Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland"

Transkript

1 Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

2 Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen:

3 Tidligere krav i våre kontrakter Entreprenøren skal ha et dokumentert og iverksatt kvalitetssystem samt utarbeidet kvalitetsplan for kontraktens gjennomføring. Med kvalitetsplan mener byggherren et dokument som fastsetter hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når. Planen skal lages spesielt for den aktuelle kontrakten og oppdateres gjennom hele kontraktsperioden... Kvalitetssystemet skal bestå av: Et plangrunnlag Et system for dokumentasjon av oppfyllelse av kontraktens krav og eventuelle avvik Et system for rapportering og tilbakemeldinger fra entreprenøren til byggherren. Kvalitetssystemet med planer skal gi byggherren tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om kontraktens krav vil bli overholdt.

4 Hvorfor kvalitetsstyring Vi som kunde må være sikker på at vi får levert det vi bestiller Vi er sikre på at entreprenøren har gode interne rutine som sikrer våre leveranser Bidrar til økt kundetilfredshet og har fokus på å møte våre krav og forventninger Gjør oss mer sikre på at vi har en entreprenør som legger vekt på kontinuerlig forbedring - også overfor oss som kunde. Ikke bare fokus på en svart bunnlinje

5 ISO 9001 har alt dette! Systemet Ledelsens ansvar Ressursstyring Realisering av produkt Måling, analyse og forbedring

6 Nye krav om kvalitetssystem Entreprenøren skal for den del av organisasjonen som har kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren; etablere, innføre, vedlikeholde og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring Krav i kontraktsperioden. Byggherren skal motta bekreftelse fra revisor nevnt nedenfor når systemet er på plass, senest innen 12 måneder etter kontraktsarbeidenes start. Systemet skal også omfatte kontraktsarbeider som utføres av andre enn hovedentreprenøren.

7 D2.17 om kvalitetssystem (forts) Entreprenøren skal engasjere en uavhengig kvalitetsrevisor som er sertifisert i henhold til en internasjonal anerkjent ordning (EOQ, NFKR- QMCe). Byggherren skal informeres om hvem som er revisor. Den uavhengige revisor skal etablere et revisjonsprogram som sendes byggherren når det foreligger, men senest innen kontraktsarbeidenes start og når det oppdateres. Revisor skal gjennomføre systemrevisjoner i henhold til programmet og når dette er påkrevd i entreprenørens organisasjon. Etter at systemet er på plass skal byggherren motta revisjonsrapporter innen 14 dager etter gjennomført revisjon. Det skal ikke være lengre opphold enn 6 måneder mellom hver revisjon.

8 D2.17 om kvalitetssystem (forts) Entreprenøren skal etablere et eget revisjonsprogram som sendes byggherren når det foreligger, men senest innen kontraktsarbeidenes start og når det oppdateres. Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetsrevisjoner i henhold til programmet og når det er påkrevd og ikke med lengre opphold enn 6 måneder mellom hver revisjon. Kopi av revisjonsrapport skal sendes den uavhengige revisoren og byggherren innen 14 dager etter at en revisjon er gjennomført. I oversendelsen til byggherren skal entreprenøren gjøre rede for hvordan eventuelle avvik og andre observasjoner etter revisjoner vil bli behandlet videre i egen organisasjon og dokumentere hvordan tidligere påpekte avvik og observasjoner er håndtert.

9 D2.17 kvalitetssystem og kvalitetsplaner Entreprenøren må etablere sitt eget revisjonsprogram I tillegg må entreprenøren engasjere en revisor som har sitt eget revisjonsprogram

10 Kvalitetsplaner Skal være i samsvar med ISO en videreføring av det som står i ISO 9001 Kap 5 i ISO er det viktigste

11 D om Vinterplan Detaljplaner og kapasitetsberegning Planen skal dokumentere hvordan entreprenøren har gjort kapasitetsberegninger og disposisjoner for å ivareta kravene i prosess i kap. E1. Tiden skal stipuleres for utrykning og til ferdig utført tiltak på den aktuelle strekningen og for frekvenstid (tiden mellom to tiltak på samme sted) pr. arbeidsstrekning, inkludert alle nødvendige arbeider, evt. rigg, henting strømidler, utbrøyting, rydding etc. For snøbrøyting skal entreprenøren ha kapasitet til å holde kravene ved sammenhengende snøfall inntil xx cm på 4 timer, yy cm på 12 timer og zz cm på 48 timer. Som beregningsgrunnlag for snøbrøyting brukes maks 30 km/t som gjennomsnittshastighet, inkludert rydding. Typisk for g/s-veger og veger med særlig dårlig kurvatur må vesentlig lavere gjennomsnittshastighet legges til grunn.

12 Hva vi ser etter i kvalitetssystemet og kvalitetsplanene ISO 9001 kap 4 om systemet Finnes det utsagn for kvalitetspolitikk og mål for dette? Har entreprenøren en kvalitetshåndbok? Har E dokumenterte prosedyrer ref. pkt om at Dokumenter som er nødvendige for kvalitetssystemet skal være styrt? Har E dokumenter som beskriver systemet for kontroll og drift av selskapet som sikrer at dette skjer på en effektiv måte? Har de et system som sikrer at de registrerer og oppbevarer registreringer på en slik måte at de senere kan brukes som bevis på overensstemmelse med kravene i kontrakten? Dette omfatter dokumenterte prosedyrer for å fastsette kontroll, lagring, beskyttelse, gjenfinning, oppbevaringstid og disponering av registreringer. Har selskapet et system som sikrer det samme som ovenfor ift det arbeidet som skjer gjennom underentreprenører? Spørsmål som entreprenøren må besvare overfor SVV

13 Entreprenørens kvalitetssystem kap. 4 - (forts) De dokumentene som fremlegges skal sjekkes slik det fremgår at de er styrt Finnes det prosedyrer for godkjenning av dokumenter, endre disse og godkjenne på nytt Fastslå at revisjonen er gyldig Sikker på at riktig versjon brukes Lesbare og lette å identifisere Distribusjonen er styrt Hvordan unngås bruk av foreldete dokumenter? E må forklare

14 ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar Finnes det bevis for at den øverste ledelsen (for eksempel en regiondirektør) har forpliktet seg til å utvikle og iverksette systemet for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedre virkningen ved å: Kommunisere betydningen av at organisasjonen oppfyller krev fra kunder så vel som krav i lover og forskrifter Etablere kvalitetspolitikken Sørge for at kvalitetsmål er etablert Gjennomføre ledelsens gjennomgåelser (gjøre det de har sagt) Sørge for at ressurser er tilgjengelige (har driftsleder hos E fått nok ressurser til å gjennomføre kontrakten?) E må forklare

15 ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar (forts) Kap. 5.2 Kundefokus Den øverste ledelsen hos E (for eksempel regiondirektøren) skal sørge for at kundens krav blir fastlagt og oppfylt med siktemålet å forbedre kundetilfredshet, se for eksempel pkt om at krav som ikke er angitt av kunden, men som er nødvendige for den spesifiserte eller tiltenkte anvendelsen når dette er kjent og pkt om at E skal overvåke informasjon vedrørende kunders oppfatning av om organisasjonen har tilfredstilt kundekrav E må forklare

16 ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar (forts) Kap Har den øverste ledelsen (for eksempel regiondirektøren) pekt ut en person i ledelsen som uavhengig av annet ansvar, har ansvar og myndighet som omfatter: Sørge for at prosesser som er nødvendige i systemet for kvalitetsstyring etableres, iverksettes og holdes ved like Rapporterer om virkningen av systemet av kssystemet og behovet for forbedringer til den øverste ledelsen Sørger for bevissthet om kundekrav fremmes i hele organisasjonen (også hos UE) E må forklare

17 ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar (forts) Kap Den øverste ledelsen skal med planlagte mellomrom gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Denne gjennomgåelsen skal omfatte å bedømme muligheten for forbedringer og behov for endringer av systemet for kvalitetsstyring, inkludert kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Registreringer fra ledelsens gjennomgåelse skal oppbevares Hvordan dette skjer dette (som angitt i 5.6.2?) og når skjedde det sist E må forklare

18 ISO 9001 kap. 6 om Ressursstyring Hvordan har de bestemt og skaffet tilveie nødvendige ressurser for å øke kundetilfredshet ved å oppfylle krav fra kunden? (ref. 6.1.b) La E gjennomgå overfor dere hvordan kap om kompetanse, bevissthet og opplæring er sikret Bestemme nødvendig kompetanse (også hos UE) Gi opplæring eller iverksette andre nødvendige tiltak Bedømme virkning av tiltak Sørge for at dens personell er klar over hvor viktige deres aktiviteter er (for eksempel ift trafikksikkerhet), og hvordan de bidrar til å oppfylle kvalitetsmålene) Oppbevare hensiktsmessige registreringer for utdannelse, opplæring, ferdighet og erfaring (også for personell hos UE) E må forklare

19 ISO 9001 kap. 7 om Realisering av produkt Hvordan sikres at det fastsettes kvalitetsmål og produktkrav (som skal overbevise kunden om at riktig produkt er levert)? Er vi sikre på at det fastsettes verifikasjons og valideringsaktiviteter (med kontroll og overvåking) med kriterier for godkjennelse? Hvordan kan vi være sikker på at E foretar registreringer? E må forklare

20 ISO 9001 kap. 8 om Måling, analyse og forbedring Kap. 8.1 Organisasjonen (dvs E) skal planlegge og iverksette de prosessene for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendige for: Å bevise overensstemmelse for produktet (dvs at alt er riktig ) Å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetsstyring Kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssyring E må forklare hva som er planlagt og hva de har gjort

21 ISO 9001, kap om Intern revisjon Er det planlagt revisjoner med jevne mellomrom, og blir de utført? Det skal sjekkes ut om systemet stemmer overens med de planlagte ordningene? Om systemet er iverksatt virkningsfullt og holdt ved like? E må forklare

22 ISO 9001, kap om Overvåkning og måling av produkt E må vise fram rutiner som dokumenterer at Organisasjonen skal overvåke og måle produktets egenskaper for å bekrefte at kravene til produktet er oppfylt.. og at det finnes bevis på at overensstemmelse med kriterier for godkjenning finnes og oppbevares, at registreringene angir person(er) som er ansvarlig(e) for frigivelse av produkt. (Kort og godt la E forklare hvilke rutiner de har for dette og hvem som har ansvar for å registrere og fremskaffe bevis)

23 ISO 9001, kap. 8.3 om Kontroll med produkt med avvik Her står det at E skal sørge for at produkt som ikke stemmer overens med kravene blir identifisert og er under kontroll for å forebygge utilsiktet bruk eller leveranse Et sentralt element her er at Når et produkt med avvik korrigeres, skal det gjøres til gjenstand for ny verifikasjon for å bevise overensstemmelse med krav Her spørres E om en redegjørelse for rutiner som sikrer oppfyllelse av pkt. 8.3

24 ISO 9001, kap. 8.5 om Forbedring Hvordan har E forpliktet seg ift Kontinuerlig forbedring? Hvilke prosedyrer har E for Korrigerende tiltak? (Ref kap ) Hvilke prosedyrer har E for Forebyggende tiltak? Her spørres E om redegjørelse for rutiner som sikrer oppfyllelse av pkt. 8.5

25 ISO innhold i en kvalitetsplan Se kap. 5 i ISO E sin kvalitetsplan må omfatte alle produkter og kap. 5 er en god sjekkliste I noen tilfeller kan kap. 5 gå for langt det må brukes skjønn og en må ha forståelse for at en kvalitetsplan bør begrenses til det som er nødvendig. Vær klar over arbeidsdelingen mellom kvalitetssystemet og kvalitetsplanen og at kvalitetsplanen kan og bør inneholde mange referanser til kvalitetssystemet

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14 1 Forord I Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er det lagt føringer for bruk av trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner, og "Forskrift om sikkerhetsforvaltning

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer