Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge"

Transkript

1 Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge

2 FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtalen har varighet fra dagens dato og består av følgende dokumenter: a) Avtale om skytjenester b) Avtale (Underavtale) om Telenor med Office 365 med Office 365 c) Databehandleravtale d) Telenor Norges abonnementsvilkår (http://www.telenor.no/bedrift/vilkar/ ) Dokumentene a), b) og c) er tilgjengelige her: Undertegnede for Kunden bekrefter å ha fullmakt til å forplikte Kunde til inngåelse av avtalen, og bekrefter på vegne av Kunde å ha fått tilgang til og akseptert samtlige av avtalens dokumenter. Undertegnede for Telenors forhandler bekrefter å ha fullmakt til å forplikte Telenor til inngåelse av avtale, gjennom sin stilling hos en godkjent forhandler av Telenors produkter. Det bekreftes at Kunde har fått tilgang til samtlige av avtalens dokumenter. Tilknyttede tjenester (her menes brukersupport) som etter avtalen skal utføres av Telenor eller av et Telenor Office 365 Sertifisert Supportsenter (TOSS) vil bli utført av: Bedriftens navn: Telefonnummer/mail adr. for support: Telefonnummer/mail adr. for innmelding av feil: Åpningstider TOSS: Dersom tilknyttede tjenester skal utføres av andre enn den som er angitt her, vil Kunde varsles om dette med minimum 4 ukers varsel. For Kunden: For Telenors forhandler: Signatur Signatur Navn med blokkbokstaver Navn med blokkbokstaver Side 2 av 5

3 AVTALENS FORMÅL DATABEHANDLERAVTALE Denne avtalen er inngått mellom: <Kunden> ( Behandlingsansvarlig ) og Telenor Norge AS ( Databehandler ) I tilknytning til levering av ulike tjenester og ytelser vil Databehandler blant annet behandle personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig gjennom Behandlingsansvarliges bruk av Skytjenester etter avtale med Databehandler. Databehandler skal behandle personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig for det formål å utføre de oppdrag som Behandlingsansvarlig gir til Databehandler i henhold til Underavtale om Telenor med Office 365 med Databehandler. Avtalen skal sikre at personopplysninger behandles i samsvar med kravene i Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter. Databehandler behandler personopplysninger som Behandlingsansvarlig har gjort tilgjengelige og som gjelder Behandlingsansvarliges kunder, kunders kunder, partnere, ansatte og/eller andre tredjeparter der det er aktuelt. Behandlingen omfatter den behandling som er nødvendig for at Behandlingsansvarlig skal kunne gjennomføre en forsvarlig forretningsdrift i tråd med de lover og forskrifter som gjelder for den Behandlingsansvarlige. Behandlingen kan skje i Databehandlers eller i Databehandlers underleverandørers systemer eller i systemer som Behandlingsansvarlig disponerer og stiller til rådighet for Databehandler som en del av avtalen. DEN BEHANDLINGSANSVARLIGES PLIKTER Den Behandlingsansvarlige skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved sin behandling av personopplysninger gjennom bruk av Skytjenester etter Underavtale om Telenor med Office 365 med Databehandler. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den Behandlingsansvarlige. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda. DATABEHANDLERS PLIKTER Databehandler plikter i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver i henhold til Underavtale om Telenor med Office 365 å overholde Personopplysningsloven med forskrifter. Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandling av personopplysninger som er bestemt gjennom denne avtale, samt inngåtte Underavtaler til avtale om Telenor med Office 365. Endringer i rutiner og instrukser for behandling av personopplysninger får virkning ved skriftlig avtale mellom partene. Databehandler har rett til å motsette seg å behandle personopplysninger på en måte som strider mot Personopplysningsloven med forskrifter. For at den Behandlingsansvarlige skal kunne vurdere om informasjonssikkerheten ved den relevante skytjenesten er tilfredsstillende skal Databehandler på forespørsel fra Behandlingsansvarlig gi Behandlingsansvarlig tilgang til sikkerhetsdokumentasjon, slik at Behandlingsansvarlig kan ivareta sitt ansvar som Behandlingsansvarlig etter Personopplysningsloven med forskrifter. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for den Behandlingsansvarlige hos Databehandler. Dokumentasjonen skal også på forespørsel kunne gjøres tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda. Behandlingsansvarlig har selv det direkte ansvaret i forhold til tilsynsmyndighet. Behandlingsansvarlig har rett til innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand i forbindelse med dette. Behandlingsansvarlig har til enhver tid full råderett over personopplysningene. Databehandler og databehandlers medarbeidere har taushetsplikt om personopplysninger som vedkommende får tilgang til i henhold til Underavtale om Telenor med Office 365. Taushetsplikten omfatter også annen informasjon av betydning for informasjonssikkerheten. Denne bestemmelsen gjelder også etter opphør eller utløp av Underavtale om Telenor med Office 365. Databehandler kan ikke behandle personopplysninger Databehandler får tilgang til på annen måte enn det som er nødvendig for å utføre de oppdrag som Behandlingsansvarlig gir til Databehandler i henhold til Underavtale om Telenor med Office 365. Databehandler plikter å påse at de personer i virksomheten som har tilgang til opplysningene som behandles på vegne av Behandlingsansvarlig er kjent med de relevante deler av Underavtale om Telenor med Office 365 og underlagt dennes bestemmelser. BRUK AV UNDERLEVERANDØR Databehandler vil, slik det fremgår av Underavtale om Telenor med Office 365, benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser til å levere tjenester som beskrevet i Underavtale om Telenor med Office 365 til den Behandlingsansvarlige. Side 3 av 5

4 Underleverandør som på vegne av Databehandler utfører oppdrag der behandling av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være bundet av de samme avtalemessige og lovmessige forpliktelser som Databehandler, og skal opptre i samsvar med disse. SIKKERHET Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhet som fremgår av Underavtale om Telenor med Office 365. Databehandler skal kunne dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på Behandlingsansvarliges forespørsel. Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens 2-6 skal skje ved at Databehandler umiddelbart skriftlig melder avviket til Behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet. OVERFØRING TIL UTLANDET Data, herunder personopplysninger, som behandles av Databehandler på vegne av Behandlingsansvarlig kan bli overført til, lagret i og behandlet i de land hvor Databehandler, og leverandør av den aktuelle skytjenste og dennes underleverandører driver sin virksomhet. Hvilke land data overføres til fremgår av den enkelte Underavtale om Telenor med Office 365. Behandlingsansvarlig er kjent med og aksepterer at slik overføring av data til slike land vil finne sted, og aksepterer at data vil kunne behandles i slike land i den grad behandling er nødvendig for Databehandler og leverandør av skytjenesten sin oppfyllelse av pliktene etter Underavtale om Telenor med Office 365. I den grad det fremgår av Underavtalen om Telenor med Office 365 at data vil overføres til eller behandles i land utenfor EU/EØS eller til andre enn amerikanske selskaper som er Safe Harbor sertifiserte, vil Databehandler sørge for at slik overføring skjer i henhold til prinsippene i EUs standardavtale for overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS. EUs standardavtale for overførings av personopplysninger til området utenfor EU/EØS finnes her. TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHETSKRAV Databehandler og dennes underleverandører skal gjennom hele avtaleperioden sørge for å ha på plass slike tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgjengeliggjøring, offentliggjøring, skade eller endring. VARSEL OM AVVIK Databehandler skal varsle Behandlingsansvarlig så snart som mulig om uautorisert tilgang til, ødeleggelse, skade, endring eller tilgjengeliggjøring av personopplysninger som Databehandler behandler på vegne av den Behandlingsansvarlige. Et varsel om avvik skal minst inneholde opplysninger om: a) hvilke data det gjelder, inklusive type data, hvilke datasubjekter dataene relaterer seg til, omfang og kategorier av data; b) opplyse om kontaktpersoner for mer informasjon om avviket c) anbefalte tiltak for å redusere negative konsekvenser av avviket: d) beskrive potensielle risiko og konsekvenser et avvik vil ha for data subjektet; e) beskrive hvilke tiltak den behandlingsansvarlige eller dennes underleverandører vil iverksette for å begrense eller rette opp avviket f) annen informasjon som er nødvendig for at den Behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle sine forpliktelser som behandlingsansvarlig. VARIGHET OG PÅLEGG OM STANS Avtalen gjelder så lenge Databehandler behandler eller har tilgang til personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Ved brudd på denne avtalen eller Personopplysningsloven, kan Behandlingsansvarlig pålegge Databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning. OPPHØR Ved utløp eller opphør av Underavtale om Telenor med Office 365 eller deler av denne, plikter. Databehandler skal sikre at de personopplysninger som er mottatt fra den Behandlingsansvarlige, og som omfattes av utløpet eller opphøret, skal slettes eller tilgjengelig gjøres for uthenting etter bestemmelsene i Underavtale om Telenor med Office 365. Databehandler plikter å slette eller forsvarlig destruere eventuelle dokumenter, data, disketter, cd-er mv, som inneholder opplysninger som omfattes av utløpet eller opphøret og som Databehandler ikke med hjemmel i annen lov er pålagt å oppbevare. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier. *** Denne avtale er i 2 to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt. Sted og dato Behandlingsansvarlig Databehandler Side 4 av 5

5 (signatur) (signatur) Side 5 av 5

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN 1.1 TJENESTEKOMPONENT "BOX.COM" Tjenesten BOX.COM tilbyr en sikker samarbeidsplattform for deling av dokumenter enten dette er mediafiler, eller rene tekstdokumenter

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer