Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014"

Transkript

1 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 14

2 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Innlegg, Første møtet med Sivilforsvaret... 7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 9 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Ledersamling for distriktets befal og fast ansatte Terminliste Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Logistikk Bruk av varslingssystemet «Tames» Tilfluktsrom Befolkningsvarsling... Øvings- og aktivitetsplan for Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kart med operativ organisasjon På forsiden: FIG Namsos 2-dagersøvelse dagersøvelse for FIG Grong Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

3 Distriktssjefen har ordet 13 er nå historie, og vi har lagt bak oss et innholdsrikt og aktivt år. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt har greid å gjennomføre en relativt ambisiøs øvingsplan, hvor de fleste avdelingene er øvd i to dager og to kvelder tilsvarende normal øvingsfrekvens. Vi har i tillegg gjennomført en ledersamling for alt befal, samt hatt stor samvirkeaktivitet sammen med våre samarbeidspartnere i Nord- Trøndelag lokale redningssentral. Jeg vil her særlig trekke fram at LRS øvingsforum, i tett samarbeid med Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter i Oppland, for første gang gjennomførte kurset Jørn Ove Myrvold Distriktssjef «samvirke på skadestedet» i vårt distrikt. Dette er et meget godt kurs hvor innsats- og fagledere fra de ulike virksomhetene i fellesskap får et kompetanseløft. Den store øvings- og samvirkeaktiviteten er ikke noen selvfølge i en tid hvor Sivilforsvarets økonomiske rammer er ganske sterkt utfordret. Sivilforsvaret er fortsatt et stykke unna det ambisjonsnivået som ble lagt for forrige omstilling som startet i 09, og særlig er det mangler knyttet til investeringer i nytt materiell. Samtidig med at vi jobber for å nå vedtatte mål, må vi også forholde oss til en omverden som er i stadig endring og som gir dels nye utfordringer. I 13 ble det også lagt fram nye utredninger som forventes å få stor betydning for vår framtidige struktur og innretning, og jeg tenker da særlig på NOU 13:5 «Når det virkelig gjelder.» Dette var en utredning som omhandlet mest mulig effektiv organisering av de statlige forsterkningsressursene Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. For Sivilforsvaret ligger det en betydelig anerkjennelse i utredningen, og utvalgets hovedanbefaling for vår del er at staten opprettholder en statlig sivil etat som er folkerettslig beskyttet og har tverretatlig forsterkning som sitt primære ansvar. Så fremmer utvalget en rekke spennende forslag som nå skal følges opp videre, og denne utredningen vil garantert prege den videre utviklingen av vår etat. Avslutningen på 13 ble ellers preget av ustabilt vær, med to ekstremværsituasjoner i november og desember. Spesielt «Hilde» rammet Nord-Trøndelag hardt, og førte til betydelig og dels langvarig strømbortfall. Distriktet fikk en rekke anmodninger om bistand, men disse var i hovedsak knyttet til mellomstore og store strømaggregater. Dette er en kapasitet som vi ennå ikke har, og det var litt fortvilende å oppleve at vi som forsterkningsetat bare i begrenset grad kunne hjelpe denne gangen. Eiere av institusjoner og anlegg som er kritisk avhengige av stabil strømforsyning, er selv ansvarlige for å ha en tilfredsstillende nødstrømsforsyning, men samtidig har Sivilforsvaret selv ønsket å styrke denne kapasiteten i flere år. En statlig forstekningsetat må kunne «ta toppene» og være beredt på å dekke utilsiktede konsekvenser av hendelser som rammet samfunnet så vidt hardt. Det handler til slutt om å ha relevante kapasiteter, og ekstremværet viste at vi fortsatt har en vei å gå på noen områder. Til syvende og sist handler ovennevnte om politiske prioriteringer. Sivilforsvaret som forsterkningsetat må bidra til å synliggjøre behov og fremme konstruktive forslag, men samtidig må vi finne oss i at disse ikke alltid blir prioritert i en takt og med et omfang som vi selv ønsker. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 3

4 Vår nye regjering har i 14 lagt opp til en liten økning til materiellinvesteringer i Sivilforsvaret, og vi ser på dette som et positivt signal og forhåpentligvis en oppstart til gradvis styrking av våre ressurser. I det daglige er det viktig å holde fokus på hvilke muligheter vi tross alt har til å utvikle etaten videre. Ved distriktet har vi vært opptatt av å dyrke nysgjerrigheten, og gjennom det bidra til både personlig og felles utvikling. Vi ønsker å ha et trygt og robust arbeidsmiljø, hvor vi tør å utfordre hverandre i forhold til mål, ambisjoner og oppgaver. På den måten stimulerer vi hverandre og får en positiv energi som vi alle kan nyte godt av. Jeg føler meg veldig privilegert som leder, som har så dyktige og positive medarbeidere. Den følelsen forsterkes ytterligere når jeg er ute og møter dere som er tjenestepliktige i Nord-Trøndelag. Jeg er imponert over den kompetanse, motivasjon og løsningsorienterte tilnærmingen dere utviser i tjenesten. Vi har fortsatt en vei å gå med tanke på å legge forholdene bedre til rette for dere som plukkes ut til å gjøre en pliktig samfunnstjeneste. Det kanskje viktigste området er å sikre dere alle mot store økonomiske tap som følge av tjenesteplikten. Det er gledelig å registrere at forslaget til nytt godtgjøringssystem nå er oversendt til departementet, og forhåpentligvis blir dette innført om ikke lenge. Uansett vil jeg berømme den motivasjonen dere utviser både på øvelser og innsatser. Årets siste innsats hadde vi 30. desember på kvelden, hvor FIG Grong ble kalt ut på en leteaksjon i Snåsa. Av de som vi fikk kontakt med, kunne hele 13 stille umiddelbart. I ei romjul som for mange er preget av selskapeligheter og stor reiseaktivitet, synes jeg oppmøtet vitner om en omsorg og ansvarsfølelse som er meget imponerende! For 14 har vi så langt planlagt med en aktivitet som er relativt lik foregående år, hvor vi forsøker å få en best mulig prioritering mellom hovedområdene samvirke, øvelser og logistikk. Kanskje har vi tidligere år hatt en for stram styring og prioritering på logistikkområdet, og med det utsatt å gjøre funksjonelle tilpasninger på materiellsiden for å sikre ressurser til øvelser og samvirke. Foreløpig har vi også fått litt usikre budsjettsignaler, og det utfordrer detaljplanleggingen av vår aktivitet. Vi har så langt lagt opp til en øvingsaktivitet på to dager og en kveld for alle FIG og FIGP. Vi har også ønsket å videreføre vårt fokus på ledelse, og vi vil gjennomføre en egen to dagers ledersamling for alle ledere, nestledere og lagførere. Bruk av lagførere og ledelse på ulike nivåer vil også være et gjennomgående øvingsmoment. Vi planlegger også med en dag felles oppsamlingsøvelse i oktober for de som har fått fritak fra egen avdelings øvingsaktivitet. Oppfyllingen i avdelingene blir gradvis bedre, og nyrekruttering er fortsatt et viktig område. Mobil renseenhet og FIGP Namsos har høyest prioritet i 14, samt at vi fortsetter med å tilføre ekstra personell til FIGene i Grong og Stjørdal. Der skal vi opprette egne FIGP-avdelinger så snart vi har det personellmessige grunnlaget og fått utdannet et minimum av ledere. Det er også gledelig at vi nå har en kvinneandel på ca %, mot ca 18% ved inngangen til 13. Jeg vil avslutningsvis ønske alle vel møtt til tjeneste i 14. Forhåpentligvis får vi et innholdsrikt og spennende år, hvor vi som etat er både relevante og leveransedyktige når samfunnet har behov for forsterkning. Sammen med våre gode samarbeidspartnere innen redningstjenesten og samfunnssikkerhetsarbeidet skal vi gjøre vårt ytterste for å sikre at Nord-Trøndelag har en god og slagkraftig beredskap. Vi skal også være endringsvillige og på kontinuerlig søken etter å utvikle oss i takt med de utfordringer vi stilles overfor. Jørn Ove Myrvold Distriktssjef 4 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

5 Om tjenesteplikten Alle kvinner og menn som oppholder seg i Norge, kan pålegges å tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Dette er en samfunnsplikt, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven. Rekrutteringen foregår ved at sivilforsvars - distriktene avholder såkalte rekrutteringsmøter som tilsvarer Forsvarets sesjon. Etter rekrutteringsmøtet vil de som kvalifiserer for tjeneste få nødvendig utdanning (grunnkurs) ved sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter. Etter endt kurs blir man så innplassert i en av distriktets innsatsavdelinger. Tjenesteplikten varer til og med det året man fyller 55 år. Dette er en endring fra og med 11. Tidligere varte den til og med 65 år. Fra og med fylte 35 år skal det jevnlig gjennomføres legeundersøkelse, og de skal sikre at den enkelte tilfredsstiller de krav som er satt til tjeneste. Sivilforsvaret har som målsetting at 30 % av vårt innsatspersonell skal være kvinner. Kvinner innvilges ellers omsorgspermisjon etter fødsel slik praksis er i arbeidslivet for øvrig. Sivilforsvaret rekrutterer befal til innsatsstyrkene fra egne rekker og kurser de som blir plukket ut ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum ved Gjøvik. Å gjennomføre opplæring og tjeneste som befal er en samfunnsplikt på samme måte som det å gjøre tjeneste, og er på samme måte hjemlet i loven. Slik tjeneste kommer i tillegg til de årlige øvelser og innsatser. Prosedyre ved innkalling til kurs (grunnkurs og befalskurs) Skriftlig innkalling sendes ca 3 måneder (grunnkurs) og ca 2 måneder (befalskurs) før kursstart. Senest 14 dager før kursstart sendes en påminnelse og administrative opplysninger. Prosedyre ved innkalling til øvelser For både dags- og kveldsøvelser sendes innkalling nå ca. 2 måneder før øvelsen gjennomføres. Alle må bekrefte mottatt innkalling gjennom å returnere kvitteringsskjemaet, sende e-post eller lignende. Svarfristen er 2-3 uker. I tillegg til innkallingen sender distriktet en påminnelse over TAMES (telefonisk varslingssystem), og dette skjer normalt 2 dager før øvingen. Spesielt om fremmøte ved innsatser Distriktet understreker at det skal være særlig vektige grunner for ikke å møte ved innkalling til innsats. Innkalling til innsats er et pålegg om tjeneste, hvor menneskers liv/helse, miljø eller store økonomiske verdier er truet. Det normale skal være at en bare unntaksvis ikke møter. Den enkelte plikter uoppfordret å sende forklaring til distriktet på en eller annen Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 5

6 måte, og meddele hvorfor det ikke er mulig å møte. Dette betraktes som en søknad, og distriktets vakthavende avgjør søknaden. Hvordan skal den tjenestepliktige forholde seg ved sykdom/skade og lignende Dersom det ikke er mulig å møte til øving/kurs/innsats på grunn av sykdom, skade eller lignende må fraværet legitimeres ved innsending av sykemelding fra lege. Dersom sykdommen/skaden er av mer varig karakter slik at det oppstår tvil om din tjenestedyktighet, må legeattest med grundige opplysninger om sykdommen/skaden sendes distriktskontoret. De fremlagte opplysninger vil da bli vurdert av oss og/eller en av våre leger. Adresseendring flytting/midlertidig fravær fra bosted Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring til Sivilforsvaret. Dette gjelder enten du flytter innad i distriktets ansvarsområde, (Nord-Trøndelag fylke), eller om du flytter ut av fylket. Husk at om du flytter ut av fylket, og dette er en varig adresseendring, skal du avklare med distriktet hvorvidt du skal levere inn utlevert personlig utstyr før du flytter. Dersom du er midlertidig fraværende fra bostedsadresse plikter du å sørge for å få ettersendt innkallinger og andre tjenestelige meldinger. Ved endringer vedrørende telefonnummer skal dette også meldes til distriktet. Utsettelse med tjeneste og fritak fra tjeneste Alle søknader om utsettelse og/eller fritak fra tjeneste skal sendes distriktskontoret og være skriftlig om ikke annet er avtalt eller bestemt. Søknad om utsettelse med, eller fritak fra øvelser og kurs skal normalt følges av en bevitnelse/bekreftelse på det forhold som er årsak til søknaden. Frist for å søke om utsettelse/fritak er oppgitt i innkallingen. Denne må overholdes for at søknaden din skal bli behandlet. Unntatt er selvsagt forhold som måtte oppstå etter fristens utløp. Uansett er det slik at om du ikke får svar på din søknad er du forpliktet til å møte. Orientering til egen arbeidsgiver Du plikter selv så snart du er blitt gjort kjent med og/eller har fått innkalling til tjeneste, å orientere din egen arbeidsgiver. Dette gjelder enten det dreier seg om øvelse, kurs eller innsats. Tidspunkt for årets planlagte øvelser fremgår i denne årsoversikten. Øvelse Radiac måle- personell Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

7 Første møte med Sivilforsvaret Januar 13 ble jeg, Linn Christin Pedersborg og Hanne Ringstad innkalt til rekrutteringsmøte i Sivilforsvaret. Dette var noe jeg var veldig negativ til, helt siden jeg fikk det første arket tilsendt i posten av Sivilforsvaret. Dette var noe jeg absolutt ikke ville være med på, men da det er pliktig oppmøte måtte jeg bare møte opp i kommunestyre salen på Levanger rådhus. Først skulle vi få informasjon om Sivilforsvaret og om hvordan dette fungerer. Etterpå skulle alle inn til intervju før vi gikk videre til en helsesjekk av lege. Jeg satte meg ned, veldig spent og forventningsfull. Jeg var kanskje en av de som rekte opp hånden en del og spurte masse spørsmål underveis, da jeg visste svært lite om Sivilforsvaret. Jo mer informasjon jeg fikk, jo mer gira ble jeg. Jeg fikk mer og mer lyst til å være med på dette. At jeg skulle skifte mening så fort trodde jeg aldri. Dette virket virkelig spennende! Under intervjuet fikk vi en del spørsmål, og vi fikk samtidig høre om vi ble pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret. Før man er med i Sivilforsvart, må man på FIG 10 grunnkurskurs som varer i tre uker på Starum. Vi fikk selvfølgelig ønske oss datoer vi ville reise på under intervjuet. Hanne skulle på rekrutteringsmøte ved Stjørdal rådhus måneden etter, og der ønsket hun også seg samme dato som meg, slik at vi kunne få reise sammen. Etter møtene var det bare å vente på å få brev i posten om når vi skulle reise på kurs. Slutten av mai fikk vi begge brev i posten om at vi skulle reise den 9. September, akkurat som vi hadde ønsket. September kom og vi reiste med fly nedover dagen før til Gardermoen. Vi kom frem i 8-9 tiden på kvelden. Vi sjekket inn og fikk utdelt rom. På mitt rom var vi tre stykk og på Hanne sitt var de fire. Første uken var vi to puljer som var der med 30 stk i hver pulje. Uka etter kom en pulje til. Første uka fikk vi utdelt fine uniformer med masse utstyr. Det ble en del teori om førs- Øvelse på Starum Linn Christin Pedersborg og Hanne Ringstad. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 7

8 tehjelp og noen små øvelser innimellom. Vi hadde en fantastisk leder som heter Vegar Hanssveen. Han kan virkelig det han holder på med, og han gjorde hele kurset veldig interessant. Vi hadde også flere flinke instruktører som hadde oss i ulike felt. Vi lærte oss blant annet aggregat, telt, heater og lysutstyr, samband, ettersøkning, HMS, førstehjelp, farlige stoffer, brann og slokketeori etc. Dagen før vi reiste hjem hadde vi to store øvelser hvor vi skulle øve på alt vi har lært. Det var en dag fylt med masse stress, svette, tunge løft og mye lærdom. Vi avsluttet dagen med evaluering om hva vi gjorde bra, hva kan vi gjøre annerledes og hva kan vi bli bedre til. Kurset er lagt opp slik at vi holder på fra til hver dag i ukedagene, og fri i helgene. Siste uka holdt vi på til onsdag og reiste hjem på torsdag. Vi fikk servert mat fire ganger om dagen, frokost, lunsj, middag og kvelds. Maten var vi alle fornøyde med, og enkelte dager ble det også dessert. På Starum har de også blant annet et treningsrom, Drengstua hvor man kan kose seg på kveldene med både tv og spill, messa hvor de har bar (mandag, onsdag og torsdag), biljard og masse spill. Der var vi flere kvelder. Drar man dit på våren og høsten kan man være masse ute. Vi var utrolig heldig med været når vi var der. Ble volleyballspilling, fotball og amerikansk fotball. Det finns også sykler man kan låne og bordtennis. Solarium har de også. Gjøvik ligger en halvtime fra Starum, så det ble noen turer dit, samt til Toten badeland. Hele puljen vår var en veldig sosial gjeng som kom godt overens. Vi sosialiserte oss fra første dag og dette gjorde at hele oppholdet på Starum var helt supert. Vi sitter igjen med mye kunnskap, nye fantastiske venner og minner for livet. Vi ville ikke vært foruten dette, og vi anbefaler alle til å være med på dette. At det skulle bli så trist å reise fra plassen og alle folkene trodde jeg ikke. Dette lever vi lenge på. Linn Christin Pedersborg og Hanne Ringstad 8 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

9 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook 1. november 12 opprettet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt sin egen facebook side. Hensikten med opprettelsen er blant annet å kunne gi tidlig informasjon om viktige hendelser. Vi ønsker også å oppdatere mannskaper og andre om hva som skjer i distriktet, samt å ha en åpen kanal hvor alle på en enkel måte kan kommunisere med distriktet. Det er dog viktig å påpeke at siden ikke er en side for konkret saksbehandling, men at denne siden er en kanal for utveksling av informasjon for ansatte, tjenestepliktige og andre interesserte. Gå gjerne inn og lik siden vår og gjør den kjent for andre. facebook.com/nord-trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirkekurs i vannredning, Flatanger Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 9

10 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser Avhengig av hvilken grad du har, får du under kurs og øvinger utbetalt tjenestetillegg eller lønn. Tjenestetillegg, ledertillegg, forsørgertillegg, ulempetillegg og kompensasjonstillegg er skattefrie. Ved utbetaling av lønn etter grad, betales skatt. Det betales ikke ut feriepenger verken av lønn eller godtgjørelser. Dette gjelder både befal og mannskaper som avtjener sivilforsvarstjeneste. Tjenestetillegg utbetales til de som har grad 10 12, og lønn til befal som har grad 9 og høyere. Jo lavere tall, jo høyere grad. Utdrag fra tabellen: Grad Gradtegn Tjenestestilling Tjenestetillegg Lønn pr døgn nr. pr døgn (ikke skatt) (skattepliktig) 7 *** FIG-leder 768,40 (3 stjerner) FIGP-leder MRE-leder 8 ** Kommunal 729,60 (2 stjerner) materialforvalter 9 * FIG nestleder 698,60 (1 stjerne) FIGP-nestleder 10 >>> Lagfører 184,00 (3 vinkler) 11 >> Patruljefører 184,00 (2 vinkler) Nestlagfører 12 Ingen Mannskap 163,00 Andre tillegg/ godtgjørelser: Forsørgertillegg: Ektefelletillegg kr 146,50 gjelder også samboer dersom de har felles barn Barnetillegg kr 166,60 for første barn (under 18 år) kr 68,60 for hvert barn mer enn ett Ulempetillegg: kr 327,00 gjelder for deltakelse under akuttinnsats Kompensasjonstillegg: kr 322,00 Kompensasjonstillegget tilstås lagførere, nestlagførere og mannskap som kan dokumentere at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, eller har enmannsbedrift som stilles i bero under tjenesten. Kompensasjonstillegget utbetales i tillegg til ordinært tjenestetillegg og eventuelle forsørgertillegg og ulempetillegg. 10 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

11 Godtgjørelse for oppgaver utover tjeneste i egen stilling Deltagelse i oppgaver som for eksempel: Støtte til gjennomføring av rekrutteringsmøter Støtte til gjennomføring av opplæring og øvingsvirksomhet for nødetatene og andre organisasjoner Deltagelse i ulike møter, representasjon Vedlikehold og oppfølging av materiell der materiellansvarlig påføres et merarbeid utover normalbelastning Deltagelse i ovennevnte oppgaver godtgjøres som timebetaling iht Statens lønnsregulativ tabell C, og vedkommende lønnes etter grad/funksjon. Næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp Næringsbidrag er økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende. Stønaden beregnes på grunnlag av virksomhetens regnskap. Det kan søkes om støtte til dekning av faste kostnader dersom driften stilles i bero under tjenesten, eller det kan søkes om støtte til innleie av vikar for å opprettholde driften. Støtten til innleie av vikar er behovsprøvd i forhold til virksomhetens overskudd. Særskilt økonomisk hjelp beregnes på grunnlag av den innkaltes privatøkonomi, og støtte kan ytes i følgende situasjoner: 1) Dersom du og din husstands inntekter i tjenesteperioden er lavere enn de faste bo- og levekostnadene i samme tidsrom 2) Til dekning av ekstra utgifter til pass av barn, enten ved at det leies inn hjelp til barnepass, ved at ektefelle/ samboer må ta permisjon uten lønn fra sin jobb for å passe barn, eller ved at de påløper ekstra reiseutgifter. Det må foreligge et reelt behov for ekstra barnepass som følge av tjenesten, for eksempel på grunn av ektefelles/samboers turnus/skiftarbeid eller lignende. 3) Til dekning av spesielt oppdukkende utgifter som oppstår som følge av tjenesten. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema får du ved henvendelse til distriktskontoret og på våre nettsider (sivilforsvaret.no/tjeneste/økonomi). Reisegodtgjørelse Du får ved øvinger og kurs dekket reiseutgiftene til/fra det bosted som er registrert ved innkallingstidspunktet. Dekning skjer etter billigste reiserute og billigste plass med rutegående transportmidler. Hvis egen bil er eneste mulighet og/eller dette blir billigst dekkes dette med kr 4,05 pr km. Samme gjelder hvis du har med deg bilen fordi du er forespurt om å kjøre under øvelsen. Du får kr 1,00 for hver passasjer du frakter og kr 1,00 pr km for tilhenger. Forlegning og forpleining Alle gis fri forlegning og forpleining under tjenesten. For reiser til og fra tjenestestedet ytes skyss- og kostgodtgjørelse i samsvar med Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Ovennevnte regel gjelder både ved sentrale, regionale og lokale kurs/øvelser. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 11

12 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Det er et overordnet mål for all virksomhet i distriktet å minimere risiko for at personell, miljø eller materiell blir skadet som følge av vår aktivitet. For å nå dette målet, er hele sivilforsvarsorganisasjonen nødt til å ta arbeidet med sikkerhet og risiko på alvor. Det er nødvendig at vi innarbeider gode holdninger og rutiner, samt at vi kjenner bestemmelsene og følger disse. Den beste forsikring mot skader/ulykker er personell som er godt utdannet/øvet og samkjørte. Det er altså en sikkerhetsmessig utfordring når personell ikke deltar på de øvelser vi gjennomfører. Disse risikerer å bli kalt ut på innsats på tross av at det kanskje er lenge siden de er øvd, og er da kanskje ikke tilstrekkelig faglig oppdatert. De kan bli en risikofaktor under en innsats. Den enkelte må i lys av dette gjøre det som er mulig for å kunne delta på øvelsene. De øvelsene som nå gjennomføres betraktes da også som et minimum av hva som er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig kompetansenivå. Dersom du er i tvil om du har nødvendig kompetanse til å utføre de oppgaver du får, er du pliktig til å melde fra om dette til nærmeste leder. Vedkommende er da pliktig til å gi deg nødvendig bistand eller gi deg nye oppgaver. Sivilforsvaret har et eget reglement som heter «Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret». Dette er fordelt til alle avdelingene og befalet, og skal med det være tilgjengelig for avdelingene. I tillegg vil HMS være et gjennomgående tema på både kurs og samlinger for befalet. Våre ledere er gitt et særlig ansvar for å tenke sikkerhet, herunder foreta nødvendig oppdragsanalyse før alle oppdrag iverksettes. Vi har imidlertid alle et ansvar for å bygge en god sikkerhetskultur i virksomheten. Det er også slått fast at arbeidsmiljølovens bestemmelser, med unntak av arbeidstidsbestemmelsene, gjelder for alt tjenestepliktig sivilforsvarspersonell. Alle uønskede hendelser, både konkrete skader/ uhell og «nestenulykker», skal rapport eres tjenestevei og håndteres videre av distriktsstaben. Samvirkekurs i vannredning i regi av NT LRS øvingsforum, FIG Steinkjer Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

13 Ledersamling for avdelingssjefer og fast ansatte Samling der målgruppen var ledere, nestledere, lagførere og nestlagførere i distriktets innsatsavdelinger og ansatte i staben ble avviklet ved Heia gjestegård 24.. januar 13. Målet med samlingen var som følger: Å dyrke lederne ved å gi dem et forsprang på de øvrige samt å styrke fellesskapet mellom lederne og ansatte i distriktsstaben. Å orientere om status i sivilforsvaret og aktuelle saker i den forbindelse. Å orientere om andre aktuelle saker. Å gi en innføring i temaet debrief samt skape diskusjon om emnet som skal føre til regler til bruk ved NTSFD. Som rutinen er ble det laget en egen rapport etter samlingen. Den viser at målene ble nådd og at deltagerne fra både avdelinger og distriktsstab var svært fornøyde da de dro hjem. Spesielt god tilbakemelding fikk innslaget som sivilforsvarsinspektør Thrine Carlsen fra Buskerud sivilforsvarsdistrikt hadde om sivilforsvarets innsats i forbindelse med tragedien på Utøya og i Oslo. Hun ledet sivilforsvarets innsats på / ved Utøya. Det var en ydmyk og stille forsamling som lyttet til hennes orientering. De fleste ble nok overrasket over omfanget av sivilforsvarsinnsatsen noe som ikke har kommet så godt frem i mediene. Ledersamling , Thrine Carlsen. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 13

14 Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter 14 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

15 Terminliste 14 Kursaktivitet ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Sivilforsvaret Eksterne beredskapskurs Kursnr Uke Tidsrom Kursbetegnelse Opplæring av leder i FIG/FIGP Radiac måletjeneste, RAD 10 Samvirke på forurenset skadested - CBRN/E, SPS 41 Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Samvirke på forurenset skadested - CBRN/E, SPS 41 (desentr.) Opplæring av mannskap i MRE, MRE 10 Samvirke på skadested, SPS 40 (desentralisert) Opplæring av lagfører i radiac måletjeneste, RAD 30 Opplæring av mannskap i MRE, MRE 10 Radiac måletjeneste, RAD 10 MAF 50 instuktør (fast ansatte) Samvirke på skadested, SPS 40 Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG C1E instruktør - lett lastebil med tilhenger (fast ansatte) ATV instruktør - All Terrain Vehicle (fast ansatte) Båt instruktør (fast ansatte) Psykisk- og sosial omsorg ved ulykker/katastrofer, POSOM FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR Norwegian Support Team, NST Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Radiac måletjeneste, RAD 10 Opplæring av mannskap i MRE, MRE 10 Samvirke på skadested, SPS 40 Samvirke på skadested, SPS 40 (desentralisert) Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Samvirke på forurenset skadested - CBRN/E, SPS 41 (ds) Enhetlig ledeslessystem, ELS Opplæring av lagfører og leder i MRE, MRE 30 Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Opplæring av leder i FIG/FIGP, FIG 30 CBRN (for ansatte) Kvote I tillegg g jennomfører kompetansesenteret kontinuerlig ekstern kursaktivitet g jennom hele året. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 15

16 Logistikk Distriktet har en intensjon om å gjøre Fig-bilene mest mulig like når det gjelder innvendig plassering av materiell. Alle Fig-er har nå fått varmetelt og en HMSsats. I tillegg har to fig-er fått en førstehjelpssekk, og planen er at alle skal få en slik, i løpet av året. MRE, samøvelse med Mattilsynet Personlig Utstyr (PU) Bytting av innsatsuniform og utlevering av under-, og mellombekledning, bager og hodelykter, er nå foretatt ved alle avdelinger. Enkeltpersoner gjenstår, men disse blir tatt ved første aktivitet, eller de som mangler kan ta direkte kontakt med distriktskontoret og få byttet på Steinkjer. Nå kan nesten alle effekter vaskes og vedlikeholdes av den enkelte, men dette gjelder dog ikke artiklene «Lue Felt», «Lue Vinter» og «Vindvotter». På grunn av impregnering må de fortsatt byttes ved distriktets eller ved skolens lager. Vennligst påfør kjente byttebehov på svarslipp for innkalling, eller ta direkte kontakt med kontoret. Distriktet har ikke lenger en tilhenger med byttereserve av PU. Vi gjør derfor oppmerksom på at byttebehov må meldes, slik at vi kan få bestilt uniformsartikler i god tid før øvelser. Enkelte artikler kan dog mangle. Ved fremmøte til øvelse og innsats skal dere alltid møte i innsatsuniform, og ha med hjelm og øvrig personlig utstyr etter tjenestens art, værforhold mv. Dette, hvis ikke annet er spesifisert i innkallingen. Avdelingsutstyr/Kjøretøy Materiellet skal til enhver tid være operativt og klart til bruk. Teknisk materiell vedlikeholdskjøres iht. gjeldende retningslinjer og under øvelser/innsatser. Beredskapsmateriell skal ikke lånes ut. Logistikkansvarlig ved distriktet vil jevnlig foreta egenkontroll og ettersyn på lagrene. Ved bruk av SF-kjøretøy, aggregat og motorbrannsprøyter, SKAL driftsjournal skrives. Når drivstoff fylles, SKAL dette også dokumenteres i driftsjournalen. Kjøretøy skal kun brukes i tjeneste, og det er ikke tillatt med «sivile» passasjerer. Åpningstid lager Hestmarka, Namsos: Etter avtale med Thomas Holde, tlf Åpningstid lager Steinkjer; Etter avtale med Thomas Holde tlf , eller materialforvalter Svein Terje Grimstad tlf Åpningstid lager Rørvik; Hver mandag fra kl , bortsett fra juli og august. 16 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

17 Bruk av varslingssystemet «UMS - Tames» Generelt Ved utkalling til innsatser og ved masseutsendelse av informasjon under innsatser benytter Nord Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt UMS TAMES. Dette er et web basert program som muliggjør å sende ut samme varsel til mange brukere samtidig, og som er svært tidsbesparende. Meldingene sendes ut enten som syntetiske talemeldinger eller operatøren kan lese inn en melding som avspilles. I tillegg kan det sendes ut sms til mobiltelefoner. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 17

18 Bruk Ved utsendelse av en talemelding vil du få et anrop fra Når du så svarer på dette anropet blir en bedt om å taste din fødselsdato-6 siffer, og avslutt med # tast. Dette for å sikre at du er rette vedkommende som svarer. Når så dette er tastet inn får du tilgang til å høre hele meldingen. Når du har hørt hele meldingen vil du få flere svaralternativ for oppmøte. Her tastes det aktuelle alternativet. Om du ikke rekker å svare på første anrop, vil du bli oppringt igjen i løpet av 5 minutter. Videre er det også mulig å ringe dette nr tilbake å få lest opp meldingen etter vanlige prosedyrer. Enkelte har dog opplevd noen problemer med dette, men i de fleste tilfellene fungerer det. Ett tips i forhold til smarttelefon, er å sjekke om DTMS- lyden er på slått. Dette er pipelyden som kommer i telefonen når en betjener tastaturet for å slå et nummer. Er dette avslått vil du ikke få opplest meldingen fra TAMES. Problemer som oppstår med denne tjenesten tar vi videre til leverandør. Noen ganger får vi oppklart problemet raskt, mens andre ganger tar det lengre tid å få rettet. Programmet gir operatør full oversikt over alle som er varslet. Det er mulighet for å se responsen på alle svaralternativene, samt en kan se om vedkommende ikke har svart. Vi har lagt inn mobiltelefon som førstevalg, og hustelefonen som andre valg. På alle alternativer kan vi legge inn parametre som medfører gjentatte forsøk på oppringing i inntil ett døgn. Når vi varsler via sms vil dette selvsagt kun komme til mobil, også her vil vi se hvem som har mottatt meldingen. Vi har videre en rutine der vi sender ut SMS som påminnelse til øvelse kl 10 to dager før en øvelse. Vi sender også en sms/talemelding/e-post til FIG-lederne ved vaktbytte på distriktet. Der informerer vi om hendelser siste vaktperiode og om hvem som er påtroppende beredskapsvakt. Viktig Husk din fødselsdato 6-sifre, du blir rettledet hele veien via talesystemet og da gjenstår det for deg bare å taste riktig svaralternativ. Det er svært viktig at du melder endringer i telefonnummer til distriktet så raskt som mulig slik vi har korrekte lister i programmet. Distriktet har nå den rutinen at samtlige som kalles ut og ikke møter, eller ikke svarer på oppringing, blir kontaktet for å gi en forklaring på hvorfor. Denne oppfølgingen starter umiddelbart etter at varslet har gått, med en sms til samtlige som ikke har svart «kan møte til oppsatt tid» der vi ber om en forklaring med tanke på eventuell permisjon. Denne tilbakemeldingen kan godt komme pr sms, da de som går vakt har muligheten til å legge inn eget telefonnr som avsender av meldingen. De som ikke besvarer utvarslingen blir også forsøkt oppringt for å få avklart deres status så raskt som mulig. Alle som mottar SMS med spørsmål om forklaring blir fulgt opp inntil vi har fått klarlagt årsaken til fraværet. 18 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

19 Tilfluktsrom Distriktet har ikke foretatt systematisk tilstandskontroll eller tilsyn av eksisterende tilfluktsrom i 12. I 13 vil det bli foretatt kontroller av en del offentlige tilfluktsrom etter utvalg. Denne kontrollen vil foregå med bistand fra DSB. Inntrykket fra foregående års kontroller er at mange rom er i rimelig god stand. Behandling av søknader, henvendelser og nødvendige befaringer i forbindelse med slik saksbehandling vil bli gjennomført som tidligere. Vi minner om bestemmelsene som gjelder: Eksisterende tilfluktsrom skal tas vare på iht. den forskrift de er bygget etter. Ved ønske om sanering/sletting av tilfluktsrom må det søkes om dette. Søknaden sendes til distriktet, som gir sin uttalelse før søknad videresendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for avgjørelse. Samme prosedyre gjelder hvis det er behov for å gjøre inngrep i t-rommets vegger, tak eller gulv. Tilfluktsrom kan med fordel brukes til andre formål, men skal kunne klargjøres som beskyttelsesrom i løpet av 72 timer. Klargjøringsinstruks skal være utferdiget og henge lett synlig i rommet. Byggherrer som kommer inn under tilfluktsromsplikten vil pr. i dag etter søknad bli gitt fritak fra plikten til å bygge tilfluktsrom. Søknad sendes til distriktet og det understrekes at alle må søke. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 19

20 Befolkningsvarsling I Nord-Trøndelag er det utplassert 44 varslingsanlegg for varsling av befolkningen når uønskede situasjoner oppstår. Disse anleggene er i hovedsak lokalisert til befolkningstette områder, og pr i dag er det anlegg i Stjørdal, Verdal, Levanger, Steinkjer, Namsos og Rørvik. Denne varslingstjenesten inngår i den nasjonale varslingsberedskapen. Sivilforsvaret har ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene lokalt og regionalt. Anleggene testes to ganger i året, 2. onsdag i januar og 2. onsdag i juni gis det varsel over samtlige anlegg. Flere anlegg har vært nede i perioder i forbindelse med oppussing. For 12 har vi fått 3 av anleggene i drift igjen, og håper å få det siste anlegget oppe igjen så snart vi sammen med vertskommunen har funnet egnet lokalitet. 3 ulike signaltyper VIKTIG MELDING LYTT PÅ RADIO: -3 serier a 3 støt med 1 min. opphold mellom seriene. FLYALARM: -korte støt i ca. 1 min. FAREN OVER: -ett langt støt i ca. ½ min. Veien fremover DSBs anbefalinger er bl.a. at dagens konsept videreføres i hovedtrekk. Massemedia og sosiale media vurderes som det mest hensiktsmessige middel myndighetene har til å formidle informasjon til befolkningen, og i mange tilfeller i kombinasjon med andre varslingstyper som telefonvarsling etc. Konseptet med lydvarsling er vanskelig å erstatte da det er dette det systemet som har minst potensielle feilslag. Utfordringen kommer når FM nettet stenges ned en gang mellom da våre varslingsanlegg styres vha RDS. Sivilforsvarets varslingsingeniører arbeider med å finne det beste systemet som kan erstatte FM nettet og RDS løsningen. Her er det mange muligheter, og en kommer til å invitere ulike tilbydere i en anbudskonkurranse i nærmeste fremtid for å finne den beste løsningen. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

21 Øvings- og aktivitetsplan for 14 Øvingsplanen for 14 er basert på følgende: Alle FIG/FIGP øves 2 dager og 1 kveld. MRE øves 2 dager. Målepatruljene øves 1 dag felles. I tillegg kommer referansemålingene. Spesielle forhold / samvirkeaktiviteter i 14 som er kjent i skrivende stund: Ledersamling avholdes for befal i styrkene og ansatte i distriktsstaben januar. Vinterøvelse i regi av LRS øvingsforum februar i Verdal. FIGP Verdal deltar. Lokalt SPS 40 (Samvirke på skadested) arrangeres i Stjørdal mars. Distriktet har fire elevplasser på kurset. FIG Stjørdal deltar som øvingsavdeling en dag. Vannredningskurs i Flatanger mars FIG og FIGP Namsos deltar. Ettersøksseminar på Steinkjer i regi av LRS øvingsforum 9. mai. En deltager fra hver FIG / FIGP. FIG Steinkjer deltar i Steinkjerøvelsen (lokal samvirkeøvelse) i november, dato ikke fastsatt. Årets LRS-øvelse avholdes i område Stjørdal 30. oktober. Her deltar FIG Stjørdal. Bildet er tatt ved Skalstufjellet i forbindelse med leteaksjon Sankthanshelgen 13. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 21

22 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment / Ledersamling Finsås kurssenter Felles- Sept Brannverndagen. Deltar med 2-4 personer der aktiviteter det er ønsket av de lokale brannvesen. Oktober Oppsamlingsøvelse / HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Samband «papirøvelse» CBRN tetthetskontroll vernemaske FIG Vikna /5 To dager Dag 1: (8-16) Navigasjon kart, kompass, GPS Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann FIG Namsos 18/ Forberedelser til vannredningskurs Gjennomgang av gjennomføringsdirektiv og HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Klargjøring av PU og avdmateriell /3 2 dager Samvirkekurs i Vannredning i Flatanger (8-16) 22 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

23 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP Namsos 18/ Forberedelser til vannredningskurs Gjennomgang av gjennomføringsdirektiv og HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Klargjøring av PU og avdmateriell /3 2 dager Samvirkekurs i Vannredning i Flatanger (8-16) FIG Grong 6/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger 11-12/6 2 dager Dag 1: (8-16) Kombinert øvelse med innledende teori: Navigasjon kart, kompass, GPS Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Transportmidler opplæring og øving FIG Steinkjer 7.-8/5 2 dager Dag 1: (8-16) Navigasjon kart, kompass, GPS Transportmidler opplæring og øving Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 23

24 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Steinkjer November Steinkjerøvelsen FIGP 28/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Steinkjer Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass og GPS CBRN tetthetskontroll vernemaske 6-7/5 To dager Dag 1: (8-16) Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann FIGP /2 To dager Vinterøvelse Verdal (8-16) Dag 2: Navigasjon kart, kompass, GPS Transportmidler opplæring og øving Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger 3/ Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring FIGP 4/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Levanger Repetisjon av generell materiellkjennskap, MBK utvidet Aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon kart, kompass, GPS 24 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

25 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP /5 To dager Dag 1: Levanger (8-16) Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann Dag 2: Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Kombinert øvelse FIG 27/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Leksvik Repetisjon av generell materiellkjennskap, MBK utvidet Aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon kart, kompass, GPS 24.-/4 To dager Dag 1: (8-16) Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Transportmidler, ATV opplæring og øving Dag 2: Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse HLR Synlige skader og temperaturpåvirkninger Kombinert feltøvelse FIG 6/3 (8-16) Øvingsapparat på to øvelser for samvirkekurset Stjørdal 29/ Forberedelse LRS-øvelse 30/ LRS-øvelse Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

26 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Radiac 27/ Samøvelse med MRE måle-lag Uke 10, Dag og Foreta referansemåling på tre punkter (3x6) 23, 36 klokke-slett etter behov Renseenhet 27/ Samøvelse med målelagene MRE 4/ Materiell, mulige nye oppgaver Nye mannskaper 1/ Namsos /Grong (rekrutterings- 8/4 Steinkjer m/omegn møter) 9/9 Leksvik 16/9 Stjørdal Lager 14/1 Steinkjer 8/5 4/11 Lager 16/1 Stjørdal 6/3 22/10 Lager 21/1 Leksvik 24/4 9/9 Lager 15/1 Namsos 12/3 /8 Lager 15/1 Grong 11/6 /8 Lager /2 Vikna /5 16/10 Inspeksjon av lager, kjøring av motorbrannsprøyter, aggregater m.m. I tillegg kan det bli behov for å omfordele materiell utover disse datoene. FIG leder og materiellansvarlig FIG vil uansett få melding når det blir foretatt noe på lagrene. Datoene er primært i forbindelser med øvelser. Endringer kan forekomme. Levanger lager planlegger vi med å tømme før sommeren, og materiell som skal beholdes vil bli omfordelt til distriktslager i Steinkjer og Namsos. Dette fritar IKKE FIGene selv for å ha kontroll på materiellet. Vedlikeholdsplan sendes i egen forsendelse til materiellansvarlige og gis til ledere på ledersamlingen. Lager 16/1 Levanger 4/2 22/5 17/6 26 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

27 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Distriktsstaben 8/ Varslingsprøve tyfoner 11/ Best 9-14 Fagdag - Sanitet senere 9-14 Fagdag - Navigasjon 9-14 Fagdag - Brann Uke 42 Stabsøvelse Skalstufjellet, letemanskapet fra Sivilforsvaret og redningsetatene. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 27

28 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Distriktssjef Jørn O. Myrvold Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Furuskogveien 8, 7713 Steinkjer SF-inspektør/Øvingsleder Torkild Bruun Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Alhusstrand, Botnan, 7810 Namsos SF-inspektør/Logistikk-ansvarlig Thomas Holde Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Tyttebærvn. 19, 7712 Steinkjer 28 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

29 SF-adjutant/T-rom, varsling og CBRN Geir André Gansmo Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Hatlandsvn 9, 7819 Fosslandsosen SF-adjutant/ Rekruttering og informasjon Line Dyre Arnøy Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Forbregdvn Steinkjer SF-betjent/Rullefører Gerd Annie Hestø Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Strandveien 12B 7802 Namsos Konsulent/Kontorleder Reidun Veie Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Karjolvn 69, 7712 Steinkjer SIVILFORSVARET Vakttelefon distriktet: Vakttelefon reserve: (Netcom) Satellitt telefon NTSFD: Primærnr Sekundærnr Sentralbord NTSFD: E-post distriktet: Faks distriktet: Postadresse: Sjøfartsgata 12, 7714 Steinkjer Besøksadresse: Sjøfartsgata 12, Steinkjer Internett: Facebook: /Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 29

30 Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Avdeling Tjenestestilling/navn Adresse Telefon FIG Grong Leder Skogmo, mob Johannes Vold 7863 Overhalla arb /08 FIG Namsos Leder Smevika 1, priv Kurt Tausvik 7800 Namsos mob FIG Vikna Leder Tyttebærhaugen priv Wiggo Johansen 7985 Foldereid mob arb: FIG Leksvik Leder 71 Leksvik mob Vidar Gangstad FIG Steinkjer Leder Kvamskogen 26 priv Oddgeir Holmen 7715 Steinkjer mob FIGP Steinkjer Leder Bergsgrendvegen 57 mob Torbjørn Hågensen 7690 Mosvik FIG Stjørdal Leder Flintvn. 31, priv Frode Øverby 7509 Stjørdal arb mob FIGP Namsos Leder Lauvhammervn.11 priv Johannes Brøndbo 78 Spillum mob arb FIGP Levanger Leder Kreklingvn. 3 mob Lars Kvale 7606 Levanger arb FIGP Verdal Leder Prost Brantsv 9 mob John Olav Larsen 7650 Verdal arb MRE Leder Peder Øiensgt priv Edvart Østby 7800 Namsos mob SF-lager Namsos Betjenes foreløpig av Namsos Brannvesen SF-lager Steinkjer Materialforvalter Løshalla 3, priv Svein Grimstad 7712 Steinkjer mob Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

31 Fra ledersamlingen på Heia, Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 31

32 Designtrykk

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2012 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret... 7 Øvings- og aktivitetsplan

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2015 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 6 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2015 FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2016 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2014 Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet hjertelig velkommen!

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2009: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2013 Leteaksjon Knaben 2012 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet

Detaljer

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene)

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 2 Innhold 1 Innledende bestemmelser 4 1.1

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD Foto: Trygve Nerhus nr. 1 Orienteringen omfatter Organisering av Sivilforsvaret Sivilforsvarets roller i fred og krig beskytte forsterke samvirke

Detaljer

Sivilforsvaret status og utfordringer

Sivilforsvaret status og utfordringer Sivilforsvaret status og utfordringer Innlegg på Fylkesberedskapsrådet 17. januar Sivilforsvarsinspektør Eivind Hovden Konstituert distriktssjef Hordaland sivilforsvarsdistrikt Grunnlag Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Hva er Sivilforsvaret for deg? Forsterker - Beskytter - Samvirker Nordland Sivilforsvarsdistrikt Gustav Kaald-Olsen (distriktssjef) Statens sivile forsterkningsressurs

Detaljer

Sivilforsvaret i Vestfold

Sivilforsvaret i Vestfold Sivilforsvaret i Vestfold Beredskapsdagen 18.juni 2014 i regi av Fylkesmannen i Vestfold Hva er Sivilforsvaret? STATENS FORSTERKNINGSRESSURS TIL NØDETATENE I tillegg skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen

Detaljer

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG) har en reaksjonstid på inntil 60 minutter etter mottatt varsel, og det

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga Statens sivile forsterkningsressurs Foto: Thomas Haga DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Sivilforsvaret er

Detaljer

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 11 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 Innhold 4 5 6 8 9 10 Kart til Starum Velkommen til Starum

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt 1 Sivilforsvarets forsterkningsinnsats Innlegg på KKL-samling

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2012 Fra skogbrannen i Kvinesdal 2011 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! Vi har lagt bak oss et år som har satt

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Foto: Thomas Haga Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter Beordringsmyndighet Rekvisisjonsmyndighet Utskrivingsmyndighet Kan

Detaljer

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 14.03.2017 2.0 Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 2.1 Innledning Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31 KURSPLAN Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2015 Ikrafttredelse 1. mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT Klikk på boksene i kartet for å finne informasjon om avdelingene og hva slags utstyr de har. Eventuelt klikk direkte på utstyrskategori i tabellen

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 2 Sivilforsvaret- Generelt Utvalget gir stor anerkjennelse for den innsats et stort antall menn og kvinner

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Oppland Sivilforsvarsdistrikt Rogaland sivilforsvarsdistrikt Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirke på skadestedet (SPS)

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Jon Berntsen distriktssjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter ü Beordringsmyndighet

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) SIVILFORSVARET Statlig forsterkningsressurs Forsterkning, beskyttelse, samvirke FIG (fredsinnsatsgruppe)

Detaljer

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 10 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 4 Kart til Starum 16 Lagføreropplæring for tjenestepliktige

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI)

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI) 2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell Informasjonsinnhenting (RFI) Innholdsfortegnelse RFI 1 Innledning... 3 2 Generelt om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap... 3 3 Sivilforsvaret...

Detaljer

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy 29.04.16 Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Agenda 1. SF sitt bidrag under hendelsen 2. Hvordan ble samarbeid

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE)

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) Veileder i etablering av MFE i Sivilforsvaret 6.5.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.2 Etableringsfasen Fase 2... 4 2 Mobile forsterkningsenheter - MFE...

Detaljer

Forslag til høringsuttalelse - Konseptutredning om Sivilforsvaret. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Forslag til høringsuttalelse - Konseptutredning om Sivilforsvaret. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jan Kåre Fredheim Saksmappe: 2017/2624-15308/2017 Arkiv: X20 Forslag til høringsuttalelse - Konseptutredning om Sivilforsvaret. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum LRS øvingsforum Årsrapport LRS - Øvingsforum 1 2 LRS NORD-TRØNDELAG ØVINGSFORUM 1.Generelt om øvingsforum 1.1. Mandat / historien LRS opprettet i november 2004 et øvingsforum for å samordne øvingsvirksomheten

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

RESSURSOVERSIKT. Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5

RESSURSOVERSIKT. Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5 Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5 Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 2 av 5 BUSKERUD SIVILFORSVARSDISTRIKT Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1.

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1. 1 Veileder Dette er en veiledning for ordningen med tilskudd for reise- og flytteutgifter til fysioterapeuter og leger i turnustjeneste. Det gis hel eller delvis refusjon for reise- og flytteutgifter for

Detaljer

STATENS FORSTERKNINGSRESSURS Foto: Thomas Haga

STATENS FORSTERKNINGSRESSURS Foto: Thomas Haga STATENS FORSTERKNINGSRESSURS 16.11.2016 Foto: Thomas Haga Sivilforsvaret og DSB JUSTIS- OG BEREDSKAPS- DEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) SIVILFORSVARET Direktør DSB er

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Operativt konsept for Sivilforsvaret 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Foto: Forside: Brønnøysunds Avis, side 6: Roy Arild Rugsveen, side

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Årlig informasjon 2016

Årlig informasjon 2016 Årlig informasjon 2016 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA FUNGERENDE DISTRIKTSSJEF Godt nytt år og takk for sist! Dette året vil på flere måter bli litt annerledes enn det

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Årsrapport 2012 Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum 1 LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF, FM i Nord-Trøndelag og Forsvaret

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling Konseptutredning Sivilforsvaret Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling 261016 Agenda Mandat Organisering av prosjektet Hovedfunn Konseptene Samfunnsøkonomisk analyse DSBs anbefaling

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for /17

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for /17 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 17/00045 Arkivkode Saksbehandler Arild Egge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for 30.05.2017 46/17 Trøndelag fylke Konseptutredning Sivilforsvaret

Detaljer