Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013"

Transkript

1 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013

2 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser... 8 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Øvings- og aktivitetsplan for Terminliste Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Ledersamling for distriktets befal og fast ansatte Logistikk Bruk av varslingssystemet «Tames» Tilfluktsrom Befolkningsvarsling Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kart med operativ organisasjon På forsiden: FIG Steinkjer returnerer etter innsats Redningsøvelse Lierne Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

3 Distriktssjefen har ordet De siste årenes store hendelser og påfølgende evalueringer har medført at det nå er et betydelig økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Særlig preger 22.juli-kommisjonens rapport debatten om den videre utvikling av samfunnets beredskap, og det er igangsatt en rekke tiltak både på sentralt nivå og i særlig berørte virksomheter som eksempelvis politiet. Sivilforsvaret er så langt ikke særlig omtalt/berørt, men høsten 2012 ble det nedsatt et utvalg som skal vurdere forsterkningsressursene Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. Utvalgets mandat er svært omfattende, og de er bedt om å utrede og foreslå Jørn Ove Myrvold Distriktssjef endringer som kan bidra til en mest mulig effektiv utnyttelse av disse samfunnsressursene. Sammenslåing er et alternativ som skal vurderes på lik linje med andre samarbeidsformer. Utvalget skal levere sin rapport (Norsk Offentlig Utredning NOU) allerede 31.mars blir dermed et svært spennende år for vår virksomhet, og vi må forvente at forsterkningsutvalget vil fremme forslag som vil påvirke vår organisasjon og hvordan vi samvirker med andre. Det vil naturligvis ta noe tid fra forslag fremmes til de er behandlet og eventuelt vedtatt, og vår felles utfordring blir å drive organisasjonen videre til beste for både innbyggere og samarbeidspartnere samtidig som eventuelle endringer gjennomføres. Et tilbakeblikk på 2012 viser at Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag er en pålitelig og etterspurt ressurs. Våre avdelinger er til tross for relativt knappe ressurser øvd i henhold til øvingsbestemmelsene, dvs at de fleste avdelingene er øvd i 2 dager og 2 kvelder. Vi har videre deltatt på ca 20 skarpe oppdrag/hendelser, og ellers bidratt aktivt overfor samarbeidspartnere gjennom LRS og det underliggende øvingsforumet. Samvirket står sterkt i Nord-Trøndelag, og det er en utbredt erkjennelse av at vi får til langt mer i fellesskap enn hver for oss. I 2012 fikk distriktet styrket bemanningen med ett årsverk, og Line Dyre Arnøy var på plass som ny medarbeider 1. september. Line skal arbeide med rekruttering og informasjon, og ellers bidra på de operative fagområdene. Mange av dere tjenestepliktige har vel allerede stiftet bekjentskap med Line under deltakelsen på høstens øvelser. Styrkingen av bemanningen gir oss økt kapasitet og en mulighet til å utvikle oss videre både kvantitativt og kvalitativt, og vi forventer å se gode effekter av dette i Styrkingen av Sivilforsvaret som ble påbegynt i 2009, har dessverre tatt vesentlig lenger tid og vært mindre omfattende enn det vi håpet på da stortingsmelding nr 22 ble behandlet. Driften og aktiviteten for 2013 forventes å bli relativt lik tidligere år, og vi kan ikke forvente de store endringer verken aktivitets- eller utstyrsmessig. Det er likevel grunn til å glede seg over det vi likevel har oppnådd de siste årene, og da særlig satsningen på ny innsatsbekledning. Vårt distrikt var jo tidlig ute, men det er gledelig å registrere at hele landet forventes å være i mål med ny innsatsbekledning i I tillegg har det kommet til annet bra personlig utstyr, og i 2013 vil vi supplere alle med personlige hodelykter. Distriktet har også fått tilført to nye oppblåsbare telt på slutten av 2012, og det innebærer at vi har varmetelt til alle av- Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

4 delinger som har avdelingsmateriell. På sikt ønsker vi å bytte ut de to minste teltene vi har, slik at alle FIGene har standard lagstelt som eget avdelingsmateriell. Øvingsmessig planlegger vi en aktivitet tilsvarende Øvelser har sammen med operativ evne og logistikk høyeste prioritet ved distriktet, og jevnlig vedlikehold og påfyll av kompetanse er en forutsetning for at distriktet gjennom våre operative avdelinger skal kunne gjøre en innsats under til dels ekstreme forhold. I tillegg til ordinære øvelser, vil vi også gjennomføre en 2 dagers ledersamling for ledere, nestledere og lagførere i alle avdelingene. Gjennom LRS øvingsforum har vi også lykkes med å få et desentralisert kurs i samvirke på skadestedet for nødetatene og forsterkningsressursene, og det vil bli gjennomført i Stjørdal i mars. Distriktet har fortsatt en utfordring knyttet til rekruttering av personell, og da både i forhold til mengde/antall og kjønn (flere kvinner). Vi har flere avdelinger som skal etableres samtidig med at vi jevnlig skal etterfylle eksisterende avdelinger med nytt personell. Det er viktig at vi greier å utnytte tildelte kursplasser fullt ut, og i forhold til å opprette nye avdelinger er utvelgelse og utdanning av ledere en særlig utfordring. I 2012 har vi hatt en positiv utvikling i antall mannskaper/avdelinger, og vi satser på å fortsette det gode arbeidet også i de kommende årene. På tampen av 2012 mottok vi en beslutning om endring av vår operative organisasjon. Det har vært en del fram og tilbake i forhold til radiacmålepatruljenes organisatoriske tilknytning, og herunder utfordringer knyttet til kurslengde/-innhold, øvingsmengde og operativ bruk. En del steder har de også hatt geografiske utfordringer med lang avstand mellom patruljene og nærmeste FIG. DSB har derfor besluttet at alle radiacmålepatruljene igjen skal være frittstående og direkte underlagt distriktsstaben. Vi beklager de ulemper dette medfører både for dere i RAD og FIG, men må nå sammen med dere jobbe for at den nye modellen skal fungere best mulig. Vårt felles mål må være at RADs egenart og kompetanse blir ivaretatt samtidig med at RAD skal være godt integrert i vår operative organisasjon og kunne benyttes i andre hendelser. Det er også gledelig å registrere at forslaget om en vesentlig forenkling og forbedring av dagens godtgjøringssystem så langt har blitt positivt mottatt. Grunnpilaren i forslaget er full lønnskompensasjon til de som kan dokumentere bortfall av sivil inntekt under tjeneste, og ellers tilstås en del mindre tillegg som før bl.a. gjennom tjeneste-/leder- og ulempetillegg. En rekke andre tillegg/ordninger er foreslått avviklet. Forslaget er nå til behandling på sentralt nivå, og kanskje kan vi håpe på at en ferdigbehandling og godkjenning i 2013? Sivilforsvarets hovedoppgave er å være en god og pålitelig forsterkningsressurs som trer inn når samfunnet utsettes for store påkjenninger. Denne kapasiteten skal vi både vedlikeholde og utvikle, og vi skal være klare til å bistå når det måtte være behov. Utviklingen av organisasjonen gjør vi dels gjennom egne aktiviteter, men ikke minst i samvirke med andre. Et godt samvirke med godt integrerte beredskapsaktører preger Nord-Trøndelag, og sammen skal vi være rustet til å håndtere felles utfordringer og påkjenninger til beste for innbyggerne i fylket. Vel møtt til tjeneste i 2013! 4 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

5 Om tjenesteplikten Alle kvinner og menn som oppholder seg i Norge, kan pålegges å tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Dette er en samfunnsplikt, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven. Rekrutteringen foregår ved at sivilforsvarsdistriktene avholder såkalte rekrutteringsmøter som tilsvarer Forsvarets sesjon. Etter rekrutteringsmøtet vil de som kvalifiserer for tjeneste få nødvendig utdanning (grunnkurs) ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter. Etter endt kurs blir man så innplassert i en av distriktets innsatsavdelinger. Tjenesteplikten varer til og med det året man fyller 55 år. Dette er en endring fra og med Tidligere varte den til og med 65 år. Fra og med fylte 35 år skal det jevnlig gjennomføres legeundersøkelse, og de skal sikre at den enkelte tilfredsstiller de krav som er satt til tjeneste. Sivilforsvaret har som målsetting at 30 % av vårt innsatspersonell skal være kvinner. Kvinner innvilges ellers omsorgspermisjon etter fødsel slik praksis er i arbeidslivet for øvrig. Sivilforsvaret rekrutterer befal til innsatsstyrkene fra egne rekker og kurser de som blir plukket ut ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum ved Gjøvik. Å gjennomføre opplæring og tjeneste som befal er en samfunnsplikt på samme måte som det å gjøre tjeneste, og er på samme måte hjemlet i loven. Slik tjeneste kommer i tillegg til de årlige øvelser og innsatser. Prosedyre ved innkalling til kurs (grunnkurs og befalskurs) Skriftlig innkalling sendes ca 3 måneder (grunnkurs) og ca 2 måneder (befalskurs) før kursstart. Senest 14 dager før kursstart sendes en påminnelse og administrative opplysninger. Prosedyre ved innkalling til øvelser For både dags- og kveldsøvelser sendes innkalling nå ca. 2 måneder før øvelsen gjennomføres. Alle må bekrefte mottatt innkalling gjennom å returnere kvitteringsskjemaet, Leteaksjon Høylandet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

6 sende e-post eller lignende. Svarfristen er 2-3 uker. I tillegg til innkallingen sender distriktet en påminnelse over TAMES (telefonisk varslingssystem), og dette skjer normalt 2 dager før øvingen. Spesielt om fremmøte ved innsatser Distriktet understreker at det skal være særlig vektige grunner for ikke å møte ved innkalling til innsats. Innkalling til innsats er et pålegg om tjeneste, hvor menneskers liv/helse, miljø eller store økonomiske verdier er truet. Det normale skal være at en bare unntaksvis ikke møter. Den enkelte plikter uoppfordret å sende forklaring til distriktet på en eller annen måte, og meddele hvorfor det ikke er mulig å møte. Dette betraktes som en søknad, og distriktets vakthavende avgjør søknaden. Hvordan skal den tjenestepliktige forholde seg ved sykdom/skade og lignende Dersom det ikke er mulig å møte til øving/kurs/innsats på grunn av sykdom, skade eller lignende må fraværet legitimeres ved innsending av sykemelding fra lege. Dersom sykdommen/skaden er av mer varig karakter slik at det oppstår tvil om din tjenestedyktighet, må legeattest med grundige opplysninger om sykdommen/skaden sendes distriktskontoret. De fremlagte opplysninger vil da bli vurdert av oss og/eller en av våre leger. Adresseendring flytting/midlertidig fravær fra bosted Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring til Sivilforsvaret. Dette gjelder enten du flytter innad i distriktets ansvarsområde, (Nord-Trøndelag fylke), eller om du flytter ut av fylket. Husk at om du flytter ut av fylket, og dette er en varig adresseendring, skal du avklare med distriktet hvorvidt du skal levere inn utlevert personlig utstyr før du flytter. Dersom du er midlertidig fraværende fra bostedsadresse plikter du å sørge for å få ettersendt innkallinger og andre tjenestelige meldinger. Ved endringer vedrørende telefonnummer skal dette også meldes til distriktet. Utsettelse med tjeneste og fritak fra tjeneste Alle søknader om utsettelse og/eller fritak fra tjeneste skal sendes distriktskontoret og være skriftlig om ikke annet er avtalt eller bestemt. Søknad om utsettelse med, eller fritak fra øvelser og kurs skal normalt følges av en bevitnelse/bekreftelse på det forhold som er årsak til søknaden. Frist for å søke om utsettelse/fritak er oppgitt i innkallingen. Denne må overholdes for at søknaden din skal bli behandlet. Unntatt er selvsagt forhold som måtte oppstå etter fristens utløp. Uansett er det slik at om du ikke får svar på din søknad er du forpliktet til å møte. Orientering til egen arbeidsgiver Du plikter selv så snart du er blitt gjort kjent med og/eller har fått innkalling til tjeneste, å orientere din egen arbeidsgiver. Dette gjelder enten det dreier seg om øvelse, kurs eller innsats. Tidspunkt for årets planlagte øvelser fremgår i denne årsoversikten. 6 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook 1. november 2012 opprettet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt sin egen facebook side (facebook.com/nord-trøndelag sivilforsvarsdistrikt). Hensikten med opprettelsen er blant annet å kunne gi tidlig informasjon om viktige hendelser. Vi ønsker også å oppdatere mannskaper og andre om hva som skjer i distriktet, samt å ha en åpen kanal hvor alle på en enkel måte kan kommunisere med distriktet. Det er dog viktig å påpeke at siden ikke er en side for konkret saksbehandling, men at denne siden er en kanal for utveksling av informasjon for ansatte, tjenestepliktige og andre interesserte. Gå gjerne inn og lik siden vår og gjør den kjent for andre. Kveldsøvelse Levanger Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

8 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser Avhengig av hvilken grad du har, får du under kurs og øvinger utbetalt tjenestetillegg eller lønn. Tjenestetillegg, ledertillegg, forsørgertillegg, ulempetillegg og kompensasjonstillegg er skattefrie. Ved utbetaling av lønn etter grad, betales skatt. Det betales ikke ut feriepenger verken av lønn eller godtgjørelser. Dette gjelder både befal og mannskaper som avtjener sivilforsvarstjeneste. Tjenestetillegg utbetales til de som har grad 10 12, og lønn til befal som har grad 9 og høyere. Jo lavere tall, jo høyere grad. Utdrag fra tabellen: Grad Gradtegn Tjenestestilling Tjenestetillegg Lønn pr døgn nr. pr døgn (ikke skatt) (skattepliktig) 7 *** FIG-leder 756,80 (3 stjerner) FIGP-leder MRE-leder 8 ** Kommunal 718,60 (2 stjerner) materialforvalter 9 * FIG nestleder 688,00 (1 stjerne) FIGP-nestleder 10 >>> Lagfører 181,40 (3 vinkler) 11 >> Patruljefører 181,40 (2 vinkler) Nestlagfører 12 Ingen Mannskap 161,00 Andre tillegg/ godtgjørelser: Forsørgertillegg: Ektefelletillegg kr 144,30 gjelder også samboer dersom de har felles barn Barnetillegg kr 164,10 for første barn (under 18 år) kr 67,60 for hvert barn mer enn ett Ulempetillegg: kr 322,00 gjelder for deltakelse under akuttinnsats Kompensasjonstillegg: kr 317,00 Kompensasjonstillegget tilstås lagførere, nestlagførere og mannskap som kan dokumentere at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, eller har enmannsbedrift som stilles i bero under tjenesten. Kompensasjonstillegget utbetales i tillegg til ordinært tjenestetillegg og eventuelle forsørgertillegg og ulempetillegg. 8 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

9 Godtgjørelse for oppgaver utover tjeneste i egen stilling Deltagelse i oppgaver som for eksempel: Støtte til gjennomføring av rekrutteringsmøter Støtte til gjennomføring av opplæring og øvingsvirksomhet for nødetatene og andre organisasjoner Deltagelse i ulike møter, representasjon Vedlikehold og oppfølging av materiell der materiellansvarlig påføres et merarbeid utover normalbelastning Deltagelse i ovennevnte oppgaver godtgjøres som timebetaling iht Statens lønnsregulativ tabell C, og vedkommende lønnes etter grad/funksjon. Næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp Næringsbidrag er økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende. Stønaden beregnes på grunnlag av virksomhetens regnskap. Det kan søkes om støtte til dekning av faste kostnader dersom driften stilles i bero under tjenesten, eller det kan søkes om støtte til innleie av vikar for å opprettholde driften. Støtten til innleie av vikar er behovsprøvd i forhold til virksomhetens overskudd. Særskilt økonomisk hjelp beregnes på grunnlag av den innkaltes privatøkonomi, og støtte kan ytes i følgende situasjoner: 1) Dersom du og din husstands inntekter i tjenesteperioden er lavere enn de faste bo- og levekostnadene i samme tidsrom 2) Til dekning av ekstra utgifter til pass av barn, enten ved at det leies inn hjelp til barnepass, ved at ektefelle/ samboer må ta permisjon uten lønn fra sin jobb for å passe barn, eller ved at de påløper ekstra reiseutgifter. Det må foreligge et reelt behov for ekstra barnepass som følge av tjenesten, for eksempel på grunn av ektefelles/samboers turnus/skiftarbeid eller lignende. 3) Til dekning av spesielt oppdukkende utgifter som oppstår som følge av tjenesten. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema får du ved henvendelse til distriktskontoret og på våre nettsider (sivilforsvaret.no/tjeneste/økonomi). Reisegodtgjørelse Du får ved øvinger og kurs dekket reiseutgiftene til/fra det bosted som er registrert ved innkallingstidspunktet. Dekning skjer etter billigste reiserute og billigste plass med rutegående transportmidler. Hvis egen bil er eneste mulighet og/eller dette blir billigst dekkes dette med kr 4,05 pr km. Samme gjelder hvis du har med deg bilen fordi du er forespurt om å kjøre under øvelsen. Du får kr 1,00 for hver passasjer du frakter og kr 0,85 pr km for tilhenger. Forlegning og forpleining Alle gis fri forlegning og forpleining under tjenesten. For reiser til og fra tjenestestedet ytes skyss- og kostgodtgjørelse i samsvar med Regulativ for reiser innenlands for statens regning. Ovennevnte regel gjelder både ved sentrale, regionale og lokale kurs/øvelser. Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

10 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Det er et overordnet mål for all virksomhet i distriktet å minimere risiko for at personell, miljø eller materiell blir skadet som følge av vår aktivitet. For å nå dette målet, er hele sivilforsvarsorganisasjonen nødt til å ta arbeidet med sikkerhet og risiko på alvor. Det er nødvendig at vi innarbeider gode holdninger og rutiner, samt at vi kjenner bestemmelsene og følger disse. Den beste forsikring mot skader/ulykker er personell som er godt utdannet/øvet og samkjørte. Det er altså en sikkerhetsmessig utfordring når personell ikke deltar på de øvelser vi gjennomfører. Disse risikerer å bli kalt ut på innsats på tross av at det kanskje er lenge siden de er øvd, og er da kanskje ikke tilstrekkelig faglig oppdatert. De kan bli en risikofaktor under en innsats. Den enkelte må i lys av dette gjøre det som er mulig for å kunne delta på øvelsene. De øvelsene som nå gjennomføres betraktes da også som et minimum av hva som er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig kompetansenivå. Dersom du er i tvil om du har nødvendig kompetanse til å utføre de oppgaver du får, er du pliktig til å melde fra om dette til nærmeste leder. Vedkommende er da pliktig til å gi deg nødvendig bistand eller gi deg nye oppgaver. Kveldsøvelse med HLR for FIG Stjørdal Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

11 Sivilforsvaret har et eget reglement som heter «Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret». Dette er fordelt til alle avdelingene og befalet, og skal med det være tilgjengelig for avdelingene. I tillegg vil HMS være et gjennomgående tema på både kurs og samlinger for befalet. Våre ledere er gitt et særlig ansvar for å tenke sikkerhet, herunder foreta nødvendig oppdragsanalyse før alle oppdrag iverksettes. Vi har imidlertid alle et ansvar for å bygge en god sikkerhetskultur i virksomheten. Det er også slått fast at arbeidsmiljølovens bestemmelser, med unntak av arbeidstidsbestemmelsene, gjelder for alt tjenestepliktig sivilforsvarspersonell. Alle uønskede hendelser, både konkrete skader/uhell og «nestenulykker», skal rapporteres tjenestevei og håndteres videre av distriktsstaben. Øvelse for FIG Grong Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

12 Øvings- og aktivitetsplan for 2013 Øvingsplanen for 2013 er basert på følgende: Alle FIG/FIGP øves 2 dager og 2 kvelder. MRE øves 2 dager. Målepatruljene øves 2 dager felles hvor en måling inngår en av dagene. I tillegg kommer de to siste målingene. Spesielle forhold/samvirkeaktiviteter i 2013: Ledersamling avholdes for befal i styrkene og ansatte i distriktsstaben januar. Vannredningskurs i Flatanger februar FIG Steinkjer deltar. Lokalt SPS 40 (Samvirke på skadested) arrangeres i Stjørdal mars. Distriktet har med fire elever på kurset. FIGP Levanger deltar som øvingsavdeling en dag. Namdal IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) deltar i en større øvelse april. FIG Vikna deltar som innsatsstyrke den 17. mens deler av distriktsstaben deltar begge dager. FIG Stjørdal er planlagt å delta i en samvirkeøvelse med scenario evakuering av Helltunellen den10. april MRE og målepatruljene deltar i en samvirkeøvelse med mattilsynet 3. september FIG Steinkjer deltar i Steinkjerøvelsen (lokal samvirkeøvelse)10. oktober. Årets LRS-øvelse avholdes i område Vikna/Nærøy 14. november. Her deltar FIG Vikna. Leteaksjon Høylandet Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

13 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Felles / Ledersamling Heia gjestgiveri aktiviteter Sept Brannverndagen. Deltar med 2-4 personer der det er ønsket av de lokale brannvesen. FIG Grong 7/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Samband «papirøvelse» CBRN tetthetskontroll vernemaske 11-12/6 2 dager Dag 1: (8-16) Navigasjon kart, kompass, GPS Transportmidler opplæring og øving Førstehjelp: Opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR, synlige skader og temperaturpåvirkninger Ettersøksteknikker Dag 2: Branntjeneste: Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann 29/ Etter nærmere bestemmelse FIG Namsos 31/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Førstehjelp - opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR Transportmidler, snøscooter opplæring og øving Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

14 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Namsos /5 2 dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Flerskader, prioritering, transport av pasient herunder på båre Samleplass inkludert aggregat, telt, varme og lysutstyr Pusteevne, nedsatt hjernefunksjon Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportmidler opplæring og øving Dag 2: Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann 24/ Etter nærmere bestemmelse FIG Vikna 19/ IUA-øvelse (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) Forberedelser 17/ IUA-øvelse Delta i øvelsen 13/ LRS-øvelse 2013 Forberedelser 14/ LRS-øvelse 2013 Delta i øvelsen FIG Steinkjer 12/ Forberedelser til vannredningskurs / repetisjon etter nærmere bestemmelser /2 2 dager Samvirkekurs i vannredning i regi av (8-16) NT LRS øvingsforum 10/ Samvirkeøvelse, Steinkjerøvelsen 14 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

15 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Leksvik 28/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap Aggregat, telt, varme, lysutstyr Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse HLR Navigasjon kart, kompass, GPS /4 To dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Pusteevne og nedsatt hjernefunksjon Flerskader, prioritering, pasienttransport herunder båre, samleplass for skadde herunder aggregat, telt, varme og lysutstyr Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportmidler, ATV opplæring og øving Dag 2: Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann 22/ Etter nærmere bestemmelse FIG 9.-10/4 To dager Dag 1: Stjørdal (8-16) HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap Aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon og samband (kart, kompass, GPS, kombinert øvelse) Brann Brann og slokketeori herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann Eventuelle forberedelser til øvelse Hell-tunell Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

16 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIG Dag 2: Stjørdal Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse HLR Synlige skader og temperaturpåvirkninger Pusteevne og nedsatt hjernefunksjon Flerskader, prioritering, pasienttransport, samleplass Brann Eventuelt delta i samvirkeøvelsen Hell-tunell 7/ Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring 31/ Etter nærmere bestemmelse FIGP 5/ Forberedelse til støtte av SPS-kurs Levanger etter nærmere bestemmelse. (SPS= Samvirke På Skadested). 6.-7/3 To dager Dag 1: (8-16) Forberedelse til støtte av SPS-kurs etter nærmere bestemmelse Dag 2: Samvirkeøvelse i form av innsatsøvelser for SPS-kurset. 12/ Etter nærmere bestemmelse FIGP Namsos 31/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap samt aggregat, telt, varme og lysutstyr utvidet MBK Navigasjon kart, kompass, GPS Førstehjelp - opptreden på skadested og pasientundersøkelse, HLR Transportmidler, snøscooter repetisjon opplæring og øving 16 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

17 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP Namsos /5 2 dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Flerskader, prioritering, transport av pasient herunder på båre Samleplass inkludert aggregat, telt, varme og lysutstyr Pusteevne, nedsatt hjernefunksjon Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportmidler opplæring og øving Dag 2: Branntjeneste Materiellkjennskap Motorbrannsprøyter og vannkilder Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring Slokketeori, herunder skogbrann Slokketeknikk, midler, klesbrann 24/ Etter nærmere bestemmelse FIGP Verdal 4/ HMS - sikkerhetsbestemmelser Repetisjon av generell materiellkjennskap herunder aggregat, telt, varme, lysutstyr Navigasjon kart, kompass, GPS Samband /5 To dager Dag 1: (8-16) Førstehjelp Opptreden på skadested og pasientundersøkelse Synlige skader og temperaturpåvirkninger Transportopplæring Navigasjon- kart, kompass, GPS. Dag 2: Branntjeneste *Materiellkjennskap *Motorbrannsprøyter og vannkilder *Vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring *Slokketeori, herunder skogbrann * Slokketeknikk, midler, klesbrann Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

18 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment FIGP Verdal 5/ Etter nærmere bestemmelse Radiac 30/ Samøvelse med MRE: måle-personell Navigasjon (kart, kompass, GPS) Samband Automess bruk på personell Prøvetaking Operasjonsprosedyrer 3/ Samøvelse med Mattilsynet: Øvelse for region Midt-Norge, eget opplegg. Uke 10, Dag og Foreta referansemåling på tre punkter (3x6) 23, 36 klokke-slett Målingen i uke 36 vil bli en del av etter behov øvelsen 3. september. Rense-enhet 30/ Samøvelse med målepatruljene: MRE Etablering, drift og MBK enhet (FIG Steinkjer) Automess Persondosimeter 3/ Samøvelse med Mattilsynet: Øvelse for region Midt-Norge, eget opplegg. Nye mannskaper 22/ Namsos (rekrutterings- 29/ Levanger møter) 5/ Verdal 26/ Stjørdal 18 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

19 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Lager Steinkjer 9/1 29/5 10/10 Lager Stjørdal 26/2 11/4 31/10 Lager Leksvik 28/2 24/4 22/10 Lager Namsos 31/1 14/5 24/10 Lager Grong 7/2 11/6 29/10 Lager Vikna 19/3 17/4 13/11 Inspeksjon av lager, kjøring av motorbrannsprøyter, aggregater m.m. I tillegg kan det bli behov for å omfordele materiell utover disse datoene. FIG leder og materiellansvarlig FIG vil uansett få melding når det blir foretatt noe på lagrene. Datoene er primært i forbindelser med øvelser. Endringer kan forekomme. Levanger lager planlegger vi med å tømme før sommeren, og materiell som skal beholdes vil bli omfordelt til distriktslager i Steinkjer og Namsos. Dette fritar IKKE FIGene selv for å ha kontroll på materiellet. Vedlikeholdsplan sendes i egen forsendelse til materiellansvarlige og gis til ledere på ledersamlingen. Lager Levanger 18/1 8/2 22/2 31/5 Distriktsstaben 9/ Varslingsprøve tyfoner 12/ Best 9-14 Fagdag - IK (Internkontroll) senere 9-14 Fagdag - Navigasjon 9-14 Fagdag - Beredskap (planverk, CIM, kommunikasjon) 9-14 Fagdag - Brann Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

20 Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt TERMINLISTE 2013 Kursnr. Uke Tidsrom Interne kurs. Kursbetegnelse Kvote FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs FIG 10 Grunnkurs RADIAC FIG 20 Lagfører FIG 20 Lagfører FIG 20 Lagfører FIG 20 Lagfører Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2012 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret... 7 Øvings- og aktivitetsplan

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 14 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Innlegg, Første møtet med Sivilforsvaret... 7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2015 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 6 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2016 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2015 FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2009: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene)

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 2 Innhold 1 Innledende bestemmelser 4 1.1

Detaljer

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2013 Leteaksjon Knaben 2012 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet

Detaljer

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2014 Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet hjertelig velkommen!

Detaljer

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD Foto: Trygve Nerhus nr. 1 Orienteringen omfatter Organisering av Sivilforsvaret Sivilforsvarets roller i fred og krig beskytte forsterke samvirke

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Sivilforsvaret status og utfordringer

Sivilforsvaret status og utfordringer Sivilforsvaret status og utfordringer Innlegg på Fylkesberedskapsrådet 17. januar Sivilforsvarsinspektør Eivind Hovden Konstituert distriktssjef Hordaland sivilforsvarsdistrikt Grunnlag Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT Klikk på boksene i kartet for å finne informasjon om avdelingene og hva slags utstyr de har. Eventuelt klikk direkte på utstyrskategori i tabellen

Detaljer

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Hva er Sivilforsvaret for deg? Forsterker - Beskytter - Samvirker Nordland Sivilforsvarsdistrikt Gustav Kaald-Olsen (distriktssjef) Statens sivile forsterkningsressurs

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga Statens sivile forsterkningsressurs Foto: Thomas Haga DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Sivilforsvaret er

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Foto: Thomas Haga Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter Beordringsmyndighet Rekvisisjonsmyndighet Utskrivingsmyndighet Kan

Detaljer

Sivilforsvaret i Vestfold

Sivilforsvaret i Vestfold Sivilforsvaret i Vestfold Beredskapsdagen 18.juni 2014 i regi av Fylkesmannen i Vestfold Hva er Sivilforsvaret? STATENS FORSTERKNINGSRESSURS TIL NØDETATENE I tillegg skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen

Detaljer

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2012 Fra skogbrannen i Kvinesdal 2011 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! Vi har lagt bak oss et år som har satt

Detaljer

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 11 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 Innhold 4 5 6 8 9 10 Kart til Starum Velkommen til Starum

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt 1 Sivilforsvarets forsterkningsinnsats Innlegg på KKL-samling

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG) har en reaksjonstid på inntil 60 minutter etter mottatt varsel, og det

Detaljer

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) SIVILFORSVARET Statlig forsterkningsressurs Forsterkning, beskyttelse, samvirke FIG (fredsinnsatsgruppe)

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31 KURSPLAN Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2015 Ikrafttredelse 1. mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI)

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI) 2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell Informasjonsinnhenting (RFI) Innholdsfortegnelse RFI 1 Innledning... 3 2 Generelt om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap... 3 3 Sivilforsvaret...

Detaljer

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 14.03.2017 2.0 Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 2.1 Innledning Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Jon Berntsen distriktssjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter ü Beordringsmyndighet

Detaljer

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 2 Sivilforsvaret- Generelt Utvalget gir stor anerkjennelse for den innsats et stort antall menn og kvinner

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 10 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 4 Kart til Starum 16 Lagføreropplæring for tjenestepliktige

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum LRS øvingsforum Årsrapport LRS - Øvingsforum 1 2 LRS NORD-TRØNDELAG ØVINGSFORUM 1.Generelt om øvingsforum 1.1. Mandat / historien LRS opprettet i november 2004 et øvingsforum for å samordne øvingsvirksomheten

Detaljer

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy 29.04.16 Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Agenda 1. SF sitt bidrag under hendelsen 2. Hvordan ble samarbeid

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1.

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1. 1 Veileder Dette er en veiledning for ordningen med tilskudd for reise- og flytteutgifter til fysioterapeuter og leger i turnustjeneste. Det gis hel eller delvis refusjon for reise- og flytteutgifter for

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Årsrapport 2012 Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum 1 LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF, FM i Nord-Trøndelag og Forsvaret

Detaljer

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Oppland Sivilforsvarsdistrikt Rogaland sivilforsvarsdistrikt Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirke på skadestedet (SPS)

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10

KURSPLAN. Opplæring av mannskap i FIG/FIGP FIG 10 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for /17

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for /17 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 17/00045 Arkivkode Saksbehandler Arild Egge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for 30.05.2017 46/17 Trøndelag fylke Konseptutredning Sivilforsvaret

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

NOU 1989:3. side 1 av 8. Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1989:3. side 1 av 8. Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato 1989-04-21 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Godtgjøringssystemet for vernepliktige mannskaper. Soldatgodtgjøringsutvalget Tamburstuen, Trygve Forsvarsdepartementet

Detaljer

RESSURSOVERSIKT. Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5

RESSURSOVERSIKT. Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5 Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5 Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 2 av 5 BUSKERUD SIVILFORSVARSDISTRIKT Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Årlig informasjon 2016

Årlig informasjon 2016 Årlig informasjon 2016 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA FUNGERENDE DISTRIKTSSJEF Godt nytt år og takk for sist! Dette året vil på flere måter bli litt annerledes enn det

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

KURSPLAN. Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG IGR 10

KURSPLAN. Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG IGR 10 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mars 2008 Justert januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3 3. Kursets

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-7 DRAMMEN 02.11.2016 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15 Kapittel

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen ELS organisering og erfaringer IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen Hva er ELS og hvorfor innføre det? Bygger på ICS. Incident Command System (ICS) er et operativt system

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Operativt konsept for Sivilforsvaret 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Foto: Forside: Brønnøysunds Avis, side 6: Roy Arild Rugsveen, side

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE)

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) Veileder i etablering av MFE i Sivilforsvaret 6.5.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.2 Etableringsfasen Fase 2... 4 2 Mobile forsterkningsenheter - MFE...

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNELAG. Evalueringsrapport. Varslingstest for kommunene i Sør-Trøndelag februar 2017

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNELAG. Evalueringsrapport. Varslingstest for kommunene i Sør-Trøndelag februar 2017 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNELAG Evalueringsrapport Varslingstest for kommunene i Sør-Trøndelag februar 2017 Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Anbefaling for kommunene... 2 3. Varsling... 3 3.1. Varsling på e-post...

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling Konseptutredning Sivilforsvaret Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling 261016 Agenda Mandat Organisering av prosjektet Hovedfunn Konseptene Samfunnsøkonomisk analyse DSBs anbefaling

Detaljer

STATENS FORSTERKNINGSRESSURS Foto: Thomas Haga

STATENS FORSTERKNINGSRESSURS Foto: Thomas Haga STATENS FORSTERKNINGSRESSURS 16.11.2016 Foto: Thomas Haga Sivilforsvaret og DSB JUSTIS- OG BEREDSKAPS- DEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) SIVILFORSVARET Direktør DSB er

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer