NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10,

2 1 Innledning Rammebetingelser og nasjonale føringer Notodden kommunes føringer, mål og tiltak Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet Tjenester på nett Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten IKT i grunnopplæringen Geografisk informasjon Elektronisk handel Arkivering og saksbehandling Informasjonssikkerhet IKT-arkitektur Åpne standarder Integrasjon av IKT-systemer Fri programvare Grønn IT Bredbånd Interkommunalt IKT-samarbeid Strategisk IKT-ledelse Kompetanseutvikling Systemeierskap Interne prosesser Organisering...9

3 1 Innledning estrategien er ett av kommunens styringsdokumenter. estrategien skal drøftes og revideres minst hvert fjerde år for å møte både interne og eksterne utfordringer. estrategien skal danne grunnlag for prioritering av IKT-relaterte prosjekter. Gjennomføring av tiltakene i estrategien forutsetter budsjettmessig dekning og vedtak i de årlige budsjetter i planperioden. Prioritering av de enkelte tiltak i estrategien gjøres gjennom budsjettframlegg og vedtak. estrategien setter kommunens IKT-arbeid inn i et nasjonalt og regionalt perspektiv. 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer Offentlig IKT-politikk er nedfelt i en rekke styrende dokumenter. enorge 2009 det digitale spranget Sikkerhetsportal PKI elektronisk ID og signatur Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten for perioden Bruk av åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor Stortingsmelding nr. 17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle Stortingsmelding nr. 19 ( ) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap Stortingsmelding nr. 36 ( ) Det gode innkjøp ekommune 2012 lokal digital agenda, KS I tillegg til disse dokumentene er krav knyttet til annen tjenesteproduksjon nedfelt på en rekke områder herunder: IKT i PLO: IPLOS, Kommunikasjon helsenett, Samspill 2.0, IKT i helse og omsorg ( ) strategi og handlingsplan fra KS, ELIN-k prosjektet. IKT i skolen: Program for digital kompetanse ( ), Nye læreplaner, Kunnskapsløftet, IKT og grunnopplæringen - KS ( ), St.meld 31 ( ): Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle Meldingen er det ferskeste og mest omfattende uttrykk for statlig IKT-politikk i Norge. Den peker på betydningen av at alle skal kunne delta i informasjonssamfunnet (digital inkludering) gjennom digital tilgang (høyhastighetsnett), universell utforming og digital kompetanse. Regjeringen ønsker en fornyelse av offentlig sektor med bedre tjenester og mindre bruk av ressurser til administrasjon. Sentralt i dette er en døgnåpen digital forvaltning, som skal baseres på digitale selvbetjeningstjenester til innbyggere og næringsliv, utvikling av felles IKT-komponenter for offentlig sektor og etablering av felles overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor. Stortingsmelding nr. 19 ( ) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap Forvaltningsmeldingen tar blant annet for seg betydningen av samordning innenfor IKTområdet. Meldingen slår fast at både innbyggere og næringslivet krever at mer av kontakten med det offentlige skal skje ved hjelp av elektroniske tjenester. Side 3 av 9

4 Tjenestetrappa: 3 Notodden kommunes føringer, mål og tiltak Mål for utviklingen angir den overordnede strategien for Notodden kommune. Under punktet Kommunen som samfunnsaktør påpekes viktigheten av å være en effektiv, velfungerende kommune som kommuniserer godt med sine omgivelser. Kommunens overordnede strategi i denne sammenheng er å la tiltak og tjenester være preget av tilgjengelighet, brukertilpasning og samordning. Effektiv bruk av IKT i Notodden kommune skal bidra til at virksomhetene utfører sitt arbeid best mulig, for å gi befolkningen gode kommunale tjenester. Internettportalen skal være publikums førstevalg i kontakt med kommunen. IKT som virkemiddel i det daglige arbeidet har berøringspunkter med alle fokusområdene i balansert målstyring. 3.1 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet Kommunen skal aktivt utnytte IKT til å skape en tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Internettportalen skal være befolkningens førstevalg i kontakt med kommunen. Utvikle portal med flere tjenester til publikum samt økt bruk av sosiale medier Utvide bruken av digitale verktøy for politikere og etablere politikerportal Side 4 av 9

5 3.2 Tjenester på nett Kommunen skal tilby økt antall og bedre kvalitet på elektroniske tjenester. Etablere og videreutvikle elektroniske tjenester i samtlige seksjoner Tjenestene skal være tilgjengelige via MinSide og Altinn Nå trinn 4 i tjenestetrappa for enkelte tjenester Effektivisere interne systemer og arbeidsprosesser 3.3 Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten Effektivisering og kvalitetsheving av tjenestene. Elektronisk samhandling med fastleger og helseforetak skal foregå over helsenettet Kobling/integrasjon til Nasjonalt helsenett Effektivisering av hjemmesykepleien ved å ta i bruk håndholdte digitale enheter 3.4 IKT i grunnopplæringen Alle lærere i grunnskolen skal bruke digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen. IKT skal være en integrert del av skoleutviklingsprogrammene. Utjevne digitale forskjeller mellom elevene i grunnskolen. Maks 3 elever pr pc i barneskolen og 2,5 i ungdomsskolen. Utarbeide plan for læringsfremmende bruk av IKT. Øke bruk av digital informasjonsutveksling. 3.5 Geografisk informasjon Kommunen skal ha en fremtidsrettet kartløsning med kobling mot byggsøk og plandialog, døgnåpen forvaltning og digitalt arkiv for å gi befolkningen tilgang til arkivmateriale for egen eiendom. Ta i bruk Byggsøk Ta i bruk Plandialog Oppstart av prosjekt digitalt arkiv 3.6 Elektronisk handel Mål og tiltak for planperioden: Lage overordnet plan eventuelt felles for Kongsbergregionen. Det organisatoriske ved ehandel utredes lokalt. Side 5 av 9

6 3.7 Arkivering og saksbehandling Notodden kommune skal praktisere meroffentlighet i saksbehandling Lage rutiner for håndtering av alle typer henvendelser Lage helhetlig plan for integrasjon mellom fagsystemer Innføre fullelektronisk arkiv 3.8 Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet skal være en del av kommunens digitale kvalitetssystem. Utarbeide rutiner for risiko- og sårbarhetsanalyser Innføre autentisering ved hjelp av Minid 3.9 IKT-arkitektur Videreutvikle og dokumentere IKT-arkitekturen i Kongsbergregionen Notodden kommune ferdigstiller intern dokumentasjon Videre tiltak gjennomføres i Kongsbergregionen 3.10 Åpne standarder Systemene skal være basert på åpne standarder. Leverandører må forholde seg til gjeldende åpne standarder. Implementere kravene som ligger i versjon 2.0 i Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Følge med på arbeid som blir gjort innenfor dette feltet via KS og Difi Integrasjon av IKT-systemer Effektivisere arbeidsprosesser Integrasjonsplattform utredes, fortrinnsvis innen Kongsbergregionen Kvalitetssikre arbeidsprosesser ved å innføre prosesskart i kvalitetssystemet Side 6 av 9

7 3.12 Fri programvare Fri programvare tas i bruk i de tilfellene hvor det er formålstjenlig for kommunen både økonomisk og funksjonelt Søke andre kommuners erfaring innenfor området og utfra dette komme med konkrete forslag til implementering av fri programvare Grønn IT Notodden kommune skal prioritere miljøgevinster innen IKT Fortsette å effektivisere og kvalitetssikre felles servere Redusere antall papirutskrifter Utvide bruken av video/samarbeidsløsninger for å redusere reiser 3.14 Bredbånd Alle kommunens enheter skal ha bredbånd med tilstrekkelig kapasitet. Utvide kapasiteten på bredbåndet etter behov, men samordnet med Notodden Energis utbyggingstakt Interkommunalt IKT-samarbeid Medvirke til videreutvikling av estrategi og implementere løsninger i regionen. Utarbeide ny estrategi for regionen. Utvikle felles plattform for IKT-drift i regionen Arbeide i regionale fora for å utvikle digitale verktøy innen de forskjellige fagområder 3.16 Strategisk IKT-ledelse Kommunen skal forstå betydningen av IKT som virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving. Dokumentasjon av gevinster og gevinstrealisering skal innarbeides i IKTprosjekter. Ta i bruk gevinstplanlegging og -realisering Forankring av estrategiens betydning administrativt og politisk Side 7 av 9

8 3.17 Kompetanseutvikling Notodden kommune skal ha egen funksjon for opplæring som ivaretar plan for IKTopplæring. Medvirke til overordnet plan for Kongsbergregionen. 1. Opplæringsfunksjonen defineres 2. Utarbeide lokal og regional kompetanseplan 3.18 Systemeierskap Bruk av informasjonsteknologi på de fleste av kommunenes virksomhetsområder krever stor grad av struktur og kontroll. Alle systemer som er i bruk i virksomheten skal ha en definert systemeier. Systemeier er den administrative leder av virksomheten som har eierskap og ansvar for data og informasjon i systemet. Personopplysningsloven definerer denne rollen som behandlingsansvarlig 1. Systemeier skal sikre at systemet brukes i tråd med formålet, at nødvendig utvikling skjer og at nye behov dokumenteres og konkretiseres i budsjettprosessen. Systemeier må også sikre at all behandling av personopplysninger meldes til Datatilsynet i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom kartlegging av alle systemer er det definert systemeierskap. Systemeierskapet er plassert på seksjonsledernivå eller stabsledernivå. Forvaltning av systemeierskapet er for mange systemer plassert hos virksomhetsleder. En rekke systemer brukes av flere enheter på tvers av organisasjonsmodellen og dette gir utfordringer knyttet til både eierskap og forvaltning av systemene. Eierskap til alle IKT-systemer skal være plassert og ansvarsforhold knyttet til systemeierskap skal være definert. Gjennomgå alle systemer, beskrive og definere eierskap og ansvarsforhold Utarbeide rutiner for oppfølging 3.19 Interne prosesser Effektivisere interne arbeidsprosesser Utvide bruken av elektroniske skjema og innføre metoder for bedre arbeidsflyt. Ved nyanskaffelser av programvare skal det alltid vurderes koblinger mot andre systemer. Vurdere mellomvareløsninger som forenkler kommunikasjon mellom IKT-systemene 1 Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes Side 8 av 9

9 3.20 Organisering Mål i planperioden: Sørge for rask, enkel og kostnadseffektiv service overfor brukerne av kommunens IKTsystemer og nettverk. Driften av systemene skal være mest mulig sentralisert. Vurdere felles drift av IKT i Kongsbergregionen der dette gir gevinster og best mulig tjenester. Opprette help-desk funksjon for melding av IKT-problemer Sluttføre prosjektet vedr. sentral styring av trådløse nett Alle servere/pc skal styres/driftes sentralt Anskaffe felles driftspartner i Kongsbergregionen Vurdere felles drift i regionen Side 9 av 9

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Er arkiv på agendaen til KS?

Er arkiv på agendaen til KS? Er arkiv på agendaen til KS? Presentasjon for KAI-konferansen 7. september 2011 Line Richardsen KS Innovasjon og utvikling Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer