Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar"

Transkript

1 Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi

2 Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering Hovedtilnærminger Utreder og analyserer Rådgiver, pådriver og samordner Utvikler og forvalter fellesløsninger

3 Statsbudsjettet for 2013 Nye midler til IKT-sikkerhet «skal nyttes til etablering av et kompetansemiljø i direktoratet som skal bli en pådriver for, og bidra til, bedre styring og kvalitetssikring av informasjonssikkerheten i statsforvaltningen» Resultat: Seksjon for informasjonssikkerhet i Avdeling for Digital forvaltning Opprettet Rekruttering pågår

4 Difis tildelingsbrev 2013 Hovedmål 2: Offentlig sektor skal utnytte digitalisering til å tilby bedre tjenester og understøtte oppgaveløsningen Ett av oppdragene: Difi skal etablere en permanent enhet for informasjonssikkerhet. Enheten skal legge til rette for en felles tilnærming til informasjonssikkerheten i statsforvaltningen. Ett av resultatmålene: IKT-sikkerheten i statsforvaltningen blir styrket gjennom økt risikoforståelse og økt anvendelse av styringssystem.

5 Grunnlagsarbeid i 2012 Styringssystem og ISO-standarder Difi-rapport 2012:15 Innhold Hva handler dette egentlig om? (kap. 3) Erfaringer med og råd om innføring (kap. 4) Pålegg om bruk av ISOstandardene eller andre tiltak? (kap. 5)

6 Informasjonssikkerhet sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet NB! Kan være interesse- og målkonflikter som må balanseres, spesielt mellom konfidensialitet og tilgjengelighet

7 Tradisjonelt lite fokus på informasjonssikkerhet! Eventuelt i hovedsak på sikring av konfidensialitet / hindre adgang.? litt på etterlevelse av lover og regler spesielt rett etter spørsmål eller kritikk fra Riksrevisjonen? periodisk på virksomhetens/ledelsens omdømme? I liten grad systematisk ut fra virksomhetsmål, risikovurderinger og «Hva tjener vi på dette?»

8 Hvorfor har vi bremser på en bil? For å kunne stoppe? For å kunne kjøre raskt, effektivt og målretta? Gode bremser gjør det mulig å kjøre raskt til målet, bremse ned når en bør og stoppe når en må Hensiktsmessige sikringstiltak er en muliggjører Uhensiktsmessige sikringstiltak irriterer, hemmer, blir undergravd og gir økt risiko

9 Hva bør avgjøre sikringstiltak? Virksomhetsmål og sikkerhetsmål Usikkerhet dvs. risiko Akseptabelt risikonivå

10 Akseptabelt risikonivå mht. hva? Trusler Verdier Sårbarheter Uønskede hendelser

11 Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens Trusler Verdier Sårbarheter Uønskede hendelser

12 Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens Estimert fra: Statistikk (frekvens) Profesjonelt skjønn (motivasjon, ressurser, mulighet, naturgitte forhold, iverksatte tiltak mv.) Trusler Verdier Sårbarheter Alvorlighetsgrader innen: Samfunnsskade Personskade Omdømme Økonomi mv. Uønskede hendelser

13 Hva er akseptabelt risikonivå hos oss? Nøkkelspørsmål for ledelsen Hva er innholdet i skalaene hos oss? Hva er akseptabelt risikonivå hos oss? Hvilke strategier skal vi følge for rød, gul og grønn risiko?

14 Det handler om tilstrekkelig styring og kontroll Det er et topplederansvar å selv ha og å skape en organisasjon med tilstrekkelig styring og kontroll Styringsystem for informasjonssikkerhet er verktøyet

15 Hvor er så de statlige virksomhetene i dette bildet?

16 Revisjons- og tilsynsmyndighetene sier Tilstanden svært variabel Mange sikringstiltak, men få reelle styringssystem Hos mange står det dårlig til med styring og kontroll Mange sliter med å forstå hva et styringssystem er Mange har overordna mål og policy, men mangler tilhørende risikovurderinger kobling til valgte sikringstiltak avvikshåndtering jevnlige revisjoner ledelsesforankring

17 Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet? MOTSATT VEI FEIL VEI SNARVEI EN ANNEN VEI LUR VEI SÆREGEN VEI

18 et styringssystem? eller ledelsessystem? kvalitetssystem? internkontrollsystem? internkontroll? intern kontroll? internal control?. Og hva er forskjellen på a control en kontroll et tiltak et sikringstiltak. Ulike begrep på i hovedsak det samme

19 Og hvor brukes de Bruk Virksomhetsstyring Økonomistyring Kvalitetsstyring IT-styring HMS Miljøstyring Informasjonssikkerhet Samfunnssikkerhet Rikets sikkerhet Forankring/metodikk/veiledninger COSO-rammeverket/ Økonomiregelverket (++) ISO 9001 COBIT, TOGAF, ITIL, ISO Internk.forskr./OHSAS ISO 14001, Miljøfyrtårn ISO 27001,NIST, ISACA ISO 223x,. Sikkerhetsloven m. forskrifter

20 Fra Difis undersøkelse (Difi-rapport 2012:15) Mange ansatte var forvirret over alle de ulike styringssystemene, og lederne jobbet veldig med å få kontroll og oversikt over disse

21 Tilsyn viser at folk mangler kompetanse, det gjelder både vanlige brukere, sikkerhetsledere og virksomhetsledere

22 Vi blir litt småforvirret her ute når DFØ, Difi, Datatilsynet, NSM osv. gir ut forskjellige veiledninger om det samme. Hva bør vi egentlig bruke?

23 Aller viktigst er forankring i toppledelsen fra start til slutt. Ledelsen må ikke komme inn på slutten og kun ende opp med en kort orientering Ledelsesforankring gir fart og retning Toppsjefen må ville ha gjennomføringen og gå foran som drivkraft for å få suksess

24 Det handler om tilstrekkelig styring og kontroll og er et topplederansvar

25 Regelverk og føringer om styring og kontroll innen informasjonssikkerhet

26 Økonomiregelverket i staten 4 Grunnleggende styringsprinsipper Alle virksomheter skal: a) fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet b) sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd c) sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet

27 Flere krav om intern kontroll / internkontroll og risikostyring Prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og de ansatte for å gi rimelig sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse innenfor Målrettet og effektiv drift Pålitelig rapportering Overholdelse av lover og regler Den interne kontrollen skal være tilpasset egenart, samt risiko og vesentlighet. SSØ (2007) Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Jf. Økonomiregelverket i staten og Kommuneloven 23 (2) Jf. Coso-rammeverket og ISO styringssystemstandardene

28 Intern kontroll eller internkontroll? I denne rapporten blir omgrepet «internkontroll» nytta. Det ligg ikkje noko anna i det enn i «intern kontroll», som blir nytta av andre KRD (2009) 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten er uttrykk for myndighetenes klare satsing på systematisk styring og kontinuerlig forbedring Helsedirektoratet (2004). Veileder. Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten Difi 2012:15: tilstrekkelig styring og kontroll med informasjonssikkerheten (risikobasert)

29 eforvaltningsforskriften 13 (1) Forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon skal ha beskrevet mål og strategi for informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi) Sikkerhetsstrategien skal danne grunnlaget for forvaltningsorganets beslutninger om innføring og bruk av sikkerhetstjenester og -produkter på en helhetlig, planlagt, systematisk og dokumentert måte. Sikkerhetsstrategien skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks. (2) Sikkerhetsstrategien skal være utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper for informasjonssystemers sikkerhet.

30 Referansekatalogen 3.1 fra Difi Pkt Det er anbefalt å benytte ISO/IEC ved etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet. I arbeidet med å implementere relevante kontroller anbefales det å følge strukturen i ISO/IEC appendiks A og innholdsmessig støtte seg på ISO/ IEC Dersom en virksomhet allerede har et operativt styringssystem på andre områder(f.eks. i relasjon til ISO 9001, ISO eller HMS), vil det i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å oppfylle ISO kravene innenfor rammene av det eksisterende styringssystemet.

31 Hovedelementene i styringssystemet (ISO/IEC 27001) Ledelsens policy for styringssystemet, Herunder mål, ansvar og akseptabelt risikonivå Oversikt viktig informasjon og øvrige viktige aktiva for informasjonssikkerheten Systematiske og periodiske risikovurderinger Anvendelseserklæring - toveis kobling mellom risiko og valgte sikringstiltak - ut fra ikke-akseptabel risiko Tiltaksplan for å implementere valgte sikringstiltak Hendelses- og avvikshåndtering Systematiske interne revisjoner Ledelsens gjennomgang minst en gang årlig

32 Strukturen på aktuelle tiltak ( appendix A i ISO jf ) Sikkerhetspolicy Organisering av informasjonssikkerhet Administrasjon av aktiva (informasjon m.v.) Personalsikkerhet Fysisk og miljømessig sikkerhet Kommunikasjons- og driftsadministrasjon Aksesskontroll Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av informasjonssystemer Administrasjon av informasjonssikkerhetsbrudd Kontinuitetsplanlegging Samsvar (etterleve regelverk)

33 Digitaliseringsrundskrivet FAD P10/2012 pkt. 1.7 Virksomheten skal ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet.(jf. Difis referansekatalog versjon 3.1, pkt Styringssystem for informasjonssikkerhet) Denne internkontrollen kan med fordel være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem for kontinuerlig forbedring av virksomhetens arbeidsprosesser, måloppnåelse, informasjonssikkerhet, HMS, miljøledelse, samfunnsansvar m.v.

34 Det handler om tilstrekkelig styring og kontroll (internkontroll) og er et topplederansvar

35 Råd fra virksomhetene -1 (Difi-rapport 2012:15) Identifiser og synliggjør virksomhetens egennytte av et styringssystem for informasjonssikkerhet Bevisstgjør ledere på alle nivåer om deres faktiske ansvar innen informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhetsansvarlige må se eget ansvarsområde i en større sammenheng, og gi ledelsen gode råd for å sikre helheten

36 Råd fra virksomhetene - 2 (Difi-rapport 2012:15) Helt essensielt at toppledelsen er aktiv som pådriver til innføringen for hele virksomheten Pass på at innføringen ikke blir et pålegg fra ledelsen uten at ledelsen har tatt eierskap Les ISO standarden Hva trengs? Gjør det enkelt Pass på oppdateringsutfordringen Få felles forståelse av akseptabel risiko

37 Råd fra virksomhetene - 3 (Difi-rapport 2012:15) Gjennomfør risikovurderinger systematisk og periodisk Sett inn kompetanse og resurser der det trengs spesielt i de første iterasjoner Sikringstiltak skal være koblet til risikoer Skap god kultur for avviksrapportering tolk ikke avvik som feil, kall det forbedringssystem Jobb systematisk med sikkerhetskulturen. Ha sikkerhet som fast tema i medarbeidersamtalene

38 Øvrige råd fra virksomhetene vurderinger fra Difi forklaringer om hva dette handler om og sammenhenger mellom styringssystem o.l. se kap. 3 og 4 i

39 Hvem bør være involvert i sikkerhetsarbeidet? Toppledelsen Linjeledelsen Ansatte i linjene Sikkerhetsledelsen Ansvarlige IKT og bygg Alle skal med! men i ulike roller Sett inn nødvendige resurser og kompetanse der det trengs, når det trengs Utfør risikovurderinger! Vurder alltid alternative typer sikringstiltak - pedagogiske, organisatoriske, juridiske, tekniske, fysiske

40 Styringssystem for informasjonssikkerhet Er en forutsetning for en kontrollert og effektiv digitalisering «Gir oss styringsmulighet når vi må få opp farten»

41

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Informasjonssikkerhet Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Om meg Øyvind Rekdal Utdannet sivilingeniør Jobber som seniorrådgiver i seksjon for virksomhetsutvikling i Miljødirektoratet Prosjektleder for å implementere

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer