INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING"

Transkript

1 INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte innvirkning på høyskolens inntekter. Regelverket for dette er basert på en rapport fra Universitets- og Høgskolerådet (UHR) som innfører begrepet publikasjonspoeng. Nærmere beskrivelse om dette finner du på: Det er etablert et system med godkjente publikasjonskanaler, For at høgskolen skal få inntekter fra publisering må den altså skje gjennom en godkjent publiseringskanal. Publiseringskanalene er inndelt i to ulike grupper. De fleste kanalene tilhører gruppen som kalles nivå 1, mens et mindre antall (ca 20 % av nivå 1) tilhører nivå 2 -gruppen. Nivå 2 publikasjoner gir høyere uttelling enn publikasjoner på nivå 1. Du kan søke i registeret over publiseringskanaler på Retningslinjene fra UHR beskriver systemet med publiseringskanaler slik: Vitenskapelige publiseringskanaler er periodika, serier, nettsteder og bokutgivere som er organisert redaksjonelt for å utgi vitenskapelige publikasjoner som samsvarer med definisjonen på vitenskapelig publikasjon. Vitenskapelige publiseringskanaler deles i to hovedformer: Periodika, serier og nettsteder med ISSN Utgivere av publikasjoner med ISBN Det er etablert to autoritetsregistere for vitenskapelige publiseringskanaler, ett for ISSN-titler og ett for utgivere av ISBN-titler. Registeret er tilgjengelig på adressen Godkjente vitenskapelige publiseringskanaler er kvalitetsrangert i to nivåer. Publikasjoner utgitt i kanaler med høyeste kvalitetsrangering blir gitt ekstra uttelling i finansieringssystemet. Et utvalg under UHR forestår endelig godkjenning av kanaler på nivå 1, og definerer nivå 2 i samråd med de nasjonale fagrådene. I KAPITTEL 2 BESKRIVES DE VANLIGSTE PUBLIKASJONSFORMENE. KAPITLET ER HENTET FRA NETTSIDEN TIL DBH (DATABASE FOR HØYERE UTDANNING) 2. PUBLIKASJONSFORMER - MONOGRAFIER, ARTIKLER, KONFERANSEBIDRAG Vitenskapelige publikasjoner kategoriseres i tre grunnformer: Vitenskapelige monografier: Publikasjonen har en tittel med ISBN. Den kan ha en eller flere forfattere, og navnene er oppført i tilknytning til tittelen. Vitenskapelige artikler i antologier: Publikasjonen er uten eget nummer, men har tilknytning til en tittel med ISBN. Den kan ha en eller flere forfattere, og navnene er oppført i tilknytning til hver publikasjon. Vitenskapelige artikler i periodika, serier og nettsteder (ISSN-titler): Publikasjonen er uten eget nummer, men har tilknytning til en tittel som har ISSN. Den kan ha en eller flere forfattere, og navnene er oppført i tilknytning til hver publikasjon. Noen spesielle forhold nevnes i det følgende. Fil: KS_FOF008.doc Side 1 av 9

2 Arbeider i blandede publiseringskanaler Hver publikasjon skal tilfredsstille kravene til vitenskapelig publisering som gitt i UHRs definisjon. Enkelte fagtidsskrifter med egne seksjoner for vitenskapelig publisering inngår som godkjente publiseringskanaler. Fra disse skal det kun ordinære vitenskapelige artikler som har undergått fagfellevurdering som gir uttelling. Monografier og antologiartikler Med monografi skal menes et sammenhengende verk forfattet av en enkelt person, eller flere personer som står ansvarlige for hele verket. Det er boken som skal telles, ikke de enkelte kapitler. En vitenskapelig monografi er en større publikasjon som formidler ny, forskningsbasert kunnskap primært rettet mot et akademisk fagfellesskap. Det skilles på følgende måte: Monografier er publikasjoner hvor publikasjonens tittel har ISBN. Forfatternavn er knyttet til denne tittelen. Antologiartikler har titler uten eget ISBN, men er publisert i tilknytning til en (overordnet) ISBN-tittel. Forfatternavn er knyttet til artikkelens tittel. Monografier og antologiartikler skal være fagfellevurdert på samme måte som for tidsskriftartikler. Med fagfellevurdering menes i denne sammenhengen at bøker og artikler skal være undergått vurdering av uavhengig fagekspertise i forbindelse med utgivelsesprosessen. Ikke alle monografier tilfredsstiller kravene til vitenskapelighet. Lærebøker (bøker skrevet spesifikt for undervisningsformål), og bøker rettet mot allmennmarkedet, som kategorier som ikke skal telle som vitenskapelige monografier. Ut fra den generelle definisjonen vil normalt heller ikke følgende publikasjonstyper gjelde: Populærvitenskapelige bøker, debattbøker Arbeidsrapporter og notater Oppslagsverk, antologier/artikkelsamlinger, redigerte verk Annen sakprosa/faglitteratur som ikke er basert på original forskning Skjønnlitteratur Kun original litteratur skal telles. Ikke nyutgivelser, og ikke oversettelser. Hver bok som rapporteres skal være tilgjengelig for publikum gjennom salg, og være identifisert med ISBN. I tilfeller der bøker er utgitt i serier med ISSN, skal dette benyttes som referanse, og serien skal være godkjent som publiseringskanal. Serier som ikke har ISSN, blir ikke vurdert som publiseringskanal. Det betyr at publikasjoner i slike serier kan telles som forlagspublikasjoner, og serien trenger ingen godkjenning. Konferansebidrag og artikler Artikler skal bare telles en gang. I noen sammenhenger blir en artikkel publisert i flere godkjente kanaler. Et konferansebidrag blir for eksempel vanligvis publisert i konferanseproceedings, men kan også bli offentliggjort i et tidskrift eller en bok. En må da velge hvilken referanse som skal benyttes til dbh-rapportering. Konferansepublikasjoner Konferansepublikasjoner telles på samme måte som tidsskriftsartikler hvis de har tilknytning til godkjent ISSN-tittel i registeret, og på samme måte som antologiartikler hvis de har tilknytning til en godkjent ISBN-utgiver i registeret. Det er serie eller utgiver som er kanal, ikke den bestemte og daterte konferansen. I fag hvor konferansepublisering er vanlig og konferansene holdes jevnlig, er publikasjonene fra konferansene vanligvis knyttet til en serietittel (ISSN) eller til et forlag, en institusjon eller en forening som er fast distributør (ISBN-utgiver). Foreløpige publikasjoner som kun blir distribuert på konferansen og verken kan knyttes til en ISSN-tittel eller en ISBN-utgiver, skal ikke rapporteres. Det er den ferdige publikasjonen i godkjent kanal som skal rapporteres. Fil: KS_FOF008.doc Side 2 av 9

3 For at et konferansebidrag skal kunne telle, må det altså være gitt ut i en bok, et tidsskrift eller CD med normal distribusjon i godkjente publiseringskanaler, og være påført ISSN og/eller ISBN. I Frida og Forskdok må bidraget registreres som artikkel i bok eller ISSN-serie/tidsskrift. Det er ikke konferansene som regnes som publiseringskanaler. Med utgangspunkt i dette har høyskolen vedtatt retningslinjer for støtte til forskning og publisering. Forslaget til retningslinjer som ble lagt fram for styret, og som styret vedtok, er vist i Vedlegg 1. I tillegg vedtok styret at det skulle etableres et tredje publiseringsnivå, nivå 0, som skulle fange opp en del publisering som faller utenfor de nasjonale registrene. Høgskolen ble gitt fullmakt til selv å utarbeide kriteriene for nivå 0. Retningslinjer og kriterier for nivå 0 publikasjoner ble vedtatt av Forskningsutvalget Se Vedlegg 2. Det pågår også et arbeid for å utvikle et nasjonalt system for formidling. Det vil omfatte lærebokskriving, foredrag, kronikker og også prosjektsamarbeid av ulike slag. Det er ennå usikkert hvordan dette systemet blir og når det eventuelt blir satt i verk. De retningslinjer og prinsipper som beskrives i det følgende er avgrenset til å gjelde vitenskapelig publisering. 3. Publiseringsmidler opptjening for den enkelte Tabellen nedenfor viser hvilke publiseringsmidler (i norske kroner) som gjelder for de mest vanlige vitenskapelige publiseringsformene. Beløpene utgjør maksimal utbetaling per publikasjon. Biblioteket fører løpende oversikt over publisering og er saksbehandler for forskningsutvalget i disse sakene. Er det tvil om hvilke kategorier en publikasjon faller innenfor vil forskningsutvalget ta avgjørelse. Kategori Publiseringspoeng og støttebeløp (NOK) Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Publ poeng Beløp Publ poeng Beløp Vitenskapelig monografi Artikkel i periodika og serier Artikkel i antologi , Presentasjon på int. og nasjonal vit. konferanse basert på paper Vil normalt omfatte journaler som (ennå) ikke er på UHR s liste. Skal godkjennes av forskningsutvalget. 2 Skal være utgitt på anerkjent forlag. Forskingsutvalget godkjenner forlag. 3 Alle bidrag skal være basert på en referee-ordning. Det er verd å merke seg at monografier skal være vitenskapelige. Lærebøker og lignende vil falle utenfor denne kategorien, men vil komme inn under formidlingskomponenten (se kap 1). Publiseringsmidlene deles på interne forfatterandeler, mens eksterne medforfattere holdes utenfor regnestykket. Dette i motsetning til høgskolens inntekt av publisering som deles på alle forfattere. Det vil si at hvis en ansatt ved HiM publiserer en artikkel sammen med en ansatt ved Fil: KS_FOF008.doc Side 3 av 9

4 Høgskolen i Bodø, for å ta et tenkt eksempel, vil begge institusjonene få halvparten av denne artikkelens inntektsbidrag. Høgskolen har imidlertid sett det som viktig å stimulere til samarbeid på tvers av institusjonsgrenser og har derfor bestemt at samarbeid med eksternt ansatte personer ikke skal straffes ved at man halverer incentivmidlene. Det samme resonnement gjelder også overfor interne medforfattere, men det settes her en grense på inntil tre interne forfattere. Følgende eksempler kan vise hvordan publiseringsmidlene beregnes. Eksempel 1. Per Hansen, Ole Olsen og Tora Andersen, alle ved HiM, har publisert en artikkel på nivå 1. Denne gir 1 publiseringspoeng, og kr i publiseringsmidler. Forfatterne blir godskrevet med kr hver. HiM vil få inntekter fra et publiseringspoeng. Eksempel 2. Per Hansen og Tora Andersen, HiM, har skrevet en artikkel sammen med en kollega fra USA. Artikkelen er på nivå 2. Antall publiseringspoeng er 3 og publiseringsbonusen for nivå 2 er kr Per Hansen og Tora Andersen blir godskrevet med kr hver. HiM vil få inntekter fra to publiseringspoeng (3*antall interne forfattere/antall forfattere). Eksempel 3. Ole Olsen, HiM, har skrevet en artikkel sammen med tre fagkolleger ved norske og utenlandske universiteter. Artikkelen er på nivå 2 og gir 3 publiseringspoeng. HiM vil motta inntekter tilsvarende ¾ publiseringspoeng. Ole Olsen vil bli godskrevet kr i publiseringsmidler. 4. Hvem kan få publiseringsmidler Alle ansatte i fast stilling og midlertidig ansatte i hovedstilling ved HiM kan opparbeide publiseringsmidler. Dette inkluderer stipendiater og postdoktorer. Personer som slutter ved HiM har ikke lenger rett til å benytte eventuelle opparbeidete publiseringsmidler. 5. Hva kan midlene brukes til Publiseringsmidlene er formelt sett høgskolens midler, og disponeres av avdelingen. Publiseringsmidlene kan ikke tas ut som lønn. Det innebærer at man på vanlig måte må søke om bruk av midlene. En søknad er dessuten nødvendig for at avdelingen skal ha oversikt over den enkeltes saldo. Hensikten med dette systemet er å stimulere til økt forskning, og det som man søker om å bruke midlene til vil være alt som bidrar til å fremme forskning og faglig arbeid. Eksempler på anvendelser vil være: Faglige reiser (konferanser, etc.) Forskningsopphold ved annen institusjon Forskerbesøk fra annen institusjon PC og annet relevant utstyr Leie av tjenester, for eksempel til datainnsamling, dataanalyse, språkvask, m.m. Litteratur, spesiell programvare, m.m. Medlemskap i faglige foreninger, personlige abonnement på journaler, etc. Dette er eksempler på anvendelse. Midlene kan også benyttes som delfinansiering av en reise, forskningsopphold, el.l. 6. Prosedyre Fil: KS_FOF008.doc Side 4 av 9

5 Søknad om å benytte midlene sendes til avdelingen og behandles på vanlig måte. Tanken er at disse midlene i stor grad skal erstatte de tradisjonelle reisemidlene. I forbindelse med innvilgelse av reisemidler vil det derfor bli gjort oppmerksom på at (om) reisen finansieres av publiseringsmidlene. Dessuten vil regelen om at alle skal kunne få minst en konferansereise pr år til inntil kr (forutsatt presentasjon) komme til anvendelse. 7. Generelt Det er viktig å presisere at publiseringsmidlene bare én mulig finansieringskilde for reiser, utstyr, m.m. Det bør være en målsetting for alle vitenskapelig ansatte å delta i forskningsgrupper som kan skaffe en eller annen form for ekstern finansiering til sin forskningsaktivitet. Aktuelle kilder kan være Forskningsrådet, Administrativt forskningsfond for Midt-Norge, Norgesuniversitetet, Helseforetakene, VRI, NCE, m.m. Avdelingsledelsen eller leder for næringsrettet virksomhet kan gi nærmere informasjon om aktuelle muligheter. 6. Foreldelse Midler som ikke er benyttet innen tre år etter opptjeningsåret vil gå tilbake til avdelingens driftsbudsjett. Fil: KS_FOF008.doc Side 5 av 9

6 Vedlegg 1 Retningslinjer ved Høgskolen i Molde STØTTE TIL FORSKNING OG PUBLISERING RETNINGSLINJER Bakgrunn Universitets- og høgskolerådet har etablert et register over godkjente publiseringskanaler som gir økonomisk uttelling for institusjonene (forskningskomponenten i finansieringsmodellen). Registeret er tilgjengelig på NSD s nettsted: Basert på innrapportert publisering blir det for hver institusjon beregnet et antall publikasjonspoeng. Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå. Dette danner grunnlaget for inntekten til høgskolen. En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: presentere ny innsikt være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering" Nærmere presiseringer av dette finnes på NSD s nettsted. Målsetting I strategisk plan for er følgende konkrete mål satt opp: Publiseringsaktiviteten skal økes. Hver førstestilling skal i gjennomsnitt publisere en vitenskapelig artikkel per år. Målsettingen med et nytt incentivsystem må dermed bli å bidra til dette. Videre må det være en målsetting at høgskolen får så stor uttelling gjennom forskningskomponenten som mulig. Målsettingen blir derfor todelt: 1. å øke den totale publiseringen ved Høgskolen i Molde, og 2. å oppfordre til at publiseringen skjer i de godkjente kanalene Videre er det ønskelig å ha et system som er enkelt, oversiktlig og forutsigbart. Støtte til publisering Artikler i godkjente journaler støttes med Kr pr publikasjon på nivå 1 Kr pr publikasjon på nivå 2 Fil: KS_FOF008.doc Side 6 av 9

7 Andre publiseringsformer blir støttet i henhold til antall publikasjonspoeng fastsatt i de nasjonale retningslinjene. Støttebeløpet pr publikasjonspoeng vil være det samme som en artikkel på nivå 1. Fil: KS_FOF008.doc Side 7 av 9

8 Disponering av midlene Midlene fra publiseringsstøtten disponeres av avdelingen, og det er avdelingen som etter søknad bevilger støtte til den enkelte forsker på vanlig måte. Støtten kan benyttes til faglige reiser, forskerbesøk, medlemskap i faglige foreninger, utstyr, litteratur eller annen forskningsrelevante aktiviteter. Avdelingen fører oversikt over forbruk og opparbeiding av midler på personnivå. Konferansereiser Ut over de midlene den enkelte har opparbeidet på grunnlag av publisering kan det gis reisestøtte til en konferansereise pr år med inntil kr Støtten er betinget av man har en presentasjon av paper eller annen aktiv medvirkning på konferansen. Oppstartsstøtte For at forskere skal komme i gang med publisering kan det gis støtte til totalt fem konferansereiser under forutsetning av at man har presentasjon av paper. Av budsjettmessige årsaker settes det her en grense på inntil to konferansereiser pr år. Driftsstøtte for stipendiater/doktorgradsstudenter Høgskolens egne stipendiater og kvotestudenter disponerer inntil kr til driftsstøtte for hele doktorgradsperioden. Selvfinansierende doktorgradsstudenter disponerer inntil kr for hele doktorgradsperioden. Selvfinansierende studenter må dokumentere at det er gjennomført et arbeid svarende til minimum ett års doktorgradsstudier før det kan gis driftsstøtte. Doktorgradsutvalget ved veileder er ansvarlig for bruken av midlene som kan benyttes til reiser, driftsstøtte, utstyr mv. Molde Ottar Ohren Fil: KS_FOF008.doc Side 8 av 9

9 Vedlegg 2 Nivå 0 ved Høgskolen i Molde (utdrag av referat fra Forskningsutvalgets møte 5/06 den ) 19/06 Definisjon av nivå 0 Eli Sjo orienterte om avdelingen behandling av saken, og la fram avdelingsledelsens forslag til definisjon av nivå 0. Konklusjon: Forskningsutvalget anbefaler at nivå 0 defineres som: Internasjonale vitenskapelige tidsskrift med referee-ordning som ikke er på UHR s liste. Presentasjoner på internasjonale vitenskapelige konferanser med referee-ordning basert på fullt paper eller poster. Nasjonale vitenskapelige tidsskrift med referee-ordning som ikke er på UHR s liste. Presentasjoner på nasjonale vitenskapelige konferanser med referee-ordning basert på fullt paper eller poster. Norske og internasjonale fagbøker fra anerkjent forlag. Godkjent bidrag inkluderer medforfatterskap eller forfatterskap av kapittel. Forskningsutvalget skal godkjenne alle publikasjonskanaler på nivå 0. Forskningsutvalgets forslag til definisjon av nivå 0 blir justert på grunnlag av fremtidig definisjon av formidlingskomponenten og i forhold til erfaringer. Fil: KS_FOF008.doc Side 9 av 9

Brukerdokumentasjon. Cristin versjon 1.0.7. 02.01.2012

Brukerdokumentasjon. Cristin versjon 1.0.7. 02.01.2012 Brukerdokumentasjon Cristin versjon 1.0.7. 02.01.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for Cristin... 3 Lenke til Cristin system:... 3 1.1. Moduler i Cristin... 3 2. Påloggingsinformasjon... 3 2.1. Feide

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Oddvar Førland og Olav Helge Angell Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Haraldsplass diakonale høgskole Skriftserien 1/ 2010 1 Tittel: Forskning ved diakonale institusjoner i Norge

Detaljer

NVI Norsk vitenskapsindeks

NVI Norsk vitenskapsindeks NVI Norsk vitenskapsindeks Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon 23. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Gunnar Sivertsen Arbeidsnotat 14/2013 Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Organisasjonshåndbok. Håndboka beskriver stillingsstrukturen og rettigheter og plikter for ansatte ved Frischsenteret

Organisasjonshåndbok. Håndboka beskriver stillingsstrukturen og rettigheter og plikter for ansatte ved Frischsenteret Organisasjonshåndbok Håndboka beskriver stillingsstrukturen og rettigheter og plikter for ansatte ved Frischsenteret Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO?

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? ARBEIDSGRUPPE FOR UTREDNING AV ELEKTRONISK PUBLISERING OG ARKIVERING VED HØGSKOLEN I OSLO Oslo 1. mars 2008 2 OPPSUMMERING Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Dato: 16.6.2014 (oppdatert 20.6.2014) Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2015... 3 2. Hvem kan søke om midler?... 5 2.1 Søkers

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Hedmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene ARBEIDSNOTAT 8/2005 Per Hetland Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Veiledning Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter 2013 Kontaktpersoner: Kristoffer Rørstad, tlf 22 59 51 79, e-post:

Detaljer

VEDLEGG 1. Definisjon av kategorier i Cristin

VEDLEGG 1. Definisjon av kategorier i Cristin VEDLEGG 1. Definisjon av kategorier i Cristin Generelt Hovedkategori er angitt i overskriften og underkategorier er angitt i den tilhørende punktlisten. Under punktlisten angis de egenskaper man registrerer

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer