Publiseringsanalyse IKOS Publiseringsstrategi IKOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publiseringsanalyse IKOS Publiseringsstrategi IKOS"

Transkript

1 Det humanistiske fakultet Institutt for kulturstudier og orientalske språk Publiseringsanalyse IKOS som grunnlag for utvikling av Publiseringsstrategi IKOS Institutt for kulturstudier og orientalske språk Postadr.: Postboks 11 Blindern, 315 OSLO Kontoradr.: P.A. Munchs hus, Niels Henrik Abels vei 36, 371 Oslo Telefon: Telefaks: Org.nr.:

2 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 2 1. Bakgrunn Forskning og vitenskapelig publisering er en del av vår kjernevirksomhet og en sentral del av grunnlaget for instituttets økonomi og prioriteringer. Publisering i anerkjente publiseringskanaler med fagfellevurdering, både trykte og digitale, på nivå 1 og nivå 2, beregnes i publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt, per fag, per institutt og per fakultet. En del av IKOS inntektsgrunnlag kommer direkte fra publikasjonspoeng (ett publikasjonspoeng gir per i inntekt til instituttet). Publikasjonspoeng er en viktig indikator ved strategiske beslutninger om faglige prioriteringer på fakultetet og ved UiO. I tillegg beregnes Småforsk- tildeling med utgangspunkt i et minimumskrav for publisering (gjennomsnittlig,7 publikasjonspoeng per ansatt per år i en 3- årsperiode), samt at rettigheter til å søke forskningstermin nå er knyttet til det samme minimumskrav om publisering gjennom et vedtak i Fakultetsstyret 3/ For at instituttene skal følge utviklingen i publisering blant egne ansatte og legge langsiktige strategier for utvikling av publisering for fagene og den enkelte ansatt, har Universitetsstyret i Årsplan følgende: Enheter og miljøer ved UiO har betydelig spredning i utfordringene knyttet til publisering. For noen enheter er publiseringsvolumet for lavt. For andre enheter er utfordringen å styrke kvaliteten i publiseringene. Ledere skal bringe publisering inn som tema i den løpende dialogen med medarbeidere. Tiltaket skal bidra til at UiO når målsettingen om gjennomsnittlig 1,3 publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk, samt at UiO øker publiseringen i publiseringskanaler av særlig høy prestisje og enkeltpublikasjoner med særlig høy impact målt ved siteringer. Alle relevante enheter skal ha utformet strategier for publikasjonskvalitet og iverksatt gjennomføring. På denne bakgrunn har HFs Fakultetsstyre vedtatt følgende i Årsplan : Institutter som mangler strategi for publisering skal utvikle dette. Strategiene skal legge vekt på økt volum der lavt volum er et problem, men skal generelt prioritere kvalitet i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og forlag fremfor kvantitet. Instituttledere skal bringe publisering inn i den løpende dialogen med medarbeiderne. I forlengelsen av disse vedtak, som legger føringer for IKOS årsplaner og strategier, har IKOS instituttstyre vedtatt følgende i Årsplan : IKOS vil utvikle redskaper for å identifisere miljøer med en sterk internasjonal publiseringsprofil (i tråd med fakultetets utvikling av verktøy for det samme) og samtidig bruke ulike virkemidler for å støtte miljøer både med svak og sterk internasjonal publiseringsprofil. Målet er å øke volumet av internasjonal publisering innenfor alle IKOS fagmiljøer gjennom å utvikle analyseverktøy for å kunne evaluere internasjonal publisering samt virkemidler for å støtte miljøer mht. internasjonal publisering. En særlig utfordring som har vært reist fra fakultetet til IKOS er at spredningen mellom høyt publiserende forskere og lavt publiserende forskere er større enn på andre av HFs institutter. Analyseverktøyene og resultatene av denne analysen presenteres under og danner grunnlaget for strategisk vedtak for utvikling av publiseringen på IKOS som fattes av IKOS instituttstyre. 2. Publikasjonspoeng IKOS sammenlignet med HF og UiO En publikasjon gir utteling på nivå 1 eller 2 når den er utkommet i en registrert og anerkjent kanal (tidsskrift eller forlag), har en ansatt på IKOS som forfatter (eventuelt

3 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 3 medforfatter) og når forfatteren er identifisert med adresse ved Universitetet i Oslo. For at en publiseringskanal skal være tellende, må den ha et system for fagfellevurdering, utgi vitenskapelige artikler, antologier eller monografier. Det er ingen avgrensning i hvilket språk publikasjonen er på eller hvilket land (eller verdensdel) kanalen utgis i. Alle publiseringskanaler må registreres i NSDs register og selve publikasjoner må registreres i Cristin det kalenderår som fremkommer i publikasjonen. Publikasjonspoeng tildeles etter følgende tabell (Kilde DBH): Nivå 1 2 Antologiartikkel,7 poeng 1, poeng Tidsskriftartikkel 1, poeng 3, poeng Monografi 5, poeng 8, poeng Ved delt forfatterskap, delers poengene likt på alle forfatterne. Registrering av publikasjoner (Forskdok, senere Frida og så Cristin) startet i 24. Men siden instituttsammensetningen på HF var annerledes i 24 og tallene for 24 er usikre siden mange publikasjoner ikke ble registrert i 24, gir statistikken det mest riktige bildet når man sammenligner tall fra og med 25. Publikasjonspoeng registreres og kvalitetssikres hvert år og rapporteres inn til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Nøkkeltallet som er sammenlignbart mellom institusjoner, fakulteter, institutter og fag er publikasjonspoeng per fagårsverk (i noen statistikker kalt publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt). Fagårsverk beregnes som årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger og omfatter også midlertidig ansatte og ansatte i rene undervisnings- og støttefunksjoner. UiOs Universitetsstyre har vedtatt at målet er at UiO samlet skal komme opp på 1,3 publikasjonspoeng per fagårsverk innen 215. Hvis vi sammenligner UiO med HF og IKOS, får vi følgende tabell: Publikasjonspoeng per fagårsverk UiO HF IKOS

4 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 4 Hvis vi undersøker det samlede volum publikasjonspoeng på IKOS i perioden, finner vi følgende tendens: Publikasjonspoeng IKOS Vi observerer at til tross for relativt gode totaltall for publisering på IKOS i perioden 28 til 21, er tallene for publikasjonspoeng per fagårsverk gått kraftig ned i samme periode sammenlignet med årene 25-27, dette til tross for at volumet FVA har gått noe med i samme periode. De fallende tallene for publikasjonspoeng per fagårsverk i denne perioden må tilskrives det faktum at IKOS har hatt en sterk økning i antallet stipendiater i perioden. Stipendiater teller som fagårsverk, men bidrar i liten grad til publikasjonspoengene på instituttet. Derved faller antall publikasjonspoeng per fagårsverk når totalt antall publikasjonspoeng er stabilt. Vi ser at når totalt antall publikasjonspoeng øker kraftig i 211, stiger også publikasjonspoengene per fagårsverk. Tendensen er sannsynligvis forsterket av et noe synkende antall stipendiater i denne perioden. Gjennomsnittlig publikasjonspoeng per fagårsverk for IKOS i perioden er 1,7. Til sammenligning er gjennomsnittet på hele HF 1,2. IKOS ligger altså godt an i forhold til HF og godt over UiOs måltall på 1,3. 3. Publikasjonspoeng fordelt på nivå og publikasjonstype I et helhetsperspektiv skal 2% av alle publikasjoner, helst med basis i internasjonal statistikk, skje i det som defineres som de ledende kanaler i hvert fagområde. Kanalene for disse publikasjoner får status som nivå 2 og gir som kjent høyere uttelling i form av publikasjonspoeng enn publisering på nivå 1 (se tabell over). I praksis betyr dette at hvis ett fagmiljø eller institutt publiserer mer enn 2% på nivå 2, vil det bety at andre tilsvarende fagmiljøer publiserer mindre enn 2%. (Hvis alle aktuelle fagmiljøer publiserer mer i tellende nivå 2- kanaler, vil det på sikt medføre at fagrådet blir bedt av

5 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 5 Universitets- og høyskolerådets publiseringsutvalg å flytte noen kanaler fra nivå 2 til nivå 1.) Om et fagmiljø eller institutt over tid publiserer mer enn benchmark på 2% er det således et tegn på et relativt stekt fagmiljø innenfor sitt fagområde. DBH- statistikk over prosentandel nivå 2- publisering på UiO, HF og IKOS i analyseperioden ser ut som følger: Prosentandel (forfatterandeler) nivå UiO HF IKOS Som tabellen viser, svinger tallet på IKOS ganske mye fra år til år. I store deler av perioden har IKOS ligget over UiO og HF og godt over benchmark på 2%. Snittallet for UiO for perioden er 24,2%, for HF 21,6% og for IKOS 26,1%. IKOS ligger altså i snitt godt over UiO- og HF- gjennomsnittet og 6,1 prosentpoeng over benchmark i perioden Publikasjoner på IKOS fordeler seg mellom tidsskriftartikler antologiartikler og monografier i perioden som følger:

6 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 6 Fordeling tidsskriftartikkel, antologiartikkel og monografi (antall publikasjoner) Tidsskriftartikkel Antologiartikkel Monografi Grafen viser at forholdet mellom tidsskriftartikler og antologiartikler varierer noe fra år til år, men er begge viktige tellende publikasjonsformer for forskere på IKOS. Hvis vi ser bort fra 25 (og 211) kan man si at det normalt publiseres noe flere artikler i periodika enn i antologier på IKOS. Med tanke på at tidsskrifter ofte er en bedre måte for å nå bredt ut til fagkollegaer med sin forskning, samt at tidsskriftartikler gir en høyere poenguttelling enn antologiartikler, er dette en gledelig tendens på IKOS. Andelen tellende monografier svinger en del fra år til år, fra 2 i 25 til 9 i 211, men utgjør tydelig en fast del av den vitenskapelige publisering på IKOS. 4. Hvem publiserer Som nevnt tidligere, har IKOS en særlig utfordring ved at en relativt stor andel av FVA ved instituttet er lavt publiserende. Tallene over har vist at denne andelen kompenseres ved at IKOS samtidig har en andel FVA som er svært godt publiserende. Av alle 52 FVA (professor, førsteamanuensis, lektor og professor II) som har vært ansatt ved IKOS i perioden, kan disse deles inn i fem kategorier etter publikasjonspoeng i perioden (analyse basert på rapport tatt ut fra Cristin). Kategoriene er inndelt etter publiseringstall relatert til minimumssatsen på,7 publikasjonspoeng per år, her kalt Grunnpublikasjonspoeng (GPP). 1) Lavt publiserende (- 2,45 PP, >,5GPP): 17% 2) Svakt publiserende (2,45-4,9 PP,,5-1, GPP): 1% 3) Middels publiserende (4,9-9,8 PP, 1,- 2, GPP): 31% 4) Høyt publiserende (9,8-19,6 PP, 2,- 4, GPP): 31% 5) Svært høyt publiserende (over 19,6 PP, >4, GPP): 11%

7 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 7 Både kategori 1 og kategori 2 publiserer under minimumskravet til å utløse Småforskmidler og rettigheter til å søke i forskningstermin. I kategori 1 (lavt publiserende) finner vi kun tre nåværende ansatte forskere i førstestilling. I kategori 2 (svakt publiserende) finnes kun to nåværende fast ansatte forskere i førstestilling. De fleste i kategorien middels publiserende er aktive forskere i fast førstestilling ved IKOS. 5. Publisering og språk I perioden har de ansatte på IKOS i alt publisert vitenskapelige artikler og bøker på 1 forskjellige språk (norsk, svensk, dansk, engelsk, tysk, fransk, russisk, japansk, kinesisk, koreansk). Prosentvis fordeler publikasjonspoengene seg etter språk på følgende måte (basert på rapport tatt ut av Cristin): Prosentdel publiseringsspråk IKOS Tabellen viser tydelig at engelsk er det mest brukte publiseringsspråket på IKOS med godt over halvparten av alle publikasjonspoeng i perioden 25 til 211. Norsk utgjør ca. ¼, mens de andre åtte språkene utgjør resten med en hovedvekt på svensk, tysk og fransk. Analysen kommer tilbake til spørsmålet om internasjonalisering av forskningen under punkt Publikasjonspoeng for hvert enkelt fag på IKOS Størrelsene på IKOS- fagene er ulike. En måling av totalt antall publikasjonspoeng per fagenhet (basert på rapport hentet ut fra Cristin, inkludert kun PP fra FVA med forskningsdel i stillingen) for å sammenligne fagene gir ikke sammenlignbare størrelser. En slik statistikk sier kun noe om fluktuasjonene per fagområde over tid. En samlet fremstilling av fagområdene på IKOS gir oss følgende bilde:

8 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 8 Publikasjonspoeng for IKOS- fagene Kulturhistorie Religionshistorie Teatervitenskap Midtøsten og Nord- Afrika Sør- Asia Øst- Asia Det som viser et tydeligere bilde av publisering på hvert enkelt fag, er måling av antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk. Siden disse tallene ikke lar seg hente direkte ut av DBHs database, er følgende utregninger gjort lokalt og manuelt og vil derfor ikke nødvendigvis stemme overens med statistikk fra DBH. Den følgende utregningen er basert på beregning av publikasjonspoeng per forskerårsverk etter den modell som ble benyttet ved de faglige prioriteringer på HF i 27. For å få frem sammenlignbare tall per fagområde, beregner denne statistikken kun forskningsårsverk (FÅV) for de fast vitenskapelig ansatte på IKOS med forskningsdel i stillingen. Det betyr at en person i førstestilling i ett år vil bidra med,45 FVÅ, en professor II med,9 FVÅ og en lektor eller førstelektor med ingen forskningsårsverk. Kun ansettelsesperioden ved IKOS er regnet med. Vikarer er ikke regnet inn og forskningstermin er ikke trukket fra. Ansatte midlertidig ute av egen stilling pga. lederstilling ved institutt, fakultet el., adresserer sin forskning til IKOS og er derfor regnet med. Publikasjonspoeng er kun regnet med for de samme personer som har forskning i sin stilling i samme periode. Det betyr at publikasjonspoeng fra stipendiater, postdoc er, lektorer, vikarer, gjester eller andre ikke regnes med. Basert på data hentet ut fra Cristin, og SAP (lønnsutbetalingsregister) får vi følgende tall og tabell over fagenes publikasjonspoeng (PP) per forskningsårsverk (FÅV):

9 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 9 IKOS- fagenes publikasjonspoeng per forskningsårsverk KULH REL TEA MAF Sør- Asia Øst- Asia Også i denne grafen får man et bilde av store variasjoner fra år til år. Man kan her danne seg et bilde av at Kulturhistorie ligger over gjennomsnittet og at Teatervitenskap kommer godt ut især pga. svært gode tall i 21. En liste over fagområdenes gjennomsnittsverdier for perioden gir dog en bedre indikasjon på forskjellene mellom fagene i hele perioden: Kulturhistorie: 6,63 PP/FÅV Teatervitenskap: 5,52 PP/FÅV Midtøsten og Nord- Afrika: 4,74 PP/FÅV Øst- Asia: 4,64 PP/FÅV Sør- Asia: 3,79 PP/FÅV Religionshistorie: 3,53 PP/FÅV Til sammenligning er gjennomsnittet på hele IKOS for hele perioden 4,81 PP/FÅV. Det betyr altså at Kulturhistorie og Teatervitenskap ligger over gjennomsnittet, Øst- Asia og Midtøsten og Nord- Afrika rundt gjennomsnittet, og Sør- Asia og Religionshistorie noe under gjennomsnittet på IKOS. Ved HFs faglige prioriteringer i 27 la man publiseringsstatistikk for perioden til grunn. Den gang brukte man samme utregningsmetode og fant et gjennomsnitt for hele HF på 3,3 PP/FÅV. Det er grunn til å tro at gjennomsnittstallet for HF for perioden ligger vesentlig over 3,3 PP/FÅV, men det finnes per dags dato ingen utregning eller oversikt over PP/FÅV for hele HF eller for noe annet enkeltinstitutt på HF. 7. Internasjonal, nordisk og nasjonal publisering på IKOS Spørsmålet om internasjonal publisering handler om i hvor stor grad forskningen ved IKOS- fagene når ut internasjonalt, og i neste instans hvorvidt fagene skal og bør ha

10 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 1 ambisjoner om dette. Publiseringsspråk er den enkleste og mest nærliggende måte å måle internasjonalisering av forskningspubliseringen (se punkt 5 over). Men det er mange grunner til at publiseringsspråk i seg selv ikke er en tydelig indikator for hvorvidt en publikasjon når ut til en internasjonal leserkrets. Man kan godt tenke seg at norsk eller andre skandinaviske språk i enkelte fagområder er internasjonale språk og man kan også godt tenke seg at publikasjoner på engelsk ikke nødvendigvis når ut til en internasjonal leserkrets. De samme argumentene kan man også føre for de andre språkene som benyttes for vitenskapelig publisering på IKOS; tysk, fransk, russisk og de tre østasiatiske språk. Ideelt sett bør det være sammensetningen av leserkretsen av en publikasjon som er avgjørende for om en gitt publikasjon eller en publiseringskanal er internasjonal. Men det vil være helt umulig å undersøke hvem som er lesere av en gitt publikasjon eller en publiseringskanal. Det man kan lage et mål på, er i hvor stor grad forfatterkretsen av en gitt publiseringskanal er internasjonal. Universitets- og høyskolerådet (UHR) har ment at internasjonalisering av forskning kan måles gjennom å sette søkelyset på publiseringskanalenes forfatterkrets. I rapporten Vekt på forskning har UHR foreslått følgende definisjon av forskjellene på en lokal, en nasjonal og en internasjonal forfatterkrets: Forfatterkretsen er lokal dersom mer enn to tredjedeler av de forfatterne som benytter kanalen er fra samme institusjon Forfatterkretsen er nasjonal dersom mer enn to tredjedeler av de forfatterne som benytter kanalen er fra samme land Forfatterkretsen er internasjonal dersom mindre enn to tredjedeler av forfatterne er fra samme land og det benyttes språk i kanalen som er internasjonale (Publiseringskanaler med en lokal forfatterkrets vil som en hovedregel ikke kunne registreres som tellende kanaler. UHRs definisjon av ulike kanaler gir oss derfor kun en inndeling mellom nasjonal og internasjonal forfatterkrets for tellende publikasjoner.) Etter en grundig diskusjon i IKOS Forskningsutvalg, har man på IKOS kommet frem til at det gir et riktigere bilde av publiseringsmønstre i fagene å dele forfatterkretsen i de aktuelle publiseringskanalene på IKOS inn i 3 nivåer; nasjonal forfatterkrets, nordisk forfatterkrets og internasjonal forfatterkrets. En justert definisjon av UHRs inndeling vil da være: Forfatterkretsen er nasjonal dersom mer enn to tredjedeler av de forfatterne som benytter kanalen er fra samme land Forfatterkretsen er nordisk dersom mer enn to tredjedeler av de forfatterne som benytter kanalen er fra nordiske land Forfatterkretsen er internasjonal dersom mindre enn to tredjedeler av forfatterne er fra samme land eller fra Norden og det benyttes språk i kanalen som er internasjonale i faget Disse definisjonene gir grunnlag for en analyse av publiseringspraksis ved IKOS- fagene i perioden basert på en vurdering av hver enkelt kanal som har vært benyttet av IKOS- forskere i perioden (alle data har vært kvalitetssikret i de respektive fagmiljøer, analysen, baserer seg på fordeling av publikasjonspoeng og omfatter alle tellende publikasjoner registrert på IKOS i perioden ). Analysen viser følgende forskjeller mellom fagområdene på IKOS:

11 Publiseringsanalyse og strategi IKOS 11 Internasjonal, norsk og nasjonal publisering ved IKOS- fagene Nasjonal % Nordisk % Internasjonal % Som denne tabellen viser, er det store forskjeller mellom fagene på IKOS når det gjelder publiseringspraksis. Det er også store forskjeller mellom fagenes empiriske profil og faglige nedslagsfelt, og det er derfor gode grunner til at publiseringsprofilen varierer mye fra fag til fag. Kort oppsummert og supplert med en funnene fra en spørreundersøkelse blant de vitenskapelig ansatte på IKOS, kan situasjonen på de ulike fagområdene på IKOS sies å være som følger: Kulturhistorie (inkludert museologi) har en sterk nasjonal og til dels nordisk profil på sin forskning. Faget har vært beskjedent opptatt av internasjonalisering av egen forskning, men har hatt økt fokus på dette de senere år. Faget har foreløpig svake tradisjoner for bruk av internasjonale kanaler og de fleste ansatte synes de selv har beskjedent internasjonalt gjennomslag med egen forskning. Faget peker selv på sin egen nasjonale kunnskapsforpliktelse. Religionshistorie har en relativt sterk internasjonal profil sammen med en betydelig nasjonal publiseringsprofil. Faget publiserer lite nordisk. De ansatte ved faget rapporterer om relativt mye fokus på det internasjonale og opplever å ha godt internasjonalt gjennomslag. Teatervitenskap har en tydelig nordisk profil, har et visst fokus på internasjonal forskning, men de ansatte rapporterer at de selv savner internasjonalt gjennomslag med egen forskning. De orientalske fagene, Øst- Asia, Sør- Asia og Midtøsten og Nord- Afrika, har alle en sterk internasjonal profil og publiserer kun i beskjeden grad i nasjonale og nordiske kanaler. Det er mye fokus på internasjonalisering i disse fagene og de ansatte opplever å ha ganske godt internasjonalt gjennomslag med sin forskningspublisering.

12 Publiseringsanalyse og strategi IKOS Publiseringsstrategi IKOS må vurdere om det er noen overordnede trekk ved publisering som man bør ha ambisjoner om å endre på. Videre bør det vurderes ambisjoner og strategier for hvert enkelt fagmiljø basert på de fagspesifikke analyser over. Man kan se for seg at følgende spørsmål og utfordringer diskuteres med fagmiljøene forut for et styrevedtak om publiseringsstrategi på IKOS: Forslag til spørsmål til fagmiljøene: 1. Hvis faget har en kunnskapsforpliktelse overfor det norske samfunn, ivaretas den primært gjennom tellende forskningspublisering eller gjennom formidling i ikke- tellende kanaler? Har faget noen ambisjoner på dette feltet som per i dag ikke er realisert? 2. Med utgangspunkt i statistikk over fagets publikasjonspoeng totalt og per forskerårsverk i perioden , har faget ambisjoner om endring i en bestemt retning? Hvis endringer ønsket, hva skal i så fall til for å realisere en slik endring? 3. Med utgangspunkt i fagets publiseringsprofil fordelt mellom nasjonal, nordisk og internasjonal publisering i perioden , har faget ambisjoner om endring i en bestemt retning? Hvis endring er ønsket, hva skal i så fall til for å realisere en slik endring?

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Publiseringsanalyse 2010 Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Publiseringsanalyse 2010 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Innledning Publiseringsanalyse 2010 Det utdanningsvitenskapelige fakultet I Strategi 2020 for UiO og Strategisk plan 2010-2020 for Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det satt fokus på kvalitet i

Detaljer

Publiseringsanalyse 2014

Publiseringsanalyse 2014 Publiseringsanalyse 2014 02. mai 2015 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Forutsetninger Vi forutsetter at datagrunnlaget fra 2010-2013 er korrekt. For å få sammenlignbare tall mellom UV s enheter, har vi slått

Detaljer

Publiseringsanalyse UV 2010

Publiseringsanalyse UV 2010 Publiseringsanalyse UV 21 1 Hovedtrekk 27-21 25 Publikasjonspoeng UV 21 24,8 Klar økning fra 29 2 15 1 5 168,6 171,6 16,9 69,5 39,9 49,6 54,5 171,3 128,7 121,9 16,3 27 28 29 21 Samlet tellende publisering

Detaljer

Publiseringsstrategi for. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Publiseringsstrategi for. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) UNIVERSITETET I OSLO Det humanistiske fakultet Publiseringsstrategi for Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 2012-2015 (Godkjent i Instituttstyret 27.2.2012) Bakgrunn Forskning og publisering

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kanalregisteret Benedicte Løseth CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 Presentasjonen skal ta for seg: NSD

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 25.9.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse FoU-publiseringsrapport: En kartlegging av den poenggivende (NVI)

Detaljer

Publiseringsanalyse 2013

Publiseringsanalyse 2013 Publiseringsanalyse 2013 19. Mai 2014 Toril Eggen, Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Forutsetninger Vi forutsetter at datagrunnlaget fra 2008-2012 er korrekt. Sammenligningsgrunnlaget bygger på analysen for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr. 5/2013 Møtedato: 18. oktober 2013 Notatdato: 9. oktober 2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/17 01.06.2017 Dato: 12.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/314 Forskningsmelding 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Fakultetenes

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Arbeidsutkast, versjon 02.10.09 Dag W. Aksnes, Tor Øyvind Fosse og Anne Asserson Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen Innledning I dette notatet

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Business as usual Den vedtatte

Detaljer

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang 14.02.2017 Fordelingsprosessen - basis Rammer vedtas i UiOs styre i juni Drøfting fakultetsstyret i september Drøfting i instituttstyret i september/oktober

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: 17. 11.2016 Notatdato: 10.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering Vitenskapelig publisering Fra 2005 skal sektoren rapportere data for vitenskapelig publisering til DBH. Data skal omfatte tellinger av publikasjoner utgitt i 2004, og skal inngå som beregningsgrunnlag

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Til styremøtet 15. mars 2012 forelå følgende forslag om stillinger: Japansk: - førsteamanuensis i japansk visuell kultur, medier og populærkultur

Til styremøtet 15. mars 2012 forelå følgende forslag om stillinger: Japansk: - førsteamanuensis i japansk visuell kultur, medier og populærkultur NOTAT til styremøte 25.05.2012, saksnr 21/2012 Arne Bugge Amundsen, 16.05.2012 Utkast til stillingsplan IKOS 2012-2016 Til styremøtet 15. mars 2012 forelå følgende forslag om stillinger: Japansk: - førsteamanuensis

Detaljer

FoU ved avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk

FoU ved avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Avdelingsstyremøte 09.11.2004 Eva Lambertsson Björk Sak 15/04 FoU ved avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk FoU er en umistelig del av en høgskoles virksomhet

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

MNFs PUBLISERINGSMODELL

MNFs PUBLISERINGSMODELL Notat av 10.04.06 MNFs PUBLISERINGSMODELL Universitetsstyret vedtok i vedtok i 2003 en gradvis innføring av en publiseringskomponent i den interne fordeling av statstilskuddet ved UiO. Publiseringsmidlene

Detaljer

Årsplan Rapport for 2011

Årsplan Rapport for 2011 Årsplan 2011-2013 Rapport for 2011 Institutt for kulturstudier og orientalske språk Innledning Virksomheten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er nært knyttet til de vedtatte strategiske

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT Bruk av publiseringsindikatoren ingsindikato en for å fremme e forskningen ved IMT Ole Gjølberg, 10. januar 2010 1 2 Hvorfor fikk vi Tellekantsystemet? Inntil for noen få år siden var det svært vanskelig

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Presentasjon for ForskDok-ansvarlige 18. april 2007 Øyvind Nystøl Oversikt over innlegget Departementets formål. Endringer

Detaljer

Felles publisering HiB og UiB

Felles publisering HiB og UiB Felles publisering HiB og UiB 2012-2014 ved Susanne Mikki 1 og Eli Heldaas Seland 2 24.02.2016 1 Universitetsbiblioteket i Bergen 2 Biblioteket ved Høgskolen i Bergen 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utlysningsplan for IKOS høsten 2011

Utlysningsplan for IKOS høsten 2011 NOTAT til instituttstyret 15.09.2011 Arne Bugge Amundsen Utlysningsplan for IKOS høsten 2011 På styremøtet 9. juni 2011 ble spørsmålet om en utlysningsplan for IKOS diskutert. Rammene for denne planen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsavdelingen Referanse Dato 2009/1942-LAJE 01.04.2009 Forskningsmelding 2008-2009 I. Generell omtale skal arbeide for å utvikle forskergrupper som er robuste,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 19. mars 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2012 Journalnr.: 2012/2195 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen KRITERIER FOR TILDELING AV FOU-TID I. FORSLAG TIL VEDTAK Tildeling

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Innledning til årsplan

Innledning til årsplan Innledning til årsplan 2017-2019 Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020 Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 216 underlag for fordeling 217 og langtidsbudsjettet frem mot 22 HFs resultatutvikling de siste årene har vært preget av en oppbygging av ubrukte midler. Ved utgangen

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Bør forskningsstyrke telle?

Bør forskningsstyrke telle? Forskningsrådgivers og forskningsleders innledning til stillingsplanarbeidet Bør forskningsstyrke telle? 1 Ja, forskingsstyrke bør telle! Ekstern inntjening skaper handlingsrom for alle deler av virksomheten

Detaljer

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Annik M. Myhre Leder av likestillingsutvalget ved MNF 2000- Handlingsplan for likestilling UiO 2004-2006 2006 Ny handlingsplan

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Publiseringsstrategi for. Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN)

Publiseringsstrategi for. Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) UNIVERSITETET I OSLO Det humanistiske fakultet Publiseringsstrategi for Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) 2012-2015 (Godkjent i Instituttstyret 27.2.2012) Bakgrunn Forsking og publisering

Detaljer

Oppfølgingsplan for IKOS

Oppfølgingsplan for IKOS Vedtaksforslag til styremøte 19.06.2014 Oppfølgingsplan for IKOS 2014-2019 HFs fakultetsstyre vedtok 29/11 2013 at alle institutter i løpet av 2014 skal utarbeide oppfølgingsplaner. Disse planene vil i

Detaljer

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU 30.08.17 Vibeke Bjarnø Nasjonale og institusjonelle føringer: økt gjennomsnittlig vitenskapelig publisering og forskningsbasert

Detaljer

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing NOASP Open Access Nordic Open Access Scholarly Publishing Marte Ericsson Ryste Redaksjonssjef NOASP Cappelen Damm Akademisk Del av Cappelen Damm, Norges største forlag. En ledende utgiver av læremidler

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 9/4/213 Møtedato: 28.1.13 Notatdato: 21.1.13 Saksbehandler: DRN /JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjenoppstartstipend for

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Nytt fra Det nasjonale publiseringsutvalget. En åpnere nomineringsprosess

Nytt fra Det nasjonale publiseringsutvalget. En åpnere nomineringsprosess Nytt fra Det nasjonale publiseringsutvalget En åpnere nomineringsprosess CRISTIN OPPSTARTSEMINAR 16. OKTOBER 2017 VIDA R RØEGGEN UHR Nominering til nivå 2 Deltakelse, innsyn og transparens Ny web-portal

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer