Referat fra møte i NPU MED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NPU MED"

Transkript

1 Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet Vest Anne Spurkland Samarbeidsorganet Sør-Øst Eyvind Paulssen UiT/Samarbeidsorganet Nord Svetlana Zykova UNN/Samarbeidsorganet Nord Gunnar Sivertsen NIFU Rolf Halse NSD Vidar Røeggen UHR Sekretariat: NTNU / Helse Midt-Norge RHF (referent) Forfall: Marianne van der Wel Nina Vøllestad Bjørn Gustafsson John Torgils Vaage Torbjørn Omland Saksnr. Sak/tittel Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen kommentarer til innkallingen og dagsorden. Ingen saker ble meldt til eventuelt. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent Godkjenning av referat fra møte i NPU MED 25. oktober 2013 Referatet ble gjennomgått. Det ble vist til at ikke alle oppgavene fra forrige møte er utført. Det gjelder en gjennomgang av de generelle tidsskriftene og en gjennomgang innen kirurgifaget. Det ble også vist til sak vedr. nivå 2-tidsskrift innen rehabilitering. Til en gjennomgang av de generelle tidsskriftene kan NIFU v/gunnar Sivertsen lage et forarbeid som kan sirkuleres til arbeidsgruppen. Deretter kan det avholdes et telefonmøte. Sekretariatet koordinerer dette arbeidet. For en gjennomgang i kirurgi er det ikke behov for en avklaring med UHR, men det kan ikke opprettes flere grupper uten godkjenning fra UHR. Siden NPU MED avlaster det nasjonale publiseringsutvalget, er det en pragmatisk faginndeling. Kirurgi er en kategori i Web of Science, kanskje det ikke er hensiktsmessig med en oppdeling. Man må vurdere gruppestørrelsen opp mot nominering til nivå 2. Side 1 av 5

2 NIFU kan utarbeide lister over kirurgitidsskrifter og legge til informasjon om hvilke som er koblet til nevrologi. Sekretariatet oversender en konkret bestilling til NIFU v/gunnar Sivertsen. Spørsmålet om det bør finnes et nivå 2-tidsskrift innen rehabilitering kan vurderes i forbindelse med høstens nominering. Det bør rettes en henvendelse til gruppe for samfunnsmedisin i forkant av nomineringen. Referatet fra møtet i NPU MED ble godkjent. Kommentarene til de ulike sakene ble tatt til etterretning og sakene følges opp av leder og sekretariat Møter og seminar i 2014 NPU MED diskuterte om høstens møte skulle samordnes med seminaret for faggruppelederne 2. september, eller om man skal avtale et separat møte. Det ble konkludert med at faggruppene må ha tid til å gjøre sitt arbeid og at NPU MED må ha sitt møte i begynnelsen av oktober. Det ble vist til vedlagte oversikt over faggruppene. Det kan være hensiktsmessig å gjennomgå faggruppene med jevne mellomrom. Faggruppelederne bør derfor kontaktes i forkant av seminaret med en forespørsel om å sikre at man har aktive medlemmer. Det kom flere innspill til seminaret 2. september: Det må avsettes tid til diskusjon. Den delen av seminaret som handler om publiseringsindikatoren bør deles i følgende hovedbolker; a) evaluering av indikatoren i Norge, b) overblikk fra andre land, f.eks. Danmark, jf. NordForsk-rapport fra mars, c) oppfølging av evalueringen, hva gjør man med funnene i evalueringen? UHR har et prosjekt på dette. Noen faggruppeledere, forslagsvis fra biomedisin og samfunnsmedisin bør inviteres spesielt til å innlede om hvordan man arbeider og hvordan regnearket benyttes praktisk i nomineringsarbeidet. Seminar for faggruppeledere blir 2. september NPU MED avholder sitt møte 2. oktober, alternativt 9. oktober Revidert program ferdigstilles og sendes ut så snart som mulig. Faggruppelederne må inviteres i god tid. Side 2 av 5

3 Mandat for NPU MED Det nasjonale publiseringsutvalget har arbeidet en god stund med å få nedsatt et mandat og dette er nå godkjent. Tidligere innspill til mandat for NPU MED er innarbeidet og forslag til mandat for NPU MED er oppbygd på tilsvarende måte som mandatet for det nasjonale publiseringsutvalget. NPU MED gjennomgikk forslag til mandat og vurderte eventuelle endringer og om forankring i fakultetsmøtet og andre formaliteter stemmer. - Leder i NPU MED er også medlem i det nasjonale publiseringsutvalget, og bør derfor oppnevnes av fakultetsmøtet i medisin (dekanmøtet), slik Siv Mørkved ble. - NPU MED er et underutvalg av det nasjonale publiseringsutvalget. Det er derfor ryddig å legge fram forslag til mandat også i det nasjonale publiseringsutvalget, i tillegg til fakultetsmøtet i medisin. - Deltakelsen fra helseforetakene er tilstrekkelig forankret gjennom vedtak om oppnevning i RHF-enes strategigruppe for forskning. Flere av faggruppene har medlemmer fra FHI og til grunn for dette ligger en regel om 20 % fra UHR. Når regelen om 20 % ikke er oppfylt kan det være andre grunner til deltakelse, som vedtak i Det nasjonale publiseringsutvalget. Innspillene til mandatet innarbeides, og mandatet sendes deretter ut til NPU MED og til det nasjonale publiseringsutvalget Status for registeret over vitenskapelige publiseringskanaler Rolf Halse, NSD, orienterte om kanalregisteret og status for de medisinske fagene. DBH har endret navn til «Seksjon for statistikk om høyere utdanning og forskning», og har ansvar for kanalregisteret. Registeret gir info om nivå, publiseringsområde, og NSD tar i mot og evaluerer alle forslag til nye publiseringskanaler. Totalt sett er det i dag nær godkjente ISSN-titler og om lag 1500 forlag. Innen medisinske fag er det totalt 4282 godkjente ISSN-titler. Biomedisin har 916 titler og er klart størst. Antallet kanaler er økende og de siste årene er det utviklet en rutine for å kontrollere hvilke som er reelle tidsskrifter. Det skilles mellom ISI-tidsskrifter og andre, og innenfor medisin ligger de fleste tidsskriftene innen ISI, i motsetning til f.eks. humaniora. ISI kan imidlertid ikke ses på som den eneste kvalitetsindikatoren. Dersom man vil foreslå et tidsskrift, går forslaget til kanalregisteret. Dersom man finner noe kritikkverdig, bør man også kontakte kanalregisteret. Om man er i tvil om seriøsiteten, bør man gå for gode og velrennomerte tidsskrifter. Open Access er et viktig politisk mål, men hva skal til for at nye kanaler godkjennes? Det finnes dessverre eksempler på at fiktive publikasjoner blir godkjent. Det må derfor være tydelig hvordan man rapporterer useriøse aktører, og det finnes en egen «svarteliste» med useriøse aktører. Man har en lang sjekkliste for å kunne finne ut dette. Kanalregisteret vil bli oppdatert i løpet av våren slik at publikasjonene vises på riktig nivå. Side 3 av 5

4 NPU MED oppfordrer NSD til å synliggjøre hvor man kan henvende seg ved mistanke om useriøse aktører Evaluering av publiseringsindikatoren Gunnar Sivertsen orienterte om evalueringen av publiseringsindikatoren, og det vises til hans presentasjon for utfyllende informasjon. Det er ikke funnet endringer for eksempel i andel publiseringspoeng i nivå 2-kanaler, andel toppsiterte artikler eller i siteringsscore. Det er derfor ingen indikasjon på at kvaliteten har gått ned men heller ikke på at den er forbedret. Både Norge og Danmark har økt sin andel av alle artikler i ISI Web of Science. De nordiske landene publiserer mye ift sin størrelse. Antall artikler er økende, og det er en stor økning i antall forskere med poenggivende publikasjoner. Evalueringen viser tre hovedproblemer: 1) manglende fagfeltnøytralitet, 2) nominering til nivå 2, (manglende transparens, eierskap og representasjon) og 3) lokal bruk av indikatoren (på institusjonsnivå). Transparens i nominering kan løses ved at sammensetning av grupper og utvalg synliggjøres på nett, og at vedtak om endringer offentliggjøres samme sted. Bruken av indikatoren på institusjonsnivå kan være problematisk, dersom indikatoren anvendes på lavere nivå i institusjonene. Den er utviklet til bruk på overordnet nivå. Bruk av indikatorene på individnivå og eventuell premiering basert på dette undergraver indikatoren og bør stoppes. Indikatoren kan brukes som informasjon, men andre kriterier innen ledelse og personaloppfølging må brukes i tillegg. Det nasjonale publiseringsutvalget vil invitere til diskusjon om dette Ernæring behov for egen liste Det ble vist til henvendelsen fra Jutta Dierkes om hvordan ernæring håndteres, og henvendelsen er besvart med at fagområdet er en del av biomedisin og innenfor publiseringsutvalget for medisin. Foreløpig har det ikke kommet en konkret forespørsel Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap flytting av tidsskrifter Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap ønsker å flytte en rekke tidsskrifter fra andre fags lister til sin egen liste. Tre av tidsskriftene som foreslås flyttet kommer fra medisin: Side 4 av 5

5 1. Research in Developmental Disabilities 2. Journal of Learning Disabilities 3. International Journal of Audiology Prinsipielt bør alle slike henvendelser behandles i faggruppene. Rutinen for slike flyttesaker bør være at henvendelsen a) oversendes til faggruppe for vurdering, og b) faggruppens vurdering legges fram for NPU MED. Alle flyttesaker bør behandles i en faggruppe før de legges fram for NPU MED. Denne saken må derfor vurderes i faggruppen før den legges fram for NPU MED Norsk demografisk forening flytting av tidsskrift Norsk demografisk forening ønsker å samle demografitidsskriftene under ett fagråd (nasjonalt fagråd for sosiologi). Ett av tidsskriftene som ønskes flyttet er Journal of Biosocial Science, som i dag står på liste for samfunnsmedisin. Norsk demografisk forening ønsker at dette tidsskriftet flyttes til sosiologi. Alle flyttesaker bør behandles i en faggruppe før de legges fram for NPU MED. Denne saken må derfor vurderes i faggruppen før den legges fram for NPU MED Utvikling av innovasjonsindikator for helseforetakene Gunnar Sivertsen orienterte. Det er kommet en rapport med forslag til nye nasjonale indikatorer for innovasjon i helsesektoren. Innovasjon skal kunne måles og rapporteres, og formålet er å stimulere til økt innovasjon, herunder å skape en innovasjonskultur. Oppdraget fra HOD er å utvikle en vektet indeks som kan benyttes i de regionale helseforetakene. Arbeidet er ikke ferdig, men det er snakk om ulike dimensjoner som telles og vektes opp til en indeks. Det skal bli et åpent system hvor man kan se hvilke vurderinger som gjøres. Tanken er at man skal få til en oversikt som kan gi større legitimitet på ledernivå for å prioritere innovasjon. Side 5 av 5

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer