I-. I uj. ti: w 0 L1 LI) ab;

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I-. I uj. ti: w 0 L1 LI) ab;"

Transkript

1 LI) I uj 0 zd 02 0 L1 ti: w I D I. 0 ẕ i w V) 0< oz 0 ab;

2 , ARET b_.a. artsutarcng, erkensorednino ;olitikerne. særlig grad skyldes dette a1geinvasjoner. lang Vern av naturomr r og forekomster s. 17 Andre naturvernsaker s. 28 orurensning s. 25 Dyreliv, jakt og fiske s. 19 og bestemmelser økonomi.s. 14 Energi 5. skogdodsvoptomer i ble. Agder og randelag. Vi fikk stadig De store globale truslene &enspeilte seg naturlig nok også i SørNorges &yst. Men også mange andre foraold bidro til den Faste komiteer naturvernforst&elsen hos den brece almennet og blant Salgsartikler s. 31 Norsk Natur s. 31 Nytt informasjonsmateriell 5. Informasjonarbeid s. løpet av 1988 ocolevde vi et riarlart løft I ;runniag for dvt nesvmring. Samtffir ble faresignalene fra mer generelle forståelse og Interesse: Det ble konstatert ozonlaget. Seliovason på?inc.nartskvsten også våren 88 tragisk nasseced av sel i våre nære søområder i sør ga vitnet om fortsatt ubalanse i akosvstenene i nord. Og et mer entydige signa_er om den faretruende neqbrvtio; av avrge celer av verden om B. NATURVERt4SAKER: INNHOLDI 10 Den økende forståelsen bidro til en markert økning av vårt eksstensgrunn_aq er truet og at noe effektivt nå geres onolocen stra.tnes, stado.r flere fnrstar at menneskenes og ødeleggelse av regnskor stadis ter alarnlerenoe medemstall ved årets bec;nnelse til ca van årsskiftet. Deroed er f:rrundat Dr. i dag medlemsnessig Aitviteten i or;anisasjor.er. oce zennom hele &ret. rive oedverden er også en følge av vàrt internasjonale ansvar i Selv om indusrriforurensning og forzrukerrectet mil jovern stod høyt på saksiista, arbeidet ogsd organisasjonen sentralt med cc perspektiv tilsier også at fornundet gradvis blir ner roet og sterkt I forbindelse med forslaget om en landsolan for mecet stert re :or saa_t ;ororerrettet ni øvern Sarl_c En viktig negovennen for foroundet i datte året var at vi fik av dette faktum, var et forhold som NNV fremholdt med styrke i atv&klong Våre spesielle foroliktelser som mønsterland, i lys en ny generalsekretær. Det er særiig dans fortjeneste at V i Mil jøverndeoartementet, og bicroisærllg grad til den sterke Kamoanen var meget vellykket. Den skaffet oss mye goodwill viktige såkalte lassiske naturverosaker. Vi markerte oss barskorreservater og også I ciskusjonen omkring fonaitningen veksten i medlemstallet.generelt var det stor interesse for løpet av siste halvår klarte å markere hele organisasjonen vett ble laot oé stoffer som har en nedbrytende effekt på kraft av ha lederen for Verdenskonmisjonen for miljø og internas:onalt rettet. En slik bevisst åpning mot vår Nr. 5 farlige virasomhen i løpet av Aret. Det globale enhver sa med internasofle perspektiver i li,çe sterkt som vi var i reordåret l9?9. loallag ble etablert I fra rast. det Natunernforoundet gjorde, og informasjonsmateriell ble ozor,laoet. Forounoet oopfordret til boikott av navngi:te produkter og foreslo også mer miljovennlige alternatver. olant vanlige forbrukere og også bl.a. i da spesielt ulven. soredd i store 000lgag. cc av våre rovdyr 12 Med lemsutvik 1 ing s i otganisasoner 5. Arbeidet i NNVs komiteer 5. Organisas onsarheid 5. Landsstyret og styreutvatget s. ÅRET 1988 s. C. INFORMASJON: NORCSj NATURVERNFORBUND: Å. ORGANISASJON: Forvaltning Landsmotet ) orounrlets samarbeid og representasjon i andre III 22 7,. Naturvernforbundets fylkesledere Sivile tjenestepliktige 36 Sekretariatet forbundet var representert i s Oversikt over organisasjonerlorganer Naturvernr Jerngrepet

3 tt;afi: Det økende oncmerscmnet om natur CC ruløvert og vår foroliktelse til i ora.sis å forsøke å bicra tl lostng av orodiemene, odorde at vi bevisst valgte å satse. Det tar store forventninger til NaturvernfOround ts arbe.o mange vttice saker. Arbeidet ga da ocs& gode resultater og kampanjen niil;øvenni:c tcrnrtker ole en suksess. :nnteetene ekte oc5å, men satsinven kostet ot året gikk med reatskapsmessig onderskuco. Procnoseo fremover er lzidlert:d positiv med tanr.e pa nye inonekter oo videre økning i medlemsmassefl. Mer enn noensinne er det oenbert at landat trenger et slaekraftig mlv. i!020 landsmøtet ole avholdt cå Vindåelltunet Vestfold jun:. Det deltok ca. IDO utsend:ncer fra fylkeslag, landsstyret, Sekretartatet og ioviterte:nst:tuscner. Landsmotets novedtema var samferdsel og enerri. Det ble sendt ut 5 uttaelser arr: MLljohensyn samferdsetspolit:kken tevarinv av tjeilskogen Vert av kulturandskacet 3ru Dc art av våre kystsmr&der samlet :an for vassdrar lomsdalsvasscraget. Arscrcgrammet for vedtok å sette opp folgende områder som v;kt:ce arbedsocscaver: Van orurensninc/luftfrruransn:nm Stil ogitter Samt erds e Ser scaen. Dessuten :e ;ar.erafl orvan:sesionsoponyrgtr,c utsakt som et satsn:ncsområde ;?v:d :sc r5r rnsetlyinc 1955 NNV s landsstyre hadde i første halvdel av 1988 faqemde sammem setning: Navn, flke, tittel Valgt På valc Erik Solheim, 60cr. og Fcrdane,leder Arne Moksoes, NordTrøndelag, nesoleder Eirik Wærner, Oslo Frode Bekkestad, Hordaland Terje øtesvold, Nordland Hans Prestbakmo, Troms Sissel Dobson, Buskerud Ellen Sirgitte Stroms, Oppland Inger Marte Hagen, Natur og Ungdom Inger Ness, sekretartatet Sammemsetning etter landsmøtet 1988: Erik Solheim,Sogn og Fjordane, leder Enrik Wærner, Oslo, nestleder Sissel Dobsor.. Buskerud Frode Bekkestad, Hordaland Terje øiesvold, Nordland Ellen Birgitte Stroms, Oppland Anne Kongsgaarden, Møre og Romsdal frweriksén, Troms Ge&Ærne Bore, NatCcQglDnqdom : SD_ c Tom 0w. Axelsen, sekretariatet 1990

4 begge Personlige varamedleminer som ikke velges av landsmøtet: Fra sekretariatet: Inger Næss Fra Natur og Ungdom: Yngve KrIstIansen. Varamedlemmer i r kktøl Sarnrnensettlng for.andsmotet :553 Ert< Thorzng, Teemark : LIV Solemda, ore oe Romsdal :936 :588 Cerr Hvrstad, 1_erTronaelag :536 :958 Scalt Too.assen. FinnZak.536 :988 Arme 0rette 0uæver,AFar5ntIS Sammensetning etter landsmøtet 1955: Eruk Ttorung, Teenar :927 Anne Ulvik, uedtark :535 :590 Road Tobassen. FunnrarK :338 :939 Karen Jobanne Eaalsrud, Kortaand :538 :990 Anne Gretne Guever. Aersnus : TEEUrJAIGET. stvreutvalget besto En :andsrnætet 1938 av: Solheum, årne Mcksnes, EIr_kwarr.er. Etter landsmøtet har utvalget Destått av: ErIk Solheiir, sussel Donson, Etrik Wærner. Landsstyret har avr.odt 9 noter i Stvreutvalget har avholdt I nete I EnLrMsuTr I:c:NG2:: :938. Naturvert±orotndet hande ved rsakiftet medlemmer, mot januar. xeclemstalet for 1538 là derred like under den tidligere reotenoterrtngen for medleztstaz ved årsskiftet 79/80 noe som er net nevestemeo.etstall ved et krsskifte noensinne. Forbundet hadde i 1988 en sterk vekst i medlenstaliet. ved utcangen av 1988 var det narmere 6500 flere medlemmer enn ved inngangen av året. En så stor medlemsvekst har forbundet kun natt to år tidligere, i 1972 og 75 årene var preget av Store vervekaitranjer, og negre ganger falote et år ned en VISS nedgang i nedienstallet. Vi håper, oc har crur.n til å tro, at ve,stem i rned.lernstailet vrl fortsette i Antall nye medlemmer i verveåret 1988 (1/ /368) ble 6254 (ikke medregnet N&U), noe som innebarer en 50 prosent økning fra året før. Tre hovedkilder for vervlng må nevnes spesielt: Lokal verviug 2114 nye) har fungert atskillig bedre enn tidligere, den ser ut til at bedret aktivitet i lokal og fylkeslag gir mer verving. Venneweiug gjennom Norsk Natur (ca nye) slår fortsatt an. Dessuten har ulike annonsekamoanjer gitt varierende tilsiag, men spesielt en serie nå vårnarten om oson;rodukter (631 nye mâ kunne karakteriseres som vellykket. I tillegg kommer det jevne tilsiget som ikke kan spores tilbake til en enkelt kampanje. som vi neppe ville fàtt uten ulike former for aksjoner og utspill. Av andre kilder kan nevnes 3arentshavarbeidet (271 nye), cavemedlemskap (156) og cenverving av tidligere med1ener (:95). Dessuten ca havkezoa:jea 100 nye medlemmer i 1988 i tillegg til de 300 som kom til under selve kanoanien i EDLS4SMASSEN :938 Medlenstnllet nr Fylkeslag S3ov Pen Fem Korn Liv TOTALT Østfold østlancs,.e 8 ecol eri Qpp ZC Buskerud vesten Id Telemark AustAgder Vest Agder Rogaland vestlandske Sogå & Fjordane Møre & Romsdal SørTrandelag NornTrzncelag Nordland Troms Fnnmark Svalbard TO TALT 7t.andet Natur & Ungdom TOTALT KNV : :5: I 3 Do,

5 treke Nrr :D?CIZÀG. Det mat vert okt akt:vitet I nåde fylkeslat cc Ic,caIag led årss<tftet hadde Naturverniorhundet 143 lag, og ra. nye lckallag ett år. ANNET DROANISASJCNSA?BE:D. Felcenbe Itta_elser ble vedtatt: Natur og Unodom krever reduxson av r itrocencks:dutsl:pp. Handltng for Numedalsllgen nå. Fort osenedeleagende rasser i :iorce. Det har kommet ut 5 nr. evne_ur cc Samfunn. lalsettuncen for servekamcenen var 53 nye medlemmer. esuitatet IZCO nye. Natur cc Dnqdom mer i 1998 cl.a. jobber med folgenda saker: NNVNvtt. I :988 fler vi 5:01 ut NIVSytt et Internt neldzngsrlad for t:llitsvalcte i NaturvernfornUndet. Det har <ommet ut 5 nummer ja :nnehcldtlnfornasccfl om aætmv:teter : fvles og lokallag, secratar:atsog landsst /re;ianer. fljvnytt var også et v;kt:g kownunikasbonsmlddel under Fcrortaerkamcar.:enflcsten Fv I kes I ederkonferansen Den 6.l7. accust d1e aet arrangert en fvlkesederkonferanse med fvlkesledere fra hee landet. Her ole v:rksomr,eten nåde distriktet mo scntretd:sxutert. I t:llec; var det coså en strategtdebatt om framt:da og atfortr:ngene orcan:sas:onen. Ceneralsekretærens ca oraanisasjonssek.retarens besoksrunde i oropnisas onen. Hosten 1583 oennomforte generalsekretæren og orran:sasonssekretrnren en retse rundt:orranlsasonen. Alle fvlkaslaaene ble besokt. cc rå notene deltot også lca.lags retresentar.ter. Så notens za det oscutert strategi for Naturveroforbunset cv vanerelt oraanisas:onsardetd framover. kloakk nitrogenoksifer nusstur og trafiks t_l østsurora : et nert sacarneld med Europas Youtns forest ect:cn. AR8fEDET 3 FASTE Organisasjonskomiteen. Kom:teen avnoldt 5 moter fra til og nadde novedansvar for cennomfor:nqen av orcan:sasjonsseminaret. Ijosten 1986 de det opprettet en ny komrte som etarlerte seg cc la planer for arbeinet fraocver. jur:dlsk kom:te. JurIdisk omite har avhclft ett mote i motet ble komiteens arbe:dsfcrm diskutert. RedaKs cnskoinsteen Orapnisesionssemi naret. Sein:naret ola arrancert i samarbeid med Felleskamsanjen for jordas nirlje og atv:klina, og gokk av staoelen 9.LI september. Temaet var m:learoe:d : konnunene oc opprettelse av lokale m:lokommsjoner. organ:sasonsseminaret samlet ca. 80 deltakere både fra fvlkesoc lokallag, Natur cc Ungdom, landsstyret og se cr e tar ta tet Studierinaer. NNV lokalt, på fylkeeplan cc sentralt hadde.89 meldt tnn og g:ennomtort 20 studierfr.ger. NATUR DC UNGDOMS VIRKSO4flET i Natur og Ungdom nadde 60 lokallag ved utgangen av Det er en ekning på 50% fra Marlanne Gørv var leder fram til 20. juni og Ment Nyborg tok deretter over ledervervet. Det ble avholdt 7 Landsstyremwter. Dacltg leder har vert Ketil 3. Alstadheim. Natur og Ungdom hadde landsmøte 7.lO. januar og 36 lokallag var representert. aedaksjonskuniteen avholdt to zooer. r.mdsaxer på begge møter var oopfolg:nz av fusjons prosessen med Milonegassnet. Konlteen hadde ingen vesentlire innvendinger mot de forslag :11 saaarbeidsavtaler som ble fremlagt. Det ble lagt vekt rå at NNV fortsatt skulle stå som eier av bladet og fortsatt skulle vare ansvarlig for den redaksjonelle profilen og alle sider ved rtdsskrifteos drift. Konaceen foreslo nytt mandat for racaksior.skonu.teen: Redaksjonskomitaen skal virke som er rådgivende organ for redaktoren oro novedrernt.ncsluter far Norsk Natur under hen svntageo til NNV s politikk og bladets funksjon son nedlens blad for forbundet

6 Samferdsel. foreloptre!tenxeta:;sen! t rmtteer.s arzetb, er sexretarlatets ftrsq,,c ta I zvcre opp arrezscrupcen ti en tel vuttt:e feter. Komiteer. avholdt rare tre soter Araasen ttl der..lange av nusseoruppene tar for seg temaer unnenfor 1/2 kontormedarbe erstrllino. Av de mest aktuelle saker utval;et Ved siden av å få Dassert kosotemed lenmene nnenftr grupter de Noen av gruppene er svært aktive mens andre an er formel le, men ut fra sitt favielt naturlt.r sokner tl, tar sekretartatet srkte rå å opprettholde et bredt forum for troft:ng av NNV s lepende EorCaee: ble senere vedtatt av landsstyret. po.icy nnenfor aetore!t. ft. Y utveve av,omiteen forventes hvor medlemmene er tilg emcelize for rad. Dette kravet ble reist overfor f:skermvndichetene med bakgrunn i FtsKeridepartementet vedtok å stenge en rekke fjorder for siloe Ved flere amledntnaer har utvalget best myndighetene om å styrke forvaltning, og myndighetene mente med dette at nrljwnteressene desemoer ble rådet utvtdet red en tass; Direktoratet for natur ressursforvaltn.,gssa,,er, er etter utvalgets mening svært skjevt 5arer.:amavuovalcec flar I 1983 natt en?iov akt:vitet, fra kor,trollen og sk3erme straffen for å minske omfanget av ulovlig spestelt fre kvstbefolkn;ngen i NordNorge fått støtte for sitt ;k::v rurpe som vtl lage et utkast til NNV s syn 2å samferdsel ble det nødvendig I styrte kapasiteten ved kontoret onde ted Krav om plass recuierrngsrådet for fiskertene. rekke saker, bl.e. vedrørende miljekriminalitet i fiskeriene. overveiende flertall. NNv har fra en rekke politiske hold, og Barentshavutvaiget har i denne sammenheng engasjert seg i en krav. Saken har dessuten vært rteist to ganger i Stortinget. Drundnlandkgmmts:oner,s ar.oefaltnger. Reculer;ngsrådet, som nar en:as]ert seg 1588, kan følgende nevnes: sammensatt, fordi fiskerinærlnger. er representert med et nå var representert. NNV står fortsatt ved sitt krav. rådotvende organ for Frser:departementet i _.trien landrottat. har tott 4,ter. hendelser, og forovrn stiteer til stoff, enneolorider og kon Atov gruppe, fler natt 4 moner. Dtartetder en 1 bestråling gamna derfor nbetaclert I Ftsjcertforvaltnincen. fiske for ringnotfartey over 90 fot. medlemmer som o:rnevnes av 13 for to år ad gangen, og som heter sen ttdsskr:f:. savel innad i 5010 Der onsaeltretæren er sehrs tar for retaks nnsxonifleen og rore Ivareta :.ors:.,a:urs forurensn:ngssettoren. for omverdenen til holte reca<tore;looenda orientert ro aktuelle faste oaoieoomer: 2e:a:::zren. genera_seore:rren Og Redaksjonskomoteen har folgenos sennanse:ntng: nater med tale og axtv;rpe s:o.u _v v:osaroeib dokurenteres i DtsKuajonstore cc eaketescner v: tam :re.ce på når det er aoterafeir att 2 teaktivtuat. Fegg :t_yttedc,;cme.ueree i motereferater. Denne ;rupza nar tare natt Ite cc mi.:er :..ke stor renov. har nattmoce. her katt ta mrter i 1333 og er taltjenveli;a tor tonsuttasitnar. Miljøekonomi. kan Denoronevnes. sjonssesreteren. tak toersoner. Moljoteknolog: Radioaktivitet. Miljeokonomi Czon/klima tamrerosel nerci. områder Ozon/kl ima. muligheten mer sekretariatet fått gang rruroer i folgende rag Mere vekt på faglig tyngde oc flere rerscner ned kontakter innen faomrl:oer har c:tt nye mul:cheter. For å utnytte denne NNV s fec;ruoper.?.edaks oiora :re artetne Fem ftske. Det var bi.a. med bakgrunn i vårt krav at adioakttvitet s rt :;los i Energ i Miljotelcuol,;l

7 under kontroll. Motorferdsel innebarer i dag kanskje den storste vare på Rardangervidda nasjonalpark med randområder. Isteden går Dtvalget har dannet mndre arre:dscructer etter hvilke oppgaver som skulle leses, sans planleogunoen har foregått i nlenum. Nordsl øutva Iget. Earennshavet. Dette sk:edde oil ned mens Kor.sas:onsu:redndncen Daså i 1388 dukket grenlandsselen OPP Dl :nnmarxskvsten, noe som redusere Kvoten t1 det ntva forserte har anoefalt. Dtvaiget har Med ba runni den svært negative bestandsutviklingen for norsk slik forskerne har anbefalt siden I denne sammenheng har utv;des til 155 an. med tllltorente,iitstnål for torsk og hvse, fra NNVs srde ble det mekt sampennengen geliom sellnvas;oner bestanden av orerlandssel i øst:sen var gått raft:z tilbake, OG derfor,vndrhatene sorte for at den ola foretatt flvtellinger utvalget beklaget at Norges gisxarlag i?.eculerir;srådet :kke oestandsstorrelsen av ;ronlandssel vestraen, og utvalvet ba srxtis tnrs.<.. tar utvalget en rekte vanrer sedt svndivnetene fortettl store pronlemer for stfiskerne. Det ola klart et dessuten nedt nyndtqnetene sorte er tas4avidden trål for å kartlegge denne. Dtval;et tar vrdera påpekt at Frakerr 4cnan utlvste tar drevet ferl:nfornason angående tidlrgere og overfske. Fortsatt nersken det stor :s_xaernen rundt strid med retroleunsloven og!rundtland:ço,nis?.ec:ertnaen oasâ r 1983 nye olokeer for I etarorrnr for åpning av Barentshavet sjd for Detro lerumsvirkscmheten var holdt i Kobenhavn i forbindelse med Nordisk Råds seson om hav Drotest fra å uttale seg som lnorrncgsinstans, on krevde dessuten klare til trykking. Arbeid ned stand i forbindelse med Kysten seg 1, tar utvalget drevet en a<trv utadrettet vtrksomnet. Dette for konsevensutrednrnaen, som var selve grunnlaget for herinoen rekke facrnsotusoner, bl.a. Direktoratet for naturforvaltnina, I forbindelse ted de saker som Sarentshavutvalget tar engasert IkKe holder faglia mål. Dette forte til skarpe protester fra en rkke egnet seg som horingsarunnlag. Av denne grunn avsoo NNV I Sfl og?olar_nstitutte_, sona Ila slo fsst at rapporten faglig vedoak. I tillagt viste det seg at DEDa sanmenfannngsrstort Barentshavutvaget, som dessuten sa Reoaringer.omoore sitt ute ntl horrng hos de uluke instanser. Dette ble beklaget av Dleocrrno I Sarenostnavutvaloet. v:lle gi inn for cetoe. Andre aktivtteter. form av uttalelser, denattao og rntervuer r aviser, radio og fylkeslagene NordNorge en rearonal rnfor,asjnns 00 verve standene i de fleste fiskerikommuner r NordNorge. Paralelit Barentshavec der en rekke norske og nordiske mriloor;anlsasoner meter langs kysten, I denne sammenheng kan det vare verdt å fl ned dette arrangerte Sarentsnavutvalcen an rekke informasons evnltg har hatt meter for & styrke koordinering og samarbeid kontaktutvalget blitt enige om en rekke felles krav til tcr NordNorge, med en nettoekning medlemstallet på hele Dl 4. med at NNV i 1988 hadde en svart positiv medlemsutviling i 4e. Det ble da sendt ut tnformasor.sfoldere til hus I mars og apr:l g:ennomforte utvalget r samarbeid ned I 1988 har utvalget oogsl deltatt i et kontaktutvalg for TV, samt delraxelse pà en rekçe konferanser og meter. rundt ressurskrisen i 3arentshavet. 31 a. har man i rentstavet. ny tiorlngsrunoe. norsk selfangst. Temaheftet Cvergodsling om som bilag til Norsk Natur nr. 5. forurensning og Northern Lurocean Nuolear :nforr.aton troups Vi har gitt uttalelse til planene om tifleccsreguiering af Kinso Ttlsverende hefter om Foskeoppdrett og Millogifter ble gjort Dutlir.. Vi var på møtet som nordiske maturvernorganisas]oner utvakitngen motsatt var med adeleqgende naturiongrem. Årets fokusering pâ veobygcrng har avslert svikt ende tutiner ved slike :aneldeioakare, ol.8. Natur og ungdoms davmoloseminar og sete om akvakultur Pä dstr:kthogsko len r Sodo. Sto medlem var ned må Igjen må vi konstatere at svart lrte skjer når det gjelder å ta trusselen mot et langsrktig vern av vidda, og har ført til at sannsynlig at den motoriserte ferdselen på Vidda kan bringes Medlemmene nar deltatt må senunarer og ocoer som innlecere og utvalgets medlemmer deltok oâ meter i Kobenhavn, nrussel og arbeider. Det er også avdekket holdninger som gjer det lite rundt i februarmars 89 ble cåbeevon. Dtvalget har ansvar for NNVs kontakt med Sees at Risk, Og Det ble lyst ut stilling sm fagsekreter for utvalget, og utarberdet instruks for stillingen. Medlemmer av utvalget laget forst utkast trl Nt, Vs syn på Vernerinqen har hatt to meter i Yarneringem for Hardangervidda ote lielsingor. Kraftverk. navbruk. kampan Eardangervrdda er kommet pi ICON s (Den internasjonale naturvern unjonens) Liste over vernede områder i verden som er truet. Jabre Llnes presantasjonstur til giel oktober ned tanke på stand på Ksten rundt.

8 er en av de 8 organ sasone bak Som for :teiti:sarsat. 1 :ga har <he i ned lvor ftkx Igang arbeidet da &a_ samarkeiae_ tar Lttaty<et i av oera5øe_ I ks Dette er Saker som vil bli fulgt opp j tiden Som koe, og Vassdrag oruk av gass til eiektris_etso. mm., Og iflfoestonsab SPN arrsnger benneisen av februar et vassdrngssem, 4. febrj arrangerte sae med SAK, Den Norske representert oå Sreneientreff_ Rauma/rjvåetref SAN tar i 1958 bj.a. engasjere Seg i fo1;end Saker; Onlegg:_g Sergenata_en ved Fins og å recrense privat andre deler av landet. Fra SW Sitter arit Satte I aksomens Mctcrferdsl Sal e Samlet lam for vassdreg Srehej Stryn omsdalsvsd.et Pianleggt_ Verflepj en forbtndelse et OPplegg sammen Om Icftfcrurenc_;er I tyre Og Ke1: Terje Nedlend i aksdonens faglige råd. n Nærm1: on Trafik. ks,o Nermf felles interesse 0 ca trafi Akscre øflsxer seg slike planer også <Ollextjve traflsportsvetemet Oslo og Akerhus Itaroeder av NNV og SAK il fortsette å sarnkjøre UtSptji på seier som har ksror.suka ble det lagt fram en tlan for «ga av det nevnes Verneplan rv for vassdreg, ENØK og ksdonsuke for å sette Søkelyset på bymtieet NNV ca SFT laget i Av andre saker so har hatt et nært samarbeid med SAZ, kan ilbruk. Problemene er storst I de største byene og ttober 0 cc Trafjj en lant somfatende ennomft ksocp Nærmilj (omscaisvassdrage og 2 tranp ll å satse mâ kollektiv 02 Saiet P!an 5 Viktigste maave er å ff forbindelse med behandlingen av Energimei samne med Sç drevet lobby og annet j Av saker som lgp av året bar vart 0ope i Stortinget har clag leder, 012 opprettet iun Lornsda1aret og På Va55dragSt_eer someren 1986 var 0c.:t Noroes Natur ober for e mer niinv,: Samferdse:5 0 cc rafi< er en ks:on NermI Orcan as som fikk bra dekning i massemedia.... saker som Sanlet Plan for aktuelle vassd_ på Hadelano Seminaret tok op er 5Oørre VdSSdragssl (DNT ûç Norges Jeger og?iskarorbund (NJFr) ncrds<e rc: for Infust. av (SAZ. vassdracsve Onoastr:r for frittståe_de hatt et na S&merce.c med Sanarbe;dsk i hele 1988 I vass acs o ener;isaæer har Naturverru. verra:_ inne..; om Veoer marzere esrote_d :crf; naf tra et 4 5 rr;a. rneres ancas j ro_g saker 020 har ocad gâtt Samme om 2 I I et med r cel:t pa 2 mote ved Saeeara lv Utruar cm Vassdrag 5cj. På seminaret ble det tatt opp Sentrale oa energj$t 00 0s: ca. 60 deltakere med SAN. Det har vær tre ridsmeter Forbundssekree 0 nett fast. formen har også art sekretær i fotbundssekre og naturvercfl,tee Fra Nr har formann DNT har m som observator iakerfcrburd med 5crges Naturverflsorbud og Norges Jeger Og i samarf Nr har også t 1988 representert

9 I>SN 3. MÅi]IQvr ormasionsqrupoen mot sur nedbør (TMSN) m,er Dr Naturvernfobu. er en av fem organisas000er ba :nftrrupzen mot sur nedoer arseoder ned å spre ±0a5:ncrlrsaxer DE S&adevirninger av sur nedbwrt SO2, NCX, ocon cc hvdroarboner) Grupna mar 1988 natt en aet::sansatt ned çonttr noe Det norske Skogseiskap, og budsjettet var rå romot 4JS 000.cr. De vuxto;ste arbeodsocccavene for :NSN i 1988 ter vert: 1. :nformasjonsb:adet titt fra rår sure hverdag. t mellom i>!sn, > tcverndep, Slaceter et samaroeoosprose, SKocscsdeurvalge ca frrsknoncasode. BLadet kor ut med tre nummer i 993, i etoppa; ci Mct_akerne er cffezt.o; 0; 5 covfcrvaltntg, rtrsknurrsonstuscre, rt5se, ortanosas :cner ca 2. :nternas:.rna: sur medbrr u::e :9.mai Dette er et fefles aks.onso.ee for nele Europa. Måle: Var å rå ut red orplygnot om foltene t balbruk; 0.a s.:rgdod og nelseekade. lyst fisk til et meget godt samarteod med Oslo Scorveger, cc fsjcends astr;o:eter ble cjennrmf:rt: ocane, buss cc trok.< 0 Oslo, helsides avusannonser, creeseeooranee ot aksoner I repo av orzanusasonene. 3. Ear,aroetd med skoler o Norre og Stcrzr lererutveks:_r,c sommeren ln:erroasforal,çoc:ast. 5. Denerell strednont av informasjon. tomtottet for tocator, ::atorverrfcroundet tar opprettet eonta: t:i:t tatt som med en Koroteen, otv as le: erfaronger tron dervosnongs tcslegg. Resultater av tette an:ertasfonale arreofer ttesentert ti rot:: konferanse o D eiemark. Okt CMI Recns.;apet for 1988 net revisj onsreretntng vedlerres som eget hrlst. I I I SORSLAG OMFCRBED?NG av V:flOV OG Sammen med fem andre natur Do overnor;anisas_one rette: NV august en nervenfelse rol r:jovernm;pist Sissl Rar.oerk Og :11 r:ksadvo Leor; Fr. RieberMobo med krav om st_emgere reaksjoner for brudd på Vi1tlven og med forslag om forbedronger avv:tj,, Og recelvere. Baktrunner var de ser.ere års avdekkong av grove brudd påvti tjoven n.h. o. alovl_g jakt, srezarer±ng et sal; av fredede, to: dels truedesårbare arter.lovbruadene med forte ikxe sare e reelle_us 58 mc: erttelre arter, mer, ;a dessuen stor citonono ss cevons t to en4elte Preparanter og deres nedrrejpere med si_fond risu<o for å slo straffedomt Der Ola videre :est på at e:terfcrscrg averidel aktuelle saker hadde evdeç store mangler ved de: aktuelle lov og retel verket. Selv cm cet er ulovlog å fele og omsette fredede arter. er det lovlig å czrsevare sloke neofrosse.o tolstand eller å etc dem ferdir utstrppe slike tolfeller er det colct:et_ oppgave sevose ar etere tar g:qrt noe titti; Her må bevosbyrde for Draparanter rivor ran orsa etterl:,s:e et merkeregaster Vedrsrende regelvertet for ontort av dyr col Norge, tar foresellige forssrcf:er utaangsru fcrsk:elljge hensyn.?orssr:teme nå derfor samordnes cc onnfsrselstjiatejsena nå Onnenolde artsspesifikasoner tidsavcrensjug Bare et betydelig sserpet lc n ers cc utvodede strafferasser kar. stoppe uiovia:a%r Preparerma cc sal; av dyrearter.1 dag er risikoen for i cio tatt liten, en eventuell straff er uhort mild i forneid til de Konsekvensene denne vorxsomj,erefl har for vår ville fauna sà lenge det finnes et marked som e:terspcr de aktuelle fugjer og dyr både c Norre Og utenlands. Vioer om at det på denne bakgrunn snarest tas nødvendige skrrtt for ajctivt oegrense denne form for mii:okrtm:naiite_ heter det til slutt i brevet. Nyr AVSASSFCRSKRIFcEH rom BELER. I vår høringsu::aeise til Vegdiretoratet sa Vi oss stort sett tilfreds med D:rextoratets _ crslag til nye avgassfcrsrf for oer.sin cc dieseldrevne biler. vi anscet imidlertid å skjerme kravene til N05utslipp. Vi ba ogsa om at det de Innført skerrede avgasskrav for motorsykler og mopeder, samt at mulighetene for ettermontering av katalysacor rå biler som i dag kerer på blyfro bensin, ble vurdert. 14

10 en henvendelse fra NNVs landsnote til kystkommuoene i vestfolj Oslofjordområdet som et aiternat:vt natur og rekreasjonsområde. ER AV IlA POVRADO? DO Om et klart standpunkt not en liberal fort:.knong avforsr:ftens aommuner å få opprettet rene turtøvper for sncs000tere under å mener Do befarmnc med re;resentanner fra Drrektoranen for Statens verd:fuil flelloarsaoo ratne Ventes mnnenfor atdsplaner annebærer stor skocsrnrlvemplaner i. f;ellskrc frrele;;es fvlkesnannens nmlo Forbundets syn oà forvaltotneen an fjellsxocen ble ocsi droftet i tct reglene tçe får en restrukto: oenanc in;, v:! det seofore et terror, de forste soknadene on opprette se ay fisael o;rer etter ta presosterte at den serorzn:ng som er Inntatt for sas somrnuner I flertallet kart skred avn ve soknacer ren krav om den samme I uterale trlknonoen, feseniser henvendte fornunnet sec tol stl monisteren ned krav UTRULI ÄG AV LANDSFORSXRFTEN FOR McroR:SERT FRDSEL I UTNAP.K. Iordrrorns, :kxe skal åpne for yttere. irere otvideise av det zara;raf 2. tednola av denne ara;rafen forsoaer ni flere I Drevet t: o:l:overnm:n_a:erer. voste NNV scesoelt til skudd av at de: nå karascteroseres Som nvtteaortna. en Kommentar t:sft s forslar oz fors:r.ufter for rijeofer ge satterter. ga fortundet uttr çk for at kanten mot njoo:ftene av:ksclv. kadn:un og re :vr:;e zr:or:terte to ::ørto tene. ur mer<attt 00 taeoror_ C mr Diotter_er ville være et viktig instrument for kommunene i dette arbetdet. I en attalelse tzl Regier moren tok forbundeta lenosmete sacot avstand fra vår nåværende skogorukspolitkk BEvtONO Av Fr:LLEARSKDGtN. :nnsatsen forurensn:ngs to trodu::taon trol loven t:l å forsere pår for trept. V: Da derfor SF1 oruke alie nem.er vecgraftse omradet for s.ix rekreas:ons:0010v. Av ner kcnorene nerknacsr <an ni.a. nevnes: ter Qdelsttnaets behandlinu av de nye realene 551 vurderte :nnsanu:nosplikt for zatoeroer i samti:ce alle oat:er:er saal seples mm p.;.e. stnxinnntldet), om for asajoamslao fra tannlege leggingen. I uttalelsen ble det tl.a. pekt på at kystsonepianer tiltak for å bevare fet norske ku turlanoskapet. Spesmelt viktig og ruristanlegg, mi hensynet til Eellnarstocen heretter til I scren nevdenener mc sare svart frrs:knmg plukinorst nå vurderes innfort spesmelle forarifner for fellzar sonen 050 nevde eter nedner fra den kimnatoske barsenc sve Imaesimo revurtermno av tuskudd soron000ene til vet bvggrnc ro drmft:ncvereli;zende og vanskelig terreno. FORSKF:FTZR FIF M:LJØFARI:GE som fare for rasering av fjellbarskocen. samband med planer om ovgomn; av tekniske arzerg som b. senren etter skoclovons raracref I eiler bieonnzsnozsn tillates. vernavdelmno tml uttalelse. leages langt Større ve,tn. aniedninn det europeiske uturlandskapsåret sendte forbundets for sars.(ocreservater. Landsneten krevde bl.a.: Skoger, samt ut et eget sem:nar nm fjellskogforvaltninc som ble registrering av hva som er rgen av representative kultunlano landsmøte en henvendelse til Rec:er:ocen om å trerre eter.tte Ellers ba vi Regjeringen om å sette i rang en landsomfattende var det å ta dette nenavn for ove samband med der. lopende avholdt i apr:l ra Skocbrukets kurssenner på Honne i Ein. utform:oger. av3ordbrukscclitmkken. VERN AV KUITURLANDSIAPET. kontorer. korrojuner, skape typer. Almenhetens truk av kvstsonen rnàtne derfor pr:oriteres i plan ble det otpekt som er. o;sgave av nasjonal interesse å bevare BRUK OG JERN Y VESTFOLDSS7STSCNEI. at 1 6 rj at tr. Sarlig I Det krav vansett ti brorr 0; rrensen Da

11 en uttalelee Dorektoratet for aaturforvalin:na i nars VNV Errraområdets nas cnaa sa Un;ernasortae verneverfoer V slottet oss 5_ntb sett tol fet fremliate reservatforsiao. lpesieit oe,ercet fl at innsoen Faren Feroset nåtte <omme med. yr ndoekte også at der svrt;e cv Forras nedslacsfajttkre attte utsettes for tunge nrrer. LANDSPLANFo VEN AV ASKDC. Sarsacsuc.alcet, oppnevnt av N:l overndepartezentet : la mcc frar cm mnnsrsll:nc. På forhånd hadde såvel vernesrdenm skorerersoden 0.5:t anleonong trl å framlegse sone for.:valvet. Strer dette trer uoaroei:et Norges I;ac_rvernf:rosno, :;cr;es Jeger da FosKerforrund, NorsKe runar rart noveisvnspunxrene var fl;.: Sare Alle cc Verdens l;aaurfond en felles zresseneldona det rest omfattende altarnatovet ar akaestabelt og eansvar res :zrzes forol uats ser ls avfru.ndtlandrspzrrten. de rer rr_ator_e_=_ tette tas ren. enn 1Jan: tre oeoorte sett I I Sooncrrnasorran for narurvernrnvndaoete,e har NNV avgott en fvldig o:talelse vedrørende østnarka :andskapsvernomrade ca kauscrzar<a recervat, lorensicog, ai onaen og Enebakk kommuner,,çersnus V:oere nar et forslag tri vernerlan for strandomrider i Frnnmarc fart forbundets stotte. Flere nye områder ble fredet og status pr er: Kategori antall Areal km: % av landets areal Nasonaltarker 16 3,12 Na:urreservatsr 835 3,21 Zardsearsvernon 62 0,91 I oslleor emner I4naturntnne sa 55 andre områder fredet etter naturverolova, til sammen 62 sol. Fcr ctganasdurlsr for Prosentoereonongen er nyttet kn2. Verner:anensDr±a_rrå. sa rnine for erstatn ;sutoeoslna Der rette ellers,ç<e.ceves eraratnons for vern 5, 5 ratsorunn De res: vernevesare områdene màtoe onoddelsarr gos drtcdsz vert. DynEt ;, mv: :0 DSKE bernnelony oktober sendte departementet Ut ta nor:ng 5V5:ft_SrIE.D.1960). cmrar%jf V Mr7P tv fl_flç; rot Avisa Netsonen unne den :1.13. opplyse at >1iljrverndezaremret redde orrinevn: et ut;ai; med rerresentant_or fa Dandbrusscezartementet, M:::overndecartementet sant Ekc;ererboroundet ca 3,cocrruksforen nzen av 19B0 red nandat å ;Dennomgd nele vernenlanproolematjkken for å oppnå ad fleksorie endelige issr.00ger rom mulig. Forbunoer reagerte omiddebart ;å sette utstill ved å kreve ä bli ned i et sl:xt utvalg. Dette ola imøtekommet ved at både nærongs og natsrvernoranrsasjone.e fikk sete. Som felles representant for DN r, NJEF on NNV ble El1en Sirpitte Ebrono Oppnevnt. farnc:oo de NIP? oajoudt representasjon i det regaonale carskog utvalget for LdrNcrge der Arne 4oksnes ble oppnevnt) 3 I Innledningsvis uttalte NNV folcer.ce: Forslaget er åpenbart en rolge av at opptrettsnærrnaen skke har lyktes i å hindre raserlanding, smottespredning og skade rå miljøet onkrong aneagene. Norges Naturvernforbund har fulgt denne utvtklingen red stor uro. Konsesnoner ble tidligere gitt både rundhandet og ukritisk, og kravene an konsekvensanalvser som ledd i en føre varpolatikk, fikk oftest vike for kortsiktige økonomiske rnteresser. I den foreliggende situasor, ga forbundet forslaget cm srkrungssoner sin støtte, men pekte semtadag på at de negative erfaringene man nadde når detg1aldt oppdrett av laksefisk, måtte konsekvenser for opndrettspolitikken også når det gjaldt andre faskearter. Uansett måtte vernet av volle, livskraftige stammer og de genetiska ressursene disse representerer. prloriteres. 15

12 se en strenge NDSPZACN 7CR Fr?VALI NINc AV SJORN, jtnv cc tv NORGE. D:REK7QRATr 7CR NATUnFORVLTN1NGS FORSLAG TID NYE FORSKRIF7ER 17R ABSM et orev ta: Malovernninasteren i ars, reacerte forbundet rnec seutfelse Dc bekvnrrnz på at Daretoråtet for naturforvaitnrnc et forslag til ;e forsarafter åznet for lisensakt rå b:mrn og arv, ca at gvndarneter: ral å utsoede fellancstallatelaer Pä 05 nivâ. cc ilv blir de lecert fra Drrektoratet tal fvlkesman re uttrvc for sitt oranatpaelle art som rår ut på at slik mvndizt,et må tillarge er stadja nevere ortar. i statstor valtnanoen jo større farer, er for at den at:elle arten kan dli utrvddet. Ettersom de artene det her dreaer 520 om er truet av utrvddelse, ti! rels syært såroare i var fauna, krevde forbundet at derartacenret korrirerte forslaget. Dtreatrratetf:rna_urfrrvaltnnr to,: inidlertud akke r,ensvn til disse svnsru<== I et norincsfors:az Som 0.2 sendt ut i desemoer foreslo Darektoratet råae ltsensa4t oä bjern cc arv og belegeruna ta! fvlkesrannsnava til utstedelse av fellingst:l latel ser. Den 17.7 ble det skutt en ulv I Encerbal. Jecerep, hevdet at han nadde r.andlet a nedverge Sa.çer. utloste en onfattend debatt oassemedus i Norge og Svertge. I et brev til statsrfliriaster Gro SerIen Srundtlanc datert 27.7., <revde foroundet at den delen av nodverreparagrarer som g elder fare for dlreate angrep på oufe cc tarrein ble revurderr, oari sett nye resultatet av Polatletterforskninge. I nevnte sak måtte cli. Samtadag oa foroundet uttrvex for forskellige alternative lzsrzincer til enaring av lcvoestemme se.. I en pressemeldang vtkk forbundet senere sterkt ut mot en stor tlngsrapresenraqt som etter frbunders mentng nadde uttalt seg direkte a strid ned hva Norge har råtart seg ved å undertegne co ratafisere ternkonversonen novemoer sendte )DpJ, sammen et1erdens i4eturfond, vare Povdvr or Dyrenes creningen Seskvttelse orev et I Raksadvckaten:tvor det ble gatt uttrvkn for bes:rrtng over et etterforskningen i ulveea,aen gux svart smått. liko_advokater ris derfor bedt om å ove innflytelse med sakte rå fortreng sa,<er. 5o :...r,, c::?tao ;c AV vcr har fulgt om etnetadligere krav ot at gaura får et bedre vert. I brev tul 4:ljrverndeoartementet dacert 7.3., ola det Ledo rt at gaura 5 naresr ;ts ten Larne farvaltn:ncsmessire Status som 05cm, erv cc clv. Dette vu I le i sf fall innebære at e!l_c ootere a, s tter Diretcratet. :ces_e_.ra Forrundets beerunnelse tok utranrspunkt : vår mangelfulle viten cm gaupas ojoloca cc bestandsforhold. Når det samtidag foreligger klare andakasioner rå at rauoa er tilbakeçana, er det uforsvarliv å oprrettnolde ren nåvrence axtoronanc., het det bl.a. i orevet. FANGST A GAGPE TIL 5CRSKNINGSFInMAL. Forocmdet ner uttrjat t:lfreomnet mcc at forsknancsarbeadet når cet gjelder gaure er untensivert, oia. ved radiomerkina av caumeindivider Sji, radacmerknr forutsetter fangst av levende caupe, Da fotbundet tar reagert rå at det kan vare brukt metoder vet 5la fanast som er uforenlar med de etise krav som stilles Vtltlov ro dvrevexnlov. Ifir. pressen var en raume så sterkt s:adet på crun. av en teknase sva.at ved er stålwire på utstyret at der. lr.åtne av! Dccc. Fcrrundet har derfor gutt uttrykk for at cet er av den arerste betydning ar de metoder som forskningen oenvtter seg av ikke kommer i vanry. 10 ( I sanbanf ned den vtrussvkoor som ner et ikvstselbestndene I oager ra:: og Kattegat rå scnsomoeren, oa foroundet FuaKeradepartementer ta inatiac:t at kyatselbesenuer ble r:rsvartg registrert og cvervå:.:et Iget d2t. le erad lert Sc arne_c mel,cm forskerne.e oerorte anc ror snarest a ta bra.çt a_arne årsakene til svadompen FORSlAG TID FORSERIFT 0)4 OPPDRETT AV KJCRTEV::T::N:4REGNIUG I stn uttalelse ga NNV uttrykk for ster:o bekvorang over utviklingen når det gjelder cgrdrett av dyr u :nngierdtng og viste eksempelvas tal oroblener som oelsdvrnarlnger. nink) og havtruksnar ingen {laks) har medfort. Det ble vtdere pekt på alvorlige mangler ved vårt lov og regelverk og gjeldende for valtnangsordninger som etter forbundets mening nå måtte fcre til, samordning og forbedrang av lover og regelverk vedrorende ommersiell utnytting av valle dyr i inngjerdaog, uansett onsesjonsvilkår som best multg si:arer at ekologiske cnsekvenser og dvrevernhensyn prioriteres fremfor kommersaelle, opprettelse av ett ansvarlig organ for forvaltning av slike saxer. Fcroundet bebudet at man vajle reise denne saker overfor Regjeringen, og motsatte seg derfor at bet ble gatt nye konses 2oner til oppdrett av hjortevalt for lovverket er samordnet cv forbedret. Selve forslaget til forskraft ble kommentert

13 Samlet plan. St flertall i komutaen ;tc< som recerungen inn for Stort:nget,nc_ NNV et rrev t:l ane stzrt:ncsrezresentante_e l:over_cte utsatte enn rehandlung av stortnngsmeldincen t:l våren 58. Det vest.cntroverstelie meldingen var flyttingen Våren 1387 la Reger:ngen fram en sttrttnzsmelding om rullering Drevet datert 30.DS.) tas det Cart avstand fra planene cm å Szmmunal ot nt:l:overnaomltaen fram sin innstil linc cm Storttnyet utsatte oenandllngen av Saniet Plan tnl hostsesionen. I frrkant av stortnngsbenar:d:tnce arrangerte NOV sammen ved de andre Sno orvanrsascoee efl peor om Lcmsdaisvasedraget å flytte lrnsdalsvsssdraget til katecori :. PåNNVs landsmøte Rett for krniteen skulle legge fram s:n innstullingen for av Samlet plan for vassdrag. Storttr.gets kommunal og 4. rn tta tcnsoalsvassdrage tn atacoru :. av Lcmsdalsvassdraget fra ategcru III tul I. SAMNEr PlAN FDR VASSORAG Jfr. årsmeld. 1987) ENERGI la J il. :unl o_e det vedtatt en rescusicn som tar avstand fra vassdracsvernegrupper SAK sendte NOV en nytt drev tnl draget ble t:lkjent seksmålskompetanse. Ellers var resultatet far lette med begrunnelse de store verneverdiene som går tapt cv st Helt må tampen av 1987 presenterte Statkraft sin subsidtare plan ielf;ord 97. Dette var det var oen trede Utrvqcjngsalcernatjye_ en eventuell kraftetterspersel kan dekkes på en mer n:ljovennlic som ble lansert for Me1Éoro. le to forv&ende aiternatjvee ole vassdracsvermegrupper :5A1C sendte lite cc enern udepartetentet for utovgg:ng av Melfjcrdvassdrazet oà 3altje1let, såkalte fnrcastet p.z. a. nennoldsvus ocnrmt cc naturvernargurnenter MELFjCRD stnrtnrgsre;resentarte_e (13.11i. Drevet ola representantene reajertn;ens forslag om flyttung. Etter storninzsbehandlnngen Sammen ned Samarbendskontoret for fr:ttstående svtcmsdalsvassdracet. ocofcrcret stemme tul i not flvtt:ng evl.tmscelsvessdraget til katecor: I. fli tros for dette vedttç Soortnnget å stotte ble det sendt ut pressemelding fra NOV nvor vedtaket ble et brev som ZNV Dc Samarbeidsktntore tior frittstående JERNEPL;N IV FØR VASSDRAG kommentert ble det tatt avstand fra enhver utbygging i leifcra. søkerne hadde retat not staten v/olje og energidepertementet for å få k1ent departementets vedtak om tillatelse til å bygge lz.nja vasedraget. Vec utcangen av 88 nadde kom:teec fortsatt tkxe lagt St.croz.nr. 132 for ). lprtsos:sfonen ster Recjerincen energltepartenentet Om 4elford. Etter tøter.e sendte NOV sammen en r ae s ce bar bc_tr a t n _l Statsi 1steeble det på nytt tatt avstano fra utnvvgrncsclanene, cc det stortlnceprrpcs:sdn for utrvgr:r.z av 4elfcrdvaasdrarer tul utbygging såsant det <an iz1umenteres for et kraftbehov. Frkeasçsjcnen 5mev Salof3ellet redde NOV moter met Sammen red Samarbendsrldet for Naturvern saker {SRN Og cc langt rtmeligere måte enn ved en Melficrdutbygcinc. Ener;: og :nduetrtxorniteen utsatte sin behandling av pulitisa ledelse : >:ljovernde;artenentet og 1[e og ielfjcrdutnvrgungen er acstnadsberecnet tul, til ftreslltt i rruke de 1,7 tulluarder ortnene som :zorvaltnungstiltak unnenfor f:sertnar:ngen. trocos, snonen oni nesten sendte NOV encpzrnodnun; 1:1 Dro :kaa g: sonsesun ftr ;tnvr;:nc av Melford fram noen Innstilling, men den v:l etter all sannsynlihet Et rledelug resultat var at Informasjonskomiteen for Gaulavass tnnt:l det foreligger rettskraft:z avgcrelse i saken som sak KRAETLINJE MENHADKEDALENSKEt. foreligge må nvåret 89. verneplenen for vassdrac (verneplan Iv). utvalget tar s:kte på å arbeedet ned araftl:nta. På vegne av saksekerme hadde h.r.adv. Ketil land satt fram beclær:nr cm å stanse anieggsarbeidene ttl C1a cc energldepartemenoet, hvor det bl.a. ble understreket NOV folger arbetdet tul Meilpujst_uo.ajget nove. Hesten35 f:k vessdrag med stor mages:nsapas:tet. NOV brev og energtdepartementet tar satt ner et utvalg Meilcuist verne. I denne liste hadde utvalget reservert seg mot å verne leuce fram forslaget t:l ny verneplan i form en NCCrapport i prosessen har påskvndet utviklingen fram mot en praksis hvor den konkrete saken nedslående. Det er likevel dekning for at forbundet :kke medhold i den saken v: hadde reist sammen med tnformas:onskomateen for Gaularvassdracet og tre orunnetere Ved k:ennelse : Sunnf:crd nerredsrett den 3. mars 1982 fikk NDP. se en ltste over forslag til vassdrag som utvalget ville utvalget som skal erbeice med den sannsvningv:s s:ste at vassorag ed stor macasinrcapas:tet må tas ned u vurderinaene av vassdrac som må med : Verneplan IV. NOV folger opp dette MaukedaleM mot Sogn og Fjordane Energ:verk for å få stanset ugvldag, jfr. årsmeldinga for seknacer e, kraftverk og kraftli.n ter sees i sammenheng. 22 arbeidet i Re slutten av virsesfinen leneeunn fram

14 NORDISK SAMARBEID OM VANNFORURSNSNINO. fra enertimeldannen er det dessuten s:onal on sea selv.nnebærer flere års vekstreserve, selv med den fororuks l Wh. /ed å utnytte nare en del av dette talleco til å ta ut er. da forste rae samband ted de Flere canger løpet av året ommenterta NWJ damene om bvcc:nc oppgang som energ:meldincer. sxasserer og selv om den effektivt mye som 10 :Wh sterre enn de rfftaeile tallene vtser. Dette i Produxscns(aasuteten dagens elektr:sitetasvsterr kan være så 2. eaier:ncen opererer ned et In er.orotens:ale ni 30 del av overkarasateten I vann.craftsvstenet, kar, all ventet I. Dpplysnrnge_ fra Energtdata tyder at den faktiske to soknadene fra nennolds;us Norsit dro Dc Statkraft. tolgoengelive reserven skulle være mrndre enn 10 Wh. forbruksvekst fram til år 2000 være deket. : hove t.l de at forbrux i kra±tkrever.de industr: hr enda mindre, 3. Statsm:nasteren nar proslamert at stasul_sering av 4. Det er uakseptacelt for Norge å o.<e utalzretavco2. Dette er for 2060, rå den nåten at forbruxsvesster. blir dempet mot null rå kvenser for dem energlrolitlske stratevien i årene som er ic:en energifororuket i år 2000 ar norss politikk. Dette må få kor.se rasskraftverk, ser Staten budsettere det som trengs av mdler elektrs;tet enn det som dag er uto;rcet to under utbygging. utviklino er mulos, onsseli; og lorinson uten produsere ner slutten av 1996tallet. Naturvernfnrsundet nener at en slik 5. I steden for I Investere over I mtll:aro 1931kroner i ti. organasatoriske, tekniske og økonomiske tiltak for å v ner sesundere arvunenter v eq fcr_ j diskusjonen omkring stimulere fororuksdemring og det som eventuelt trenas av vårt enokrntensaale omstill.ncsrer:den ut dette humdreåret. et selvstendto argument not gass:<raftverk i vårt landf. i ovgging av gasskraftverx, kar, nevnes: ForenIngene pekte I brevet spesielt på behovet for å få etablert altertatavene, henvendte NNV Seg tl Mtljvverndepartemefltet OÇ Da vassdragsloven, hevdet vi. videre påpekte Vi oosâ at de planlagte tipesrng av at osoelternatlvene ftr ny veg mellom Ulven oc Rådal inngrerene måtte behandles samsvar med plan og bycnings lovens ville medfare uakseptabelt store inncrep det varig vernede Etter et Berger. fvstyre juna vedtok å holde fast på ost lilslacninger. representerer en reell trussel mot alt Luv elva, De samme foreningene, som samlet har en medlemsmasse rå en verdensomspennende konvensjon not havforurensniflg fra land sommeren 1938, sendte de tre naturvermortanisasjmflefle i. Danmark, Sverige og Norge en felles henvendelse til Nordisk RAn med fig. sendte også en felles henvendelse til FNkonferansen i. Oslo i I mars henvendte forbundet seg til Hordaland vegkontor ned vassdrsget. Dersom vegsjefen valgte å holde fast på drsse t EITSCSSEL NOT oselvvass:naget. HORDAL2. sovresmektene velger å bygge slike verk, må konsesvensen være stopp nye çcnsesoner trh kontroversralle vannkradtverk. eventuelt gassxraftvers må <ores som såkalt torpiasaverk. oruk av gass tal kraftformål må kompenseres av en oeparteitentet om a grire rnn i. samrand ned tilslammung av etler;ort&.va z.r.a. tipping elva avtunnelmasser. e,oet_or_ c _o case a at se 5jc.e _oe _t r te tilsvarende mindre brennang av olje oc kull. alternativene, måtte det også søkes om tillatelse etter AV ttlefr9d J den om å ta saken opp til behandling. TtiFJCRDUT3YD?GA bestemmelser. og BYGGING AV GASSKRAFT ÆRK. av gassxraftverk Norge an oppsummeres slk, I samband med algeoopblomstringen langs ol.a. Sørlandskysten reduks;cn i utslipp av Nhcldige og 80% reduksjon av sart var i. strit med for utrvggingen. juli om oppfolgng av Brundtlandkommisioflems nnstalling. fosfornoldige naringssalter til vann unnen Eventuell Et IIISZANNINO saserte krlder. krav: 50% Dersom e I.: i en nenvenoeee rl Slilioverndepdrtemertet i juli ca NNV vare novewconxius:oner for umot ovcgtnc av sluke kraftverk

15 4: ( fordel tspoztkx som rare vil ake de alvorlige mtljecroclemene landbruket. Flertallet utvalret legce rzz nli en ;nmtexts at miljos.cader av det moderne landbruket, md effakttvttetsxravene SJERKHCLTUT TALOETS :NNST::tING. For å få oukt ned forurensflingene oc en rekxe andre alvorlrge til nærtngen senkes, ikke neves, mente NNV. Konsekvensene av er: nenvendelse ttl Stortingets utenrdks og <tnstitus:onskomite gode forutsetninger, mens nedlevgina vilie en t,çenze trussel 1ag v:lle etter Etrrundets sosfatning bli Eanuar, stottet forrundet et fremsatt forslag fra Eie Funder et enda ter onsentrert ta scestalisert landbr: tmråcer ned landbruket i dac otr:r ned, uttate nv en :cnmentar oli 5:erknotutval?ets tlirid.ncier retyr lier frrurensnzng fre Forsttet omfattet bet sa_s utno ennatsvrtnsuppet blitt gatt uten at har:ngsinstansene var blitt titt anledn:ng t:l Revoer:noen å olilate at utsltpcene 5v forsurende nitrocenoksider I novemaer 1521 sokte Norsk Hydro SFT om uns:iro av rorekaks cc ken:al:er r semsand med 002 ;vgrng og drrft av Tro: Idsltet cc Dette :nnebærer en okning på bortimot 20 % i lopet av de neste Recoer:ngen nar :gen Orloritert er. unemnet utvikling sterkt I en cornmentar t;l Regrerinaens NOx,eldinc fag vann og lonet adcanc til I få disse rettl;netene provet for dom ISLIPli AV NVTRCGENOKSIDER NO. jsolasjcnsmeterialer enkelte spravbokser og noen typer emoalias]e på vårparten utarbeidet forbundet en såkalt ozomootkottl _ste som Av produkter vi serlog påpekte som skaoelige!orozofllaget, var samt:dig som forbundet oppfordret til ootkott av d:sse bestemte..çcmmer til uttrv:.lk I NaturvernlOvensfortålstaragraf. Forslaget Fleiscner cm en Sv paragraf Il) A irrunnloven. CTHOLDENMETSPRINS?PE :NN G?ZOTNLOVEN. g0erkboltutvelgetsrors som en forlrukeropptatt organisasjon og skaffet NNV mye good atvalrets istiliing. fastsio dessuten :ndvtdets rett tul ren luft, ren jord og rent OPPFORDRING TIL OIKO 2T AV OZON DDELEGGENDE PPODCKTER. fikk store nedsaoppslag. v: satset også rå annonser forbundets ozonkampanoe ble meget veavkket. Den marxerte NN. Forslaget fut. kxe tet nodvendlge flertall. KOMMENTAR dagspressen. mot utrtantene. og produkter som inneholder bestemte lcsningsnldler. NORSK JORDERDK stolene. produkttypene. fremmet vi forslag t:l gode alternative wiil og nye medlemmer. produkter. fra norske Kilder blir tonn 5t:rre i Ir 2000 enn i dag. forureosende blltraf:cs. framior teit nodvendive tjltax for å trygge våre barns I ivsm:ljo st naturens eks:stens, ne ldet >NV. KJ!MIKALIEUTSLIPP FRA DLJEVIRKSOMHETZN I N000SJØEN. halonfylta brannslokningsapparater, noen tyder pastca5ert som som Oseoergfeltet. arene. aprtl DJNV det som en falitterklarina av karakteriserte en uttalelse ttl SFT pekte NNV rå at Isecergområden sentralt rå V:xincnan..en er vtktiz for alle stacer : f:asens l:v ot at det holde kontrtll med :<cnsentrasjonen cc eventuelle effekter av det SFT s svar t:1 oss tie det bexlacet at utsl:cnst:llatelse var selskapet Philizs; f:;tç klarsignal t:l utslizr far grfti;nets kontroll med utslipoene av kjem:kalaer fra oljerroouksjonen på oljefeltet Tommeliten, kunne forbundet ikke akseptere at cle an annen uttalelse til SFTtn_tsli.pp av vann cc metanol fra derfor måtte tas spestelle hensyn. V: na også SF r om spesielt Forbundet påpekte at det i dag ikke er god nok internasjonal komttnentalsokkelen og at det neller :kke finnes noen full stanolg oversiçt over niljoeffextene av slike utslipp. oc nedbrytoarhetstesten var blitt utfort og vurdert. KontInuerluge utsltpp av såkalt nvcraul:x.,ole. å kommentere valget av kem:kal:er. ole lagt drar i

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen Sak 8 Arbeidsprogram Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er uendret står uten formatering Redaksjonskomiteen har bestått av: Øystein Solevåg (leder,

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Miljødirektoratet. Oppdal 3. september 2013

Miljødirektoratet. Oppdal 3. september 2013 Miljødirektoratet Oppdal 3. september 2013 Dette er oss Forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet Etablert 1. juli 2013 Om lag 700 medarbeidere hovedsakelig i Trondheim og Oslo Foto: John Petter Reinertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Fra skytefelt til nasjonalpark! -

Fra skytefelt til nasjonalpark! - Fra skytefelt til nasjonalpark! - allianse mellom naturvernere og samer gjorde det mulig Biomangfold-konvensjonen urfolk forplikter oss til å ta vare på Derfor har Naturvernforbundet akseptert og foreslått

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Journalpost:14/39669 Saksnummer Utvalg/komite Dato 124/2014 Fylkestinget 13.10.2014 215/2014 Fylkesrådet 19.09.2014 Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Sammendrag

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog.

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog. Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5915 ARE - VE - AT 16.05.2011 Arkivkode: Dire k toratet for naturforvaltnings 2011 tilråding om

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill NVE nve@nve.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 27.05.14 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), NJFF-Sogn og Fjordane

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Til stede: Ola Breivega, Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad, Silje Solheim Karlsen, Magni Øvrebotten og Tora Aasland Fra sekretariatet:

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Nasjonal marin verneplan. Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet

Nasjonal marin verneplan. Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet Nasjonal marin verneplan Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet 22.07.2010 Nasjonal marin verneplan - Lopphavet Sammenstilling av innspill Vedlegg til utredningsprogrammet

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25 Innhold 1 Innledning...13 1.1 Hvor for må vi byg ge passivhus og plussenergihus i fram ti den?...13 1.2 Et pa ra doks...16 1.3 Hvil ken kunn skap lig ger til grunn for bygg fa ge ne?...17 1.4 Definisjoner

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier WORKSHOP RØDREV 2011 Nina E. Eide NINA HVOR STOR ER RØDREVBESTANDEN? Foto: Ola Eirik Bolme 1 Gruppestørrelse e Le eveområdestørre

Detaljer

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1?

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Finnmarks situasjon i 2004 Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Det tradisjonelle fisket er av nasjonal betydning både som ressurs og symbol Selv om mye fisk blir fanget har antall helårsfiskere falt

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer