Byrådssak 1401 /14. Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 1401 /14. Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk ESARK-0305-201416231-1"

Transkript

1 Byrådssak 1401 /14 Internkontroll i Bergen kommune. Overordnet rammeverk INKV ESARK Hva saken gjelder: I denne saken presenteres et overordnet rammeverk for internkontroll, som skal bidra til å sikre at administrasjonen driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Jf. kommuneloven 20 nr. 2. Rammeverket gjelder for hele Bergen kommunes organisasjon, det vil si byrådsavdelinger med underliggende etater og resultatenheter, administrative organer på bystyresiden samt kommunalt foretak. Internkontrollen skal bidra til systematiske grep for å redusere risikoen for feil og mangler. Internkontrollen er et virkemiddel for styring, og skal bidra til kvalitet og effektivitet. Formålet er kontinuerlig forbedring av systemer og praksis for å oppnå - målrettet og kostnadseffektiv drift - pålitelig rapportering - overholdelse av lover og regler - gjennomføring av bystyrevedtak/byrådsvedtak Forvaltningsrevisjoner gjennomført de to siste årene har vist at Bergen kommune har utfordringer knyttet til manglende helhetlig system for internkontroll basert på risikovurderinger. Flere tiltak er nå satt i verk for å tydeliggjøre styring og håndtere risikoutfordringer. Blant annet har byrådet vedtatt en ny HMSinstruks (byrådssak ), og lagt frem en sak som beskriver oppstart av antikorrupsjonsprogram (bystyresak 15-14). Våren 2014 er det gjennomført et prosjekt som har klargjort en metode for risikokartlegging og vurdering, og som med det gir et styrket grunnlag for arbeidet med internkontroll i kommunen. Rammeverket for internkontroll, som legges frem i denne saken, vil utgjøre en overbygning for kommunens totale internkontrollarbeid, både det som er konsernomfattende og det som er sektorspesifikt. Rammeverket tydeliggjør myndighets- og ansvarsfordelingen i internkontrollarbeid. Systematisk arbeid med interkontroll gir grunnlag for god styring, læring og forbedring. Internkontrollen handler kort sagt om systematisk arbeid, dokumentasjon av egen praksis, samt forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse og for å unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Det er en viktig oppgave for alle kommunale enheter å dimensjonere og innrette de ulike aktivitetene i internkontrollarbeidet på en hensiktsmessig måte, ut fra formålet med internkontrollen og risikobildet som tegner seg. I en parlamentarisk styrt kommune er byrådet (kommunerådet) den øverste ledelse for den samlete kommunale administrasjon, jf. kommuneloven 20 nr. 1. Byrådets arbeid med internkontroll handler om byrådets ansvar for tilsyn og kontroll med den virksomheten det er satt til å lede. Ansvaret for å etablere, gjennomføre og følge opp nødvendige internkontrolltiltak følger delegasjonslinjen, og er i hovedsak delegert til kommunens administrasjon. Rammeverket for internkontroll som presenteres i denne saken, gjelder således for kommunens administrasjon. Rammeverket beskriver ikke den tilsyns- og kontrollfunksjonen som ligger til bystyret og kontrollutvalget å utøve overfor den kommunale forvaltningen. Saken vil likevel bidra til å legge til rette for at bystyret skal kunne utøve sin tilsynsfunksjon overfor byrådet, ved at den så tydelig trekker opp hva internkontrollarbeidet består i. Byrådet skal for øvrig redegjøre for arbeidet med å sikre betryggende kontroll i årsmeldingen. Jf. kommuneloven 48 nr. 5. 1

2 Vedtakskompetanse: Kommuneloven 20 nr 1. og nr Kommunerådet og fylkesrådet er den øverste ledelse for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av denne lov Kommunerådet og fylkesrådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Byrådet vedtar rammeverket for internkontroll i Bergen kommune som presenteres i denne saken. Dato: 28. oktober 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap 2

3 Saksutredning: 1. Om saken I denne saken presenteres et overordnet rammeverk for internkontroll i Bergen kommune, som skal bidra til å sikre at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Jf. kommuneloven 20 nr. 2. Rammeverket gjelder for hele Bergen kommunes organisasjon, det vil si byrådsavdelinger med underliggende etater og resultatenheter, administrative organer på bystyresiden samt kommunalt foretak. Saken bygger på den ansvars- og rolledeling som er nedfelt i fullmaktene som er delegert fra byrådet til fagbyrådene. For en mer detaljert beskrivelse vises det til byrådssak Byrådets fullmakter - fastlegging av hva som skal legges til byrådet som kollegialt organ, samt noen presiseringer av fagbyråders fullmakter. I en parlamentarisk styrt kommune, er byrådet (kommunerådet) den øverste ledelse for den samlete kommunale administrasjon, jf. kommuneloven 20 nr. 1. Byrådets arbeid med internkontroll handler om byrådets ansvar for tilsyn og kontroll med den virksomheten det er satt til å lede. Rammeverket som presenteres i denne saken, beskriver ikke den tilsyns- og kontrollfunksjonen som ligger til bystyret og kontrollutvalget å utøve overfor den kommunale forvaltningen. Når byrådet velger å behandle en egen sak om rammeverket for internkontrollen, vil det likevel bidra til å legge til rette for at bystyret skal kunne utøve sin tilsynsfunksjon overfor byrådet. Forvaltningsrevisjonsprosjekter bestilt av Kontrollutvalget utgjør også en vesentlig del av bakgrunnen for saken. Saksfremstillingen er bygget opp slik: I kapittel 2 presenteres bakgrunnen for saken. I kapittel 3 vises det til andre aktuelle pågående saker med relevans for utviklingen av internkontrollen i kommunen. I kapittel 4 redegjøres det prinsipielt for myndighets- og ansvarsforhold. Kapittel 5 begrunner hvorfor et overordnet rammeverk for internkontroll er viktig. Kapittel 6 går inn på hva internkontrollen skal oppfylle og hvordan den utøves i Bergen kommune. Kapittel 7 omtaler de økonomiske og administrative konsekvensene av saken. I kapittel 8 presenteres det overordnete rammeverket for internkontroll som skal gjelde for kommunens virksomhet. Herunder gis det en utfyllende beskrivelse av myndighets- og ansvarsforholdene. 2. Bakgrunn Bergen kommune har hatt stort fokus på å sikre betryggende kontroll på ulike områder av driften. Dette gjelder både i utøvelsen av fagspesifikke tjenester, og i prosesser som går på tvers i organisasjonen og som derfor gjelder alle byrådsavdelingene (konsernomfattende fagområder som økonomi, personal, forvaltning av felles IKT-systemer, anskaffelser m.m. ). Likevel er det fra 2012 til 2014 gjennomført flere forvaltningsrevisjoner som avdekker svakheter ved kommunens internkontroll. Revisor (Deloitte AS) har gjort undersøkelser i utvalgte resultatenheter og etater på myndighetsnivå 2, samt i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE). Gjennomgående funn i disse undersøkelsene har vært at kommunen ikke har arbeidet systematisk nok med risikovurdering i tilknytning til internkontrollarbeidet. Ved mange enheter mangler et helhetlig og overordnet system for internkontroll, og det er gjennomgående flere mangler ved internkontrollen på HMS- området. I rapporten fra forvaltningsrevisjonen av internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE) mener revisor at det er behov for tydeliggjøring av ansvaret for internkontroll og en tydeliggjøring av hva man legger i begrepet internkontroll. Revisor mener det er viktig å etablere et overordnet system for internkontroll, som gir klare føringer til underliggende enheter og som kan bidra til å sikre en helhetlig, enhetlig, effektiv og betryggende internkontroll både i kommunen som helhet og i BFEE. (Deloitte mars 2014 s 4). Også i tilknytning enkeltsaker, der det er avdekket misligheter, kommer diskusjonen om internkontrollen i kommunen er god nok opp. BDO anbefaler i sin rapport Evaluering av Bergen kommune sitt 3

4 overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet at det tilføres ressurser til å forsterke kommunens overordnede arbeid med dette. Flertallet av forvaltningsrevisjonene av internkontroll som er gjennomført i perioden kommer videre med forslag om tiltak på informasjonssikkerhetsområdet, noe som understøtter Datatilsynets tilsyn gjennomført de siste årene, samt forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet i 2009 (Kommunerevisjonen 2009). Siden 2009 har Bergen kommune fått på plass en egen strategi for informasjonssikkerhet (bystyresak 63/11). Det er gjennomført tiltak for å bedre tilstanden generelt, men også på dette området er det nødvendig med en mer helhetlig og ledelsesforankret internkontroll. Dette må til for å sikre en kontinuerlig forbedring og tilstrekkelig god informasjonssikkerhet som beveger seg i takt med den teknologiske utviklingen. Vi ser for øvrig generelt en økt oppmerksomhet på internkontroll. Både KS og Direktoratet for økonomistyring har nylig kommet med oppdaterte veiledere i internkontroll myntet på henholdsvis kommunale og statlige virksomheter (2012 og 2013). Bystyret og kontrollutvalget hadde temaet oppe i folkevalgtopplæring 30. oktober Finansbyråden holdt her et innlegg om internkontroll i Bergen kommune, hvor det ble redegjort for ulike elementer i byrådets arbeid med styring. Det ble vist til at byrådet arbeider med å videreutvikle internkontrollarbeidet, herunder på en mer systematisk måte å legge til rette for å gjennomføre risikovurderinger. I kontrollutvalgets møte 9. september 2014 ble det av kommunaldirektør for finans, eiendom og eierskap gitt en presentasjon av arbeidet med å utvikle internkontroll basert på risikostyring. 3. Andre aktuelle saker Bergen kommune har satt i verk flere tiltak for å tydeliggjøre styring og håndtere risikoutfordringer. Siden høsten 2013 har byrådet vedtatt en ny HMS- instruks (byrådssak ), og lagt frem for bystyret en sak som beskriver oppstart av et antikorrupsjonsprogram (bystyresak 15-14). Begge disse sakene har betydning for arbeidet med internkontroll på sine respektive områder, og er nå under oppfølging/iverksetting. Våren 2014 er det gjennomført et prosjekt ledet av en ekstern konsulent, som har tilrettelagt et system for risikostyring i kommunen. Risikostyringsprosjektet bidrar med metode, verktøy og veiledningsmateriell for risikokartlegging og -vurdering, og gir slik et styrket grunnlag for arbeidet med internkontroll. Byrådet skal redegjøre for arbeidet med å sikre betryggende kontroll i årsmeldingen. Jf. kommuneloven 48 nr. 5. Parallelt med at det i denne saken presenteres et overordnet teoretisk rammeverk for internkontroll i kommunen, arbeider Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap med organisatoriske grep som skal styrke internkontrollen på byrådsavdelingens konsernansvarsområder. Som ledd i dette er det besluttet å opprette en egen seksjon for internkontroll med virkning fra Seksjonen vil ha tre årsverk, hvorav ett opprettes fra I tillegg har byrådsavdelingen medio 2014 opprettet ett nytt årsverk som skal arbeide spesifikt med informasjonssikkerhet, herunder internkontroll på dette feltet (fra før var ett årsverk øremerket informasjonssikkerhetsarbeid). 4. Ansvars og myndighetsforhold Byrådet har det øverste ansvaret for betryggende kontroll i kommunens organisasjon. Jf kommuneloven 20 nr 2. Ansvaret for å gjennomføre og følge opp nødvendige internkontrolltiltak følger delegasjonslinjen, og er i hovedsak delegert til kommunens administrasjon. Rammeverket for internkontroll som presenteres i denne saken, gjelder således for kommunens administrasjon, det vil si byrådsavdelinger, bystyrets administrative organer og kommunalt foretak. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet har ansvaret for å etablere rutiner og systemer som kan bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte (Bernt og Overå 2011 s 164). Resultatenhetslederne i Bergen kommune har fått delegert 4

5 vide fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder ansvar for drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene og arbeidsgiveransvar i forhold til medarbeiderne. En viktig del av internkontrollen må derfor utøves på resultatenhetsnivå. (Deloitte mai 2014 s 12). De til enhver tid gjeldende fullmaktsdokumenter og organisasjonsbeskrivelser for Bergen kommune redegjør nærmere for myndighets-, ansvars og rollefordelingen i internkontrollarbeidet. En utdypet beskrivelse går og frem av kapittel 8. IV nedenfor. 5. Hvorfor rammeverk for internkontroll I KS veileder om interkontroll (2012) illustreres hensikten med internkontroll på følgende måte (s 5): Tabell 1 Hensikten med interkontroll KS gir i veilederen (s 4) følgende råd til kommuner som vil forbedre sin internkontroll: - Risikoanalyser må danne grunnlag for internkontroll - Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring - Det er nødvendig å formalisere mye av den internkontrollen som allerede utføres Disse rådene korresponderer godt med de funn og anbefalinger som fremgår av Deloittes forvaltningsrevisjonsrapporter. Det finnes likevel ikke noen fasit som lister opp hva internkontrollen i en kommune skal bestå i. I en snever forstand kan det dreie seg om økonomisk internkontroll for å sørge for gode rutiner for inn- og utbetalinger og å minske muligheter for økonomiske misligheter. I Bergen kommune har det fra 2005 og fremover vært et sterkt fokus på økonomisk internkontroll, gjennom oppbygging av systemer, rapporteringsrutiner og en egen enhet for internkontroll på økonomiområdet (frem til i dag to årsverk i Økonomiseksjonen i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap). Også på andre fag- og sektorområder gjennomføres det i kommunen svært mange aktiviteter som kommer inn under internkontrollbegrepet. Når det nå utarbeides et overordnet rammeverk for dette arbeidet, som skal gjelde for hele kommunen, er formålet å sikre systematikk i arbeidet som utføres for å oppnå betryggende kontroll. Internkontrollen skal bidra til systematiske grep for å redusere risikoen for feil og mangler på alle vesentlige områder. Når internkontrollen baseres på risikovurderinger, sikrer en at de områdene hvor sannsynligheten for og konsekvensen av feil og mangler er størst prioriteres i dette arbeidet. 5

6 Internkontrollen er et virkemiddel for styring, og skal bidra til kvalitet og effektivitet. Målet er kontinuerlig forbedring av systemer og praksis for å oppnå - målrettet og kostnadseffektiv drift - pålitelig rapportering - overholdelse av lover og regler - gjennomføring av bystyrevedtak/byrådsvedtak Systematisk arbeid med interkontroll gir grunnlag for god styring, læring og forbedring. Ved å jobbe ut fra visjonen om «rett første gangen» kan en øke mulighetene for ønsket måloppnåelse. Internkontrollen handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse og for å unngå lovbrudd og andre uønskte hendelser. - Å utarbeide av regler, instrukser, retningslinjer, verktøy etc.(rutiner og systemer) - Å sikre personell/kompetanse og kapasitet på rett plass (arbeidsdeling) - Å følge opp rutiner og systemer (praksis) - Å foreta løpende egenkontroll i linjen i samtid - Å foreta intern etterkontroll i linjen og/eller fra konsernnivå er viktige elementer i det samlete internkontrollarbeidet. Ved å sette internkontrollaktivitetene inn i en helhetlig ramme og sammenheng, fungerer de som verktøy for ledelse og styring. 6. Hva internkontrollen skal oppfylle og hvordan den utøves I vid forstand dreier internkontroll seg med andre ord om en administrativ leders ansvar for å ha tilstrekkelig systemer til å gi informasjon om hvorvidt virksomheten når de mål som er satt, innenfor rammen av lover og regler, på en kostnadseffektiv måte (KS 2012). De ulike dimensjonene i Bergen kommunes internkontroll kan illustreres gjennom matrisen i tabell 2 nedenfor. Dimensjonene horisontalt i tabellen er inndelt i konsernomfattende og sektorspesifikke fagområder/prosesser. De konsernomfattende fagområdene/prosessene kjennetegnes ved at de omfatter hele kommunens organisasjon, det vil si alle byrådsavdelingene med underliggende enheter, bystyrets administrative organer og kommunalt foretak. Det innebærer at regler og systemer gjelder gjennomgående i hele kommunens organisasjon. Lønnspolitikk og tariffbestemmelser er eksempler som kommer inn under personal- og organisasjon. At arbeidsmiljølovens og internkontrollforskriftens krav til helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) etterleves, er et annet eksempel. Likeså gjelder det for hele Bergen kommune at anskaffelsesstrategien skal overholdes og at informasjonssikkerhet (IS) skal ivaretas. Her vil byrådsavdelingen med konsernomfattende ansvar ha ansvar for internkontrollen på et overordnet nivå (for alle de nevnte eksemplene er dette Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap). Ansvaret for at gjeldende lov- og regelverk og politiske vedtak etterleves og følges opp, samt at kommunens systemer og rutiner tas i bruk og etterleves, ligger imidlertid i linjen (i den enkelte byrådsavdeling, ved bystyrets kontor og i Bergen Vann KF). Ansvaret for at det foreligger et fungerende internkontrollsystem på det operative nivå, samt at det gjennomføres dokumenterbar internkontroll i tråd med gjeldende krav og behov, ligger på resultatenhetsnivå. 6

7 Tabell 2 Internkontrollens dimensjoner (Opplistingen av fagdimensjoner bortover er ikke uttømmende) *Dette omhandler ikke den revisjon som bystyre og kontrollutvalg er ansvarlig for, kun intern etterkontroll/revisjon på byrådssiden. Foretas av enheten selv, byrådsavdelingen eller byrådsavdelingen som har konsernansvar for aktuelt område (evt. kan det leies inn eksterne leverandører til å utføre særskilte evalueringer). På sektorspesifikke fagområder vil den eller de byrådsavdelingene, som har det aktuelle fagansvaret ha et overordnet ansvar for internkontrollsystemene og internkontrollen. Også her har resultatenhetene ansvar for internkontrollen på det operative nivå. Både for konsernomfattende fagområder (som berører hele virksomheten) og sektorspesifikke områder (som berører en eller noen byrådsavdelinger) vil det i mange tilfeller være stilt krav til internkontrollen gjennom lov eller forskrift. 1. Vektleggingen av og balanseforholdet mellom de tre vertikale dimensjonene som fremgår i tabell 2 - rutiner/systemer/arbeidsdeling - praksis/løpende egenkontroll - intern etterkontroll/revisjon 1 Jf. f.eks. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter og personopplysningsloven 14 om internkontroll (begge er konsernomfattende fagområder). Jf. også f.eks. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten; forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester; opplæringsloven 9a-4 samt forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann (eksempler på sektorspesifikke fagområder). 7

8 avhenger av aktuelle krav og utfordringer til enhver tid. Ved prioritering av hvor mye ressurser som skal anvendes til forebyggende styringsaktiviteter som utarbeiding av rutiner, systemer og arbeidsdeling vs aktiviteter knyttet til praksis/løpende egenkontroll og intern etterkontroll/revisjon, må det tas hensyn til kravet om effektivitet og god ressursanvendelse. Systematiske risikoanalyser skal bidra til at ressursene rettes inn mot de områdene hvor sannsynlighet og konsekvens av manglende måloppnåelse tilsier at risikoen er størst. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser av saken Denne saken medfører at kravene til kommunens internkontrollarbeid klargjøres. Rolledelingen mellom byrådsavdelinger med konsernansvar og fagbyrådsavdelingene blir tydeligere. Likeledes blir det gjort tydelig hvilket prinsipielt ansvar som hviler på resultatenheter og etater. Saken medfører ikke nye plikter i forhold til den myndighet og det ansvar som utledes fra allerede eksisterende bestemmelser i lover, forskrifter, politiske vedtak (herunder delegasjonsvedtak), samt andre overordnede retningslinjer og instrukser for Bergen kommune. Kravet om at internkontrollen skal baseres på risikovurderinger, bidrar til å sikre prioritering i internkontrollarbeidet. Det forutsettes at byrådsavdelingene og underliggende enheter implementerer og følger opp rammeverket innenfor sitt vedtatte budsjett. Det må vurderes hvordan administrative ressurser kan styres for å sikre kompetanse og kapasitet til oppfølging av dette arbeidet. På bakgrunn av funn og anbefalinger i revisjonsrapporter (BDO 2014, Deloitte mars 2014) legges det i byrådets forslag til budsjett for 2015 opp til å opprette en ny stilling som skal styrke internkontrollarbeidet på konsernomfattende fagområder. Dette innebærer en ny stilling i BFEEs nye seksjon for internkontroll. I tillegg til en styrking av etterkontrollen på konsernomfattende fagområder, vil dette innebære økt kapasitet og kompetanse til å gi veiledning og støtte til byrådsavdelingene i deres utvikling av internkontrollfunksjonen. 8. Overordnet rammeverk for internkontroll i Bergen kommune basert på risikovurderinger Med utgangspunkt i forholdene som er beskrevet i denne saken, er følgende rammeverk for internkontroll utarbeidet for Bergen kommune: BERGEN KOMMUNES RAMMEVERK FOR INTERNKONTROLL BASERT PÅ RISIKOVURDERINGER Internkontroll basert på risikovurderinger skal bidra til å sette fokus på faktorer som er vesentlig for måloppnåelse innen vedtatte rammer, tjenesteleveranser med avtalt kvalitet og myndighetsutøvelse i tråd med gjeldende regler. I. Gyldighetsområde Bergen kommunes rammeverk for internkontroll gjelder for byrådsavdelingene og deres underliggende etater og resultatenheter (heretter kalt underliggende enheter), administrative organer på bystyresiden og kommunalt foretak. Rammeverket gjelder internkontroll på - konsernomfattende fagområder (som økonomi, anskaffelser, HMS, personal/organisasjon, IKT og informasjonssikkerhet) 8

9 - sektorspesifikke fagområder (som barnehage, skole, helse og omsorg, sosialtjenester, brannvern, byutvikling, byggesak, vann og avløp, kultur, idrett og så videre). II. Definisjon internkontroll Med internkontroll menes i videste forstand alt det en virksomhet gjør for å sikre betryggende kontroll. Dette omfatter systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter styres, planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lover, forskrifter samt virksomhetens overordnede beslutninger, reglementer og vedtak. III. Internkontrollens formål og virkemidler Internkontrollens formål er kontinuerlig forbedring for å sikre - målrettet og kostnadseffektiv drift - pålitelig rapportering - overholdelse av lover og regler - gjennomføring av bystyrevedtak/byrådsvedtak Den samlete internkontrollen skal 1. Legge grunnlag for riktig ressursbruk (rett første gangen) gjennom utarbeiding av rutiner og systemer til bruk i styring av virksomheten, samt sikring av rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og hensiktsmessig arbeidsdeling. Dette oppnås gjennom utarbeiding og ajourhold av regler, rutiner, prosedyrer, verktøy, opplæring, planlegging og organisering av arbeidet mm. 2. Sørge for at rutiner og systemer tas i bruk og følges opp i praksis og legge til rette for og betryggende kontroll gjennom dokumenterbar løpende egenkontroll. Dette oppnås ved at ledelsen påser at regelverk følges, vedtak iverksettes, relevant verktøy benyttes og at mål og resultater oppnås. 3. Legge til rette for korrigering og kontinuerlig forbedring gjennom etterprøving av systemer og praksis. Dette oppnås gjennom interne etterkontroller/revisjoner, herunder stikkprøvekontroller, evalueringer mm. Internkontrollen må tilpasses virksomhetens egenart og risiko, og skal oppfylle krav i gjeldende lover, forskrifter og politiske vedtak. IV. Myndighet og ansvar Byrådet har det overordnete ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Jf. kommuneloven 20 nr. 2. Myndighet til og medfølgende ansvar for å utøve internkontroll i kommunens virksomhet er delegert fra byrådet til fagbyrådene, og som hovedregel videredelegert til administrasjonen. Myndighet til og ansvar for å gjennomføre og følge opp nødvendige internkontrolltiltak følger av delegasjonslinjen. De til enhver tid gjeldende fullmaktsdokumenter og organisasjonsbeskrivelser redegjør nærmere for myndighets-, ansvars og oppgavefordelingen i internkontrollarbeidet. Med myndighet menes i denne sammenheng kompetanse til å fatte beslutninger og iverksette tiltak på et gitt område. Å ha myndighet innebærer at man formelt kan bli stilt til ansvar for beslutninger som er fattet og tiltak som er iverksatt, eventuelt mangel på beslutninger og tiltak. Denne formen for formelt 9

10 ansvar henger nøye sammen med tildelt kompetanse til å utøve skjønn og fatte beslutninger (myndighet). Denne bruken av begrepet ansvar skiller seg noe fra dagligtalen, der ansvarsbegrepet gjerne knyttes direkte til selve oppgaveutførelsen. Prinsipielt gjelder følgende: For konsernomfattende fagområder og arbeidsprosesser har kommunaldirektør med aktuelt konsernansvar på delegert fullmakt - myndighet til og ansvar for å utvikle og holde ved like felles, overordnede rutiner og systemer (regler, instrukser, retningslinjer og verktøy) - myndighet til og ansvar for å etterse at felles, overordnede rutiner og systemer implementeres i hele kommunens virksomhet på en tilfredsstillende måte - myndighet til og ansvar for å gjennomføre etterkontroller på de aktuelle fagområdene i hele kommunens virksomhet, herunder stikkprøvekontroller basert på risikoanalyse Kommunaldirektør med aktuelt konsernansvar har som oppgave å veilede byrådsavdelingene når det gjelder forståelse og bruk av konsernrutiner og systemer. Kommunaldirektøren i den enkelte byrådsavdeling har på delegert fullmakt - myndighet til og ansvar for å utvikle og holde ved like fagsystemer og rutiner for sine fagområder og arbeidsprosesser - myndighet til og ansvar for å implementere instrukser og faglige standarder som skal gjelde for underliggende enheter - myndighet til og ansvar for å påse at aktuelle systemer er etablert og benyttes i egen byrådsavdeling, at enhetene arbeider for å sikre personell/kompetanse og kapasitet (arbeidsdeling) samt at tilstrekkelig dokumentasjon foreligger. Dette gjelder både for konsernomfattende og sektorspesifikke fagområder/prosesser og kan skje både som løpende egenkontroll og som etterkontroll. Kommunaldirektøren i den enkelte byrådsavdeling har som oppgave å veilede underliggende enheter når det gjelder forståelse og bruk av aktuelle rutiner og systemer. Resultatenhetsleder har myndighet til å styre, følge opp og utvikle egen virksomhet innenfor gitte driftsfullmakter (økonomi-, personal- og fagfullmakter). Resultatenhetsleder er innenfor de gitte rammer ansvarlig for resultatene i egen resultatenhet og utøver ledelse for å oppnå vedtatte mål. Måloppnåelse er vesentlig for å sikre leveransen av tjenester til brukere, borgere og andre samfunnsaktører, i rett omfang og med rett kvalitet. For å sikre en målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av lover og regler samt gjennomføring av bystyrevedtak/byrådsvedtak har resultatenhetsleder - myndighet til og ansvar for at det foreligger et dokumenterbart internkontrollsystem basert på risikovurderinger, som oppfyller lovens krav - ansvar for å ta i bruk aktuelle konsernomfattende og fagspesifikke systemer og rutiner, tilpasset virksomhetens egenart og risikobilde - myndighet til og ansvar for å forestå løpende egenkontroll av enhetenes praksis, herunder å håndtere og korrigere avvik - myndighet til og ansvar for å gjennomføre etterkontroller i egen enhet - myndighet til og ansvar for å iverksette nødvendige tiltak innenfor eget ansvarsområde, innenfor tildelte rammer, gjeldende lover og regler, og i tråd med politiske vedtak For bystyrets kontor og kommunalt foretak gjelder tilsvarende prinsipper. V. Styringsprinsipp og styringsdialog Systematisk internkontroll er en viktig forutsetning for systematisk forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling. Internkontrollen inngår som en viktig og integrert del av styringen av virksomheten, og må følgelig være et sentralt tema i styringsdialogen mellom overordnete og underordnete enheter. 10

11 Styringsdialogen med underliggende virksomheter må organiseres på en måte som er tilpasset virksomhetens egenart og risikobilde. Styringsdialogen mellom byrådsavdelinger og underliggende enheter skal være dokumenterbar gjennom fastsettelse av mål og resultatkrav i årsoppdrag/lederavtaler, risikovurderinger, møtereferater etc. Bergen kommune benytter balansert målstyring i hele virksomheten. Resultatenhetsleder har ansvar for å melde fra til kommunaldirektør når systemer og/eller praksis som er nødvendig for å sikre måloppnåelse fremstår med vesentlige feil og mangler. Likeledes har kommunaldirektør ansvar for å melde fra til byråden om vesentlige feil, mangler samt ved betydelige avvik. Hver enkelt byrådsavdeling må melde fra til byrådsavdeling med konsernansvar ved eventuelle mangler og svikt i konsernomfattende rutiner og prosesser. På vesentlige risikoområder må behovet for særskilte rapporteringsordninger vurderes. Byrådsavdelingene må også legge vekt på at behovet for særskilt rapportering fra byrådet til bystyret vurderes, dersom det foreligger betydelige avvik fra vesentlige forutsetninger. Hvis leder er usikker på egen beslutningskompetanse, har vedkommende en plikt til å bringe saken til overordnet nivå for en avklaring. VI. Forutsetninger for et systematisk og helhetlig internkontrollarbeid Systematisk oppmerksomhet på følgende fem områder skal sikre et helhetlig og kontinuerlig arbeid med internkontroll i Bergen kommune. 2 a. Styrings- og kontrollmiljø Styrings- og kontrollmiljøet er grunnmuren i internkontrollsystemet, og består av ledelsens og medarbeidernes holdninger, etiske verdier og kompetanse. Kontrollmiljøet blir påvirket av hvordan virksomheten er organisert, hvilken ledelsesfilosofi som gjelder og hvordan lederskapet blir praktisert. Byrådsavdelingene og deres underliggende enheter, bystyrets administrative organer og kommunalt foretak må legge vekt på etablering av en hensiktsmessig organisasjonsstruktur med forsvarlig rolledeling tydelige fullmakter og rapporteringslinjer ved tildeling av myndighet og ansvar ledelsens og ansattes kompetanse og holdninger til kvalitet, avvik, risiko, styring og kontroll integritet, etiske verdier og etisk refleksjon b. Risikostyring Risikokartlegginger og risikovurderinger (risikostyring) skal sikre at ressurser prioriteres til områder av virksomheten hvor sannsynlighet for og konsekvens av svikt, feil eller mangler er størst. Det må gjøres skriftlige risikoanalyser både sentralt i byrådsavdelingene og i de underliggende enhetene, samt i bystyrets administrative organer og kommunalt foretak. Risikoanalyser sentralt i byrådsavdelingene vil danne grunnlag for prioritering av hvilke områder/enheter som skal følges opp fra byrådsavdelingsnivå. Byrådsavdelingene og deres underliggende enheter, bystyrets administrative organer og kommunalt foretak skal følge kommunens etablerte prinsipper for risikostyring. Informasjon, verktøy og veiledning om hvordan man kan gjøre risikovurderinger og etablere tiltak, går frem av kommunens nettside om risikostyring. 2 De fem områdene er i utgangspunktet basert på COSO-rammeverket. 11

12 c. Internkontrolltiltak Basert på risikovurderinger skal det settes i verk målrettete risikoreduserende tiltak der sannsynlighet for og konsekvens av svikt, feil eller mangler tilsier det (jf. pkt. b). Byrådsavdelingene og deres underliggende enheter, bystyrets administrative organer og kommunalt foretak har myndighet til og ansvar for å sette i verk nødvendige, målrettede interkontrolltiltak på eget myndighets- og ansvarsområde. Tiltakene kan rette seg mot både systemer, arbeidsdeling og praksis. Tiltak skal settes i verk innenfor godkjente økonomiske rammer. Vektleggingen av og balanseforholdet mellom - tiltak som virker forebyggende, det vil si legger grunnlaget for rett ressursbruk gjennom utvikling av systemer og arbeidsdeling - tiltak som virker i samtid gjennom oppfølging av praksis og løpende egenkontroll - etterkontroller som legger til rette for korrigering og kontinuerlig forbedring av systemer og praksis (intern etterkontroll/revisjon) må bestemmes ut fra virksomhetens og/eller fagfeltets egenart, det aktuelle risikobildet samt hensynet til kravet om effektivitet og god ressursanvendelse (kost-/nyttevurderinger). d. Informasjon og kommunikasjon For å oppnå god internkontroll, er det viktig med effektiv og oppdatert informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Dette er nødvendig for at ansvar og myndighet skal kunne ivaretas og utøves på en god måte i alle organisasjonsledd. Behovet for styringsinformasjon må defineres på alle nivåer og gå inn som en del av styringsdialogen. Byrådsavdelingene og deres underliggende enheter, bystyrets administrative organer og kommunale foretak må legge vekt på - tydelig skriftlig og muntlig kommunikasjon og forventningsavklaringer knyttet til delegasjon av myndighet og medfølgende ansvar - systematisk kommunikasjon og gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner i styringslinjen om risikovurderinger, risikoreduserende tiltak, måloppnåelse samt ulike typer avvik - at kommunikasjonen er kjennetegnet av åpenhet og at problemer kan tas opp uten frykt for represalier. e. Ledelsens oppfølging For å sikre gjennomføring av handlinger og endringer som er nødvendige for å oppnå god internkontroll, er ledelsens oppfølging svært viktig. Ledelsen må etablere, tilpasse og videreutvikle systemer og praksis som sikrer at internkontrollsystemet fungerer på en effektiv måte over tid. Internkontrollarbeidet skal ses i sammenheng med kvalitet og inngå som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring av systemer og praksis. Avvik som avdekkes gjennom internkontrollen skal følges opp med korrigerende tiltak og bidra til organisatorisk læring og forbedring. Ledelsen må sørge for at medarbeidere i egen enhet er innforstått med formålet med internkontrollen, og hvilke krav som stilles om betryggende kontroll på det aktuelle tjenesteområde, både i henhold til gjeldende lovverk og kommunens egne vedtak og rutiner og systemer. En sentral oppgave for ledelsen er å bidra til å håndtere dilemmaer, hvor det ikke er opplagt hva som vil være den rette løsningen. 12

13 Litteratur Bernt J. F og Overå O. (2011): Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Nr. 107 Med kommentarer, Kommuneforlaget, Oslo (5. utgave, 1. opplag) BDO (januar 2014): Rapport. Evaluering av Bergen kommune sitt overordnete arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet Direktoratet for økonomistyring: Veileder i internkontroll. DFØ 04/2013 Deloitte AS (mai 2014): Forvaltningsrevisjon av interkontroll i Bergen kommune. Kemneren Deloitte AS (mars 2014): Forvaltningsrevisjon Bergen kommune, Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Deloitte AS (mai 2013): Forvaltningsrevisjon av interkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Deloitte AS (mai 2013): Forvaltningsrevisjon av interkontroll i Bergen kommune. Kalfaret sykehjem Deloitte AS (mai 2013): Forvaltningsrevisjon av interkontroll i Bergen kommune. Trafikketaten Deloitte AS (april 2013): Forvaltningsrevisjon av interkontroll i Bergen kommune. Enhet for psykisk helse Laksevåg Deloitte AS (april 2013): Forvaltningsrevisjon av interkontroll i Bergen kommune. Loddefjord skole Direktoratet for økonomistyring (2013): Veileder i internkontroll Kommunerevisjonen 2009: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger i Bergen kommune. Revisjonsrapport 69/F-08 KS Effektiviseringsnettverkene (2012): Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus. Oslo kommune (2008): Overordnet rammeverk for god internkontroll i Oslo kommune (byrådssak 1057/08) Ot.prp. nr. 70 ( ): Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) 13

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

INTERNKONTROLL KFIN

INTERNKONTROLL KFIN INTERNKONTROLL KFIN 010616 Internkontroll Byrådets ansvar etter kommuneloven 20 nr. 2: Administrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og være gjenstand for betryggende

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Kartlegging av Bystyrets kontors arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet

Kartlegging av Bystyrets kontors arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Rapport Kartlegging av Bystyrets kontors arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Oslo, 30. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Byrådssak 1383 /15. Ny strategi for informasjonssikkerhet ESARK

Byrådssak 1383 /15. Ny strategi for informasjonssikkerhet ESARK Byrådssak 1383 /15 Ny strategi for informasjonssikkerhet GOBR ESARK-1727-201525637-1 Hva saken gjelder: Byråden for finans, eiendom og eierskap legger i denne saken frem en ny strategi for informasjonssikkerhet.

Detaljer

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral BYRÅDSLEDERS AVDELING BergenRådhus Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOM M U N E Telefonsentral 05556 postmottak.byradsleder@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kontrollutvalget Deres ref. Deres brev

Detaljer

Byrådets valg av løsning i arbeidet med å sikre betryggende kontroll

Byrådets valg av løsning i arbeidet med å sikre betryggende kontroll BYRÅDSLEDERS AVDELING Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefonsentral 05556 postmottak.byradsleder@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kontrollutvalget v/kontrollutvalgets sekretariat Deres

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Audit & Advisory Mars 2014 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 8 1.1 Bakgrunn... 8 1.2 Formål og

Detaljer

Risikovurderinger Bergen kommune

Risikovurderinger Bergen kommune Risikovurderinger Bergen kommune Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon Oslo, 30. juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Uttalelse til Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet»

Uttalelse til Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet» Byrådssak 1093 /14 Uttalelse til Rapport fra BDO «Evaluering av Bergen kommune sitt overordnede arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet» GRHO ESARK-126-201404819-3 Hva saken

Detaljer

Arkivplan som verktøy for internkontroll i kommunene

Arkivplan som verktøy for internkontroll i kommunene Arkivplan som verktøy for internkontroll i kommunene Kontaktkonferansen, IKA Finnmark, Alta, 26. september 2017 INFORMASJONSFORVALTNING KARI REMSETH KARILREMSETH@GMAIL.COM Agenda Arkivplan Bestemmelsene

Detaljer

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Plikt til interkontroll Introduksjonsloven 24 Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 201626613-1 Saksbehandler: RKR Emnekode: ESARK-0305 Til: Fra: Kontrollutvalget Bystyrets kontor Dato: 31. august 2016 Tilbakemelding fra Bystyrets kontor på BDO-rapport

Detaljer

Gjennomgang av resultatenheter i Bergen kommune. Prosjektplan/engagement letter

Gjennomgang av resultatenheter i Bergen kommune. Prosjektplan/engagement letter Gjennomgang av resultatenheter i Bergen kommune Prosjektplan/engagement letter November 2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Koordinering med andre kontrollinstanser...

Detaljer

Forebygging av misligheter og korrupsjon

Forebygging av misligheter og korrupsjon Forebygging av misligheter og korrupsjon Krever aktive ledere Erkjenne risiko Etablere tiltak og sjekke etterlevelse Gode rollemodeller Fokus på regelverk og etiske retningslinjer Økt fokus på inntekter:

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 19. januar Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling

Folkevalgtopplæringen 19. januar Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling Folkevalgtopplæringen 19. januar 2017 Bjørn Ølberg Seniorrådgiver Byrådsleders avdeling Hva er delegasjon? Delegasjon representerer en effektiv måte å styre på. Ledelsen kan ikke løse alle oppgaver selv.

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Rådmannens internkontroll omfang og løsningl

Rådmannens internkontroll omfang og løsningl Rådmannens internkontroll omfang og løsningl Ved rådmann Marit Langfeldt Ege Bærum kommune Arbeidsgruppas anbefalinger Gode og og formålstjenlige anbefalinger fra arbeidsgruppa Rolleforståelse og godt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Internkontroll. SUHS-konferansen 2016

Internkontroll. SUHS-konferansen 2016 SUHS-konferansen 2016 Vi starter med en liten video https://www.youtube.com/watch?v=usf-vgxmeuq Hva legger vi i begrepet internkontroll? Stikkord: Kontroll av interne rutiner, rammer skal ikke overskrides,

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Stein A. Ytterdahl Rådmann Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hvilke overordnede tanker styres kommunen etter, herunder kort om organisering, omfang og

Detaljer

Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015

Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015 Saksnr: 201511661-25 Saksbehandler: KAKL Delarkiv: ESARK-07 Rapport fra Prosessgruppe 1 Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Hvordan ha orden på internkontrollen?

Hvordan ha orden på internkontrollen? Hvordan ha orden på internkontrollen? Ola Otterdal Kundeforum 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1. Kort om DFØs veiledningsmateriell og kompetansetilbud 2. Hva er internkontroll og hva

Detaljer

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1377 /15. Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1377 /15 Offentleglova og fagnotaters status i Bergen kommune BJOL ESARK-0513-201302298-10 Hva saken gjelder: Offentlighet om hvordan f eks en kommune løser sine oppgaver, representerer en verdi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kontrollsystem SKOP 201200318 Sist rettet 09.04.2013 SYSTEM FOR KONTROLL AV BYDELENES MYNDIGHETSUTØVELSE OG OPPGAVEUTFØRELSE ETTER BARNEHAGELOVEN 1.

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

Kartlegging av Bergen brannvesens arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet

Kartlegging av Bergen brannvesens arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Rapport Kartlegging av Bergen brannvesens arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Oslo, 30. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 Foto: Wencke S. Olsen Vedtatt av bystyret i Sandnes 17.10.2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Overordnet

Detaljer

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 1 Tema Hva er god ledelse av det kommunale barnevernet og av sosiale tjenester i

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

Startbilde. Etikk, antikorrupsjon og internkontroll. Kommunestyret Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune

Startbilde. Etikk, antikorrupsjon og internkontroll. Kommunestyret Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune Startbilde Etikk, antikorrupsjon og internkontroll Kommunestyret 30.08.2017 Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune Den grunnleggende styringen avgjørende 76.Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar.

Detaljer

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente?

Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? Rådmannens internkontroll - hva kan kontrollutvalgene forvente? NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 6.feb 2014 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS RÅDMANNENS INTERNKONTROLL- ORDEN I EGET HUS Bakgrunn Hva

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ELEKTRONISK

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Overordnet internkontroll i barneverntjenesten

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Overordnet internkontroll i barneverntjenesten Dokumentet kan unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven 5 om utsatt innsyn for saker som revisor skal rapportere til kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Overordnet internkontroll i

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kartlegging av Byrådsleders avdelings arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet

Kartlegging av Byrådsleders avdelings arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Rapport Kartlegging av Byrådsleders avdelings arbeid med å forebygge, avdekke, og håndtere økonomisk kriminalitet Oslo, 30. mai 2016 Y Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1.

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. mars 2015 Saksnr: 201331992-65 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 Ansvarsområder

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Informasjonssikkerhet Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Om meg Øyvind Rekdal Utdannet sivilingeniør Jobber som seniorrådgiver i seksjon for virksomhetsutvikling i Miljødirektoratet Prosjektleder for å implementere

Detaljer

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Styresak 050-2017-1 Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

Krav til ledelse og kvalitet

Krav til ledelse og kvalitet Krav til ledelse og kvalitet - ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland 11 mai 2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

Det er viktig å være oppmerksom på at det er forretningsutvalget som kollegium som har arbeidsgiveransvaret, ikke enkeltpolitikere.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er forretningsutvalget som kollegium som har arbeidsgiveransvaret, ikke enkeltpolitikere. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201604261-2 Saksbehandler: EARE Emnekode: ESARK-0200 Til: Fra: Forretningsutvalget Bystyredirektør Dato: 29. januar 2016 Oversikt arbeidsgiverfunksjoner på

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Byrådssak 1191 /15. Klassifisering av informasjonssystemer i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1191 /15. Klassifisering av informasjonssystemer i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1191 /15 Klassifisering av informasjonssystemer i Bergen kommune LIBR ESARK-1727-201512221-1 Hva saken gjelder: Byråden for finans, eiendom og eierskap legger i denne saken frem en rapport som

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. For toppleder Oppdatert:

Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. For toppleder Oppdatert: Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Oppdatert: 7.6.2017 Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Som toppleder er du ansvarlig for at din virksomhet har velfungerende

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer