I-. I uj. ti: w 0 L1 LI) ab;

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I-. I uj. ti: w 0 L1 LI) ab;"

Transkript

1 LI) I uj 0 zd 02 0 L1 ti: w I D I. 0 ẕ i w V) 0< oz 0 ab;

2 , ARET b_.a. artsutarcng, erkensorednino ;olitikerne. særlig grad skyldes dette a1geinvasjoner. lang Vern av naturomr r og forekomster s. 17 Andre naturvernsaker s. 28 orurensning s. 25 Dyreliv, jakt og fiske s. 19 og bestemmelser økonomi.s. 14 Energi 5. skogdodsvoptomer i ble. Agder og randelag. Vi fikk stadig De store globale truslene &enspeilte seg naturlig nok også i SørNorges &yst. Men også mange andre foraold bidro til den Faste komiteer naturvernforst&elsen hos den brece almennet og blant Salgsartikler s. 31 Norsk Natur s. 31 Nytt informasjonsmateriell 5. Informasjonarbeid s. løpet av 1988 ocolevde vi et riarlart løft I ;runniag for dvt nesvmring. Samtffir ble faresignalene fra mer generelle forståelse og Interesse: Det ble konstatert ozonlaget. Seliovason på?inc.nartskvsten også våren 88 tragisk nasseced av sel i våre nære søområder i sør ga vitnet om fortsatt ubalanse i akosvstenene i nord. Og et mer entydige signa_er om den faretruende neqbrvtio; av avrge celer av verden om B. NATURVERt4SAKER: INNHOLDI 10 Den økende forståelsen bidro til en markert økning av vårt eksstensgrunn_aq er truet og at noe effektivt nå geres onolocen stra.tnes, stado.r flere fnrstar at menneskenes og ødeleggelse av regnskor stadis ter alarnlerenoe medemstall ved årets bec;nnelse til ca van årsskiftet. Deroed er f:rrundat Dr. i dag medlemsnessig Aitviteten i or;anisasjor.er. oce zennom hele &ret. rive oedverden er også en følge av vàrt internasjonale ansvar i Selv om indusrriforurensning og forzrukerrectet mil jovern stod høyt på saksiista, arbeidet ogsd organisasjonen sentralt med cc perspektiv tilsier også at fornundet gradvis blir ner roet og sterkt I forbindelse med forslaget om en landsolan for mecet stert re :or saa_t ;ororerrettet ni øvern Sarl_c En viktig negovennen for foroundet i datte året var at vi fik av dette faktum, var et forhold som NNV fremholdt med styrke i atv&klong Våre spesielle foroliktelser som mønsterland, i lys en ny generalsekretær. Det er særiig dans fortjeneste at V i Mil jøverndeoartementet, og bicroisærllg grad til den sterke Kamoanen var meget vellykket. Den skaffet oss mye goodwill viktige såkalte lassiske naturverosaker. Vi markerte oss barskorreservater og også I ciskusjonen omkring fonaitningen veksten i medlemstallet.generelt var det stor interesse for løpet av siste halvår klarte å markere hele organisasjonen vett ble laot oé stoffer som har en nedbrytende effekt på kraft av ha lederen for Verdenskonmisjonen for miljø og internas:onalt rettet. En slik bevisst åpning mot vår Nr. 5 farlige virasomhen i løpet av Aret. Det globale enhver sa med internasofle perspektiver i li,çe sterkt som vi var i reordåret l9?9. loallag ble etablert I fra rast. det Natunernforoundet gjorde, og informasjonsmateriell ble ozor,laoet. Forounoet oopfordret til boikott av navngi:te produkter og foreslo også mer miljovennlige alternatver. olant vanlige forbrukere og også bl.a. i da spesielt ulven. soredd i store 000lgag. cc av våre rovdyr 12 Med lemsutvik 1 ing s i otganisasoner 5. Arbeidet i NNVs komiteer 5. Organisas onsarheid 5. Landsstyret og styreutvatget s. ÅRET 1988 s. C. INFORMASJON: NORCSj NATURVERNFORBUND: Å. ORGANISASJON: Forvaltning Landsmotet ) orounrlets samarbeid og representasjon i andre III 22 7,. Naturvernforbundets fylkesledere Sivile tjenestepliktige 36 Sekretariatet forbundet var representert i s Oversikt over organisasjonerlorganer Naturvernr Jerngrepet

3 tt;afi: Det økende oncmerscmnet om natur CC ruløvert og vår foroliktelse til i ora.sis å forsøke å bicra tl lostng av orodiemene, odorde at vi bevisst valgte å satse. Det tar store forventninger til NaturvernfOround ts arbe.o mange vttice saker. Arbeidet ga da ocs& gode resultater og kampanjen niil;øvenni:c tcrnrtker ole en suksess. :nnteetene ekte oc5å, men satsinven kostet ot året gikk med reatskapsmessig onderskuco. Procnoseo fremover er lzidlert:d positiv med tanr.e pa nye inonekter oo videre økning i medlemsmassefl. Mer enn noensinne er det oenbert at landat trenger et slaekraftig mlv. i!020 landsmøtet ole avholdt cå Vindåelltunet Vestfold jun:. Det deltok ca. IDO utsend:ncer fra fylkeslag, landsstyret, Sekretartatet og ioviterte:nst:tuscner. Landsmotets novedtema var samferdsel og enerri. Det ble sendt ut 5 uttaelser arr: MLljohensyn samferdsetspolit:kken tevarinv av tjeilskogen Vert av kulturandskacet 3ru Dc art av våre kystsmr&der samlet :an for vassdrar lomsdalsvasscraget. Arscrcgrammet for vedtok å sette opp folgende områder som v;kt:ce arbedsocscaver: Van orurensninc/luftfrruransn:nm Stil ogitter Samt erds e Ser scaen. Dessuten :e ;ar.erafl orvan:sesionsoponyrgtr,c utsakt som et satsn:ncsområde ;?v:d :sc r5r rnsetlyinc 1955 NNV s landsstyre hadde i første halvdel av 1988 faqemde sammem setning: Navn, flke, tittel Valgt På valc Erik Solheim, 60cr. og Fcrdane,leder Arne Moksoes, NordTrøndelag, nesoleder Eirik Wærner, Oslo Frode Bekkestad, Hordaland Terje øtesvold, Nordland Hans Prestbakmo, Troms Sissel Dobson, Buskerud Ellen Sirgitte Stroms, Oppland Inger Marte Hagen, Natur og Ungdom Inger Ness, sekretartatet Sammemsetning etter landsmøtet 1988: Erik Solheim,Sogn og Fjordane, leder Enrik Wærner, Oslo, nestleder Sissel Dobsor.. Buskerud Frode Bekkestad, Hordaland Terje øiesvold, Nordland Ellen Birgitte Stroms, Oppland Anne Kongsgaarden, Møre og Romsdal frweriksén, Troms Ge&Ærne Bore, NatCcQglDnqdom : SD_ c Tom 0w. Axelsen, sekretariatet 1990

4 begge Personlige varamedleminer som ikke velges av landsmøtet: Fra sekretariatet: Inger Næss Fra Natur og Ungdom: Yngve KrIstIansen. Varamedlemmer i r kktøl Sarnrnensettlng for.andsmotet :553 Ert< Thorzng, Teemark : LIV Solemda, ore oe Romsdal :936 :588 Cerr Hvrstad, 1_erTronaelag :536 :958 Scalt Too.assen. FinnZak.536 :988 Arme 0rette 0uæver,AFar5ntIS Sammensetning etter landsmøtet 1955: Eruk Ttorung, Teenar :927 Anne Ulvik, uedtark :535 :590 Road Tobassen. FunnrarK :338 :939 Karen Jobanne Eaalsrud, Kortaand :538 :990 Anne Gretne Guever. Aersnus : TEEUrJAIGET. stvreutvalget besto En :andsrnætet 1938 av: Solheum, årne Mcksnes, EIr_kwarr.er. Etter landsmøtet har utvalget Destått av: ErIk Solheiir, sussel Donson, Etrik Wærner. Landsstyret har avr.odt 9 noter i Stvreutvalget har avholdt I nete I EnLrMsuTr I:c:NG2:: :938. Naturvert±orotndet hande ved rsakiftet medlemmer, mot januar. xeclemstalet for 1538 là derred like under den tidligere reotenoterrtngen for medleztstaz ved årsskiftet 79/80 noe som er net nevestemeo.etstall ved et krsskifte noensinne. Forbundet hadde i 1988 en sterk vekst i medlenstaliet. ved utcangen av 1988 var det narmere 6500 flere medlemmer enn ved inngangen av året. En så stor medlemsvekst har forbundet kun natt to år tidligere, i 1972 og 75 årene var preget av Store vervekaitranjer, og negre ganger falote et år ned en VISS nedgang i nedienstallet. Vi håper, oc har crur.n til å tro, at ve,stem i rned.lernstailet vrl fortsette i Antall nye medlemmer i verveåret 1988 (1/ /368) ble 6254 (ikke medregnet N&U), noe som innebarer en 50 prosent økning fra året før. Tre hovedkilder for vervlng må nevnes spesielt: Lokal verviug 2114 nye) har fungert atskillig bedre enn tidligere, den ser ut til at bedret aktivitet i lokal og fylkeslag gir mer verving. Venneweiug gjennom Norsk Natur (ca nye) slår fortsatt an. Dessuten har ulike annonsekamoanjer gitt varierende tilsiag, men spesielt en serie nå vårnarten om oson;rodukter (631 nye mâ kunne karakteriseres som vellykket. I tillegg kommer det jevne tilsiget som ikke kan spores tilbake til en enkelt kampanje. som vi neppe ville fàtt uten ulike former for aksjoner og utspill. Av andre kilder kan nevnes 3arentshavarbeidet (271 nye), cavemedlemskap (156) og cenverving av tidligere med1ener (:95). Dessuten ca havkezoa:jea 100 nye medlemmer i 1988 i tillegg til de 300 som kom til under selve kanoanien i EDLS4SMASSEN :938 Medlenstnllet nr Fylkeslag S3ov Pen Fem Korn Liv TOTALT Østfold østlancs,.e 8 ecol eri Qpp ZC Buskerud vesten Id Telemark AustAgder Vest Agder Rogaland vestlandske Sogå & Fjordane Møre & Romsdal SørTrandelag NornTrzncelag Nordland Troms Fnnmark Svalbard TO TALT 7t.andet Natur & Ungdom TOTALT KNV : :5: I 3 Do,

5 treke Nrr :D?CIZÀG. Det mat vert okt akt:vitet I nåde fylkeslat cc Ic,caIag led årss<tftet hadde Naturverniorhundet 143 lag, og ra. nye lckallag ett år. ANNET DROANISASJCNSA?BE:D. Felcenbe Itta_elser ble vedtatt: Natur og Unodom krever reduxson av r itrocencks:dutsl:pp. Handltng for Numedalsllgen nå. Fort osenedeleagende rasser i :iorce. Det har kommet ut 5 nr. evne_ur cc Samfunn. lalsettuncen for servekamcenen var 53 nye medlemmer. esuitatet IZCO nye. Natur cc Dnqdom mer i 1998 cl.a. jobber med folgenda saker: NNVNvtt. I :988 fler vi 5:01 ut NIVSytt et Internt neldzngsrlad for t:llitsvalcte i NaturvernfornUndet. Det har <ommet ut 5 nummer ja :nnehcldtlnfornasccfl om aætmv:teter : fvles og lokallag, secratar:atsog landsst /re;ianer. fljvnytt var også et v;kt:g kownunikasbonsmlddel under Fcrortaerkamcar.:enflcsten Fv I kes I ederkonferansen Den 6.l7. accust d1e aet arrangert en fvlkesederkonferanse med fvlkesledere fra hee landet. Her ole v:rksomr,eten nåde distriktet mo scntretd:sxutert. I t:llec; var det coså en strategtdebatt om framt:da og atfortr:ngene orcan:sas:onen. Ceneralsekretærens ca oraanisasjonssek.retarens besoksrunde i oropnisas onen. Hosten 1583 oennomforte generalsekretæren og orran:sasonssekretrnren en retse rundt:orranlsasonen. Alle fvlkaslaaene ble besokt. cc rå notene deltot også lca.lags retresentar.ter. Så notens za det oscutert strategi for Naturveroforbunset cv vanerelt oraanisas:onsardetd framover. kloakk nitrogenoksifer nusstur og trafiks t_l østsurora : et nert sacarneld med Europas Youtns forest ect:cn. AR8fEDET 3 FASTE Organisasjonskomiteen. Kom:teen avnoldt 5 moter fra til og nadde novedansvar for cennomfor:nqen av orcan:sasjonsseminaret. Ijosten 1986 de det opprettet en ny komrte som etarlerte seg cc la planer for arbeinet fraocver. jur:dlsk kom:te. JurIdisk omite har avhclft ett mote i motet ble komiteens arbe:dsfcrm diskutert. RedaKs cnskoinsteen Orapnisesionssemi naret. Sein:naret ola arrancert i samarbeid med Felleskamsanjen for jordas nirlje og atv:klina, og gokk av staoelen 9.LI september. Temaet var m:learoe:d : konnunene oc opprettelse av lokale m:lokommsjoner. organ:sasonsseminaret samlet ca. 80 deltakere både fra fvlkesoc lokallag, Natur cc Ungdom, landsstyret og se cr e tar ta tet Studierinaer. NNV lokalt, på fylkeeplan cc sentralt hadde.89 meldt tnn og g:ennomtort 20 studierfr.ger. NATUR DC UNGDOMS VIRKSO4flET i Natur og Ungdom nadde 60 lokallag ved utgangen av Det er en ekning på 50% fra Marlanne Gørv var leder fram til 20. juni og Ment Nyborg tok deretter over ledervervet. Det ble avholdt 7 Landsstyremwter. Dacltg leder har vert Ketil 3. Alstadheim. Natur og Ungdom hadde landsmøte 7.lO. januar og 36 lokallag var representert. aedaksjonskuniteen avholdt to zooer. r.mdsaxer på begge møter var oopfolg:nz av fusjons prosessen med Milonegassnet. Konlteen hadde ingen vesentlire innvendinger mot de forslag :11 saaarbeidsavtaler som ble fremlagt. Det ble lagt vekt rå at NNV fortsatt skulle stå som eier av bladet og fortsatt skulle vare ansvarlig for den redaksjonelle profilen og alle sider ved rtdsskrifteos drift. Konaceen foreslo nytt mandat for racaksior.skonu.teen: Redaksjonskomitaen skal virke som er rådgivende organ for redaktoren oro novedrernt.ncsluter far Norsk Natur under hen svntageo til NNV s politikk og bladets funksjon son nedlens blad for forbundet

6 Samferdsel. foreloptre!tenxeta:;sen! t rmtteer.s arzetb, er sexretarlatets ftrsq,,c ta I zvcre opp arrezscrupcen ti en tel vuttt:e feter. Komiteer. avholdt rare tre soter Araasen ttl der..lange av nusseoruppene tar for seg temaer unnenfor 1/2 kontormedarbe erstrllino. Av de mest aktuelle saker utval;et Ved siden av å få Dassert kosotemed lenmene nnenftr grupter de Noen av gruppene er svært aktive mens andre an er formel le, men ut fra sitt favielt naturlt.r sokner tl, tar sekretartatet srkte rå å opprettholde et bredt forum for troft:ng av NNV s lepende EorCaee: ble senere vedtatt av landsstyret. po.icy nnenfor aetore!t. ft. Y utveve av,omiteen forventes hvor medlemmene er tilg emcelize for rad. Dette kravet ble reist overfor f:skermvndichetene med bakgrunn i FtsKeridepartementet vedtok å stenge en rekke fjorder for siloe Ved flere amledntnaer har utvalget best myndighetene om å styrke forvaltning, og myndighetene mente med dette at nrljwnteressene desemoer ble rådet utvtdet red en tass; Direktoratet for natur ressursforvaltn.,gssa,,er, er etter utvalgets mening svært skjevt 5arer.:amavuovalcec flar I 1983 natt en?iov akt:vitet, fra kor,trollen og sk3erme straffen for å minske omfanget av ulovlig spestelt fre kvstbefolkn;ngen i NordNorge fått støtte for sitt ;k::v rurpe som vtl lage et utkast til NNV s syn 2å samferdsel ble det nødvendig I styrte kapasiteten ved kontoret onde ted Krav om plass recuierrngsrådet for fiskertene. rekke saker, bl.e. vedrørende miljekriminalitet i fiskeriene. overveiende flertall. NNv har fra en rekke politiske hold, og Barentshavutvaiget har i denne sammenheng engasjert seg i en krav. Saken har dessuten vært rteist to ganger i Stortinget. Drundnlandkgmmts:oner,s ar.oefaltnger. Reculer;ngsrådet, som nar en:as]ert seg 1588, kan følgende nevnes: sammensatt, fordi fiskerinærlnger. er representert med et nå var representert. NNV står fortsatt ved sitt krav. rådotvende organ for Frser:departementet i _.trien landrottat. har tott 4,ter. hendelser, og forovrn stiteer til stoff, enneolorider og kon Atov gruppe, fler natt 4 moner. Dtartetder en 1 bestråling gamna derfor nbetaclert I Ftsjcertforvaltnincen. fiske for ringnotfartey over 90 fot. medlemmer som o:rnevnes av 13 for to år ad gangen, og som heter sen ttdsskr:f:. savel innad i 5010 Der onsaeltretæren er sehrs tar for retaks nnsxonifleen og rore Ivareta :.ors:.,a:urs forurensn:ngssettoren. for omverdenen til holte reca<tore;looenda orientert ro aktuelle faste oaoieoomer: 2e:a:::zren. genera_seore:rren Og Redaksjonskomoteen har folgenos sennanse:ntng: nater med tale og axtv;rpe s:o.u _v v:osaroeib dokurenteres i DtsKuajonstore cc eaketescner v: tam :re.ce på når det er aoterafeir att 2 teaktivtuat. Fegg :t_yttedc,;cme.ueree i motereferater. Denne ;rupza nar tare natt Ite cc mi.:er :..ke stor renov. har nattmoce. her katt ta mrter i 1333 og er taltjenveli;a tor tonsuttasitnar. Miljøekonomi. kan Denoronevnes. sjonssesreteren. tak toersoner. Moljoteknolog: Radioaktivitet. Miljeokonomi Czon/klima tamrerosel nerci. områder Ozon/kl ima. muligheten mer sekretariatet fått gang rruroer i folgende rag Mere vekt på faglig tyngde oc flere rerscner ned kontakter innen faomrl:oer har c:tt nye mul:cheter. For å utnytte denne NNV s fec;ruoper.?.edaks oiora :re artetne Fem ftske. Det var bi.a. med bakgrunn i vårt krav at adioakttvitet s rt :;los i Energ i Miljotelcuol,;l

7 under kontroll. Motorferdsel innebarer i dag kanskje den storste vare på Rardangervidda nasjonalpark med randområder. Isteden går Dtvalget har dannet mndre arre:dscructer etter hvilke oppgaver som skulle leses, sans planleogunoen har foregått i nlenum. Nordsl øutva Iget. Earennshavet. Dette sk:edde oil ned mens Kor.sas:onsu:redndncen Daså i 1388 dukket grenlandsselen OPP Dl :nnmarxskvsten, noe som redusere Kvoten t1 det ntva forserte har anoefalt. Dtvaiget har Med ba runni den svært negative bestandsutviklingen for norsk slik forskerne har anbefalt siden I denne sammenheng har utv;des til 155 an. med tllltorente,iitstnål for torsk og hvse, fra NNVs srde ble det mekt sampennengen geliom sellnvas;oner bestanden av orerlandssel i øst:sen var gått raft:z tilbake, OG derfor,vndrhatene sorte for at den ola foretatt flvtellinger utvalget beklaget at Norges gisxarlag i?.eculerir;srådet :kke oestandsstorrelsen av ;ronlandssel vestraen, og utvalvet ba srxtis tnrs.<.. tar utvalget en rekte vanrer sedt svndivnetene fortettl store pronlemer for stfiskerne. Det ola klart et dessuten nedt nyndtqnetene sorte er tas4avidden trål for å kartlegge denne. Dtval;et tar vrdera påpekt at Frakerr 4cnan utlvste tar drevet ferl:nfornason angående tidlrgere og overfske. Fortsatt nersken det stor :s_xaernen rundt strid med retroleunsloven og!rundtland:ço,nis?.ec:ertnaen oasâ r 1983 nye olokeer for I etarorrnr for åpning av Barentshavet sjd for Detro lerumsvirkscmheten var holdt i Kobenhavn i forbindelse med Nordisk Råds seson om hav Drotest fra å uttale seg som lnorrncgsinstans, on krevde dessuten klare til trykking. Arbeid ned stand i forbindelse med Kysten seg 1, tar utvalget drevet en a<trv utadrettet vtrksomnet. Dette for konsevensutrednrnaen, som var selve grunnlaget for herinoen rekke facrnsotusoner, bl.a. Direktoratet for naturforvaltnina, I forbindelse ted de saker som Sarentshavutvalget tar engasert IkKe holder faglia mål. Dette forte til skarpe protester fra en rkke egnet seg som horingsarunnlag. Av denne grunn avsoo NNV I Sfl og?olar_nstitutte_, sona Ila slo fsst at rapporten faglig vedoak. I tillagt viste det seg at DEDa sanmenfannngsrstort Barentshavutvaget, som dessuten sa Reoaringer.omoore sitt ute ntl horrng hos de uluke instanser. Dette ble beklaget av Dleocrrno I Sarenostnavutvaloet. v:lle gi inn for cetoe. Andre aktivtteter. form av uttalelser, denattao og rntervuer r aviser, radio og fylkeslagene NordNorge en rearonal rnfor,asjnns 00 verve standene i de fleste fiskerikommuner r NordNorge. Paralelit Barentshavec der en rekke norske og nordiske mriloor;anlsasoner meter langs kysten, I denne sammenheng kan det vare verdt å fl ned dette arrangerte Sarentsnavutvalcen an rekke informasons evnltg har hatt meter for & styrke koordinering og samarbeid kontaktutvalget blitt enige om en rekke felles krav til tcr NordNorge, med en nettoekning medlemstallet på hele Dl 4. med at NNV i 1988 hadde en svart positiv medlemsutviling i 4e. Det ble da sendt ut tnformasor.sfoldere til hus I mars og apr:l g:ennomforte utvalget r samarbeid ned I 1988 har utvalget oogsl deltatt i et kontaktutvalg for TV, samt delraxelse pà en rekçe konferanser og meter. rundt ressurskrisen i 3arentshavet. 31 a. har man i rentstavet. ny tiorlngsrunoe. norsk selfangst. Temaheftet Cvergodsling om som bilag til Norsk Natur nr. 5. forurensning og Northern Lurocean Nuolear :nforr.aton troups Vi har gitt uttalelse til planene om tifleccsreguiering af Kinso Ttlsverende hefter om Foskeoppdrett og Millogifter ble gjort Dutlir.. Vi var på møtet som nordiske maturvernorganisas]oner utvakitngen motsatt var med adeleqgende naturiongrem. Årets fokusering pâ veobygcrng har avslert svikt ende tutiner ved slike :aneldeioakare, ol.8. Natur og ungdoms davmoloseminar og sete om akvakultur Pä dstr:kthogsko len r Sodo. Sto medlem var ned må Igjen må vi konstatere at svart lrte skjer når det gjelder å ta trusselen mot et langsrktig vern av vidda, og har ført til at sannsynlig at den motoriserte ferdselen på Vidda kan bringes Medlemmene nar deltatt må senunarer og ocoer som innlecere og utvalgets medlemmer deltok oâ meter i Kobenhavn, nrussel og arbeider. Det er også avdekket holdninger som gjer det lite rundt i februarmars 89 ble cåbeevon. Dtvalget har ansvar for NNVs kontakt med Sees at Risk, Og Det ble lyst ut stilling sm fagsekreter for utvalget, og utarberdet instruks for stillingen. Medlemmer av utvalget laget forst utkast trl Nt, Vs syn på Vernerinqen har hatt to meter i Yarneringem for Hardangervidda ote lielsingor. Kraftverk. navbruk. kampan Eardangervrdda er kommet pi ICON s (Den internasjonale naturvern unjonens) Liste over vernede områder i verden som er truet. Jabre Llnes presantasjonstur til giel oktober ned tanke på stand på Ksten rundt.

8 er en av de 8 organ sasone bak Som for :teiti:sarsat. 1 :ga har <he i ned lvor ftkx Igang arbeidet da &a_ samarkeiae_ tar Lttaty<et i av oera5øe_ I ks Dette er Saker som vil bli fulgt opp j tiden Som koe, og Vassdrag oruk av gass til eiektris_etso. mm., Og iflfoestonsab SPN arrsnger benneisen av februar et vassdrngssem, 4. febrj arrangerte sae med SAK, Den Norske representert oå Sreneientreff_ Rauma/rjvåetref SAN tar i 1958 bj.a. engasjere Seg i fo1;end Saker; Onlegg:_g Sergenata_en ved Fins og å recrense privat andre deler av landet. Fra SW Sitter arit Satte I aksomens Mctcrferdsl Sal e Samlet lam for vassdreg Srehej Stryn omsdalsvsd.et Pianleggt_ Verflepj en forbtndelse et OPplegg sammen Om Icftfcrurenc_;er I tyre Og Ke1: Terje Nedlend i aksdonens faglige råd. n Nærm1: on Trafik. ks,o Nermf felles interesse 0 ca trafi Akscre øflsxer seg slike planer også <Ollextjve traflsportsvetemet Oslo og Akerhus Itaroeder av NNV og SAK il fortsette å sarnkjøre UtSptji på seier som har ksror.suka ble det lagt fram en tlan for «ga av det nevnes Verneplan rv for vassdreg, ENØK og ksdonsuke for å sette Søkelyset på bymtieet NNV ca SFT laget i Av andre saker so har hatt et nært samarbeid med SAZ, kan ilbruk. Problemene er storst I de største byene og ttober 0 cc Trafjj en lant somfatende ennomft ksocp Nærmilj (omscaisvassdrage og 2 tranp ll å satse mâ kollektiv 02 Saiet P!an 5 Viktigste maave er å ff forbindelse med behandlingen av Energimei samne med Sç drevet lobby og annet j Av saker som lgp av året bar vart 0ope i Stortinget har clag leder, 012 opprettet iun Lornsda1aret og På Va55dragSt_eer someren 1986 var 0c.:t Noroes Natur ober for e mer niinv,: Samferdse:5 0 cc rafi< er en ks:on NermI Orcan as som fikk bra dekning i massemedia.... saker som Sanlet Plan for aktuelle vassd_ på Hadelano Seminaret tok op er 5Oørre VdSSdragssl (DNT ûç Norges Jeger og?iskarorbund (NJFr) ncrds<e rc: for Infust. av (SAZ. vassdracsve Onoastr:r for frittståe_de hatt et na S&merce.c med Sanarbe;dsk i hele 1988 I vass acs o ener;isaæer har Naturverru. verra:_ inne..; om Veoer marzere esrote_d :crf; naf tra et 4 5 rr;a. rneres ancas j ro_g saker 020 har ocad gâtt Samme om 2 I I et med r cel:t pa 2 mote ved Saeeara lv Utruar cm Vassdrag 5cj. På seminaret ble det tatt opp Sentrale oa energj$t 00 0s: ca. 60 deltakere med SAN. Det har vær tre ridsmeter Forbundssekree 0 nett fast. formen har også art sekretær i fotbundssekre og naturvercfl,tee Fra Nr har formann DNT har m som observator iakerfcrburd med 5crges Naturverflsorbud og Norges Jeger Og i samarf Nr har også t 1988 representert

9 I>SN 3. MÅi]IQvr ormasionsqrupoen mot sur nedbør (TMSN) m,er Dr Naturvernfobu. er en av fem organisas000er ba :nftrrupzen mot sur nedoer arseoder ned å spre ±0a5:ncrlrsaxer DE S&adevirninger av sur nedbwrt SO2, NCX, ocon cc hvdroarboner) Grupna mar 1988 natt en aet::sansatt ned çonttr noe Det norske Skogseiskap, og budsjettet var rå romot 4JS 000.cr. De vuxto;ste arbeodsocccavene for :NSN i 1988 ter vert: 1. :nformasjonsb:adet titt fra rår sure hverdag. t mellom i>!sn, > tcverndep, Slaceter et samaroeoosprose, SKocscsdeurvalge ca frrsknoncasode. BLadet kor ut med tre nummer i 993, i etoppa; ci Mct_akerne er cffezt.o; 0; 5 covfcrvaltntg, rtrsknurrsonstuscre, rt5se, ortanosas :cner ca 2. :nternas:.rna: sur medbrr u::e :9.mai Dette er et fefles aks.onso.ee for nele Europa. Måle: Var å rå ut red orplygnot om foltene t balbruk; 0.a s.:rgdod og nelseekade. lyst fisk til et meget godt samarteod med Oslo Scorveger, cc fsjcends astr;o:eter ble cjennrmf:rt: ocane, buss cc trok.< 0 Oslo, helsides avusannonser, creeseeooranee ot aksoner I repo av orzanusasonene. 3. Ear,aroetd med skoler o Norre og Stcrzr lererutveks:_r,c sommeren ln:erroasforal,çoc:ast. 5. Denerell strednont av informasjon. tomtottet for tocator, ::atorverrfcroundet tar opprettet eonta: t:i:t tatt som med en Koroteen, otv as le: erfaronger tron dervosnongs tcslegg. Resultater av tette an:ertasfonale arreofer ttesentert ti rot:: konferanse o D eiemark. Okt CMI Recns.;apet for 1988 net revisj onsreretntng vedlerres som eget hrlst. I I I SORSLAG OMFCRBED?NG av V:flOV OG Sammen med fem andre natur Do overnor;anisas_one rette: NV august en nervenfelse rol r:jovernm;pist Sissl Rar.oerk Og :11 r:ksadvo Leor; Fr. RieberMobo med krav om st_emgere reaksjoner for brudd på Vi1tlven og med forslag om forbedronger avv:tj,, Og recelvere. Baktrunner var de ser.ere års avdekkong av grove brudd påvti tjoven n.h. o. alovl_g jakt, srezarer±ng et sal; av fredede, to: dels truedesårbare arter.lovbruadene med forte ikxe sare e reelle_us 58 mc: erttelre arter, mer, ;a dessuen stor citonono ss cevons t to en4elte Preparanter og deres nedrrejpere med si_fond risu<o for å slo straffedomt Der Ola videre :est på at e:terfcrscrg averidel aktuelle saker hadde evdeç store mangler ved de: aktuelle lov og retel verket. Selv cm cet er ulovlog å fele og omsette fredede arter. er det lovlig å czrsevare sloke neofrosse.o tolstand eller å etc dem ferdir utstrppe slike tolfeller er det colct:et_ oppgave sevose ar etere tar g:qrt noe titti; Her må bevosbyrde for Draparanter rivor ran orsa etterl:,s:e et merkeregaster Vedrsrende regelvertet for ontort av dyr col Norge, tar foresellige forssrcf:er utaangsru fcrsk:elljge hensyn.?orssr:teme nå derfor samordnes cc onnfsrselstjiatejsena nå Onnenolde artsspesifikasoner tidsavcrensjug Bare et betydelig sserpet lc n ers cc utvodede strafferasser kar. stoppe uiovia:a%r Preparerma cc sal; av dyrearter.1 dag er risikoen for i cio tatt liten, en eventuell straff er uhort mild i forneid til de Konsekvensene denne vorxsomj,erefl har for vår ville fauna sà lenge det finnes et marked som e:terspcr de aktuelle fugjer og dyr både c Norre Og utenlands. Vioer om at det på denne bakgrunn snarest tas nødvendige skrrtt for ajctivt oegrense denne form for mii:okrtm:naiite_ heter det til slutt i brevet. Nyr AVSASSFCRSKRIFcEH rom BELER. I vår høringsu::aeise til Vegdiretoratet sa Vi oss stort sett tilfreds med D:rextoratets _ crslag til nye avgassfcrsrf for oer.sin cc dieseldrevne biler. vi anscet imidlertid å skjerme kravene til N05utslipp. Vi ba ogsa om at det de Innført skerrede avgasskrav for motorsykler og mopeder, samt at mulighetene for ettermontering av katalysacor rå biler som i dag kerer på blyfro bensin, ble vurdert. 14

10 en henvendelse fra NNVs landsnote til kystkommuoene i vestfolj Oslofjordområdet som et aiternat:vt natur og rekreasjonsområde. ER AV IlA POVRADO? DO Om et klart standpunkt not en liberal fort:.knong avforsr:ftens aommuner å få opprettet rene turtøvper for sncs000tere under å mener Do befarmnc med re;resentanner fra Drrektoranen for Statens verd:fuil flelloarsaoo ratne Ventes mnnenfor atdsplaner annebærer stor skocsrnrlvemplaner i. f;ellskrc frrele;;es fvlkesnannens nmlo Forbundets syn oà forvaltotneen an fjellsxocen ble ocsi droftet i tct reglene tçe får en restrukto: oenanc in;, v:! det seofore et terror, de forste soknadene on opprette se ay fisael o;rer etter ta presosterte at den serorzn:ng som er Inntatt for sas somrnuner I flertallet kart skred avn ve soknacer ren krav om den samme I uterale trlknonoen, feseniser henvendte fornunnet sec tol stl monisteren ned krav UTRULI ÄG AV LANDSFORSXRFTEN FOR McroR:SERT FRDSEL I UTNAP.K. Iordrrorns, :kxe skal åpne for yttere. irere otvideise av det zara;raf 2. tednola av denne ara;rafen forsoaer ni flere I Drevet t: o:l:overnm:n_a:erer. voste NNV scesoelt til skudd av at de: nå karascteroseres Som nvtteaortna. en Kommentar t:sft s forslar oz fors:r.ufter for rijeofer ge satterter. ga fortundet uttr çk for at kanten mot njoo:ftene av:ksclv. kadn:un og re :vr:;e zr:or:terte to ::ørto tene. ur mer<attt 00 taeoror_ C mr Diotter_er ville være et viktig instrument for kommunene i dette arbetdet. I en attalelse tzl Regier moren tok forbundeta lenosmete sacot avstand fra vår nåværende skogorukspolitkk BEvtONO Av Fr:LLEARSKDGtN. :nnsatsen forurensn:ngs to trodu::taon trol loven t:l å forsere pår for trept. V: Da derfor SF1 oruke alie nem.er vecgraftse omradet for s.ix rekreas:ons:0010v. Av ner kcnorene nerknacsr <an ni.a. nevnes: ter Qdelsttnaets behandlinu av de nye realene 551 vurderte :nnsanu:nosplikt for zatoeroer i samti:ce alle oat:er:er saal seples mm p.;.e. stnxinnntldet), om for asajoamslao fra tannlege leggingen. I uttalelsen ble det tl.a. pekt på at kystsonepianer tiltak for å bevare fet norske ku turlanoskapet. Spesmelt viktig og ruristanlegg, mi hensynet til Eellnarstocen heretter til I scren nevdenener mc sare svart frrs:knmg plukinorst nå vurderes innfort spesmelle forarifner for fellzar sonen 050 nevde eter nedner fra den kimnatoske barsenc sve Imaesimo revurtermno av tuskudd soron000ene til vet bvggrnc ro drmft:ncvereli;zende og vanskelig terreno. FORSKF:FTZR FIF M:LJØFARI:GE som fare for rasering av fjellbarskocen. samband med planer om ovgomn; av tekniske arzerg som b. senren etter skoclovons raracref I eiler bieonnzsnozsn tillates. vernavdelmno tml uttalelse. leages langt Større ve,tn. aniedninn det europeiske uturlandskapsåret sendte forbundets for sars.(ocreservater. Landsneten krevde bl.a.: Skoger, samt ut et eget sem:nar nm fjellskogforvaltninc som ble registrering av hva som er rgen av representative kultunlano landsmøte en henvendelse til Rec:er:ocen om å trerre eter.tte Ellers ba vi Regjeringen om å sette i rang en landsomfattende var det å ta dette nenavn for ove samband med der. lopende avholdt i apr:l ra Skocbrukets kurssenner på Honne i Ein. utform:oger. av3ordbrukscclitmkken. VERN AV KUITURLANDSIAPET. kontorer. korrojuner, skape typer. Almenhetens truk av kvstsonen rnàtne derfor pr:oriteres i plan ble det otpekt som er. o;sgave av nasjonal interesse å bevare BRUK OG JERN Y VESTFOLDSS7STSCNEI. at 1 6 rj at tr. Sarlig I Det krav vansett ti brorr 0; rrensen Da

11 en uttalelee Dorektoratet for aaturforvalin:na i nars VNV Errraområdets nas cnaa sa Un;ernasortae verneverfoer V slottet oss 5_ntb sett tol fet fremliate reservatforsiao. lpesieit oe,ercet fl at innsoen Faren Feroset nåtte <omme med. yr ndoekte også at der svrt;e cv Forras nedslacsfajttkre attte utsettes for tunge nrrer. LANDSPLANFo VEN AV ASKDC. Sarsacsuc.alcet, oppnevnt av N:l overndepartezentet : la mcc frar cm mnnsrsll:nc. På forhånd hadde såvel vernesrdenm skorerersoden 0.5:t anleonong trl å framlegse sone for.:valvet. Strer dette trer uoaroei:et Norges I;ac_rvernf:rosno, :;cr;es Jeger da FosKerforrund, NorsKe runar rart noveisvnspunxrene var fl;.: Sare Alle cc Verdens l;aaurfond en felles zresseneldona det rest omfattende altarnatovet ar akaestabelt og eansvar res :zrzes forol uats ser ls avfru.ndtlandrspzrrten. de rer rr_ator_e_=_ tette tas ren. enn 1Jan: tre oeoorte sett I I Sooncrrnasorran for narurvernrnvndaoete,e har NNV avgott en fvldig o:talelse vedrørende østnarka :andskapsvernomrade ca kauscrzar<a recervat, lorensicog, ai onaen og Enebakk kommuner,,çersnus V:oere nar et forslag tri vernerlan for strandomrider i Frnnmarc fart forbundets stotte. Flere nye områder ble fredet og status pr er: Kategori antall Areal km: % av landets areal Nasonaltarker 16 3,12 Na:urreservatsr 835 3,21 Zardsearsvernon 62 0,91 I oslleor emner I4naturntnne sa 55 andre områder fredet etter naturverolova, til sammen 62 sol. Fcr ctganasdurlsr for Prosentoereonongen er nyttet kn2. Verner:anensDr±a_rrå. sa rnine for erstatn ;sutoeoslna Der rette ellers,ç<e.ceves eraratnons for vern 5, 5 ratsorunn De res: vernevesare områdene màtoe onoddelsarr gos drtcdsz vert. DynEt ;, mv: :0 DSKE bernnelony oktober sendte departementet Ut ta nor:ng 5V5:ft_SrIE.D.1960). cmrar%jf V Mr7P tv fl_flç; rot Avisa Netsonen unne den :1.13. opplyse at >1iljrverndezaremret redde orrinevn: et ut;ai; med rerresentant_or fa Dandbrusscezartementet, M:::overndecartementet sant Ekc;ererboroundet ca 3,cocrruksforen nzen av 19B0 red nandat å ;Dennomgd nele vernenlanproolematjkken for å oppnå ad fleksorie endelige issr.00ger rom mulig. Forbunoer reagerte omiddebart ;å sette utstill ved å kreve ä bli ned i et sl:xt utvalg. Dette ola imøtekommet ved at både nærongs og natsrvernoranrsasjone.e fikk sete. Som felles representant for DN r, NJEF on NNV ble El1en Sirpitte Ebrono Oppnevnt. farnc:oo de NIP? oajoudt representasjon i det regaonale carskog utvalget for LdrNcrge der Arne 4oksnes ble oppnevnt) 3 I Innledningsvis uttalte NNV folcer.ce: Forslaget er åpenbart en rolge av at opptrettsnærrnaen skke har lyktes i å hindre raserlanding, smottespredning og skade rå miljøet onkrong aneagene. Norges Naturvernforbund har fulgt denne utvtklingen red stor uro. Konsesnoner ble tidligere gitt både rundhandet og ukritisk, og kravene an konsekvensanalvser som ledd i en føre varpolatikk, fikk oftest vike for kortsiktige økonomiske rnteresser. I den foreliggende situasor, ga forbundet forslaget cm srkrungssoner sin støtte, men pekte semtadag på at de negative erfaringene man nadde når detg1aldt oppdrett av laksefisk, måtte konsekvenser for opndrettspolitikken også når det gjaldt andre faskearter. Uansett måtte vernet av volle, livskraftige stammer og de genetiska ressursene disse representerer. prloriteres. 15

12 se en strenge NDSPZACN 7CR Fr?VALI NINc AV SJORN, jtnv cc tv NORGE. D:REK7QRATr 7CR NATUnFORVLTN1NGS FORSLAG TID NYE FORSKRIF7ER 17R ABSM et orev ta: Malovernninasteren i ars, reacerte forbundet rnec seutfelse Dc bekvnrrnz på at Daretoråtet for naturforvaitnrnc et forslag til ;e forsarafter åznet for lisensakt rå b:mrn og arv, ca at gvndarneter: ral å utsoede fellancstallatelaer Pä 05 nivâ. cc ilv blir de lecert fra Drrektoratet tal fvlkesman re uttrvc for sitt oranatpaelle art som rår ut på at slik mvndizt,et må tillarge er stadja nevere ortar. i statstor valtnanoen jo større farer, er for at den at:elle arten kan dli utrvddet. Ettersom de artene det her dreaer 520 om er truet av utrvddelse, ti! rels syært såroare i var fauna, krevde forbundet at derartacenret korrirerte forslaget. Dtreatrratetf:rna_urfrrvaltnnr to,: inidlertud akke r,ensvn til disse svnsru<== I et norincsfors:az Som 0.2 sendt ut i desemoer foreslo Darektoratet råae ltsensa4t oä bjern cc arv og belegeruna ta! fvlkesrannsnava til utstedelse av fellingst:l latel ser. Den 17.7 ble det skutt en ulv I Encerbal. Jecerep, hevdet at han nadde r.andlet a nedverge Sa.çer. utloste en onfattend debatt oassemedus i Norge og Svertge. I et brev til statsrfliriaster Gro SerIen Srundtlanc datert 27.7., <revde foroundet at den delen av nodverreparagrarer som g elder fare for dlreate angrep på oufe cc tarrein ble revurderr, oari sett nye resultatet av Polatletterforskninge. I nevnte sak måtte cli. Samtadag oa foroundet uttrvex for forskellige alternative lzsrzincer til enaring av lcvoestemme se.. I en pressemeldang vtkk forbundet senere sterkt ut mot en stor tlngsrapresenraqt som etter frbunders mentng nadde uttalt seg direkte a strid ned hva Norge har råtart seg ved å undertegne co ratafisere ternkonversonen novemoer sendte )DpJ, sammen et1erdens i4eturfond, vare Povdvr or Dyrenes creningen Seskvttelse orev et I Raksadvckaten:tvor det ble gatt uttrvkn for bes:rrtng over et etterforskningen i ulveea,aen gux svart smått. liko_advokater ris derfor bedt om å ove innflytelse med sakte rå fortreng sa,<er. 5o :...r,, c::?tao ;c AV vcr har fulgt om etnetadligere krav ot at gaura får et bedre vert. I brev tul 4:ljrverndeoartementet dacert 7.3., ola det Ledo rt at gaura 5 naresr ;ts ten Larne farvaltn:ncsmessire Status som 05cm, erv cc clv. Dette vu I le i sf fall innebære at e!l_c ootere a, s tter Diretcratet. :ces_e_.ra Forrundets beerunnelse tok utranrspunkt : vår mangelfulle viten cm gaupas ojoloca cc bestandsforhold. Når det samtidag foreligger klare andakasioner rå at rauoa er tilbakeçana, er det uforsvarliv å oprrettnolde ren nåvrence axtoronanc., het det bl.a. i orevet. FANGST A GAGPE TIL 5CRSKNINGSFInMAL. Forocmdet ner uttrjat t:lfreomnet mcc at forsknancsarbeadet når cet gjelder gaure er untensivert, oia. ved radiomerkina av caumeindivider Sji, radacmerknr forutsetter fangst av levende caupe, Da fotbundet tar reagert rå at det kan vare brukt metoder vet 5la fanast som er uforenlar med de etise krav som stilles Vtltlov ro dvrevexnlov. Ifir. pressen var en raume så sterkt s:adet på crun. av en teknase sva.at ved er stålwire på utstyret at der. lr.åtne av! Dccc. Fcrrundet har derfor gutt uttrykk for at cet er av den arerste betydning ar de metoder som forskningen oenvtter seg av ikke kommer i vanry. 10 ( I sanbanf ned den vtrussvkoor som ner et ikvstselbestndene I oager ra:: og Kattegat rå scnsomoeren, oa foroundet FuaKeradepartementer ta inatiac:t at kyatselbesenuer ble r:rsvartg registrert og cvervå:.:et Iget d2t. le erad lert Sc arne_c mel,cm forskerne.e oerorte anc ror snarest a ta bra.çt a_arne årsakene til svadompen FORSlAG TID FORSERIFT 0)4 OPPDRETT AV KJCRTEV::T::N:4REGNIUG I stn uttalelse ga NNV uttrykk for ster:o bekvorang over utviklingen når det gjelder cgrdrett av dyr u :nngierdtng og viste eksempelvas tal oroblener som oelsdvrnarlnger. nink) og havtruksnar ingen {laks) har medfort. Det ble vtdere pekt på alvorlige mangler ved vårt lov og regelverk og gjeldende for valtnangsordninger som etter forbundets mening nå måtte fcre til, samordning og forbedrang av lover og regelverk vedrorende ommersiell utnytting av valle dyr i inngjerdaog, uansett onsesjonsvilkår som best multg si:arer at ekologiske cnsekvenser og dvrevernhensyn prioriteres fremfor kommersaelle, opprettelse av ett ansvarlig organ for forvaltning av slike saxer. Fcroundet bebudet at man vajle reise denne saker overfor Regjeringen, og motsatte seg derfor at bet ble gatt nye konses 2oner til oppdrett av hjortevalt for lovverket er samordnet cv forbedret. Selve forslaget til forskraft ble kommentert

13 Samlet plan. St flertall i komutaen ;tc< som recerungen inn for Stort:nget,nc_ NNV et rrev t:l ane stzrt:ncsrezresentante_e l:over_cte utsatte enn rehandlung av stortnngsmeldincen t:l våren 58. Det vest.cntroverstelie meldingen var flyttingen Våren 1387 la Reger:ngen fram en sttrttnzsmelding om rullering Drevet datert 30.DS.) tas det Cart avstand fra planene cm å Szmmunal ot nt:l:overnaomltaen fram sin innstil linc cm Storttnyet utsatte oenandllngen av Saniet Plan tnl hostsesionen. I frrkant av stortnngsbenar:d:tnce arrangerte NOV sammen ved de andre Sno orvanrsascoee efl peor om Lcmsdaisvasedraget å flytte lrnsdalsvsssdraget til katecori :. PåNNVs landsmøte Rett for krniteen skulle legge fram s:n innstullingen for av Samlet plan for vassdrag. Storttr.gets kommunal og 4. rn tta tcnsoalsvassdrage tn atacoru :. av Lcmsdalsvassdraget fra ategcru III tul I. SAMNEr PlAN FDR VASSORAG Jfr. årsmeld. 1987) ENERGI la J il. :unl o_e det vedtatt en rescusicn som tar avstand fra vassdracsvernegrupper SAK sendte NOV en nytt drev tnl draget ble t:lkjent seksmålskompetanse. Ellers var resultatet far lette med begrunnelse de store verneverdiene som går tapt cv st Helt må tampen av 1987 presenterte Statkraft sin subsidtare plan ielf;ord 97. Dette var det var oen trede Utrvqcjngsalcernatjye_ en eventuell kraftetterspersel kan dekkes på en mer n:ljovennlic som ble lansert for Me1Éoro. le to forv&ende aiternatjvee ole vassdracsvermegrupper :5A1C sendte lite cc enern udepartetentet for utovgg:ng av Melfjcrdvassdrazet oà 3altje1let, såkalte fnrcastet p.z. a. nennoldsvus ocnrmt cc naturvernargurnenter MELFjCRD stnrtnrgsre;resentarte_e (13.11i. Drevet ola representantene reajertn;ens forslag om flyttung. Etter storninzsbehandlnngen Sammen ned Samarbendskontoret for fr:ttstående svtcmsdalsvassdracet. ocofcrcret stemme tul i not flvtt:ng evl.tmscelsvessdraget til katecor: I. fli tros for dette vedttç Soortnnget å stotte ble det sendt ut pressemelding fra NOV nvor vedtaket ble et brev som ZNV Dc Samarbeidsktntore tior frittstående JERNEPL;N IV FØR VASSDRAG kommentert ble det tatt avstand fra enhver utbygging i leifcra. søkerne hadde retat not staten v/olje og energidepertementet for å få k1ent departementets vedtak om tillatelse til å bygge lz.nja vasedraget. Vec utcangen av 88 nadde kom:teec fortsatt tkxe lagt St.croz.nr. 132 for ). lprtsos:sfonen ster Recjerincen energltepartenentet Om 4elford. Etter tøter.e sendte NOV sammen en r ae s ce bar bc_tr a t n _l Statsi 1steeble det på nytt tatt avstano fra utnvvgrncsclanene, cc det stortlnceprrpcs:sdn for utrvgr:r.z av 4elfcrdvaasdrarer tul utbygging såsant det <an iz1umenteres for et kraftbehov. Frkeasçsjcnen 5mev Salof3ellet redde NOV moter met Sammen red Samarbendsrldet for Naturvern saker {SRN Og cc langt rtmeligere måte enn ved en Melficrdutbygcinc. Ener;: og :nduetrtxorniteen utsatte sin behandling av pulitisa ledelse : >:ljovernde;artenentet og 1[e og ielfjcrdutnvrgungen er acstnadsberecnet tul, til ftreslltt i rruke de 1,7 tulluarder ortnene som :zorvaltnungstiltak unnenfor f:sertnar:ngen. trocos, snonen oni nesten sendte NOV encpzrnodnun; 1:1 Dro :kaa g: sonsesun ftr ;tnvr;:nc av Melford fram noen Innstilling, men den v:l etter all sannsynlihet Et rledelug resultat var at Informasjonskomiteen for Gaulavass tnnt:l det foreligger rettskraft:z avgcrelse i saken som sak KRAETLINJE MENHADKEDALENSKEt. foreligge må nvåret 89. verneplenen for vassdrac (verneplan Iv). utvalget tar s:kte på å arbeedet ned araftl:nta. På vegne av saksekerme hadde h.r.adv. Ketil land satt fram beclær:nr cm å stanse anieggsarbeidene ttl C1a cc energldepartemenoet, hvor det bl.a. ble understreket NOV folger arbetdet tul Meilpujst_uo.ajget nove. Hesten35 f:k vessdrag med stor mages:nsapas:tet. NOV brev og energtdepartementet tar satt ner et utvalg Meilcuist verne. I denne liste hadde utvalget reservert seg mot å verne leuce fram forslaget t:l ny verneplan i form en NCCrapport i prosessen har påskvndet utviklingen fram mot en praksis hvor den konkrete saken nedslående. Det er likevel dekning for at forbundet :kke medhold i den saken v: hadde reist sammen med tnformas:onskomateen for Gaularvassdracet og tre orunnetere Ved k:ennelse : Sunnf:crd nerredsrett den 3. mars 1982 fikk NDP. se en ltste over forslag til vassdrag som utvalget ville utvalget som skal erbeice med den sannsvningv:s s:ste at vassorag ed stor macasinrcapas:tet må tas ned u vurderinaene av vassdrac som må med : Verneplan IV. NOV folger opp dette MaukedaleM mot Sogn og Fjordane Energ:verk for å få stanset ugvldag, jfr. årsmeldinga for seknacer e, kraftverk og kraftli.n ter sees i sammenheng. 22 arbeidet i Re slutten av virsesfinen leneeunn fram

14 NORDISK SAMARBEID OM VANNFORURSNSNINO. fra enertimeldannen er det dessuten s:onal on sea selv.nnebærer flere års vekstreserve, selv med den fororuks l Wh. /ed å utnytte nare en del av dette talleco til å ta ut er. da forste rae samband ted de Flere canger løpet av året ommenterta NWJ damene om bvcc:nc oppgang som energ:meldincer. sxasserer og selv om den effektivt mye som 10 :Wh sterre enn de rfftaeile tallene vtser. Dette i Produxscns(aasuteten dagens elektr:sitetasvsterr kan være så 2. eaier:ncen opererer ned et In er.orotens:ale ni 30 del av overkarasateten I vann.craftsvstenet, kar, all ventet I. Dpplysnrnge_ fra Energtdata tyder at den faktiske to soknadene fra nennolds;us Norsit dro Dc Statkraft. tolgoengelive reserven skulle være mrndre enn 10 Wh. forbruksvekst fram til år 2000 være deket. : hove t.l de at forbrux i kra±tkrever.de industr: hr enda mindre, 3. Statsm:nasteren nar proslamert at stasul_sering av 4. Det er uakseptacelt for Norge å o.<e utalzretavco2. Dette er for 2060, rå den nåten at forbruxsvesster. blir dempet mot null rå kvenser for dem energlrolitlske stratevien i årene som er ic:en energifororuket i år 2000 ar norss politikk. Dette må få kor.se rasskraftverk, ser Staten budsettere det som trengs av mdler elektrs;tet enn det som dag er uto;rcet to under utbygging. utviklino er mulos, onsseli; og lorinson uten produsere ner slutten av 1996tallet. Naturvernfnrsundet nener at en slik 5. I steden for I Investere over I mtll:aro 1931kroner i ti. organasatoriske, tekniske og økonomiske tiltak for å v ner sesundere arvunenter v eq fcr_ j diskusjonen omkring stimulere fororuksdemring og det som eventuelt trenas av vårt enokrntensaale omstill.ncsrer:den ut dette humdreåret. et selvstendto argument not gass:<raftverk i vårt landf. i ovgging av gasskraftverx, kar, nevnes: ForenIngene pekte I brevet spesielt på behovet for å få etablert altertatavene, henvendte NNV Seg tl Mtljvverndepartemefltet OÇ Da vassdragsloven, hevdet vi. videre påpekte Vi oosâ at de planlagte tipesrng av at osoelternatlvene ftr ny veg mellom Ulven oc Rådal inngrerene måtte behandles samsvar med plan og bycnings lovens ville medfare uakseptabelt store inncrep det varig vernede Etter et Berger. fvstyre juna vedtok å holde fast på ost lilslacninger. representerer en reell trussel mot alt Luv elva, De samme foreningene, som samlet har en medlemsmasse rå en verdensomspennende konvensjon not havforurensniflg fra land sommeren 1938, sendte de tre naturvermortanisasjmflefle i. Danmark, Sverige og Norge en felles henvendelse til Nordisk RAn med fig. sendte også en felles henvendelse til FNkonferansen i. Oslo i I mars henvendte forbundet seg til Hordaland vegkontor ned vassdrsget. Dersom vegsjefen valgte å holde fast på drsse t EITSCSSEL NOT oselvvass:naget. HORDAL2. sovresmektene velger å bygge slike verk, må konsesvensen være stopp nye çcnsesoner trh kontroversralle vannkradtverk. eventuelt gassxraftvers må <ores som såkalt torpiasaverk. oruk av gass tal kraftformål må kompenseres av en oeparteitentet om a grire rnn i. samrand ned tilslammung av etler;ort&.va z.r.a. tipping elva avtunnelmasser. e,oet_or_ c _o case a at se 5jc.e _oe _t r te tilsvarende mindre brennang av olje oc kull. alternativene, måtte det også søkes om tillatelse etter AV ttlefr9d J den om å ta saken opp til behandling. TtiFJCRDUT3YD?GA bestemmelser. og BYGGING AV GASSKRAFT ÆRK. av gassxraftverk Norge an oppsummeres slk, I samband med algeoopblomstringen langs ol.a. Sørlandskysten reduks;cn i utslipp av Nhcldige og 80% reduksjon av sart var i. strit med for utrvggingen. juli om oppfolgng av Brundtlandkommisioflems nnstalling. fosfornoldige naringssalter til vann unnen Eventuell Et IIISZANNINO saserte krlder. krav: 50% Dersom e I.: i en nenvenoeee rl Slilioverndepdrtemertet i juli ca NNV vare novewconxius:oner for umot ovcgtnc av sluke kraftverk

15 4: ( fordel tspoztkx som rare vil ake de alvorlige mtljecroclemene landbruket. Flertallet utvalret legce rzz nli en ;nmtexts at miljos.cader av det moderne landbruket, md effakttvttetsxravene SJERKHCLTUT TALOETS :NNST::tING. For å få oukt ned forurensflingene oc en rekxe andre alvorlrge til nærtngen senkes, ikke neves, mente NNV. Konsekvensene av er: nenvendelse ttl Stortingets utenrdks og <tnstitus:onskomite gode forutsetninger, mens nedlevgina vilie en t,çenze trussel 1ag v:lle etter Etrrundets sosfatning bli Eanuar, stottet forrundet et fremsatt forslag fra Eie Funder et enda ter onsentrert ta scestalisert landbr: tmråcer ned landbruket i dac otr:r ned, uttate nv en :cnmentar oli 5:erknotutval?ets tlirid.ncier retyr lier frrurensnzng fre Forsttet omfattet bet sa_s utno ennatsvrtnsuppet blitt gatt uten at har:ngsinstansene var blitt titt anledn:ng t:l Revoer:noen å olilate at utsltpcene 5v forsurende nitrocenoksider I novemaer 1521 sokte Norsk Hydro SFT om uns:iro av rorekaks cc ken:al:er r semsand med 002 ;vgrng og drrft av Tro: Idsltet cc Dette :nnebærer en okning på bortimot 20 % i lopet av de neste Recoer:ngen nar :gen Orloritert er. unemnet utvikling sterkt I en cornmentar t;l Regrerinaens NOx,eldinc fag vann og lonet adcanc til I få disse rettl;netene provet for dom ISLIPli AV NVTRCGENOKSIDER NO. jsolasjcnsmeterialer enkelte spravbokser og noen typer emoalias]e på vårparten utarbeidet forbundet en såkalt ozomootkottl _ste som Av produkter vi serlog påpekte som skaoelige!orozofllaget, var samt:dig som forbundet oppfordret til ootkott av d:sse bestemte..çcmmer til uttrv:.lk I NaturvernlOvensfortålstaragraf. Forslaget Fleiscner cm en Sv paragraf Il) A irrunnloven. CTHOLDENMETSPRINS?PE :NN G?ZOTNLOVEN. g0erkboltutvelgetsrors som en forlrukeropptatt organisasjon og skaffet NNV mye good atvalrets istiliing. fastsio dessuten :ndvtdets rett tul ren luft, ren jord og rent OPPFORDRING TIL OIKO 2T AV OZON DDELEGGENDE PPODCKTER. fikk store nedsaoppslag. v: satset også rå annonser forbundets ozonkampanoe ble meget veavkket. Den marxerte NN. Forslaget fut. kxe tet nodvendlge flertall. KOMMENTAR dagspressen. mot utrtantene. og produkter som inneholder bestemte lcsningsnldler. NORSK JORDERDK stolene. produkttypene. fremmet vi forslag t:l gode alternative wiil og nye medlemmer. produkter. fra norske Kilder blir tonn 5t:rre i Ir 2000 enn i dag. forureosende blltraf:cs. framior teit nodvendive tjltax for å trygge våre barns I ivsm:ljo st naturens eks:stens, ne ldet >NV. KJ!MIKALIEUTSLIPP FRA DLJEVIRKSOMHETZN I N000SJØEN. halonfylta brannslokningsapparater, noen tyder pastca5ert som som Oseoergfeltet. arene. aprtl DJNV det som en falitterklarina av karakteriserte en uttalelse ttl SFT pekte NNV rå at Isecergområden sentralt rå V:xincnan..en er vtktiz for alle stacer : f:asens l:v ot at det holde kontrtll med :<cnsentrasjonen cc eventuelle effekter av det SFT s svar t:1 oss tie det bexlacet at utsl:cnst:llatelse var selskapet Philizs; f:;tç klarsignal t:l utslizr far grfti;nets kontroll med utslipoene av kjem:kalaer fra oljerroouksjonen på oljefeltet Tommeliten, kunne forbundet ikke akseptere at cle an annen uttalelse til SFTtn_tsli.pp av vann cc metanol fra derfor måtte tas spestelle hensyn. V: na også SF r om spesielt Forbundet påpekte at det i dag ikke er god nok internasjonal komttnentalsokkelen og at det neller :kke finnes noen full stanolg oversiçt over niljoeffextene av slike utslipp. oc nedbrytoarhetstesten var blitt utfort og vurdert. KontInuerluge utsltpp av såkalt nvcraul:x.,ole. å kommentere valget av kem:kal:er. ole lagt drar i

I over de nordlige strøk. I tillegg kom de gamle problemene -

I over de nordlige strøk. I tillegg kom de gamle problemene - z 0 zz I i i (D 00 z -I 0 INNECLDSFORTEGNELSE i -1- ret 198S. A. Organisasjonen ÅRET 1986. Landsmøtet Landsstyret stvreurvalget Sekretariatet Organi sas j onsutviki ing Det som slår en sterkest ved et

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI OSLO 1975 1974 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING de før Året 1974 Året 1974 har i høy grad vært preget av ressursdebatt, med stikkord som olje og atornkraft, vern om dyrka

Detaljer

NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992. Natur & MiØ. IHf

NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992. Natur & MiØ. IHf NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992 Natur & MiØ IHf 2 Nedregate 5B 55 Oslo før. sekretariat.. utvalg. Organisasjonen -Fagsaker Medlemsoppsiutning sammenhenger. til optimisme for fremtiden.

Detaljer

Overvåking av miljø kan bli stanset

Overvåking av miljø kan bli stanset Vi Det Muligheten Noen Da side En Overvåking av miljø kan bli stanset Norsk miljoovervåking står ifareforå bli betydelig redusert neste år. Norsk insti tutt for Iuftforskning (Nilu) truer med å legge ned

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NORSK -NATUR--- - ' ~~mmm~mmm~

NORSK -NATUR--- - ' ~~mmm~mmm~ NORSK -NATUR--- - ' NORGES NATURVERNFORBUNDS TIDSSKRIFT _. 8. ÅRGANG NR. 2 - JUNI - 1972 ANSVARLIG REDAKTØR: RAGNAR FRISLID REDAKSJONSUTVALG: Magne Midttun, Magnar Norderhaug, Ragnar Vik og redaktøren.

Detaljer

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang Uni kar nektet å Çorsikre 300 skip Uni Storebrand har hittil i år sagt nei til å forsikre rundt 300 skip. Årsaken er at båtene ikke oppfylte kravene til miljø og sikkerhet. Antall avslag øker sterkt. Jon

Detaljer

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken.

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken. På En Da Natur& miljø_ Nr. I 13. januar 1995 7. årgang Aukeil skuet over Norges kliniaiirnsats KØBENHAVN: - Jeg er skuffet over Norges holdning i klimapoli tikken, sier Danmarks miljø- og energiminis tersvendaukeniet

Detaljer

Nr. 2 1993 PRIS i LØSSALG kr. 29 NORGES NATURVERNFC L:.: 1BYÅKRATENE FAR MAKTEN IE0S. c c,_r MASSESLAKT AV KYSTSELEN

Nr. 2 1993 PRIS i LØSSALG kr. 29 NORGES NATURVERNFC L:.: 1BYÅKRATENE FAR MAKTEN IE0S. c c,_r MASSESLAKT AV KYSTSELEN E0S J L) 4 7 SV c c,_r MASSESLAKT AV KYSTSELEN L:.: 1BYÅKRATENE Nr. 2 1993 PRS i LØSSALG kr. 29 NORGES NATURVERNFC FAR MAKTEN Dette Jeg siimmm en T, FORBUNDET * NATURVERN Postboks 2113 G,Uiu,nl,l, g, 0505

Detaljer

Laksestammene forsvinner i genbanken

Laksestammene forsvinner i genbanken NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 14 2004 16. ÅRGANG UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Uklart om Snøhvit Lars Sponheim vil ilegge gasskraftverket ved Snøhvit CO2-avgift. Miljøvernministeren har ikke bestemt

Detaljer

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nr. 5 8/3-1 991 ISSN: 0802-5924 0 Olj erisiko undervurderes siste side EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nederland investerer 65 milliarder i k-trafikk side 5 Spesialavfall til Halden eller Gj erstad

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

Inni-nyhet: ØIOLOGI Økologi er ikke lært i en hå nd ve nding.

Inni-nyhet: ØIOLOGI Økologi er ikke lært i en hå nd ve nding. ... DEN FØRSTE NATURBOKA Inni-nyhet: ØIOLOGI Økologi er ikke lært i en hå nd ve nding. IT.illJ KOLOII NORGES NATURVERNFORBUND NOE Å BEGYN NE MED er «Den første naturbo ka» av Segnestam/ Helin - det første

Detaljer

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg...

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg... 6 Tkl Vielen det skråbhkk MAMMA MA rosjekt Pappi inn ndo skal gi italienske skolebarn økologisk flat Foreløpig er det forsøkt på 24 skolebarn i forskoler, daghjem og grtmnskoler, skriver lo Donna )e viktigste

Detaljer

DETTE HAR VI A SELGE!, "1

DETTE HAR VI A SELGE!, 1 DETTE HAR VI A SELGE!, "1 (Se også 3. omslagsside) Siste nytt! MINIUTSTILLINGEN «S I RK ELE N» Fire plakater i format 62 x 89 centimeter, som i tekst og enkle fargetegninger gir en lettfattelig innføring

Detaljer

inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene

inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene Motshtnden Nr. 16 2. september 1994 6. årgang KIirnaorkandIingene inn i et nytt spor De internasjonale klimaforhandlingene lister seg langsomt inn på et nytt og mer konkret spor. De to EU-landene Danmark

Detaljer

Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig

Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig De Det Selv Sett De Forsikringsindustrien Middeltemperaturen Selskapene Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig Drivhuseffekten vil øke forsikringspremi ene i Norge, ifølge reassuranseutvalget i Naturskadefondet.

Detaljer

Utgiver: Norges Naturvernforbund. Postboks 2113 GrQnerløkka. 0505 Oslo, Norge. Besoksadresse: Nedregate 7 Tif: 22 71 5520

Utgiver: Norges Naturvernforbund. Postboks 2113 GrQnerløkka. 0505 Oslo, Norge. Besoksadresse: Nedregate 7 Tif: 22 71 5520 1k. gisk humor. Boken er foreløpig bare oversatt humor spenner over Artene som bærer de latinske Decticus VetruciVi irit fantes pa til 11992 ble seks linngresshop har gjort grundige avlsforberedel navnene

Detaljer

NATUR ,RSK. Innsats for Jotunheimen. Håp for de små?

NATUR ,RSK. Innsats for Jotunheimen. Håp for de små? ,RSK NATUR TlDSSKRIFf FOR NATUR OG MILJØVERN UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND NR. 4 - SEPTEMBER 1977-13. ÅRGANG Ansva rlig redaktor : RAGNAR FRISLID Reda ksjonssekretær : SYLYl STR UKSN ES Reda ksjonsu

Detaljer

Nr. i 1992 PRIS I LØSSALG kr. 29 NORGES. Ny forskning: KRITISK FOR BESTANDEN GASS VERRE ENN KULL BJ0RNE- ISSN 0802461 8 HÅP FOR INDIANERNE I AMAZONAS

Nr. i 1992 PRIS I LØSSALG kr. 29 NORGES. Ny forskning: KRITISK FOR BESTANDEN GASS VERRE ENN KULL BJ0RNE- ISSN 0802461 8 HÅP FOR INDIANERNE I AMAZONAS ENN KULL Ny forskning: atur ilj ø, Nr i 1992 PRS LØSSALG kr 29 NORGES SSN 0802461 8 9 770802 461002 GASS VERRE HÅP FOR NDANERNE AMAZONAS KRTSK FOR BESTANDEN BJ0RNE- se av Europas rundt 30 Lynvingen store

Detaljer

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker Natur & I. miiio nr. 7, 7.aprIL2000 12.6rg BullI!till utgitt av Norges Naturvernforbund L «Etter års stagnasjon Jörsøker NSB å ta igjen den tapte tid, men noen av ossfår ikke være med.» IlAlvAki) C. 1-lANssi

Detaljer

I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna)

I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna) Årsrapport 2008 I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna) Leder Lars Haltbrekken Årsrapport 2008 Innhold:

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

Billig barskogvern på Vestlandet

Billig barskogvern på Vestlandet Men Nei, Pa Skogbeltet Nr. 12/13 24. juni 1994 6. årgång Billig barskogvern på Vestlandet 50 kvadratkilometer produktiv og svært verneverdig barskog kan vernes på Vest landet uten store konflikter og dermed

Detaljer

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta.

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta. 770802 461002 og - pling! kopiere i nnhold Leder En effektiv dag Det er rart å tenke på; før pusset folk tenner og åpnet dører - helt selv. Ven elektriske kinkkeradioen veklni iiivi kluklon VV. )en i.

Detaljer

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Skal Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil eksportere den meget ozonnedbrytende gassen halon til u-land. Dette skal skje gjen nom opprettelsen av en ny halonbank.

Detaljer

40 år i regnskapsførernes tjeneste

40 år i regnskapsførernes tjeneste 40 år i regnskapsførernes tjeneste STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn

Detaljer

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk I En Jeg Nr. 12 21/6 1 991 ISSN: 0802-5924 I Felles opprop fra NNV og LO D side 3 GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk GATT kan komme til å stikke kjepper i hjulene for Statoils planer om en metanolfabrikk

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 2-2003

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 2-2003 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 2-2003 BREV TIL STORTINGETS ENERGI OG MILJØKOMITE ERIK LYKKE OM BERNKONVENSJONEN EN BJØRN FOR HVERT SAUEBRUK I LIERNE JERVEN I SØR-NORGE www.rovdyr.org Folkeaksjonen

Detaljer