FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret (endret møtetid vedtatt )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)"

Transkript

1 FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret (endret møtetid vedtatt )

2 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. Møtene skal samordnes. Andre nemnder, råd og utvalg setter også opp halvårsplaner så sant det praktisk lar seg gjennomføre skal de være koordinert med møter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Kommunale møter kan holdes både på dag- og kveldstid. Bruken av dagmøter må allikevel tilpasses de budsjettmessige rammer. Dersom et utvalg velger å gå over til dagmøter skal dette godkjennes av formannskapet. Bare i helt ekstraordinære tilfeller kan møter legges til fredager, lørdager eller søndager. Kveldsmøter bør starte tidligst kl og bør avsluttes senest kl Skolering av de folkevalgte. Ved begynnelsen av hver valgperiode skal det arrangeres folkevalgtopplæring om de grunnleggende prinsippene for kommunal virksomhet. Ordføreren og rådmannen tar initiativ til at folkevalgtopplæringen blir satt i verk og kan også planlegge og komme med forslag om opplæring utover de grunnleggende kurs for folkevalgte. 3 Forholdet til administrasjonen. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Rådmannen bør, i de saker hvor det finnes naturlig og hensiktsmessig, utrede alternative løsninger med vurdering av ulike konsekvenser. Rådmannen skal fremme forslag til vedtak. 4 Folkevalgtes innsynsrett. Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett, utarbeidet av kommunal- og regionaldepartementet, gjelder. (H-20/94) 5 Saksforberedelse. Prinsippet for fullført saksbehandling følges slik at administrasjonen som helhet står bak saksframleggene og at samme saksframlegg går til alle politiske organer som skal behandle saken. 2

3 6 Tilskudd til politiske partier. Det ytes årlig økonomisk støtte til de politiske partiene som er representert i kommunestyret. Den økonomiske støtten gis i form av gruppestøtte (støtte pr. kommunestyregruppe) og representantstøtte (støtte pr. kommunestyrerepresentant). For 2007 ytes kr ,26 pr. kommunestyregruppe (gruppestøtte) og kr ,24 pr. kommunestyrerepresentant (representantstøtte). Støtten reguleres årlig i takt med den prisveksten som legges til grunn i budsjettet. 7 Lokaler. Møtelokaler lånes ut vederlagsfritt til politiske partier i Østre Toten Kommune. Ved slike møter skal møtelokaler reserveres gjennom Servicetorget. 8 Dekning av utgifter og økonomiske tap (kommunelovens 41). Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet. Likeledes dekkes andre faktiske utgifter så som vikar, barnepass m.v. Godtgjørelse gis etter de satser som til enhver tid følger av Sentral generell avtale SGS Reiseutgifter dekkes også mellom bopel og møter i de organer den kommunalt tillitsvalgte innkalles til. For kommunalt tillitsvalgte som på grunn av utdanning eller arbeid oppholder seg midlertidig utenfor kommunen dekkes reiseutgifter med inntil kr 1.000,- pr. opp 9 Dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter i forbindelse med utførelse av kommunale verv. Det gis tapt arbeidsfortjeneste for ikke utført arbeid i det døgnet møtet holdes. Satsene er slik: - Legitimert tap dekkes i sin helhet. - Ulegitimert tap pr. time dekkes med 0,35 0/00 av ordførerens godtgjøring inntil 7,5 time pr. dag. - Selvstendig næringsdrivende dekkes i sin helhet v/dokumentasjon (Likningsattest eller lignende). 10 Refusjon av utgifter knyttet til omsorgsarbeid. Kommunalt tillitsvalgte som har omsorg for barn under 12 år, funksjonshemmede eller andre med særskilt omsorgsbehov, får dekket utgifter til barnepass og lignende pr. time med 0,35 0/00 av ordførerens godtgjøring. Utgiftsdekningen er begrenset pr. oppmøte oppad til 2 0/00 av ordførerens godtgjøring. Utgiften dekkes når utstederen av refusjonskravet selv gir påskrift om riktigheten av utlegget. 3

4 11 Telefongodtgjøring. Folkevalgte får følgende telefongodtgjøring: Ordfører: Fri bruk av fasttelefon, fri bruk av mobiltelefon og ADSL-abbonement. Varaordfører: Samme godtgjørelse som ordfører. Øvrige formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere: Tilskudd med kr. 250,- pr. mnd. 12 Arbeidsgodtgjøring (Kommunelovens 42). Ordføreren. Ingen møtegodtgjøring. Årlig justering av godtgjørelsen skjer når fjorårets generelle lønnsvekst i kommunesektoren er klargjort fra teknisk beregningsutvalg (ca. 1.mai). Virkningstidspunkt for justert godtgjørelse settes til Godtgjørelsen utbetales med 1/12 pr. mnd. Varaordføreren. 10 % av ordførerens godtgjørelse. Møtegodtgjøring som øvrige medlemmer. Når varaordfører fungerer som ordfører, på heltid, mottar han/hun samme godtgjørelse som ordføreren. Formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Formannskapets øvrige medlemmer gis en fast godtgjøring på 4 % av ordførerens godtgjørelse pr. år. I tillegg gis en møtegodtgjørelse på 1 0/00 av ordførerens godtgjørelse pr. Varamedlemmer til formannskapet som møter 10 ganger eller mer i løpet av et kalenderår utbetales forholdsmessig del av faste beløp. Faste medlemmer som ikke møter når de er innkalt trekkes for en forholdsmessig del når de har et fravær på 10 møter eller mer i løpet av et kalenderår. De faste utvalgenes ledere og kontrollutvalgets leder. Fast godtgjørelse tilsvarende 4 % av ordførerens godtgjørelse + 1 0/00 pr. Ledere i andre kommunale utvalg, ad-hoc utvalg og annet får en godtgjørelse på 1 0/00 av ordførerens godtgjørelse pr. Kommunestyrets medlemmer, de faste utvalgenes medlemmer og kontrollutvalgets medlemmer. Møtegodtgjørelse på 1 0/00 av ordførerens godtgjørelse pr. Medlemmer i andre kommunale utvalg, ad-hoc og annet får en godtgjørelse på 0,75 0/00 av ordførerens godtgjørelse pr. Det forutsettes at ingen skal ha mer enn en fast godtgjørelse. Godtgjøring til folkevalgte unntatt ordfører - utbetales slik: Utsendte skjemaer fylles ut og leveres møtesekretær for hvert Dette betyr at utbetaling kan skje hver måned. Fast godtgjørelse vil bli utbetalt i desember måned. 4

5 13 Ettergodtgjørelse (etterlønn). Kommunal tillitsvalgt i verv på minimum halv tid tilstås inntil 3 måneders etterlønn ved avgang dersom vedkommende ikke gjeninntrer i stilling umiddelbart. Gjeninntrer denne i stilling før 3 måneder er gått, faller etterlønn bort tilsvarende. 14 Pensjonsordning (Kommunelovens 43)/forsikringer. Folkevalgte på ½ tid eller mer, tilmeldes KLP eller tilsvarende pensjonsordning for folkevalgte. Ved eventuell sykemelding mottar ordføreren sin faste godtgjørelse innenfor den funksjonsperiode han/hun er valgt for. Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer skal følge samme ordning som for ansatte i h.h.t. HTA kap 1, Frikjøp av folkevalgte. I begynnelsen av hver valgperiode kan kommunen (v/ordføreren) forhandle om frikjøpsordning for ledere av utvalg, formannskapsmedlemmer og varaordfører med den enkeltes arbeidsgiver evt. i samråd med vedkommendes arbeidstakerorganisasjon. Frikjøpsordningen gjelder for valgperioden og minst 1 dag pr. mnd. 16 Møter som Går over i hverandre. Møter i Planutvalget og Formannskapet skal godtgjøres som 2 møter selv om disse ofte går over i hverandre. Ved andre slike møter skal lengden av hvert møte være minimum 1 1/2 timer før møtegodtgjørelse utbetales for 2 møter. Ved kortere slike møter utbetales 1 1/2 møtegodtgjørelse. 17 Ikrafttreden/revisjon. Reglementet trer i kraft f.o.m og skal revideres forut for hver ny kommunestyreperiode. Ansvarlig: Rådmann/ordfører. Vedlegg 1: I henhold til nytt reglement for Folkevalgtes arbeidsvilkår, vedtatt av kommunestyret vil arbeidsgodtgjøringen, den faste, og for møter pr være følgende: Ordførerens godtgjørelse: Fast godtgjøring med kr ,- pr. år. 5

6 Varaordførerens godtgjørelse: Fast godtgjørelse med kr ,- pr. år + kr. 600,- pr. Formannskapets øvrige medlemmer: Fast godtgjørelse med kr ,- pr. år + kr. 600,- pr. Hovedutvalgsledere og kontroll- Utvalgets leder: Fast godtgjørelse med kr ,- pr. år + kr. 600,- pr. Ledere i andre kommunale utvalg, Ad-hoc-utvalg og annet: Kr. 600,- pr. Kommunestyrets medlemmer, de Faste utvalgenes medlemmer og Kontrollutvalgets medlemmer: Kr. 600,- pr. Medlemmer i andre kommunale utvalg, Ad-hoc-utvalg og annet: Kr. 450,- pr. Legitimert tapt arb. fortjeneste: Dekkes i sin helhet. Ulegitimert tapt arb. fortjeneste: Tapt arbeidsfortjeneste for Selvstendig næringsdrivende: Refusjon av utgifter knyttet til Omsorgsarbeid: Dekkes med inntil kr. 210,- pr. time inntil 7,5 time pr. dag. (Kr ,-). Dekkes i sin helhet ved fremleggelse av ligningsattest. Dekkes med inntil kr. 210,- pr. time inntil kr pr. opp 6

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen.

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Retningslinjer for EK-tjenester 1 av 11 Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Innhold Innhold... 1. Innledning... 1.1 Bakgrunn og formål... 2. Om EK-tjenester...

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet for ansatte i Finansnæringens Arbeidsgiverforenings

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer