Bo- og flyttemotivundersøkelsen: Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bo- og flyttemotivundersøkelsen: Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?"

Transkript

1 Bo- og flyttemotivundersøkelsen: Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Partnerforum og KRD, Lysebu Kjetil Sørlie, NIBR

2 Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008: Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Hva er grunnen til at du flyttet siste gang? Hadde det å gjøre med arbeid, utdanning, familie, helse, bolig og/eller sted/miljø? Hva er grunnen til at du ikke har flyttet (blitt boende) i siste sjuårsperiode? Hadde det å gjøre med..(de samme emnene) Periode: , 7-årige aldersfaser

3 Hovedpunkter Hovedresultater Sammenligning med 1972-undersøkelsen Opplegget for 2008-undersøkelsen Forsøk på å typologisere motivknipper Eksemplifiseringer Boligmotiver i Oslo/Akershus Steds- og miljømotiver i distrikts-norge Hvem og hvor mange er fornøyd med bostedet sitt?

4 Landsdekkende: 24 regioner etter Landsdeler landsdel og sentralitet Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge Sentralitet Storbyer (6) Omlandsregion til storbyer (7) Små og mellomstore byregioner (7) Periferiregioner (4)

5

6 Motiver og kjønnsforskjeller (blå: flest menn, rød: flest kvinner) Utdanning 4 0 Arbeid 20 9 Bolig 25 0 Sted/miljø 21 0 Familie 27 8 Helse 3 1 SUM 100 0

7 Motiver og kjønnsforskjeller (blå: flest menn, rød: flest kvinner) Utdanning Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse SUM

8 Grunner til at arbeidsmotivet trådte sterkere fram i 1972 enn i 2008 Forskjellig undersøkelsesopplegg: nå livsfase Arbeid kan i større grad tas for gitt i 2008 pga høykonjunktur og flere valgmuligheter fordi arbeidet i større grad kan tilpasses andre behov og gjøremål, kortere og mer fleksibel arbeidstid Mer sentralisert bosetting større del av flyttingene går over korte avstander, spesielt i byområder, og flere kan pendle Kvinner la vekt på mannens arbeid før, familiesituasjonene ble i 1972 tatt mer for gitt

9 Hva er egentlig et motiv? Begrunnelse for egen atferd Egen vilje: ønsker, behov og gjøremål Sosial og kulturell påvirkning fra omgivelsene Valgmuligheter innenfor samfunnsmessige rammer Mulighetsrommet påvirker tankegangen: Hva blir tatt for gitt? Hva blir tillagt motiverende betydning? Ikke alle har de samme valgmulighetene Noen tar for gitt det andre har som begrunnelser, og omvendt. Eksempel: Må man hegne om jobben sin på et sted, tar de færreste arbeid for gitt

10 Hvorfor opptrer det så mange flere familiemotiver nå? Før skilsmissene - familien fastere ramme ved flytting var det selvsagt at alle i familien skulle være med på flyttelasset Mer kompliserte familiemønstre fører til at flere aktivt søker å bo nærme barn, foreldre og andre slektninger, økte omsorgshensyn Økende tendens til å skulle overvinne avstand, større krav til kommunikasjon Man fant seg tidligere mer i at det oppsto avstander til slekt og venner når man flyttet

11 Familiemotiver 1. Endret husholdningssammensetning i forbindelse med flytting familiedannelse familieforøkelse barn flyttet ut, flyttet selv fra foreldrehjemmet familieoppløsning / dødsfall (enke/enkemann) 2. Familietilknytning på stedet før og etter flytting ønsket å bo nærmere barn, foreldre eller annen familie pga kontakt, omsorg, praktisk hjelp

12 Bo- og flyttemotivfordelinger på landsnivå Flyttemotiv Bomotiv Differanse Utdanning Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse Annet (bo)

13 Bo- og flyttemotivfordelinger på landsnivå Flytt Bo Innvandrere Utdanning Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse Uspesifikt 11 10

14 Hvor mange og hvem har næringseiendom i familien? Blant de som har flyttet er det 7 % med næringseiendom i familie/slekt Blant de som er blitt boende i minst sju år er det 14 %: (menn 16 %, kvinner 13 %) Spesielt eiendomsrike grupper: Bofaste (19%) og personer i periferi (27%) bofaste i periferien: 37 % bofaste i periferien med arbeid som motiv for aldri å ha flyttet: 63 %

15 Tilflytting til Land Periferireg Storbyer Omland Andre byreg Utdanning Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse

16 Sentraliserende og desentraliserende flyttestrømmer, periferi vs SM-byer Sentraliserende Desentraliserende Netto Netto Netto Motiv Perif SBO SMby SBO Perif SMby SBO Perif SBO SMby SMby Perif Utd Arbeid Familie Helse Bolig Sted/miljø SBO: Storby og omland

17 Undersøkelsesopplegget: Styrende dimensjoner Sjuårige livsfaser sju årskull født med sju års mellomrom: 1977,1970,1963,1956,1949,1942,1935 boende eller flyttet i perioden 1/ til 1/1 2006) Om man bor i den kommunen man har vokst opp i, eller ikke Om man har flyttet til kommunen i løpet av inneværende sjuårsfase eller ikke Kjønn Utenlandsk bakgrunn

18 Flyttemotiver i ulike livsfaser Alle år år år år år år år Utdanning Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse

19 Flyttemotiver: Tydelige livsfaseforskjeller Arbeid/utdanning familie/bolig familie/sted arbeid/familie familie/bolig/sted Utdanning: yngre Helse: eldre

20 Bomotiver i ulike livsfaser Alle år år år år år år år Utdanning Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Sted/miljø Uspesifikt

21 Bomotiver: Mindre forskjeller over livsfase Arbeid, utdanning og familie tidlig - bolig, sted/miljø sent Arbeid viktigst rett før og rett etter etablerings- og småbarnsfasene Familie binder mer i yngre alder Bolig økende bomotiv med alder Sted/miljø viktig i alle aldre, noe økende med alder

22 Utvalget er basert på info fra SSBs flyttehistoriemateriale ( ) Ikke flyttet over kommunegrense siste sju år: Bofaste i kommunen fra de var 15 år Tilbakeflyttere, kommet tilbake før 1999 Innflyttere til kommunene, kommet før 1999 Flyttet til kommunen i sjuårsperioden: Tilbakeflyttere til oppvekstkommunene Innflyttere fra andre kommuner, innen og mellom 24 geografiske soner Innvandrere blir ikke spesielt fokusert Siste flytting i perioden over kommunegrense

23 Flyttet eller blitt boende siste sju år? Flyttet Blitt boende Bofaste i oppvekstkommunen Tilbakeflyttere til oppvekstkommunen Internflyttere: Bor i annen kommune i oppvekstregion Regionflyttere: Bor i annen region enn oppvekststedet % 18 % 16 % 14 % 9 % 68 % 38 %

24 Flyttehistorie, landsnivå: Fem årskull, født , fulgt fra de var 15 til 40 år Per 100 ungdommer Menn Kvinner Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede i partners kom ikke i partn kom I egen/partn kom 70 70

25 Arbeidsmotivene Spørsmål knyttet til situasjon før flytting etter flytting I forbindelse med flyttingen: gått inn i jobb gått ut av jobb skiftet jobb beholdt jobb

26 Flyttemotiver, fylke/landsdel UTD ARB BOLIG STED/M FAM HELSE Landet N-Norge Oslo Rogaland Hordaland Øst/Vestfold Trøndelag Sogn / Møre Busk / Tele Agder Hed / Opp Akershus

27 Arbeidsmotivet kan være potensielt eller utløsende Skifte av jobb (karrieremotiv) Ved høykonjunktur er dette en dominerende del av alle arbeidsmotiver for flytting (40-45 %) Beholde jobb: pendling, fjernarbeid, eller flytting av bedrifter mest i storbyomlandet (25-30 %) Inn i jobb: (rekrutteringene til første jobb) knyttes til arbeidsmarkedsforhold Langt høyere andel ved lavkonjunktur, når omfanget av all flytting, dvs mobiliteten, er lavere (nå: 20 %) Ut av jobb: pensjonering er hovedårsak, få som sier de har mistet jobben (8-10 %)

28 Ulike arbeidsmotiver for å flytte Halvparten av arbeidsmotivene er knyttet til situasjonen før flytting, halvparten til situasjonen etter flytting 90 % begrunner flyttingen med eget valg

29 Andel flyttemotiver etter endring i Knyttet til situasjonen: jobbstatus ved flytting Før flytting Etter flytting Inn i jobb Ut av jobb 10 7 Skiftet jobb Beholdt jobb I ALT

30 Andel motiver etter endring i jobbstatus ved flytting til hhv. storbyene og periferien Knyttet til situasjonen: Før flytting storby periferi Etter flytting storby periferi Inn i jobb Ut av jobb Skiftet jobb Beholdt jobb

31 Hvordan henger motivene sammen? Hvor ligger bolysten? Arbeid og bolig: Rammebetingelser, på to markeder som skal fungere Sted og miljø: Attraktivitetsfaktorer som gir uttelling når arbeid og bolig er under kontroll åpner for bolyst Familie/helse: Individuelle ønsker og behov som kan tilfredsstilles når arbeids- og boligsituasjon er grei, og når man er fornøyd med forholdene knyttet til sted og miljø

32 Forsøk på å typologisere motivknippene 6 motivpar: økonomisk, sosialt, som aktør Økonomisk: Arbeid og bolig: Basisbehov, sikre økonomien Sted/miljø og familie: Ind. interesser, forbruk Sosialt (verdiorientering): Arbeid og familie: Tradisjonalitet, trygghet Bolig og sted/miljø: Modernitet, det gode liv Behov og gjøremål i livsfaseperspektiv: Arbeid og sted/miljø: Yrkeskarriere, stedskvalitet Bolig og familie: Familieetablering, husholdsendr.

33 inn ut Boligmotiver: Eksempel fra strømmene til og fra Oslo og Akershus mellom innen tilbake videre

34 Boligmotiver: Eksempel Oslo og Akershus Inn til O/Ak fra landet ellers (og utlandet) Ut til landet ellers fra Oslo og Akershus Mellom Oslo og Akershus Innen Akershus mellom kommunene Tilbake til oppvekstkommunene i O/Ak Videre fra Oslo til Akershus og omvendt, og videreflytting til landet ellers Fra Oslo til Akershus etter oppvekststed (3)

35 Viktigste boligmotiv (1). Prosentfordelt for alle med boligmotiv. Inn og ut av fylkene For liten bolig For stor bolig Feil type bolig Totalt Ønsket å eie Økonomihensyn An net Landet Inn til Oslo Ut fra Oslo Inn til Ak Ut fra Ak

36 Viktigste boligmotiv (2). Prosentfordelt for alle med boligmotiv. Videre fra O til A og omv. For liten bolig For stor bolig Feil type bolig Totalt Ønsket å eie Økonomihensyn An net Landet Videre O-A: Tilbake i Ak Intern i Ak Ikke oppv, Ak Videre A-O

37 Viktigste boligmotiv (3). Prosentfordelt for alle med boligmotiv. Internt, mellom, tilbake For liten bolig For stor bolig Feil type bolig Totalt Ønsket å eie Økonomihensyn An net Landet Internt i Ak Fra Ak til Oslo Fra Oslo til Ak Tilbake Oslo Tilbake Ak

38 Viktigste boligmotiv (4). Prosentfordelt for alle med boligmotiv. M. regionen og landet For liten bolig For stor bolig Feil type bolig Totalt Ønsket å eie Økonomihensyn An net Landet Til Oslo fra landet Fra Oslo til landet Videre Oslo: land Til Ak. fra landet Fra Ak. Til landet Videre Ak: landet

39 Hva består stedsmotivene i? Tilgang på varer, tjenester, aktiviteter Gode kommunikasjoner, korte avstander Fysiske forhold ved nærmiljøet lite trafikk, lys/luft/utsikt, lite støy/forurensing, klima Sosiale forhold ved nærmiljøet kontakt med nabo/venner, lite kriminalitet, takhøyde Stedstilhørighet, stedsidentitet eiendom, erfaringer/opplevelser, liker denne type natur og omgivelser, følelsesmessig tilhørighet

40 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Tilgang i alt Butikker, forretninger Offentlige tjenester Kulturtilbud, inkl kafeer Tilgang til friluftsliv Kunne dyrke spesielle int

41 Bomotiver: sted/miljø (2): Avstander, kommunikasjoner mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Alle innom Kort arbeidsreise Kort avstand til venner/familie Godt kollektivtilbud Pga nærhet til senter, stor by

42 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Fysiske forhold nærmiljø Fornøyd med bebygg. / strøk Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Barnevennlighet Bra med lys, luft, sol, utsikt Lite støy, forurensing etc Godt klima

43 Bomotiver: sted/miljø (4): Sosiale forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Sosial forhold nærmiljø Lite innblanding & sosial kontroll God kontakt m naboer/venner Lett å bli akseptert Trygt sosialt - mht trafikk / kriminalit Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene

44 Bomotiver: sted/miljø (5): Stedstilknytning Pst av alle med sted/miljø tot. Stedstilknytning Bolig / eiendom i slekt / familie Erfaringer, opplevelser, aktivit Liker stedstype, natur Sterk stedsidentitet Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene

45 Avsluttende preferansespørsmål Hvor ville du helst ha bodd om du fikk velge fritt? landsbygd, tettsted, småby, mellomstor by, storby, forstad Bor du i den kommunen du ønsker å bo i? ja, nei, ingen betydning Hvis nei: hvilken kommune ville du helst ha bodd i? Spm: Hvor mange bor der de faktisk vil?

46 Andel etter motiv (med rødt) som sier seg ikke fornøyd med bostedet. Flytt Bo Flytt Bo Utdanning Arbeid Familie Helse Bolig Sted/miljø Uspesifikt 11 Alle: 15 6

47 Andel flyttere som sier seg ikke fornøyd med bostedet, etter flyttemotiv og sentralitet. Landet Små/ m-by Storby Omland Periferi Utdanning Arbeid Familie Helse Bolig Sted/miljø ALLE

48 Motiv Andel flyttere som sier seg ikke fornøyd med bostedet, etter flyttemotiv og type flyttestrøm Sentraliserende Desentraliserende Alle flyttere Perif SBO SMby SBO SBO Perif SBO SMby Utd Arbeid Familie Helse Bolig Sted/miljø ALLE SBO: Storby og omland

49 Bilde av tilfredshet etter flytting Med strømmen Minst fornøyd: Arbeids- og utdanningsmotivene i sentraliserende retninger (til storbyregionene) Litt mer fornøyd: Familiemotivene, mer fornøyd enn i motsatt strøm Mot strømmen Mest fornøyd: Bolig- og sted/miljømotivene til periferien Lite fornøyd: Bolig- og helsemotiver fra storby til små/mellomstorby

50 Unge i etableringsfasen minst fornøyd med bostedet: Potensielle videreflyttere?! Blant personer som har flyttet i fasen år med arbeid som årsak, sier hele 23 % seg ikke fornøyd med bostedet: Storby 23 %, omland 18 %, små/mellomstor byregion 32 %, periferi 17 % Personer i småbarnsfasen, med mange potensielle videreflyttere: Neppe misnøye, mer uttrykk for plan Mange arbeidsmotiver i strømmen fra periferi til små/ mellomstor by. Få i motsatt retning. Flyttes det pga. arbeid mot egen vilje fra periferi til små/mellom-by?

51 Forsøk på å typologisere motivknippene etter sentralitet og flyttebakgrunn. Viktigste motivpar. 6 motivpar: økonomisk, sosialt, som aktør Økonomisk: Arbeid og bolig: Basisbehov, sikre økonomien Sted/miljø og familie: Ind. interesser, forbruk Sosialt (verdiorientering): Arbeid og familie: Tradisjonalitet, trygghet Bolig og sted/miljø: Modernitet, det gode liv Behov og gjøremål i livsfaseperspektiv: Arbeid og sted/miljø: Yrkeskarriere, stedskvalitet Bolig og familie: Familieetablering, husholdsendr.

52 Hva skiller tilbakeflyttere, internflyttere og regionflyttere? TIL- FLYTTING Storby Omland Små/mel byregion Periferi Tilbakeflyttere Karriere: Arbeid, sted Moderne: Bolig, sted (bolyst) Forbruk: Familie, sted (bolyst) Tradisjonell: Arbeid, familie Internflyttere Moderne: Bolig, sted (bolyst) Moderne: Bolig, sted (stor bolyst) Etablering: Bolig, familie Forbruk: Sted, familie (bolyst) Regionflyttere Tradisjonell: Arbeid, familie Moderne: Bolig, sted (bolyst) Tradisjonell: Arbeid, familie Karriere: Arbeid, sted

53 Om arbeid: Nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for verken å flytte eller bli boende - Jo større valgfrihet, desto færre begrunnelser knyttes til arbeid - Jo mer velfungerende arbeidsmarked, desto større åpning for andre motiver

54 Ulikhet i motivene for å bo og flytte Fire store flyttemotiver ett stort bomotiv Flere sammensatte motiver for å bli boende Større forskjeller mellom flyttemotiver enn mellom bomotiver - etter kjønn, alder, oppvekstbakgrunn og sentralitet Sentralitet forklarer mest av forskjellene, men oppvekststed har særlig betydning for kombinasjoner, eks: helse og familie

55 Påminnelse til slutt: Hva er egentlig et motiv? Begrunnelse for egen atferd Egen vilje: ønsker, behov og gjøremål Sosial og kulturell påvirkning fra omgivelsene Valgmuligheter innenfor samfunnsmessige rammer Mulighetsrommet påvirker tankegangen: Hva blir tatt for gitt? Hva blir tillagt motiverende betydning? Ikke alle har de samme valgmulighetene Noen tar for gitt det andre har som begrunnelser, og omvendt. Eksempel: Må man hegne om jobben sin på et sted, tar de færreste arbeid for gitt

Framtidsbygda 2010. Kjetil Sørlie, Norsk institutt for by og regionforskning. Evje, 13.08.2010.

Framtidsbygda 2010. Kjetil Sørlie, Norsk institutt for by og regionforskning. Evje, 13.08.2010. Framtidsbygda 2010. Motiver for å flytte og bo. Kjetil Sørlie, Norsk institutt for by og regionforskning. Evje, 13.08.2010. Tre innfallsvinkler for å studere flytting og bosetting Studere hva folk faktisk

Detaljer

Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR.

Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR. Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR. Flyttingenes demografiske betydning Viktigste prosess for regional

Detaljer

Bolyst og stedsattraktivitet

Bolyst og stedsattraktivitet Kjetil Sørlie Bolyst og stedsattraktivitet - motiver for å flytte og bo i distriktene NOTAT 2009:111 Tittel: Forfatter: Bolyst og stedsattraktivitet motiver for å flytte og bo i distriktene Kjetil Sørlie

Detaljer

Arbeid nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for å flytte. Arbeidsmarkedets rolle og andre oppsummeringer. v/ Kjetil Sørlie, NIBR.

Arbeid nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for å flytte. Arbeidsmarkedets rolle og andre oppsummeringer. v/ Kjetil Sørlie, NIBR. Arbeid nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for å flytte Arbeidsmarkedets rolle og andre oppsummeringer. v/ Kjetil Sørlie, NIBR. Motiver og motiver Motiver er begrunnelser, knyttet til samfunnsmessige

Detaljer

Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR.

Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR. Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR. Tre tema Flytting i det lange løp et hovedbilde Livsfaseperspektiv: Blikk på fasen

Detaljer

Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet

Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet Kjetil Sørlie Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet NOTAT 2008:120 Tittel: Forfatter: Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet Kjetil Sørlie ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-758-3

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

ØF-Rapport nr. 03/2006. Valdres-Rypa. Tilflytting og trivsel blant kvinner i. Valdres. av Gro Marit Grimsrud

ØF-Rapport nr. 03/2006. Valdres-Rypa. Tilflytting og trivsel blant kvinner i. Valdres. av Gro Marit Grimsrud ØF-Rapport nr. 03/2006 Valdres-Rypa Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres av Gro Marit Grimsrud ØF-Rapport nr. 03/2006 Valdres-Rypa Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres av Gro Marit

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Kjetil Sørlie Ann Ragnhild Broderstad Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Samarbeidsrapport NIBR/UiT- Senter for samisk helseforskning Flytting til byer fra distriktsområder med

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE RAPPORT 1 9 9 9 Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forord Dette er rapport nr 1 fra Flyttemotivundersøkelsen i Hordaland. Undersøkelsen er basert på telefonintervju av 4000

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning Tittel: Forfatter: Kvinner på flyttefot Gro Marit

Detaljer

HVEM FLYTTER I NORGE?

HVEM FLYTTER I NORGE? ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 73 SÆRTRYKK FRA NAVF'S JUBILEUMSBOK "I FORSKNINGENS LYS" 1974 HVEM FLYTTER I NORGE? TENDENSER I FLYTTERGRUPPENES SAMMENSETNING ETTER 1950 Av Lars Østby THE MIGRANTS

Detaljer

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i?

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og Ragnhild Skogheim KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? NOTAT 2006:128 Tittel: Kongsberg - en attraktiv by å bo i? Forfatter: Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver

Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver Geir Orderud Med bred politisk støtte til målet om å bevare hovedtrekkene i norsk bosettingsmønster har også kunnskap om bostedspreferanser,

Detaljer

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark ØF-rapport nr. 11/2003 Pendling, flytting og bolyst i Hedmark av Espen Køhn, Pelle Engesæter og Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Flytting og bofasthet i Finnmark

Flytting og bofasthet i Finnmark Rapport 2009:9 Flytting og bofasthet i Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidebilde: Vardø Øksfjord Kiberg Bergsfjord Foto: Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Flytting

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

Kan vi bo der vi vil og hvor er det?

Kan vi bo der vi vil og hvor er det? Olaf Foss K O M M E N T A R Kan vi bo der vi vil og hvor er det? Gjennom mange tiår har skiftende regjeringer om enn med litt varierende ordbruk holdt fast ved et nokså særnorsk hovedmål for distrikts-

Detaljer

Er tettsteder mer attraktive? HANNA NYBORG STORM OG KNUT VAREIDE

Er tettsteder mer attraktive? HANNA NYBORG STORM OG KNUT VAREIDE Er tettsteder mer attraktive? HANNA NYBORG STORM OG KNUT VAREIDE TF-notat nr. 58/2010 TF-notat Tittel: Er tettsteder mer attraktive? TF-notat nr: 58/2010 Forfatter(e): Hanna Storm og Knut Vareide Dato:

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer