Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014"

Transkript

1 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 14

2 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Innlegg, Første møtet med Sivilforsvaret... 7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 9 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Ledersamling for distriktets befal og fast ansatte Terminliste Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Logistikk Bruk av varslingssystemet «Tames» Tilfluktsrom Befolkningsvarsling... Øvings- og aktivitetsplan for Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kart med operativ organisasjon På forsiden: FIG Namsos 2-dagersøvelse dagersøvelse for FIG Grong Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

3 Distriktssjefen har ordet 13 er nå historie, og vi har lagt bak oss et innholdsrikt og aktivt år. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt har greid å gjennomføre en relativt ambisiøs øvingsplan, hvor de fleste avdelingene er øvd i to dager og to kvelder tilsvarende normal øvingsfrekvens. Vi har i tillegg gjennomført en ledersamling for alt befal, samt hatt stor samvirkeaktivitet sammen med våre samarbeidspartnere i Nord- Trøndelag lokale redningssentral. Jeg vil her særlig trekke fram at LRS øvingsforum, i tett samarbeid med Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter i Oppland, for første gang gjennomførte kurset Jørn Ove Myrvold Distriktssjef «samvirke på skadestedet» i vårt distrikt. Dette er et meget godt kurs hvor innsats- og fagledere fra de ulike virksomhetene i fellesskap får et kompetanseløft. Den store øvings- og samvirkeaktiviteten er ikke noen selvfølge i en tid hvor Sivilforsvarets økonomiske rammer er ganske sterkt utfordret. Sivilforsvaret er fortsatt et stykke unna det ambisjonsnivået som ble lagt for forrige omstilling som startet i 09, og særlig er det mangler knyttet til investeringer i nytt materiell. Samtidig med at vi jobber for å nå vedtatte mål, må vi også forholde oss til en omverden som er i stadig endring og som gir dels nye utfordringer. I 13 ble det også lagt fram nye utredninger som forventes å få stor betydning for vår framtidige struktur og innretning, og jeg tenker da særlig på NOU 13:5 «Når det virkelig gjelder.» Dette var en utredning som omhandlet mest mulig effektiv organisering av de statlige forsterkningsressursene Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. For Sivilforsvaret ligger det en betydelig anerkjennelse i utredningen, og utvalgets hovedanbefaling for vår del er at staten opprettholder en statlig sivil etat som er folkerettslig beskyttet og har tverretatlig forsterkning som sitt primære ansvar. Så fremmer utvalget en rekke spennende forslag som nå skal følges opp videre, og denne utredningen vil garantert prege den videre utviklingen av vår etat. Avslutningen på 13 ble ellers preget av ustabilt vær, med to ekstremværsituasjoner i november og desember. Spesielt «Hilde» rammet Nord-Trøndelag hardt, og førte til betydelig og dels langvarig strømbortfall. Distriktet fikk en rekke anmodninger om bistand, men disse var i hovedsak knyttet til mellomstore og store strømaggregater. Dette er en kapasitet som vi ennå ikke har, og det var litt fortvilende å oppleve at vi som forsterkningsetat bare i begrenset grad kunne hjelpe denne gangen. Eiere av institusjoner og anlegg som er kritisk avhengige av stabil strømforsyning, er selv ansvarlige for å ha en tilfredsstillende nødstrømsforsyning, men samtidig har Sivilforsvaret selv ønsket å styrke denne kapasiteten i flere år. En statlig forstekningsetat må kunne «ta toppene» og være beredt på å dekke utilsiktede konsekvenser av hendelser som rammet samfunnet så vidt hardt. Det handler til slutt om å ha relevante kapasiteter, og ekstremværet viste at vi fortsatt har en vei å gå på noen områder. Til syvende og sist handler ovennevnte om politiske prioriteringer. Sivilforsvaret som forsterkningsetat må bidra til å synliggjøre behov og fremme konstruktive forslag, men samtidig må vi finne oss i at disse ikke alltid blir prioritert i en takt og med et omfang som vi selv ønsker. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 3

4 Vår nye regjering har i 14 lagt opp til en liten økning til materiellinvesteringer i Sivilforsvaret, og vi ser på dette som et positivt signal og forhåpentligvis en oppstart til gradvis styrking av våre ressurser. I det daglige er det viktig å holde fokus på hvilke muligheter vi tross alt har til å utvikle etaten videre. Ved distriktet har vi vært opptatt av å dyrke nysgjerrigheten, og gjennom det bidra til både personlig og felles utvikling. Vi ønsker å ha et trygt og robust arbeidsmiljø, hvor vi tør å utfordre hverandre i forhold til mål, ambisjoner og oppgaver. På den måten stimulerer vi hverandre og får en positiv energi som vi alle kan nyte godt av. Jeg føler meg veldig privilegert som leder, som har så dyktige og positive medarbeidere. Den følelsen forsterkes ytterligere når jeg er ute og møter dere som er tjenestepliktige i Nord-Trøndelag. Jeg er imponert over den kompetanse, motivasjon og løsningsorienterte tilnærmingen dere utviser i tjenesten. Vi har fortsatt en vei å gå med tanke på å legge forholdene bedre til rette for dere som plukkes ut til å gjøre en pliktig samfunnstjeneste. Det kanskje viktigste området er å sikre dere alle mot store økonomiske tap som følge av tjenesteplikten. Det er gledelig å registrere at forslaget til nytt godtgjøringssystem nå er oversendt til departementet, og forhåpentligvis blir dette innført om ikke lenge. Uansett vil jeg berømme den motivasjonen dere utviser både på øvelser og innsatser. Årets siste innsats hadde vi 30. desember på kvelden, hvor FIG Grong ble kalt ut på en leteaksjon i Snåsa. Av de som vi fikk kontakt med, kunne hele 13 stille umiddelbart. I ei romjul som for mange er preget av selskapeligheter og stor reiseaktivitet, synes jeg oppmøtet vitner om en omsorg og ansvarsfølelse som er meget imponerende! For 14 har vi så langt planlagt med en aktivitet som er relativt lik foregående år, hvor vi forsøker å få en best mulig prioritering mellom hovedområdene samvirke, øvelser og logistikk. Kanskje har vi tidligere år hatt en for stram styring og prioritering på logistikkområdet, og med det utsatt å gjøre funksjonelle tilpasninger på materiellsiden for å sikre ressurser til øvelser og samvirke. Foreløpig har vi også fått litt usikre budsjettsignaler, og det utfordrer detaljplanleggingen av vår aktivitet. Vi har så langt lagt opp til en øvingsaktivitet på to dager og en kveld for alle FIG og FIGP. Vi har også ønsket å videreføre vårt fokus på ledelse, og vi vil gjennomføre en egen to dagers ledersamling for alle ledere, nestledere og lagførere. Bruk av lagførere og ledelse på ulike nivåer vil også være et gjennomgående øvingsmoment. Vi planlegger også med en dag felles oppsamlingsøvelse i oktober for de som har fått fritak fra egen avdelings øvingsaktivitet. Oppfyllingen i avdelingene blir gradvis bedre, og nyrekruttering er fortsatt et viktig område. Mobil renseenhet og FIGP Namsos har høyest prioritet i 14, samt at vi fortsetter med å tilføre ekstra personell til FIGene i Grong og Stjørdal. Der skal vi opprette egne FIGP-avdelinger så snart vi har det personellmessige grunnlaget og fått utdannet et minimum av ledere. Det er også gledelig at vi nå har en kvinneandel på ca %, mot ca 18% ved inngangen til 13. Jeg vil avslutningsvis ønske alle vel møtt til tjeneste i 14. Forhåpentligvis får vi et innholdsrikt og spennende år, hvor vi som etat er både relevante og leveransedyktige når samfunnet har behov for forsterkning. Sammen med våre gode samarbeidspartnere innen redningstjenesten og samfunnssikkerhetsarbeidet skal vi gjøre vårt ytterste for å sikre at Nord-Trøndelag har en god og slagkraftig beredskap. Vi skal også være endringsvillige og på kontinuerlig søken etter å utvikle oss i takt med de utfordringer vi stilles overfor. Jørn Ove Myrvold Distriktssjef 4 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

5 Om tjenesteplikten Alle kvinner og menn som oppholder seg i Norge, kan pålegges å tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Dette er en samfunnsplikt, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven. Rekrutteringen foregår ved at sivilforsvars - distriktene avholder såkalte rekrutteringsmøter som tilsvarer Forsvarets sesjon. Etter rekrutteringsmøtet vil de som kvalifiserer for tjeneste få nødvendig utdanning (grunnkurs) ved sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter. Etter endt kurs blir man så innplassert i en av distriktets innsatsavdelinger. Tjenesteplikten varer til og med det året man fyller 55 år. Dette er en endring fra og med 11. Tidligere varte den til og med 65 år. Fra og med fylte 35 år skal det jevnlig gjennomføres legeundersøkelse, og de skal sikre at den enkelte tilfredsstiller de krav som er satt til tjeneste. Sivilforsvaret har som målsetting at 30 % av vårt innsatspersonell skal være kvinner. Kvinner innvilges ellers omsorgspermisjon etter fødsel slik praksis er i arbeidslivet for øvrig. Sivilforsvaret rekrutterer befal til innsatsstyrkene fra egne rekker og kurser de som blir plukket ut ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum ved Gjøvik. Å gjennomføre opplæring og tjeneste som befal er en samfunnsplikt på samme måte som det å gjøre tjeneste, og er på samme måte hjemlet i loven. Slik tjeneste kommer i tillegg til de årlige øvelser og innsatser. Prosedyre ved innkalling til kurs (grunnkurs og befalskurs) Skriftlig innkalling sendes ca 3 måneder (grunnkurs) og ca 2 måneder (befalskurs) før kursstart. Senest 14 dager før kursstart sendes en påminnelse og administrative opplysninger. Prosedyre ved innkalling til øvelser For både dags- og kveldsøvelser sendes innkalling nå ca. 2 måneder før øvelsen gjennomføres. Alle må bekrefte mottatt innkalling gjennom å returnere kvitteringsskjemaet, sende e-post eller lignende. Svarfristen er 2-3 uker. I tillegg til innkallingen sender distriktet en påminnelse over TAMES (telefonisk varslingssystem), og dette skjer normalt 2 dager før øvingen. Spesielt om fremmøte ved innsatser Distriktet understreker at det skal være særlig vektige grunner for ikke å møte ved innkalling til innsats. Innkalling til innsats er et pålegg om tjeneste, hvor menneskers liv/helse, miljø eller store økonomiske verdier er truet. Det normale skal være at en bare unntaksvis ikke møter. Den enkelte plikter uoppfordret å sende forklaring til distriktet på en eller annen Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 5

6 måte, og meddele hvorfor det ikke er mulig å møte. Dette betraktes som en søknad, og distriktets vakthavende avgjør søknaden. Hvordan skal den tjenestepliktige forholde seg ved sykdom/skade og lignende Dersom det ikke er mulig å møte til øving/kurs/innsats på grunn av sykdom, skade eller lignende må fraværet legitimeres ved innsending av sykemelding fra lege. Dersom sykdommen/skaden er av mer varig karakter slik at det oppstår tvil om din tjenestedyktighet, må legeattest med grundige opplysninger om sykdommen/skaden sendes distriktskontoret. De fremlagte opplysninger vil da bli vurdert av oss og/eller en av våre leger. Adresseendring flytting/midlertidig fravær fra bosted Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring til Sivilforsvaret. Dette gjelder enten du flytter innad i distriktets ansvarsområde, (Nord-Trøndelag fylke), eller om du flytter ut av fylket. Husk at om du flytter ut av fylket, og dette er en varig adresseendring, skal du avklare med distriktet hvorvidt du skal levere inn utlevert personlig utstyr før du flytter. Dersom du er midlertidig fraværende fra bostedsadresse plikter du å sørge for å få ettersendt innkallinger og andre tjenestelige meldinger. Ved endringer vedrørende telefonnummer skal dette også meldes til distriktet. Utsettelse med tjeneste og fritak fra tjeneste Alle søknader om utsettelse og/eller fritak fra tjeneste skal sendes distriktskontoret og være skriftlig om ikke annet er avtalt eller bestemt. Søknad om utsettelse med, eller fritak fra øvelser og kurs skal normalt følges av en bevitnelse/bekreftelse på det forhold som er årsak til søknaden. Frist for å søke om utsettelse/fritak er oppgitt i innkallingen. Denne må overholdes for at søknaden din skal bli behandlet. Unntatt er selvsagt forhold som måtte oppstå etter fristens utløp. Uansett er det slik at om du ikke får svar på din søknad er du forpliktet til å møte. Orientering til egen arbeidsgiver Du plikter selv så snart du er blitt gjort kjent med og/eller har fått innkalling til tjeneste, å orientere din egen arbeidsgiver. Dette gjelder enten det dreier seg om øvelse, kurs eller innsats. Tidspunkt for årets planlagte øvelser fremgår i denne årsoversikten. Øvelse Radiac måle- personell Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

7 Første møte med Sivilforsvaret Januar 13 ble jeg, Linn Christin Pedersborg og Hanne Ringstad innkalt til rekrutteringsmøte i Sivilforsvaret. Dette var noe jeg var veldig negativ til, helt siden jeg fikk det første arket tilsendt i posten av Sivilforsvaret. Dette var noe jeg absolutt ikke ville være med på, men da det er pliktig oppmøte måtte jeg bare møte opp i kommunestyre salen på Levanger rådhus. Først skulle vi få informasjon om Sivilforsvaret og om hvordan dette fungerer. Etterpå skulle alle inn til intervju før vi gikk videre til en helsesjekk av lege. Jeg satte meg ned, veldig spent og forventningsfull. Jeg var kanskje en av de som rekte opp hånden en del og spurte masse spørsmål underveis, da jeg visste svært lite om Sivilforsvaret. Jo mer informasjon jeg fikk, jo mer gira ble jeg. Jeg fikk mer og mer lyst til å være med på dette. At jeg skulle skifte mening så fort trodde jeg aldri. Dette virket virkelig spennende! Under intervjuet fikk vi en del spørsmål, og vi fikk samtidig høre om vi ble pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret. Før man er med i Sivilforsvart, må man på FIG 10 grunnkurskurs som varer i tre uker på Starum. Vi fikk selvfølgelig ønske oss datoer vi ville reise på under intervjuet. Hanne skulle på rekrutteringsmøte ved Stjørdal rådhus måneden etter, og der ønsket hun også seg samme dato som meg, slik at vi kunne få reise sammen. Etter møtene var det bare å vente på å få brev i posten om når vi skulle reise på kurs. Slutten av mai fikk vi begge brev i posten om at vi skulle reise den 9. September, akkurat som vi hadde ønsket. September kom og vi reiste med fly nedover dagen før til Gardermoen. Vi kom frem i 8-9 tiden på kvelden. Vi sjekket inn og fikk utdelt rom. På mitt rom var vi tre stykk og på Hanne sitt var de fire. Første uken var vi to puljer som var der med 30 stk i hver pulje. Uka etter kom en pulje til. Første uka fikk vi utdelt fine uniformer med masse utstyr. Det ble en del teori om førs- Øvelse på Starum Linn Christin Pedersborg og Hanne Ringstad. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 7

8 tehjelp og noen små øvelser innimellom. Vi hadde en fantastisk leder som heter Vegar Hanssveen. Han kan virkelig det han holder på med, og han gjorde hele kurset veldig interessant. Vi hadde også flere flinke instruktører som hadde oss i ulike felt. Vi lærte oss blant annet aggregat, telt, heater og lysutstyr, samband, ettersøkning, HMS, førstehjelp, farlige stoffer, brann og slokketeori etc. Dagen før vi reiste hjem hadde vi to store øvelser hvor vi skulle øve på alt vi har lært. Det var en dag fylt med masse stress, svette, tunge løft og mye lærdom. Vi avsluttet dagen med evaluering om hva vi gjorde bra, hva kan vi gjøre annerledes og hva kan vi bli bedre til. Kurset er lagt opp slik at vi holder på fra til hver dag i ukedagene, og fri i helgene. Siste uka holdt vi på til onsdag og reiste hjem på torsdag. Vi fikk servert mat fire ganger om dagen, frokost, lunsj, middag og kvelds. Maten var vi alle fornøyde med, og enkelte dager ble det også dessert. På Starum har de også blant annet et treningsrom, Drengstua hvor man kan kose seg på kveldene med både tv og spill, messa hvor de har bar (mandag, onsdag og torsdag), biljard og masse spill. Der var vi flere kvelder. Drar man dit på våren og høsten kan man være masse ute. Vi var utrolig heldig med været når vi var der. Ble volleyballspilling, fotball og amerikansk fotball. Det finns også sykler man kan låne og bordtennis. Solarium har de også. Gjøvik ligger en halvtime fra Starum, så det ble noen turer dit, samt til Toten badeland. Hele puljen vår var en veldig sosial gjeng som kom godt overens. Vi sosialiserte oss fra første dag og dette gjorde at hele oppholdet på Starum var helt supert. Vi sitter igjen med mye kunnskap, nye fantastiske venner og minner for livet. Vi ville ikke vært foruten dette, og vi anbefaler alle til å være med på dette. At det skulle bli så trist å reise fra plassen og alle folkene trodde jeg ikke. Dette lever vi lenge på. Linn Christin Pedersborg og Hanne Ringstad 8 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

9 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook 1. november 12 opprettet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt sin egen facebook side. Hensikten med opprettelsen er blant annet å kunne gi tidlig informasjon om viktige hendelser. Vi ønsker også å oppdatere mannskaper og andre om hva som skjer i distriktet, samt å ha en åpen kanal hvor alle på en enkel måte kan kommunisere med distriktet. Det er dog viktig å påpeke at siden ikke er en side for konkret saksbehandling, men at denne siden er en kanal for utveksling av informasjon for ansatte, tjenestepliktige og andre interesserte. Gå gjerne inn og lik siden vår og gjør den kjent for andre. facebook.com/nord-trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirkekurs i vannredning, Flatanger Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 9

10 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser Avhengig av hvilken grad du har, får du under kurs og øvinger utbetalt tjenestetillegg eller lønn. Tjenestetillegg, ledertillegg, forsørgertillegg, ulempetillegg og kompensasjonstillegg er skattefrie. Ved utbetaling av lønn etter grad, betales skatt. Det betales ikke ut feriepenger verken av lønn eller godtgjørelser. Dette gjelder både befal og mannskaper som avtjener sivilforsvarstjeneste. Tjenestetillegg utbetales til de som har grad 10 12, og lønn til befal som har grad 9 og høyere. Jo lavere tall, jo høyere grad. Utdrag fra tabellen: Grad Gradtegn Tjenestestilling Tjenestetillegg Lønn pr døgn nr. pr døgn (ikke skatt) (skattepliktig) 7 *** FIG-leder 768,40 (3 stjerner) FIGP-leder MRE-leder 8 ** Kommunal 729,60 (2 stjerner) materialforvalter 9 * FIG nestleder 698,60 (1 stjerne) FIGP-nestleder 10 >>> Lagfører 184,00 (3 vinkler) 11 >> Patruljefører 184,00 (2 vinkler) Nestlagfører 12 Ingen Mannskap 163,00 Andre tillegg/ godtgjørelser: Forsørgertillegg: Ektefelletillegg kr 146,50 gjelder også samboer dersom de har felles barn Barnetillegg kr 166,60 for første barn (under 18 år) kr 68,60 for hvert barn mer enn ett Ulempetillegg: kr 327,00 gjelder for deltakelse under akuttinnsats Kompensasjonstillegg: kr 322,00 Kompensasjonstillegget tilstås lagførere, nestlagførere og mannskap som kan dokumentere at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, eller har enmannsbedrift som stilles i bero under tjenesten. Kompensasjonstillegget utbetales i tillegg til ordinært tjenestetillegg og eventuelle forsørgertillegg og ulempetillegg. 10 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

11 Godtgjørelse for oppgaver utover tjeneste i egen stilling Deltagelse i oppgaver som for eksempel: Støtte til gjennomføring av rekrutteringsmøter Støtte til gjennomføring av opplæring og øvingsvirksomhet for nødetatene og andre organisasjoner Deltagelse i ulike møter, representasjon Vedlikehold og oppfølging av materiell der materiellansvarlig påføres et merarbeid utover normalbelastning Deltagelse i ovennevnte oppgaver godtgjøres som timebetaling iht Statens lønnsregulativ tabell C, og vedkommende lønnes etter grad/funksjon. Næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp Næringsbidrag er økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende. Stønaden beregnes på grunnlag av virksomhetens regnskap. Det kan søkes om støtte til dekning av faste kostnader dersom driften stilles i bero under tjenesten, eller det kan søkes om støtte til innleie av vikar for å opprettholde driften. Støtten til innleie av vikar er behovsprøvd i forhold til virksomhetens overskudd. Særskilt økonomisk hjelp beregnes på grunnlag av den innkaltes privatøkonomi, og støtte kan ytes i følgende situasjoner: 1) Dersom du og din husstands inntekter i tjenesteperioden er lavere enn de faste bo- og levekostnadene i samme tidsrom 2) Til dekning av ekstra utgifter til pass av barn, enten ved at det leies inn hjelp til barnepass, ved at ektefelle/ samboer må ta permisjon uten lønn fra sin jobb for å passe barn, eller ved at de påløper ekstra reiseutgifter. Det må foreligge et reelt behov for ekstra barnepass som følge av tjenesten, for eksempel på grunn av ektefelles/samboers turnus/skiftarbeid eller lignende. 3) Til dekning av spesielt oppdukkende utgifter som oppstår som følge av tjenesten. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema får du ved henvendelse til distriktskontoret og på våre nettsider (sivilforsvaret.no/tjeneste/økonomi). Reisegodtgjørelse Du får ved øvinger og kurs dekket reiseutgiftene til/fra det bosted som er registrert ved innkallingstidspunktet. Dekning skjer etter billigste reiserute og billigste plass med rutegående transportmidler. Hvis egen bil er eneste mulighet og/eller dette blir billigst dekkes dette med kr 4,05 pr km. Samme gjelder hvis du har med deg bilen fordi du er forespurt om å kjøre under øvelsen. Du får kr 1,00 for hver passasjer du frakter og kr 1,00 pr km for tilhenger. Forlegning og forpleining Alle gis fri forlegning og forpleining under tjenesten. For reiser til og fra tjenestestedet ytes skyss- og kostgodtgjørelse i samsvar med Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Ovennevnte regel gjelder både ved sentrale, regionale og lokale kurs/øvelser. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 11

12 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Det er et overordnet mål for all virksomhet i distriktet å minimere risiko for at personell, miljø eller materiell blir skadet som følge av vår aktivitet. For å nå dette målet, er hele sivilforsvarsorganisasjonen nødt til å ta arbeidet med sikkerhet og risiko på alvor. Det er nødvendig at vi innarbeider gode holdninger og rutiner, samt at vi kjenner bestemmelsene og følger disse. Den beste forsikring mot skader/ulykker er personell som er godt utdannet/øvet og samkjørte. Det er altså en sikkerhetsmessig utfordring når personell ikke deltar på de øvelser vi gjennomfører. Disse risikerer å bli kalt ut på innsats på tross av at det kanskje er lenge siden de er øvd, og er da kanskje ikke tilstrekkelig faglig oppdatert. De kan bli en risikofaktor under en innsats. Den enkelte må i lys av dette gjøre det som er mulig for å kunne delta på øvelsene. De øvelsene som nå gjennomføres betraktes da også som et minimum av hva som er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig kompetansenivå. Dersom du er i tvil om du har nødvendig kompetanse til å utføre de oppgaver du får, er du pliktig til å melde fra om dette til nærmeste leder. Vedkommende er da pliktig til å gi deg nødvendig bistand eller gi deg nye oppgaver. Sivilforsvaret har et eget reglement som heter «Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret». Dette er fordelt til alle avdelingene og befalet, og skal med det være tilgjengelig for avdelingene. I tillegg vil HMS være et gjennomgående tema på både kurs og samlinger for befalet. Våre ledere er gitt et særlig ansvar for å tenke sikkerhet, herunder foreta nødvendig oppdragsanalyse før alle oppdrag iverksettes. Vi har imidlertid alle et ansvar for å bygge en god sikkerhetskultur i virksomheten. Det er også slått fast at arbeidsmiljølovens bestemmelser, med unntak av arbeidstidsbestemmelsene, gjelder for alt tjenestepliktig sivilforsvarspersonell. Alle uønskede hendelser, både konkrete skader/ uhell og «nestenulykker», skal rapport eres tjenestevei og håndteres videre av distriktsstaben. Samvirkekurs i vannredning i regi av NT LRS øvingsforum, FIG Steinkjer Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

13 Ledersamling for avdelingssjefer og fast ansatte Samling der målgruppen var ledere, nestledere, lagførere og nestlagførere i distriktets innsatsavdelinger og ansatte i staben ble avviklet ved Heia gjestegård 24.. januar 13. Målet med samlingen var som følger: Å dyrke lederne ved å gi dem et forsprang på de øvrige samt å styrke fellesskapet mellom lederne og ansatte i distriktsstaben. Å orientere om status i sivilforsvaret og aktuelle saker i den forbindelse. Å orientere om andre aktuelle saker. Å gi en innføring i temaet debrief samt skape diskusjon om emnet som skal føre til regler til bruk ved NTSFD. Som rutinen er ble det laget en egen rapport etter samlingen. Den viser at målene ble nådd og at deltagerne fra både avdelinger og distriktsstab var svært fornøyde da de dro hjem. Spesielt god tilbakemelding fikk innslaget som sivilforsvarsinspektør Thrine Carlsen fra Buskerud sivilforsvarsdistrikt hadde om sivilforsvarets innsats i forbindelse med tragedien på Utøya og i Oslo. Hun ledet sivilforsvarets innsats på / ved Utøya. Det var en ydmyk og stille forsamling som lyttet til hennes orientering. De fleste ble nok overrasket over omfanget av sivilforsvarsinnsatsen noe som ikke har kommet så godt frem i mediene. Ledersamling , Thrine Carlsen. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 13

14 Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter 14 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

15 Terminliste 14 Kursaktivitet ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Sivilforsvaret Eksterne beredskapskurs Kursnr Uke Tidsrom Kursbetegnelse Opplæring av leder i FIG/FIGP Radiac måletjeneste, RAD 10 Samvirke på forurenset skadested - CBRN/E, SPS 41 Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Samvirke på forurenset skadested - CBRN/E, SPS 41 (desentr.) Opplæring av mannskap i MRE, MRE 10 Samvirke på skadested, SPS 40 (desentralisert) Opplæring av lagfører i radiac måletjeneste, RAD 30 Opplæring av mannskap i MRE, MRE 10 Radiac måletjeneste, RAD 10 MAF 50 instuktør (fast ansatte) Samvirke på skadested, SPS 40 Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG C1E instruktør - lett lastebil med tilhenger (fast ansatte) ATV instruktør - All Terrain Vehicle (fast ansatte) Båt instruktør (fast ansatte) Psykisk- og sosial omsorg ved ulykker/katastrofer, POSOM FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR Norwegian Support Team, NST Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Radiac måletjeneste, RAD 10 Opplæring av mannskap i MRE, MRE 10 Samvirke på skadested, SPS 40 Samvirke på skadested, SPS 40 (desentralisert) Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Samvirke på forurenset skadested - CBRN/E, SPS 41 (ds) Enhetlig ledeslessystem, ELS Opplæring av lagfører og leder i MRE, MRE 30 Opplæring av lagfører i FIG/FIGP, FIG Opplæring av leder i FIG/FIGP, FIG 30 CBRN (for ansatte) Kvote I tillegg g jennomfører kompetansesenteret kontinuerlig ekstern kursaktivitet g jennom hele året. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 15

16 Logistikk Distriktet har en intensjon om å gjøre Fig-bilene mest mulig like når det gjelder innvendig plassering av materiell. Alle Fig-er har nå fått varmetelt og en HMSsats. I tillegg har to fig-er fått en førstehjelpssekk, og planen er at alle skal få en slik, i løpet av året. MRE, samøvelse med Mattilsynet Personlig Utstyr (PU) Bytting av innsatsuniform og utlevering av under-, og mellombekledning, bager og hodelykter, er nå foretatt ved alle avdelinger. Enkeltpersoner gjenstår, men disse blir tatt ved første aktivitet, eller de som mangler kan ta direkte kontakt med distriktskontoret og få byttet på Steinkjer. Nå kan nesten alle effekter vaskes og vedlikeholdes av den enkelte, men dette gjelder dog ikke artiklene «Lue Felt», «Lue Vinter» og «Vindvotter». På grunn av impregnering må de fortsatt byttes ved distriktets eller ved skolens lager. Vennligst påfør kjente byttebehov på svarslipp for innkalling, eller ta direkte kontakt med kontoret. Distriktet har ikke lenger en tilhenger med byttereserve av PU. Vi gjør derfor oppmerksom på at byttebehov må meldes, slik at vi kan få bestilt uniformsartikler i god tid før øvelser. Enkelte artikler kan dog mangle. Ved fremmøte til øvelse og innsats skal dere alltid møte i innsatsuniform, og ha med hjelm og øvrig personlig utstyr etter tjenestens art, værforhold mv. Dette, hvis ikke annet er spesifisert i innkallingen. Avdelingsutstyr/Kjøretøy Materiellet skal til enhver tid være operativt og klart til bruk. Teknisk materiell vedlikeholdskjøres iht. gjeldende retningslinjer og under øvelser/innsatser. Beredskapsmateriell skal ikke lånes ut. Logistikkansvarlig ved distriktet vil jevnlig foreta egenkontroll og ettersyn på lagrene. Ved bruk av SF-kjøretøy, aggregat og motorbrannsprøyter, SKAL driftsjournal skrives. Når drivstoff fylles, SKAL dette også dokumenteres i driftsjournalen. Kjøretøy skal kun brukes i tjeneste, og det er ikke tillatt med «sivile» passasjerer. Åpningstid lager Hestmarka, Namsos: Etter avtale med Thomas Holde, tlf Åpningstid lager Steinkjer; Etter avtale med Thomas Holde tlf , eller materialforvalter Svein Terje Grimstad tlf Åpningstid lager Rørvik; Hver mandag fra kl , bortsett fra juli og august. 16 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

17 Bruk av varslingssystemet «UMS - Tames» Generelt Ved utkalling til innsatser og ved masseutsendelse av informasjon under innsatser benytter Nord Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt UMS TAMES. Dette er et web basert program som muliggjør å sende ut samme varsel til mange brukere samtidig, og som er svært tidsbesparende. Meldingene sendes ut enten som syntetiske talemeldinger eller operatøren kan lese inn en melding som avspilles. I tillegg kan det sendes ut sms til mobiltelefoner. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 17

18 Bruk Ved utsendelse av en talemelding vil du få et anrop fra Når du så svarer på dette anropet blir en bedt om å taste din fødselsdato-6 siffer, og avslutt med # tast. Dette for å sikre at du er rette vedkommende som svarer. Når så dette er tastet inn får du tilgang til å høre hele meldingen. Når du har hørt hele meldingen vil du få flere svaralternativ for oppmøte. Her tastes det aktuelle alternativet. Om du ikke rekker å svare på første anrop, vil du bli oppringt igjen i løpet av 5 minutter. Videre er det også mulig å ringe dette nr tilbake å få lest opp meldingen etter vanlige prosedyrer. Enkelte har dog opplevd noen problemer med dette, men i de fleste tilfellene fungerer det. Ett tips i forhold til smarttelefon, er å sjekke om DTMS- lyden er på slått. Dette er pipelyden som kommer i telefonen når en betjener tastaturet for å slå et nummer. Er dette avslått vil du ikke få opplest meldingen fra TAMES. Problemer som oppstår med denne tjenesten tar vi videre til leverandør. Noen ganger får vi oppklart problemet raskt, mens andre ganger tar det lengre tid å få rettet. Programmet gir operatør full oversikt over alle som er varslet. Det er mulighet for å se responsen på alle svaralternativene, samt en kan se om vedkommende ikke har svart. Vi har lagt inn mobiltelefon som førstevalg, og hustelefonen som andre valg. På alle alternativer kan vi legge inn parametre som medfører gjentatte forsøk på oppringing i inntil ett døgn. Når vi varsler via sms vil dette selvsagt kun komme til mobil, også her vil vi se hvem som har mottatt meldingen. Vi har videre en rutine der vi sender ut SMS som påminnelse til øvelse kl 10 to dager før en øvelse. Vi sender også en sms/talemelding/e-post til FIG-lederne ved vaktbytte på distriktet. Der informerer vi om hendelser siste vaktperiode og om hvem som er påtroppende beredskapsvakt. Viktig Husk din fødselsdato 6-sifre, du blir rettledet hele veien via talesystemet og da gjenstår det for deg bare å taste riktig svaralternativ. Det er svært viktig at du melder endringer i telefonnummer til distriktet så raskt som mulig slik vi har korrekte lister i programmet. Distriktet har nå den rutinen at samtlige som kalles ut og ikke møter, eller ikke svarer på oppringing, blir kontaktet for å gi en forklaring på hvorfor. Denne oppfølgingen starter umiddelbart etter at varslet har gått, med en sms til samtlige som ikke har svart «kan møte til oppsatt tid» der vi ber om en forklaring med tanke på eventuell permisjon. Denne tilbakemeldingen kan godt komme pr sms, da de som går vakt har muligheten til å legge inn eget telefonnr som avsender av meldingen. De som ikke besvarer utvarslingen blir også forsøkt oppringt for å få avklart deres status så raskt som mulig. Alle som mottar SMS med spørsmål om forklaring blir fulgt opp inntil vi har fått klarlagt årsaken til fraværet. 18 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

19 Tilfluktsrom Distriktet har ikke foretatt systematisk tilstandskontroll eller tilsyn av eksisterende tilfluktsrom i 12. I 13 vil det bli foretatt kontroller av en del offentlige tilfluktsrom etter utvalg. Denne kontrollen vil foregå med bistand fra DSB. Inntrykket fra foregående års kontroller er at mange rom er i rimelig god stand. Behandling av søknader, henvendelser og nødvendige befaringer i forbindelse med slik saksbehandling vil bli gjennomført som tidligere. Vi minner om bestemmelsene som gjelder: Eksisterende tilfluktsrom skal tas vare på iht. den forskrift de er bygget etter. Ved ønske om sanering/sletting av tilfluktsrom må det søkes om dette. Søknaden sendes til distriktet, som gir sin uttalelse før søknad videresendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for avgjørelse. Samme prosedyre gjelder hvis det er behov for å gjøre inngrep i t-rommets vegger, tak eller gulv. Tilfluktsrom kan med fordel brukes til andre formål, men skal kunne klargjøres som beskyttelsesrom i løpet av 72 timer. Klargjøringsinstruks skal være utferdiget og henge lett synlig i rommet. Byggherrer som kommer inn under tilfluktsromsplikten vil pr. i dag etter søknad bli gitt fritak fra plikten til å bygge tilfluktsrom. Søknad sendes til distriktet og det understrekes at alle må søke. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 19

20 Befolkningsvarsling I Nord-Trøndelag er det utplassert 44 varslingsanlegg for varsling av befolkningen når uønskede situasjoner oppstår. Disse anleggene er i hovedsak lokalisert til befolkningstette områder, og pr i dag er det anlegg i Stjørdal, Verdal, Levanger, Steinkjer, Namsos og Rørvik. Denne varslingstjenesten inngår i den nasjonale varslingsberedskapen. Sivilforsvaret har ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene lokalt og regionalt. Anleggene testes to ganger i året, 2. onsdag i januar og 2. onsdag i juni gis det varsel over samtlige anlegg. Flere anlegg har vært nede i perioder i forbindelse med oppussing. For 12 har vi fått 3 av anleggene i drift igjen, og håper å få det siste anlegget oppe igjen så snart vi sammen med vertskommunen har funnet egnet lokalitet. 3 ulike signaltyper VIKTIG MELDING LYTT PÅ RADIO: -3 serier a 3 støt med 1 min. opphold mellom seriene. FLYALARM: -korte støt i ca. 1 min. FAREN OVER: -ett langt støt i ca. ½ min. Veien fremover DSBs anbefalinger er bl.a. at dagens konsept videreføres i hovedtrekk. Massemedia og sosiale media vurderes som det mest hensiktsmessige middel myndighetene har til å formidle informasjon til befolkningen, og i mange tilfeller i kombinasjon med andre varslingstyper som telefonvarsling etc. Konseptet med lydvarsling er vanskelig å erstatte da det er dette det systemet som har minst potensielle feilslag. Utfordringen kommer når FM nettet stenges ned en gang mellom da våre varslingsanlegg styres vha RDS. Sivilforsvarets varslingsingeniører arbeider med å finne det beste systemet som kan erstatte FM nettet og RDS løsningen. Her er det mange muligheter, og en kommer til å invitere ulike tilbydere i en anbudskonkurranse i nærmeste fremtid for å finne den beste løsningen. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

21 Øvings- og aktivitetsplan for 14 Øvingsplanen for 14 er basert på følgende: Alle FIG/FIGP øves 2 dager og 1 kveld. MRE øves 2 dager. Målepatruljene øves 1 dag felles. I tillegg kommer referansemålingene. Spesielle forhold / samvirkeaktiviteter i 14 som er kjent i skrivende stund: Ledersamling avholdes for befal i styrkene og ansatte i distriktsstaben januar. Vinterøvelse i regi av LRS øvingsforum februar i Verdal. FIGP Verdal deltar. Lokalt SPS 40 (Samvirke på skadested) arrangeres i Stjørdal mars. Distriktet har fire elevplasser på kurset. FIG Stjørdal deltar som øvingsavdeling en dag. Vannredningskurs i Flatanger mars FIG og FIGP Namsos deltar. Ettersøksseminar på Steinkjer i regi av LRS øvingsforum 9. mai. En deltager fra hver FIG / FIGP. FIG Steinkjer deltar i Steinkjerøvelsen (lokal samvirkeøvelse) i november, dato ikke fastsatt. Årets LRS-øvelse avholdes i område Stjørdal 30. oktober. Her deltar FIG Stjørdal. Bildet er tatt ved Skalstufjellet i forbindelse med leteaksjon Sankthanshelgen 13. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 21

22 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment / Ledersamling Finsås kurssenter Felles- Sept Brannverndagen. Deltar med 2-4 personer der aktiviteter det er ønsket av de lokale brannvesen. Oktober Oppsamlingsøvelse / HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Samband «papirøvelse» CBRN tetthetskontroll vernemaske FIG Vikna /5 To dager Dag 1: (8-16) Navigasjon kart, kompass, GPS Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann FIG Namsos 18/ Forberedelser til vannredningskurs Gjennomgang av gjennomføringsdirektiv og HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Klargjøring av PU og avdmateriell /3 2 dager Samvirkekurs i Vannredning i Flatanger (8-16) 22 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

23 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP Namsos 18/ Forberedelser til vannredningskurs Gjennomgang av gjennomføringsdirektiv og HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Klargjøring av PU og avdmateriell /3 2 dager Samvirkekurs i Vannredning i Flatanger (8-16) FIG Grong 6/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger 11-12/6 2 dager Dag 1: (8-16) Kombinert øvelse med innledende teori: Navigasjon kart, kompass, GPS Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Transportmidler opplæring og øving FIG Steinkjer 7.-8/5 2 dager Dag 1: (8-16) Navigasjon kart, kompass, GPS Transportmidler opplæring og øving Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 23

24 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Steinkjer November Steinkjerøvelsen FIGP 28/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Steinkjer Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass og GPS CBRN tetthetskontroll vernemaske 6-7/5 To dager Dag 1: (8-16) Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann FIGP /2 To dager Vinterøvelse Verdal (8-16) Dag 2: Navigasjon kart, kompass, GPS Transportmidler opplæring og øving Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger 3/ Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring FIGP 4/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Levanger Repetisjon av generell materiellkjennskap, MBK utvidet Aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon kart, kompass, GPS 24 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

25 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP /5 To dager Dag 1: Levanger (8-16) Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, slokkemidler klesbrann Dag 2: Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Kombinert øvelse FIG 27/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Leksvik Repetisjon av generell materiellkjennskap, MBK utvidet Aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon kart, kompass, GPS 24.-/4 To dager Dag 1: (8-16) Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Transportmidler, ATV opplæring og øving Dag 2: Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse HLR Synlige skader og temperaturpåvirkninger Kombinert feltøvelse FIG 6/3 (8-16) Øvingsapparat på to øvelser for samvirkekurset Stjørdal 29/ Forberedelse LRS-øvelse 30/ LRS-øvelse Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

26 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Radiac 27/ Samøvelse med MRE måle-lag Uke 10, Dag og Foreta referansemåling på tre punkter (3x6) 23, 36 klokke-slett etter behov Renseenhet 27/ Samøvelse med målelagene MRE 4/ Materiell, mulige nye oppgaver Nye mannskaper 1/ Namsos /Grong (rekrutterings- 8/4 Steinkjer m/omegn møter) 9/9 Leksvik 16/9 Stjørdal Lager 14/1 Steinkjer 8/5 4/11 Lager 16/1 Stjørdal 6/3 22/10 Lager 21/1 Leksvik 24/4 9/9 Lager 15/1 Namsos 12/3 /8 Lager 15/1 Grong 11/6 /8 Lager /2 Vikna /5 16/10 Inspeksjon av lager, kjøring av motorbrannsprøyter, aggregater m.m. I tillegg kan det bli behov for å omfordele materiell utover disse datoene. FIG leder og materiellansvarlig FIG vil uansett få melding når det blir foretatt noe på lagrene. Datoene er primært i forbindelser med øvelser. Endringer kan forekomme. Levanger lager planlegger vi med å tømme før sommeren, og materiell som skal beholdes vil bli omfordelt til distriktslager i Steinkjer og Namsos. Dette fritar IKKE FIGene selv for å ha kontroll på materiellet. Vedlikeholdsplan sendes i egen forsendelse til materiellansvarlige og gis til ledere på ledersamlingen. Lager 16/1 Levanger 4/2 22/5 17/6 26 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

27 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Distriktsstaben 8/ Varslingsprøve tyfoner 11/ Best 9-14 Fagdag - Sanitet senere 9-14 Fagdag - Navigasjon 9-14 Fagdag - Brann Uke 42 Stabsøvelse Skalstufjellet, letemanskapet fra Sivilforsvaret og redningsetatene. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 27

28 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Distriktssjef Jørn O. Myrvold Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Furuskogveien 8, 7713 Steinkjer SF-inspektør/Øvingsleder Torkild Bruun Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Alhusstrand, Botnan, 7810 Namsos SF-inspektør/Logistikk-ansvarlig Thomas Holde Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Tyttebærvn. 19, 7712 Steinkjer 28 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

29 SF-adjutant/T-rom, varsling og CBRN Geir André Gansmo Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Hatlandsvn 9, 7819 Fosslandsosen SF-adjutant/ Rekruttering og informasjon Line Dyre Arnøy Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Forbregdvn Steinkjer SF-betjent/Rullefører Gerd Annie Hestø Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Strandveien 12B 7802 Namsos Konsulent/Kontorleder Reidun Veie Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Karjolvn 69, 7712 Steinkjer SIVILFORSVARET Vakttelefon distriktet: Vakttelefon reserve: (Netcom) Satellitt telefon NTSFD: Primærnr Sekundærnr Sentralbord NTSFD: E-post distriktet: Faks distriktet: Postadresse: Sjøfartsgata 12, 7714 Steinkjer Besøksadresse: Sjøfartsgata 12, Steinkjer Internett: Facebook: /Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 29

30 Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Avdeling Tjenestestilling/navn Adresse Telefon FIG Grong Leder Skogmo, mob Johannes Vold 7863 Overhalla arb /08 FIG Namsos Leder Smevika 1, priv Kurt Tausvik 7800 Namsos mob FIG Vikna Leder Tyttebærhaugen priv Wiggo Johansen 7985 Foldereid mob arb: FIG Leksvik Leder 71 Leksvik mob Vidar Gangstad FIG Steinkjer Leder Kvamskogen 26 priv Oddgeir Holmen 7715 Steinkjer mob FIGP Steinkjer Leder Bergsgrendvegen 57 mob Torbjørn Hågensen 7690 Mosvik FIG Stjørdal Leder Flintvn. 31, priv Frode Øverby 7509 Stjørdal arb mob FIGP Namsos Leder Lauvhammervn.11 priv Johannes Brøndbo 78 Spillum mob arb FIGP Levanger Leder Kreklingvn. 3 mob Lars Kvale 7606 Levanger arb FIGP Verdal Leder Prost Brantsv 9 mob John Olav Larsen 7650 Verdal arb MRE Leder Peder Øiensgt priv Edvart Østby 7800 Namsos mob SF-lager Namsos Betjenes foreløpig av Namsos Brannvesen SF-lager Steinkjer Materialforvalter Løshalla 3, priv Svein Grimstad 7712 Steinkjer mob Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14

31 Fra ledersamlingen på Heia, Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 14 31

32 Designtrykk

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Operativt konsept for Sivilforsvaret 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Foto: Forside: Brønnøysunds Avis, side 6: Roy Arild Rugsveen, side

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Vernepliktsprogrammet 2014-2016

Vernepliktsprogrammet 2014-2016 Vernepliktsprogrammet 2014-2016 Innledning Vernepliktsprogrammet er Tillitsmannsordningen i Forsvarets (TMO) overordnede og prinsipielle vernepliktspolitikk. Programmet er inndelt i 22 kapitler som tar

Detaljer

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2015 FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske

Detaljer

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi 3 4 5 6 7-8 9-10

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Forord Øvingsledelsen viser til evalueringsmøte og rapporter og vil med bakgrunn i dette fremheve sentrale læringspunkter etter Øvelse Vikafjell i denne rapporten.

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014 Tema: Akuttmedisinsk beredskap Vi må få en nasjonal responstid Forsvaret og politiet med felles terrorsenter Det går en svekkelse

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer