 2022, jfr. referanseliste. 3

4 Kravene til digitalisering gjelder ikke tjenester hvor digitalisering ikke er hensiktsmessig, eller ikke lønner seg verken for målgruppene eller for kommunen. Eiere av slike tjenester må kunne dokumentere og begrunne unntak fra kravene. 3. Elektronisk og sentralisert utsending gjennom KS SvarUt Alle avdelinger/enheter som har papir og/eller postutsendinger skal ta i bruk løsning for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) til kommunens målgrupper fra Unntak/ avvik fra hovedregelen om å benytte løsningen for elektronisk og sentralisert utsending skal begrunnes og klareres med/rapporteres til Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap ved IKT Konsern. Byrådsavdelingene skal for alle sine avdelinger/enheter kartlegge områder for elektronisk og sentralisert utsending innen 31. desember På bakgrunn av dette skal det i samråd med IKT Konsern utarbeides en implementeringsplan. Planen skal inneholde kostnader, gevinster, beskrivelse av omfang av arbeidet og plan for gevinstrealisering. Gevinstpotensialet ved digitale forsendelser fra kommunen er stort. Dersom alle forsendelser i 2014 ble sendt og lest digitalt, ville den økonomiske besparelsen være ca. 35 millioner kroner, hvorav ca millioner i direkte besparelser (papir, konvolutter, utstyr, porto). De øvrige besparelsene er beregnede økonomiske effekter knyttet til redusert saksbehandlingstid og kvalitet i behandlingen. 4. Organisering og styring I henhold til vedtatt modell for styring og forvaltning digitalt førstevalg har Program for digitalt førstevalg 3 ansvaret for koordinering og helhetlig oppfølging av prosjekt- og tiltaksporteføljen som etableres for å realisere målsetting om digitalisering av tjenester. Program for digitalt førstevalg skal: 1. Samordne, koordinere og administrere tiltak og prosjekter på IKT-handlingsplanen som understøtter satsningen på digitalt førstevalg. 2. Gjennom å koordinere initiativene som er relevante for satsningen, ivareta at flest mulig drar nytte av det enkelte prosjekt/tiltak, samtidig som kostnader kan reduseres ved å unngå at ulike prosjekter løser de samme utfordringene. 3. Gjennom kvalitetsoppfølging i programmet, ivareta planlegging, utvikling og gjennomføring i tråd med vedtatt prosjektmetodikk, herunder gevinstrealisering i de enkelte prosjektene. 4. Understøtte behovet for ledelsesinformasjon til kommunens overordnede prosjektporteføljestyre, inkludert måloppnåelse i henhold til IKT-strategi. I tråd med tiltak i gjeldene IKT-strategi er det under etablering et porteføljestyre som skal ha et administrativt koordinerende styringsansvar for IKT-handlingsplanen i Bergen kommune. Porteføljestyret er foreslått sammensatt av kommunaldirektørene. Alle prosjektinitiativ skal meldes som business-case til IKT-handlingsplan. Basert på dette vil Program for digitalt førstevalg utarbeide forslag til samlet prosjekt- og tiltaksplan for realisering av digitalt førstevalg. Planen vil legges fram for kommunens overordnede porteføljestyre. Det er byrådsavdelings/fagenhets ansvar å prioritere, forankre og følge opp prosjektene i egen byrådsavdeling. Kostnader og budsjettmessige gevinster knyttet til realisering av tiltakene håndteres gjennom de ordinære budsjettprosessene. 3 Program for digitalt førstevalg er et prosjektprogram etablert for å bidra til hensiktsmessig organisering og styring av prosjektene som understøtter arbeidet med digitalt førstevalg. 4

5 5. Bruk av offentlige felleskomponenter For å unngå at forskjellige deler av offentlig sektor utvikler hver sine løsninger for omtrent de samme funksjonene, er det behov for noen fellesløsninger, også kalt felleskomponenter. Bergen kommune har tatt i bruk flere offentlige felleskomponenter. Bergen kommune har avtaler om bruk av de fleste felleskomponentene, herunder: KS SvarUt Altinn Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret mm) Folkeregisteret Matrikkelen (eiendomsinformasjon mm) ID-porten (identifikasjons- og påloggingsløsning for offentlige systemer/løsninger) Feide (identifikasjon- og autorisasjonsløsning for oppvekstområdet) Sikker digital postkasse (koblet sammen med SvarUt), inkludert oppslag til Difi kontakt- og reservasjonsregister Andre offentlige registre/informasjon, f.eks. ligningsdata, AA-register (arbeidsgiver/arbeidstaker) Norsk helsenett (elektroniske melding, e-resept mm for helsesektoren) IKT Konsern kan benyttes som rådgiver for de avdelinger/enheter som ønsker bruk og tilgang til felleskomponentene. Riktig bruk av felleskomponenter vil være en viktig del av identifisering og etablering av digitale tjenester i Bergen kommune. 6. Responsivt design og universell utforming Gjennom forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, stilles det krav til at en virksomhets nettløsninger og automater som retter seg mot allmennheten, må tilfredsstille internasjonalt anerkjente standarder. Forskriften trådte i kraft 1. juli Det innebærer at nye IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. juli Alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende, skal være universelt utformet innen 1. januar Stadig flere av kommunens målgrupper benytter mobile enheter til å navigere på Bergen kommune sine nettsider. Gjennom prosjektet «Responsivt design og universell utforming» vil IKT Konsern legge til rette for at Bergen kommunes nettsider blir universelt utformet og responsive (dvs. tilpasset alle mobile enheter) innen 1. juli Som en del av dette arbeidet må byrådsavdelingene revidere sitt innhold på sine nettsider/tjenester. Det legges spesielt verk på å utforme innholdet med tanke på «klart språk». WeB-gruppen hos IKT Konsern vil sammen med Seksjon informasjon være rådgivere for byrådsavdelingene i arbeidet med universell utforming av kommunens nettsider og fagsystemer. Bergen kommunes nye intranett (Allmenningen) er universelt utformet og med responsivt design. Tjenester for kommunens ansatte kan dermed allerede presenteres på mobile enheter og også med tilgjengelighet fra utsiden av kommunes nett ved bruk av ID-porten som pålogging, noe som muliggjør utvikling av nye og effektive ansattjenester. 7. Informasjonssikkerhet For å gjennomføre digitaliseringsarbeidet på en trygg og sikker måte for kommunens målgrupper og ansatte, må kommunen være ekstra oppmerksom på informasjonssikkerhet. Digitaliseringsarbeidet skal til enhver tid være i tråd med gjeldende strategi for informasjonssikkerhet for Bergen kommune. 8. Gevinster og gevinstrealisering I Stortingsmelding 23 ( ) «Digital agenda for Norge IKT for oppvekst og verdiskapning» er innbyggernes opplevelse av kontakten med det offentlige og anslått kostnad ved ulike kanaler gjengitt: 5

6 Meldingen inneholder også en figur som viser kontakten med det offentlige fordelt på kanalene ovenfor. Dersom det antas at Bergen kommune mottar 1 million henvendelser pr. år som resulterer i oppfølging/saksbehandling, er gevinstpotensialet i størrelsesorden 50 millioner kr. per år dersom samtlige ble mottatt digitalt. I kommunes sak-arkivsystem (BKSAK) ble det i 2014 registrert ca dokumenter mottatt som post, dvs. ca. 3,7 millioner kr. i behandlingskostnader mot vel kr om dokumentene ble mottatt digitalt. Det reelle gevinstpotensialet for Bergen kommune vil måtte avklares som en del av kartleggingsarbeidet. Dersom alle forsendelser i 2014 (ca. 2 millioner basert på regnskapsførte portoutgifter, kr. 6 (eks mva) i gjennomsnitt pr forsendelse), ble sendt og lest digitalt, ville gevinstpotensialet vært i størrelsesorden ca. 35 millioner kroner, hvorav ca millioner i direkte besparelser (papir, konvolutter, utstyr, porto). For å sikre at man tar ut de ønskede gevinstene av et IKT-relatert prosjekt, må gevinstrealisering være sentralt helt fra prosjektets oppstart. Gevinstene og forutsetninger for realisering av gevinstene skal synliggjøres i beslutningsgrunnlaget for tiltaket (business case), og benyttes i den løpende styringen og oppfølgingen av prosjektet. Det må lages en plan for realisering og måling av gevinstene. Det er utviklet veiledning og verktøy for arbeid med gevinstrealisering, og dette legges til grunn i program- og prosjektstyringen. 9. Gjenbruk for andre kommuner Bergen kommune har lenge vært i front i digitaliseringsarbeidet i kommunal og offentlig sektor. Både våre løsninger og prosesser har vært gjenstand for erfaringsutveksling og gjenbruk i andre offentlige virksomheter. Løsningen for elektronisk og sentralisert utsending (KS SvarUt) ble utviklet og tatt i bruk i Bergen kommune. Etter at løsningen i 2013 ble overlevert KS KommIT for videre forvaltning, har mer enn 170 kommuner inngått avtale for bruk. Ved å fortsette en helhetlig og styrket satsing på digitaliseringsarbeidet, oppfordres byrådsavdelingene til å vurdere gjenbruk av løsninger/tjenester som andre kommuner/offentlige virksomheter har tatt i bruk. Alternativt kan også de løsninger/tjenester Bergen kommune tilrettelegger være gjenstand for gjenbruk hos andre. Hvis det vurderes gjenbruk, kan IKT Konsern i samarbeid med KS KommIT vurdere om aktuell løsning/tjeneste kan gjøres tilgjengelig som fellesløsning/felleskomponent. 6

7 Referanseliste lokale og nasjonale strategier og styrende dokumenter 1. IKT-strategi Bergen kommune : 2. Iverksettelse styring og forvaltningsmodell digitalt førstevalg. Administrativ sak Styrings- og forvaltningsmodell for digitalt førstevalg i Bergen kommune: 4. Retningslinjer for digitalt førstevalg i Bergen kommune 5. Veileder for IKT-handlingsplan: 6. Regjeringens digitaliseringssatsing «Digital agenda, digital kompetanse og deltagelse og digitalisering av offentlig sektor»: 7. Stortingsmelding 23 ( ) «Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping» Regjeringens digitaliseringsrundskriv for 2015: 9. KS digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner: ABM-plan for Bergen kommune, : Arkiv_143497a.pdf 7

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Statssekretær Tone Toften Servicekonferansen 25. oktober 2012 En forvaltningsreform Mål: Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012

En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012 En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012 Ved underdirektør Ellen Strålberg, Difi Etablert 1. januar 2008 Skal bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Ca. 230 ansatte

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup.

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup. Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet 150611 sak 74-11: 10. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): "Det er de siste årene gjennomført store rehabiliteringsarbeider for mange av skolene

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

Det er mye å ta hensyn til - nasjonale utviklingstrekk og initiativer

Det er mye å ta hensyn til - nasjonale utviklingstrekk og initiativer Det er mye å ta hensyn til - nasjonale utviklingstrekk og initiativer NOKIOS 27.10.2015 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Innbyggerforventninger til kommunen: Tilbyr de tjenestene jeg har behov for,

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Ellen Strålberg, Difi Seminar 20. august Hovedstadsområdets nettverk for ITledelse og styring (HIT) Offentlige prosjekter som lykkes! Kandidater til årets

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Tor Nygaard Altinndagen 2012 29. august 2012 Digitaliseringsprogrammet (Digital) agenda: Betydning og assosiasjoner Mål og prinsipper

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen?

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen? Martin Bould 21.4.2015 Overgang til elektronisk arkiv, og oppgradering Hva forventer vi som leverandør og hva bør dere ha avklart? Den arkiv- og saksbehandlingsfaglige «greia» Hva skal vi snakke om i denne

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 " Samhandling mellom innbyggere/næringsliv og kommunen Dagens situasjon Fremtidig

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

SvarUT i Trondheim kommune

SvarUT i Trondheim kommune SvarUT i eller DDT 09.04.14 Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Fremtidig kommunikasjon med kommunen 2 SvarUt SMS 3 Altinn 4 Dokument sendt via SvarUT Følgebrev

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Side 1 av 19. IKT-strategi Bergen kommune 2011-2014 - versjon 1.0

Side 1 av 19. IKT-strategi Bergen kommune 2011-2014 - versjon 1.0 Smart, effektiv og målrettet bruk av IKT skal gi bedre tjenestekvalitet, enklere dialog med innbyggere, næringsliv og organisasjoner og sikre effektiv ressursbruk i kommunen. Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling

Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling Regjeringens ambisjoner effektiv fakturaformidling og -behandling Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Avdeling for IKT og fornying, FAD Betalingsformidlingskonferansen 1. mars 2011 1 Netto overføringer

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Av ei som er fra Ålesund: Karin Gjelsten Fagsjef for moderne arkiv Bergen Byarkiv DIGITAL KOMMUNIKASJON

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer