Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET"

Transkript

1 Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

2 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne Side nr. Innholdsoversikt Forord v/distriktssjefen Vel møtt til sivilforsvarstjeneste Tjenesteplikt Øvingsplan/forhold rundt øvelser Terminlister - Sivilforsvarets skoler Kursvirksomhet ved sivilforsvarets skoler Annen virksomhet Materielltjeneste Sikkerhetsbestemmelser for sivilforsvaret Sykdom - skade ol Adresseendring/midlertidig fravær fra bosted Utsettelse/fritak mm Økonomisk godtgjørelse under øvelser/kurs Utvarslingsverktøyet TAMES Tilfluktsrom (T-rom) Befolkningsvarsling adresse/tlf/e-post Ledersamlingen kart Nøkkelpersonell Side 1: Fra raset i Kattmarka i Namsos 13. mars 2009 venteplass ressurser. Trykk: Designtrykk Namsos FORORD Det går mot lysere tider Vi har nå lagt 2009 bak oss, og året som har gått ble veldig preget av vår felles «kamp» om mer ressurser til investeringer i nytt utstyr til Sivilforsvaret. På høsten fikk dette stor oppmerksomhet, men dessverre førte ikke dette til noen umiddelbar uttelling i form av økte ressurser for Vi må likevel ikke gi opp, og jeg både håper og tror at dette på sikt vil gi resultater i form av økte bevilgninger til de helt nødvendige nyinvesteringer i materiell og utstyr. Ovennevnte investeringer er en del av omstillingen til det nye Sivilforsvaret slik det ble vedtatt av Stortinget desember Et like viktig element for distriktet er dog omorganiseringen av våre innsats- og støttegrupper til nye innsatstropper. Vi har foretatt en kvalitativ gjennomgang av personellet i eksisterende avdelinger, og det er etter denne gjennomgangen en betydelig utfordring å skaffe nytt personell til de i alt seks innsatstroppene distriktet skal opprette. Dette kommer i tillegg til at vi må fylle på med personell som erstatning for de som dimmiteres i våre øvrige avdelinger. Signalene så langt tyder på et tilnærmet uforandret driftsbudsjett for distriktet i 2010, og med det skal vi greie å holde et aktivitetsnivå tilsvarende foregående år. Det er i tillegg svært gledelig å registrere at distriktet i år ligger an til å få tildelt ny innsatsbekledning til alt operativt personell. Det beviser at utviklingen går i positiv retning, selv om omfanget og hastigheten ikke er så stor som vi skulle ønske. Denne første anskaffelsen var et betydelig økonomisk løft for virksomheten, hvor 2/3 av midlene (10 mill) ble skaffet til veie gjennom omprioriteringer og kutt på driftsbudsjettene. Anskaffelsen dekker likevel bare ca 20% av Sivilforsvarets totale behov for ny innsatsbekledning, og i tillegg kommer behov for mellom- og innerbekledning samt flere innsatsstøvler, hjelmer/hodeplagg osv. Vi har med andre ord fortsatt en lang vei å gå, selv om vi i Nord-Trøndelag nå ser ut til å få nye innsatsuniformer. Vi ber derfor også om forståelse for at det vil være noen mangler før dere opplever å ha et komplett nytt uniformskonsept. Sivilforsvaret har et sterkt fokus på HMS for dere tjenestepliktige, noe nye uniformer er et eksempel på. Distriktet er i tillegg opptatt av å ha god kvalitet på alle nivå og i alle ledd, da vi mener at arbeidet med kvalitetssikring på en god måte understøtter fokuset på HMS. Vi har særlig hatt fokus på kompetanse, både for dere tjenestepliktige og for de ansatte ved distriktet. Noen eksempler er gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte, strengere «krav» ved nyrekruttering (fordelingsmøter), bruk av Nord-Trøndelag akuttmedisinske senter under førstehjelpsopplæring for tjenestepliktige og gjennomføring av «kvalitetskontroll enkeltmannsferdigheter» under øvelser høsten Jeg er også opptatt av å skape en tydelig organisasjon preget av trygghet hos lederne på alle nivå. Målgruppen 3

3 4 5 for vår årlige ledersamling ble i 2009 utvidet til å omfatte alt befal, slik at alt nøkkelpersonell kan delta i utviklingen av distriktet. Selv om vi er en typisk hierarkisk organisasjon med mange gitte regler og bestemmelser, er det også slik at mange beslutninger må tas både raskt og med utpreget bruk av skjønn. Våre ledersamlinger vil forhåpentligvis bidra til større forståelse for våre felles muligheter og utfordringer, og utvikle den enkelte leders trygghet i egen funksjon. Uansett hvor bra avdelingsutstyr vi måtte ha, så mener jeg at dere tjenestepliktige er vår absolutt viktigste ressurs i vår innsats for fellesskapet. Kvalitetssikring og videreutvikling av deres kompetanse vil derfor være et nærmest kontinuerlig satsningsområde for distriktet. En annen langsiktig utfordring for distriktet er å få forandret systemet for lønn og godtgjørelser til dere tjenestepliktige. Dette får vi ikke gjort alene, men vi kan heller ikke bare vente på at andre skal gjøre det. Dagens til dels komplekse system har store svakheter, og fører til individuelt store forskjeller mellom de tjenestepliktiges økonomiske vilkår. For den enkelte er det spesielt merkbart ved lengre sammenhengende tjeneste som eksempelvis 3 ukers grunnkurs. Etter min mening er systemet overmodent for både en forenkling og ikke minst en endring slik at de økonomiske vilkårene bedres vesentlig. Sivilforsvarstjeneste er en lovpålagt samfunnsplikt, og da må vi ha et system som sikrer at ikke den enkelte tjenestepliktige personlig påføres et stort økonomisk tap som følge av tjenesten. «Rom ble ikke bygd på en dag» og «ting tar tid». Disse visdomsordene gjelder i sannhet også for Sivilforsvaret. Det er en betydelig pedagogisk utfordring å mane til fortsatt optimisme og positiv innsats, i en tid der mange synes fornyelsen av Sivilforsvaret går alt for sent. Jeg setter likevel stor pris på den utålmodigheten mange av dere uttrykker, for til grunn for en slik utålmodighet ligger vilje og engasjement. La oss sammen bruke dette engasjementet til en fortsatt positiv utvikling av Sivilforsvaret. Jeg er helt sikker på at uten dette felles engasjementet så hadde den utviklingen gått vesentlig saktere og i verste fall stoppet helt opp. Jeg håper at vi med nye tidsriktige og funksjonelle uniformer kan utvikle vår felles etatsstolthet, og befeste vår posisjon som en sentral aktør i redningstjenesten. Uansett hvor godt det jobbes med forebyggende beredskapstiltak, vil samfunnet aldri bli 100% trygt. Uønskede hendelser som truer liv, helse, miljø og store materielle verdier vil fortsatt inntreffe, og da er det viktig for innbyggerne i Nord- Trøndelag å ha et slagkraftig beredskapsapparat. Sivilforsvaret i Nord- Trøndelag er en viktig del av dette apparatet. Vi kan noe, vi betyr noe og vi utgjør en forskjell! Vel møtt til tjeneste i 2010! Jørn Ove Myrvold Distriktssjef VEL MØTT TIL SF-TJENESTE I 2010 Denne orientering er ment som en tidlig underretning om når du skal inn til sivilforsvarstjeneste i 2010, og som en samleoversikt over forhold rundt tjenesten. De av dere som skal øve i 2010 vil i tillegg få en skriftlig innkalling for den enkelte øvelse. Når dere får den, så returner den vedlagte svarslippen med en gang etter at dere har skrevet under. I tillegg til dere som skal øve, er årsoversikten ment å være en orientering til dere andre som ikke skal øve om hva som rører seg i distriktet og som en påminnelse om at dere hører til i våre styrkeoppsett selv om dere ikke øves. TJENESTEPLIKT Det er viktig å merke seg at når det i det etterfølgende snakkes om dager så omfatter tjenesteplikten hele døgnet. Når vi snakker om kveld menes hele eller deler av perioden mellom kl En normal kveldsøvelse vil imidlertid foregå i tiden kl I 2010 er tjenesteplikten for befal og mannskaper i FIG som tidligere år, 2 dager pluss 2 kvelder. Distriktet kan imidlertid variere antall dager og kvelder noe, hvis det er nødvendig for lokal tilpasning. Befalet må som tidligere år påregne tjeneste i forkant av øvelsene for planlegging og tilrettelegging. Distriktet vil ha en dialog med den enkelte FIG-leder om hvordan dette skal organiseres mht. tid og omfang. ITR(innsatstropp) Levanger og ITR Namsos har en øvingsplikt på to dager for mannskapene og to kvelder i tillegg for befalet. De seks ABC-målepatruljene skal alle øves en dag. Noen av patruljene (se øv.oversikt) øves også en kveld samtidig med lokal FIG. I tillegg omfatter tjenesteplikten en måledag i løpet av året. MRE (renseenhet) skal øves bare 2 dager i 2010 mot 4 tidligere. Tjenestepliktige som er tiltenkt roller i distriktsstaben vil ikke bli øvd i FIG Vikna tester eget lysutstyr. Kvinner og sivilforsvaret Kvinner har tjenesteplikt i sivilforsvaret. Det satses på å øke kvinneandelen i avdelingene. Tidligere praksis som gikk ut på at en kvinne som fikk omsorg for barn automatisk ble fritatt fra tjenesten, er nå tatt bort. Det gis kun permisjon slik praksis er i arbeidslivet. Som en konsekvens av dette rekrutteres det nå kvinner innenfor de samme aldersbegrensningene som gjelder for menn. Fremmøte ved innkalling til innsatser Distriktet understreker at det skal være særlig vektige grunner for ikke å møte ved utkalling til innsats. Det normale skal være at den innkalte møter og at en bare unntaksvis ikke møter. Den enkelte plikter uoppfordret å sende forklaring til Distriktet på en eller annen måte om hvorfor det er vanskelig å møte hvis en unntaksvis må be seg fritatt. Denne forklaringen vil bli vurdert, og det kan påregnes at en må møte allikevel hvis Distriktet ikke finner at en har god nok grunn til å få fri. Kurs Med hjemmel i Sivilforsvarslovens 24 kan personell som er befal eller skal bli det, innkalles til kurs for å gjennomgå nødvendig opplæring. Slik tjeneste kommer i tillegg til den ordinære tjenesteplikt. Aldersbestemmelser/tjenestedager Etter gjeldende bestemmelser varer tjenesteplikten i SF t.o.m. fylte 65 år. For tjeneste i utrykningsstyrkene opererer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med en anbefalt aldersgrense på 45 år for menige og 55 år for befal. Distriktet har som mål at denne anbefalingen skal følges, men er pga. varierende tilflyt av nytt personell nødt til å fravike i noen tilfeller. Personell som har oppnådd en samlet tjenestetid på 19 måneder (577 dager), har oppfylt tjenesteplikten selv om de ikke har nådd aldersgrensen.

4 6 7 ØVINGS- OG AKTIVITETSOVERSIKT NORD-TRØNDELAG SFD 2010 Avdeling/gruppe Dato Aktivitet Øvingskategori (Dag/kveld/natt) 28 29/1 Ledersamling/lederutvikling Dag/kveld/natt FIG fellesaktiviteter 9/4 Leder/NK fra utvalgte FIG og ITR delta i søksseminar i Steinkjer Dag? Brannverndagen. Deltar med 2-4 personer der det er ønsket fra lokale brannvesen Dag 25/3 Temaøvelse. Kveld FIG Grong 1/9-2/9 To-dagers Dag 25/11 Temaøvelse Kveld 15/4 Temaøvelse Kveld FIG Namsos 15/6-16/6 To-dagers: Samøvelse med ITR Akuttmedisinsk opplæring (førstehjelp) Dag 26/10 Temaøvelse Kveld 7/4 Temaøvelse Kveld FIG Vikna 11/5-12/5 To-dagers/Akuttmedisinsk opplæring dag 2 (førstehjelp) Dag/kveld 28/10 Temaøvelse Kveld FIG Steinkjer 16/3 18/3 Kveld + to-dagers. Vinterøvelse i Skorovatn Kveld/natt/dag 11/11 Temaøvelse Kveld 22/4 Temaøvelse Kveld FIG Leksvik 9/6 10/6 To-dagers Dag 18/11 Temaøvelse Kveld 21/4 Temaøvelse Kveld FIG Stjørdal 15/9 Temaøvelse Kveld 2/ To-dagers. Delta i LRS-øvelse dag 2 Dag/kveld Renseenhet MRE 27/5 Samøvelse med ITR Levanger og Inn-Tr.lag brannvesen Dag (FIG Steinkjer) 14/10 Avsluttes med Steinkjerøvelsen. CBRN-seminar i forkant av øvelsen Dag/kveld ITR Levanger 26/5 27/5 To-dagers eventuelt feltmessig overnatting samøvelse med MRE og Inn-Tr.lag brannvesen siste dag. Dag/kveld/natt ITR Namsos 15/6 16/6 Todagers samøvelse med FIG Namsos Akuttmedisinsk opplæring (førstehjelp) Dag Målepatruljer (ABC) Lierne 9/9 Fellesøvelse Dag Vikna 7/4 og 9/9 Materielltjeneste samtidig med FIG kveldsøvelse og Fellesøvelsen Dag/kveld Namsos 15/4 og 9/9 Materielltjeneste samtidig med FIG kveldsøvelse og Fellesøvelsen Dag/kveld Steinkjer 9/9 Fellesøvelse Dag Leksvik 22/4 og 9/9 Materielltjeneste samtidig med FIG kveldsøvelse og Fellesøvelsen Dag/kveld Stjørdal 21/4 og 9/9 Materielltjeneste samtidig med FIG kveldsøvelse og Fellesøvelsen Dag/kveld

5 8 9 Avdeling/gruppe Dato Aktivitet Øvingskategori (Dag/kveld/natt) Nye mannskaper 9/2 Namsos Kveld (fordelingsmøter) 9/3 Bestemmes senere Kveld 27/5 Namsos Kveld 7/10 Vikna Kveld Bestemmes senere Kveld Alle FIG-lager Innen 1/4 Rutinebesøk / kontroll ved alle materiellagre. Involverer Dag og øvrige lager Innen 1/9 normalt FIG-leder og matr.ansvarlig FIG samt materiell- Dag Innen 31/12 forvaltere i Namsos, Levanger Dag ØVINGSPLAN/FORHOLD RUNDT ØVELSER 2010 I øvingsåret er øvelsene planlagt gjennomført til tider nevnt i øvingsplanen. Vi tar forbehold om endringer. Det vil ikke bli sendt ut rettelse på denne orienteringen ved endringer. Meldingen vil da komme i forbindelse med innkallingen. Det samme gjelder de øvingstidspunkter vi ikke har oversikt om på det nåværende tidspunkt. Møter og planleggingsdager for befal i FIG-ene forut for øvelsene er ikke med i oversikten, men vil bli kunngjort for hver enkelt FIG etter at dette er drøftet med FIG-lederne. Oppmøtesteder/øvingssteder Befal og mannskaper tilhørende ITR Levanger skal ved oppmøte til øvelser og Dato Aktivitet Kategori Tyfonvarsling 13/1 Varslingsprøve Dagtid Tyfonvarsling 9/6 Varslingsprøve Dagtid innsats møte i / ved lageret til FIG Steinkjer i Steinkjer om ikke annet er bestemt. De øvrige avdelinger i Distriktet skal møte der de har møtt tidligere. Innkalling til øvelser Skriftlig innkalling vil bli sendt deg ca. 2 måneder før dagøvelser og ca. 3 uker før kveldsøvelser. I tillegg vil du få en påminnelse pr. SMS et par dager før øvingsstart. Det understrekes at du ikke kan unnlate å møte selv om du skulle få innkalling på kortere varsel enn henholdsvis 2 måneder og 3 uker. Det er også ditt ansvar å sørge for at du husker øvelsen når den nærmer seg. Påminnelsen som distriktet sender ut er kun en ekstra service i så måte. Sivilforsvarets beredskaps- og kompetanse-senter, Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt i vinterprakt. Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt TERMINLISTE 2010 Kurs nr Uke Tidsrom Kurstype (kode) Kvote 1. halvår /1-29/1 Opplæring av FIG-leder/IG-tr.sjef (IGR-30) /2-19/2 Grunnopplæring FIG/IG (1) (IGR-10) /3-19/3 Grunnopplæring FIG/IG (2) (IGR-10) /3-26/3 Opplæring radiac målepersonell (RAD-10) /4-9/4 Posom del 1 (1) (POS-40) /4-30/4 Grunnopplæring FIG/IG (3) (IGR-10) /5-7/5 Samvirke på skadested (SPS-40) /5-21/5 UV-seminar? /5-27/5 Posom del 2 (1) (POS-40) /5-11/6 Opplæring av lagførere FIG/IG (IGR-20) halvår /8-10/9 Grunnopplæring FIG/IG (4) (IGR-10) /9-16/9 Posom del 1 (2) (POS-40) /9-24/9 Samvirke på skadested (SPS-40) /9-15/10 Grunnopplæring FIG/IG (5) (IGR-10) /10-20/10 Posom del 2 (2) (POS-40) /10-12/11 Grunnopplæring FIG/IG (6) (IGR-10) /11-26/11 Generell sivilforsvarskunnskap 25

6 10 11 Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt nettsider/distriktene: Oppland TERMINLISTE 2010 Første halvår (januar juni) Kursnr Uke Tidsrom Kursbetegnelse (kode) Kvote Troppssjef IG/FIG IGR Troppsjef IG/FIG IGR Grunnkurs IG/FIG, IGR Grunnkurs IG/FIG IGR Grunnkurs IG/FIG IGR Grunnkurs IG/FIG, IGR Stabskurs SF Samvirke på skadested SPS RAD Materiellansvarlig FIG MAF Samvirke på kjemisk skadested SPS Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt. Andre halvår (juli - desember) Grunnkurs IG/FIG, IGR Grunnkurs MRE REN Grunnkurs IG/FIG, IGR Troppssjef IG/FIG IGR Grunnkurs IG/FIG, IGR Grunnkurs IG/FIG, IGR Grunnkurs IG/FIG, IGR Grunnkurs MRE REN Lagførerkurs IG/FIG IGR Samvirke på skadested SPS Befalskurs rensepersonell REN Øvelse Skorovatn 2009 varmeteltet settes opp i øvingsområdet.

7 12 13 Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Rogaland sivilforsvarsdistrikt TERMINLISTE 2010 Kursnr Uke Tidsrom Kursbetegnelse (kode) Kvote /1 29/1 IG/FIG Grunnopplæring IGR /2-19/2 IG/FIG Grunnopplæring IGR /2-5/3 Troppssjef IGR /3-26/3 IG/FIG Grunnopplæring IGR /4-23/4 Lagfører IGR /5-18/6 IG/FIG Grunnopplæring IGR /8-10/9 IG/FIG Grunnopplæring IGR /9-24/9 Samvirke på skadested SPS /10-22/10 IG/FIG Grunnopplæring IGR /11-26/11 IG/FIG Grunnopplæring IGR Reservert kurs for Norges Brannskole: Uke 17 Praksisuke deltidsbrannmenn NB! Kurs for NSO og andre sikkerhetskurs er på egen terminliste. Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Rogaland sivilforsvarsdistrikt. Deltakere på fordelingsmøte i Namsos. KURSVIRKSOMHET VED SIVIL- FORSVARETS BEREDSKAPS- OG KOMPETANSESENTER Alle som skal inn i innsatsstyrkene må gjennomgå kurs ved en av sivilforsvarets Beredskap- og kompetansesenter. I tillegg, som nevnt under tjenesteplikt, kan dere som er befal og/eller skal bli det beordres på kurs ved sivilforsvarets Beredskap- og kompetansesenter. Sivilforsvaret har tre alternativ: Jæren, Starum og Trondheim. For vårt distrikt er det i hovedsak Trondheim som blir benyttet. Hvis noen av dere skulle bli beordret på kurs ved en av de to andre kompetansesentrene, vil dette være pga. spesielle forhold. All opplæring for rensenheten er på Starum, ved Oppland sivilforsvarsdistrikt. Vi understreker at dere selv også kan anmode om å få dra på kurs. Vi vil da arbeide for å skaffe dere plass. For nærmere opplysninger om det enkelte kurs ber vi om at dere kontakter distriktskontoret, din avdelingssjef eller det aktuelle kompetanse- og opplæringssenter. Prosedyre ved innkalling til kurs Ca. 3 måneder før kursstart får dere innkalling i posten til kurset fra distriktskontoret. Senest 14 dager før kursstart får dere en påminnelse om kurset fra distriktet. Det vil også bli utsendt en timeplan/opplysninger om reise/administrative forhold fra kompetansesenteret. Distriktet forsøker hele tiden å ligge noe i forkant med kursing, og satser bevisst på «overkursing». Det vil i praksis si at lagførere vil bli sendt på troppssjefskurs selv om de kanskje aldri blir troppssjefer. Dette både fordi det er nødvendig å kjenne nivået over sitt eget, og fordi det i gitte situasjoner kan være nødvendig at man får ansvaret for større styrker. Dessuten er det med på å styrke selvtilliten og mestringsfølelsen. ANNEN VIRKSOMHET Alle FIG-er skal delta med fra 2-4 personer på brannverndagen der lokalt brannvesen ønsker det. Brannverndagen er normalt lagt til en lørdag om høsten. Utvalgte ledere og nestledere i FIG-ene skal delta på samvirkeseminar over en dag. Seminaret er i regi av Lokal Redningssentral (LRS). Målgruppe på seminarene er personell som jobber ved nødsentralene, innsatspersonell og folk i kommunen som er ansvarlig for beredskap. I tillegg til disse aktivitetene kan det dukke opp ønsker fra ulike hold om tilstedeværelse. Distriktet forsøker imidlertid å begrense dette slik at tjenesten skal være mest mulig forutsigbar for den enkelte.

8 14 15 MATERIELLTJENESTE Følgende utstyr må byttes ved distriktets lager eller ved skolenes lager når du er på kurs. Disse skal ikke vaskes selv pga impregnering; Lue felt Jakke felt Bukse felt Hette felt Lue vinter Vindvotter Øvrige effekter kan vaskes og vedlikeholdes av den enkelte. Ved behov for bytting, skal dette påføres svarslipp, eller ved direkte kontakt med kontoret. I tillegg vil «kleshengeren» være med ut på all aktivitet. Det gjøres oppmerksom på at enkelte effekter kan mangle. Ved fremmøte til tjeneste og/eller innsats, skal dere alltid møte i feltuniform, hjelm, samt øvrig utstyr etter tjenestens art, værforhold eller hvis ikke annet er spesifisert i innkallingen. Ny feltuniform er i produksjon, og forventes utlevert etter april I tillegg skal de som ikke enda har fått nye marsjstøvler, få dette i løpet av Det er også kjøpt inn vester, slik at alle avdelinger nå skal ha nok vester til at hver enkelt kan ha sin egen. Åpningstid lager Hestmarka, Namsos: Onsdager kl Eller etter avtale med logistikkmedarbeider Thomas Holde tlf: Åpningstid lager Steinkjer: Etter nærmere avtale med logistikkmedarbeider Thomas Holde tlf: , eller materialforvalter Svein Terje Grimstad tlf: Åpningstid lager Rørvik; Hver mandag fra kl , bortsett fra juli og august. Kjøretøy Ved ALL bruk av SF-kjøretøy, aggregat og motorbrannsprøyter, SKAL driftsjournal skrives. Når drivstoff fylles SKAL også dette dokumenteres i driftsjournalen. Kjøretøy skal kun brukes i tjeneste, og det er ikke tillat med sivile passasjerer. HMS/SIKKERHETS- BESTEMMELSER FOR SIVILFORSVARET Det er et overordnet mål for all virksomhet i distriktet at risikoen for at personell og materiell skal bli skadet som følge av virksomheten, skal reduseres til et minimum. For å nå dette målet er vi nødt til å ta sikkerhet og risiko på alvor. Det er nødvendig at vi innarbeider gode holdninger og rutiner, samt at vi kjenner bestemmelsene og følger disse. Den beste forsikring mot skader/ulykker er personell som er godt utdannet og samkjørt. Det er altså også et sikkerhetsmessig problem når personell ikke deltar i de øvinger vi har. Disse risikerer vi å kalle ut til innsats på tross av at det er lenge siden de har øvd, og dermed kanskje ikke tilstrekkelig godt nok oppdatert. De kan bli en risikofaktor under en innsats. Den enkelte skal derfor også med Fra kvalitetskontroll i FIG Grong Moa og Wold løser oppgaver i kart/kompass/gps. Innsatsleder Kveli og FIG-leder Holmen i innsatsområdet etter raset i Kattmarka 13. mars sikkerheten som faktor, gjøre det som gjøres kan for å bli med på øvelsene. De øvinger vi har må dessuten betraktes som et minimum av hva som er nødvendig for å opprettholde et akseptabelt nivå. Sivilforsvaret har et eget reglement som heter «Sikkerhetsbestemmelser for sivilforsvaret». Dette er fordelt til alt befal på ledernivå slik at det er tilgjengelig for befalet i avdelingene. Det er også tema på befalskurs og samlinger. Dette fritar imidlertid ikke deg som enkeltperson fra alt ansvar. I tillegg er det nå slått fast at arbeidsmiljøloven gjelder for tjenestepliktige i SF. Dette gjelder dog ikke arbeidstidsbestemmelsene. SYKDOM/SKADE O.L. Dersom du ikke kan møte til øving/kurs på grunn av sykdom, skade e.l., må fraværet legitimeres ved innsending av sykemelding fra lege. Dersom sykdommen/skaden er av mer varig karakter slik at det er tvil om din tjenestedyktighet, må legeattest med grundige opplysninger om sykdommen/skaden sendes distriktskontoret sammen med din vernepliktsbok. De fremlagte opplysninger vil da bli vurdert av oss og/eller en av våre leger. ADRESSEENDRING - FLYTTING/MIDLERTIDIG FRAVÆR FRA BOSTED Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring. Adresseforandring meldes til oss både når du flytter innen s` ansvarsområde, og når du flytter ut av ansvarsområdet. Husk at ved flytting til annet sivilforsvarsdistrikt (varig adresseforandring), skal du som har utlevert SF-utstyr avklare om innlevering ved vårt distriktet før du flytter. Dersom du er midlertidig fraværende fra ditt bosted, har du plikt til å sørge for å få ettersendt innkallingsordrer og andre tjenestlige meldinger. Ved endring av telefonnummer må dette meldes til distriktskontoret.

9 16 ØKONOMISK GODTGJØRELSE UNDER ØVELSER/KURS Avhengig av hvilken grad du har, får du under øvinger og kurs utbetalt tjenestetillegg eller lønn. Tjenestetillegg, ledertillegg, forsørgertillegg, ulempetillegg og kompensasjonstillegg er skattefrie. Ved utbetaling av lønn etter grad, betales Grad nr. 6 Tjeneste-stilling * Seksjonsleder stab Rådgivere i stab 706,70 Tjenestetillegg Lønn pr. døgn pr. døgn (Skatt) (Ikke skatt) 7 *** (3 stjerner) IG leder FIG leder STG leder EB leder 677,80 8 ** (2 stjerner) IG nestleder STG nestleder Innsatstropp leder Sanitetshjelpeplass leder Lege EB nestleder Seksjonsmedarbeider Kommunal materialforvalter 643,90 9 * (1 stjerne) FIG nestleder Innsatstropp nestleder Kvartermester Sykepleier Sambandsleder stab T-romleder 1000 > plasser Sanitetshjelpeplass nestleder 617,30 10 >>> (3 vinkler) Lagfører EB - lagfører T-romsleder<1000 plasser 145, ,40 = 163,40 11 >> (2 vinkler) Patruljefører Nestlagfører Kvartermesterassistent 145, ,40 = 163,40 12 Ingen Mannskap Ovesen og Fornes i FIG Steinkjer øvelseskjører med ATV. Sivilforsvarspersonell bisto i forskjellige faser etter raset i Kattmarka 13. mars. skatt. Det betales ikke ut feriepenger verken av lønn eller godtgjørelser. Dette gjelder både befal og mannskaper som avtjener sivilforsvarstjeneste. Tjenestetillegg utbetales til dere som har grad 10-12, og lønn til dere som har grad 9 og høyere. Jo lavere tall, jo høyere grad. Gradtegn (Eikeløv + 1 stjerne) UTSETTELSE/FRITAK M.M. Alle søknader om utsettelse/fritak skal fremsendes distriktskontoret og være skriftlig, om du ikke har fått annen beskjed. Søknaden skal være din egen, arbeidsgiver kan ikke søke deg fri - men hvis det gjelder utsettelse pga. arbeidsforhold skal attest/bekreftelse fra arbeidsgiver vedlegges. Du kan under normale omstendigheter ikke regne med at en eventuell søknad om utsettelse blir behandlet hvis du ikke har overholdt fristen som er oppgitt i innkallingen. Du må da møte. Uforutsette forhold som dukker opp etter søknadsfristens utløp må dokumenteres ,00

10 18 19 Andre tillegg/godtgjørelser Forsørgertillegg: Ektefelletillegg: kr 129,70 gjelder også samboer dersom de samboende har felles barn Barnetillegg: kr 147,40 for første barn (under 18 år) kr 60,70 for hvert barn mer enn ett Ulempetillegg: kr 290,00 gjelder for deltakelse under akuttinnsats Kompensasjonstillegg: kr 285,00 Kompensasjonstillegget tilståes mannskap og ledere som kan dokumentere at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver under avtjening av sivilforsvarstjeneste har enmannsbedrift som stilles i bero under sivilforsvarstjeneste må dekke utgifter til avløser/ vikar under avtjening av sivilforsvarstjeneste Kompensasjonstillegget utbetales ikke til leder/ nestleder som mottar lønn etter grad. «Næringsbidrag» og «særskilt økonomisk hjelp» Næringsbidrag er økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende. Stønaden beregnes på grunnlag av virksomhetens regnskap. Det kan søkes om støtte til dekning av faste kostnader dersom driften stilles i bero under tjenesten, eller det kan søkes om støtte til innleie av vikar for å opprettholde driften. Støtten til innleie av vikar er behovsprøvd i forhold til virksomhetens overskudd. Særskilt økonomisk hjelp beregnes på grunnlag av den innkaltes privatøkonomi, og støtte kan ytes i følgende situasjoner: 1) Dersom du og din husstands inntekter i tjenesteperioden er lavere enn de faste bo- og levekostnadene i samme tidsrom 2) Til dekning av ekstra utgifter til pass av barn, enten ved at det leies inn hjelp til barnepass, ved at ektefelle/samboer må ta permisjon uten lønn fra sin jobb for å passe barn, eller ved at de påløper ekstra reiseutgifter. Det må foreligge et reelt behov for ekstra barnepass som følge av tjenesten, for eksempel på grunn av ektefelles/samboers turnus/skiftarbeid eller lignende. 3) Til dekning av spesielt oppdukkende utgifter som oppstår som følge av tjenesten. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema får du ved henvendelse til distriktskontoret og på vår internettadresse: «Tjeneste i sivilforsvaret» «Rettigheter og plikter». Reisegodtgjørelse Du får ved øvinger og kurs dekket reiseutgiftene til/fra det bosted som ved innkallingstidspunktet er registrert. Dekning skjer etter billigste reiserute og billigste plass med rutegående transportmidler. Hvis egen bil er eneste mulighet og/eller dette blir billigst dekkes dette med kr 3,50 pr km. Samme gjelder hvis du har med deg bilen fordi du er forespurt om å kjøre under øvelsen. Du får kr 0,75 for hver passasjer du frakter. Kvarter og forpleining Alle (menige og befal), får under all tjeneste fritt kvarter og fri forpleining. For reiser med varighet over 4 timer, godtgjøres kostutgifter med kr.129,- pr. døgn fra påbegynt reise for menige, lagførere, nestlagførere og patruljeledere. Befal av grad 9 og høyere (jo lavere tall jo høyere grad), godtgjøres i samsvar med regulativ for reiser innenlands for statens regning, etter følgende satser: 5-9 timer: kr 170, timer : kr 260,00 Bruk av TAMES varslingssystem Generelt Ved utkalling til skarpe innsatser og ved masseutsendelse av informasjon under innsatser benytter Nord Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt UMS - TAMES. Dette er et web basert program som muliggjør å sende ut samme varsel til mange brukere samtidig, og som er svært tidsbesparende i forbindelse med utkalling av mannskaper og befal til innsats. Meldingene sendes ut enten som syntetiske talemeldinger eller operatøren kan lese inn en melding som avspilles. I tillegg kan det sendes ut sms til mobiltelefoner. Ut fra våre erfaringer velger vi primært å benytte innlesing av talemelding, da dette virker lettere å forstå for de som hører meldingen. Bruk Ved utsendelse av en talemelding vil du få et anrop fra Når du så svarer på dette anropet blir en bedt om å taste din fødselsdato-6 siffer, og avslutt med # tast. Dette for å sikre at du er rette vedkommende som svarer. Når så dette er tastet inn får du tilgang til å høre hele meldingen. Når du har hørt hele meldingen vil du få flere svaralternativ for oppmøte. Her tastes det aktuelle alternativet. Om noen ikke rekker å svare på første anrop er det ingen fare, du vil bli oppringt igjen i løpet av 5 minutter. Videre er det også mulig å ringe dette nr tilbake å få lest opp meldingen etter vanlige prosedyrer. Dog enkelte har opplevd noen problemer med dette, men i de fleste tilfellene fungerer det. Programmet gir operatør full oversikt over alle som er varslet. Det er mulighet for å se responsen på alle svaralternativene, samt en kan se om vedkommende ikke har Over 12 timer: kr 425,00 For reiser under 15 km, (30 t/r), kan det ikke beregnes kostgodtgjørelse. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes overskytende del av ett døgn på 6 timer eller mer for helt døgn. svart. Vi har lagt inn mobiltelefon som førstevalg, og hustelefonen som andre valg. På alle alternativer kan vi legge inn parametre som medfører gjentatte forsøk på oppringing i inntil ett døgn. Når vi varsler via sms vil dette selvsagt kun komme til mobil, men også her vil vi se hvem som har mottatt meldingen. Vi har videre lagt oss på en rutine der vi sender ut SMS som påminnelse til øvelse kl 1200 to dager før en øvelse. Viktig Husk din fødselsdato 6 siffer. Du blir rettledet hele veien gjennom talesystemet, og da gjenstår det for deg bare å taste riktig svaralternativ. Det er svært viktig at du melder endringer i telefon nr til oss så raskt som mulig slik vi har korrekte lister i programmet Distriktet har nå den rutinen at samtlige som enten ikke møter, eller ikke svarer på oppringningen, blir kontaktet for å gi en forklaring på hvorfor. Denne oppfølgingen starter umiddelbart etter at varslet har gått, med en sms til samtlige som ikke har svart «kan møte til oppsatt tid». Der ber vi om en forklaring med tanke på eventuell permisjon. Denne tilbakemeldingen kan godt komme pr sms, da de som går vakt har muligheten til å legge inn eget telefonnr. som avsender av meldingen. De som ikke besvarer utvarslingen blir også forsøkt oppringt, for å få avklart deres status så raskt som mulig. Alle som mottar SMS med spørsmål om forklaring blir fulgt opp inntil vi har fått klarlagt grunnen til fraværet.

11 20 21 Tilfluktsrom (T-rom) Sivilforsvaret startet i 2007 så smått opp igjen arbeidet med å føre tilsyn med eksisterende T-rom. Dette arbeidet er videreført i 2008 og 2009, og vil bli videreført i Hovedinntrykket etter disse to årene er at rommene er tatt godt vare på til tross for «tilsynstørke» de forutgående år. Det er allikevel klart at det hersker stor usikkerhet blant eiere og brukere om hva som er «rett og galt» om tilfluktsrom. Vi gjengir derfor de viktigste generelle bestemmelsene: Eksisterende tilfluktsrom skal tas vare på i henhold til den forskrift de er bygget etter. Ved ønske om sanering av tilfluktsrom må det søkes om dette. Søknaden sendes til oss ved SF-distriktet som behandler, gir anbefaling, og fremsender den til DSB i Tønsberg for avgjørelse. Samme prosedyre gjelder hvis det er behov for å gjøre inngrep i tilfluktsrommets vegger, tak eller gulv ved omgjøringer av øvrig del av bygningen el. lignende. Eksempel på dette kan være rørgjennomføringer. Tilfluktsrom kan med fordel brukes til andre formål i fredstid men skal kunne klargjøres i løpet av 72 timer. Klargjøringsinstruks skal være utferdiget og henge lett synlig i tilfluktsrommet. Byggherrer som kommer inn under tilfluktsromsplikten vil pr. i dag etter søknad bli gitt fritak fra plikten til å bygge tilfluktsrom. Søknad sendes til oss ved SFdistriktet. Det er viktig å være oppmerksom på at selv om det pr. i dag gis fritak til alle så må alle som kommer inn under byggeplikten søke. Befolkningsvarsling I Nord Trøndelag er det utplassert 44 varslingsanlegg, for varsling av befolkningen når uønskede situasjoner oppstår. Disse anleggene er i hovedsak lokalisert til befolkningstette områder, og pr i dag er det anlegg i Stjørdal, Verdal, Levanger, Steinkjer, Namsos og Rørvik. Denne varslingstjenesten inngår i den totale beredskapen på nasjonalt plan. Sivilforsvaret har ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene på lokalt og regionalt plan. Anleggene testes to ganger i året. Andre onsdag i januar og andre onsdag i juni gis det varsel over samtlige anlegg. I løpet av de siste årene er de fleste anleggene byttet ut, og ny teknologi for utløsning av varslingen er tatt i bruk. Distriktet har merket at det har vært høy aktivitet på vedlikehold og renovering av gamle offentlige bygg i den senere tiden. Flere anlegg har vært nede i perioder i forbindelse med oppussing, men dette må vi vel se som en positiv utvikling tross alt. Signaltyper: VIKTIG MELDING LYTT PÅ RADIO: 3 serier a 3 støt med 1 min. opphold mellom seriene. FLYALARM: korte støt i ca. 1 min. FAREN OVER: ett langt støt i ca. 1/2 min.

12 22 23 Navn/ funksjon Tlf arbeid Tlf/mobil E-post Privat adresse privat Distriktssjef Jørn O. Myrvold Furuskogveien Steinkjer SF-inspektør Torkild Bruun Botnan Øvingsleder 7800 Namsos SF-inspektør Thomas Holde Gamle Figga 20, Materiellansvarlig 7712 Steinkjer SF-adjutant Geir Gansmo Langbakken 3D, Varsling og ABC 7800 Namsos Vakttelefon distriktet: Sentralbord NTSFD: E-post distriktet (alle): Faks distriktet: Postadresse: Sjøfartsgata 12, 7714 Steinkjer Besøksadresse: Sjøfartsgata 12, Steinkjer Internett: SF-betjent Gerd Hestø Strandveien 12B Rullefører 7800 Namsos Konsulent Reidun Veie Karjolvn 69 Kontorleder Steinkjer SIVILFORSVARET

13 24 Ledersamling på Heia gjestegård i juni Ledersamling for Distriktets befalskorps og fast ansatte Samling for befal i distriktets innsatsavdelinger og ansatte i staben ble avviklet ved Finsås kurssenter i tiden februar i Fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i Tønsberg deltok informasjonsrådgiver Tor Gervin. I løpet av de to dagene var man blant annet innom følgende: Foredrag/orientering ved Inn-Trøndelag Brannvesen (ITBV). Her kom man blant annet fram til at det er et mål å kjøre en felles årlig brannøvelse på vårparten. Foredraget medførte ellers en nyttig meningsutveksling om bruk av sivilforsvarets innsatsstyrker i branner. Informasjonstjeneste ved Tor Gervin, DSB. Her kom det blant annet frem at DSB mener at tilstedeværelse ved arrangementer av ulik art kan føre til feilinformering om hva SF egentlig har for oppgave. Best «reklame» er når avdelingene deltar i innsatser og gjør en god jobb. Logistikkansvarlig Thomas Holdes innslag om materielltjenesten medførte som vanlig mange gode spørsmål og kommentarer. Materiell er, naturlig nok, noe de aller fleste veldig opptatt av. Hovedtilbakemeldingen fra deltagerne var at samlingen er ønsket og at den har en god form som kan videreføres. I 2010 som i 2009 vil ledersamlingen bli avviklet ved Finsås kurssenter, i tidsrommet januar. 25

14 26 27 NØKKELPERSONELL: FREDSINNSATSGRUPPE, INNSATSTROPP og SF-lager Avdeling Tjenestestilling/ navn Adresse Telefon priv FIG Grong Leder Skogmo arb /08 Johannes Vold 7863 Overhalla mob Leder Smevika 1 priv FIG Namsos Kurt Tausvik 7800 Namsos mob (SF) mob (priv) arb Leder Tyttebærhaugen priv FIG Vikna Wiggo Johansen 7985 Foldereid arb mob Leder priv FIG Leksvik Vidar Gangstad 7120 Leksvik arb mob (SF) Leder Furuskogvn. 23 priv FIG Steinkjer Henry Bade 7713 Steinkjer arb mob (SF) mob NØKKELPERSONELL: FREDSINNSATSGRUPPE, INNSATSTROPP og SF-lager Avdeling Tjenestestilling/ navn Adresse Telefon Innsatstropp Leder Kjeldavegen 5 (ITR) Namsos Gøran Larssen 7822 Bangsund mob Innsatstropp Leder Symrevegen 5 priv (ITR) Levanger Egil Hoven 7600 Levanger arb mob SF-Lager Materialforvalter Jacob Schivesgt. 41 priv Levanger Frode Skjerve Lund 7600 Levanger arb mob mob SF-Lager Materialforvalter Arnfinnveien 2 priv Namsos Jan Arne Olsen 7800 Namsos arb mob SF-Lager Materialforvalter Løshalla 3 priv Steinkjer Svein Grimstad 7712 Steinkjer arb mob Leder Flintvn. 21 priv FIG Stjørdal Geir Anderssen 7500 Stjørdal arb mob (SF) Roy Ove Fløan i FIG Namsos får testet egne ferdigheter på Ziegler motorsprøyte. Torkild Bruun er instruktør/veileder. Personell fra FIG Stjørdal under leteaksjon i Levanger 19.november Trond Karlsen i FIG Steinkjer sjekkes for mulig radioaktiv forurensning under en samøvelse med radiacmålepatruljene.

15 28 Sendes til: Internt: Befal og mannskaper rulleført ved distriktet Materiellforvaltere Nye mannskaper (fordelingsmøter) Eksternt: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/beredskap Sør Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt (2 eks FOE og operasjonssentralen) 110 v/namsos brannvesen 113 v/sykehuset Namsos Lensmenn i distriktets nedslagsfelt Kommunene i distriktet m/1 eks. til ledelse, helse og brann Nord-Trøndelag Røde Kors, distriktskontoret Røde Kors Hjelpekorps i distriktets område Trøndelag HV-distrikt (HV12) Lokalavisene i distriktet SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2009: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2012 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret... 7 Øvings- og aktivitetsplan

Detaljer

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2015 FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2016 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2015 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 6 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2013 Leteaksjon Knaben 2012 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 14 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Innlegg, Første møtet med Sivilforsvaret... 7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

Detaljer

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2014 Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet hjertelig velkommen!

Detaljer

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD Foto: Trygve Nerhus nr. 1 Orienteringen omfatter Organisering av Sivilforsvaret Sivilforsvarets roller i fred og krig beskytte forsterke samvirke

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2012 Fra skogbrannen i Kvinesdal 2011 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! Vi har lagt bak oss et år som har satt

Detaljer

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene)

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 2 Innhold 1 Innledende bestemmelser 4 1.1

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Hva er Sivilforsvaret for deg? Forsterker - Beskytter - Samvirker Nordland Sivilforsvarsdistrikt Gustav Kaald-Olsen (distriktssjef) Statens sivile forsterkningsressurs

Detaljer

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 11 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 Innhold 4 5 6 8 9 10 Kart til Starum Velkommen til Starum

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG) har en reaksjonstid på inntil 60 minutter etter mottatt varsel, og det

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga Statens sivile forsterkningsressurs Foto: Thomas Haga DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Sivilforsvaret er

Detaljer

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 10 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 4 Kart til Starum 16 Lagføreropplæring for tjenestepliktige

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT Klikk på boksene i kartet for å finne informasjon om avdelingene og hva slags utstyr de har. Eventuelt klikk direkte på utstyrskategori i tabellen

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Foto: Thomas Haga Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter Beordringsmyndighet Rekvisisjonsmyndighet Utskrivingsmyndighet Kan

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) SIVILFORSVARET Statlig forsterkningsressurs Forsterkning, beskyttelse, samvirke FIG (fredsinnsatsgruppe)

Detaljer

Sivilforsvaret i Vestfold

Sivilforsvaret i Vestfold Sivilforsvaret i Vestfold Beredskapsdagen 18.juni 2014 i regi av Fylkesmannen i Vestfold Hva er Sivilforsvaret? STATENS FORSTERKNINGSRESSURS TIL NØDETATENE I tillegg skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 2 Sivilforsvaret- Generelt Utvalget gir stor anerkjennelse for den innsats et stort antall menn og kvinner

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt 1 Sivilforsvarets forsterkningsinnsats Innlegg på KKL-samling

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Årlig informasjon 2016

Årlig informasjon 2016 Årlig informasjon 2016 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA FUNGERENDE DISTRIKTSSJEF Godt nytt år og takk for sist! Dette året vil på flere måter bli litt annerledes enn det

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 96/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse

Detaljer

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Oppland Sivilforsvarsdistrikt Rogaland sivilforsvarsdistrikt Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirke på skadestedet (SPS)

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll. GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 15.01.2015 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Sivilforsvaret status og utfordringer

Sivilforsvaret status og utfordringer Sivilforsvaret status og utfordringer Innlegg på Fylkesberedskapsrådet 17. januar Sivilforsvarsinspektør Eivind Hovden Konstituert distriktssjef Hordaland sivilforsvarsdistrikt Grunnlag Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 14.03.2017 2.0 Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 2.1 Innledning Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE)

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) Veileder i etablering av MFE i Sivilforsvaret 6.5.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.2 Etableringsfasen Fase 2... 4 2 Mobile forsterkningsenheter - MFE...

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI)

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI) 2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell Informasjonsinnhenting (RFI) Innholdsfortegnelse RFI 1 Innledning... 3 2 Generelt om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap... 3 3 Sivilforsvaret...

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum LRS øvingsforum Årsrapport LRS - Øvingsforum 1 2 LRS NORD-TRØNDELAG ØVINGSFORUM 1.Generelt om øvingsforum 1.1. Mandat / historien LRS opprettet i november 2004 et øvingsforum for å samordne øvingsvirksomheten

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012.

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. 01.03.2012 GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda skal legge forholdene til

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 13.-15. juni 2014) Opp gjennom årene har det oppstått

Detaljer

Styrkjing, vern, samverknad

Styrkjing, vern, samverknad Styrkjing, vern, samverknad DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkande og

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

NOU 1989:3. side 1 av 8. Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1989:3. side 1 av 8. Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato 1989-04-21 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Godtgjøringssystemet for vernepliktige mannskaper. Soldatgodtgjøringsutvalget Tamburstuen, Trygve Forsvarsdepartementet

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes

Detaljer

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Jon Berntsen distriktssjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter ü Beordringsmyndighet

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Godtgjørelsesreglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For valgperioden 2007-2011 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse settes til kr. 590 000 pr. år.

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 01.01.2017 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.01.2017. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-7 DRAMMEN 02.11.2016 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15 Kapittel

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Årsrapport 2012 Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum 1 LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF, FM i Nord-Trøndelag og Forsvaret

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til ombud/ folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 i sak PS 16/16 og 28.04.2016 i sak PS 25/16 (tas i bruk med virkning fra 01.04.2016) Gjeldende

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer