Risikovurderingens betydning ved omstilling. HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurderingens betydning ved omstilling. HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg"

Transkript

1 Risikovurderingens betydning ved omstilling HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg

2 Begrepet omstilling - Omstillingsbegrepet kan ha vid betydning som også omfatter mindre organisatoriske endringer uten bemanningsmessige følger. - Nedbemanninger har mer entydig negative og mer alvorlige konsekvenser for de berørte enn omstillinger.

3 Troms fylkeskommune Parlamentarisk styrt 2200 ansatte Personal- og organisasjonssenteret: Lønnsteamet (5 å.v.) Personalteamet (5 å.v. inkludert PO-sjef) HMS-teamet/intern bedriftshelsetjeneste (4 å.v.)

4 Omstilling i Troms fylkeskommune 2012: «Troms Kraft-saken» 2013: Reduksjon i tilbudsstruktur vgs Innsparinger i sentraladministrasjonen (annet)

5 2013: PO-senteret/BHT ruster seg for oppgaven - Personalteamet kvalitetssikrer «Retningslinje for omstilling i TFK» i samarbeid med HTV-er og FHVO - Personalteamet utvikler «regime» rundt lederne for å kvalitetssikre sentrale ledd i nedbemanningsprosesser - Utvikle kurs/opplæring, prosessveiledning og støttesamtaler i HMS/BHT - Informasjon til ledere, HTV-er og HVO-er

6 Utvikling av kurs (BHT) «Gjennomgang av retningslinjer for omstilling i TFK» (PO) «Konflikthåndtering» (PO/BHT) «Den nødvendige samtalen» (BHT) «Sunne omstillingsprosesser» (BHT) «Risikovurdering av omstillingsprosesser» (BHT) «Psykiske reaksjoner ved omstilling» (BHT) Støttesamtaler (BHT) Kursene ble tilbudt ledere, HTV-er, HVO-er, og ansattegrupper hvor omstilling var tema

7 Hvordan få til en omstilling som blir minst mulig belastende? - Forskning viser at omstillinger kan ha negativ effekt på arbeidsmiljø og helse. I tillegg gir forskningen grunn til å tro at omstillingene i så mye som rundt 80 % av tilfellene mislykkes i å oppnå selve målet med omstillingen (Saksvik, Nytrø & Tvedt, 2008, s.2). - Gjennom en god prosess kan man få større effekt av omstillingen (Tvedt & Saksvik, 2011, s.16-17).

8 Risikovurdering av omstilling - spørsmålsstillinger: A) Hva er kriteriene for en sunn omstillingsprosess B) Hvilken betydning har risikovurdering ved omstilling? C) Hva kan vi lære av erfaringer fra risikovurdering i praksis?

9 Kilder i oppgaven Primærkilder: Saksvik og Tvedt (STAMI/NTNU): Sunne omstillingsprosesser (2011) World Health Organization (WHO): Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljøforhold (2008) Sekundærkilder: Egne erfaringer med å risikovurdere nedbemanningsprosesser ved fire ulike avdelinger i vgs

10 A) Kriterier for sunn omstillingsprosess Kriterier i lovverket Arbeidsmiljøloven 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseheving som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (Understreket endring fra !) Krav om risikovurdering: Arbeidsmiljøloven 3-1d) Arbeidsgiver skal under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette nødvendige tiltak. Forskrift om ledelse, organisering og medvirkning, 7-1 Risikovurdering skal gjøres ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene.

11 A) Kriterier for sunn omstillingsprosess Kriterier i forskningen Leders tilgjengelighet forutsetning for god/tilstrekkelig informasjon Enhetlig, tydelig og ærlig informasjon hva vet vi, hva vet vi ikke Lik informasjon lederne imellom og mellom ulike ledernivå Hyppig informasjon oftere enn man tror er nødvendig. Fast tema på møter med de ansatte, også når man ikke har noe nytt Åpne for spørsmål i møter, men også vite når spørsmålene melder seg og være tilgjengelig for å svare Konstruktiv håndtering av konflikt og motstand forutsetning for medvirkning Vær forberedt på at personalmøter kan bli arena for konflikt/motstand. Denne motstanden bør kanaliseres slik at den ikke preger alt man foretar seg. Leder må jobbe for skape en trygg og åpen atmosfære i personalmøtene. Tidlig rolleavklaring forutsetning for kunnskapsutvikling Bevissthet om lokale normer Hensyn til mangfold/ulikhet i reaksjoner i forbindelse med omstilling - handler i praksis om å tilstrebe åpenhet rundt ulike synspunkt og opplevelser i et trygt klima/i en trygg ramme Bevissthet om parallelle prosesser Risikovurdering Støtte til operativ ledelse Synliggjøre målet for omstilling de ansatte må forstå hvorfor omstillingen skjer Ytterligere konkretisert i (Spørreundersøkelse, STAMI/NTNU) Tvedt/Saksvik

12 Risikovurderingens betydning ved omstilling Risikovurdering i enkleste form: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å redusere sjansen for at noe går galt? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe likevel går galt? Risikovurdering av psykososiale forhold defineres slik: «a systematic examination of the work undertaken to consider what could cause injury or harm, whether the hazards could be eliminated, and if not what preventive or protective measures are, or should be, in place to control the risks World Health Organization (WHO) (2008)

13 Risikovurdering av psykososiale forhold (WHO) Formålet med risikovurderingen er å informere, veilede og støtte det forebyggende arbeidet, og er ikke et mål i seg selv. WHO sier om risikovurderingen av psykososiale faktorer at den, når den er godt utført, ikke bare identifiserer faremomenter men også positive aspekter i arbeidsmiljøet som bør tematiseres og forsterkes. Bruken av risikovurdering som begrep er omdiskutert, men viktigst i forbindelse med omstilling/psykososialt arbeidsmiljø er kanskje å synliggjøre den ressurskartleggende effekten i tillegg til den risikokartleggende effekten Det bør legges til rette for bredest mulig medvirkning i risikovurderingen Man må vite hva man skal se etter hva er kriteriene for en sunn omstillingsprosess Kartleggingen av risikofaktorer bør baseres på ulike metoder (spørreundersøkelser, diskusjoner og/eller observasjoner). På den måten får man også bedre forutsetninger for å kartlegge og eventuelt synliggjøre individuelle reaksjoner og spredningen i disse.

14 Fysiske/konkrete forhold «Tiltak på maskin» Forankring Medvirkning Tiltak Gjensidig læring og kulturbygging Psykososiale/abstrakte forhold Tiltak «på menneske/kultur» Forankring og eierskap alle nivå Oppleve reell medvirkning Tiltak på alle områder/nivå Gjensidig læring og affektiv forpliktelse Objektive sammenhenger «A gir B» Individuelle ulikheter i opplevelse og reaksjoner bør synliggjøres! «Områder for RV»: Konkrete! maskin, arbeidsprosesser, kjemikalier, støy ergonomi, trafikk, brann etc Indikator på alvorlige risikoforhold: fysisk skade/ sykefravær. «Områder for RV»: Abstrakte! AML 4-2: Prosessen - Informasjon, medvirkning og kompetanseheving. Indikator på alvorlige risikoforhold: sykefravær?

15 C) Hva kan vi lære av praktiske erfaringer med risikovurdering? (Les rapport her) Risikoen ved å risikovurdere! Det er måten omstillingen skal gjennomføres på som skal risikovurderes, ikke selve avgjørelsen! Hvem skal delta. Eksterne aktører (f.eks BHT)? Roller, ansvar og område for risikovurdering Viktigheten av eierskap og forankring Tilstrekkelig med tid Valg av tidspunkt for risikovurdering Det videre tiltaksarbeidet

16 Eksempel på praktisk gjennomføring av risikovurdering m/alle ansatte + BHT Hva Hvem Formål Formøte BHT, ledere VO/TV Velge fremgangsmåte Infomøte ansatte BHT, ledere, alle ansatte Informere Møte 1 BHT, ledere, alle ansatte Kartlegge risikoforhold Møte 2 BHT, ledere, alle ansatte Kartlegge ressurser og forebyggende tiltak Rapport fra BHT Møte 3 BHT, ledere VO/TV Gjennomgå rapport og planlegge fremlegg for ansatte Fremlegg av rapport BHT, ledere, alle ansatte Gjennomgå rapport og videre arbeid Oppfølging, evaluering og justering Jobbe etter handlingsplan

17 Oppsummering av risikovurderingens betydning ved omstilling Risikovurderingen kan bidra til å forebygge risiko forbundet med omstillingen Risikovurderingen kan skape en trygg ramme rundt dialog om sensitive/vanskelige tema Risikovurderingen kan øke ledes oppmerksomhet overfor hvilke aspekter som i praksis har betydning for den enkelte ansatte og fungere som anerkjennelse av disse Gjennom risikovurderingen kan man får økt kunnskap om hva som er god informasjon Risikovurderingen kan bidra til at de ansatte opplever reell medvirkning Risikovurderingen kan være et redskap for å kartlegge mangfold i opplevelser/reaksjoner Risikovurderingen kan bidra til å kartlegge ressurser Bistand til risikovurderingen kan bidra relevant støtte til mellomleder/operativ leder Risikovurderingen som metode kan bidra til dialog og der igjennom bedre løsninger Risikovurderingen kan gi større forankring og motivasjon hos de ansatte i forhold til omstillingen, ved å legge opp til en prosess hvor den enkelte må medvirke på felles arena Risikovurderingen kan bidra til å gi større effekt av omstillingen

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles.

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles. 1 FORMÅL Hovedformålet med vår personalpolitikk er å legge til rette for at Hydro skal nå sine forretningsmål. Ved å definere de gjensidige forpliktelsene som gjelder for Hydro og selskapets ansatte, skaper

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN En veileder for små virksomheter 1 2 FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Trond Reinseth Ergoterapeut / tilsynsleder Midt-Norge Gode arbeidsmiljøforhold og god helse De aller fleste arbeider under gode arbeidsforhold

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer