Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET"

Transkript

1 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

2 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret... 7 Øvings- og aktivitetsplan for Terminlister Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser Bruk av varslingssystemet «Tames» Logistikk Tilfluktsrom Befolkningsvarsling Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kart med operativ organisasjon Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Ledersamling for distriktets befal og fast ansatte Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Fordelingsliste De to siste årene har vært preget av vår felles innsats for mer ressurser til Sivilforsvaret, og da spesielt til investeringer i nytt utstyr. Så langt har ikke dette ført til konkrete resultater i form av økte bevilgninger, men jeg tror vi med rette kan si at vi i alle fall har fått økt oppmerksomhet om de utfordringene vår virksomhet har. Ulempen med denne type kommunikasjon og tydelige fokus på mangler, er at man skaper et inntrykk i allmennheten om at alt står dårlig til i Sivilforsvaret. Det er selvsagt ikke tilfelle, men i vår kommunikasjon med omverdenen er det også verd å reflektere over hva vi tror og ønsker skal være «etterlatt inntrykk». Dette er en vanskelig balansegang, men noe av svaret ligger nok i at vi må bli bedre til å kommunisere direkte med de enkelte målgrupper. Vi har helt åpenbart økonomiske utfordringer, men samtidig skjer det også mye positivt i virksomheten. Sivilforsvaret har i 2010 brukt mye ressurser på strukturendringer. Den tyngste oppgaven har utvilsomt vært å forberede samlokalisering av våre hittil tre beredskaps- og kompetansesenter (skoler). Fra 1.august 2011 avsluttes kursvirksomheten både i Trondheim og på Jæren, og all kursvirksomhet for tjenestepliktig personell vil deretter bli gjennomført på Starum. For Nord-Trøndelags tjenestepliktige innebærer dette en betydelig lengre reise for gjennomføring av kurs, men for virksomheten vil denne samlokaliseringen forhåpentligvis gi en effektiviseringsgevinst som kommer fellesskapet til gode. Ny operativ organisasjon for Sivilforsvaret som helhet ble fastsatt i Innsats- og støttegrupper er historie, og vi har fått en betydelig forenklet avdelingsstruktur. Sivilforsvaret skal bestå av totalt tjenestepliktige, hvor av disse skal være fullt ut operative i fredstid. Med operative menes opplært, øvet og utstyrt, og klar for innsats til samfunnets beste. Radiacmålepatruljene opphører som selvstendige avdelinger og skal nå innlemmes i fredsinnsatsgruppene (FIG). For Nord-Trøndelag innebærer dette at vi skal ha seks FIG, seks FIG-P (avdelinger uten eget avdelingsmateriell) og en mobil renseenhet. Alle avdelingene skal bestå av 24 personer. I tillegg kommer forsterkning av tjenestepliktige til distriktsstaben. Vår utfordring de kommende årene er å få rekruttert og utdannet tilstrekkelig personell for opprettelse av de «nye» avdelingene, samtidig som vi ivaretar nødvendig etterfylling i eksisterende avdelinger. Driften av distriktet vil de kommende årene med all sannsynlighet bli meget krevende, og dette skyldes bl.a. ovennevnte omstilling av skolevirksomheten. Fra 2013 viser DSBs omstillingsbudsjett imidlertid en gradvis bedring av driftsøkonomien. Distriktet har i lang tid hatt et sterkt fokus på å kutte unødvendige administrative kostnader og ha god økonomistyring, og kanskje er det noe av årsaken til at foreløpig budsjett for 2011 synes å gi rom for relativt god øvingsaktivitet. I budsjettåret for 2010 fikk vi for øvrig en betydelig økonomisk utfordring som følge av et budsjettkutt i juli. For distriktet medførte dette full øvingsstopp i andre halvår kombinert med konkrete budsjettkutt også på andre aktivitetsområder. Av den grunn kunne vi også levere et årsregnskap i balanse. 2 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

3 Distriktssjef Jørn Ove Myrvold. Med det nye året følger også innføringen av den nye sivilbeskyttelsesloven, som erstatter den tidligere sivilforsvarsloven. Loven er betydelig modernisert, og omfatter i tillegg til sivilforsvaret også kommunal beredskapsplikt og sivile beskyttelsestiltak. Den foreløpig største endringen for tjeneste plikten er innføringen av nye aldersgrenser, hvor øvre aldersgrense er senket fra 65 til 55 år. Det innebærer for vår del at tidligere veiledende aldersbestemmelser utgår, og at det nå ikke lenger skilles i alder mellom befal og mannskaper. Den nye loven er ellers en rammelov, som forutsetter et betydelig forskriftsarbeid. For distriktet knytter det seg nok mest spenning til utformingen av forskriftene som skal regulere kommunenes ansvar for forvaltning, vedlikehold og lagring av sivilforsvarets materiell. I 2010 fikk distriktets sivilforsvarspersonell utdelt nye innsatsuniformer, og disse ble meget godt mottatt. Endelig fikk vi den etterlengtede uniformen som tilfredsstiller dagens standarder i forhold til HMS og samtidig med et nytt og tidsriktig uttrykk. Jeg synes det er svært gledelig at dette i 2011 ser ut til å bli fulgt opp med anskaffelse av ny mellom- og underbekledning, og vi vil da være nær vårt langsiktige mål som var en full utskifting av bekledningen for tjenestepliktige «fra innerst til ytterst og fra topp til tå». Vårt operative personell er etter min mening Sivilforsvarets absolutt viktigste ressurs, og satsningen på personlig utstyr må ses i lys av dette. I tillegg må vi fortsette arbeidet med å kvalitetssikre og utvikle vår operative kompetanse. Distriktet vil i 2011 ta i bruk nye øvingsbestemmelser/ veileder, hvor målet er at vi i vår øvingsvirksomhet skal vedlikeholde grunnleggende fagkompetanse samtidig som vi stimulerer til utvikling av kompetanse innenfor både eksisterende og nye arbeidsområder. Ett eksempel på dette er at den tradisjonelle vintertreningen erstattes med et vannredningskurs. Videre har vi i 2010 inngått en samarbeidsavtale med Namdal IUA som krever at vi som organisasjon tilpasser oss den type utfordringer vi da vil kunne få. Ambisjonen om både repetisjon og utvikling av kompetanse er en krevende oppgave når vi alle opplever at øvingstid er en knapp ressurs, men ressursknapphet utfordrer også vår kreativitet og vi tar derfor denne utfordringen på en positiv måte. Jeg setter stor pris på å være leder i en virksomhet som til tross for mange utfordringer viser en ukuelig optimisme, positiv vilje og engasjement. Det stimulerer til videre arbeid, og i fellesskap utvikler vi en organisasjon som drar lasset sammen og som er godt forberedt på å trå til når samfunnet rundt oss utsettes for ekstraordinære påkjenninger. Sivilforsvaret er en organisasjon av og for folket, og sammen med våre samarbeidspartnere i rednings - tjenesten skal vi arbeide for å minimere konsekvensene av uønskede hendelser. Vel møtt til tjeneste i 2011! Jørn Ove Myrvold Distriktssjef Om tjenesteplikten Alle kvinner og menn som oppholder seg i Norge, kan pålegges å tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Dette er en samfunnsplikt, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven. Rekrutteringen foregår ved at sivilforsvarsdistriktene avholder såkalte fordelingsmøter som tilsvarer Forsvarets sesjon. Etter fordelingsmøtet vil de som kvalifiserer for tjeneste få nødvendig utdanning (grunnkurs) ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter. Etter endt kurs blir man så innplassert i en av distriktets innsatsavdelinger. Tjenesteplikten varer til og med det året man fyller 55 år. Dette er en endring fra og med Tidligere varte den til og med 65 år, mens tjeneste i utrykningsstyrkene var satt til henholdsvis 45 år for menige og 55 år for befal. Nå er altså alt dette slått sammen til 55 år for alt personell. For de eldste er det skjerpede krav til legeundersøkelse, og de skal sikre at den enkelte tilfredsstiller de krav som er satt til tjeneste. Sivilforsvaret har som målsetting at 30 % av vårt innsatspersonell skal være kvinner. Kvinner innvilges ellers omsorgspermisjon etter fødsel slik praksis er i arbeidslivet for øvrig. Sivilforsvaret rekrutterer befal til innsatsstyrkene fra egne rekker og kurser de som blir plukket ut ved sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter. Fra 1. august 2011 er sivilforsvarets tre sentre samlokalisert og all videre opplæring vil da foregå ved Oppland Sivilforsvarsdistrikt på Starum v/gjøvik. Frem til da vil det også foregå opplæring på Jæren og i Trondheim. Å gjennomføre opplæring og tjeneste som befal er en samfunnsplikt på samme måte som det å gjøre tjeneste, og er på samme måte hjemlet i loven. Slik tjeneste kommer i tillegg til de årlige øvelser og innsatser. Prosedyre ved innkalling til kurs (grunnkurs og befalskurs) Skriftlig innkalling sendes ca 3 måneder (grunnkurs) og ca 2 måneder (befalskurs) før kursstart. Senest 14 dager før kursstart sendes en påminnelse og administrative opplysninger. Prosedyre ved innkalling til øvelser For både dag- og kveldsøvelser sendes innkalling ca. 2 måneder før øvelsen gjennomføres. Alle må bekrefte mottatt innkalling gjennom å returnere kvitteringsskjemaet, sende e-post eller lignende. Svarfristen er 3 uker. I tillegg til innkallingen sender distriktet en påminnelse over TAMES (telefonisk varslingssystem), og dette skjer normalt 2 dager før øvingen. Spesielt om fremmøte ved innsatser Distriktet understreker at det skal være særlig vektige grunner for ikke å møte ved innkalling til innsats. Innkalling til innsats er et pålegg om tjeneste, hvor menneskers liv/helse, miljø eller store økonomiske verdier er truet. Det normale skal være at en bare unntaksvis ikke møter. Den enkelte plikter uoppfordret å sende forklaring til distriktet på en eller annen 4 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

4 måte, og meddele hvorfor det ikke er mulig å møte. Dette betraktes som en søknad, og distriktets vakthavende avgjør søknaden. Hvordan skal den tjenestepliktige forholde seg ved sykdom/skade og lignende Dersom det ikke er mulig å møte til øving/kurs/innsats på grunn av sykdom, skade eller lignende må fraværet legitimeres ved innsending av sykemelding fra lege. Dersom sykdommen/skaden er av mer varig karakter slik at det oppstår tvil om din tjenestedyktighet, må legeattest med grundige opplysninger om sykdommen/skaden sendes distriktskontoret. De fremlagte opplysninger vil da bli vurdert av oss og/eller en av våre leger. Adresseendring flytting/midlertidig fravær fra bosted Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring til Sivilforsvaret. Dette gjelder enten du flytter innad i distriktets ansvarsområde, (Nord-Trøndelag fylke), eller om du flytter ut av fylket. Husk at om du flytter ut av fylket, og dette er en varig adresseendring, skal du avklare med distriktet hvorvidt du skal levere inn utlevert personlig utstyr før du flytter. Dersom du er midlertidig fraværende fra bostedsadresse plikter du å sørge for å få ettersendt innkallingsordrer og andre tjenestelige meldinger. Ved endringer vedrørende telefonnummer skal dette også meldes til distriktet. Utsettelse med tjeneste og fritak fra tjeneste Alle søknader om utsettelse og/eller fritak fra tjeneste skal sendes distriktskontoret og være skriftlig om ikke annet er avtalt eller bestemt. Søknad om utsettelse med, eller fritak fra øvelser og kurs skal normalt følges av en bevitnelse/bekreftelse på det forhold som er årsak til søknaden. Frist for å søke om utsettelse/fritak er oppgitt i innkallingen. Denne må overholdes for at søknaden din skal bli behandlet. Unntatt er selvsagt forhold som måtte oppstå etter fristens utløp. Uansett er det slik at om du ikke får svar på din søknad er du forpliktet til å møte. Orientering til egen arbeidsgiver Du plikter selv så snart du er blitt gjort kjent med og/eller har fått innkalling til tjeneste, å orientere din egen arbeidsgiver. Dette gjelder enten det dreier seg om øvelse, kurs eller innsats. Tidspunkt for årets planlagte øvelser fremgår i denne årsoversikten. Fra LRS øvingsforums seminar om søk i april Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Det er et overordnet mål for all virksomhet i distriktet å minimere risiko for at personell, miljø eller materiell blir skadet som følge av vår aktivitet. For å nå dette målet, er hele sivilforsvarsorganisasjonen nødt til å ta arbeidet med sikkerhet og risiko på alvor. Det er nødvendig at vi innarbeider gode holdninger og rutiner, samt at vi kjenner bestemmelsene og følger disse. Den beste forsikring mot skader/ulykker er personell som er godt utdannet/øvet og samkjørte. Det er altså en sikkerhetsmessig utfordring når personell ikke deltar i de øvelser vi gjennomfører. Disse risikerer å bli kalt ut på innsats på tross av at det kanskje er lenge siden de er øvd, og er da kanskje ikke tilstrekkelig faglig oppdatert. De kan bli en risikofaktor under en innsats. Den enkelte må i lys av dette gjøre det som er mulig for å kunne delta på øvelsene. De øvelsene som nå gjennomføres betraktes da også som et minimum av hva som er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig kompetansenivå. Dersom du er i tvil om du har nødvendig kompetanse til å utføre de oppgaver du får, er du pliktig til å melde fra om dette til nærmeste leder. Vedkommende er da pliktig til å gi deg nødvendig bistand eller gi deg nye oppgaver. Sivilforsvaret har et eget reglement som heter «Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret». Dette er fordelt til alle avdelingene og befalet, og skal med det være tilgjengelig for avdelingene. I tillegg vil HMS være et gjennomgående tema på både kurs og samlinger for befalet. Våre ledere er gitt et særlig ansvar for å tenke sikkerhet, herunder foreta nødvendig oppdragsanalyse før alle oppdrag iverksettes. Vi har imidlertid alle et ansvar for å bygge en god sikkerhetskultur i virksomheten. Det er nå også slått fast at arbeidsmiljølovens bestemmelser, med unntak av arbeidstidsbestemmelsene, gjelder for alt tjenestepliktig sivilforsvarspersonell. Alle uønskede hendelser, både konkrete skader/uhell og «nestenulykker», skal rapporteres tjenestevei og håndteres videre av distriktsstaben. Snørekjøring for FIG Steinkjer i Skorovatn 2010.

5 Øvings- og aktivitetsplan for 2011 Øvingsplanen for 2011 er basert på at alle avdelinger skal øve 2 dager og 1 kveld. Vi skal delta med FIG-P Levanger i årets LRS-øvelse som vil foregå i nettopp Levanger. FIG Grong skal delta i nyskapningen «Overflateredning vann» i regi av LRS som vil foregå i Flatanger. Denne øvelsen, som vil være relativt kurspreget men med praktiske utfordringer, vil sannsynligvis noen år fremover erstatte den tradisjonelle vinterøvelsen i Skorovatn. I 2011 gjennomføres ikke den tradisjonelle befalssamlingen for alt befal, og den erstattes av et møte for avdelingssjefene. Utvalgte befal vil ellers bli innkalt til å delta på søksseminar i regi av LRS. Se ellers øvings- og aktivitetsoversikten for flere detaljer. FIG Grong. Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Ressurs Annet Felles- 27/ Avdelingssjefsmøte aktiviteter (FIG-ledere og FIG-P-ledere) Alle fast ansatte 9/ Leder/NK fra utvalgte FIG og FIG-P deltar på seminar om søk i Steinkjer 4 fast ansatte sept Brannverndagen. Deltar med 2-4 personer der det er ønsket av de lokale brannvesen. Etter behov FIG Grong 6-7/4 2 dager Kurs overflateredning Buss t/r Kurs i regi av LRS øvforum. Redning åpent vann 1 overn. i varmetelt Sted: Lauvsnes, Flatanger. Redning elv 3 fast ansatte Redning islagt vann Søk i og langs elv Strandsøk Repetisjon snøscooterførere om mulig 20/ Målepersonell: måle- og rapporteringsrutiner, 3 fast ansatte instrumenter og utstyrskasse. Øvrige: motorbrannsprøyte og slangeutlegg (2) Alle: førstehjelp: opptreden på skadested, pas.undersøkelse og HLR(1) 8 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

6 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Ressurs Annet FIG Namsos 1-2/3 2 dager Førstehjelp: opptreden på skadested, 3 fast ansatte (8-16) pas.undersøkelse, HLR, forbrenning og nedkjøling. Brann: materiellkjennskap, slangeutlegg, motorbrannsprøyte og vannkilder, vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring. Kombinert øvelse: navigasjon, samband (inkl repeater), ledelse (inkl opprette KOPL) Repetisjon snøscooterførere 10/ Kart, kompass, GPS (alle) 3 fast ansatte Målepersonell: måle og rapporteringsrutiner, instrumenter og utstyrskasse. Øvrige: Aggregat, telt, varme og lysutstyr. FIG Vikna 31/ Kart, kompass, GPS (alle) 3 fast ansatte Målepersonell: måle og rapporteringsrutiner, instrumenter og utstyrskasse. Øvrige: Aggregat, telt, varme og lysutstyr. 7-8/6 2 dager Førstehjelp: opptreden på skadested, 3 fast ansatte (8-16) pas.undersøkelse, HLR, forbrenning og nedkjøling. Brann: materiellkjennskap, slangeutlegg, motorbrannsprøyte og vannkilder, vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring. Kombinert øvelse: navigasjon, samband (inkl repeater), ledelse (inkl opprette KOPL) FIG Steinkjer 28/ Førstehjelp: opptreden på skadested, 3 fast ansatte pas.undersøkelse, HLR, forbrenning og nedkjøling. Brann: materiellkjennskap, slangeutlegg, motorbrannsprøyte og vannkilder, vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring. Kombinert øvelse: navigasjon, samband (inkl repeater), ledelse (inkl opprette KOPL) Repetisjon ATV-personell 13/ Samvirkeøvelse, Steinkjerøvelsen 3 fast ansatte Målepersonell: måle og rapporteringsrutiner, instrumenter og utstyrskasse. Kart, kompass, GPS og samband. 10 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

7 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Ressurs Annet FIG Leksvik 19-20/5 2 dager Førstehjelp: opptreden på skadested, 3 fast ansatte (8-16) pas.undersøkelse, HLR, forbrenning og nedkjøling. Brann: materiellkjennskap, slangeutlegg, motorbrannsprøyte og vannkilder, vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring. Kombinert øvelse: navigasjon, samband (inkl repeater), ledelse (inkl opprette KOPL) Repetisjon ATV-personell 13/ Kart, kompass, GPS (alle) Målepersonell: måle og rapporteringsrutiner, instrumenter og utstyrskasse. Øvrige: Aggregat, telt, varme og lysutstyr. FIG Stjørdal 10/ Kart, kompass, GPS (alle) Målepersonell: måle og rapporteringsrutiner, instrumenter og utstyrskasse. Øvrige: Aggregat, telt, varme og lysutstyr. 4-5/5 2 dager Førstehjelp: opptreden på skadested, (8-16) pas.undersøkelse, HLR, forbrenning og nedkjøling. Brann: materiellkjennskap, slangeutlegg, motorbrannsprøyte og vannkilder, vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring. Kombinert øvelse: navigasjon, samband (inkl repeater), ledelse (inkl opprette KOPL) Repetisjon ATV-personell 3 fast ansatte 3 fast ansatte 3 fast ansatte Rense-enhet 6/ Repetisjon materiellkjennskap MRE og funksjonsprøving (FIG Steinkjer) Samvirkeøvelse med Mattilsynet 3 fast ansatte FIG-P 26/ Kart, kompass, GPS 3 fast ansatte Levanger Aggregat, telt, varme og lysutstyr. 1-2/ Førstehjelp: opptreden på skadested, 3 fast ansatte pas.undersøkelse, HLR, forbrenning og nedkjøling. Brann: materiellkjennskap, slangeutlegg, motorbrannsprøyte og vannkilder, vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring. Samband Delta i LRS-øvelse dag 2 Dag 2 øvelse i regi av LRS øvingsforum 12 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

8 Avdeling/gruppe Dato Varighet/kl. Fagområde/emne/hovedmoment Ressurs Annet FIG-P 1-2/3 2 dager Førstehjelp: opptreden på skadested, 3 fast ansatte Namsos (8-16) pas.undersøkelse, HLR, forbrenning og nedkjøling. Brann: materiellkjennskap, slangeutlegg, motorbrannsprøyte og vannkilder, vannføring, trykktap, trykkforsterkning og seriekjøring. Kombinert øvelse: navigasjon, samband (inkl repeater), ledelse (inkl opprette KOPL) 10/ Kart, kompass, GPS (alle) Målepersonell: måle og rapporteringsrutiner, instrumenter og utstyrskasse. Øvrige: Aggregat, telt, varme og lysutstyr. 3 fast ansatte Radiac Mars Dag og Foreta referansemåling på tre punkter (3x6) Kommer i tillegg til øvelse måle-personell Juni klokke-slett i egen avdeling (egen FIG) i FIG Oktober tilpasses Nye mannskaper 22/ fast ansatte Grong / Namsos (fordelings- 12/4 Stjørdal / Levanger møter) 24/5 Steinkjer / Verdal Alle FIG-lager 1/1-15/4 Et besøk i perioden dato og kl.slett senere Logistikkansv., en fast ansatt og Lagersteder: Steinkjer, og øvrige lager 26/4-15/6 Inspeksjon av lager, kjøring av motorbrannsprøyter, matr. ansv. avd etter behov. Stjørdal, Grong, Leksvik, Namsos, Vikna. 15/6-10/10 aggregater m.m. 10/10-23/12 Distrikts- 12/ Varslingsprøve tyfoner Varslings-ansvarlig staben 8/ Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

9 Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesenter, Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt TERMINLISTE 2011 Kursnr Uke Tidsrom Kursbetegnelse Kvote /1-28/1 Opplæring av FIG-leder/IG-troppsjef, IGR /2-25/2 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /3-25/3 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /3-1/4 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /3-1/4 Samvirke på skadested, SPS /4-15/4 Opplæring av lagfører FIG/IG, IGR /4-13/4 Grunnopplæring i mobil renseenhet, MRE /5-13/5 Opplæring av lagfører og MRE-leder, MRE /5-10/6 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /5-27/5 ELS Stabskurs /8-2/9 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /8-2/9 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /9-3/10 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /9-3/10 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /9-22/9 Psykisk og sosial omsorg, del I /9-30/9 Samvirke på skadested, SPS /10-28/10 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /10-28/10 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /10-18/11 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /10-18/11 Grunnopplæring av mannskap i FIG/IG, IGR /11-17/11 Psykisk og sosial omsorg, del II /11-2/12 Opplæring av lagfører FIG/IG, IGR /11-30/11 Grunnopplæring i mobil renseenhet, MRE /12-9/12 CBRN/E 20 TERMINLISTE 2011 Kurs Uke Tidsrom Kurstype Kode Antall nr. nr. deltakere /1-28/1 Opplæring av FIG-leder/IG-trsjef IGR /2 NTNU katastofekurs for med.stud /1-18/2 Grunnopplæring FIG/IG IGR /2-18/3 Grunnopplæring FIG/IG IGR /3-15/4 Grunnopplæring FIG/IG IGR /5-13/5 Opplæring av lagfører FIG/IG IGR /6-10/6 Opplæring av Radiac målepersonell RAD Krøke og Hodne fra FIG Stjørdal. 16 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

10 Økonomisk godtgjørelse under kurs, øvelser og innsatser Avhengig av hvilken grad du har, får du under kurs og øvinger utbetalt tjenestetillegg eller lønn. Tjenestetillegg, ledertillegg, forsørgertillegg, ulempetillegg og kompensasjonstillegg er skattefrie. Ved utbetaling av lønn etter grad, betales skatt. Det betales ikke ut feriepenger verken av lønn eller godtgjørelser. Dette gjelder både befal og mannskaper som avtjener sivilforsvarstjeneste. Tjenestetillegg utbetales til de som har grad 10 12, og lønn til befal som har grad 9 og høyere. Jo lavere tall, jo høyere grad. Utdrag fra tabellen: Grad Gradtegn Tjenestestilling Tjenestetillegg Lønn pr døgn nr. pr døgn (ikke skatt) (skattepliktig) 7 *** FIG-leder 702,30 (3 stjerner) 8 ** ITR- leder (FIG-P-leder) 667,30 (2 stjerner) Kommunal materialforvalter 9 * FIG nestleder 639,50 (1 stjerne) ITR nestleder (FIG-P-nestleder) 10 >>> Lagfører 169,- (3 vinkler) 11 >> Patruljefører 169,- (2 vinkler) Nestlagfører 12 Ingen Mannskap 150,- Andre tillegg/ godtgjørelser: Forsørgertillegg: Ektefelletillegg kr 134,30 gjelder også samboer dersom de har felles barn Barnetillegg kr 152,70 for første barn (under 18 år) kr 62,90 for hvert barn mer enn ett Ulempetillegg: kr 300,00 gjelder for deltakelse under akuttinnsats Kompensasjonstillegg: kr 295,00 Kompensasjonstillegget tilståes lagførere, nestlagførere og mannskap som kan dokumentere at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, eller har enmannsbedrift som stilles i bero under tjenesten. Kompensasjonstillegget utbetales i tillegg til ordinært tjenestetillegg og eventuelle forsørgertillegg og ulempetillegg. Godtgjørelse for oppgaver utover tjeneste i egen stilling Deltagelse i oppgaver som for eksempel: Støtte til gjennomføring av fordelingsmøter Støtte til gjennomføring av opplæring og øvingsvirksomhet for nødetatene og andre organisasjoner Deltagelse i ulike møter, representasjon Vedlikehold og oppfølging av materiell der materiellansvarlig påføres et merarbeid utover normalbelastning Deltagelse i ovennevnte oppgaver godtgjøres som timebetaling iht Statens lønnsregulativ tabell C, og vedkommende lønnes etter grad/funksjon. Næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp Næringsbidrag er økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende. Stønaden beregnes på grunnlag av virksomhetens regnskap. Det kan søkes om støtte til dekning av faste kostnader dersom driften stilles i bero under tjenesten, eller det kan søkes om støtte til innleie av vikar for å opprettholde driften. Støtten til innleie av vikar er behovsprøvd i forhold til virksomhetens overskudd. Særskilt økonomisk hjelp beregnes på grunnlag av den innkaltes privatøkonomi, og støtte kan ytes i følgende stituasjoner: 1) Dersom du og din husstands inntekter i tjenesteperioden er lavere enn de faste bo- og levekostnadene i samme tidsrom 2) Til dekning av ekstra utgifter til pass av barn, enten ved at det leies inn hjelp til barnepass, ved at ektefelle/ samboer må ta permisjon uten lønn fra sin jobb for å passe barn, eller ved at de påløper ekstra reiseutgifter. Det må foreligge et reelt behov for ekstra barnepass som følge av tjenesten, for eksempel på grunn av ektefelles/samboers turnus/skiftarbeid eller lignende. 3) Til dekning av spesielt oppdukkende utgifter som oppstår som følge av tjenesten. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema får du ved henvendelse til distriktskontoret, og på vår internett-adresse: - «tjeneste i sivilforsvaret» «Rettigheter og plikter». Reisegodtgjørelse Du får ved øvinger og kurs dekket reiseutgiftene til/fra det bosted som ved innkallingstidspunktet er registrert. Dekning skjer etter billigste reiserute og billigste plass med rutegående transportmidler. Hvis egen bil er eneste mulighet og/eller dette blir billigst dekkes dette med kr 3,65 pr km. Samme gjelder hvis du har med deg bilen fordi du er forespurt om å kjøre under øvelsen. Du får kr 0,90 for hver passasjer du frakter. 18 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

11 Kvarter og forpleining Alle (menige og befal) får under all tjeneste fritt kvarter og fri forpleining. For reiser med varighet over 4 timer godtgjøres kostutgifter med kr 129,- pr døgn fra påbegynt reise for menige, lagførere og nestlagførere. Befal av grad og 9 og høyere (jo lavere tall jo høyere grad), godtgjøres i samsvar med regulativ for reiser innenlands for statens regning, etter følgende satser: timer kr 175, timer kr 270,- - over 12 timer kr 445,- For reiser under 15 km (30 t/r), kan det ikke beregnes kostgodtgjørelse. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes overskytende del av ett døgn på 6 timer eller mer for helt døgn. Bruk av varslingssystemet «Tames» Generelt Ved utkalling til fredsinnsatser og ved masseutsendelse av informasjon under innsatser benytter Nord Trøndelag sivilforsvarsdistrikt et system benevnt UMS - TAMES. Dette er et web-basert program som muliggjør å sende ut samme varsel (tekst/tale) til mange brukere samtidig, og er svært tidsbesparende i forbindelse med utkalling av mannskaper og befal til innsats. Meldingene sendes ut enten som syntetiske talemeldinger eller at vakthavende kan lese inn en melding som avspilles. I tillegg kan det sendes ut sms til mobiltelefoner. Basert på erfaringer velger distriktet nå primært å benytte innlest talemelding ved første utkalling. Bruk Ved utsendelse av en talemelding vil du få et anrop fra Når du så svarer på dette anropet blir en bedt om å taste din fødselsdato-6 siffer (dd-mm-åå), og avslutt med # tast. Dette for å sikre at du er rette vedkommende som svarer. Du får så tilgang til å høre hele meldingen. Når du har hørt hele meldingen vil du få flere svaralternativ for oppmøte. Her tastes det aktuelle alternativet, og du blir så bedt om å bekrefte det. Om du ikke rekker å svare på første anrop, vil du bli oppringt igjen i løpet av 5 minutter. Videre er det også mulig å ringe dette nr tilbake å få lest opp meldingen etter vanlige prosedyrer. Programmet gir vakthavende full oversikt over alle som er varslet. Det er mulighet for å se responsen på alle svaralternativene, samt en kan se om vedkommende ikke har svart. Vi har lagt inn mobiltelefon som førstevalg, og hustelefonen som andre valg. På alle alternativer kan vi legge inn parametre som medfører gjentatte forsøk på oppringing i inntil ett døgn. Når vi varsler via SMS vil dette selvsagt kun komme til mobil, men også her vil vi se hvem som har mottatt meldingen. Vi har videre laget en rutine der vi sender ut SMS som påminnelse til øvelse kl 1200 to dager før en øvelse. FIG-P Levanger med nye uniformer. Viktig Du blir rettledet hele veien via talesystemet, og da gjelder det for deg å taste riktig fødselsdato og svaralternativ. Det er svært viktig at du melder endringer i telefonnr til oss så raskt som mulig slik vi har korrekte lister i programmet Distriktet har nå den rutinen at samtlige som kalles ut og ikke møter, eller ikke svarer på oppringing, blir kontaktet for å gi en forklaring. Denne oppfølgingen starter umiddelbart etter at varslet har gått, med en SMS til samtlige som ikke har svart «kan møte til oppsatt tid» der vi ber om en forklaring med tanke på eventuell permisjon. Denne tilbakemeldingen kan godt komme pr SMS, da de som går vakt har muligheten til å legge inn eget telefonnr som avsender av meldingen. De som ikke besvarer utkallingen blir også forsøkt ringt opp, for å få avklart deres status så raskt som mulig. Alle som mottar SMS med spørsmål om forklaring blir fulgt opp inntil vi har fått klarlagt og godkjent grunnen til fraværet. 20 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

12 Logistikk Tilfluktsrom Personlig Utstyr (PU) Nå kan nesten alle effekter vaskes og vedlikeholdes av den enkelte, men dette gjelder dog ikke artiklene «Lue Felt», «Lue Vinter» og «Vindvotter». På grunn av impregnering må de fortsatt byttes ved distriktets eller ved skolenes lager. Vennligst påfør kjente byttebehov på svarslipp for innkalling, eller ta direkte kontakt med kontoret. Distriktet har en tilhenger med byttereserve av PU, og denne vil være med ut på alle øvelser. Det gjøres oppmerksom på at enkelte effekter/størrelser kan mangle. Ved fremmøte til øvelse og innsats skal dere alltid møte i innsatsuniform, og ha med hjelm og øvrig personlig utstyr etter tjenestens art, værforhold mv. Dette hvis ikke annet er spesifisert i innkallingen. Ny innsatsuniform er nå utlevert til alle avdelinger. Det er imidlertid fortsatt enkelte som mangler denne. Disse bes om å ta kontakt med distriktskontoret for å avklare størrelse og første mulige tidspunkt for utlevering. Avdelingsutstyr/Kjøretøy Materiellet skal til enhver tid være operativt klar til bruk. Teknisk materiell vedlikeholdskjøres iht. gjeldende retningslinjer og under øvelser/innsatser. Beredskapsmateriell skal ikke lånes ut. Logistikkansvarlig ved distriktet vil foreta egenkontroll på lagrene en gang hvert kvartal. Ved bruk av SF-kjøretøy, aggregat og motorbrannsprøyter, SKAL driftsjournal skrives. Når drivstoff fylles, SKAL dette også dokumenteres i driftsjournalen. Kjøretøy skal kun brukes i tjeneste, og det er ikke tillatt med «sivile» passasjerer. Distriktet har de fire siste årene foretatt en tilstandskontroll av eksisterende tilfluktsrom (t-rom). Inntrykket er at mange rom er i rimelig god stand. I 2011 vil det imidlertid ikke bli gjennomført tilstandskontroller da distriktet har måttet prioritere ned ressursbruk på dette området. Behandling av søknader, henvendelser og nødvendige befaringer i forbindelse med slik saksbehandling vil bli gjennomført som tidligere. Vi minner om bestemmelsene som gjelder: Eksisterende t-rom skal tas vare på iht. den forskrift de er bygget etter. Ved ønske om sanering/sletting av t-rom må det søkes om dette. Søknaden sendes til Distriktet, som gir sin uttalelse før søknad videresendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for avgjørelse. Samme prosedyre gjelder hvis det er behov for å gjøre inngrep i t-rommets vegger, tak eller gulv. T-rom kan med fordel brukes til andre formål men skal kunne klargjøres som beskyttelsesrom i løpet av 72 timer. Klargjøringsinstruks skal være utferdiget og henge lett synlig i rommet. Byggherrer som kommer inn under t-romsplikten vil pr. i dag etter søknad bli gitt fritak fra plikten til å bygge t-rom. Søknad sendes til distriktet og det understrekes at alle må søke. Åpningstid lager Hestmarka, Namsos: Onsdager kl Ellers avtale med Thomas Holde, tlf Åpningstid lager Steinkjer; Etter avtale med Thomas Holde tlf , eller materialforvalter Svein Terje Grimstad tlf Åpningstid lager Rørvik; Hver mandag fra kl , bortsett fra juli og august. 22 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

13 Befolkningsvarsling I Nord Trøndelag er det utplassert 44 varslingsanlegg for varsling av befolkningen når uønskede situasjoner oppstår. Disse anleggene er i hovedsak lokalisert til befolkningstette områder, og i dag er det anlegg i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos og Rørvik. Denne varslingstjenesten inngår som en del av den nasjonale varslingsberedskapen. Sivilforsvaret har ansvaret for drift, vedlikehold og tilsyn av anleggene. Anleggene testes to ganger i året, nærmere bestemt kl 1200 andre onsdag i januar og andre onsdag i juni. Da sendes det varsel/lydsignal over samtlige anlegg. Distriktet har registrert at det har vært høy aktivitet i forhold til vedlikehold og renovering av både offentlige og private bygg de siste årene, og flere varslingsanlegg har av den grunn ikke vært operative i perioder. For 2011 har vi som mål å få alle disse anleggene på plass igjen i de nye lokalene etter hvert som byggearbeidene ferdigstilles. Signaltyper Det benyttes tre ulike signaltyper: VIKTIG MELDING LYTT PÅ RADIO: - 3 serier á 3 støt med 1 minutts opphold mellom hver serie. FLYALARM: - korte støt i ca. 1 minutt FAREN OVER: - ett langt støt i ca. ½ minutt. 24 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

14 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt kontaktinformasjon Distriktssjef Jørn O. Myrvold Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Furuskogveien 8, 7713 Steinkjer SF-inspektør/Øvingsleder Torkild Bruun Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Botnan, 7800 Namsos SF-inspektør/Logistikkansvarlig Thomas Holde Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Gamle Figga 20, 7712 Steinkjer SF-adjutant/Varsling og ABC Geir Gansmo Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Hatlandsvn 9, 7819 Fosslandsosen SF-betjent/Rullefører Gerd Hestø Tlf. arbeid: Tlf. privat: E-post: Privatadresse: Strandveien 12B 7800 Namsos Konsulent/Kontorleder Reidun Veie Tlf. arbeid: E-post: Privatadresse: Karjolvn 69, 7712 Steinkjer SIVILFORSVARET Vakttelefon distriktet: Sentralbord NTSFD: E-post distriktet: Faks distriktet: Postadresse: Sjøfartsgata 12, 7714 Steinkjer Besøksadresse: Sjøfartsgata 12, Steinkjer 26 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 2011 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

15 Ledersamling for distriktets befal og fast ansatte Samling for alt befal i distriktets innsatsavdelinger og ansatte i staben ble avviklet ved Finsås kurssenter januar Samlingen var som vanlig en fin blanding av faglige tema og sosialt samvær. Av det faglige kan nevnes: Orientering fra politiets operasjonssentral forventninger til SF (NTPD) Brannteori vannføring og trykktap (Inn-Trøndelag brannvesen) Avdelingsutstyr og oppmøtested for FIG-P Levanger Innsatsledelse og annet om innsatser SF-personell som leder av grupper med frivillige og de utfordringer det gir Distriktets støtte med forpleining under innsatser Navigasjon papirkart og digitale løsninger Diverse materiellutfordringer Uniformering under innsatser Info til arbeidsgivere Øvingsaktiviteten 2010 Rutiner for mottak av nye mannskaper. I 2011 blir det av hensyn til ressurssituasjonen ikke avholdt en tilsvarende samling for alt befal, men lederne for avdelingene har et møte på distriktskontoret 27. januar. Fra ledersamling på Finsås kurssenter januar Nøkkelpersonell - avdelinger og lager Avdeling Tjenestestilling/navn Adresse Telefon FIG Grong Leder Skogmo, priv Johannes Vold 7863 Overhalla arb /08 mob FIG Namsos Leder Smevika 1, priv Kurt Tausvik 7800 Namsos mob (SF) mob (priv) arb FIG Vikna Leder Tyttebærhaugen priv Wiggo Johansen 7985 Foldereid arb mob FIG Leksvik Leder 7120 Leksvik priv Vidar Gangstad arb mob (SF) FIG Steinkjer Leder Furuskogvn. 23, priv Henry Bade 7713 Steinkjer arb mob (SF) mob FIG Stjørdal Leder Flintvn. 21, priv Geir Anderssen 7500 Stjørdal arb mob (SF) FIG-P Namsos Leder Kjeldavegen 5, mob Gøran Larssen 7822 Bangsund FIG-P Levanger Leder Symrevegen 5, priv Egil Hoven 7600 Levanger arb mob SF-lager Namsos Materialforvalter Arnfinnveien 2, priv Jan Arne Olsen 7800 Namsos arb mob SF-lager Steinkjer Materialforvalter Løshalla 3, priv Svein Grimstad 7712 Steinkjer arb mob Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

16 Fordelingsliste Internt: Befal og mannskaper i distriktets operative avdelinger Kommunale materiellforvaltere Nye mannskaper (fordelingsmøter) Eksternt: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (3 eks) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/beredskapssjef Nordland sivilforsvarsdistrikt Sør Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt (2 eks FOE og operasjonssentralen) 110 v/namsos brannvesen 113 v/sykehuset Namsos Lensmenn i distriktets nedslagsfelt Inntrøndelag brannvesen Kommunene i distriktet (3 eks - ledelse, helse og brann) Nord-Trøndelag Røde Kors, distriktskontoret Røde Kors Hjelpekorps i distriktets område Trøndelag HV-distrikt (HV 12) Lokalavisene i distriktet Nasjonalbiblioteket (3 eks) FIG Steinkjer på vintertrening i Skorovatn i Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

17 SIVILFORSVARET Designtrykk Namsos

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2012 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2012 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret... 7 Øvings- og aktivitetsplan

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2015 FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2016 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2016 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2015 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2015 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 6 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2009 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2009: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 14 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Innlegg, Første møtet med Sivilforsvaret... 7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

Detaljer

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2014 Til alle mannskaper i Hordaland sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet hjertelig velkommen!

Detaljer

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2013 Leteaksjon Knaben 2012 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet

Detaljer

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD

SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD SIVILFORSVARET Distriktssjef Johan Audestad Buskerud SFD Foto: Trygve Nerhus nr. 1 Orienteringen omfatter Organisering av Sivilforsvaret Sivilforsvarets roller i fred og krig beskytte forsterke samvirke

Detaljer

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene)

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 2 Innhold 1 Innledende bestemmelser 4 1.1

Detaljer

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017

Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Beredskapsdag Rana 24.februar 2017 Hva er Sivilforsvaret for deg? Forsterker - Beskytter - Samvirker Nordland Sivilforsvarsdistrikt Gustav Kaald-Olsen (distriktssjef) Statens sivile forsterkningsressurs

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene

Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Statens sivile forsterkningsressurs - nye oppgaver og forventninger til kommunene Foto: Thomas Haga Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter Beordringsmyndighet Rekvisisjonsmyndighet Utskrivingsmyndighet Kan

Detaljer

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG) har en reaksjonstid på inntil 60 minutter etter mottatt varsel, og det

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga Statens sivile forsterkningsressurs Foto: Thomas Haga DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Sivilforsvaret er

Detaljer

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 11 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 Innhold 4 5 6 8 9 10 Kart til Starum Velkommen til Starum

Detaljer

Sivilforsvaret status og utfordringer

Sivilforsvaret status og utfordringer Sivilforsvaret status og utfordringer Innlegg på Fylkesberedskapsrådet 17. januar Sivilforsvarsinspektør Eivind Hovden Konstituert distriktssjef Hordaland sivilforsvarsdistrikt Grunnlag Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon Fra skogbrannen i Kvinesdal Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2012 Fra skogbrannen i Kvinesdal 2011 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! Vi har lagt bak oss et år som har satt

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Sivilforsvaret i Vestfold

Sivilforsvaret i Vestfold Sivilforsvaret i Vestfold Beredskapsdagen 18.juni 2014 i regi av Fylkesmannen i Vestfold Hva er Sivilforsvaret? STATENS FORSTERKNINGSRESSURS TIL NØDETATENE I tillegg skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy 29.04.16 Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Agenda 1. SF sitt bidrag under hendelsen 2. Hvordan ble samarbeid

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) SIVILFORSVARET Statlig forsterkningsressurs Forsterkning, beskyttelse, samvirke FIG (fredsinnsatsgruppe)

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31 KURSPLAN Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2015 Ikrafttredelse 1. mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT

NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT - RESSURSOVERSIKT Klikk på boksene i kartet for å finne informasjon om avdelingene og hva slags utstyr de har. Eventuelt klikk direkte på utstyrskategori i tabellen

Detaljer

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt

Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 14.03.2017 2.0 Beredskapsplan Oppland sivilforsvarsdistrikt 2.1 Innledning Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Årsrapport 2012 Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum 1 LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF, FM i Nord-Trøndelag og Forsvaret

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen

Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sivilforsvaret Nåsituasjonen Konseptutredningen Jon Berntsen distriktssjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Lovgrunnlaget Beredskapsfullmakter ü Beordringsmyndighet

Detaljer

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 10 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 4 Kart til Starum 16 Lagføreropplæring for tjenestepliktige

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Oppland Sivilforsvarsdistrikt Rogaland sivilforsvarsdistrikt Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirke på skadestedet (SPS)

Detaljer

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 2 Sivilforsvaret- Generelt Utvalget gir stor anerkjennelse for den innsats et stort antall menn og kvinner

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann Hordaland sivilforsvarsdistrikt 1 Sivilforsvarets forsterkningsinnsats Innlegg på KKL-samling

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1.

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1. 1 Veileder Dette er en veiledning for ordningen med tilskudd for reise- og flytteutgifter til fysioterapeuter og leger i turnustjeneste. Det gis hel eller delvis refusjon for reise- og flytteutgifter for

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum LRS øvingsforum Årsrapport LRS - Øvingsforum 1 2 LRS NORD-TRØNDELAG ØVINGSFORUM 1.Generelt om øvingsforum 1.1. Mandat / historien LRS opprettet i november 2004 et øvingsforum for å samordne øvingsvirksomheten

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE)

MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) MOBILE FORSTERKNINGSENHETER (MFE) Veileder i etablering av MFE i Sivilforsvaret 6.5.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.2 Etableringsfasen Fase 2... 4 2 Mobile forsterkningsenheter - MFE...

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI)

2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell. Informasjonsinnhenting (RFI) 2016/2621 Elektronisk tagging av Sivilforsvarets materiell Informasjonsinnhenting (RFI) Innholdsfortegnelse RFI 1 Innledning... 3 2 Generelt om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap... 3 3 Sivilforsvaret...

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy med fokus på samvirke

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy med fokus på samvirke Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy 29.04.16 med fokus på samvirke Eivind Hovden Stabssjef / Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Agenda Litt fakta om Ulykken Sivilforsvarets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Øvingsplanlegging Øvingsutvalget Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Plan og rammeforutsetninger for 2015 Politiet skal gjennomføre øvelser som bidrar til å trene koordinering og samvirke mellom de

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll. GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 15.01.2015 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Årlig informasjon 2016

Årlig informasjon 2016 Årlig informasjon 2016 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA FUNGERENDE DISTRIKTSSJEF Godt nytt år og takk for sist! Dette året vil på flere måter bli litt annerledes enn det

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte GAMVIK KOMMUNE Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

RESSURSOVERSIKT. Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5

RESSURSOVERSIKT. Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5 Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 1 av 5 Godkjent: Revisjon: 01-2014 Dato: 21.03.2014 Side 2 av 5 BUSKERUD SIVILFORSVARSDISTRIKT Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.01.2014 Ref. nr.: 13/34800 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 02/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Operativt konsept for Sivilforsvaret 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-92723-06-7 Foto: Forside: Brønnøysunds Avis, side 6: Roy Arild Rugsveen, side

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for /17

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for /17 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 17/00045 Arkivkode Saksbehandler Arild Egge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for 30.05.2017 46/17 Trøndelag fylke Konseptutredning Sivilforsvaret

Detaljer