Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013"

Transkript

1 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013

2 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser... 8 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Øvings- og aktivitetsplan for Terminliste Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Ledersamling for distriktets befal og fast ansatte Logistikk Bruk av varslingssystemet «Tames» Tilfluktsrom Befolkningsvarsling Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kart med operativ organisasjon På forsiden: FIG Steinkjer returnerer etter innsats Redningsøvelse Lierne Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

3 Distriktssjefen har ordet De siste årenes store hendelser og påfølgende evalueringer har medført at det nå er et betydelig økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Særlig preger 22.juli-kommisjonens rapport debatten om den videre utvikling av samfunnets beredskap, og det er igangsatt en rekke tiltak både på sentralt nivå og i særlig berørte virksomheter som eksempelvis politiet. Sivilforsvaret er så langt ikke særlig omtalt/berørt, men høsten 2012 ble det nedsatt et utvalg som skal vurdere forsterkningsressursene Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. Utvalgets mandat er svært omfattende, og de er bedt om å utrede og foreslå Jørn Ove Myrvold Distriktssjef endringer som kan bidra til en mest mulig effektiv utnyttelse av disse samfunnsressursene. Sammenslåing er et alternativ som skal vurderes på lik linje med andre samarbeidsformer. Utvalget skal levere sin rapport (Norsk Offentlig Utredning NOU) allerede 31.mars blir dermed et svært spennende år for vår virksomhet, og vi må forvente at forsterkningsutvalget vil fremme forslag som vil påvirke vår organisasjon og hvordan vi samvirker med andre. Det vil naturligvis ta noe tid fra forslag fremmes til de er behandlet og eventuelt vedtatt, og vår felles utfordring blir å drive organisasjonen videre til beste for både innbyggere og samarbeidspartnere samtidig som eventuelle endringer gjennomføres. Et tilbakeblikk på 2012 viser at Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag er en pålitelig og etterspurt ressurs. Våre avdelinger er til tross for relativt knappe ressurser øvd i henhold til øvingsbestemmelsene, dvs at de fleste avdelingene er øvd i 2 dager og 2 kvelder. Vi har videre deltatt på ca 20 skarpe oppdrag/hendelser, og ellers bidratt aktivt overfor samarbeidspartnere gjennom LRS og det underliggende øvingsforumet. Samvirket står sterkt i Nord-Trøndelag, og det er en utbredt erkjennelse av at vi får til langt mer i fellesskap enn hver for oss. I 2012 fikk distriktet styrket bemanningen med ett årsverk, og Line Dyre Arnøy var på plass som ny medarbeider 1. september. Line skal arbeide med rekruttering og informasjon, og ellers bidra på de operative fagområdene. Mange av dere tjenestepliktige har vel allerede stiftet bekjentskap med Line under deltakelsen på høstens øvelser. Styrkingen av bemanningen gir oss økt kapasitet og en mulighet til å utvikle oss videre både kvantitativt og kvalitativt, og vi forventer å se gode effekter av dette i Styrkingen av Sivilforsvaret som ble påbegynt i 2009, har dessverre tatt vesentlig lenger tid og vært mindre omfattende enn det vi håpet på da stortingsmelding nr 22 ble behandlet. Driften og aktiviteten for 2013 forventes å bli relativt lik tidligere år, og vi kan ikke forvente de store endringer verken aktivitets- eller utstyrsmessig. Det er likevel grunn til å glede seg over det vi likevel har oppnådd de siste årene, og da særlig satsningen på ny innsatsbekledning. Vårt distrikt var jo tidlig ute, men det er gledelig å registrere at hele landet forventes å være i mål med ny innsatsbekledning i I tillegg har det kommet til annet bra personlig utstyr, og i 2013 vil vi supplere alle med personlige hodelykter. Distriktet har også fått tilført to nye oppblåsbare telt på slutten av 2012, og det innebærer at vi har varmetelt til alle av- Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

4 delinger som har avdelingsmateriell. På sikt ønsker vi å bytte ut de to minste teltene vi har, slik at alle FIGene har standard lagstelt som eget avdelingsmateriell. Øvingsmessig planlegger vi en aktivitet tilsvarende Øvelser har sammen med operativ evne og logistikk høyeste prioritet ved distriktet, og jevnlig vedlikehold og påfyll av kompetanse er en forutsetning for at distriktet gjennom våre operative avdelinger skal kunne gjøre en innsats under til dels ekstreme forhold. I tillegg til ordinære øvelser, vil vi også gjennomføre en 2 dagers ledersamling for ledere, nestledere og lagførere i alle avdelingene. Gjennom LRS øvingsforum har vi også lykkes med å få et desentralisert kurs i samvirke på skadestedet for nødetatene og forsterkningsressursene, og det vil bli gjennomført i Stjørdal i mars. Distriktet har fortsatt en utfordring knyttet til rekruttering av personell, og da både i forhold til mengde/antall og kjønn (flere kvinner). Vi har flere avdelinger som skal etableres samtidig med at vi jevnlig skal etterfylle eksisterende avdelinger med nytt personell. Det er viktig at vi greier å utnytte tildelte kursplasser fullt ut, og i forhold til å opprette nye avdelinger er utvelgelse og utdanning av ledere en særlig utfordring. I 2012 har vi hatt en positiv utvikling i antall mannskaper/avdelinger, og vi satser på å fortsette det gode arbeidet også i de kommende årene. På tampen av 2012 mottok vi en beslutning om endring av vår operative organisasjon. Det har vært en del fram og tilbake i forhold til radiacmålepatruljenes organisatoriske tilknytning, og herunder utfordringer knyttet til kurslengde/-innhold, øvingsmengde og operativ bruk. En del steder har de også hatt geografiske utfordringer med lang avstand mellom patruljene og nærmeste FIG. DSB har derfor besluttet at alle radiacmålepatruljene igjen skal være frittstående og direkte underlagt distriktsstaben. Vi beklager de ulemper dette medfører både for dere i RAD og FIG, men må nå sammen med dere jobbe for at den nye modellen skal fungere best mulig. Vårt felles mål må være at RADs egenart og kompetanse blir ivaretatt samtidig med at RAD skal være godt integrert i vår operative organisasjon og kunne benyttes i andre hendelser. Det er også gledelig å registrere at forslaget om en vesentlig forenkling og forbedring av dagens godtgjøringssystem så langt har blitt positivt mottatt. Grunnpilaren i forslaget er full lønnskompensasjon til de som kan dokumentere bortfall av sivil inntekt under tjeneste, og ellers tilstås en del mindre tillegg som før bl.a. gjennom tjeneste-/leder- og ulempetillegg. En rekke andre tillegg/ordninger er foreslått avviklet. Forslaget er nå til behandling på sentralt nivå, og kanskje kan vi håpe på at en ferdigbehandling og godkjenning i 2013? Sivilforsvarets hovedoppgave er å være en god og pålitelig forsterkningsressurs som trer inn når samfunnet utsettes for store påkjenninger. Denne kapasiteten skal vi både vedlikeholde og utvikle, og vi skal være klare til å bistå når det måtte være behov. Utviklingen av organisasjonen gjør vi dels gjennom egne aktiviteter, men ikke minst i samvirke med andre. Et godt samvirke med godt integrerte beredskapsaktører preger Nord-Trøndelag, og sammen skal vi være rustet til å håndtere felles utfordringer og påkjenninger til beste for innbyggerne i fylket. Vel møtt til tjeneste i 2013! 4 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

5 Om tjenesteplikten Alle kvinner og menn som oppholder seg i Norge, kan pålegges å tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Dette er en samfunnsplikt, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven. Rekrutteringen foregår ved at sivilforsvarsdistriktene avholder såkalte rekrutteringsmøter som tilsvarer Forsvarets sesjon. Etter rekrutteringsmøtet vil de som kvalifiserer for tjeneste få nødvendig utdanning (grunnkurs) ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter. Etter endt kurs blir man så innplassert i en av distriktets innsatsavdelinger. Tjenesteplikten varer til og med det året man fyller 55 år. Dette er en endring fra og med Tidligere varte den til og med 65 år. Fra og med fylte 35 år skal det jevnlig gjennomføres legeundersøkelse, og de skal sikre at den enkelte tilfredsstiller de krav som er satt til tjeneste. Sivilforsvaret har som målsetting at 30 % av vårt innsatspersonell skal være kvinner. Kvinner innvilges ellers omsorgspermisjon etter fødsel slik praksis er i arbeidslivet for øvrig. Sivilforsvaret rekrutterer befal til innsatsstyrkene fra egne rekker og kurser de som blir plukket ut ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum ved Gjøvik. Å gjennomføre opplæring og tjeneste som befal er en samfunnsplikt på samme måte som det å gjøre tjeneste, og er på samme måte hjemlet i loven. Slik tjeneste kommer i tillegg til de årlige øvelser og innsatser. Prosedyre ved innkalling til kurs (grunnkurs og befalskurs) Skriftlig innkalling sendes ca 3 måneder (grunnkurs) og ca 2 måneder (befalskurs) før kursstart. Senest 14 dager før kursstart sendes en påminnelse og administrative opplysninger. Prosedyre ved innkalling til øvelser For både dags- og kveldsøvelser sendes innkalling nå ca. 2 måneder før øvelsen gjennomføres. Alle må bekrefte mottatt innkalling gjennom å returnere kvitteringsskjemaet, Leteaksjon Høylandet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

6 sende e-post eller lignende. Svarfristen er 2-3 uker. I tillegg til innkallingen sender distriktet en påminnelse over TAMES (telefonisk varslingssystem), og dette skjer normalt 2 dager før øvingen. Spesielt om fremmøte ved innsatser Distriktet understreker at det skal være særlig vektige grunner for ikke å møte ved innkalling til innsats. Innkalling til innsats er et pålegg om tjeneste, hvor menneskers liv/helse, miljø eller store økonomiske verdier er truet. Det normale skal være at en bare unntaksvis ikke møter. Den enkelte plikter uoppfordret å sende forklaring til distriktet på en eller annen måte, og meddele hvorfor det ikke er mulig å møte. Dette betraktes som en søknad, og distriktets vakthavende avgjør søknaden. Hvordan skal den tjenestepliktige forholde seg ved sykdom/skade og lignende Dersom det ikke er mulig å møte til øving/kurs/innsats på grunn av sykdom, skade eller lignende må fraværet legitimeres ved innsending av sykemelding fra lege. Dersom sykdommen/skaden er av mer varig karakter slik at det oppstår tvil om din tjenestedyktighet, må legeattest med grundige opplysninger om sykdommen/skaden sendes distriktskontoret. De fremlagte opplysninger vil da bli vurdert av oss og/eller en av våre leger. Adresseendring flytting/midlertidig fravær fra bosted Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring til Sivilforsvaret. Dette gjelder enten du flytter innad i distriktets ansvarsområde, (Nord-Trøndelag fylke), eller om du flytter ut av fylket. Husk at om du flytter ut av fylket, og dette er en varig adresseendring, skal du avklare med distriktet hvorvidt du skal levere inn utlevert personlig utstyr før du flytter. Dersom du er midlertidig fraværende fra bostedsadresse plikter du å sørge for å få ettersendt innkallinger og andre tjenestelige meldinger. Ved endringer vedrørende telefonnummer skal dette også meldes til distriktet. Utsettelse med tjeneste og fritak fra tjeneste Alle søknader om utsettelse og/eller fritak fra tjeneste skal sendes distriktskontoret og være skriftlig om ikke annet er avtalt eller bestemt. Søknad om utsettelse med, eller fritak fra øvelser og kurs skal normalt følges av en bevitnelse/bekreftelse på det forhold som er årsak til søknaden. Frist for å søke om utsettelse/fritak er oppgitt i innkallingen. Denne må overholdes for at søknaden din skal bli behandlet. Unntatt er selvsagt forhold som måtte oppstå etter fristens utløp. Uansett er det slik at om du ikke får svar på din søknad er du forpliktet til å møte. Orientering til egen arbeidsgiver Du plikter selv så snart du er blitt gjort kjent med og/eller har fått innkalling til tjeneste, å orientere din egen arbeidsgiver. Dette gjelder enten det dreier seg om øvelse, kurs eller innsats. Tidspunkt for årets planlagte øvelser fremgår i denne årsoversikten. 6 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook 1. november 2012 opprettet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt sin egen facebook side (facebook.com/nord-trøndelag sivilforsvarsdistrikt). Hensikten med opprettelsen er blant annet å kunne gi tidlig informasjon om viktige hendelser. Vi ønsker også å oppdatere mannskaper og andre om hva som skjer i distriktet, samt å ha en åpen kanal hvor alle på en enkel måte kan kommunisere med distriktet. Det er dog viktig å påpeke at siden ikke er en side for konkret saksbehandling, men at denne siden er en kanal for utveksling av informasjon for ansatte, tjenestepliktige og andre interesserte. Gå gjerne inn og lik siden vår og gjør den kjent for andre. Kveldsøvelse Levanger Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

8 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser Avhengig av hvilken grad du har, får du under kurs og øvinger utbetalt tjenestetillegg eller lønn. Tjenestetillegg, ledertillegg, forsørgertillegg, ulempetillegg og kompensasjonstillegg er skattefrie. Ved utbetaling av lønn etter grad, betales skatt. Det betales ikke ut feriepenger verken av lønn eller godtgjørelser. Dette gjelder både befal og mannskaper som avtjener sivilforsvarstjeneste. Tjenestetillegg utbetales til de som har grad 10 12, og lønn til befal som har grad 9 og høyere. Jo lavere tall, jo høyere grad. Utdrag fra tabellen: Grad Gradtegn Tjenestestilling Tjenestetillegg Lønn pr døgn nr. pr døgn (ikke skatt) (skattepliktig) 7 *** FIG-leder 756,80 (3 stjerner) FIGP-leder MRE-leder 8 ** Kommunal 718,60 (2 stjerner) materialforvalter 9 * FIG nestleder 688,00 (1 stjerne) FIGP-nestleder 10 >>> Lagfører 181,40 (3 vinkler) 11 >> Patruljefører 181,40 (2 vinkler) Nestlagfører 12 Ingen Mannskap 161,00 Andre tillegg/ godtgjørelser: Forsørgertillegg: Ektefelletillegg kr 144,30 gjelder også samboer dersom de har felles barn Barnetillegg kr 164,10 for første barn (under 18 år) kr 67,60 for hvert barn mer enn ett Ulempetillegg: kr 322,00 gjelder for deltakelse under akuttinnsats Kompensasjonstillegg: kr 317,00 Kompensasjonstillegget tilstås lagførere, nestlagførere og mannskap som kan dokumentere at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, eller har enmannsbedrift som stilles i bero under tjenesten. Kompensasjonstillegget utbetales i tillegg til ordinært tjenestetillegg og eventuelle forsørgertillegg og ulempetillegg. 8 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

9 Godtgjørelse for oppgaver utover tjeneste i egen stilling Deltagelse i oppgaver som for eksempel: Støtte til gjennomføring av rekrutteringsmøter Støtte til gjennomføring av opplæring og øvingsvirksomhet for nødetatene og andre organisasjoner Deltagelse i ulike møter, representasjon Vedlikehold og oppfølging av materiell der materiellansvarlig påføres et merarbeid utover normalbelastning Deltagelse i ovennevnte oppgaver godtgjøres som timebetaling iht Statens lønnsregulativ tabell C, og vedkommende lønnes etter grad/funksjon. Næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp Næringsbidrag er økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende. Stønaden beregnes på grunnlag av virksomhetens regnskap. Det kan søkes om støtte til dekning av faste kostnader dersom driften stilles i bero under tjenesten, eller det kan søkes om støtte til innleie av vikar for å opprettholde driften. Støtten til innleie av vikar er behovsprøvd i forhold til virksomhetens overskudd. Særskilt økonomisk hjelp beregnes på grunnlag av den innkaltes privatøkonomi, og støtte kan ytes i følgende situasjoner: 1) Dersom du og din husstands inntekter i tjenesteperioden er lavere enn de faste bo- og levekostnadene i samme tidsrom 2) Til dekning av ekstra utgifter til pass av barn, enten ved at det leies inn hjelp til barnepass, ved at ektefelle/ samboer må ta permisjon uten lønn fra sin jobb for å passe barn, eller ved at de påløper ekstra reiseutgifter. Det må foreligge et reelt behov for ekstra barnepass som følge av tjenesten, for eksempel på grunn av ektefelles/samboers turnus/skiftarbeid eller lignende. 3) Til dekning av spesielt oppdukkende utgifter som oppstår som følge av tjenesten. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema får du ved henvendelse til distriktskontoret og på våre nettsider (sivilforsvaret.no/tjeneste/økonomi). Reisegodtgjørelse Du får ved øvinger og kurs dekket reiseutgiftene til/fra det bosted som er registrert ved innkallingstidspunktet. Dekning skjer etter billigste reiserute og billigste plass med rutegående transportmidler. Hvis egen bil er eneste mulighet og/eller dette blir billigst dekkes dette med kr 4,05 pr km. Samme gjelder hvis du har med deg bilen fordi du er forespurt om å kjøre under øvelsen. Du får kr 1,00 for hver passasjer du frakter og kr 0,85 pr km for tilhenger. Forlegning og forpleining Alle gis fri forlegning og forpleining under tjenesten. For reiser til og fra tjenestestedet ytes skyss- og kostgodtgjørelse i samsvar med Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Ovennevnte regel gjelder både ved sentrale, regionale og lokale kurs/øvelser. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

10 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Det er et overordnet mål for all virksomhet i distriktet å minimere risiko for at personell, miljø eller materiell blir skadet som følge av vår aktivitet. For å nå dette målet, er hele sivilforsvarsorganisasjonen nødt til å ta arbeidet med sikkerhet og risiko på alvor. Det er nødvendig at vi innarbeider gode holdninger og rutiner, samt at vi kjenner bestemmelsene og følger disse. Den beste forsikring mot skader/ulykker er personell som er godt utdannet/øvet og samkjørte. Det er altså en sikkerhetsmessig utfordring når personell ikke deltar på de øvelser vi gjennomfører. Disse risikerer å bli kalt ut på innsats på tross av at det kanskje er lenge siden de er øvd, og er da kanskje ikke tilstrekkelig faglig oppdatert. De kan bli en risikofaktor under en innsats. Den enkelte må i lys av dette gjøre det som er mulig for å kunne delta på øvelsene. De øvelsene som nå gjennomføres betraktes da også som et minimum av hva som er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig kompetansenivå. Dersom du er i tvil om du har nødvendig kompetanse til å utføre de oppgaver du får, er du pliktig til å melde fra om dette til nærmeste leder. Vedkommende er da pliktig til å gi deg nødvendig bistand eller gi deg nye oppgaver. Kveldsøvelse med HLR for FIG Stjørdal Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

11 Sivilforsvaret har et eget reglement som heter «Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret». Dette er fordelt til alle avdelingene og befalet, og skal med det være tilgjengelig for avdelingene. I tillegg vil HMS være et gjennomgående tema på både kurs og samlinger for befalet. Våre ledere er gitt et særlig ansvar for å tenke sikkerhet, herunder foreta nødvendig oppdragsanalyse før alle oppdrag iverksettes. Vi har imidlertid alle et ansvar for å bygge en god sikkerhetskultur i virksomheten. Det er også slått fast at arbeidsmiljølovens bestemmelser, med unntak av arbeidstidsbestemmelsene, gjelder for alt tjenestepliktig sivilforsvarspersonell. Alle uønskede hendelser, både konkrete skader/uhell og «nestenulykker», skal rapporteres tjenestevei og håndteres videre av distriktsstaben. Øvelse for FIG Grong Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

12 Øvings- og aktivitetsplan for 2013 Øvingsplanen for 2013 er basert på følgende: Alle FIG/FIGP øves 2 dager og 2 kvelder. MRE øves 2 dager. Målepatruljene øves 2 dager felles hvor en måling inngår en av dagene. I tillegg kommer de to siste målingene. Spesielle forhold/samvirkeaktiviteter i 2013: Ledersamling avholdes for befal i styrkene og ansatte i distriktsstaben januar. Vannredningskurs i Flatanger februar FIG Steinkjer deltar. Lokalt SPS 40 (Samvirke på skadested) arrangeres i Stjørdal mars. Distriktet har med fire elever på kurset. FIGP Levanger deltar som øvingsavdeling en dag. Namdal IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) deltar i en større øvelse april. FIG Vikna deltar som innsatsstyrke den 17. mens deler av distriktsstaben deltar begge dager. FIG Stjørdal er planlagt å delta i en samvirkeøvelse med scenario evakuering av Helltunellen den10. april MRE og målepatruljene deltar i en samvirkeøvelse med mattilsynet 3. september FIG Steinkjer deltar i Steinkjerøvelsen (lokal samvirkeøvelse)10. oktober. Årets LRS-øvelse avholdes i område Vikna/Nærøy 14. november. Her deltar FIG Vikna. Leteaksjon Høylandet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

13 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Felles / Ledersamling Heia gjestgiveri aktiviteter Sept Brannverndagen. Deltar med 2-4 personer der det er ønsket av de lokale brannvesen. FIG Grong 7/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Samband «papirøvelse» CBRN tetthetskontroll vernemaske 11-12/6 2 dager Dag 1: (8-16) Navigasjon kart, kompass, GPS Transportmidler opplæring og øving Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Ettersøksteknikker Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann 29/ Etter nærmere bestemmelse FIG Namsos 31/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Førstehjelp - opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR Transportmidler, snøscooter opplæring og øving Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

14 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Namsos /5 2 dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Flerskader, prioritering, transport av pasient herunder på båre Samleplass inkludert aggregat, telt, varme og lysutstyr Pusteevne, nedsatt hjernefunksjon Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportmidler opplæring og øving Dag 2: Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann 24/ Etter nærmere bestemmelse FIG Vikna 19/ IUA-øvelse (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) Forberedelser 17/ IUA-øvelse Delta i øvelsen 13/ LRS-øvelse 2013 Forberedelser 14/ LRS-øvelse 2013 Delta i øvelsen FIG Steinkjer 12/ Forberedelser til vannredningskurs / repetisjon etter nærmere bestemmelser /2 2 dager Samvirkekurs i vannredning i regi av (8-16) NT LRS øvingsforum 10/ Samvirkeøvelse, Steinkjerøvelsen 14 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

15 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Leksvik 28/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap Aggregat, telt, varme, lysutstyr Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse HLR Navigasjon kart, kompass, GPS /4 To dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Pusteevne og nedsatt hjernefunksjon Flerskader, prioritering, pasienttransport herunder båre, samleplass for skadde herunder aggregat, telt, varme og lysutstyr Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportmidler, ATV opplæring og øving Dag 2: Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann 22/ Etter nærmere bestemmelse FIG 9.-10/4 To dager Dag 1: Stjørdal (8-16) HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap Aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon og samband (kart, kompass, GPS, kombinert øvelse) Brann Brann og slokketeori herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann Eventuelle forberedelser til øvelse Hell-tunell Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

16 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Dag 2: Stjørdal Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse HLR Synlige skader og temperaturpåvirkninger Pusteevne og nedsatt hjernefunksjon Flerskader, prioritering, pasienttransport, samleplass Brann Eventuelt delta i samvirkeøvelsen Hell-tunell 7/ Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring 31/ Etter nærmere bestemmelse FIGP 5/ Forberedelse til støtte av SPS-kurs Levanger etter nærmere bestemmelse. (SPS= Samvirke På Skadested). 6.-7/3 To dager Dag 1: (8-16) Forberedelse til støtte av SPS-kurs etter nærmere bestemmelse Dag 2: Samvirkeøvelse i form av innsatsøvelser for SPS-kurset. 12/ Etter nærmere bestemmelse FIGP Namsos 31/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Førstehjelp - opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR Transportmidler, snøscooter repetisjon opplæring og øving 16 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

17 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP Namsos /5 2 dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Flerskader, prioritering, transport av pasient herunder på båre Samleplass inkludert aggregat, telt, varme og lysutstyr Pusteevne, nedsatt hjernefunksjon Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportmidler opplæring og øving Dag 2: Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann 24/ Etter nærmere bestemmelse FIGP Verdal 4/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap herunder aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon kart, kompass, GPS Samband /5 To dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportopplæring Navigasjon- kart, kompass, GPS. Dag 2: Branntjeneste *Materiellkjennskap *Motorbrannsprøyter og vannkilder *Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring *Slokketeori, herunder skogbrann * Slokketeknikk, midler, klesbrann Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

18 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP Verdal 5/ Etter nærmere bestemmelse Radiac 30/ Samøvelse med MRE: måle-personell Navigasjon (kart, kompass, GPS) Samband Automess bruk på personell Prøvetaking Operasjonsprosedyrer 3/ Samøvelse med Mattilsynet: Øvelse for region Midt-Norge, eget opplegg. Uke 10, Dag og Foreta referansemåling på tre punkter (3x6) 23, 36 klokke-slett Målingen i uke 36 vil bli en del av etter behov øvelsen 3. september. Rense-enhet 30/ Samøvelse med målepatruljene: MRE Etablering, drift og MBK enhet (FIG Steinkjer) Automess Persondosimeter 3/ Samøvelse med Mattilsynet: Øvelse for region Midt-Norge, eget opplegg. Nye mannskaper 22/ Namsos (rekrutterings- 29/ Levanger møter) 5/ Verdal 26/ Stjørdal 18 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

19 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Lager Steinkjer 9/1 29/5 10/10 Lager Stjørdal 26/2 11/4 31/10 Lager Leksvik 28/2 24/4 22/10 Lager Namsos 31/1 14/5 24/10 Lager Grong 7/2 11/6 29/10 Lager Vikna 19/3 17/4 13/11 Inspeksjon av lager, kjøring av motorbrannsprøyter, aggregater m.m. I tillegg kan det bli behov for å omfordele materiell utover disse datoene. FIG leder og materiellansvarlig FIG vil uansett få melding når det blir foretatt noe på lagrene. Datoene er primært i forbindelser med øvelser. Endringer kan forekomme. Levanger lager planlegger vi med å tømme før sommeren, og materiell som skal beholdes vil bli omfordelt til distriktslager i Steinkjer og Namsos. Dette fritar IKKE FIGene selv for å ha kontroll på materiellet. Vedlikeholdsplan sendes i egen forsendelse til materiellansvarlige og gis til ledere på ledersamlingen. Lager Levanger 18/1 8/2 22/2 31/5 Distriktsstaben 9/ Varslingsprøve tyfoner 12/ Best 9-14 Fagdag - IK (Internkontroll) senere 9-14 Fagdag - Navigasjon 9-14 Fagdag - Beredskap (planverk, CIM, kommunikasjon) 9-14 Fagdag - Brann Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

20 Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt TERMINLISTE 2013 Kursnr. Uke Tidsrom Interne kurs. Kursbetegnelse Kvote FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs RADIAC FIG 20 Lagfører FIG 20 Lagfører FIG 20 Lagfører FIG 20 Lagfører Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi 3 4 5 6 7-8 9-10

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer