Uttalelse til Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet»"

Transkript

1 Byrådssak 1093 /14 Uttalelse til Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet» GRHO ESARK Hva saken gjelder: Kontrollutvalget bestilte i møtet sak en utvidelse av den finansielle revisjonen rettet mot risikoer knyttet til eventuelle misligheter på områder som utgjør vesentlige kostnader i regnskapene til Bergen kommune. Bergen bystyre har valgt BDO som sin regnskapsrevisor med virkning fra regnskapsåret BDO har på bakgrunn av bestillingen gjennomført en kartlegging i byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap ved innsamling av dokumentasjon og ved å intervjue utvalgte ledere. BDO har utarbeidet en rapport «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet» som ble behandlet i kontrollutvalget den 28. januar Byrådet er bedt om å komme med en uttalelse til rapporten. Oppsummeringene og hovedkonklusjonene som gjøres i rapporten fordrer at observasjonene bygger på et korrekt og tilstrekkelig faktagrunnlag. Mens kommunens varslingsordning og etiske standard er grundig omtalt i rapporten, stiller byrådet spørsmål ved at kommunens overordnede rammeverk for økonomiforvaltning og kontroll verken er evaluert eller i det hele tatt kommentert. Den eneste omtalen av Bergen kommunes økonomihåndbok (med tilhørende overordnet regelverk) er i kildeoversikten. Dette vil byrådet påpeke som en vesentlig svakhet ved hele evalueringen. Hovedkonklusjonen «Med unntak av rutiner for varsling og etisk standard har kommunen i liten grad systematisert og dokumentert sitt arbeid knyttet til risiko for økonomisk kriminalitet» mener byrådet er direkte feil. Det vil ikke være mulig å konkludere på dette spørsmålet før det er foretatt en evaluering av kommunens økonomiske ramme- og regelverk. Byrådet ser det som nyttig at rapporten gir tydelige konklusjoner og konkrete anbefalinger på de områdene som er gjennomgått, og gir sin tilslutning til flere av forbedringsforslagene knyttet til forsterking av arbeidet, systematisk risikostyring, rapportering og oppfølging. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter Del 2 Driftsfullmakter 17: Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Bergen kommunes virksomhet. Med drift forstås kommunens forvaltningsfunksjoner og tjenesteproduksjon. Fullmakten utøves innenfor de overordnete mål og retningslinjer som bystyret har trukket opp. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Byrådet gir uttalelse til Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet» slik en fremkommer i saksutredningen. Dato: 27. februar 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap 1

2 Vedlegg: 1. Rapport fra BDO: Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet. 2. Vedlegg til rapport fra BDO 2

3 Saksutredning: Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet» ble behandlet i kontrollutvalget den 28. januar Til tross for at rapporten ikke er omfattende med henblikk på sideantall, bygger den på et omfattende saks- og rutinekompleks. At rapporten gir tydelige konklusjoner og konkrete anbefalinger ser byrådet på som nyttig for kommunens videre arbeid, og gir sin tilslutning til flere av forbedringsforslagene knyttet til forsterking av arbeidet, systematisk risikostyring, rapportering og oppfølging. Oppsummeringene og hovedkonklusjonene som gjøres i rapporten fordrer imidlertid at observasjonene bygger på et korrekt og tilstrekkelig faktagrunnlag. Mens kommunens varslingsordning og etiske standard er grundig omtalt i rapporten, stiller byrådet spørsmål ved at kommunens overordnede rammeverk for økonomiforvaltning og kontroll verken er evaluert eller i det hele tatt kommentert. Den eneste omtalen av Bergen kommunes økonomihåndbok (med tilhørende overordnet regelverk) er i kildeoversikten. Dette vil byrådet påpeke som en vesentlig svakhet ved hele evalueringen. Hovedkonklusjonen «Med unntak av rutiner for varsling og etisk standard har kommunen i liten grad systematisert og dokumentert sitt arbeid knyttet til risiko for økonomisk kriminalitet» mener byrådet er direkte feil. Det vil ikke være mulig å konkludere på dette spørsmålet før det foretatt enn evaluering av kommunens økonomiske ramme- og regelverk. Byrådet stiller spørsmål ved at det under evalueringen av punktet «Prinsipper og rutiner» synes å legges større vekt om det er lagt frem en overordnet sak om temaet til bystyret, enn å vurdere hvordan kommunens økonomiske ramme- og regelverk i praksis er egnet til å forebygge og avdekke økonomiske misligheter. BDO innvender at bystyresaken om antikorrupsjonsstrategi representerer et for snevert perspektiv. Byrådet vil i den forbindelse påpeke at til tross for at korrupsjon representerer en liten del av (det dokumenterte) kriminalitetsbildet, kan den anta mange former og er mer krevende å avdekke enn andre former for lovbrudd. Sett i lys av Bergen kommunes betydelige rolle som samfunnsaktør og myndighetsutøver, anser byrådet det derfor som spesielt viktig å klargjøre forståelsen av hva som kan anses som korrupsjon, kartlegge risiko, og iverksette nødvendige tiltak (både bevisstgjørende og avdekkende) på dette området utover det som finnes i dagens regelverk. Hvorvidt det er hensiktsmessig å utarbeide en helhetlig plan for håndtering av risikoen for økonomisk kriminalitet vil byrådet vurdere nærmere. Rapporten legger stor vekt på risikovurderinger, noe byrådet gir sin tilslutning til. Til tross for at kommunen i skrivende stund ikke har en felles metodikk og rammeverk for risikostyring, vil utarbeidelse og oppdateringer av fullmakter og rutiner likevel alltid være basert på risikovurderinger med henblikk på sannsynlighet og konsekvens. Tilsvarende også for øvrige arbeidsprosesser. Siste del av konklusjonene «Det finnes ikke skriftlige prosedyrer for gjennomføring av risikovurderinger og det blir ikke gjennomført risikovurderinger av risiko for økonomisk kriminalitet, verken på overordnet eller detaljert nivå» medfører derfor ikke riktighet. Byrådet stiller seg også uforstående til påstanden om at kommunen i liten grad har fokus på målrettet opplæring av ansatte for å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet. Det har vært jobbet systematisk med opplæring innenfor dette området over mange år. Utover det holdningsskapende (forebyggende) arbeidet med etikk og varsling samt opplæring i innkjøpsregelverket, tilbys det et omfattende sett av ulike kurs innenfor økonomiforvaltning som ikke kommenteres i rapporten. Omtalen av kurstilbudet ligger tilgjengelig på kommunens intranett (både Kursbørsen og Økonominett). Det er er etablert et sett med obligatoriske kurs, samt flere typer oppfriskningskurs. 3

4 I det følgende gir byrådet en mer detaljert tilbakemelding på enkeltpunkter i rapporten fra BDO. 1. Oppsummering Kontrollmiljø «Vi oppfatter at kommunen har fokus på risikoen for økonomisk kriminalitet og ønsker å håndtere denne på en god måte. Kommunen har etablert en Etisk standard og rutiner for varsling, men bør i større grad systematisere og dokumentere sitt overordnede arbeid med policy og strategier spesifikt knyttet til forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet.» Kommentar: Bergen kommunes viktigste overordnede verktøy for å forebygge og avdekke økonomiske misligheter ligger beskrevet i kommunens økonomihåndbok. Vi er derfor spørrende til at innholdet i økonomihåndboken ikke omtales i rapporten. I tillegg til rutinebeskrivelser for de ulike økonomiske arbeidsprosessene, gir også økonomihåndboken en oversikt over kommunens overordnede regelverk og fullmakter på økonomiområdet. Risikovurderinger «Det finnes ikke skriftlige prosedyrer for vurdering av risiko for økonomisk kriminalitet på overordnet nivå og det blir ikke gjennomført noen slik overordnet vurdering som er dokumentert. Kommunen har anskaffet et elektronisk system til bruk ved risikovurdering og kommunen har startet et arbeid med å utvikle et felles metodeverk for kommunen. Risikovurderinger på overordnet nivå er planlagt gjennomført i 2014.» Kommentar: Sårbarhet overfor potensielle økonomiske misligheter er et vesentlig underliggende bakteppe for kommunens fullmakter, arbeidsdeling og rutiner. Økonomirutinene oppdateres årlig. Til tross for at kommunen i skrivende stund ikke har en felles metodikk og rammeverk for risikostyring, vil utarbeidelsen og oppdateringer av fullmakter og rutiner alltid være basert på risikovurderinger med henblikk på sannsynlighet og konsekvens. Det er iverksatt et arbeid for å implementere en felles enhetlig metodikk for systematisk risikostyring i Kontrollaktiviteter «Det er ingen dokumentert sammenheng mellom etablerte kontroller og risikobildet, men kommunen har fokus på internkontroll, herunder forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet bl.a. gjennom etablerte fullmakter, arbeidsdeling, økonomireglement, budsjett, kontrollerfunksjon og rutiner for periode og årsavslutning. En vurdering av kommunens generelle internkontroll er ikke en del av dette oppdraget. Kommunen har ikke etablert skriftlige prosedyrer for bakgrunnssjekk av tredjeparter og har ingen overordnet tilnærming for målrettede revisjoner innenfor områder med særlig risiko for økonomisk kriminalitet.» Kommentar: Enhet for økonomisk internkontroll baserer seg på risikovurderinger for både feil og misligheter når enheten gjør større gjennomganger, dette gjelder eksempelvis både anskaffelsesområdet og tilskuddsområdet. Informasjon og kommunikasjon (side 3) «Kommunen har gjennom flere opplæringsaktiviteter satt fokus på mislighetsrisikoen, men burde hatt opplæringsprogrammer som i enda større grad er målrettet og konkret tilpasset risikobildet for økonomisk kriminalitet de ulike ansatte møter. Kommunen følger sine generelle planer for intern og 4

5 ekstern kommunikasjon i møte med risikobildet, men har ingen spesifikk plan for hvordan kommunen kommuniserer sitt fokus på forebyggende og avdekkende aktiviteter. «(side 8) «Etikk og varsling er satt i fokus gjennom opplæring av nyansatte, kurs som tilbys halvårlig til enhetsledere samt kurs i basisledelse for nytilsatte ledere. Innkjøpsavdelingen setter gjennom ulike kurs fokus på innkjøpsregler og det arrangeres flere kurs innen økonomiforvaltning, også obligatoriske kurs. Ut over dette arrangeres det i liten grad opplæring som spesifikt gir ansatte opplæring med hensyn til å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet.» Kommentar: Påstanden om at kommunen i liten grad har fokus på målrettet opplæring av ansatte for å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet medfører ikke riktighet. Det jobbes systematisk med opplæring innenfor dette området. Utover det holdningsskapende (forebyggende) arbeidet med etikk og varsling samt opplæring i innkjøpsregelverket, tilbys det et omfattende sett av ulike kurs innenfor økonomiforvaltning som ikke kommenteres i rapporten. Det er etablert et sett med obligatoriske kurs, samt oppfriskningskurs man kan melde seg på når det er gått litt tid. Informasjon om kursene blir gitt via intranett i tillegg til at økonomirådgiver minner nye leder om kursene. Den vesentligste andelen av kommunens økonomirådgivere (controllere) er organisatorisk plassert i den sentrale økonomiseksjonen. Dette utgjør en viktigarena for kunnskapsdeling, også når det gjelder uønskede hendelser, på tvers av byrådsavdelingsgrensene. Økonomene i Bergen kommune har også flere etablerte fellesarenaer som benyttes aktivt til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. 3 Observasjoner og anbefalinger 3.1 Kontrollmiljø Tone at the Top «Vi finner lite dokumentasjon på at kommunens ledelse har satt tilstrekkelig fokus på risikobildet helt konkret. Kommunen har etablert Enhet for økonomisk internkontroll, men Enheten har ikke et formelt mandat. Dette er et bra tiltak, men etter vår vurdering er ikke enheten gitt tilstrekkelig ressurser.» Kommentar: Enhet for økonomisk internkontroll utarbeider arbeidsplaner som er forankret hos overordnet ledelse. Overordnet ledelse i Bergen kommune ønsker at enheten skal være tilgjengelig til å gjøre ad hoc oppgaver, som eksempelvis gjennomgang av saker med mistanke om økonomiske misligheter. Det medfører at planlagte oppgaver skyves og at enheten derfor jobber med en fleksibel planleggingshorisont. En planleggingshorisont på 1 år med tilhørende årsplaner er derfor ikke hensiktsmessig slik enheten er organisert og jobber i dag. BDO anbefaler Bergen kommune å vurdere å etablere en internrevisjonsfunksjon eller tilsvarende. Byrådet tar anbefalingen til etterretning vil foreta en nærmere vurdering av Bergen kommunes internkontrollarbeid. Prinsipper og rutiner «Med unntak av kommunens antikorrupsjonsstrategi, som det har blitt arbeidet med høsten 2013, har kommunen ingen dokumenter som vi oppfatter at tydelig beskriver spesifikt hvordan kommunen overordnet arbeider med å forebygge avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet, herunder roller og ansvar i tilknytning til dette. Vi påpeker samtidig at korrupsjon kun representerer en liten del av det totale kriminalitetsbildet (økonomisk kriminalitet) som kommunen møter, og representerer dermed etter vår oppfatning et for snevert perspektiv.» 5

6 Kommentar: Byrådet stiller seg uforstående til påstanden om at «kommunen har ingen dokumenter som tydelig beskriver hvordan kommunen arbeider å forebygge avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet, herunder roller og ansvar i tilknytning til dette». Forebygging og avdekking av økonomiske misligheter inngår som et vesentlig bakteppe for kommunens formaliserte økonomifullmakter og- rutiner uten at dette uttales eksplisitt. Som konkrete eksempler kan nevnes Økonomireglement og budsjettfullmakter, Rettigheter og plikter ved anvisningsmyndighet, fullmaktstrukturen i økonomisystemet samt alle rutiner som er laget for periodisk regnskapsavslutning med tilhørende kontroller, rapportering og budsjettoppfølging. I rapporten anbefales det å utpeke en eier og en operasjonelt ansvarlig for kommunens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet som bør være nedfelt i stillingsinstruksen for denne personen/rollen. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har det overordnede ansvaret for kommunens økonomiforvaltning og interne kontroll innenfor stab- og støttefunksjoner, herunder sentrale rutiner og retningslinjer. Enhet for økonomisk internkontroll har som en av sine oppgaver å videreutvikle internkontrollen på økonomiområdet Ansvaret for at den interne kontroll er etablert og fungerer etter hensikten i den enkelte enhet er derimot et linjeansvar som utøves av den enkelte leder. Området økonomisk kriminalitet skiller seg prinsipielt ikke ut fra andre områder av driften. Det er derfor vanskelig å se for seg en eier og en operasjonelt ansvarlig for dette området. Av samme grunn stiller byrådet spørsmål ved om det er hensiktsmessig å nedfelle et ansvar for forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet i en stillingsinstruks. Byrådet tar til etterretning BDO s anbefalinger om å forsterke arbeidet på området. Videre gir byrådet sin tilslutning til å følge opp arbeidet med å utarbeide interne prosedyrer/rutiner som tydeliggjør hvordan eventuelle forhold/mistanker skal følges opp herunder hvilke prosedyrer/saksbehandlingsregler som skal følges i forbindelse med interne undersøkelser/granskinger. BDO anbefaler at rutiner for å sikre etterlevelse og dokumentasjon knyttet til interessekonflikter /bierverv vurderes forsterket. I den forbindelse vil byrådet trekke frem rutine knyttet til habilitet skjema for innhenting av informasjon som er under implementering. Dette er et verktøy som er med på å synliggjøre eksisterende regelverk og hvilke oppgaver og plikter som følger av dette. Etisk regelverk «Kommunen har et etisk regelverk omtalt som «Etisk standard» som er enkelt og kortfattet og i noe grad tilpasset kommunens egenart. Ut over internkontrollsjekklisten som årlig signeres av ledere, finnes det ingen systemer som sikrer at alle som er omfattet av retningslinjene har lest og bekreftet at de har forstått disse. En del momenter som bør inngå i et etisk regelverk er omhandlet i Etisk standard, men det er også flere viktige momenter som ikke er omhandlet. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg til rapporten.» Kommentar: I rapporten påpekes det at flere viktige momenter ikke inngår i gjeldende Etisk standard. Byrådet har i forbindelse med behandling av kommunens Antikorrupsjonsprogram lagt til grunn at etisk standard skal evalueres i løpet av Det planlegges for at Bystyret vil få seg forelagt sak i høstsemesteret. Det er ikke ønskelig i forkant av denne evalueringen å peke på områder som bør komme inn i en evaluert Etisk standard, men det er viktig å vise til at de momenter som kommer inn passer i forhold til hva som vil kunne være beste praksis i den kommunale kontekst. I forbindelse med evalueringen av Etisk standard vil det også bli vurdert om det skal etableres andre kontrollmekanismer enn dagens for å sikre at alle som er omfattet av Etisk standard har lest og bekreftet at innholdet er forstått. Varsling «Kommunen har etablert en varslingsordning som trolig ivaretar minimumskravene til en 6

7 varslingsordning. Vår vurdering, gitt kommunens betydelige størrelse, er imidlertid at varslingsordningen ikke er i tråd med beste praksis.» Kommentar: I rapporten pekes det på at kommunens varslingsordning trolig ivaretar minimumskravene til en slik ordning. Et av tiltakene i Byrådets Antikorrupsjonsprogram er at gjeldende varslingsordning skal evalueres høsten På samme måte som for Etisk standard er det viktig å påpeke at de endringer som forslås i forbindelse med evalueringen av varslingsordningen må passe i kommunens kontekst. 3.2 Risikovurderinger Kommentar: Det er nylig igangsatt et prosjekt som har som mål å etablere en integrert risikostyringsprosess i kommunens daglige styring av virksomheten, fra den enkelte enhet til toppledelsens beslutningsorganer. Det skal også utarbeides et pedagogisk og tilpasset veilednings- og opplæringsmateriale. Metodikk og verktøy vil bli testet i en pilot, og prosjektet er planlagt gjennomført før sommeren Arbeidet knyttet til implementering av metodikk for risikostyring i byrådsavdelingene vil starte opp høsten Kontrollaktiviteter Kommentar: BDO anbefaler Bergen kommune å vurdere å etablere en overordnet policy for gjennomføring av revisjoner for å adressere områder med forhøyet risiko for økonomisk kriminalitet. Byrådet tar anbefalingen til etterretning og vil følge opp dette arbeidet. 3.4 Informasjon og kommunikasjon Opplæring «Etikk og varsling er satt i fokus gjennom opplæring av nyansatte, kurs som tilbys halvårlig til enhetsledere samt kurs i basisledelse for nytilsatte ledere. Innkjøpsavdelingen setter gjennom ulike kurs fokus på innkjøpsregler og det arrangeres flere kurs innen økonomiforvaltning, også obligatoriske kurs. Ut over dette arrangeres det i liten grad opplæring som spesifikt gir ansatte opplæring med hensyn til å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet.» Kommentar: I rapporten fremkommer det at Bergen kommune i liten grad spesifikt gir ansatte opplæring med hensyn til å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet. Bergen kommunes kurs i etikk og økonomiforvaltning fokuserer på å sikre en god og forsvarlig drift av kommunens ressurser, herunder skjerme driften mot misligheter. Byrådet stiller seg derfor spørrende til hensiktsmessigheten av å kjøre egne opplæringsprogram med forebygging av økonomisk kriminalitet som et eksplisitt formål Anbefalingen om å utarbeide klare retningslinjer om hvordan uønskede hendelser skal rapporteres internt og hvordan kommunen skal lære av hendelsene tas til etterretning. Intern og ekstern kommunikasjon «Kommunene generelle prinsipper for intern og ekstern kommunikasjon gjelder også ved hendelser knyttet til økonomisk kriminalitet. Kommunen har ingen spesifikk plan for kommunikasjon rundt kommunens arbeid med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet. Ut over et punkt i den årlige internkontrollsjekklisten har kommunen ikke skriftlige rutiner for sentrale rapportering/systematisering og håndtering av økonomisk kriminalitet og /eller ved mistanke om hendelser knyttet til økonomisk kriminalitet.» Kommentar: Kommunen har skriftlige rutiner for rapportering og varsling av kritikkverdige forhold. Dette omfatter også økonomisk kriminalitet. Hovedregelen er at rapportering skal gå tjenestevei, men det er også beskrevet alternativer når dette av ulike årsaker ikke lar seg gjøre..de skriftlige rutinene er å finne på kommunens intranett. 7

Emnekode GRI-JO

Emnekode GRI-JO BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELJING FOR Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentr&bord 05556 Telefaks 555669 IS finans~bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Kontrollutvalgets

Detaljer

Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet

Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet Rapport Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet 21. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål

Detaljer

Forebygging av misligheter og korrupsjon

Forebygging av misligheter og korrupsjon Forebygging av misligheter og korrupsjon Krever aktive ledere Erkjenne risiko Etablere tiltak og sjekke etterlevelse Gode rollemodeller Fokus på regelverk og etiske retningslinjer Økt fokus på inntekter:

Detaljer

Vedlegg til rapport etter evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet

Vedlegg til rapport etter evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet Vedlegg til rapport Detaljerte observasjoner og anbefalinger fra BDOs evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet Rapporten er utarbeidet

Detaljer

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral BYRÅDSLEDERS AVDELING BergenRådhus Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOM M U N E Telefonsentral 05556 postmottak.byradsleder@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kontrollutvalget Deres ref. Deres brev

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 201626613-1 Saksbehandler: RKR Emnekode: ESARK-0305 Til: Fra: Kontrollutvalget Bystyrets kontor Dato: 31. august 2016 Tilbakemelding fra Bystyrets kontor på BDO-rapport

Detaljer

Kartlegging av Bystyrets kontors arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet

Kartlegging av Bystyrets kontors arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Rapport Kartlegging av Bystyrets kontors arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Oslo, 30. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune Byrådssak 1213/15 Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune KAMB ESARK-0107-201408516-15 Hva saken gjelder Denne saken gjelder evaluering og revidering av etablert varslingsordning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

3. Det må gjøres en evaluering og revidering av «Etisk standard for Bergen kommune». Sak legges frem for bystyret i løpet av 2014.

3. Det må gjøres en evaluering og revidering av «Etisk standard for Bergen kommune». Sak legges frem for bystyret i løpet av 2014. Byrådssak 390/14 Evaluering og revidering av etisk standard i Bergen kommune KAMB ESARK-0107-201408516-14 Hva saken gjelder: Med dette legger byrådet frem sak for bystyret om evaluering og revidering av

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Risikovurderinger Bergen kommune

Risikovurderinger Bergen kommune Risikovurderinger Bergen kommune Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon Oslo, 30. juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kartlegging av Byrådsleders avdelings arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet

Kartlegging av Byrådsleders avdelings arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Rapport Kartlegging av Byrådsleders avdelings arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Oslo, 30. mai 2016 Y Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål

Detaljer

SAK NR STYRKING AV SYKEHUSET INNLANDETS INTERNKONTROLL FOR Å HINDRE MISLIGHETER I FORETAKET VEDTAK:

SAK NR STYRKING AV SYKEHUSET INNLANDETS INTERNKONTROLL FOR Å HINDRE MISLIGHETER I FORETAKET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 067 2014 STYRKING AV SYKEHUSET INNLANDETS INTERNKONTROLL FOR Å HINDRE MISLIGHETER I FORETAKET Forslag til VEDTAK: 1. Styret er tilfreds med at det er gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Kartlegging av Bergen brannvesens arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet

Kartlegging av Bergen brannvesens arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Rapport Kartlegging av Bergen brannvesens arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Oslo, 30. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Et revisjonsblikk på internkontroll

Et revisjonsblikk på internkontroll Et revisjonsblikk på internkontroll Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen Riksrevisjonen PSC INTOSAI Professional Standards Committee Utgangspunkt I: Early history of internal control Internal controls have

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

INTERNKONTROLL KFIN

INTERNKONTROLL KFIN INTERNKONTROLL KFIN 010616 Internkontroll Byrådets ansvar etter kommuneloven 20 nr. 2: Administrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og være gjenstand for betryggende

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Byrådssak 1401 /14. Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk ESARK-0305-201416231-1

Byrådssak 1401 /14. Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk ESARK-0305-201416231-1 Byrådssak 1401 /14 Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk INKV ESARK-0305-201416231-1 Hva saken gjelder: I denne saken presenteres et overordnet rammeverk for internkontroll, som skal bidra

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID MOT KORRUPSJON OG MISLIGHETER

ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID MOT KORRUPSJON OG MISLIGHETER Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. 01/2008 Saksbehandlende avdeling: Personalseksjonen Saksbehandler: Elin Gudmundsen Dato: 25.01.2008 Saksnummer: 2006/274 ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Internkontroll. SUHS-konferansen 2016

Internkontroll. SUHS-konferansen 2016 SUHS-konferansen 2016 Vi starter med en liten video https://www.youtube.com/watch?v=usf-vgxmeuq Hva legger vi i begrepet internkontroll? Stikkord: Kontroll av interne rutiner, rammer skal ikke overskrides,

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Virksomhetsstyring i Bane NOR SF

Virksomhetsstyring i Bane NOR SF Virksomhetsstyring i Bane NOR SF DFØ 20 oktober 2016 Agenda Agenda 1 Målbilde: Modenhet Virksomhetsstyring i Bane Nor SF 2 Status: Modenhet Virksomhetsstyring i Jernbaneverket 3 Veien videre: Ambisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Audit & Advisory Mars 2014 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 8 1.1 Bakgrunn... 8 1.2 Formål og

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet www.pwc.no Nærings- og fiskeridepartementet Etablering og implementering av et antikorrupsjonsrammeverk 12. oktober 2017 PwCs oppdrag for NFD 1. Antikorrupsjonslovgivning Norge Storbritannia USA 2. Kravene

Detaljer

Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013

Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013 KTRU /13 Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013 Oppfølging av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 GYSP KTRU-1266-201212887-66 Hva saken gjelder: Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200808061 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 27.01.2009 16/09 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 02.04.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00 17.36 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen

Detaljer

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015)

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015) Innst. 199 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:4 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Byrådssak 319/ /13

Byrådssak 319/ /13 Antikorrupsjonsprogram Byrådssak 319/13 1523/13 BJOL ESARK-122-201217645-9 Hva saken gjelder: I en stor kommune med en mangfoldig oppgaveportefølje vil det alltid være en risiko for at uønskete hendelser

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017

Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017 Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017 Illustrasjon: Lars Tothammer Riksrevisjonens toppledergruppe (TLG) vedtok 31. august 2016 at det skulle gjennomføres en intern evaluering

Detaljer

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Orientering i Formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 1 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Byrådssak 1383 /15. Ny strategi for informasjonssikkerhet ESARK

Byrådssak 1383 /15. Ny strategi for informasjonssikkerhet ESARK Byrådssak 1383 /15 Ny strategi for informasjonssikkerhet GOBR ESARK-1727-201525637-1 Hva saken gjelder: Byråden for finans, eiendom og eierskap legger i denne saken frem en ny strategi for informasjonssikkerhet.

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold - Korrupsjon og økonomisk kriminalitet Page oktober 2016

Fylkesmannen i Vestfold - Korrupsjon og økonomisk kriminalitet Page oktober 2016 Page 1 20. oktober 2016 KORRUPSJON OG ØKONOMISK KRIMINALITET Gransking og erfaringsdeling Fagdag om evaluering - Fylkesmannen i Vestfold KRISTIAN THAYSEN 20. oktober 2016 2 Side ØKONOMISK KRIMINALITET

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1430 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-14 Hva saken

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Økonomisk internkontroll

Økonomisk internkontroll Økonomisk internkontroll Levanger kommune 17.02.15 1 Problemstillinger I hvilken grad har Levanger kommune system og rutiner som sikrer betryggende økonomisk intern kontroll? I hvilken grad fungerer den

Detaljer

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 Forvaltningsrevisjon BKR Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 15.11.2017 Innhold Bestillingen fra kontrollutvalget Formål og problemstilling

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Vedr utkast til revisjonsrapport nr 81 Helhetlig gjennomgang av resultatenhet

Vedr utkast til revisjonsrapport nr 81 Helhetlig gjennomgang av resultatenhet Dato: 23. september 2010 Byrådssak 1371/10 Byrådet Vedr utkast til revisjonsrapport nr 81 Helhetlig gjennomgang av resultatenhet SVKA SARK-120-200802895-110 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans,

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer