Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter"

Transkript

1 Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015

2 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige virksomheter med behov for informasjonen Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Felleskomponenter som tema

4 Digital kommunikasjon blir hovedregel Med innbyggere og næringsliv Internt i forvaltningen Gjelder dokumenter, skjemaer og fakturaer 4

5 Bort fra papir Innbyggerne skal få varsel på sms eller e-post trygg og god elektronisk ID offentlige tjenester hvor som helst, når som helst slippe å oppgi opplysninger flere ganger DIGITALT FØRSTEVALG «ONCE ONLY» «DØGNÅPEN FORVALTNING» 5

6 ONCE ONLY Gjenbruk og deling på tvers av forvaltningen Regelverk skal legge til rette for digitalisering. Lover og forskrifter skal dessuten legge til rette for at informasjon som er levert til én offentlig virksomhet, i større utstrekning enn i dag kan gjenbrukes av andre offentlige virksomheter. Dette forutsetter lovlig behandlingsgrunnlag og krever utredninger og avveininger mot hensynet til personvernet. Det er også behov for å se nærmere på lov- og regelverk med tanke på at forvaltningen kan bruke informasjon i offentlige fellesregistre mer effektivt, for eksempel opplysninger i folkeregisteret. Gjenbruk av opplysningene skal ivareta personvernet til den enkelte.

7 + undersider ved to av dem Skal redusere næringslivets tidsbruk på å forholde seg til offentlig regelverk med 25 prosent sammenlignet med Det betyr 15 milliarder i årlige besparelser for næringslivet. Mål: Be om samme informasjon bare en gang Fornye Forenkle Forbedre Tidstyver rammer også innbyggerne direkte. Når det offentlige krever samme opplysninger flere ganger skaper de merarbeid for innbyggerne. Forenkle, fornye, forbedre! Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss. Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, og utvikle et mindre byråkratisk byråkrati. Forbedre handler om kvalitet. Løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at offentlige tjenester blir bedre.

8 Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Regelverket endres Forvaltningsloven er endret Stortinget - Prop. 116 L ( ), JD 12. april 2013 Hovedinnhold: Digital kommunikasjon 7-dagersregelen fjernet fra eforvaltningsforskriften Vedtatt 2013 Ny eforvaltningsforskrift Vedtatt

10 Sikkerhet, robusthet og personvern

11 Dato 1. ID-porten skal benyttes 2. Altinn bruk eller forklar 3. Felles offentlige registre 4. Digital post til innbyggere 5. Register over digital kontaktinformasjon og reservasjoner Direktoratet for forvaltning og IKT

12 Felleskomponentene som «byggeklosser» Felles byggeklosser for å kunne utvikle elektroniske tjenester. Eksempelet Selvangivelse: eid + Altinn + Folkeregisteret Folkeregisteret

13 Forvaltningens digitale tjenester kan benytte de nasjonale felleskomponenter

14 Altinn Motor i digitaliseringsarbeidet Tilbyr sentrale tjenester i den digitale infrastrukturen Innsendings-, samhandlings og meldingstjenestene Store effekter for tjenesteeierne og forenkling for brukerne

15 Sikkerhet, robusthet og personvern

16 Trinn 4: Samhandling med andre virksomheter Nytteverdi (ekstern og intern) Trinn 1: Enkel informasjon på internett Generell informasjon om etaten og dens tjenester Trinn 2: Målgrupperettet kommunikasjon Presentasjon av informasjon og enkle interaktive tjenester Trinn 3: Individuell tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Tjenester som tilbyr brukerne å legge inn og hente ut informasjon, tilrettelagt for den enkelte bruker. Tjenesten er knyttet til interne ITsystemer i etaten (vertikal integrasjon). (Horisontal integrasjon) Tjenester som krever organisatorisk og teknisk samhandling mellom flere etater eller virksomheter (horisontal integrasjon). Tjenesten kan for eksempel hente data/deltjenester fra andre virksomheter og presentere dette som én tjeneste. Kompleksitet (og kostnad) Kilde: St.meld. nr. 17 ( ): Eit informasjonssamfunn for alle

17 Skjema på nett Generell tjeneste Individuell tjeneste Avansert individuell tjeneste

18 Skjema på nett Generell tjeneste Individuell tjeneste Avansert Proaktiv individuell tjeneste / tjeneste «intelligent» tjeneste

19 Tjenestenes fordeling:

20

21 1. Eksempel på gevinster Vegvesen - tilhengerkalkulator Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

22

23 https://www.dropbox.com/s/ebv7mfnz1jc2v 9b/Screenshot% % png?dl=0 Direktoratet for forvaltning og IKT

24 Digitaliseringsrundskrivet 1.1 Tjenester med årlig innsendingsvolum over 5000 skjema m.v. skal tilgjengeliggjøres innen Tjenester med årlig innsendingsvolum mellom 3000 og 5000 skal tilgjengeliggjøres innen

25

26 https://www.dropbox.com/s/mqoajzs2fphsn22/sc reenshot% % png?dl=0 Nå også Javafritt! Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

27

28 Direktoratet for forvaltning og IKT

29 Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

30

31 Nyutdannet Arbeidsledig Uten egen bolig Single Far Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

32 Hva om? Tjenestene var intelligente.. Ved å melde seg arbeidsledig så fikk han også...automatisk rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet.automatisk tilbud om bostøtte, barnehageplass og støtte til barnehageutgifter? DET ER MULIG!

33 Felleskomponenter - organisatoriske utfordringer. Felleskomponentene forvaltes separat i egne linjer ulike mål Ulike premisser og manglende koordinering på departementsnivå Ulike finansieringsmodeller Ulike modeller for involvering av tjenesteeiere og sluttbrukere Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

34 Semantiske og teknologiske utfordringer Ulik tilgang på metadata Ulike strategier og planer Ulike integrasjonsteknologi Mange behov for fellesløsninger er identifisert men foreløpig udekket Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

35 Ulik integrasjonsteknologi Offentlig virksomhet Fagsystem 1 Fagsystem 2 Sak-/arkivsystem 1 Sak-/arkivsystem 2 Økonomisystem SvarUT Altinn PEPPOL SDP-meldingsformidler Særlige utfordringer: Helsenettet Mange transportinfrastrukturer, ulike integrasjonsstandarder og liten grad av samordning Komplekst for både saksbehandler og virksomhetenes IT-avdelinger Ressurskrevende og uoversiktlig for leverandører Utbredelse skjer parallelt uten synergier

36 Hva så med once only? Virksomhetene vet ikke hva som finnes av informasjon hos andre. Stort potensiale for gjenbruk av informasjon. Skyggeregistre og dobbeltregistrering. Fritt fram å samle inn data til egen behandling Krever: God informasjonsforvaltning. Oversikt Regelverk Tilfredsstillende sikkerhet Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

37 Sikkerhet, robusthet og personvern

38 Skate 1) Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt av toppledere på virksomhetsnivå. Skate skal behandle aktuelle saker relatert til digitalisering av offentlig sektor. Skate skal blant annet gi råd om tiltak og investeringer på IKT-området sikre tjenesteeiermedvirkning knyttet til digitalisering og utvikling av nasjonale IT-løsninger utarbeide anbefalinger Aktuelle tema finansiering, styring og organisering av fellesløsninger felleskomponenter IKT-standarder og arkitektur Medlemmer av Skate Felleskomponentforvalterne Brønnøysundregistrene Skattedirektoratet Statens kartverk Difi Andre medlemmer (tjenesteeiere) KS/KommIT NAV Helsedirektoratet Politidirektoratet Lånekassen Statistisk sentralbyrå 1) Skate : Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning

39 Hvem er Skate? Marianne Andreassen, Lånekassa Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå Lars Peder Brekk, Brønnøysundreg. Ingelin Killengreen, Difi Hans Christian Holte Skattedirektoratet Anne Katrine Frøstrup, Statens kartverk Arild Sundberg, KommIT Joakim Lystad, NAV Bjørn Guldvåg, Helsedirektoratet Reidar Humlegård, POD

40 Skates fokus Veikartet skal skape en helhetlig oversikt over behov, sammenhengen mellom disse behovene, og om de kan dekkes av eksisterende felleskomponenter, eventuelt hvilke nye felleskomponenter som trengs Skate konsentrerer sin innsats om nasjonale felleskomponenter i den digitale infrastrukturen Skate skal ta et strategisk styrende ansvar ta et felles ansvar for å lykkes med infrastrukturen ta et felles ansvar for at felleskomponentene fungerer i sammenheng legge helhetlige rammer for forvaltning og videreutvikling av felleskomponentene beskrive et felles veikart for å synliggjøre sammenhenger og skape forutsigbarhet Direktoratet for forvaltning og IKT

41 Generelle behov og fellesfunksjonalitet Nåsituasjon Fornye Forenkle Forbedre Effektivt for - innbyggere og næringsliv - forvaltningen Brukernes generelle behov (innbyggere og næringsliv) Forenkling Fulldigitale løsninger Viktigst Tilgjengelighet Ha fokus på Personvern forutsetningene Sikkerhet og tillit Innsyn for bedre samhandling Gjenbruk av informasjon Proaktive tjenester Åpne data Fellesfunksjonalitet utledet av de generelle behovene Identitetsforvaltning Kontaktinformasjon og roller Informasjonsflyt Samhandlingsprosess Gjenbruk Helhetlig oversikt Tjenester tilgjengelige for alle Elektronisk arkiv Direktoratet for forvaltning og IKT

42 Følge opp behovene Fordeling til andre prosjekter og tiltak Avvent Nye tiltak Direktoratet for forvaltning og IKT

43 Skate vil forvalte et felles kunnskapsgrunnlag Fordi Tjenesteeiernes behov bør styre felleskomponentforvalternes planer Muliggjør helhetlige prioriteringer på tvers Omfatter Felles katalog over behov fra hele forvaltningen Samlet oversikt over utviklingsplaner for fellesløsninger strategier og utviklingsplaner tilgjengelig for tjenesteeierne

44 Skate vil utarbeide felles målbilder og strategier For at Skate skal kunne ta et strategisk styrende ansvar for felles infrastruktur og løsninger må Skate konkretisere omforente målbilder og strategier for denne videreutviklingen Gjennomføres 2015 Direktoratet for forvaltning og IKT

45 Skate har besluttet Videre samarbeid om informasjonsforvaltning Videre samarbeid om kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Videre samarbeid om innbyggeres fullmakter

46

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Statssekretær Tone Toften Servicekonferansen 25. oktober 2012 En forvaltningsreform Mål: Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer