NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang"

Transkript

1 NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring, analyse og oppfølging av kontrollprosessen. b) bekrefte at krav i aktuelle lover og forskrifter oppfylt c) bekrefte at krav fra oppdragsgivere er oppfylt. Z1.2 Anvendelse Alle kravene i dette normative tillegget er generelle og anvendelige for alle kontrollforetak uavhengig av type, størrelse og tjeneste som leveres. MERKNAD Kravene til styringssystemet tar utgangspunkt i NS-ISO 9001:2008 Z2 Normativ referanse Følgende er nødvendige for anvendelsen NS 8450:2011 Kontroll av prosjektering av prosjektering og utførelse av byggearbeider. NS-EN ISO 9000:2005 Systemer for kvalitetsstyring. Grunntrekk og terminologi NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring. Krav NS-EN ISO 19011:2002 Retningslinjer for revisjon av kvalitets- og /eller miljøstyringssystemer Z3 System for kvalitetsstyring Z3.1 Generelle krav Kontrollforetaket skal etablere, dokumentere, iverksette og holde ved like et system for planlegging, gjennomføring, analyse og oppfølging av kontroll ha nødvendige ressurser og kvalifikasjoner for å drive kontrollvirksomheten. kontinuerlig forbedre hvordan systemet virker Når et kontrollforetak velger å kjøpe en tjeneste som skal inngå i kontrollen, skal dette skje som beskrevet i foretakets system Z3.2 Dokumentasjon Z3.2.1 Dokumentasjon av systemet Følgende informasjon skal være tilgjengelig for foretakets personell og berørte parter: a. kontrolltjenester som foretaket kan gjennomføre med egne og med innleide ressurser b) kvalitetspolitikk og kvalitetsmål, c) organisasjonens oppbygging og ansvar, oppgaver og myndighet for hver enkelt stilling/funksjon som påvirker utførelse av kontroll d) organisasjonens rutiner for å planlegge, gjennomføre, følge opp og dokumentere kontroll. Dokumentasjon skal synliggjøre hvilke deler av systemet som viser at alle relevante krav i regelverk og krav fra oppdragsgiver er ivaretatt 1

2 MERKNAD Omfanget av dokumentasjon av systemet kan variere med størrelsen på kontrollforetaket, kontrollklasser og kontrollform som forutsettes benyttet. Z Sammenfatning av systemet Foretaket bør vurdere å utarbeide en overordnet sammenfatning av styringssystemet til bruk for oppdragsgivere og myndigheter. Sammenfatningen bør omfatte: a) Hvilke kontrolltjenester som foretaket kan gjennomføre med egne og med innleide ressurser b) Prinsippene for organisering av kontroll og tilhørende prosesser. c) Henvisning til dokumentasjon av organisasjonen d) Henvisning til dokumentasjonen av prosessene f.eks. i form av flytdiagram. Z3.2.3 Dokumentstyring Kravene til styring av dokumenter i dette avsnittet omfatter både styrende dokumenter, dokumenter mottatt utenfra, dokumenter produsert internt og registreringer internt. For dokumenter som foretaket produserer selv og for dokumenter som organisasjonen mottar utenfra skal det etableres dokumenterte rutiner for a) å godkjenne at dokumenter er tilstrekkelige før de utgis, b) å gjennomgå og hvis nødvendig oppdatere og godkjenne dokumenter på nytt, c) at endringer og gjeldende utgave av dokumenter fremgår, d) at riktige utgaver av aktuelle dokumenter er tilgjengelige der de brukes, e) at dokumenter er lesbare og lette å identifisere, f) å sikre at dokumenter som kommer utenfra er registrert og tatt inn i systemet g) å forhindre utilsiktet bruk av foreldede dokumenter og anvende passende kjennetegn på dem hvis de beholdes. h) å identifisere, lagre, beskytte, gjenfinne, beholde og slette registreringer MERKNAD styrende dokumenter kan være både eksterne pålagte (lover, forskrifter, vedtak, standarder etc.), avtalte (kontrakter) og interne (organisasjonskart, stillings-/funksjonsbeskrivelser, prosedyrer, instrukser, sjekklister etc.) resultatdokumenter kan generelt være produkter/leveranser av enhver type, tegninger, beskrivelser, rapporter, produktdokumentasjon etc. For kontrollforetak vil resultatdokumenter stort sett være kontrollrapporter. registreringer er informasjon som registreres på en gjenfinnbar måte internt for å bekrefte samsvar med krav. Z4 Ledelsens ansvar Z4.1 Ledelsens ansvar Ledelsen er ansvarlig for at a) det utarbeides en kvalitetspolitikk b) det identifiseres hensiktsmessige kvalitetsmål som lar seg følge opp c) det etableres en organisasjon der oppgaver og myndighet er klart definert og fordelt d) det etableres og dokumenteres rutiner for alle prosesser og arbeidsoppgaver som påvirker kvaliteten av kontrolltjenestene e) politikken, målene, organisasjonen og rutinene kommuniseres og forstås i foretaket 2

3 f) systemet utvikles og forbedres som følge av erfaringer g) det sørges for tilstrekkelige ressurser h) det foretas interne revisjoner i) det foregår systematisk oppfølging og gjennomgåelse av systemet i ledelsen Z4.2 Ledelsens representant En representant for ledelsen i kontrollforetaket skal ha ansvar for og myndighet til å sørge for; a) at rutinene i styringssystemet etableres, iverksettes og holdes ved like b) at bevissthet rundt krav fra oppdragsgivere og myndigheter fremmes i hele kontrollforetaket c) jevnlig rapportering til ledelsen om hvordan styringssystemet virker og kan forbedres Z4.3 Ledelsens gjennomgåelse Virksomhetens ledelse skal minst en gang i året gjennomgå systemet for å sikre hensiktsmessighet, tilstrekkelighet, effektivitet, identifisere muligheter for forbedringer og behov for endring i systemet. Gjennomgåelsen skal omfatte: a) resultater fra revisjoner b) tilbakemelding fra oppdragsgiver og myndigheter c) status for forebyggende og korrigerende tiltak d) tiltak for oppfølging fra ledelsens tidligere gjennomgåelser e) endringer i krav fra myndigheter og oppdragsgivere som kan innvirke på systemet f) forslag til forbedringer g) beslutning om tiltak Z5 Ressursstyring Z5.1 Menneskelige ressurser Z5.1.1 Kvalifikasjoner, personlige egenskaper og opplæring for kontrollpersonell Z Kvalifikasjoner Kontrollforetaket skal samlet sett ha kvalifikasjoner, som er tilpasset godkjenningsområdet for kontroll slik at offentligrettslige krav i lover, forskrifter og andre vedtak, oppdragsgivers krav samt virksomhetens kvalitetspolicy, organisering og rutiner ivaretas. For å lede og utføre kontroll skal kontrollforetaket disponere personell med relevante kvalifikasjoner (utdannelse, erfaring og ferdigheter) til å vurdere om arbeid og kontroll er riktig planlagt og utført. Relevante kvalifikasjoner skal dokumenteres: a) utdannelse, b) erfaring grunnutdannelse tilleggsutdannelse eksterne kurs internopplæring fra prosjektering fra utførelse fra gjennomføring av kontroll 3

4 fra vurdering av styringssystemer c) kunnskaper om styringssystemer om aktuelle prosesser om kontrollformer om relevant lovverk om standarder, byggdetaljblader o.a. eksterne styrende dokumenter d) ferdigheter i gjennomføring av kontrollprosesser og anvendelse av NS 8450 Z Personlige egenskaper, Personell som utfører kontroll skal ha slike personlige egenskaper at: Kontrollarbeidet utføres strukturert og systematisk Kontrollarbeidet blir utført objektivt, faktabasert og med integritet forutsetninger, kontrollresultat og vurderinger av dette blir systematisk kommunisert med alle parter veiledning blir gitt slik at man forebygger og løser konflikter Z Spesielle kunnskaper og ferdigheter For å bedømme styringssystemet til foretak som kontrolleres må kontrollforetaket ha kvalifikasjoner innen: kvalitetsbegreper prinsipper og verktøy for kvalitetsstyring og anvendelse av dem og Gjeldende standarder for kvalitet (NS-EN ISO 9000 og 9001) og revisjon (NS-EN ISO 19011) For å kontrollere fagområder må kontrollforetaket ha kvalifikasjoner innen de aktuelle fagområdene og kontrollklassene, og som kan omfatte: bransjespesifikke begreper tekniske egenskaper for prosesser og produkter bransjespesifikke prosesser og praksis For kontroll med prosjektering kreves kvalifikasjoner om og erfaring fra prosjektering For kontroll med utførelse kreves kvalifikasjoner om og erfaring fra prosjektering For kontroll med prosjektering og utførelse, kreves kvalifikasjoner fra begge områdene, Z Opplæring Kontrollforetaket skal kartlegge behov for opplæring og utarbeide og dokumentere plan for kontinuerlig oppdatering av nødvendig kvalifikasjoner i eget foretak. Gjennomført opplæring skal registreres på den enkelte person. Z5.2 Øvrige ressurser Kontrollforetaket skal fremskaffe og holde ved like nødvendig utstyr (maskinvare, programvare og måleutstyr) som trengs for å kontrollere samsvar med krav i lover, forskrifter og standarder, oppdragsgivers krav, samt henholdsvis prosjekteringsgrunnlag og utførelsesgrunnlag. 4

5 Måle- og overvåkingsutstyr skal kalibreres og verifiseres mot målestandarder eller anerkjente metoder etter fastsatte intervaller eller før bruk Der det oppdages at utstyret ikke er i samsvar med kravene, skal kontrollforetaket bedømme og registrere gyldigheten av tidligere måleresultater. Registreringer av resultater av kalibrering og verifisering skal oppbevares. Z5.3 Underleverandører Underleverandører skal velges der det er nødvendig å supplere egne kvalifikasjoner eller kapasitet i henhold til kontrollforetakets krav og type kontrolloppdrag. Kriterier for bedømmelse og valg skal etableres slik at underleverandøren tilfredsstiller de samme krav som kontrollforetaket, innen de tjenester underleverandøren skal yte. Kontrollforetaket skal følge opp at underleverandørens tjenester oppfyller kontrollforetakets spesifiserte krav. Bedømmelse og oppfølging av underleverandører skal dokumenteres. Z6 Kontrollprosessen Kontrollforetaket skal etablere rutiner for kontrollprosessen. Kontrollprosessen forutsetter et samarbeid mellom kontrollforetaket, oppdragsgiver og partene som skal kontrolleres og det skal ikke gå ut over kontrollforetakets integritet Z6.1. Planlegging Z6.1.1 Kontrollforetakets kartlegging og avtale om kontrolloppdraget a) prosjektets/tiltakets omfang og organisering (kontraktsform og de involverte aktørenes organisasjonsplan), (prosjektets kvalitetsplan - der den foreligger) b) prosjektets/tiltakets fremdriftsplan c) hva kontrolloppdraget omfang og organisering: kontrollobjekter: Anleggsdeler, bygninger, bygningsdeler, systemer kontrollområder: Fagområder eller del av fagområde: spesielle krav, risikomomenter og grensesnitt innen kontrollområdet d) tilby kontrollpersonell med akseptable kvalifikasjoner for kontrolloppdraget e) meddele forhold som kan innvirke på habiliteten i forhold til arbeidet som skal utføres til oppdragsgiver og for uavhengig kontroll til kommunen f) inngå skriftlig avtale om kontrolloppdraget Z6.1.2 kontrollforetakets kartlegging og planlegging i detalj Z Generelt: a) Identifisere hvilke offentligrettslige krav og oppdragsgiverkrav det skal kontrolleres mot. b) Identifisere avgrensning mot andre uavhengige kontrollerende og mot objekter og fag som ikke skal underlegges uavhengig kontroll c) identifisere kontrollforetakets uavhengighet når det gjelder arbeidet som skal kontrolleres d) Identifisere kontrollklasser for aktuelle fagområder 5

6 e) Innhente informasjon om styringssystemet og kvalitetsplanen for foretaket som skal kontrolleres herunder hvordan foretaket: identifiserer relevante krav identifiserer risiko for avvik Organiserer sitt arbeid Planlegger sitt arbeid Bemanner sin organisasjon med kvalifisert personell, med tilstrekkelig tilgjengelig kapasitet (bemanningsplan) og uavhengighet når det gjelder arbeidet som skal kontrolleres Bruker og vedlikeholder utstyr (datasystemer, måleutstyr etc.)som påvirker kvaliteten av det utførte arbeidet eller kontrollen av det. Kontrollerer sine leveranser og dokumenterer kontrollen f) Vurdere styringssystemet og kvalitetsplanen til den virksomheten som skal kontrolleres mot kravene til intern kontroll i NS 8450 g) Innhente informasjon om prosjektets detaljerte fremdriftsplan og den kontrollerte virksomhetens leveransetidspunkter (offentligrettslige i forhold til søknader og privatrettslige i forhold til prosjektets planlagte fremdrift) Utarbeide plan for kontroll som ivaretar prosjektets og den kontrollerte virksomhetens fremdriftsplan, evt. avtaler hvordan disse må endres for at forsvarlig kontroll skal kunne gjennomføres. h) Gjennomgå plan for kontroll med oppdragsgiver, med ansvarlig søker og med virksomheten som skal kontrolleres i) Fastlegge rutine for tilbakemelding om avvik fra uavhengig kontrollør, behandling av avdekkede avvik hos virksomheten som skal kontrolleres og tilbakemelding til uavhengig kontrollør om gjennomførte tiltak og resultatet av dem. j) Fastlegge rutine for tilbakemelding til oppdragsgiver og ansvarlig søker hvis avvik ikke lukkes Z Kontroll av prosjektering a) Fastlegge rutine for kontroll av prosjekteringsforutsetninger, prosjekteringsgrunnlag fra andre og resultatdokumenter, herunder: Hva skal oversendes for kontroll, hvilken kontrolldokumentasjon fra intern kontroll skal følge med, på hvilken form og når, og hvordan skal kontrollresultat presenteres. Resultatdokumentenes presentasjonsform Oversendelsesmåte Tidsfrister for kontroll: Seneste levering for uavhengig kontroll ift. planlagt leveringstidspunkt når man tar hensyn til kalendertid for uavhengig kontroll, retting, og kontroll av retting) b) Fastlegge rutine for behandling av løsningsendringer etter at resultatdokumenter er kontrollert og funnet i orden første gang (Varsling, tidsfrister) Z Kontroll av utførelse a) Planlegge hvilke objekter/delobjekter som skal inspiseres b) Planlegge kontrolltype, og kontrollomfang c) Identifisere spesielle arbeidsoperasjoner og trinn i arbeidet der uavhengig kontrollør skal være til stede under arbeidet («witness points») uavhengig kontrollør skal inspisere arbeidet før det kan fortsette («hold points») 6

7 uavhengig kontrollør skal ta spesielle prøver utførende skal ta spesielle prøver utførende skal oversende prøveresultater til uavhengig kontrollør utførende skal oversende dokumentasjon av sin interne kontroll til uavhengig kontrollør utførende skal dokumentere arbeidet spesielt for uavhengig kontrollør (målinger, bilder, video) d) Fastlegge rutine for varsling av uavhengig kontrollør før spesielle arbeidsoperasjoner eller trinn, e) Fastlegge rutine for oversendelse av dokumentasjon av prøver, prøveresultater og spesiell dokumentasjon f) Fastlegge rutine for presentasjon av kontrollresultater MERKNAD Kontrolltype kan være visuell inspeksjon, måling, kontroll av prøveresultater, kontroll av kontrolldokumentasjon. Kontrollomfang kan være 100 % kontroll, stikkprøvekontroll, statistisk kontroll, etc. Z6.2 Gjennomføring a) Registrere og bekrefte mottak av dokumentasjon som legges til grunn for gjennomføring av kontroll b) Gjennomføre kontrollen iht. gjeldende plan for kontrolloppdraget. c) Registrere utført kontroll og utfallet av kontroll (I orden, spørsmål, avvik) etter hvert som kontrollhandlinger gjennomføres d) kommunisere utfallet av utført kontroll til virksomheten som kontrolleres, og til oppdragsgiver etter avtalt rutine (forskriftskrav er minimum). e) Rapportere hva som er kontrollert og hvilke funn og avvik som er gjort, ved avtalte milepeler (kontrollrapport) f) Følge opp påviste avvik overfor foretaket som kontrolleres fram til lukking. Z6.3 Sluttrapportering a) oppsummere i sluttrapport all gjennomført kontroll, påviste avvik og behandlingen av dem b) rapportere til oppdragsgiver og ansvarlig søker og kommune hvis avvik ikke lukkes c) Innhente oppdragsgivers bekreftelse på at oppdraget er gjennomført iht. avtale. d) oversende kontrollerklæring og sluttrapport til ansvarlig søker Z6.4 Avslutning a) Innhente oppdragsgivers tilbakemelding til kontrollforetaket på gjennomføringen b) Innhente det kontrollerte foretakets tilbakemelding til kontrollforetaket på gjennomføringen c) Evaluere egen gjennomføring av kontrolloppdraget i sin helhet. d) overføre og innarbeide erfaring fra kontrolloppdraget til kontrollforetakets styringssystem Z7 Måling, analyse og oppfølging i kontrollforetakets styringssystem 7

8 Z7.1 Generelt Kontrollforetaket skal planlegge og iverksette de prosessene for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendige for: a) å dokumentere at kontrolloppdrag er utført i overensstemmelse med myndighetskrav og oppdragivers ønske b) å dokumentere at kontrolloppdrag er utført i henhold til rutiner som beskrevet i styringssystemet c) kontinuerlig forbedring Metodene for å evaluere kontrollvirksomheten skal fastsettes. Evalueringen skal omfatte oppdragsgiveres og myndighetenes bedømmelse av om kontrollforetaket har tilfredsstilt aktuelle behov og krav, basert på for eksempel kundeundersøkelser og tilsynsrapporter fra myndigheter. Evalueringen skal omfatte hele kontrollprosessen, fra tilbud til gjennomført oppdrag og alle prosesser utenom oppdrag som påvirker kvaliteten av oppdragene Z7.2 Analyse av data Kontrollforetaket skal samle og analysere data som er egnet til å bevise at systemet virker og er hensiktsmessig. Analysen skal gi informasjon om: a) oppdragsgiveres tilfredshet b) tilbakemeldinger fra myndigheter. c) omfang og resultatet av utførte kontrolltjenester d) erfaringer med underleverandører for kontrolltjenester. Z7.3 Intern revisjon i kontrollforetaket Kontrollforetaket skal gjennomføre interne revisjoner av eget system minst en gang pr. år for å undersøke dets virkning og at det samsvarer med: a) krav fra myndigheter og oppdragsgivere b) kravene i denne standarden, NS 8450 c) kravene til styringssystemet i kontrollforetaket, og d) at det er virkningsfullt iverksatt og holdt ved like. Årlig program for intern revisjon skal fastsette hva som skal revideres og tidspunkt. Denne skal dekke alle deler av dette tillegget. Gjennomføring av hver enkelt intern revisjon skal omfatte: utnevnelse av intern revisor(er) varsling om og plan for revisjonen åpningsmøte intervjuer sluttmøte med presentasjon av resultater rapportering Ansvaret for og krav til gjennomføring av revisjoner, registreringer og resultatrapportering skal dokumenteres. Resultatene av revisjoner skal oppbevares og legges fram ved eksterne tilsyn. MERKNAD: Kravene til revisjon tar utgangspunkt i NS-EN ISO Z7.4 Behandling av avvik i kontrollforetaket Avvik skal identifiseres og rettes. Tiltak skal gjennomføres for å forebygge gjentakelse. 8

9 Det skal etableres dokumentert rutine for å definere prosesser for behandling av avvik: a) registrere og dokumentere avvik (inkludert klager fra oppdragsgivere og myndigheter), b) iverksette tiltak for å lukke avviket, c) bestemme årsaker til avvik, d) evaluere behovet for tiltak for å forebygge at avvik oppstår igjen e) bestemme og iverksette nødvendig tiltak, f) følge opp og dokumentere gjennomføring av iverksatte tiltak, og g) gjennomgå effektiviteten av iverksatte tiltak. Registreringer av avvik og påfølgende tiltak som er iverksatt skal oppbevares. Z7.5 Forebyggende tiltak i kontrollforetaket Kontrollforetaket skal bestemme tiltak for å eliminere årsakene til potensielle avvik for å hindre at de oppstår. Dokumentert rutine skal etableres for å: a) identifisere potensielle avvik og deres årsaker, b) bedømme behovet for tiltak for å hindre at avvik oppstår, c) bestemme og iverksette nødvendige tiltak, d) følge opp og dokumentere gjennomføring og resultater av iverksatte tiltak e) gjennomgå effektiviteten av de forebyggende tiltak som er iverksatt. Z7.6 Kontinuerlig forbedring i kontrollforetaket Det skal utarbeides rutiner for kontinuerlig forbedring av kontrollvirksomheten. 9

7 Rutinemal for kontrollforetak

7 Rutinemal for kontrollforetak 7 Rutinemal for kontrollforetak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 7 Rutinemal for kontrollforetak Innledning Mange foretak vil bli involvert i arbeidet med uavhengig kontroll i tillegg

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0,

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0, Trondhjems Turnforening Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! Rev. 0.0, 2014-03-07 Organisasjonskart rev. pr. 2014-03-05 Trondhjems Turnforening Side 2 AV 21 Kvalitetshåndbok for Trondhjems Turnforening

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 1 Avvik Avvik manglende samsvar mellom definerte krav og en levert tjeneste eller et produkt. manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse.

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato:

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato: KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY Utgave: 1 Dato: 2017-01-03 KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSEKAI BORGUNDØY 1 DOKUMENTINFORMASJON KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Brannsikkerhetsstrategi - uavhengig kontroll. Stefan Andersson, Fagkoordinator brannsikkerhet

Brannsikkerhetsstrategi - uavhengig kontroll. Stefan Andersson, Fagkoordinator brannsikkerhet Brannsikkerhetsstrategi - uavhengig kontroll Stefan Andersson, Fagkoordinator brannsikkerhet Tema Kontroll i henhold til den nye, reviderte, veilederen. Fokus på kontroll av prosjektering på nivå A. Nivå

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov- og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det?

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Kontrollområder. SAK 14.2 og 14.3 Kontrollomfang, Hva Når og Hvordan? Plassering i tiltaksklasse Sentral godkjenning

Detaljer

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler kartver k Sjø Kartverket Generelle krav til organisasjoner som sjømåler Standarder Versjon: 0.00 Gjelder fra: [] Utarbeidet av: Lamark, Trond Godkjent av: [] Sidenr: 1 av 12 Statens Generelle krav til

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Revisjon av FG-900 og FG-910

Revisjon av FG-900 og FG-910 Revisjon av FG-900 og FG-910 Bakgrunn Sertifiseringsområder Gjennomgang av praksiskrav Tilpasninger til utvikling av referanseregelverk (SAK10) Presisering og forenkling Erfaringer fra inspeksjoner FG-900

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Brannsikkerhetsstrategi - uavhengig kontroll

Brannsikkerhetsstrategi - uavhengig kontroll Tema Kontroll i henhold til den nye, reviderte, veilederen. Brannsikkerhetsstrategi - uavhengig kontroll Fokus på kontroll av prosjektering på nivå A. Nivå B, detaljprosjektering, nevnes veldig lite, Nivå

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Møte med ledende helsesøstre i 10. Mars 2017 Vibeke Larvoll Seniorrådgiver 1 Internkontroll (DFØ) https://www.youtube.com/watch?v=woifccsqogs

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,

Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli, Revisjon Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr: 3 10.01.2014 S-KA-0067 Utarbeidet av (dato/sign): Kontrollert av (dato/sign): Faglig ansvarlig (dato/sign): Godkjent av (dato/sign):

Detaljer

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003 Termografering av lav- og høyspenningsanlegg NCS P-301 2. utgave 2003 TERMOGRAFERING AV LAV- OG HØYSPENNINGSANLEGG FORORD Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil

Detaljer

Hvem er kontrolløren?

Hvem er kontrolløren? Hvem er kontrolløren? Uavhengig solid fagperson Kjenner regelverket Har tillit får tillit Kan ha sentral godkjenning 104 Når kreves kontroll? Kun ved søknadspliktige tiltak etter pbl. 20-1 Obligatoriske

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

Krav til ledelse og kvalitet

Krav til ledelse og kvalitet Krav til ledelse og kvalitet - ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland 11 mai 2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 15.09.2017 1 Formål og virkeområde 1 Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

CargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger

CargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger statens jernbanetilsyn CargoNet AS Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger Rapport nr. 2014-10 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Innhold: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.1 DEFINISJON... 2 1.1.2 TILSYN MED SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.2.1 Daglig tilsyn... 2 1.1.2.2 Kvalitetsrevisjoner...

Detaljer

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-10 Peterson Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 14-10 Saksnr: 10/533 SF63 Inspeksjonsdato: 4.11-5.11.2010 Foretak: Peterson Rail AB Kontaktperson: Dag Olsson,

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

Ofte stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål. Ofte stilte spørsmål. Spm.1 Hvordan kan det dokumenteres / bevises at de ansatte er kjent med visjon, formål og kvalitetspolitikk? SVAR.1 Dette kan vises gjennom samme type tilbakemeldinger fra hver av

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon )

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon 19.06.2017) 1.1 Forberedelse før revisjon 1.2 Politikk for sikkerhet og miljøvern - ISM 2 1.3 Selskapets

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 1 UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 26.03.14 Øystein Løset 2 Innhold Geotekniske hendelser Plan og Bygningingslov Forskrift m/ veiledning DIBKs Veileder Systemkontroll Teknisk kontroll omfang Unntak

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1 Kontrollreform fra 1.1.2013 Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Nye ISO 14001:2015 Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Virksomhetsledelsens rolle 1 Ledelse og lederskap Skille mellom organisatorisk enhet og prosess Top management Øverste ledelse Leadership

Detaljer

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG TELEMARK TEKNISKE INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER TELEMARK TECHNOLOGICAL RESEARC AND DEVELOPMENT CENTER 10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG Tel-Tek Kunde 02 28.10.05 Godkjent til implementasjon

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II.

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. FBT Dokument tilsyn nr. Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. Arkivsak: < > Tiltak: Tiltaksklasse: x Tiltaksadresse: < > Gnr/Bnr: < /..> Frammøtte fra ansvarlig

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

NSB AS Revisjon med tema. Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR

NSB AS Revisjon med tema. Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR NSB AS Revisjon med tema Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR. 2017-04 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet... 5 6.1

Detaljer

Ansvar i sakkyndig virksomhet

Ansvar i sakkyndig virksomhet Ansvar i sakkyndig virksomhet faglig leder og kontrollør Desember 2010 Hermod Pettersen Krav til sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr nr.608, bestilling

Detaljer

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikkerhetsstyring og 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering av sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008 Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Hva dreier det seg om? KVALITETSFORMEL Kvalitet = Resultat Krav + forventninger Når kvalitet = 1,

Detaljer

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN PROSJEKTNR. 1 NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN TILBUD NR. 1 RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2

Detaljer

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Alt henger sammen med alt en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Innledning Mange regelverk setter krav til systematisk styring i byggevirksomheten. Temaveilederen anviser hvordan

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, Sveio kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, Sveio kommune Vår dato: 23.02.2016 Vår ref.: 200804539-30 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Helge Asbjørn Daae Saksbehandler: Katarina Eftevand 22959515/kace@nve.no Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg G Administrative Bestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 ENTREPRENØRENS ORGANISERING... 4 1.1 Entreprenørens organisasjon

Detaljer