Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publiseringsutvalget. Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH"

Transkript

1 Publiseringsutvalget Deltakere (Møte mellom AU og DBH) Publiseringsutvalget AU: Nils Erik Gilhus (leder) Gunnar Sivertsen (konsulent) Vidar Røeggen (sekretær) NSD: Kristin Gåsemyr (seksjonsleder) Rolf Halse (seniorrådgiver) CRIStin deltar som observatør Marit Henningsen (fagleder) Referat fra møte mellom publiseringsutvalget AU og DBH Dato: 17. juni 2015 Tid: kl Sted: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Saksliste: Sak 07/15 Godkjenning av dagsorden og referat fra 16. januar 2015 Sak 08/15 Gjennomgang av nye publiseringskanaler med innstilling Sak 09/15 Særsaker Sak 10/15 Til diskusjon Sak 11/15 Eventuelt

2 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 17. juni 07/15 Godkjenning av referat og dagsorden Referatet fra møtet 16. januar 2015 ble godkjent og publisert på publiseringsutvalgets nettsider 23. januar 2015 og kan leses her. AU og DBH hadde ingen videre kommentarer til referatet og godkjente dagsorden.

3 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 17. juni 08/15 Gjennomgang av nye publiseringskanaler med innstilling. DBH har lagt ut forslag til innstilling på innkomne saker på NSDs hjemmesider. Disse kan leses her. I møtet ble 301 innkomne forslag behandlet: 20 var skilt ut som særsaker, hvorav 17 ISSN titler og 3 forlag. 197 ISSN tiltler var innstilt som godkjent 67 ISSN titler var innstilt som ikke godkjent 8 forlag var innstilt som godkjent 9 forlag var innstilt som ikke godkjent AU støtter NSDs forslag til vedtak. Særsakene ble behandlet separat under sak 09/15 og 10/15.

4 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 17. juni 09/15 Særsaker DBH ønsker en faglig gjennomgang av 14 ISSN-titler og 2 forlag. Utfyllende saksdokumenter fulgte som vedlegg til innkallingen. Vedtak følger løpende etter hver sak. Saksbehandlere: Rolf Halse og Kristin Gåsemyr ISSN-titler, abonnement 1. Proceeding International Conference on Operations and Supply Chain Management, ISSN By og Bygd, ISSN Utsatt til neste møte ISSN-titler, Open Access 3. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø, ISSN X 4. Journal of computer science and systems biology, ISSN Psychology, ISSN

5 6. Journal of Sports Science, ISSN Review of Arts and Humanities, ISSN Forskning om undervisning och lärande, ISSN Godkjent 9. British Journal of Education, Society & Behavioural Science (ISSN ) Godkjent 10. Open Journal of Respiratory Diseases, ISSN X 11. International Journal of Mathematics Trends and Technology ( ) 12. Mechanical Engineering Research (ISSN )

6 13. Journal of Technology Innovations in Renewable Energy (ISSN ) 14. International Journal of Aquaculture (ISSN ) Forlag 15. Bloomsbury Academic Spørsmålet om Bloomsbury Academic sitt oppkjøp av Continuum books bør få konsekvenser for nivået til Bloomsbury Academic vedrører NPU. Dvs. at møtet mellom Publiseringsutvalget/AU DBH ikke er rett adressat i denne saken og at saken flyttes til NPU for videre behandling. 16. Oppfølgningssak, Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB godkjennes på nivå 1

7 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 17. juni 10/15 Til diskusjon DBH har meldt inn 9 saker til diskusjon. Utfyllende saksdokumenter fulgte ved innkallingen. Vedtak følger etter hver sak.. Saksbehandlere: Rolf Halse og Kristin Gåsemyr 1) Septentrio Conference Proceedings: Tiltak for evt. godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal Henvendelse fra UIT, v Open Access rådgiver Jan Erik Frantsvåg. I tildligere henvendelser (datert ) har NSD blitt forespurt om at denne konferanseproceedingsen kan vurderes som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, eventuelt hva som skal til for at dette kan realiseres. På januarmøtet til publiseringsutvalget - AU og DBH ble det vedtatt at publiseringskanalen ikke godkjennes. Frantsvåg hadde til møtet levert ny informasjon som gjør at saken ble tatt opp på nytt. Det knytter seg prisipielle diskusjoner til forslaget fra UIT om Septentrio Conference Proceedings som ny vitenskapelig publiseringskanal og derfor legges saken frem for NPU. 2) Prosedyrer ved godkjenning av nye kanaler I brevet som ble sendt ut til forskere og andre i UH-sektoren om «Nye krav til dokumentasjon» i forbindelse med forslag til Kanalregisteret 11. mars, understrekes kravet om at man må kunne dokumentere publiseringskanalens to siste årganger. I denne forbindelse har NSD fått henvendelse fra Ole Gjølberg, professor ved NMBU og tidligere leder av Det nasjonale publiseringsutvalget. Gjøberg ønsker å vite hvordan man håndterer dette dersom det etableres et nytt tidsskrift som helt klart tilfredsstiller de andre kravene? Gjølberg blir orientert om en praksis som berører etablering av nye norske tidsskrifter/særlig norske initiativ som ikke vil kunne eksistere uten at de fra starten av er en godkjent kanal. AU fremhever at det vil være rimelig at det også gjøres unntak for nye utenlandske publiseringskanaler om forespørselen kommer fra et norsk forskningsmiljø. AU foreslår en modifisert ordning for godkjenning av nystartede publiseringskanaler som også er styrende for etablering av nye internasjonale tidsskrifter og forlag. I denne sammenheng er det viktig at ordningen ikke leses som særnorsk, og det understrekes at det

8 norske fagmiljøet må stille seg bak en evt. godkjenning av en nystartet internasjonal vitenskapelig publiseringskanal. 3) «Discussions»-tidsskrift uten fagfellevurdering på nivå 1 Vi har blitt informert av Marit Henningsen, seniorrådgiver ved CRIStin, om at det er blitt oppdaget at en vitenskapelig publikasjon først er blitt publisert i tidsskriftet Climate of the Past Discussions (CPD) (ISSN ) og deretter i det tilhørende tidsskriftet Climate of the Past (CP) (eissn ). Climate of the Past Discussions ligger inne i Kanalregisteret som tellende publiseringskanal, Problemet er at tidsskriftet ikke opererer med fagfellevurdering. Et aspekt som gjør det ekstra problematisk at tidsskriftet er tellende, er at en forsker kan få dobbel uttelling ved at samme publikasjon rapporteres to ganger, slik tilfellet Henningsen viser til. URL til Climate of the Past Discussions (CPD): Tidsskriftet settes til nivå 0 og NSD tar en gjennomgang av kanalregisteret for å identifisere om det er andre kanaler med tilsvarende problemstilling. Eventuelle funn skal legges frem på et senere møte. 4) Samarbeidsforum om vitenskapelig publisering Turid Gustu Eriksen, seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket, arrangerte et samarbeidsmøte mellom CRIStin, NSD, UHR og Nasjonalbiblioteket, torsdag 4. juni på Nasjonalbiblioteket. Sakene som Nasjonalbiblioteket tok opp var blant annet «Tildeling av ISSN vilkår og betingelser med særlig vekt på elektroniske publikasjoner» og «Norper og ISSN Portal hovedkilde for verifisering av ISSN». Norart etterlyste en oppdatert liste over de tidsskriftene som skal særbehandles for CRIStin, og skisserte behovet for at følgende rutine kommer på plass: Norart sender liste over de nåværende tidsskriftene til NSD og til Cristin. Norart får tilbake en ny oppdatert liste og det innføres rutiner for når NSD sender beskjed om endringer i tidsskriftlisten. Det er viktig at Norart får beskjed om eventuelle oppsigelser av abonnement i god tid før 1. oktober hvert år. NSD vil innføre en årlig rutine på å overlevere en oppdatert liste over vitenskapelige nordiske tidsskrifter til Norart, der det vil bli foreslått både tidsskrifter som skal inkluderes og ekskluderes. AU tar saken til orientering.

9 5) Journal of Contemporary Archaeology: klage på vedtak Bjørnar Julius Olsen, professor ved UiT, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, har levert klage på at Journal of Contemporary Archaeology ikke ble godkjent som publiseringskanal på nivå 1. Grunnen for dette vedtaket var at tidsskriftet kun hadde publisert en utgave da NSD behandlet forslaget. Når backlist er såpass kort kan ikke NSD beregne forfatterkretsen til tidsskriftet (rapporten "Vekt på forskning" stiller som krav at dette skal beregnes). Olsen finner dette avslaget «urimelig og ber om dette revurderes med følgende begrunnelse som spesielt angår punktet om forfatterkrets». AU ser denne saken i sammenheng med sak 2, hvor det blir foreslått en modifisert ordning for godkjenning av nystartede publiseringskanaler som også er styrende for etablering av nye internasjonale tidsskrifter. Da Journal of Contemporary Archaeology tilfredsstiller kriteriene skissert der, blir tidsskriftet å regne som en publiseringskanal på nivå 1 fra og med ) Problematisk markedsføring av Norsk Museumsfaglig forskningstidsskrift I forbindelse med klagen på at Journal of Contemporary Archaeology ikke ble godkjent som tellende kanal, viste Bjørnar Julius Olsen, professor ved UiT, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, til eposten han nettopp hadde mottatt fra Universitetsforlaget. Her kunne forlaget meddele at Norsk Museumstidsskrift er blitt godkjent som et nivå 1 tidsskrift. Dette var et nystartet tidsskrift som ikke hadde vært behandlet av AU-DBH på det tidspunktet forlagets informasjon gikk ut. Det er uheldig at Universitetsforlaget forskuterer behandlingen i AU-NPU og DBH og går ut til forskersamfunnet om at Norsk Museumstidsskrift er kommet på nivå 1. AU sender Universitetsforlaget et brev hvor denne problemstillingen blir beskrevet. 7) Technology, Knowledge and Learning på nivå 2? På møtet mellom DBH og AU-NPU ble det vedtatt at «når et tidsskrift splittes opp i flere nye som er etterfølgere av tidsskriftet, skal de nye tidsskriftene beholde nivået til den gamle tittelen. Tidsskriftene er ikke å betrakte som nye tidsskrifter, men en videreføring av et eksisterende tidsskrift». Reidar Mosvold, førsteamanuensis ved UiS, Inst. for gr.sk.lær.utd, idr. og spesped, viser i henvendelse til NSD at det må være en feil et sted når International Journal of Computers for Mathematical Learning, som ble nedlagt i 2011, på nivå 2, mens etterfølgeren, Technology, Knowledge and Learning (startår 2011), er på nivå 1 i Kanalregisteret. Dette tidsskriftet har såvidt meg bekjent blitt publisert under navnet Technology, Knowledge and Learning fra 2011 (det er også indikert her at International

10 Journal of Computers for Mathematical Learning ble nedlagt i printversjon i 2011). Likevel fortsetter tabellen å angi at tidsskritet har nivå 2 helt fram til i dag, mens Technology, Knowledge and Learning (som tidsskriftet nå heter) ligger som et eget tidsskrift i databasen her, og det har helt siden starten vært godkjent på nivå 1. Skal Technology, Knowledge and Learning, beholde nivået til forgjengeren, og dermed settes til nivå 2, eller bør dette tas opp med fagorganet før en evt. nivåendring foretas? Tidsskriftet settes til nivå 2 og AU orienterer tidsskriftets fagorgan. 8) Problemstilling som NSD ønsker å få belyst Etter ISSN-vasken som ble foretatt på alle ISSN-titler i Kanalregister i fjor høst, fikk NSD oppdaterte ISSN-felter for "Etablert år" og "Nedlagt år" for print ISSN i databasen. Dette medførte imidlertid at flere tidsskrifter nå gir fra seg informasjon som er motstridende. Hva bør man gjøre med tidsskrifter som har nivåhistorikk fra 2004 og utover i Kanalregisteret, men som ifølge data fra det internasjonale ISSN registeret er nedlagt før Et eksempel er: Quaderns (Nedlagt: 1984) Internasjonal tittel: Print ISSN: Quaderns Print startår: 1981 Print nedlagt: 1984 ITAR kode: 2149 Vitenskapsdisiplin: [ISSNIC] Humaniora Arkitektur og design Arkitektur- og designhistorie Publiseringsutvalgets fagråd: Arkitektur og design Fagfellevurdering: Forfatterkrets: Fagfellevurdert Internasjonal Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra norske universiteter og høyskoler År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng

11 NSD lar denne informasjonen i Kanalregisteret være slik som den er i dag. 9) Publiseringskanaler uten fagfellevurdering på nivå 1? NSD er i løpet av våren blitt tipset av forskere om flere publiseringskanaler i Kanalregisteret som gjerne ikke leverer de publiseringstjenester som det hevdes at de leverer. Eksempler på slike tips og henvendelser ble lagt fulgte sammen med innkallingen. NSD foretar en ny evaluering av disse publiseringskanalene og legger frem innstilling til neste Publiseringsutvalget/AU DBH møte.

12 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (Publiseringsutvalget/AU - DBH) Møtedato Saksnr 17. juni 11/15 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning lars wenaas cristin Hvordan ville du reagert hvis det ble forlangt at du var med på å betale for en og samme ting tre ganger, men likevel ikke fikk

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer