Publiseringsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publiseringsutvalget"

Transkript

1 Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) Anne Kristine Børresen, Humaniora (inkl. teologi) Knut Heidar, Samfunnsvitenskap (inkl. utdanningsvitenskap, rettsvitenskap) Geir E. Øyen, Realfag Per Morten Sandset, RHFs strategigruppe for forskning Roger Midtstraum, Teknologi (leder av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning) Mari Teigen, representant fra instituttsektoren Observatører: Steinar Johannessen, KD Kristin Gåsemyr og Rolf Halse, NSD Marit Henningsen, CRIStin-sekretariatet Konsulent: Gunnar Sivertsen, NIFU Fra UHRs sekretariat: Vidar Røeggen Publiseringsutvalget Fravær: Marianne van der Weel, HOD Bror Jonsson, representant fra instituttsektoren Referat møte i Dato: 28. mai 2015 Tid: Kl Sted: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Saksliste Sak NPU 10/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak NPU 11/15 Godkjenning av referat fra 6. februar 2015 Sak NPU 12/15 Status medlemmer i NPU

2 Sak NPU 13/15 Fagfeltnøytralitet Sak NPU 14/15 Legitimitet og transparens status for etablering av nytt nettsted for NPU Sak NPU 15/15 Notat om bruk av publiseringsindikatoren lokalt Sak NPU 16/15 Rapport fra fagene: -Medlemmene i NPU rapporterer fra fagene. Sak NPU 17/15 Konferansepublisering Sak NPU 18/15 NFE-HS Ny fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning Sak NPU 19/15 Nordisk samarbeid rapport fra møtet i Stockholm Sak NPU 20/15 Samarbeid med CRIStin om seminar vedrørende bokpublisering Sak NPU 21/15 Nivå 1 status for kanalregisteret i 2015 Sak NPU 22/15 Møte med ERIH PLUS Advisory Group Sak NPU 23/15 Eventuelt Innkalling og sakspapirer ble sendt ut elektronisk. Oslo, 8. juni 2015 Nils Erik Gilhus leder Vidar Røeggen sekretær

3 NPU 10/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Dagsorden og innkalling ble godkjent.

4 NPU 11/15 Godkjenning og oppfølging av referat fra 6. februar 2015 Referat fra 6. februar 2015 ble godkjent 13. februar og kan leses på utvalgets sider her. Oppfølgingssaker: NPU 03/15: I vedtaket heter det at NPU overlater til AU, i samarbeid med Knut Heidar, å utforme endelig høringsbrev basert på de kommentarer som fremkom i møtet. Høringsbrevet ble justert i henhold til kommentarer under møtet og sendt til KD 9. februar Høringssvaret fulgte sakspapirene. NPU 04/15: AU sendte notat om fagfeltnøytralitet ut til høring blant utvalgets medlemmer og oversendte endelig notat til KD 20. mars Saken behandles under sak 13/15. NPU 05/15: Lokal bruk av indikatoren. Knut Heidar leverte i etterkant av møtet et notat om lokal bruk, som ble sendt ut på høring til NPU. Se sak 15/15. NPU 06/15: NPU ønsker en gjennomgang av hva vi har av skriftlig materiale på grenseoppgangen mellom fagbøker/lærebøker og vitenskapelige antologier/monografier og en gjennomgang av de tverrfaglige listene. AU foreslår at disse to punktene følges opp i forbindelse med NPU møtet 17. september. NPU 8/15: Informasjonstekster til nytt nettsted følges opp under sak 14/15. Referatet er godkjent og publisert på utvalgets nettsider og utvalget hadde ingen ytterliggere bemerkninger til oppfølgingssakene.

5 NPU 12/15 Status medlemmer i NPU Det vises sak NPU 29/14 Oppfølging av mandat Utskifting av medlemmer. Knut Heidar: Nasjonalt fakultetsmøte i samfunnsvitenskap, med støtte fra utdanningsvitenskap og rettsvitenskap, foreslår å gjenoppnevne Knut Heidar for en ny periode og Knut Heidar har takket ja til dette. Morten Hald: Nasjonalt fakultetsmøtet for realfag oppnevnte Geir E. Øyen som ny representant i NPU etter Morten Hald. Bror Jonsson og Mari Teigen: Norges forskningsråd ønsker å overlate rollen med å oppnevne medlemmer fra instituttsektor til NPU, til Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og ønsker at NPU oppdaterer sitt mandat slik at dette tydelig fremgår. FFA ønsker å gjenoppnevne Bror Jonsson og Mari Teigen for en ny periode og begge har takket ja til dette. Trine B. Haugen: Haugen representerer lærerutdanning, helse- og sosialfag og de økonomisk administrative fag i NPU. UHR er i dialog med den nye fagstrategiske enheten for helse- og sosialfagene (NFE-HS) om en ny representant for profesjonsutdanningene og vil forhåpentligvis ha klart en etterfølger til Trine B. Haugen til møtet i september. Trine B. Haugen sitter i NPU frem til erstatter er endelig avklart. Per Morten Sandset erstatter John Torgils Vaage som representant fra RHF-enes strategigruppe for forskning. Per Morten Sandset er direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst. Han vil også sitte som observatør i Det nasjonale publiseringsutvalget for medisin. Det er behov for en oppdatering av NPUs mandat etter opprettelsen av den nye fagstrategiske enheten for helse- og sosialfagene (NFE-HS) og for å presisere FFAs rolle ved oppnevning av representanter fra instituttsektor. NPU tar saken til orientering og ønsker at AU legger frem forslag til revidert mandat til møtet i NPU 17. september 2015.

6 NPU 13/15 Fagfeltnøytralitet Det vises til behandlingen i NPU møter17. september 2014, 3. desember 2014 og 6. februar NPU ved AU ble invitert til Kunnskapsdepartementet 10. mars for å presentere forslaget fra NPU til endring av publiseringsindikatoren (presentasjonen fulgte vedlagt sakspapirene) og 20. mars oversendte NPU et omforent notat til KD der vi foreslår endringer i publiseringsindikatoren for å oppnå større fagfeltnøytralitet (notatet fulgte vedlagt sakspapirene). Dette var en direkte oppfølging av evalueringen fra Fra diskusjonen i møtet Nils Erik Gilhus innledet og orienterte om møtet mellom KD og AU, der AU fikk presentert resultatet av NPUs utredningsarbeid vedrørende fagfeltnøytralitet. I tillegg til at AU fikk presentert utvalgets forslag til endring av indikatoren var KD opptatt av å få innspill på ekspertgruppens forslag om økt vekting av nivå 2, -om en ekstra pott for publisering i særlig anerkjente kanaler og forslaget om å utrede bruk av siteringer som supplement til inndeling i to nivåer. AU videreformidlet at NPU er positive til å utrede bruk av siteringer, men er negative til ekspertgruppens forslag om økt vekting av nivå 2 og forslaget om en pott til publisering i særlig anerkjente kanaler. Med forslaget til endring av indikatoren har NPU gitt KD et alternativ til forslaget fra deres egen ekspertgruppe. Forslaget fra NPU innebærer at vi får en indikator som blir mer komplisert og vanskeligere å forstå. Samtidig får vi en indikator som tydeliggjør at det er institusjonene som får poeng for å publisere og tar oss bort fra den uheldige direkte koblingen mellom enkeltforsker og publiseringspoeng. Fra utvalgets side er det viktig at endringen i indikatoren ikke får en uheldig økonomisk konsekvens for institusjonene. Om KD velger å ta i bruk NPUs forslag får vi en indikator som i større grad premierer samarbeid, særlig internasjonalt samarbeid og en indikator som er helt lik for alle sektorer. Endringen kan bidra til å rette opp en berettiget misnøye med dagens modell og slik bidra til å gi indikatoren økt legitimitet. Målet med endringen har vært å rette opp en skjevhet. Samtidig blir det interessant å se om økte insentiver for å samarbeide om publisering kan bidra til kulturendringer i fag som har tradisjoner for å publisere alene. Om KD tar forslaget fra NPU til følge vil dette først gjøres kjent gjennom statsbudsjettet for 2016, som legges frem i oktober Et samlet NPU stiller seg bak forslaget til endring som ble oversendt KD og mener at den foreslåtte endringen i publiseringsindikatoren vil bidra til at vi får en mer balansert indikator og slik vil besvare kritikken som fremkom i evalueringen av indikatoren fra 2014.

7 NPU 14/15 Legitimitet og transparens status for etablering av nytt nettsted for NPU Det vises til sak 08/15 i referat fra 6. februar 2015 og sak 31/14 i referat fra 3. desember Ett av NPUs fire oppfølgingspunkter etter evalueringen av indikatoren er legitimitet og transparens i tilknytning til indikatoren som sådan og særlig i forhold til den årlige nomineringsprosessen. NPU har satt opp tre konkrete tiltak for å styrke indikatorens legitimitet og transparens og ett av disse tiltakene knytter seg til å etablere en helt ny nettside. NPU formulerte følgende tiltak: «En hver forsker skal via en kjent nettside komme til informasjon om hvilke personer som har ansvar for nominering til nivå 2 innenfor sitt fagfelt. På dette nettstedet skal referater som inneholder nomineringer med tilhørende begrunnelser legges ut. Det må med andre ord stilles krav til de fagstrategiske organ at de leverer skriftlige begrunnelser for sine forslag i forbindelse med nominering.» UHR har satt av ekstra ressurser i 2015 slik at sekretær i NPU kan jobbe på fulltid (normalt 70 %) for å beskrive og utvikle et nytt nettsted for NPU. Det er avholdt 5 møter i Bergen mellom utviklerne hos NSD og sekretær i NPU. I tillegg er det avholdt et dagsmøte med de to tidligere sekretærene i NPU, for å diskutere prinsipper og arbeidsprosesser for en ny nettside. I møtet ble arbeidet med utviklingen av det nye nettstedet presentert, sammen med en fremdriftsplan for det videre arbeidet. I tillegg ble det lagt ved et dokument med informasjonstekster som skal legges ut på nettstedet i tråd med vedtak fra sak 08/15. Disse tekstene skulle ikke forstås som endelig manus for informasjon om indikatoren, men snarere et forsøk på å samle sammen den informasjon vi har om indikatoren per i dag. Tanken er at denne informasjonen skal presenteres på en samlet og helhetlig måte på det nye nettstedet. Kommentarer fra NPU Samtlige i utvalget var positive til de skisser som ble presentert og fremholdt at etablering av et nytt nettsted etter det mønster som ble presentert i møtet ville kunne bidra til økt åpenhet og i neste omgang økt legitimitet. Representantene fra teknologi og medisin var opptatt av at løsningen også måtte være tilrettelagt for de to fagorganene (publiseringsutvalgene) som har underliggende faggrupper med nomineringsansvar. I arbeidet med å utvikle sidene er det tenkt at sekretær i det nasjonale publiseringsutvalg for medisin skal være med for å teste ut endelig løsning for et slikt «mellomnivå». Flere fremholdt at prosjektet ser ambisiøst ut og stilte spørsmål ved om det fulgte nødvendige ressurser med, slik at dette lar seg gjennomføre. Det ble også stilt spørsmål om det var hensiktsmessig at alle skulle kunne registrere en bruker og legge inn kommentarer eller om dette skulle avgrenses til personer med en forskerprofil i CRIStin.

8 En effekt av at nettsiden legger opp til høy grad av åpenhet vil kunne bidra til å aktivere passive fagorgan. De som velger å ikke gjøre noe i dag, som ikke sender inn nomineringsforslag eller forholder seg passiv til den oppgaven de har fått, vil kunne få problemer med å videreføre en slik praksis. En passiv adferd vil avdekkes av fagmiljøet og fagorganet vil eksponeres for henvendelser. Ved utvikling av et nytt nettsted vil medføre endrede arbeidsoppgaver/rutiner for mange og da vil det kunne være hensiktsmessig å opprette en type forslagskasse, slik at vi kan få inn gode forslag og tips om hva som er ønsket. Nettløsningen slik den ble presentert vil bidra til økt kvalitetssikring av arbeidet som gjøres i fagorganene. Det blir viktig å spre informasjon om det nye nettstedet, som ikke bare blir et praktisk arbeidsredskap for fagorganene i forbindelse med nominering, men som også åpner for aktivitet fra det generelle forskerfellesskapet. Derfor må det gå ut bred informasjon og vi ønsker å oppnå aktivitet. Det vil også være viktig at nettløsningen blir kjent og at den blir lett å gjenfinne fra mange ulike sider. NPU var godt fornøyd med skissene til ny nettside og ønsker løpende rapportering om fremdrift i møtene frem mot lansering. NPU var også fornøyd med den fremdriftsplanen som ble presentert.

9 NPU 15/15 Notat om lokal bruk av publiseringsindikatoren Etter møtet i NPU 6. februar 2015 leverte Knut Heidar notatet «Om bruk av publiseringsindikatoren på lokalt nivå eller for enkeltforskere» til AU. AU valgte å sende dette ut på høring til NPU for kommentarer. De som svarte ga notatet sin støtte, men gitt at så få svarte på henvendelsen, valgte AU å legge notatet frem for diskusjon på møtet med det mål å få et samlet utvalg bak. Deretter foreslår AU at notatet legges frem for UHRs forskningsutvalg for å gi orienteringen støtte og tyngde. Notatet fulgte vedlagt sakspapirene. Fra diskusjonen i møtet Knut Heidar innledet med å argumentere for viktigheten av at utvalget formulerer en argumentasjon med hva som er problematisk bruk av indikatoren, hva som er indikatorens begrensninger. Flere i utvalget hadde forventinger til at uheldig «lokal bruk» ville avta etter at evalueringen forelå, men det ser ikke ut til at dette er tilfellet. Notatet slik det nå er formulert kan være et veldig godt verktøy for mellomledere. Det var stor oppslutning i utvalget bak notatet fra Knut Heidar og utvalget kunne derfor stille seg bak forslaget til vedtak, slik dette var formulert i sakspapirene. NPU stiller seg bak innholdet i notatet og ønsker at det skal legges frem for UHRs forskningsutvalg med den hensikt at de kan støtte notatet. Om UHRs forskningsutvalg og NPU stiller seg bak innholdet i notatet kan det legges ut som en anbefaling på våre nettsider.

10 NPU 16/15 Rapport fra fagene Etter møtet i NPU 6. februar 2015 konkluderte NPU med at «rapport fra fagene» skulle legges inn som et fast punkt i møtene. Dette er punktet medlemmene i utvalget kan rapportere hva som rører seg og der vi kan diskutere organiseringen av nomineringsprosessen og eventuelle endringer eller forbedringstiltak. Fra runden i utvalget Geir E. Øyen (realfag): Har vært konsulert vedrørende inndeling i fagområder i forbindelse med etableringen av nytt nettsted og endringen i oppbygningen av kanalregisteret. Støttet her forslaget om å samle realfag og teknologi som et fagområde. Er relativt ny i utvalget og har derfor ikke hatt en dialog med underliggende fagråd. Har derfor ikke noe å rapportere fra fagrådene under realfag. Anne Kristine Børresen (humaniora): Rapporterte fra nylig avholdt konferanse (humaniora- dagen) og nasjonalt fakultetsmøtet. Under nasjonalt fakultetsmøtet ble saken om inndeling av språkfagene og litteraturfagene i en gruppe for språkvitenskap og en gruppe for litteraturvitenskap behandlet og Vidar Røeggen var gjest og presenterte problemstillingen. Fakultetsmøtet stiller seg fullt og helt bak forslaget og neste skritt er at fakultetsmøtet ved Anne Kristine Børresen, i samarbeid med NPU, inviterer de involverte fagrådslederne til et møte hvor forslaget vil bli lagt frem. Siv Mørkved (medisin): i medisinske fag er i ferd med å utarbeide / oppdatere sitt mandat og har bistand fra sekretær i NPU i saken. Arbeidet handler først og fremst å tydeliggjøre hvem som oppnevner medlemmer til utvalget. Videre har det vært en større gjennomgang av noen av de underliggende fagfeltene i medisin, som blant annet har resultert i omfattende forslag om flytting av kanaler over til andre fagfelt. Disse avklaringene pågår nå. Utvalget holder et årlig faglig seminar på våren og samles en gang til på høsten der hovedtema er nomineringsarbeidet. Mari Teigen (instituttsektor): Vanskelig å rapportere samlet fra instituttsektoren. Det som preger sektoren mest om dagen er strukturmeldingen og dens konsekvenser for instituttsektoren. Flere forskningsinstitutter har gått inn i eller slått seg sammen med høgskoler, der det mest kjente eksempelet er HiOA, som har fått arbeidsforskningsinstituttet og Nova. I instituttsektoren har man tradisjonelt vært opptatt av at man ikke har vært representert i de beslutningsarenaer hvor nivå 2 behandles. I instituttsektoren er man også opptatt av samspillet med forlagene. Mange utgir bøker på nasjonale forlag og er opptatt av at man ikke får uttelling, samtidig som det nå ser ut til at Open Access også inntar bokformatet.

11 Trine B. Haugen (lærerutdanningene, øk adm fagene og helse- og sosialfagene): Det er store forventinger til den nye fagstrategiske enheten for helse- og sosialfagene (NFE- HS). Mange av fagene vi her snakker om er disiplinfag, som i stor grad publiseres i «andre fagfelts tidsskrifter». Noen av fagområdene benytter seg hyppig av bokformatet i forbindelse med publisering, og her er behovet stort for å tydeliggjøre skille mellom lærebok og vitenskapelig utgivelse. Dette diskuteres mye. Adferdsforskning er et fagfelt i skjæringspunktet mellom psykologi og pedagogikk, som ikke finner sine publiseringskanaler samlet under et fagorgan. Marit Henningsen (CRIStin): Rapporterte om status i forhold til NVI rapportering. Det pågående fusjonsprosessene i sektoren vil også påvirke CRIStin. Det er en pågående evaluering av rapporteringsprosessen og tvisteutvalget. CRIStin mottar også mange henvendelser vedrørende bokpublisering og i år har særlig utgivelser som har mottatt støtte fra Lærebokutvalget (UHR) vært diskutert. Kristin Gåsemyr (NSD): De store sakene for NSD er arbeidet med å etablere ny nettside for NPI, planlegging av ERIH PLUS konferanse og det løpende arbeidet med å saksbehandle nye forslag til kanalregisteret. Steinar Johannessen (Kunnskapsdepartementet): Utformingen av indikatoren i det nye finansieringssystemet blir først presentert i statsbudsjettet for 2016 (oktober) og KD kan ikke si noe mer presist før statsbudsjettet presenteres. Roger Midtstraum (teknologi): Pågående ryddejobb i lister etter omlegging av hele teknologiområdet. Det avholdes et samlet møte vedrørende nominering 27. august. Ellers er konferansepublisering et hett tema, som også behandles i neste sak. Knut Heidar (samfunnsvitenskap): Har sendt ut forespørsel til alle fagrådsledere i forkant av møtet, men ingen hadde spesielle saker å melde inn til NPU. Per Morten Sandset (RHF-enes strategigruppe for forskning): Som helt ny medlem hadde han ikke aktuelle saker å melde inn til møtet. Fra arbeidsutvalget i NPU Siden sist møte har det vært avholdt en rekke møter mellom arbeidsutvalget (ved sekretær) og ulike fagorganer: Profesjonsrådet for ernæring (mars) Profesjonsrådet for radiografi (mars) Nasjonalt råd for lærerutdanning (april) Fakultetsmøtet i humaniora (mai) Nasjonalt fagråd i sosialantropologi (mai) Nasjonalt fagråd i asiatiske og afrikanske fag (mai) NPU tar rapporten fra fagene til orientering

12 NPU 17/15 Konferansepublisering Det ble avholdt møte mellom AU (v/gunnar Sivertsen og Vidar Røeggen) og NRT (v/roger Midtstraum og Mette Mo Jakobsen) tirsdag 19. mai som forberedelse til nominering 2015 for teknologi. Det ble avtalt nomineringsmøte med faggruppene 27. august Konferansepublisering står sentralt for flere av teknologiområdene og vi har som kjent ikke et eget register over konferanser som ikke har ISSN. Anerkjente konferanser (publiseringsarenaer) uten ISSN inngår derfor ikke i vårt register over tellende kanaler og dette bidrar til å redusere systemets legitimitet innenfor teknologifagene. Derfor er det lagt frem som et ønske fra NRT at NPU kan utrede muligheten for å inkludere sentrale konferanser som tellende kanaler uten ISSN i kanalregisteret, slik de nå praktiserer i Danmark og Finland. Fra diskusjonen Roger Midtstraum innledet med å si at dette er egentlig et spørsmål om indikatorens legitimitet innenfor teknologifagene. For enkelte av fagfeltene under teknologi står publisering gjennom konferanser helt sentralt eller oppfattes som de ledende stedene å få publisert. Datateknologi ble nevnt som eksempel, men generelt snakker vi om de fagene der utviklingen går veldig fort. Derfor er det svært uheldig at konferanser uten ISSN ikke gir uttelling. Det ble presisert at vi her snakker om fullverdige artikler som publiseres i proceedings. Vi må ha kriterier for å skille mellom gode og mindre gode konferanseserier. Fra CRIStins ståsted ble det påpekt at vi er helt avhengige av klare kriterier om de skal klare å forvalte slike publikasjoner. NPU støtter forslaget fra NRT om å utrede muligheten for å registrere konferanser uten ISSN som tellende kanaler. Det er avgjørende at vi får etablert klare kriterier for å kunne inkludere konferanser som tellende kanaler. NPU ber AU utrede saken og legge denne frem for NPU i et senere møte.

13 NPU 18/15 NFE-HS Ny fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning Den nye fagstrategiske enheten for helse- og sosialfagene ble etablert 1. september Samtidig ble det nasjonale dekanmøtet for medisin og Nasjonalt fagråd for helsevitenskap lagt ned. Det ble etablert 14 profesjonsråd under den nye fagstrategiske enheten og disse er: Audiografi/optometri Barnevern Bioingeniør Ergo+orto Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Psykologi Radiografi Sosialt arbeid Sykepleie Vernepleie NFE-HS er invitert til neste møte i NPU for å presentere den nye fagstrategiske enheten og for å diskutere implikasjoner opp mot oppgaven med å nominere til nivå 2. Over har vi markert med rødt de profesjonsrådene som har egne lister med tidsskrifter, de som leverer årlig nominering for sine fag til NPU. Utfordringen for NPU ved denne nye organiseringen er at det skapes forventninger i de nye profesjonsrådene om at de skal ha en rolle i forhold til nominering. Flere av fagene vi her snakker om har sine relevante publiseringskanaler på andre fags lister. Problemet er at hver for seg blir mange av disse for små til å utgjøre robuste lister i nomineringssammenheng. NPU ved AU bistod profesjonsrådet i radiografi med en analyse og vi falt ned på en liste med 26 tidsskrifter, hvorav de fleste i dag ligger under medisin. Tilsvarende problemstilling ser vi for ernæring. NPU vil få en grundigere presentasjon av NFE-HS den 17. september, der det settes av tid til å diskutere hensiktsmessig organisering av nomineringsoppgaven opp mot ny organisering innenfor helse- og sosialfagutdanningene. Fra diskusjonen Nils Erik Gilhus innledet med å understreke at NPU er sammensatt av medlemmer basert på norsk forskning og ikke basert på fagenes utdanningsprofil. Det er helt sentralt at dette skal være styrende for hvordan vi organiserer arbeidet med nominering. UHRs struktur skal og kan ikke være styrende for hvordan vi organiserer dette arbeidet. Vår organisasjon må ta utgangspunkt i hva som vil tjene forskningen. Det er viktig med dialog med profesjonsrådene

14 under NFE-HS om disse spørsmålene, men samtidig må vi unngå for små enheter i nomineringssammenheng. Omfang av forskning må være styrende. Den mest naturlige løsningen ser ut til å være at noen av profesjonsrådene kan representeres i faggruppene under medisin, men samtidig må vi utfordre profesjonsrådene på hvordan de kan bidra til å fremme forskningen i faget. NPU tar saken til orientering og ser frem til en presentasjon av NFE-HS i neste møte.

15 NPU 19/15 Nordisk samarbeid Den 17. april 2015 ble det fjerde møte i det nordiske samarbeidet arrangert i Stockholm. I møtet som ble arrangert i Helsinki høsten 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede muligheten for å utvikle en teknisk løsning for en felles nordisk liste. Dette skulle være en teknisk løsning hvor hvert land kunne laste opp sine registre på en slik måte at vi kunne dele data fra hverandre og på denne måten lette arbeidet med å heve datakvalitet i hvert lands lister. Informasjon om riktig tittel, sammenslåinger, nivå per land og i generell listehygiene er bare noen eksempler på positive effekter en slik løsning vil kunne gi. Vi ser også betydelige gevinster i forhold til hvert lands ressursbruk/tidsbruk. Arbeidsgruppen la frem sin prosjektplan i møtet der løsningen ble beskrevet nærmere. På møtet deltok også Nordforsk. Norge har nå fått i oppdrag å koordinere en søknad til Nordforsk som skal leveres før sommeren Her søker vi om støtte til utvikling (utviklere og prosjektledelse) av en slik teknisk løsning. Det er ikke avklart hvilket land som skal påta seg å lede utviklingsarbeidet eller hvem som skal hoste løsningen. Neste møte i det nordiske samarbeidet finner sted hos UHR i Oslo den 25. september 2015 og tar sikte på å avklare disse forholdene. I forbindelse med det nordiske samarbeidet har vi også hatt en sammenlikning av ulike definisjoner og har kommet til at vi ønsker en felles nordisk definisjon på peer review (fagfellevurdering). Danmark har den mest detaljerte og presise definisjonen og AU ber NPU vurdere om vi kan akseptere en slik definisjon også i Norge. Danmarks definisjon: 1. Fagfællebedømmelse sker altid før publicering. Fagfællebedømmelse er en proces, som altid ligger forud for publicering. Det er et led i publiceringsprocessen. Dermed kan en boganmeldelse f.eks. ikke defineres som fagfællebedømmelse. 2. Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til forlaget/institutionen. Et manuskript (det være sig til en bog eller en artikel) skal som minimum være vurderet af én ekstern bedømmer, som er ekspert inden for området. Der stilles ingen krav om, hvorvidt en ekstern bedømmer er kendt eller anonym. 3. Bedømmere skal være forskningskyndige. En ekstern bedømmer skal som minimum have forskningskompetence på ph.d.- niveau. Der kan benyttes både nationale og internationale bedømmere, og bedømmere kan hentes fra alle miljøer, såfremt de opfylder minimumskravet. 4. Bedømmelsen skal forholde sig til originalitet og den videnskabelige kvalitet i værket. Det skal indgå i den skriftlige vurdering af manuskriptet, hvordan værket udmærker sig i forhold til faglig nyhedsværdi og generelt videnskabelig kvalitet.

16 Norges definisjon: I vekt på forskning defineres fagfellevurdering slik (side 26): Med begrepet fagfellevurdering menes ulike former for redaksjonelle rutiner som innebærer at manuskriptet vurderes av en eller flere uavhengige eksperter på forfatterens emne. Slike rutiner kan være utformet forskjellig i ulike fag og publiseringskanaler. I begrepet er inkludert vitenskapelige bokforlags rutiner for å innhente uavhengige konsulentuttalelser fra fagekspertise. Fra norsk side er det ønskelig med en mer presis definisjon og AU mener den danske definisjonen er et godt utgangspunkt. Spørsmålet var derfor om vi kan akseptere denne og oversette den til Norsk. Fra diskusjonen Generelt var tilbakemeldingen fra NPU at den danske definisjonen var mer presis og bedre enn den norske. Det ble problematisert at mange av verdens mer prestisjefylte tidsskrifter ikke alltid praktiserer ekstern fagfellevurdering, selv om dette er hovedregelen. Det ble også stilt spørsmål ved hva det vil si å være «ekspert», her forstått som forskerkompetanse (ph.d). Det er mulig at vi, gjennom den nordiske dialogen som er opprettet, kan klare å justere eller foreslå justeringer i den danske definisjonen (utgangspunktet) før vi treffer en endelig beslutning om en oppdatert versjon. Målet bør være at vi faller ned på en felles nordisk definisjon. NPU tar informasjonen om det nordiske samarbeidet til orientering. Utvalget ønsker at AU legger frem et forslag til oversettelse av den danske definisjonen, med de presiseringer som fremkom i møtet og legger et forslag til neste møte.

17 NPU 20/15 Samarbeid med CRIStin om seminar vedrørende bokpublisering NPU ved AU har vært i kontakt med CRIStin og foreslått at det årlige oppstartseminaret, som samler alle superbrukerne, skal ha en egen sesjon/seminar om bokpublisering. Dette er en viktig arena som samler alle superbrukerne og problemstillingen opptar veldig mange. Vi ønsker også å invitere sentrale representanter fra de norske forlagene til å delta på seminaret. NPU ved AU venter på endelig bekreftelse fra CRIStin i saken. Fra diskusjonen Nils Erik Gilhus orienterte om AU s initiativ til å møte UHRs Lærebokutvalg, men at de ikke har ønsket å møte oss for å diskutere spørsmålet. Ihht mandatet til Lærebokutvalget skal støtten de tildeler prioritere lærebøker, grunnbøker, bøker på nynorsk og samisk (lærebøker). Dette er i utgangspunktet bøker som ihht instruksen ikke skal rapporteres, men AU har dokumentert at mange av bøkene som mottar støtte fra Lærebokutvalget allikevel blir rapportert som vitenskapelige publikasjoner. Mange av institusjonene melder tilbake at dette er et problematisk område og fra NPUs ståsted ville det være hensiktsmessig og svært nyttig om KD, som bevilger ca. 5 mil årlig til Lærebokstøtten, kunne tydeliggjøre at denne støtten ikke skal gå til vitenskapelig publisering, men til lærebøker. Vi ønsker at det skal følge med som en forutsetning at bøker som mottar støtte fra Lærebokutvalget ikke skal kunne rapporteres. NPU oppfordrer CRIStin til å ta imot invitasjonen fra NPU om å samarbeide om et seminar vedrørende bokpublisering, for eksempel i forbindelse med årets oppstartseminar og ønsker at AU går i dialog med KD om lærebokstøtten og vitenskapelig publisering.

18 NPU 21/15 Nivå 1 status for kanalregisteret 2015 NSD ved Rolf Halse presenterte status for kanalregisteret mars 2015 ble det sendt ut nye dokumentasjonskrav i forhold til nye forslag i kanalregisteret. NSD hadde forventet mange henvendelser som følge av denne utsendelsen, men har bare fått fire henvendelser. Spørsmålene de har fått har handlet om hvordan man skal kunne dokumentere fagfellevurdering og spørsmålet om backlist på 2 år. Problemet for nye tidsskrifter som ønsker å inkluderes i registeret er at disse har ikke tidligere årganger å vise til når de skal dokumentere forfatterkrets. NSD/AU har åpnet opp for unntak for nye norske prosjekter, der de i sin «aims and scope» har blitt avkrevd en beskrivelse av hvem de ser for seg skal skriver/sende inn bidrag til tidsskriftet, slik at vi kan se at de minimum har ambisjoner om en nasjonal forfatterkrets. Det vil være rimelig at vi også kan gjøre unntak for nye utenlandske tidsskrifter om forespørselen kommer fra et norsk forskningsmiljø. NSD har videre jobbet med å heve datakvaliteten i registeret, ved å vaske registeret opp mot det internasjonale ISSN-registeret. Neste møte mellom NSD og AU for behandling av nye forslag til registeret er satt til 17. juni. NPU tar rapporteringen fra NSD til orientering.

19 NPU 22/15 ERIH Plus I 2014 overtok NSD ansvaret med å drifte og oppdatere ERIH (tidligere underlagt The Standing Committee for the Humanities (SCH) of the European Science Foundation (ESF)). Referanseindeksen under NSD benevnes ERIH PLUS for å indikere at indeksen er utvidet til å inkludere samfunnsvitenskap i tillegg til humaniora. ERIH PLUS advisory board avholdet sitt møte i Bergen rett etter møte i NPU og fredag 29. mai ble det arrangert en ERIH PLUS konferansen i Bergen. Programmet fulgte vedlagt. Nils Erik Gilhus presenterte NPU for advisory board og professor Milena Zic Fuchs presenterte ERIH PLUS for NPU. Milena Zic Fuchs uttrykte en stor takk til NSD for at de har overtatt dette viktige registeret og får den profesjonelle måten dette er gjort på. NPU takker advisory board for presentasjonen og ønsker å gi honnør til NSD for at de har påtatt seg å drifte ERIH PLUS registeret.

20 NPU 23/15 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 12. februar 2014

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 12. februar 2014 Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Anne Kristine Børresen, Humaniora (inkl. teologi) John Torgils Vaage, RHFs strategigruppe for forskning Knut Heidar, Samfunnsvitenskap (inkl. utdanningsvitenskap, rettsvitenskap)

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) Anne

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Jorunn Vindegg (Helse- og sosialfag) Anne Kristine Børresen, Humaniora (inkl. teologi) Knut Heidar, Samfunnsvitenskap (inkl. utdanningsvitenskap, rettsvitenskap) Mari

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 23. april 2013 kl. 11.00-15.00 Sted: Trondheim, Nevro Øst 3. etg. rom NM32 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Bjørn Gustafsson Samarbeidsorganet

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Til stede: Fra UHR sekretariat: Meldt forfall: Stig Arne Slørdal, Gunnstein Akselberg, Alf Erling Risa, Are Stenvik (til 16.00), Ole Gjølberg, Hanna

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning.

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forskningsdokumentasjon nominering av kanaler til nivå 2 Stp-prp. Nr 1. Kunnskapsdepartementet 2006-2007 (budsjettforslag

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren

Den norske publiseringsindikatoren Den norske publiseringsindikatoren Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet NFE-HS Gardermoen, 25. november 2016 Den norske publiseringsindikatoren Nominering til nivå 2 Nytt nettsted

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte 30.9.2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver UHR Endringsbehovet strukturendringer med tanke på både institusjons, avdelings-

Detaljer

Samarbeidsorganet Vest Torbjørn Omland Gunnar Sivertsen. Nasjonalt fagråd for helsevitenskap John Torgils Vaage

Samarbeidsorganet Vest Torbjørn Omland Gunnar Sivertsen. Nasjonalt fagråd for helsevitenskap John Torgils Vaage Referat fra møte i NPU MED Tid: 25. oktober 2013 kl. 11.00-15.00 Endelig versjon 03.12.2013 Sted: Trondheim, MTFS Nord, rom MTM21 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Jorunn Vindegg (Helse- og sosialfag) Anne Kristine Børresen, Humaniora (inkl. teologi) Knut Heidar, Samfunnsvitenskap (inkl. utdanningsvitenskap,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 19. september 2013

Referat fra møte i UHRs Publiseringsutvalg 19. september 2013 Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Trine Syvertsen, Humaniora (inkl. teologi) Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt

Detaljer

Gunnar Sivertsen Nasjonalt fagråd for helsevitenskap. Sekretariat: May Britt Kjelsaas NTNU / Helse Midt-Norge RHF (referent)

Gunnar Sivertsen Nasjonalt fagråd for helsevitenskap. Sekretariat: May Britt Kjelsaas NTNU / Helse Midt-Norge RHF (referent) Referat fra møte i NPU MED Tid: 2. oktober 2014 kl. 11.00-15.00 Revidert 10.11.2014 Sted: Værnes, Radisson Blu Hotel Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Svetlana Zykova Samarbeidsorganet

Detaljer

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Kristin Gåsemyr (seksjonsleder) Rolf

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Jorunn Vindegg (Helse- og sosialfag) Siv Mørkved, Medisin (leder av Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) Anne Kristine Børresen, Humaniora (inkl. teologi)

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Bjørn Torger Stokke, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Eyvind Elstad, Stig

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/ Til Nasjonale fagråd Nasjonale råd (NRLU, NRT, NRHS og NRØA) Profesjonsråd (Psykologi, Farmasi, arkitektur og design) Fakultetsmøtene i juss, medisn og odontologi Kopi av brevet er sendt: UHRs medlemsinstitusjoner

Detaljer

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser 30 OCTOBER 2015 Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser Superbrukeren - i spenn mellom forskere, kvalifiserte bokutgivere, UHR (NPU og Lærebokutvalget), rapporteringsinstruks og egne ledere Andre

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Fagfeltnøytralitet Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Gunnar Sivertsen, på vegne av Det nasjonale publiseringsutvalget Oversikt 1. Bakgrunn: Hvorfor er fagnøytralitet

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Til stede: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Rune Sæbø, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Knut Fægri, Gunnar Sivertsen, Lars- Petter

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering

Øyvind Nystøl og Berit Hyllseth. Referat fra møte 10.12.07 fulgte sakspapirene. Sak PU 03-08 Nivå 2-andel pr. fagområde etter årets nominering Referat fra møte i Publiseringsutvalget 10. mars 2008 Til stede: Ole Gjølberg, Stig A. Slørdahl, Gunnstein Akselberg, Vidar Thue- Hansen (vara for Bjørn Torger Stokke), Eyvind Elstad, Knut Fægri, Rune

Detaljer

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 16/155-3 26.10.2016 Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Vi viser til

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Grete Ottersen Samstad (prosjektleder) Normann Andersen Merethe Rusdal Ingrid Narum Knut Steinar Eitungjerde Claes Høyland Margrete Kanstad

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag Siv Mørkved, leder Forskningssjef, St.Olavs Hospital Professor, NTNU NSG 02.mai 2013 Mandat for UHRs publiseringsutvalg Universitets- og høgskolerådets

Detaljer

Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering

Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering Det nasjonale publiseringsutvalget, v/ Nils Erik Gilhus NFmR og NRT, Kristiansand 14.05.2014 Overordnet budsjettmodell; Vekt på forskning (?)budsjett for

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014 Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag 30-31 oktober 2014 Tilstede: 30.10.2014 Tilstede: 31.10.2014 Referent Mona Dahl (HioA), Unni Vågstøl (HiB),

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag Panelsesjon Institusjon CRIStin Tvisteutvalg Forsker Vitenskapelig bokutgivelse Publiserings -utvalget Forlag Current Research Information SysTem In Norway Retningslinjer og problemstillinger i forbindelse

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Benedicte Løseth (seksjonsleder) Rolf

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Orientering om fremdriften av ny organisering for det helse- og sosialfaglige området i UHR

Orientering om fremdriften av ny organisering for det helse- og sosialfaglige området i UHR il r UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UFIRshelse- og sosialfaglige enheter Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske

Detaljer

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Undersøkelsen viser at 47% av de vitenskapelige artiklene utgått fra norske universitet og høgskoler (2005 og 2006) kunne vært offentlig tilgjengelig

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Agenda Møtedato: 20.11.14

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Agenda Møtedato: 20.11.14 Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Agenda Møtedato: 20.11.14 Møtevarighet 09.00-12.00 Møtested: 5. etg romnr 526 Stortorvet 2, Oslo Neste møte: Møteleder: Benny Referent: Borgny Navn: Fra Tilst

Detaljer

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning 25.10.2016 Horisont 2020 Gull og grønne Fra 2014 må alle H-2020-artikler være tilgjengelig

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Innkalling til møte i Det nasjonale publiseringsutvalget

Innkalling til møte i Det nasjonale publiseringsutvalget Medlemmer: Nils Erik Gilhus, leder Trine B. Haugen, Lærerutdanning, helse- og sosialfag, økonomisk-administrative fag Anne Kristine Børresen, Humaniora (inkl. teologi) Knut Heidar, Samfunnsvitenskap (inkl.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Presentasjon for ForskDok-ansvarlige 18. april 2007 Øyvind Nystøl Oversikt over innlegget Departementets formål. Endringer

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 24.09.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda Møteinnkalling Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014 Til: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Dekan helse- og sosialfag, Solrun

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Current Research Information SysTem In Norway Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Hva skjer egentlig i Cristin for tiden? Overordnet om status i Cristin Om forskningsinformasjonssystemet

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 23. november 2015 Gardermoen REFERAT Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland, SV/UiB

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT Bruk av publiseringsindikatoren ingsindikato en for å fremme e forskningen ved IMT Ole Gjølberg, 10. januar 2010 1 2 Hvorfor fikk vi Tellekantsystemet? Inntil for noen få år siden var det svært vanskelig

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer