Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012"

Transkript

1 Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012 Rapport om UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse: Sogn Arena, Klaus Torgårdsvei 3 E-post: Nettside: Telefon: februar 2013

2 Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012 Rapport om UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Innhold 1. SAMMENDRAG 2. INNLEDENDE BETRAKTNINGER 3. OM ENHET FOR BHT 4. PERSONELL VED ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE 5. AKTIVITETER OG BISTAND TIL UIO OVERSIKT SAMLET AKTIVITET VED ENHET FOR BHT I MÅLRETTEDE HELSEUNDERSØKELSER OG HELSEOPPFØLGING AV ENKELTANSATTE INKLUDERENDE ARBEIDSLIV, SYKEFRAVÆR, ATTFØRING KARTLEGGINSBISTAND TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSR GRAVIDE ARBEIDSTAKERE SAMTALER MED ANSATTE RÅDGIVNING OG BISTAND TIL ARBEIDSGIVER JULI AKAN DATABRILLER FYSISK AKTIVITET I ARBEIDSTIDEN VERNETJENESTEN OPPLÆRING, KURS OG FOREDRAG DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPER OG KURS FOR UIO ANSATTE ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE KOMPETANSEUTVIKLING AV EGET PERSONELL I EGET HMS-ARBEID ARBEID MED NETTET ONFLIKTHÅNDTERING UTVALGTE RAPPORTER 12 VEDLEGG 1. RAPPORT PÅ HANDLINGSPLANEN FOR UIOS BRUK AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT) I

3 1. SAMMENDRAG Oversikt over aktiviteter i 2012: - AKAN-arbeid, - Arbeid med handlingsplan for bruk av BHT - Arbeidsplassvurderinger - Attføring, omplassering/tilrettelegging, vurdering av funksjonsevne - Avholdelse av workhops ved arbeidsmiljøutvikling - Bistand til gravide arbeidstakere - Bistand ved ulike typer hendelser - Deltakelse i arbeidsgrupper - Foredrag - IA-arbeid - Kartlegginger - Konflikthåndteringsbistand - Kursvirksomhet - Mobbing og trakassering - samtaler og rådgivning - Målrettede helseundersøkelser - Risikovurderinger - Rådgivning og veiledning for ansatte og verneombud - Sakkyndig arbeid - Sykefraværsarbeid, dialogmøter - Utarbeidelse og implementering av nye prosedyrer, ajourføring av kvalitetssikringsrutiner og kompetanseplan. - Utvikling av websider Enhet for bedriftshelsetjeneste har i løpet av 2012 bistått følgende enheter: - Det humanistiske fakultet - Det juridiske fakultet - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Det medisinske fakultet - Det odontologiske fakultet - Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Det teologiske fakultet - Kulturhistorisk museum - Naturhistorisk museum - MLS - Bioteknologisenteret og NCMM - Senter for kjønnsforskning - Senter for utvikling og miljø - Sentraladministrasjonen - Universitetsbiblioteket 2

4 2. INNLEDENDE BETRAKTNINGER 2012 var det første året med full drift av en godkjent, intern bedriftshelsetjeneste ved UiO. I denne sammenheng er det utarbeidet og implementert en rekke nye prosedyrer. Ved årets start var det utarbeidet en handlingsplan for UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten basert på behov fremkommet i møter med fakultetene, museene og sentraladministrasjonen. I løpet av året er det tilkommet en rekke oppdrag, og det er gjort tiltak for å gjøre BHTs tjenester bedre kjent - blant annet ved å publisere BHTs tjenestekatalog på UiOs nettsider. Dette har medført at vi høsten 2012 kunne utarbeide en betydelig mer omfattende og detaljert handlingsplan for Møtene med de ulike enhetene høsten 2012 viste at det fremdeles ikke er godt nok kjent i organisasjonen at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøte 1 i forbindelse med sykefravær. Dette gjenspeiles også i våre tall over deltagelse på dialogmøter. Det er derfor et forbedringspotensial i forhold til oppfølgingen av sykefravær ved UiO. Handlingsplanen for 2012 ligger som vedlegg til rapporten (vedlegg 1). Status for de enkelte aktivitetene er påført i siste kolonne. Årsrapporten beskriver aktivitetene i større detalj og inkluderer også oppdrag som er kommet til etter at årsplanen ble laget. I tillegg til tjenester til de ulike enheter ved UiO, har BHT også jevnlig kontakt med HMSstab, Teknisk avdeling og Personalseksjonen i OPA om saker som ligger i grensesnittet til kompetanseområdene til BHT. Dette er et samarbeid som vil bli ytterligere fulgt opp i tiden fremover. BHT har også jevnlig kontakt med hovedverneombudet. Arbeidet med å oppgradere helse- journalsystemet (Gaia HMS ) prioriteres, men har møtt på tekniske vanskeligheter. Vi ønsker et system som i tillegg til å ivareta BHTs lovpålagte journalplikt, også gjør det enklere å gi god rapportering til UiO. Lokalene i Sogn Arena er dårlig egnet for bedriftshelsetjenesten. Vi avventer fortsatt svar fra Teknisk avdeling vedrørende bedre egnede lokaler. 3

5 3. OM ENHET FOR BHT Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) ble vedtatt opprettet i UiOs styremøte 1. mars Det at universitetet har vedtatt å ha en egenordning, innebærer at universitetet fortsetter ordningen med sentralt finansiert bedriftshelsetjeneste for enhetene og de ansatte. Det er utarbeidet en Instruks for Enhet for BHT som sier at enheten skal bistå UiO i det forebyggende HMS-arbeidet, følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og helsefremmende arbeidsforhold. BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidet med å nå HMS-målet ved UiO. Se også: Bedriftshelsetjenesten skal bistå med oppgaver i det omfang som UiO har behov for, og som er definert i UiOs plan for bruk av BHT. Prioriteringer av BHTs arbeidsoppgaver gjøres i henhold til risikovurderinger og lovverk, i samråd med HMS-sjef og HR-direktør. Den årlige handlingsplanen for UiOs bruk av BHT legges frem for AMU. Enhet for BHT er UiOs foretrukne leverandør av bedriftshelsetjenester. Av kapasitetshensyn vil BHT ikke kunne utføre alle oppdrag, og UiO har derfor i 2012 inngått en rammeavtale med Synergi helse som leverer tjenester enhet for BHT ikke har kapasitet til (primært yrkeshygiene). Enhet for bedriftshelsetjeneste er organisatorisk underlagt HR-direktør. Bedriftshelsetjenesten bistår ved direkte henvendelser fra ansatte, ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte.. I følge Arbeidsmiljøloven skal bedriftshelsetjenesten ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Dette innebærer at informasjon, råd og forslag til tiltak fra BHT skal bygge på en faglig vurdering. Bedriftshelsetjenesten forholder seg i sin aktivititet til den internasjonale standarden i Code of Ethics for occupational health professionals Helsepersonell i BHT har taushetsplikt og journalplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Universitetet i Oslo har mange og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Det er en stor organisasjon med mange ulike typer arbeidsplasser som for eksempel laboratorier, kontorarbeidsplasser, verksteder og parkanlegg. Enhet for bedriftshelsetjeneste bidrar med sine tjenester til UiOs arbeid med å nå målsettingene i Strategi 2020 om Det gode universitet. Det gjelder i arbeidet med at ansatte i forskjellige livsfaser og med forskjellig bakgrunn og funksjonsevne skal kunne utvikle sitt potensiale og bidra til felles mål enten arbeidsområdet er forskning, undervisning, formidling eller forvaltnings- og støttefunksjoner, samt målet om at universitetet skal ha en kultur i HMS-arbeidet som fokuserer på forebygging. Enhet for BHTs tjenester er presentert i vår tjenestekatalog på nettet: 4

6 4. PERSONELL VED ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE I 2012 Knut Andresen Trine Evensen Gry Kristina Husebø Anna-Lena Lie Kristina Lundh Yrkeshygieniker: Fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, kartlegginger, målinger, risikovurderinger Bedriftssykepleier: IA, AKAN, sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, smittevern Psykolog ( 50 %): Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, sykefravær Bedriftslege (50 %): Målrettede helseundersøkelser, rådgivning gravide, yrkesskader, yrkessykdom Bedriftsergoterapeut (vikar ut februar 2012): Arbeidsplassvurderinger, ergonomi, vurdering av funksjonsevne, IA, åpent kontorlandskap Carolina, Lybäck-Forsbacka Kristine Mollø-Christensen Liv Norderud Bedriftsfysioterapeut: Arbeidsplassvurderinger, ergonomi, vurdering av funksjonsevne, IA Rådgiver: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, kartlegging, verneorganisasjon, IA, HMS, lokal nettredaktør Rådgiver: Fysisk aktivitet, innkjøp, Handlingsplan 2013, intern administrasjon. Elin Olaug Rosvold Seksjonssjef, bedriftslege (50 %): Rådgivning, observatør i AMU 5

7 5. AKTIVITETER OG BISTAND TIL UiO I Oversikt samlet aktivitet ved Enhet for BHT i 2012 Antall ansatte 2012: 9 Antall årsverk 2012: 6,7 (inkludert ergoterapeut i vikariat ut februar 2012) Aktivitet Internt planarbeid\kvalitetssikring\kompetanseheving\administrasjon 1,6 Arbeidsplassvurderinger, ergonomisk veiledning 0,6 Kurs 0,6 Sykefraværsoppfølging inkludert dialogmøter, samtaler med 1,1 arbeidsgiver\arbeidstaker\nav\behandlere Yrkeshygieniske utredninger 0.7 Veiledning psykososiale problemstillinger ansatte\ledere\miljøer (inkludert AKAN) 0,5 Målrettede helseundersøkelser 0.3 Arbeidsmedisinsk oppfølging av enkeltansatte (inkludert gravide arbeidstakere) 0,3 Utredning\prosjekter 0,4 Rådgivning til verneombud, ledere, tillitsvalgte 0,2 Informasjon\nettarbeid 0,3 Fysisk aktivitet i arbeidstiden 0,1 Årsverk Status for Handlingsplanen 2012 er gitt i et eget vedlegg i Årsrapporten (vedlegg ) Målrettede helseundersøkelser og helseoppfølging av enkeltansatte De målrettede helseundersøkelsene er regulert av Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, samt basert på en risikovurdering dvs. en vurdering av om det er sannsynlig at sykdom eller ugunstige helseeffekter kan oppstå under de eksponeringsforhold som den ansatte arbeider under. Det forutsettes også at det er utviklet egnede undersøkelses- eller prøvemetoder for å påvise sykdom eller helseeffekt forårsaket av den aktuelle eksponeringen. I 2012 har 45 ansatte vært inne til målrettede helseundersøkelser på bakgrunn av eksponering for støy og dyreallergen. Som et ledd i å forebygge sykdom, vaksinerer BHT ansatte som har et arbeid der de kan utsettes for sykdomsfremkallende smitte: Dette gjelder blant annet ansatte som arbeider med VVS-oppgaver, ansatte som jobber i parkanlegg, renholdere og ansatte som jobber med humant materiale. I 2012 har 25 ansatte blitt vaksinert (1-3 konsultasjoner per person avhengig av hvilke vaksiner som gis). Det har også vært helseoppfølging av enkeltansatte på grunn av helseplager som kan være relatert til arbeidsmiljøet, for eksempel kjemikalier, biologiske faktorer, arbeidsrelaterte skader/plager og inneklima. Etter Arbeidsmiljøloven skal alle sykdommer og helseplager som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon, meldes skriftlig til Arbeidstilsynet. Meldingen innebærer ikke endelig 6

8 stillingstaking til årsakssammenheng og krever ingen fullstendig forhåndsutredning. Det skal meldes på begrunnet mistanke. Bedriftslegen har i 2012 sendt melding på to enkeltpersoner. Grønn resept: Syv stykker skrevet ut av bedriftsfysioterapeut og bedriftssykepleier Inkluderende arbeidsliv, sykefravær, attføring Flere av sykefraværssakene som BHT involveres i, er relativt komplekse og omfattende. En del av sakene har også elementer av konflikt i seg, noe som gjør sakene ekstra utfordrende og tidkrevende å håndtere. I henhold til Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal BHT delta på dialogmøte 1 (ved syv ukers sykefravær). BHT kan også innkalles til dialogmøte 2 (ved 26 ukers fravær) hvis arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. I 2012 har BHT deltatt på 27 dialogmøter. I følge OPA var 72 ansatte sykmeldt over ni uker i Dette kan tyde på at det fremdeles ikke er godt nok kjent i organisasjonen at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøtene. Sykefraværssaker innebærer også å avklare forhold rundt den sykmeldte. Det er derfor av stor betydning at BHT har mulighet for å ha kontakt med Fraværsgruppa i Lønningsseksjonen. BHT vil også ha dialog med eksterne som f.eks Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er en tverrfaglig tilnærming til sykefraværssakene, og flere av BHT-personellet er ofte involvert i samme sak. Enhet for bedriftshelsetjeneste bidrar med råd til ansatt og leder, formidler relevant bistand, og bidrar i forbindelse med tilrettelegginger. Bistanden kan være forebyggende for å unngå sykmelding, eller for å få den sykmeldte tilbake til arbeid. Dette medfører også en god del møtevirksomhet utenom dialogmøtene Kartleggingsbistand Det har vært stor etterspørsel etter yrkeshygienisk bistand og målinger i forbindelse med ulike typer inneklimaproblemer og arbeidsmiljøfaktorer. Dette har vært problematikk knyttet opp til grupper av ansatte, men det har også vært jobbet opp mot enkeltpersoner som rapporterte at de opplevde plager/ubehag på sine arbeidsplasser. Det ble gjennomført tre kartlegginger og målinger av inneklima relatert til lufttemperatur, støv og luftkvalitet. Det ble også gjennomført én støykartlegging på laboratorium, samt at det ble foretatt en større støykartlegging av teknisk personell i Parkanlegget. Når det gjelder biologisk helserisiko, ble det gjennomført én måling av endotoksiner, én støvprøvetaking og to muggsoppmålinger. Tilsvarende for kjemikalieprøvetaking, ble det gjennomført tre målinger av blant annet formaldehyd og andre flyktige organiske forbindelser i arbeidsatmosfæren. I tillegg har yrkeshygieniker vært involvert i to byggesaker. Arbeidstilsynets pålegg i 2008 om medisinsk overvåking av de ansatte i forsøksdyrestallen, Avdeling for komparativ medisin (ved IMB), resulterte i prøvetaking av dyreallergener i arbeidsatmosfæren i 2009 og I den forbindelse ble det gjennomført et samarbeid mellom STAMI og BHT i 2011/12 når det gjaldt analyser og bearbeiding av måleresultatene fra disse prøvetakingene. Dette arbeidet var svært omfattende, og det medgikk mye tid til tolkning av måleresultatene og rapportskriving i Dette tre-delte måleprogrammet (gammel, midlertidig og ny dyrestall) med monitorering/prøvetaking av ansattes allergeneksponering i forsøksdyrestallen, vil bli videreført i Det ble foretatt en større investering av måleutstyr i 2011, og det har derfor ikke vært behov for investering av slikt utstyr i Det ble innkjøpt et ph-meter. Der det var behov for spesiell type måleutstyr (f.eks prøvetakingspumper), ble dette innleid fra analyselaboratoriene. 7

9 5.5. Arbeidsplassvurdering, tilrettelegging og ergonomisk kartlegging Etterspørselen etter individuelle ergonomiske arbeidsplassvurderinger er fortsatt høy. Ved siden av at ansatte selv tar direkte kontakt med helsepersonellet for hjelp og veiledning, har også tydeliggjøringen av leders ansvar i sykefraværsoppfølgingen ført til flere henvendelser. Henvendelser kommer også fra lokal HMS-koordinator og verneombud, eller blir initiert i forbindelse med dialogmøter. Det er en økt bevissthet rundt betydningen av å forebygge plager, og flere ledere bestiller ergonomiopplæring for grupper av ansatte, i kombinasjon med individuell veiledning. Det er gjennomført gruppeopplæring i kontorergonomi for 11 enheter/institutt (HF, MED, SV, UB, SA). I etterkant av opplæringen har ansatte fått tilbud om individuell rådgiving og tilrettelegging ved behov. Det er også gjennomført et kurs i ergonomi for renholdere i TA. I forbindelse med individuelle arbeidsplassvurderinger er det gjennomført befaring av kontorer og laboratorier, samt gitt bistand til å utvikle gode arbeidsvaner og finne egnet utstyr/hjelpemidler. Rapportskriving i etterkant av arbeidsplassbesøk inngår, samt i noen tilfeller oppfølging av anbefalte tiltak. I 2012 har BHT gjennomført individuell ergonomisk kartlegging og tilrettelegging av arbeidsplasser for 155 ansatte. Personer med permanent funksjonsnedsettelse utgjør en liten, men prioritert målgruppe. Bistand til denne målgruppen omfatter ofte, i tillegg til arbeidsplassvurdering, kontakt med andre enheter og instanser, for eksempel Teknisk avdeling, NAV, Hjelpemiddelsentralen, utstyrsleverandører og kommunehelsetjenesten. I 2012 har det også vært noen henvendelser, f.eks. angående syn, hørsel og fysisk funksjonsnedsettelse. Det er gjort fire ergonomiske kartlegginger for å vurdere arbeidsplasser for flere ansatte, for eksempel i kontorlandskap, skrankefunksjoner eller kartlegging av belysning. (SA, UB, JUS, UV). I januar og februar 2012 var det i tillegg til fast ansatt bedriftsfysioterapeut i 100 % stilling, også en ergoterapeutvikar. 5.6 Gravide arbeidstakere Gravide arbeidstakere tar kontakt med BHT i all hovedsak på bakgrunn av engstelse for arbeid med kjemikalier på laboratoriet. En del problemstillinger dreier seg om ergonomiske forhold og plager relatert til muskel og skjelett. I 2012 har fysioterapeuten bistått med arbeidsplassvurdering og tilrettelegging for tre gravide arbeidstakere Samtaler med ansatte Det er ansatte som har behov for samtale med BHT om arbeidssituasjonen. Bakgrunnen for å ta kontakt kan være sammensatt. Det kan dreie seg om både somatiske og psykiske plager, om utstøting, om opplevelse av mobbing/trakassering, seksuell trakassering, oppfølging etter kritiske hendelser, utbrenthet, vanskeligheter med å takle oppgaver på grunn av helseproblemer osv. Resultatet av samtalene er enten rådgivning overfor den ansatte, eller involvering av leder og arbeidsmiljø, hvis den ansatte ønsker det. Dette innebærer mye kontakt i forhold til enheten, fastlege og NAV. Totalt har ca 40 ansatte vært i denne typen samtaler. På bakgrunn av samtalenes kompleksitet gjennomføres noen av samtalene med to fra BHT til stede. Flere av disse sakene er omfattende og går over lang tid. Sakene innebærer også ofte kontakt med tillitsvalgte og verneombud. 8

10 5.8. Rådgivning og bistand til arbeidsgiver Enhet for bedriftshelsetjeneste har bistått arbeidsgivere i ledelsesutfordringer de har hatt ved: - Sykefravær - Psykososiale problemstillinger - Organisatoriske problemstillinger - Ansatte med rusproblemer - Ansatte med helseproblemer - Gjennomføring av HMS-aktiviteter - Aldersrelaterte problemstillinger Bistanden har form av rådgivning og veiledning, tilbud om samtaler med de berørte, samt deltakelse i møter juli BHT har deltatt i arbeidet med UiOs ivaretakelse av studenter og ansatte etter de tragiske hendelsene 22. juli 2011 og rettssaken i Rådgivning overfor arbeidsgiver og samtaler med ansatte har vært en del av dette AKAN AKAN-hovedkontaktene og bedriftssykepleier har hatt ett møte i I møtet har det vært en statusgjennomgang av individuelle AKAN-avtaler man er involvert i. Tre AKANhovedkontakter, bedriftslege og bedriftssykepleier deltok på AKANs høstkonferanse. Det er også etablert et nettverk for de som jobber med rusproblematikk i Arbeidslivet ALOR nettverk, i 2012 var bedriftssykepleier og to av AKAN hovedkontaktene med på ett møte Databriller Rutinen for refusjon av databriller innebærer at de ansatte selv, i samarbeid med sin leder, skal sørge for enkel kartlegging av sin arbeidssituasjon, samt søke godkjenning av kjøp hos nærmeste leder. Godkjenningsordningen fra HMS-personell er bortfalt. HMS-stab har utarbeidet en prosedyre som ligger på UiOs nettsider. Noen ansatte med spesielle behov trenger bistand i forbindelse med anskaffelse av databriller. Dette gis av bedriftsfysioterapeuten. Det er fortsatt en del korrespondanse og telefoner i forhold til databrilleordningen. Fra 1.mai 2012 har UiO ingen rammeavtale for innkjøp av databriller Fysisk aktivitet i arbeidstiden Tilbudet om mulighet for fysisk aktivitet i arbeidstiden startet opp høsten 2007 og er etter hvert blitt godt kjent blant de ansatte. Enhet for bedriftshelsetjeneste drifter tilbudet i samarbeid med SiO. Tilbudet er satt sammen av Drop In-aktiviteter, dvs SiO-aktiviteter hvor UiO-tilsatte også kan delta (f.eks. spinning),og introduksjonskurs (f.eks. innendørs klatring) som er egne UiOkurs for tilsatte. Det ble tilbudt fire Drop In-aktiviteter og fire introduksjonskurs hvert semester i I tillegg kommer tilbudene fra Bedriftsidrettslaget, UiOBIL. For å gjøre tilbudet kjent, utarbeides det i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen plakater og foldere som sendes ut til alle enheter ved UiO hvert semester. Se også: 9

11 5.13. Vernetjenesten BHT har bidratt med: - Foredrag ved verneombudssamlinger - om bedriftshelsetjeneste og enhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten. - Løpende arbeid med rådgivning til verneombud. - Det har vært avholdt egne møter med hovedverneombudet Opplæring, kurs, foredrag Det ble utviklet nye kurs i ergonomi, inneklima og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i forbindelse med revisjonen av 40-timers grunnkurset ved UiO. Kursene ble avholdt i juni og desember. Det har også blitt gitt opplæring/kurs/foredrag - til spesielle grupper innen ergonomi - om rusgift i arbeidslivet - om åpent kontorlandskap - om den gode kollega - workshop: arbeidsmiljøutvikling - helsefremmende arbeidsplasser - dialogmøter I forbindelse med IA og sykefraværsoppfølging hadde bedriftsfysioterapeut og bedriftssykepleier i samarbeid med Lønningsseksjonen og Personalseksjonen åtte kurs à tre timer for totalt ca 95 personer Enheten har deltatt i evaluering av nytt HMS grunnkurs for UiO Deltakelse i arbeidsgrupper Personell ved enheten har i løpet av året deltatt i følgende arbeidsgrupper: - IA og sykefravær (internt UiO). - Utvikling av en felles arbeidsmiljøundersøkelse for universitet- og høgskolesektoren. - Åpent kontorlandskap - Utarbeide anbudsspesifikasjoner i forbindelse med innkjøpsavtale av personlig verneutstyr. - Ressursgruppen Bistand i krise (består av ansatte fra SIO og UiO) - IHR i OPA, innspillsgruppe bestående av ansatte - Prosjektgruppe om risikovurdering (internt BHT) 10

12 6. Enhet for bedriftshelsetjeneste 6.1. Kompetanseutvikling av eget personell i 2012 Deltakelse på seminarer/konferanser/kurs - To ansatte, rådgiver og psykolog, har gjennomført Grunnkurs for bedriftshelsepersonale ved STAMI (4 ukesamlinger) - En ansatt har gjennomført Master i helsefremmende arbeid (bedriftsfysioterapeut) - Fagseminar, NFF:s faggruppe for ergonomi. Trondheim. 3 dager (bedriftsfysioterapeut) - Norsonic akustikkurs (Yrkeshygieniker) - EcoOnline - ECO Archive (Yrkeshygieniker) - Standard Norge - NS 5814 Krav til risikovurderinger (Yrkeshygieniker og bedriftssykepleier) - Helsedirektoratet inneklimakonferanse (Yrkeshygieniker) - Universitetet for miljø- og biovitenskap seminar om lab.sikkerhet (Yrkeshygieniker) - UiO - Kurs i målretta helseundersøkelser (Yrkeshygieniker, bedriftslege og bedriftssykepleier) - AKAN høstkonferanse (Bedriftslege og bedriftssykepleier) - NIVA. Bullying and Harassment at Work. (Psykolog) - Kurs i funksjonsvurdering, Modum FBHT (bedriftsfysioterapeut) - Organisasjonsfaglig seminar Inkluderende Arbeidsliv for Unio-medlemmer (bedriftsfysioterapeut) - Kvinners helse STAMI-kurs (rådgiver psykososialt) - Fagseminar NHO for bedriftshelsetjenester (bedriftssykepleier, rådgiver psykososialt) - Sees i morgen? NAV-kurs (rådgiver psykososialt) - Lederkurs arrangert av Den norske legeforening (leder) - Ansatte i BHT har deltatt på frokostseminarer på STAMI Deltakelse i faglige nettverk - ALOR nettverk - AKAN (Bedriftssykepleier) - Bedriftssykepleiefaglig veiledning i regi av Norsk sykepleierforbunds lokalgruppe for bedriftssykepleiere i Oslo og Akershus (bedriftssykepleier) - Forum for mekling i arbeidslivet (rådgiver) 6.2 Eget HMS-arbeid - Arbeid med kvalitetssikring - Det har vært arbeidet med kvalitetssikring av egne prosedyrer og eget kvalitetssikringssystem, slik forskriften krever. - Vernerunde gjennomført i november Medarbeidersamtaler gjennomført høsten To dagers utviklingsseminar med ekstern prosessveileder i Son, juni Arbeid med nettet - Arbeid med Tjenestekatalog - Utarbeidelse og nettpresentasjon av bedriftshelsetjenestens tilbud om tjenester til universitetet. - Bidrag inn i arbeidet med sykefraværsider på nettet. - Deltakelse i OPAs nettredaksjon. 7. Konflikthåndtering Enheten har bistått med konflikthåndtering ved to enheter. 11

13 8. Utvalgte rapporter fra BHT - Carolina Lybäck-Forsbacka. Balanse mellom arbeid og familie er fleksibilitet helsefremmende? En kvalitativ studie blant doktorgradsstipendiate». Masteroppgave 2012, Høgskolen i Vestfold, Tønsberg. - Kristine Mollø-Christensen og Gry Husebø. Omplassering av egne arbeidstakere. Kursoppgave ved STAMI-kurs., Knut Andresen. Prøvetaking av luftbårne allergener i forsøksdyrestallen - Avdeling for komparativ medisin, Institutt for medisinske basalfag, Medisinsk fakultet

14 VEDLEGG 1 Rapport på handlingsplanen for UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT) i 2012 Oppdatert: av Enhet for BHT v/ Elin O. Rosvold Planen ble laget på bakgrunn av møter med ledelsen ved alle fakulteter, museer og sentrale enheter november Ansatte BHT 2012 Ansatte BHT 2012 Stilling Årsverk Knut Andresen Yrkeshygieniker 1 Trine Evensen Bedriftssykepleier 1 Gry Husebø Psykolog 0,5 Anna-Lena Lie Bedriftslege 0,5 Kristina Lundh Bedriftsergoterapeut ( vikar til ) 0,2 Carolina Lybäck-Forsbacka Bedriftsfysioterapeut 1 Kristine Mollø-Christensen Rådgiver psykososialt 1 Liv Norderud Rådgiver 1 Elin O. Rosvold Seksjonssjef, lege 0,5 Årsverk totalt: 6,7 2. Samlet aktivitet ved BHT 2012 Aktivitet e årsverk 2012 Internt planarbeid\kvalitetssikring\kompetanseheving\administrasjon 1,6 Arbeidsplassvurderinger, ergonomisk veiledning 0,6 Kurs 0,6 Sykefraværsoppfølging inkludert dialogmøter, samtaler med arbeidsgiver\arbeidstaker\nav\behandlere 1,1 Yrkeshygieniske utredninger 0.7 Veiledning psykososiale problemstillinger ansatte\ledere\miljøer (inkludert AKAN) 0,5 Målrettede helseundersøkelser 0.3 Arbeidsmedisinsk oppfølging av enkeltansatte (inkludert gravide arbeidstakere) 0,3 Utredning\prosjekter 0,4 Rådgivning til verneombud, ledere, tillitsvalgte 0,2 Informasjon\nettarbeid 0,3 Fysisk aktiviteti arbeidstiden 0,1 1

15 3. Hele UiO: Detaljert oversikt over tjenester fra BHT som ytes for alle enheter på UiO i 2012 Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring BHT STATUS Hele Ergonomi Arbeidsplassvurderinger Løpende Bedriftsfysioterapeut UiO o individuelle henvendelser o gjennomgang av enheter Gruppeveiledning Sykefraværsoppfølging Dialogmøter Løpende Alle Rådgiving Kompetanseutvikling Utvikle og holde kursmoduler i HMSopplæringen: o Yrkeshygiene o Psykososialt arbeidsmiljø o Ergonomi Gravide i laboratoriearbeid Risikoanalyse Helsesamtale 1 gang vårsemester 3 ganger høstsemester Alle IA-opplæring for ledere Vår 2012 Bedriftsfysioterapeut Bedriftssykepleier Seksjonssjef Kurs for enheter på forespørsel Alle Løpende Bedriftslege Bedriftssykepleier Yrkeshygieniker Oppdatering/kommunikasjon Jevnlige møter med HVO Løpende Seksjonssjef Rådgiver psykososialt Trakassering/mobbing Individuelle samtaler Løpende Konflikter Konflikthåndtering Psykolog Rådgiver psykososialt Bedriftssykepleier Seksjonssjef Avholdt 8 kurs a 3 t AKAN Oppfølging AKAN-kontrakter Løpende Bedriftssykepleier Veiledning AKAN-kontakter Yrkeshygiene Kartlegginger Løpende Yrkeshygieniker Innkjøp verneutstyr Deltaking i testpanel Vår 2012 Yrkeshygieniker Byggesaker Rådgiving ved nybygg, ombygginger, ominnredning av kontorer Løpende Bedriftsfysioterapeut Yrkeshygieniker 2

16 4. Enheter: Oversikt over spesifikke tjenester fra BHT som avtalt ved de enkelte enheter per Tabellen viser status for tjenester som var avtalt ved årets start. I årsrapporten refereres også tjenester som ikke var avtalt i den opprinnelige handlingsplanen. Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring BHT STATUS per Teknisk Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier avdeling Mat.Nat. Målrettede helseundersøkelser Mars 2012 av ekstern BHT Helseundersøkelse av ansatte som arbeider med ioniserende stråling: o Utarbeidelse av rutiner o Bistand ved valg av ekstern tjeneste for gjennomføring Bedriftssykepleier Bedriftslege Seksjonssjef Støykartlegging Støymålinger 2012 Yrkeshygieniker Utsatt 2013 o Fysisk inst o Biologisk inst o Farmasøytisk inst Eventuelt målrettede helseundersøkelser av hørsel (etter risikovurdering) Bedriftssykepleier Bedriftslege. Inneklima Kristine Vurdering av asbest- og Vår 2012 Yrkeshygieniker Bonnevie formalinnivåer Miniseminar - Bedriftssykepleier Bedriftsfysioterapeut Medisin Inneklimakartlegging Rapport om måleresultater Mars 2012 Yrkeshygieniker Dyrestall IMB Støykartlegging Støymålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Utsatt 2013 Verksted IMB Målrettede helseundersøkelser Helseundersøkelse av ansatte på o Dyrestall 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege o Anatomisk institutt Odontologi Stikkskader Arbeid med rutiner. Risikoanalyser 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Påbegynt dialog. Hygienesykepleier jobber videre 3

17 Smittevern - vaksinering Bedriftssykepleier Løpende Univ.- Nytt Realfagsbibliotek i Ergonomisk rågiving 2012 Bedriftsfysioterapeut biblioteket Vilhelm Bjerkenes hus Inneklimakartlegging Inneklimamålinger 2012 Yrkeshygieniker Utsatt 2013 Hovedbiblioteket HF Inneklimakartlegging ILS Inneklimamålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Ombygging Niels Treschows hus NHM Vurdering helseffekter radon Ergonomisk rådgivning 2012 Bedriftsfysioterapeut Nei ikke henvendelse fra enhet Utredning. Helsesamtaler Vår 2012 Seksjonssjef Bedriftslege Nei ikke henvendelse fra enhet Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier Nei ikke henvendelse fra enhet Inneklimakartlegging Temperaturmålinger Muggsoppmålinger JUS Tilbakeflytting til Domus Media 2013 Arbeidsmiljøutvikling Institutt for kriminologi og rettssosiologi Vinter 2012 Yrkeshygieniker Muggsopp? Ergonomisk rådgiving Høst 2012 Bedriftsfysioterapeut Nei, ikke henvendelse fra enhet Seminar April 2012 Rådgiver psykososialt Psykolog Inneklima Domus Bibl. Inneklima, ventliasjon Vår 2012 Yrkeshygieniker SV Ombygging Eilert Sunds Ergonomisk rådgiving Høst 2013 Bedriftsfysioterapeut Gjennomføre hus i Vernerunder Ergonomisk rådgivning (i grupper) løpende Bedrifts-fysioterapeut USIT Kurs i sykefraværsoppfølging Må avklare eventuelle behov ut over det som gis sentral våren 2012 Høst 2012? Bedriftssykepleier Seksjonssjef Lavterskelkurs i mestring Innhold avklares med USIT 2012 Rådgiver psykososialt Psykolog Utsatt- Nei,ikke henvendelse 4

18 KHM HMS-dag BHT bidrar med faglig innhold 2012 Rådgiver psykososialt Psykolog TF Sentral administrasjonen Ingen avtalte tjenester utover det som er felles for hele UiO Ingen avtalte tjenester utover det som er felles for hele UiO Nei ikke henvendelse fra enhet Sentrene Smittevern - Vaksinering Bedriftssykepleier 5

Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2013

Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2013 Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2013 Rapport om UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse: Georg Sverdrups hus,

Detaljer

Årsrapport 2011. Enhet for bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2011. Enhet for bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2011 Enhet for bedriftshelsetjeneste Innhold 1. Sammendrag side 3 2. Innledende betraktninger side 4 3. Personell ved Enhet for bedriftshelsetjeneste side 6 4. Aktiviteter, oppdrag og bistand

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester Rapport 4. kvartal

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester Rapport 4. kvartal Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - Rapport 4. kvartal Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Enhet Med fak Fak.adm. Fak.adm. Tiltak

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning, antall personer

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - halvårsrapport Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning,

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Universitetet i Oslo Enhet for bedriftshelsetjeneste

Universitetet i Oslo Enhet for bedriftshelsetjeneste Universitetet i Oslo Enhet for bedriftshelsetjeneste AMU Dato: Tekst Årsrapport interne meldinger om personskade og uønsket hendelse ved UiO 2011. Oversender med dette årsrapport for interne meldinger

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Åmli kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Åmli kommune / Terje Beruldsen Distribuert til Terje Beruldsen, leder rådmannens stab Trine Krossbekk

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf

IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf Fra Legeforeningens Prinsipp og arbeidsprogram 2007-2009: Forebyggende og helsefremmende arbeid : - å arbeide for et mer inkluderende

Detaljer

Universitetet i Oslo Plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester Side: 1 av 6

Universitetet i Oslo Plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester Side: 1 av 6 Universitetet i Oslo Plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester Side: 1 av 6 Det juridiske faktultet 2016 - forslag fra BHT etter bestillingsmøte i november. Kan korrigeres. Deltagere: Seksjonsleder

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema

Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Kravspesifikasjon / tilbudsskjema Besvarelse fra tilbyder Tilbudsfrist: 19.09.12 kl 12:00 Bedriftshelsetjenester til EB Ref: 1414431 (2) B-BHT til EB 2012 -Kravspesifikasjon og tilbudsskjema Side 1 av

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 04.09.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 3. september 2012 kl. 9-12 i Rådsalen

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 45/17 27.04.2017 Dato: 07.04.2017 Arkivsaksnr: 2012/4460 Årsrapport 2016 - Bedriftshelsetjenester Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 27. februar 2012 Årsrapport for AMU 2011 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 7. mars 2013 Årsrapport for AMU 2012 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket utarbeide

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Årsrapport for HMS-stab 2012

Årsrapport for HMS-stab 2012 Universitetet i Oslo Årsrapport for HMS-stab 2012 HMS-stab 11.03.2013 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85 70 59 Telefaks:

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. 1. - 2. juni 2017, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Trøndelag fylkeskommune inviterer

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Årsrapport 2014 Enhet for bedriftshelsetjeneste-uio

Årsrapport 2014 Enhet for bedriftshelsetjeneste-uio Årsrapport 2014 Enhet for bedriftshelsetjeneste-uio 1 Innhold BHT ved Universitetet i Oslo hvem er vi, hva gjør vi?... 4 Arbeidshelse... 5 Målrettede helseundersøkelser:... 5 Søknad om yrkessykdom/skade

Detaljer