Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012"

Transkript

1 Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012 Rapport om UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3 E-post: Nettside: Telefon: februar 2013

2 Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012 Rapport om UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Innhold 1. SAMMENDRAG 2. INNLEDENDE BETRAKTNINGER 3. OM ENHET FOR BHT 4. PERSONELL VED ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE 5. AKTIVITETER OG BISTAND TIL UIO OVERSIKT SAMLET AKTIVITET VED ENHET FOR BHT I MÅLRETTEDE HELSEUNDERSØKELSER OG HELSEOPPFØLGING AV ENKELTANSATTE INKLUDERENDE ARBEIDSLIV, SYKEFRAVÆR, ATTFØRING KARTLEGGINSBISTAND TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSR GRAVIDE ARBEIDSTAKERE SAMTALER MED ANSATTE RÅDGIVNING OG BISTAND TIL ARBEIDSGIVER JULI AKAN DATABRILLER FYSISK AKTIVITET I ARBEIDSTIDEN VERNETJENESTEN OPPLÆRING, KURS OG FOREDRAG DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPER OG KURS FOR UIO ANSATTE ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE KOMPETANSEUTVIKLING AV EGET PERSONELL I EGET HMS-ARBEID ARBEID MED NETTET ONFLIKTHÅNDTERING UTVALGTE RAPPORTER 12 VEDLEGG 1. RAPPORT PÅ HANDLINGSPLANEN FOR UIOS BRUK AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT) I

3 1. SAMMENDRAG Oversikt over aktiviteter i 2012: - AKAN-arbeid, - Arbeid med handlingsplan for bruk av BHT - Arbeidsplassvurderinger - Attføring, omplassering/tilrettelegging, vurdering av funksjonsevne - Avholdelse av workhops ved arbeidsmiljøutvikling - Bistand til gravide arbeidstakere - Bistand ved ulike typer hendelser - Deltakelse i arbeidsgrupper - Foredrag - IA-arbeid - Kartlegginger - Konflikthåndteringsbistand - Kursvirksomhet - Mobbing og trakassering - samtaler og rådgivning - Målrettede helseundersøkelser - Risikovurderinger - Rådgivning og veiledning for ansatte og verneombud - Sakkyndig arbeid - Sykefraværsarbeid, dialogmøter - Utarbeidelse og implementering av nye prosedyrer, ajourføring av kvalitetssikringsrutiner og kompetanseplan. - Utvikling av websider Enhet for bedriftshelsetjeneste har i løpet av 2012 bistått følgende enheter: - Det humanistiske fakultet - Det juridiske fakultet - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Det medisinske fakultet - Det odontologiske fakultet - Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Det teologiske fakultet - Kulturhistorisk museum - Naturhistorisk museum - MLS - Bioteknologisenteret og NCMM - Senter for kjønnsforskning - Senter for utvikling og miljø - Sentraladministrasjonen - Universitetsbiblioteket 2

4 2. INNLEDENDE BETRAKTNINGER 2012 var det første året med full drift av en godkjent, intern bedriftshelsetjeneste ved UiO. I denne sammenheng er det utarbeidet og implementert en rekke nye prosedyrer. Ved årets start var det utarbeidet en handlingsplan for UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten basert på behov fremkommet i møter med fakultetene, museene og sentraladministrasjonen. I løpet av året er det tilkommet en rekke oppdrag, og det er gjort tiltak for å gjøre BHTs tjenester bedre kjent - blant annet ved å publisere BHTs tjenestekatalog på UiOs nettsider. Dette har medført at vi høsten 2012 kunne utarbeide en betydelig mer omfattende og detaljert handlingsplan for Møtene med de ulike enhetene høsten 2012 viste at det fremdeles ikke er godt nok kjent i organisasjonen at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøte 1 i forbindelse med sykefravær. Dette gjenspeiles også i våre tall over deltagelse på dialogmøter. Det er derfor et forbedringspotensial i forhold til oppfølgingen av sykefravær ved UiO. Handlingsplanen for 2012 ligger som vedlegg til rapporten (vedlegg 1). Status for de enkelte aktivitetene er påført i siste kolonne. Årsrapporten beskriver aktivitetene i større detalj og inkluderer også oppdrag som er kommet til etter at årsplanen ble laget. I tillegg til tjenester til de ulike enheter ved UiO, har BHT også jevnlig kontakt med HMSstab, Teknisk avdeling og Personalseksjonen i OPA om saker som ligger i grensesnittet til kompetanseområdene til BHT. Dette er et samarbeid som vil bli ytterligere fulgt opp i tiden fremover. BHT har også jevnlig kontakt med hovedverneombudet. Arbeidet med å oppgradere helse- journalsystemet (Gaia HMS ) prioriteres, men har møtt på tekniske vanskeligheter. Vi ønsker et system som i tillegg til å ivareta BHTs lovpålagte journalplikt, også gjør det enklere å gi god rapportering til UiO. Lokalene i Sogn Arena er dårlig egnet for bedriftshelsetjenesten. Vi avventer fortsatt svar fra Teknisk avdeling vedrørende bedre egnede lokaler. 3

5 3. OM ENHET FOR BHT Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) ble vedtatt opprettet i UiOs styremøte 1. mars Det at universitetet har vedtatt å ha en egenordning, innebærer at universitetet fortsetter ordningen med sentralt finansiert bedriftshelsetjeneste for enhetene og de ansatte. Det er utarbeidet en Instruks for Enhet for BHT som sier at enheten skal bistå UiO i det forebyggende HMS-arbeidet, følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og helsefremmende arbeidsforhold. BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidet med å nå HMS-målet ved UiO. Se også: Bedriftshelsetjenesten skal bistå med oppgaver i det omfang som UiO har behov for, og som er definert i UiOs plan for bruk av BHT. Prioriteringer av BHTs arbeidsoppgaver gjøres i henhold til risikovurderinger og lovverk, i samråd med HMS-sjef og HR-direktør. Den årlige handlingsplanen for UiOs bruk av BHT legges frem for AMU. Enhet for BHT er UiOs foretrukne leverandør av bedriftshelsetjenester. Av kapasitetshensyn vil BHT ikke kunne utføre alle oppdrag, og UiO har derfor i 2012 inngått en rammeavtale med Synergi helse som leverer tjenester enhet for BHT ikke har kapasitet til (primært yrkeshygiene). Enhet for bedriftshelsetjeneste er organisatorisk underlagt HR-direktør. Bedriftshelsetjenesten bistår ved direkte henvendelser fra ansatte, ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte.. I følge Arbeidsmiljøloven skal bedriftshelsetjenesten ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Dette innebærer at informasjon, råd og forslag til tiltak fra BHT skal bygge på en faglig vurdering. Bedriftshelsetjenesten forholder seg i sin aktivititet til den internasjonale standarden i Code of Ethics for occupational health professionals Helsepersonell i BHT har taushetsplikt og journalplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Universitetet i Oslo har mange og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Det er en stor organisasjon med mange ulike typer arbeidsplasser som for eksempel laboratorier, kontorarbeidsplasser, verksteder og parkanlegg. Enhet for bedriftshelsetjeneste bidrar med sine tjenester til UiOs arbeid med å nå målsettingene i Strategi 2020 om Det gode universitet. Det gjelder i arbeidet med at ansatte i forskjellige livsfaser og med forskjellig bakgrunn og funksjonsevne skal kunne utvikle sitt potensiale og bidra til felles mål enten arbeidsområdet er forskning, undervisning, formidling eller forvaltnings- og støttefunksjoner, samt målet om at universitetet skal ha en kultur i HMS-arbeidet som fokuserer på forebygging. Enhet for BHTs tjenester er presentert i vår tjenestekatalog på nettet: 4

6 4. PERSONELL VED ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE I 2012 Knut Andresen Trine Evensen Gry Kristina Husebø Anna-Lena Lie Kristina Lundh Yrkeshygieniker: Fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, kartlegginger, målinger, risikovurderinger Bedriftssykepleier: IA, AKAN, sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, smittevern Psykolog ( 50 %): Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, sykefravær Bedriftslege (50 %): Målrettede helseundersøkelser, rådgivning gravide, yrkesskader, yrkessykdom Bedriftsergoterapeut (vikar ut februar 2012): Arbeidsplassvurderinger, ergonomi, vurdering av funksjonsevne, IA, åpent kontorlandskap Carolina, Lybäck-Forsbacka Kristine Mollø-Christensen Liv Norderud Bedriftsfysioterapeut: Arbeidsplassvurderinger, ergonomi, vurdering av funksjonsevne, IA Rådgiver: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, kartlegging, verneorganisasjon, IA, HMS, lokal nettredaktør Rådgiver: Fysisk aktivitet, innkjøp, Handlingsplan 2013, intern administrasjon. Elin Olaug Rosvold Seksjonssjef, bedriftslege (50 %): Rådgivning, observatør i AMU 5

7 5. AKTIVITETER OG BISTAND TIL UiO I Oversikt samlet aktivitet ved Enhet for BHT i 2012 Antall ansatte 2012: 9 Antall årsverk 2012: 6,7 (inkludert ergoterapeut i vikariat ut februar 2012) Aktivitet Internt planarbeid\kvalitetssikring\kompetanseheving\administrasjon 1,6 Arbeidsplassvurderinger, ergonomisk veiledning 0,6 Kurs 0,6 Sykefraværsoppfølging inkludert dialogmøter, samtaler med 1,1 arbeidsgiver\arbeidstaker\nav\behandlere Yrkeshygieniske utredninger 0.7 Veiledning psykososiale problemstillinger ansatte\ledere\miljøer (inkludert AKAN) 0,5 Målrettede helseundersøkelser 0.3 Arbeidsmedisinsk oppfølging av enkeltansatte (inkludert gravide arbeidstakere) 0,3 Utredning\prosjekter 0,4 Rådgivning til verneombud, ledere, tillitsvalgte 0,2 Informasjon\nettarbeid 0,3 Fysisk aktivitet i arbeidstiden 0,1 Årsverk Status for Handlingsplanen 2012 er gitt i et eget vedlegg i Årsrapporten (vedlegg ) Målrettede helseundersøkelser og helseoppfølging av enkeltansatte De målrettede helseundersøkelsene er regulert av Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, samt basert på en risikovurdering dvs. en vurdering av om det er sannsynlig at sykdom eller ugunstige helseeffekter kan oppstå under de eksponeringsforhold som den ansatte arbeider under. Det forutsettes også at det er utviklet egnede undersøkelses- eller prøvemetoder for å påvise sykdom eller helseeffekt forårsaket av den aktuelle eksponeringen. I 2012 har 45 ansatte vært inne til målrettede helseundersøkelser på bakgrunn av eksponering for støy og dyreallergen. Som et ledd i å forebygge sykdom, vaksinerer BHT ansatte som har et arbeid der de kan utsettes for sykdomsfremkallende smitte: Dette gjelder blant annet ansatte som arbeider med VVS-oppgaver, ansatte som jobber i parkanlegg, renholdere og ansatte som jobber med humant materiale. I 2012 har 25 ansatte blitt vaksinert (1-3 konsultasjoner per person avhengig av hvilke vaksiner som gis). Det har også vært helseoppfølging av enkeltansatte på grunn av helseplager som kan være relatert til arbeidsmiljøet, for eksempel kjemikalier, biologiske faktorer, arbeidsrelaterte skader/plager og inneklima. Etter Arbeidsmiljøloven skal alle sykdommer og helseplager som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon, meldes skriftlig til Arbeidstilsynet. Meldingen innebærer ikke endelig 6

8 stillingstaking til årsakssammenheng og krever ingen fullstendig forhåndsutredning. Det skal meldes på begrunnet mistanke. Bedriftslegen har i 2012 sendt melding på to enkeltpersoner. Grønn resept: Syv stykker skrevet ut av bedriftsfysioterapeut og bedriftssykepleier Inkluderende arbeidsliv, sykefravær, attføring Flere av sykefraværssakene som BHT involveres i, er relativt komplekse og omfattende. En del av sakene har også elementer av konflikt i seg, noe som gjør sakene ekstra utfordrende og tidkrevende å håndtere. I henhold til Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal BHT delta på dialogmøte 1 (ved syv ukers sykefravær). BHT kan også innkalles til dialogmøte 2 (ved 26 ukers fravær) hvis arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. I 2012 har BHT deltatt på 27 dialogmøter. I følge OPA var 72 ansatte sykmeldt over ni uker i Dette kan tyde på at det fremdeles ikke er godt nok kjent i organisasjonen at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøtene. Sykefraværssaker innebærer også å avklare forhold rundt den sykmeldte. Det er derfor av stor betydning at BHT har mulighet for å ha kontakt med Fraværsgruppa i Lønningsseksjonen. BHT vil også ha dialog med eksterne som f.eks Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er en tverrfaglig tilnærming til sykefraværssakene, og flere av BHT-personellet er ofte involvert i samme sak. Enhet for bedriftshelsetjeneste bidrar med råd til ansatt og leder, formidler relevant bistand, og bidrar i forbindelse med tilrettelegginger. Bistanden kan være forebyggende for å unngå sykmelding, eller for å få den sykmeldte tilbake til arbeid. Dette medfører også en god del møtevirksomhet utenom dialogmøtene Kartleggingsbistand Det har vært stor etterspørsel etter yrkeshygienisk bistand og målinger i forbindelse med ulike typer inneklimaproblemer og arbeidsmiljøfaktorer. Dette har vært problematikk knyttet opp til grupper av ansatte, men det har også vært jobbet opp mot enkeltpersoner som rapporterte at de opplevde plager/ubehag på sine arbeidsplasser. Det ble gjennomført tre kartlegginger og målinger av inneklima relatert til lufttemperatur, støv og luftkvalitet. Det ble også gjennomført én støykartlegging på laboratorium, samt at det ble foretatt en større støykartlegging av teknisk personell i Parkanlegget. Når det gjelder biologisk helserisiko, ble det gjennomført én måling av endotoksiner, én støvprøvetaking og to muggsoppmålinger. Tilsvarende for kjemikalieprøvetaking, ble det gjennomført tre målinger av blant annet formaldehyd og andre flyktige organiske forbindelser i arbeidsatmosfæren. I tillegg har yrkeshygieniker vært involvert i to byggesaker. Arbeidstilsynets pålegg i 2008 om medisinsk overvåking av de ansatte i forsøksdyrestallen, Avdeling for komparativ medisin (ved IMB), resulterte i prøvetaking av dyreallergener i arbeidsatmosfæren i 2009 og I den forbindelse ble det gjennomført et samarbeid mellom STAMI og BHT i 2011/12 når det gjaldt analyser og bearbeiding av måleresultatene fra disse prøvetakingene. Dette arbeidet var svært omfattende, og det medgikk mye tid til tolkning av måleresultatene og rapportskriving i Dette tre-delte måleprogrammet (gammel, midlertidig og ny dyrestall) med monitorering/prøvetaking av ansattes allergeneksponering i forsøksdyrestallen, vil bli videreført i Det ble foretatt en større investering av måleutstyr i 2011, og det har derfor ikke vært behov for investering av slikt utstyr i Det ble innkjøpt et ph-meter. Der det var behov for spesiell type måleutstyr (f.eks prøvetakingspumper), ble dette innleid fra analyselaboratoriene. 7

9 5.5. Arbeidsplassvurdering, tilrettelegging og ergonomisk kartlegging Etterspørselen etter individuelle ergonomiske arbeidsplassvurderinger er fortsatt høy. Ved siden av at ansatte selv tar direkte kontakt med helsepersonellet for hjelp og veiledning, har også tydeliggjøringen av leders ansvar i sykefraværsoppfølgingen ført til flere henvendelser. Henvendelser kommer også fra lokal HMS-koordinator og verneombud, eller blir initiert i forbindelse med dialogmøter. Det er en økt bevissthet rundt betydningen av å forebygge plager, og flere ledere bestiller ergonomiopplæring for grupper av ansatte, i kombinasjon med individuell veiledning. Det er gjennomført gruppeopplæring i kontorergonomi for 11 enheter/institutt (HF, MED, SV, UB, SA). I etterkant av opplæringen har ansatte fått tilbud om individuell rådgiving og tilrettelegging ved behov. Det er også gjennomført et kurs i ergonomi for renholdere i TA. I forbindelse med individuelle arbeidsplassvurderinger er det gjennomført befaring av kontorer og laboratorier, samt gitt bistand til å utvikle gode arbeidsvaner og finne egnet utstyr/hjelpemidler. Rapportskriving i etterkant av arbeidsplassbesøk inngår, samt i noen tilfeller oppfølging av anbefalte tiltak. I 2012 har BHT gjennomført individuell ergonomisk kartlegging og tilrettelegging av arbeidsplasser for 155 ansatte. Personer med permanent funksjonsnedsettelse utgjør en liten, men prioritert målgruppe. Bistand til denne målgruppen omfatter ofte, i tillegg til arbeidsplassvurdering, kontakt med andre enheter og instanser, for eksempel Teknisk avdeling, NAV, Hjelpemiddelsentralen, utstyrsleverandører og kommunehelsetjenesten. I 2012 har det også vært noen henvendelser, f.eks. angående syn, hørsel og fysisk funksjonsnedsettelse. Det er gjort fire ergonomiske kartlegginger for å vurdere arbeidsplasser for flere ansatte, for eksempel i kontorlandskap, skrankefunksjoner eller kartlegging av belysning. (SA, UB, JUS, UV). I januar og februar 2012 var det i tillegg til fast ansatt bedriftsfysioterapeut i 100 % stilling, også en ergoterapeutvikar. 5.6 Gravide arbeidstakere Gravide arbeidstakere tar kontakt med BHT i all hovedsak på bakgrunn av engstelse for arbeid med kjemikalier på laboratoriet. En del problemstillinger dreier seg om ergonomiske forhold og plager relatert til muskel og skjelett. I 2012 har fysioterapeuten bistått med arbeidsplassvurdering og tilrettelegging for tre gravide arbeidstakere Samtaler med ansatte Det er ansatte som har behov for samtale med BHT om arbeidssituasjonen. Bakgrunnen for å ta kontakt kan være sammensatt. Det kan dreie seg om både somatiske og psykiske plager, om utstøting, om opplevelse av mobbing/trakassering, seksuell trakassering, oppfølging etter kritiske hendelser, utbrenthet, vanskeligheter med å takle oppgaver på grunn av helseproblemer osv. Resultatet av samtalene er enten rådgivning overfor den ansatte, eller involvering av leder og arbeidsmiljø, hvis den ansatte ønsker det. Dette innebærer mye kontakt i forhold til enheten, fastlege og NAV. Totalt har ca 40 ansatte vært i denne typen samtaler. På bakgrunn av samtalenes kompleksitet gjennomføres noen av samtalene med to fra BHT til stede. Flere av disse sakene er omfattende og går over lang tid. Sakene innebærer også ofte kontakt med tillitsvalgte og verneombud. 8

10 5.8. Rådgivning og bistand til arbeidsgiver Enhet for bedriftshelsetjeneste har bistått arbeidsgivere i ledelsesutfordringer de har hatt ved: - Sykefravær - Psykososiale problemstillinger - Organisatoriske problemstillinger - Ansatte med rusproblemer - Ansatte med helseproblemer - Gjennomføring av HMS-aktiviteter - Aldersrelaterte problemstillinger Bistanden har form av rådgivning og veiledning, tilbud om samtaler med de berørte, samt deltakelse i møter juli BHT har deltatt i arbeidet med UiOs ivaretakelse av studenter og ansatte etter de tragiske hendelsene 22. juli 2011 og rettssaken i Rådgivning overfor arbeidsgiver og samtaler med ansatte har vært en del av dette AKAN AKAN-hovedkontaktene og bedriftssykepleier har hatt ett møte i I møtet har det vært en statusgjennomgang av individuelle AKAN-avtaler man er involvert i. Tre AKANhovedkontakter, bedriftslege og bedriftssykepleier deltok på AKANs høstkonferanse. Det er også etablert et nettverk for de som jobber med rusproblematikk i Arbeidslivet ALOR nettverk, i 2012 var bedriftssykepleier og to av AKAN hovedkontaktene med på ett møte Databriller Rutinen for refusjon av databriller innebærer at de ansatte selv, i samarbeid med sin leder, skal sørge for enkel kartlegging av sin arbeidssituasjon, samt søke godkjenning av kjøp hos nærmeste leder. Godkjenningsordningen fra HMS-personell er bortfalt. HMS-stab har utarbeidet en prosedyre som ligger på UiOs nettsider. Noen ansatte med spesielle behov trenger bistand i forbindelse med anskaffelse av databriller. Dette gis av bedriftsfysioterapeuten. Det er fortsatt en del korrespondanse og telefoner i forhold til databrilleordningen. Fra 1.mai 2012 har UiO ingen rammeavtale for innkjøp av databriller Fysisk aktivitet i arbeidstiden Tilbudet om mulighet for fysisk aktivitet i arbeidstiden startet opp høsten 2007 og er etter hvert blitt godt kjent blant de ansatte. Enhet for bedriftshelsetjeneste drifter tilbudet i samarbeid med SiO. Tilbudet er satt sammen av Drop In-aktiviteter, dvs SiO-aktiviteter hvor UiO-tilsatte også kan delta (f.eks. spinning),og introduksjonskurs (f.eks. innendørs klatring) som er egne UiOkurs for tilsatte. Det ble tilbudt fire Drop In-aktiviteter og fire introduksjonskurs hvert semester i I tillegg kommer tilbudene fra Bedriftsidrettslaget, UiOBIL. For å gjøre tilbudet kjent, utarbeides det i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen plakater og foldere som sendes ut til alle enheter ved UiO hvert semester. Se også: 9

11 5.13. Vernetjenesten BHT har bidratt med: - Foredrag ved verneombudssamlinger - om bedriftshelsetjeneste og enhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten. - Løpende arbeid med rådgivning til verneombud. - Det har vært avholdt egne møter med hovedverneombudet Opplæring, kurs, foredrag Det ble utviklet nye kurs i ergonomi, inneklima og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i forbindelse med revisjonen av 40-timers grunnkurset ved UiO. Kursene ble avholdt i juni og desember. Det har også blitt gitt opplæring/kurs/foredrag - til spesielle grupper innen ergonomi - om rusgift i arbeidslivet - om åpent kontorlandskap - om den gode kollega - workshop: arbeidsmiljøutvikling - helsefremmende arbeidsplasser - dialogmøter I forbindelse med IA og sykefraværsoppfølging hadde bedriftsfysioterapeut og bedriftssykepleier i samarbeid med Lønningsseksjonen og Personalseksjonen åtte kurs à tre timer for totalt ca 95 personer Enheten har deltatt i evaluering av nytt HMS grunnkurs for UiO Deltakelse i arbeidsgrupper Personell ved enheten har i løpet av året deltatt i følgende arbeidsgrupper: - IA og sykefravær (internt UiO). - Utvikling av en felles arbeidsmiljøundersøkelse for universitet- og høgskolesektoren. - Åpent kontorlandskap - Utarbeide anbudsspesifikasjoner i forbindelse med innkjøpsavtale av personlig verneutstyr. - Ressursgruppen Bistand i krise (består av ansatte fra SIO og UiO) - IHR i OPA, innspillsgruppe bestående av ansatte - Prosjektgruppe om risikovurdering (internt BHT) 10

12 6. Enhet for bedriftshelsetjeneste 6.1. Kompetanseutvikling av eget personell i 2012 Deltakelse på seminarer/konferanser/kurs - To ansatte, rådgiver og psykolog, har gjennomført Grunnkurs for bedriftshelsepersonale ved STAMI (4 ukesamlinger) - En ansatt har gjennomført Master i helsefremmende arbeid (bedriftsfysioterapeut) - Fagseminar, NFF:s faggruppe for ergonomi. Trondheim. 3 dager (bedriftsfysioterapeut) - Norsonic akustikkurs (Yrkeshygieniker) - EcoOnline - ECO Archive (Yrkeshygieniker) - Standard Norge - NS 5814 Krav til risikovurderinger (Yrkeshygieniker og bedriftssykepleier) - Helsedirektoratet inneklimakonferanse (Yrkeshygieniker) - Universitetet for miljø- og biovitenskap seminar om lab.sikkerhet (Yrkeshygieniker) - UiO - Kurs i målretta helseundersøkelser (Yrkeshygieniker, bedriftslege og bedriftssykepleier) - AKAN høstkonferanse (Bedriftslege og bedriftssykepleier) - NIVA. Bullying and Harassment at Work. (Psykolog) - Kurs i funksjonsvurdering, Modum FBHT (bedriftsfysioterapeut) - Organisasjonsfaglig seminar Inkluderende Arbeidsliv for Unio-medlemmer (bedriftsfysioterapeut) - Kvinners helse STAMI-kurs (rådgiver psykososialt) - Fagseminar NHO for bedriftshelsetjenester (bedriftssykepleier, rådgiver psykososialt) - Sees i morgen? NAV-kurs (rådgiver psykososialt) - Lederkurs arrangert av Den norske legeforening (leder) - Ansatte i BHT har deltatt på frokostseminarer på STAMI Deltakelse i faglige nettverk - ALOR nettverk - AKAN (Bedriftssykepleier) - Bedriftssykepleiefaglig veiledning i regi av Norsk sykepleierforbunds lokalgruppe for bedriftssykepleiere i Oslo og Akershus (bedriftssykepleier) - Forum for mekling i arbeidslivet (rådgiver) 6.2 Eget HMS-arbeid - Arbeid med kvalitetssikring - Det har vært arbeidet med kvalitetssikring av egne prosedyrer og eget kvalitetssikringssystem, slik forskriften krever. - Vernerunde gjennomført i november Medarbeidersamtaler gjennomført høsten To dagers utviklingsseminar med ekstern prosessveileder i Son, juni Arbeid med nettet - Arbeid med Tjenestekatalog - Utarbeidelse og nettpresentasjon av bedriftshelsetjenestens tilbud om tjenester til universitetet. - Bidrag inn i arbeidet med sykefraværsider på nettet. - Deltakelse i OPAs nettredaksjon. 7. Konflikthåndtering Enheten har bistått med konflikthåndtering ved to enheter. 11

13 8. Utvalgte rapporter fra BHT - Carolina Lybäck-Forsbacka. Balanse mellom arbeid og familie er fleksibilitet helsefremmende? En kvalitativ studie blant doktorgradsstipendiate». Masteroppgave 2012, Høgskolen i Vestfold, Tønsberg. - Kristine Mollø-Christensen og Gry Husebø. Omplassering av egne arbeidstakere. Kursoppgave ved STAMI-kurs., Knut Andresen. Prøvetaking av luftbårne allergener i forsøksdyrestallen - Avdeling for komparativ medisin, Institutt for medisinske basalfag, Medisinsk fakultet

14 VEDLEGG 1 Rapport på handlingsplanen for UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT) i 2012 Oppdatert: av Enhet for BHT v/ Elin O. Rosvold Planen ble laget på bakgrunn av møter med ledelsen ved alle fakulteter, museer og sentrale enheter november Ansatte BHT 2012 Ansatte BHT 2012 Stilling Årsverk Knut Andresen Yrkeshygieniker 1 Trine Evensen Bedriftssykepleier 1 Gry Husebø Psykolog 0,5 Anna-Lena Lie Bedriftslege 0,5 Kristina Lundh Bedriftsergoterapeut ( vikar til ) 0,2 Carolina Lybäck-Forsbacka Bedriftsfysioterapeut 1 Kristine Mollø-Christensen Rådgiver psykososialt 1 Liv Norderud Rådgiver 1 Elin O. Rosvold Seksjonssjef, lege 0,5 Årsverk totalt: 6,7 2. Samlet aktivitet ved BHT 2012 Aktivitet e årsverk 2012 Internt planarbeid\kvalitetssikring\kompetanseheving\administrasjon 1,6 Arbeidsplassvurderinger, ergonomisk veiledning 0,6 Kurs 0,6 Sykefraværsoppfølging inkludert dialogmøter, samtaler med arbeidsgiver\arbeidstaker\nav\behandlere 1,1 Yrkeshygieniske utredninger 0.7 Veiledning psykososiale problemstillinger ansatte\ledere\miljøer (inkludert AKAN) 0,5 Målrettede helseundersøkelser 0.3 Arbeidsmedisinsk oppfølging av enkeltansatte (inkludert gravide arbeidstakere) 0,3 Utredning\prosjekter 0,4 Rådgivning til verneombud, ledere, tillitsvalgte 0,2 Informasjon\nettarbeid 0,3 Fysisk aktiviteti arbeidstiden 0,1 1

15 3. Hele UiO: Detaljert oversikt over tjenester fra BHT som ytes for alle enheter på UiO i 2012 Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring BHT STATUS Hele Ergonomi Arbeidsplassvurderinger Løpende Bedriftsfysioterapeut UiO o individuelle henvendelser o gjennomgang av enheter Gruppeveiledning Sykefraværsoppfølging Dialogmøter Løpende Alle Rådgiving Kompetanseutvikling Utvikle og holde kursmoduler i HMSopplæringen: o Yrkeshygiene o Psykososialt arbeidsmiljø o Ergonomi Gravide i laboratoriearbeid Risikoanalyse Helsesamtale 1 gang vårsemester 3 ganger høstsemester Alle IA-opplæring for ledere Vår 2012 Bedriftsfysioterapeut Bedriftssykepleier Seksjonssjef Kurs for enheter på forespørsel Alle Løpende Bedriftslege Bedriftssykepleier Yrkeshygieniker Oppdatering/kommunikasjon Jevnlige møter med HVO Løpende Seksjonssjef Rådgiver psykososialt Trakassering/mobbing Individuelle samtaler Løpende Konflikter Konflikthåndtering Psykolog Rådgiver psykososialt Bedriftssykepleier Seksjonssjef Avholdt 8 kurs a 3 t AKAN Oppfølging AKAN-kontrakter Løpende Bedriftssykepleier Veiledning AKAN-kontakter Yrkeshygiene Kartlegginger Løpende Yrkeshygieniker Innkjøp verneutstyr Deltaking i testpanel Vår 2012 Yrkeshygieniker Byggesaker Rådgiving ved nybygg, ombygginger, ominnredning av kontorer Løpende Bedriftsfysioterapeut Yrkeshygieniker 2

16 4. Enheter: Oversikt over spesifikke tjenester fra BHT som avtalt ved de enkelte enheter per Tabellen viser status for tjenester som var avtalt ved årets start. I årsrapporten refereres også tjenester som ikke var avtalt i den opprinnelige handlingsplanen. Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring BHT STATUS per Teknisk Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier avdeling Mat.Nat. Målrettede helseundersøkelser Mars 2012 av ekstern BHT Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med ioniserende stråling: o Utarbeidelse av rutiner o Bistand ved valg av ekstern tjeneste for gjennomføring Bedriftssykepleier Bedriftslege Seksjonssjef Støykartlegging Støymålinger 2012 Yrkeshygieniker Utsatt 2013 o Fysisk inst o Biologisk inst o Farmasøytisk inst Eventuelt målrettede helseundersøkelser av hørsel (etter risikovurdering) Bedriftssykepleier Bedriftslege. Inneklima Kristine Vurdering av asbest- og Vår 2012 Yrkeshygieniker Bonnevie formalinnivåer Miniseminar - Bedriftssykepleier Bedriftsfysioterapeut Medisin Inneklimakartlegging Rapport om måleresultater Mars 2012 Yrkeshygieniker Dyrestall IMB Støykartlegging Støymålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Utsatt 2013 Verksted IMB Målrettede helseundersøkelser Helseundersøkelse av ansatte på o Dyrestall 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege o Anatomisk institutt Odontologi Stikkskader Arbeid med rutiner. Risikoanalyser 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Påbegynt dialog. Hygienesykepleier jobber videre 3

17 Smittevern - vaksinering Bedriftssykepleier Løpende Univ.- Nytt Realfagsbibliotek i Ergonomisk rågiving 2012 Bedriftsfysioterapeut biblioteket Vilhelm Bjerkenes hus Inneklimakartlegging Inneklimamålinger 2012 Yrkeshygieniker Utsatt 2013 Hovedbiblioteket HF Inneklimakartlegging ILS Inneklimamålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Ombygging Niels Treschows hus NHM Vurdering helseffekter radon Ergonomisk rådgivning 2012 Bedriftsfysioterapeut Nei ikke henvendelse fra enhet Utredning. Helsesamtaler Vår 2012 Seksjonssjef Bedriftslege Nei ikke henvendelse fra enhet Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier Nei ikke henvendelse fra enhet Inneklimakartlegging Temperaturmålinger Muggsoppmålinger JUS Tilbakeflytting til Domus Media 2013 Arbeidsmiljøutvikling Institutt for kriminologi og rettssosiologi Vinter 2012 Yrkeshygieniker Muggsopp? Ergonomisk rådgiving Høst 2012 Bedriftsfysioterapeut Nei, ikke henvendelse fra enhet Seminar April 2012 Rådgiver psykososialt Psykolog Inneklima Domus Bibl. Inneklima, ventliasjon Vår 2012 Yrkeshygieniker SV Ombygging Eilert Sunds Ergonomisk rådgiving Høst 2013 Bedriftsfysioterapeut Gjennomføre hus i Vernerunder Ergonomisk rådgivning (i grupper) løpende Bedrifts-fysioterapeut USIT Kurs i sykefraværsoppfølging Må avklare eventuelle behov ut over det som gis sentral våren 2012 Høst 2012? Bedriftssykepleier Seksjonssjef Lavterskelkurs i mestring Innhold avklares med USIT 2012 Rådgiver psykososialt Psykolog Utsatt- Nei,ikke henvendelse 4

18 KHM HMS-dag BHT bidrar med faglig innhold 2012 Rådgiver psykososialt Psykolog TF Sentral administrasjonen Ingen avtalte tjenester utover det som er felles for hele UiO Ingen avtalte tjenester utover det som er felles for hele UiO Nei ikke henvendelse fra enhet Sentrene Smittevern - Vaksinering Bedriftssykepleier 5

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Osl Ntat Til:AMU-møtet 3.september 2012 Dat: 09.08.2012 Saksnr..: 2012/9504 KMC Halvårsrapprt 2012 fra BHT Oppfølging av sak 11/12: Status fr Enhet fr BHT Til: AMU Hvedvernembudet fremla

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Årsrapport 2008 Universitetet i Bergen Sammendrag Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2008 vært preget av engasjement og god utvikling.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 US-SAK NR: 31/2013 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2015 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP

HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP Risiko og opplevelse liv og lyst! UiO skal være et kraftfullt og skapende sentrum i kunnskapssamfunnet. Vi skal være et forskningsuniversitet av høy internasjonal

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Årsrapport 2009 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Universitetet i Bergen Sammendrag Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2009 vært preget av engasjement og god utvikling.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer