Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet"

Transkript

1 Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet for kartlegging av sikkerhetsstandarder. Og videre av behandlingen i standardiseringssekretariatet, med saksfremlegg til Standardiseringsrådet. Rådet ga tilslutning og en anbefaling om å utrede ISO/IEC og ISO/IEC Disse to standardene har vært tilgjengelige i mange år, men i ulike versjoner, og er godt kjent også innen offentlig sektor. Informasjonssikkerhet er et ledelsesansvar, og det må forventes at virksomhetene arbeider metodisk og målrettet med utfordringene. I dette ligger det et særlig ansvar når det behandles sensitiv 1 eller gradert 2 informasjon, eller ved drift og forvaltning av kritisk IKT- infrastruktur. Virksomheter blir i lovog regelverket pålagt å ivareta informasjons- eller IKT-sikkerheten, uten derved alltid å få klare krav og føringer. Det er virksomhetens leder som er ansvarlig for å vurdere egen risikoeksponering og iverksette tilstrekkelig sikringstiltak. Det er observert at Riksrevisjonen har avdekket mangler ved føringer og krav gitt fra eksempelvis departementer vedrørende krav til informasjonssikkerhet hos underliggende etater, og ved oppfølging av sikkerhetsarbeidet hos disse. Revisjons- og tilsynsarbeid kan underlettes og effektiviseres ved at det i virksomhetene benyttes anerkjente standarder og/eller veiledninger. Standardene kan da legges til grunn som måleparametre for om kravene til informasjonssikkerhet blir ivaretatt. Rapportens konklusjoner Utredningen foreslår å gjøre ISO/IEC og ISO/IEC til forvaltningsstandarder for informasjonssikkerhet i offentlig sektor. Utredningen peker ut noen viktige anvendelsesområder innen informasjonssikkerhet, og avhengig av området er det foreslått ulik styrke i kravet om å følge standardene. Standardene foreslås enten som anbefalte eller obligatoriske, og i noen sammenhenger kreves det også at virksomheten skal være sertifisert iht. standarden. Det er i forbindelse med drift av samfunns- eller virksomhetskritiske systemer, at det foreslås å kreve sertifisering av styringssystemet iht. ISO Eks. sensitive personopplysninger 2 Sikkerhets- eller beskyttelsesgradert 1

2 Innspill til rapporten Utkast til rapporten om utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet, ble publisert på Standardiseringsportalen, og har vært tilgjengelig for kommentarer i nærmere 3 uker. Det ble åpnet for både kommentarer på nettstedet og innspill per e-post. Det er også avholdt to møter med Standardiseringsrådets arbeidsgruppe for sikkerhet. Difi har ikke mottatt noen kommentarer på rapporten i høringsperioden, men har mottatt ett innspill fra Oslo Kommune, som også er en del av arbeidsgruppen, i etterkant. Hovedbudskapet i Oslo Kommunes innspill er: I det store og hele støttes de konklusjoner som nå fremgår av utredingen. Intern ressurstilgang og kompetanse er en nødvendighet for å kunne beholde eventuell sertifisering og for å kunne forvalte ISMS tilfredsstillende over tid anbefale standardene som obligatorisk for store deler av offentlig sektor slik at det er mulig å opparbeide seg en helhetlig oversikt over sikkerhetsnivå, - og tillitsnivå for respektive samhandlingspartnere og aktører på vegne av både borgere, brukere, kunder og leverandører. Arbeidsgruppen har diskutert rapporten nøye og det er gjort noen justeringer i rapporten som følge av diskusjonene i arbeidsgruppen. Det har kommet et innspill fra NAV om å lette på kravet til ISO Et forslag resten av arbeidsgruppen ikke gav sin tilslutning til og som derfor ikke er tatt inn i forslaget. Det ble foreslått at i stedet for å sette krav til at selve ISO standarden skal følges, så burde det settes krav til at virksomhetene skal følge anerkjente prinsipper for styring av informasjonssikkerhet. Hvorav ISO er et eksempel på slike anerkjente prinsipper, men at også tilsvarende prinsipper kan benyttes. Arbeidsgruppens anbefaling til Standardiseringsrådet Arbeidsgruppen støtter rapportens konklusjoner og mener at anviste standarder bør gjøres anbefalte på alle skisserte anvendelsesområder i neste del-versjon av referansekatalogen og at det gjennomføres en konsekvensanalyse av å gjøre standardene obligatoriske og kreve sertifisering på angitte anvendelsesområder. Arbeidsgruppen synes det er en god regel at man ikke krever mer sikkerhet enn nødvendig, og synes derfor det er nyttig å definere konkret hvilke anvendelsesområder som gjelder i stedet for å komme med et veldig bredt pålegg som treffer alle. De områdene som ligger der i dag er derimot delvis overlappene, og rådet bør vurdere om alle eller enkelte av anvendelsesområdene bør samordnes. Inndelingen som foreligger gir derimot god innsikt i hvilke områder som vil bli berørt av pålegget og gir en god oversikt i forhold til å vurdere om det er rett nivå på kravene på alle områder. Vi ber rådet spesielt om å vurdere kravene om sertifisering internt i offentlig sektor, et krav som delvis bryter med vanlig praksis i dag. Rådet bør vurdere om en konsekvensvurdering av et obligatorisk krav om bruk av standardene, samt konsekvens av krav til sertifisering på utvalgte områder bør gjennomføres umiddelbart, eller om standardene bør være anbefalt noen år før en eventuell slik utredning med tanke på å gjøre kravene 2

3 obligatorisk gjennomføres. Alternativt om standardene i første omgang kun bør gjøres obligatorisk for en mindre gruppe offentlige virksomheter (for eksempel de som tilgjengeliggjør sensitiv informasjon gjennom elektroniske tjenester mot innbyggere og næringsliv), for deretter og breddes ytterligere avhengig av erfaringer. Nedenfor ligger teksten som er tenkt å gå inn i referansekatalogen på sikt når eventuelt konsekvenser er vurdert. Det er foreslått 2 ulike alternativer, et alternativ der alle utpekte anvendelsesområder er skissert hver for seg og et der anvendelsesområdene er slått sammen i størst mulig grad. Alternativ 1 tekst til fremtidig referansekatalog Krav til standarder for styring av informasjonssikkerhet 1. Styring av informasjonssikkerhet ved informasjonsbehandling Anvendelsesområdet som her omtales gjelder offentlige virksomheters behandling av beskyttelsesverdig informasjon. Med beskyttelsesverdig forstås her informasjon som er regulert gjennom regelverket og annen informasjon med særlig behov for beskyttelse. I dette inngår sikring av enten en eller flere av egenskapene konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. Det avgrenses mot krav som følge av sikkerhetsloven med forskrifter. Det presiseres at selv om det å følge anviste standarder på området bidrar til økt sikkerhet, gir det ikke en automatisk tilfredsstillelse av alle krav i gjeldende regelverk. Det er obligatorisk å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved informasjonsbehandling. Det er også obligatorisk å følge strukturen og vurdere sikringstiltakene i ISO/IEC Styring av informasjonssikkerhet i elektronisk kommunikasjon og samhandling Avendelsesområder må her forstås som sikker kommunikasjon og samhandling med og i offentlig sektor. I dette inngår sikring av enten en eller flere av egenskapene konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. Det er obligatorisk å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved elektronisk kommunikasjons og samhandling med og i offentlig sektor. Det er også obligatorisk å følge strukturen og vurdere sikringstiltakene i ISO/IEC

4 3. Styring av informasjonssikkerhet ved ekstern IKT-drift og forvaltning (Gjelder alle 3 underområder) Anvendelsesområdet gjelder ekstern drift, som er når offentlige virksomheter har satt driften ut til en privat aktør. Anvendelsesområdet gjelder drift av systemer som den offentlige virksomhet selv har klassifisert som kritiske for samfunnet, sin egen virksomhet eller ikke kritisk. Anvendelsesområdet dekker informasjonssikkerhetsmekanismene konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Hensikten er å kunne oppnå en sikker og forsvarlig drift hos ekstern kommersiell driftspartner gjennom avtaler og krav. I dette inngår primært å sikre driftsmiljøet hos denne, både administrativ, organisatorisk og systemteknisk. a) Det er obligatorisk å benytte og være sertifisert iht. ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved ekstern IKT-drift av samfunnskritisk infrastruktur eller funksjoner. Det er også obligatorisk å følge kravstrukturen i og vurdere sikkerhetstiltakene listet i standarden. b) Det er obligatorisk å benytte og være sertifisert iht. ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved ekstern IKT-drift av virksomhetskritisk infrastruktur eller c) Det er obligatorisk å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved ekstern IKT-drift av ikke kritisk infrastruktur eller funksjoner. Det er også obligatorisk å følge kravstrukturen i og vurdere 4. Styring av informasjonssikkerhet ved intern IKT-drift og forvaltning i offentlig sektor (Gjelder alle 6 underområder) Anvendelsesområdet er intern drift i det offentlige av IKT- systemer eller -infrastruktur som den offentlige virksomheten selv har klassifisert som kritiske for samfunnet, offentlig sektor, sin egen virksomhet eller ikke kritisk. Anvendelsesområdet dekker informasjonssikkerhetsmekanismene konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. I anvendelsesområdet inngår både virksomhetsintern og felles intern drift på vegene av flere offentlige virksomheter, samt drift av nasjonale felleskomponenter. Hensikten er å oppnå en sikker og forsvarlig intern drift på vegene av fellesskapet. I dette inngår primært å sikre driftsmiljøet hos den offentlige virksomheten, både administrativt, organisatorisk og systemteknisk. a) Det er obligatorisk å benytte og være sertifisert iht. ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved virksomhetsintern IKT-drift av samfunnskritisk infrastruktur eller b) Det er obligatorisk å benytte og være sertifisert iht. ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved virksomhetsintern IKT-drift av virksomhetskritisk infrastruktur eller 4

5 c) Det er anbefalt å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved virksomhetsintern IKT-drift av ikke kritisk infrastruktur eller funksjoner. Det er også anbefalt å følge kravstrukturen i og vurdere d) Det er obligatorisk å benytte og være sertifisert iht. ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved felles offentlig IKT-drift av samfunnskritisk infrastruktur eller e) Det er obligatorisk å benytte og være sertifisert iht. ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved felles offentlig IKT-drift av virksomhetskritisk infrastruktur eller f) Det er obligatorisk å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved felles offentlig IKT-drift av ikke kritisk infrastruktur eller funksjoner. Det er også obligatorisk å følge kravstrukturen i og vurdere 5. Informasjonssikkerhetskrav i styringsdialogen Anvendelsesområdet gjelder offentlige virksomheters overordnede utøvelse av ansvaret for informasjonssikkerhet i underliggende virksomhet (-er). Virksomhetene bør i sin styringsdialog med underliggende virksomheter be om rapportering om sikkerhetstilstanden og arbeidet med styringssystem for informasjonssikkerhet og iverksatte sikringstiltak. Dette iht. til kravene i denne referansekatalogen. Det skal settes krav til underliggende virksomheter om å rapportere om sikkerhetstilstanden og arbeidet med informasjonssikkerhet iht. referansekatalogens krav på ulike anvendelsesområder til ISO/IEC og ISO/IEC Sikkerhetskrav og strukturering Anvendelsesområdet gjelder strukturering av sikkerhetskrav og vurdering av aktuelle sikringstiltak i tilknytning til informasjonssikkerhetsarbeid i offentlig sektor. 5

6 Det er anbefalt å følge kravstrukturen i ISO/IEC 27002, og vurdere alle de foreslåtte sikringstiltakene. Alternativ 2 tekst til fremtidig referansekatalog Krav til standarder for styring av informasjonssikkerhet 1. Styring av informasjonssikkerhet ved informasjonsbehandling Anvendelsesområdet som her omtales gjelder sikker offentlig behandling av beskyttelsesverdig informasjon. Med beskyttelsesverdig forstås her informasjon som er regulert gjennom regelverket og annen informasjon med særlig behov for beskyttelse (for eksempel informasjon som blir ansett som samfunnskritisk eller virksomhetskritisk). I dette inngår sikring av enten en eller flere av egenskapene konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. Det avgrenses mot krav som følge av sikkerhetsloven med forskrifter. Det presiseres at selv om det å følge anviste standarder på området bidrar til økt sikkerhet, gir det ikke en automatisk tilfredsstillelse av alle krav i gjeldende regelverk. Anvendelsesområdet inkluderer styring av informasjonssikkerheten ved samhandling og elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor og styring av informasjonssikkerheten knyttet til ekstern og intern drift av beskyttelsesverdig informasjon. I tillegg inkluderer anvendelsesområdet krav om rapportering på sikkerhetstilstanden og arbeidet med informasjonssikkerhet iht. disse kravene i styringsdialogen til underliggende virksomhet. Det er obligatorisk å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved behandling av informasjon. Det er også obligatorisk å følge strukturen og vurdere sikringstiltakene i ISO/IEC Når det gjelder de delene av dette anvendelsesområdet, som omhandler styring av informasjonssikkerheten ved ekstern, offentlig sektor intern og offentlig virksomhetsintern IKT-drift, så er det også pålagt å sertifisere seg selv eller kreve sertifisering av ekstern driftsleverandøren iht. ISO Sikkerhetskrav og strukturering Anvendelsesområdet gjelder strukturering av sikkerhetskrav og vurdering av aktuelle sikringstiltak i tilknytning til informasjonssikkerhetsarbeid i offentlig sektor. 6

7 Det er anbefalt å følge kravstrukturen i ISO/IEC 27002, og vurdere alle de foreslåtte sikringstiltakene. Unntak (gjelder begge alternativene over) Foreløpig er det ikke identifisert behov for unntak. Behov for unntak kan imidlertid fremkomme i konsekvensutredningen. Ikrafttredelse og forberedelse (gjelder begge alternativene over) Det anbefales at standardene gjøres anbefalte våren/sommeren 2011, ved publisering av neste del versjon av referansekatalogen. Rådet bør vurdere om en konsekvensvurdering av et obligatorisk krav om bruk av standardene, samt konsekvens av krav til sertifisering på utvalgte områder bør gjennomføres umiddelbart, eller om standardene bør være anbefalt noen år før et eventuelt obligatorisk tiltak. Alternativt om standardene kun gjøres obligatorisk for en mindre gruppe offentlige virksomheter (for eksempel de som tilgjengeliggjør sensitiv informasjon gjennom elektroniske tjenester mot innbyggere og næringsliv). 7

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer