HOVEDSTYRET Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter"

Transkript

1 HOVEDSTYRET Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget /7 Hovedstyret /15 Forslag til vedtak KS mener det er behov for å samordne IKT-utviklingen i offentlig sektor. Samordningen vil bidra til bedre og mer effektive tjenester for innbyggere og næringsliv gjennom for eksempel felles standarder, registre, eid, mv. KS støtter prinsippet om at det bør etableres et felles fagmiljø for IKT i kommunesektoren. Det forutsettes at miljøet: - jobber i tett samspill med aktuelle departementer og direktorater - jobber i tett samspill med KS som policyutvikler og interesseorganisasjon - støttes økonomisk av staten - tillegges av både stat og kommunesektor den faglige tyngde som er nødvendig for å spille en avgjørende rolle i den nasjonale IKT-utviklingen - får et sterkt mandat til å mene noe på vegne av kommunene i saker som kan påvirke hele kommunesektoren på det IKT-faglige området Administrasjonen bes utrede de organisatoriske, juridiske og finansielle alternativene og komme tilbake til hovedstyret med det. Saksframstilling Kommunene opplever i økende grad utfordringer knyttet til krav og forventninger fra innbyggere og næringsliv på IKT-området. Innbyggere og næringsliv forventer tilgang til gode, elektroniske tjenester hele døgnet på lik linje med nettbanker og nettbutikker. Samtidig er det stor oppmerksomhet og press fra statlige myndigheter til å levere fremtidsrettede og effektive tjenester. Stortingsmelding nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle og Stortingsmelding nr. 19 Ei forvaltning for demokrati og fellesskap har satt klare prinsipper for hele offentlig sektor knyttet til en døgnåpen elektronisk forvaltning. Et stadig mer komplekst lovverk regulerer og påvirker kommunenes bruk av IKT enten det gjelder tjenester mot publikum eller samhandling internt og tverrsektorielt. Det er for eksempel etablert forskrift om obligatoriske IKT-standarder i offentlig sektor, som 1

2 også omfatter krav til kommunene. Hensynet til informasjonssikkerhet og personvernlovgivningen stiller også krav til elektronisk samhandling og hvordan tjenester skal gjøres tilgjengelig på elektroniske medier. IKT i kommunesektoren handler derfor om mer enn å tilrettelegge og utnytte fagsystemer og sak-/arkivsystemer. IKT benyttes i stor grad som verktøy for å støtte opp om tjenester og oppgaver kommunen skal tilby elektronisk for innbyggere og næringsliv. En forutsetning for å kunne tilby gode elektroniske tjenester er at IKTsystemene bak tjenesten samhandler. Hver kommune har et stort antall fagsystemer til å støtte opp om de ulike tjenesteområdene i kommunen. Det er ikke uvanlig med forskjellige systemer i hver kommune. Disse systemene anskaffes i henhold til anskaffelsesregelverket blant leverandørene i markedet. Det betyr at kommunene ikke kan standardisere på løsninger fra én leverandør eller på én type teknologi osv. Vanligvis finnes det 3-4 tilbydere pr. fagsystem. Flere av de mest komplekse systemene, for eksempel økonomi, lønn, sak/arkiv, er utviklet gjennom mange år og er i liten grad tilrettelagt for moderne samhandling. Dette bidrar til at kommunene blir innelåst i leverandøreide løsninger. Disse løsningene gjør samhandling mellom kommunens egne interne systemer vanskelig - og samhandling med andre offentlige virksomheter enda vanskeligere. Vi er kjent med at kostnader knyttet til å integrere IKT-systemer i flere tilfeller koster mer enn selve anskaffelsen av disse. Dette kan i stor grad tilbakeføres til mange kommuners manglende strategi- og bestillerkompetanse, i tillegg til mangel på generell IKT-kompetanse. Manglende kompetanse har ført til at mange kommuner havner i sterke avhengighetsforhold til leverandørene og sliter med å kunne tilby gode elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv. Det er dermed store forskjeller på kommunenes tilbud av elektroniske tjenester til innbyggerne. Det er fare for at de digitale forskjellene mellom de store og ressurssterke kommunene og kommuner som ikke har samme kompetanse og ressurser, øker. Andre samhandlingspartnere (Altinn/Brønnøysundregistrene, NAV, helseforetakene, Kartverket m.fl.) legger føringer for hvordan tverrsektoriell samhandling skal foregå. Samtidig uttrykker disse virksomhetene at det vil være en fordel om de kunne forholde seg til kommunesektoren samlet. Mange kommuner er ikke i stand til å samhandle med andre offentlige virksomheter på grunn av IKT-løsningene de bruker, og dette vil hemme utviklingen av tverrsektorielle elektroniske tjenester. KS sin nasjonale IKT-kartlegging viser at det digitale gapet mellom de kommunene som er kommet lengst og de som er kommet kortest fortsetter å øke i forhold til tidligere år. I tillegg øker sammenhengen mellom kvaliteten på tjenestene kommunene leverer og kvaliteten på de elektroniske støttetjenestene. Administrasjonen i KS opplever et betydelig trykk fra medlemmene for å få mer koordinering og samordning på IKTområdet. 2

3 Mange land i Europa og verden forøvrig er opptatt av bedre styring med IKTutviklingen i offentlig sektor. De nordiske landene har sammen med Storbritannia, Nederland og Østerrike trolig kommet lengst på dette området, men det er likevel store variasjoner landene imellom. Nederland og Danmark har arbeidet med styringsproblematikken gjennom utvikling av felles strategier og handlingsplaner for både staten og kommunesektoren. 3

4 Nederland her etablert eget selskap (KING), eid av VNG 1, som samordner IKT-utvikling og kompetanseheving i kommunene og i tillegg utvikler og forvalter et felles IKTrammeverk (IKT-arkitektur, standarder, felleskomponenter mv). I Danmark er det KL sin eforvaltningsenhet som er styrket for å gjøre tilsvarende oppgaver som i KING. Finland planlegger å etablere en egen organisasjon som eies av kommunene og vil ha tilsvarende oppgaver. FAD har tatt initiativ til et samarbeid med KRD, KS og Difi om et fellesprosjekt knyttet til IKT-organisering i kommunal sektor. Hensikten er å synliggjøre nye styrings- og organiseringsmuligheter innen IKT-området for kommunene og mellom kommunene og stat. Det utarbeides en rapport av en uavhengig konsulent, der KS og våre medlemmer har spilt en aktiv rolle i arbeidet med å synliggjøre problemstillinger og mulige løsninger. Den endelige rapporten foreligger i begynnelsen av mars 2011 og skal gi anbefalinger om hvordan offentlig sektor kan og bør organisere seg på IKTområdet. Arbeidet har per medio februar kommet så langt at det foreligger hypoteser om tiltak, herunder styringsmessige og organisasjonsmessige grep. Disse tiltakene sammenfaller i stor grad med det KS her foreslår. FAD vil sende et høringsnotat ut i midten av mars, sammen med konsulentrapporten, som KS vil gi høringssvar til gjennom vedtak i hovedstyret i mai Administrasjonens vurdering Alle kommuner tilbyr i stor grad de samme tjenestene til innbyggere og næringsliv. Det bør derfor kunne etableres felles IKT-rammeverk for kommunesektoren som inneholder for eksempel felles standarder, felles datamodeller, felles tjenestebeskrivelser og prosessmodeller, felles krav til leverandører, veiledere og felles kompetansearenaer. Et slikt rammeverk må utvikles med basis i de statlige føringene, men med de tilleggene som er gjeldende for kommunenes egenart. Rammeverket må utvikles slik at det er skalerbart i forhold til kommunestørrelse. FAD har opprettet Difi for å gjøre denne jobben på vegne av staten. En utfordring for kommunene er at det i dag ikke er noe organ som er i stand til å utvikle, drifte og forvalte et slikt rammeverk på vegne av kommunesektoren. Tiden er nå moden for å organisere IKT-området i kommunesektoren på en ny måte, slik at utvikling, forvaltning og drift av standarder, felleskomponenter, IKT-arkitektur og så videre kan samles og nyttes av hele sektoren. Det er ikke et alternativ å fortsette dagens praksis med få fellesløsninger og manglende overordnet styring av IKT i kommunene. Det vil medføre at staten griper inn med mer styring gjennom lover og forskrifter. Man kan oppnå følgende ved å organisere IKT-området annerledes: - En kommunesektor som leverer tjenester og ivaretar dialog med innbyggerne via elektroniske kanaler i så stor utstrekning som mulig. - En kommunesektor som er en profesjonell og tydelig bestiller og krevende kunde overfor leverandører. 1 VNG tilsvarer KS i Norge 4

5 - En kommunesektor som opptrer kompetent, samlet og tydelig overfor statlige aktører når det gjelder utvikling av felleskomponenter, standarder og infrastruktur og som framstår som en likeverdig part i samhandlingen mellom forvaltningsnivåene. - En kommunesektor som utvikler standarder, komponenter, tjenester og løsninger som kan brukes av alle, slik at ikke enkeltkommuner må ta kostnaden ved dette selv. - En mer samordnet statlig sektor. KS mener det bør etableres et faglig miljø for IKT i kommunesektoren som det er frivillig for kommuner og fylkeskommuner å slutte seg til. Et slikt miljø må utføre oppgaver som er sammenfallende for hele kommunesektoren og som vil bidra til at hver enkelt kommune slipper å bygge kompetanse og bruke store ressurser på de samme tiltakene. Oppgaver som det er naturlig å legge til dette fagmiljøet kan være å: - etablere et felles IKT-rammeverk og IKT-arkitektur i kommunal sektor. - tilrettelegge og tilgjengeliggjøre nasjonale felleskomponenter for kommunal bruk, og implementere et sett felleskomponenter som håndterer spesifikke kommunale problemstillinger - etablere et styringssystem på IKT-området i kommunal sektor der stat og kommunesektor arbeider tettere sammen om utviklingsprosesser, prioritering, standardisering og eventuelle lovkrav som skal gjelde hele offentlig sektor. Det er et mål at kommunesektoren gis bredere representasjon i nasjonale organer, styringsgrupper, arbeidsgrupper og så videre, som speiler den faktiske tyngden til kommunesektoren som tjenesteleverandør. Et tyngre kommunalt fagmiljø på IKTområdet vil være avgjørende for å få dette til. Det forutsettes at miljøet: - jobber i tett samspill med aktuelle departementer og direktorater - vil jobbe i tett samspill med KS som policyutvikler og interesseorganisasjon - støttes økonomisk av staten minimum i en oppstartsperiode på tre år - tillegges av både stat og kommunesektor den faglige tyngde som er nødvendig for å spille en avgjørende rolle i den nasjonale IKT-utviklingen. - får et sterkt mandat til å mene noe på vegne av kommunene i saker som kan påvirke hele kommunesektoren Det er også en forutsetning at staten på sin side samordner seg mer, og tar flere felles grep som går på tvers av faglige og organisatoriske siloer. Hensikten med denne saken er å få en politisk tilslutning til videre arbeid sammen med FAD og KRD for å kunne etablere en felles organisasjon. FAD ønsker en bred tilslutning fra kommunesektoren for å kunne arbeide for finansiering gjennom tildelingsbrev i budsjettarbeidet for Ved et eventuelt vedtak om etablering av et fagmiljø for IKT i kommunesektoren vil KS starte en utredning av alternative organisasjonsmodeller for et slikt miljø. Når denne foreligger, vil hovedstyret kunne ta beslutninger rundt endelig organisasjonsmodell. 5

6 I foreløpig versjon av rapporten fra fellesprosjektet om IKT-organisering i kommunesektoren er det skissert ulike organisasjonsmodeller for et felles fagmiljø. 1. Egen virksomhet eget selskap, eid av kommunesektoren selv eller sammen med staten. Dette gir mulighet for klare mandater. 2. Direktoratmodellen organiseres som et underliggende direktorat til et departement. Her er i dag begrensninger i forhold til virkemidlene overfor kommunal sektorer. Direktiver kan i dag kun gis gjennom lover og forskrifter. 3. Interessentmodellen Dette er en løsere organisering, som bygger på ulike strukturer, som styringsgrupper, referansegrupper og emneorienterte fora som forplikter medlemmene. Denne modellen mangler et klart mandat til å forplikte seg på vegne av medlemmene i IKT-spørsmål, og er utfordrende i forhold til klare beslutningsprosesser. (Kilde: Foreløpig rapport fra prosjektet, pr ) Utfra KS rolle som strategiutvikler og interesseorganisasjon, er det ikke hensiktsmessig å opprette en slik utviklingsenhet underlagt KS. Etableringen av et fagmiljø som samordner kommunal IKT-utvikling vil sette noen begrensninger på den enkelte kommune eller fylkeskommune i valg av teknologiske løsninger. Samtidig vil en oppnå større handlefrihet til å utforme gode tjenester overfor innbyggerne ved å kunne benytte ferdige byggeklosser (felleskomponenter). Med en slik samordning kan den enkelte kommune og fylkeskommune raskere og mer kostnadseffektivt oppnå sine mål, og samtidig bli mindre avhengig av leverandører. Erfaringene fra Nederland og Danmark viser at en felles organisering av IKT-området gir stor effekt. Sigrun Vågeng Victor Ebbesvik 11/16 Revidering av ekommune 2012 Saksgang Møtedato Saknr Hovedstyret /16 Forslag til vedtak Strategien ekommune 2012 lokal digital agenda revideres for fortsatt å kunne være et nyttig og aktuelt dokument for kommuner og fylkeskommuner ut inneværende landstingsperiode. For å ivareta utviklingen ved bruk av nye kommunikasjonskanaler som sosiale medier legges følgende nye mål inn i Kapittel 3 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet: Kommuner og fylkeskommuner skal ha etablert en strategi for sosiale medier som en del av kommunenes informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Delplanene til ekommune 2012 : IKT i helse og omsorg og IKT og grunnopplæringen oppdateres slik at de er i tråd med revideringen i hovedstrategien ekommune

7 Saksframstilling ekommune lokal digital agenda ble vedtatt av Hovedstyret 14. mai Strategien gir råd om viktige satsingsområder når det gjelder bruk av IKT for å effektivisere virksomheten og utvikle kvalitativt gode tjenester. Målsettinger og tiltak i ekommune 2012 har blitt godt mottatt både hos kommuner og fylkeskommuner og hos sentrale myndigheter. Mange kommuner har brukt ekommune 2012 til utarbeiding av egne mål og tiltak, og flere har etterspurt revidert versjon av strategien. Siden ekommune 2012 ble vedtatt har det skjedd mye på IKT-område. Det som var moderne IKT-uttrykk og -språk i 2008, virker utdatert i 2011, det samme gjelder lenker og eksempler. Derfor trenger strategien en revidering for fortsatt å kunne være et nyttig og mye brukt dokument ut inneværende landstingsperiode. I løpet av høsten 2010 har faggruppene til medlemsnettverket KS IKT-forum sammen med administrasjonen i KS gått gjennom strategien og delplanene og kommet med forslag til en mindre revidering. Revideringen ivaretar de prinsipielle føringene som ble vedtatt av Hovedstyret i Det grundige arbeidet som er gjort i revideringen peker inn arbeidet med ny strategi for neste landstingsperiode. Tilbakemeldingene fra medlemmene viser at de opptatt av strategisk ledelse av IKT, kommunenes rolle som bestiller, samt håndtering av gevinster knyttet til IKT-investeringer. Sosiale medier er et tema mange kommuner og fylkeskommuner er opptatt av. Det er ikke beskrevet i ekommune 2012, derfor skrives det inn et avsnitt om sosiale medier i Kapittel 3: Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet: Sosiale medier er en av mange måter å kommunisere med innbyggere og næringsliv på, og et supplement til allerede eksisterende kommunikasjonskanaler. I løpet av de siste årene har sosiale medier gått fra å være en sosial arena til å bli en kommunikasjonskanal de fleste store organisasjoner og bedrifter ønsker å ta i bruk strategisk. Sosiale medier legger til rette for dialog, involvering og brukermedvirkning, og kan bidra til en åpnere forvaltning og mer levende lokaldemokrati. Videre tilføyes begrepet sosiale medier der det er naturlig ut i fra sammenhengen. De øvrige mål og tiltak justeres i tråd med endringene som vist i tabellen under. Årstall strykes eller endres slik at de fortsatt er aktuelle ut landstingsperioden. Det gjøres i tillegg en gjennomgang av språk og disposisjon slik at strategiene blir lettere å lese. Sigrun Vågeng Victor Ebbesvik Vedlegg til sak Tabell Mål og tiltak revidering ekommune 7

8 8

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Er arkiv på agendaen til KS?

Er arkiv på agendaen til KS? Er arkiv på agendaen til KS? Presentasjon for KAI-konferansen 7. september 2011 Line Richardsen KS Innovasjon og utvikling Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Kommunesektorens organisering av digitaliseringsområdet i framtida? - livet etter KommIT som program

Kommunesektorens organisering av digitaliseringsområdet i framtida? - livet etter KommIT som program Kommunesektorens organisering av digitaliseringsområdet i framtida? - livet etter KommIT som program KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi for kommunesektoren KS interessepolitiske posisjoner

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Saksnr: 200512780-57 Versjon: 1.0 Rapport Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Oktober 2006 R E G I O N R Å D E T B E R G E N O G O M L A N D ASKØY - AUSTEVOLL - BERGEN - FJELL - FUSA - OS

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk 2009-2014 Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk RAPPORT FRA STRATEGIGRUPPENS ARBEID Versjon: 1.0 Dato: 02. juli 2009 Innholdsfortegnelse 0 VERSJONSHÅNDTERING... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer