Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR."

Transkript

1 Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR.

2 Flyttingenes demografiske betydning Viktigste prosess for regional omfordeling av befolkningen Omfordeler befolkningen i fruktbar alder Påvirker aldersstrukturen i befolkningen Medfører regional omfordeling av oppvekststedsmønsteret for barnebefolkningen

3 Befolkningsendring i prosent etter fødselsår. Nasjonalt gjennomsnitt og periferityper NORWAY Centre Hinterland Independent municipalities Independent centres

4 Norsk aldersstruktur 00 og for typer periferi. Nordisk gjennomsnitt = NORWAY Centre Hinterland Independent municipalities Independent centres year 96 year 9 year 9 year 90 year 88 year 86 year 8 year 8 year 80 year 78 year 76 year 7 year 7 year 70 year 68 year 66 year 6 year 6 year 60 year 58 year 56 year 5 year 5 year 50 year 8 year 6 year year year 0 year 8 year 6 year year year 0 year 8 year 6 year year year 0 year 8 year 6 year year year 0 year 8 year 6 year year year 0 year

5 Små- og mellomstore byer i flyttesammenheng Små- og mellomstore byer i periferien undergraver sin framtidige tilflytting Små- og mellomstore byer i sentrale strøk har en mer stabil utvikling Framtidig vekst krever mer flytting fra sentrale strøk

6 Sentrale, polysentriske og perifere strøk Spenn fra en relativ mangel på tilgjengelig økonomisk aktivitet til et vell av arbeidsmuligheter Polysentrisitet kan virke utjevnende I sentrale strøk og polysentriske områder har en tilgang til arbeid mange steder

7 Flytting og bosetting i livsløpsperspektiv Registeranalyse: Følge årskull fra de er barn til de er etablerte som voksne Følge årskull, gjerne et sett av årskull, fra de var 5 år, til de er omtrent 5 år Resultat av siste par ut de fleste er ferdigutdannet, har vært i første jobb, og kvinnene fått 90% av barna Grunnlag for trekking til motivanalysen

8 Andel bofaste, tilbakeflyttere og fraflyttede i norske kommuner i gjennomsnitt. Årskull født fulgt fra de var 5 til /7 år. MENN KVINNER ALLE Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede

9 Flyttehistoriske hovedtall for Glåmdalsregionen. Årskull født fulgt fra de var 5 år til de i 00 var i 5-årsalderen. Pr. 00 gutter i ungdomskullene. MENN Bofaste Kullstørr. (5 år) Tilbake flytt Til kom i reg. Ut av reg. Fra kom. i reg. Utenfra reg. Flyttebalanse int / utenfra Glåmdalsregion en /- Kongsvinger / -6 Eidskog /-6 Sør-Odal /- Nord-Odal / - Grue / -6 Åsnes / -9 Våler / -7

10 Flyttehistoriske hovedtall for Glåmdalsregionen. Årskull født fulgt fra de var 5 år til de i 00 var i 5-årsalderen. Pr. 00 gutter i ungdomskullene. KVINNER Bofaste Kullstørr. (5 år) bake- flytt Inn utenfra Til- Til kom. i reg. Ut av reg. Fra kom. i reg. Flyttebalanse int / utenfra Glåmdalsregion en / - Kongsvinger / -9 Eidskog / -8 Sør-Odal / +7 Nord-Odal / -9 Grue / - Åsnes / - Våler / -

11 Kongsvingerregionens tiltrekningskraft på andre typer regioner Menn Kvinner Storbyregioner 6 Små/mellomstore byregioner 8 6 Periferi 6

12 Andre regioners tiltrekningskraft på befolkningen i Kongsvingerregionen Menn Kvinner Storbyregioner 8 8 Små/mellomstore byregioner Periferi 7 9

13 To typer av spørsmål Situasjonskartlegging: hovedaktivitet, familie, bolig, helse, næringseiendom i slekt/familie nåsituasjon, / 006 for alle situasjon rett før flytting (hvis flyttet i fasen) situasjon rett etter flytting ( ) Årsaker knyttet til motiver Hva var de viktigste grunnene til at du flyttet til kommunen i sjuårsperioden? er blitt boende i kommunen i sjuårsperioden?

14 Kjennemerker Individets livsfase Individets ressurser De geografiske områdene

15 Individets livssyklusfase Alder Sivilstand Husholds-/familiesammensetning

16 Individets ressurser Inntekt Utdanning Yrke I utvidet forstand også boligforhold og arbeidsforhold

17 Flyttemotiver: Landsfordeling Diff Utdanning 0-6 Arbeid Familie 7 + Helse + Bolig Sted/miljø

18 Hva er et motiv? Et subjektivt fenomen Begrunnelse for egen atferd Egen vilje ønsker, behov og gjøremål Sosial og kulturell påvirkning fra omgivelser Valgmuligheter og samfunnsmessige rammer Mulighetsrommet påvirker tankegangen: Hva blir tatt for gitt? Hva blir tillagt motiverende betydning? Ikke alle har de samme valgmulighetene Noen tar for gitt det andre har som begrunnelser, og omvendt

19 Utdanning Familie Helse Arbeid Bolig Sted/miljø Motivene er ofte også individressurser

20 Hvordan henger motivene Arbeid og bolig: sammen? Rammebetingelser, to markeder som bør fungere Sted og miljø: Attraktivitetsfaktorer som gir uttelling som motiver når arbeid og bolig er under kontroll Familie/helse: Individuelle ønsker og behov som kan tilfredsstilles når arbeids- og boligsituasjon er grei, og når man er fornøyd med forholdene knyttet til sted og miljø

21 Grunner til at arbeidsmotivet trådte sterkere fram i 97 enn i 008 Forskjellig undersøkelsesopplegg: nå livsfase Arbeidet tas i større grad for gitt i 008 pga høykonjunktur og flere valgmuligheter fordi arbeidet i større grad kan tilpasses andre behov og gjøremål (kortere / fleksibel arb.tid) Mer sentralisert bosetting, større del av flyttingene går over korte avstander, spesielt i byområder, og flere kan pendle etter flytting Kvinner la vekt på mannens arbeid før, familiesituasjonene ble i 97 mer tatt for gitt

22 Og hvorfor blir det flere familiemotiver? Tidligere var familien en fastere ramme ved flytting var det selvsagt at alle i familien ble med Man fant seg i at det oppsto avstander til foreldre og slekt når man flyttet Mer kompliserte familiemønstre fører til at flere aktivt søker å bo nærme barn, foreldre og andre slektninger - Økende tendens til å overvinne avstand

23 Ingen endring ville betydd dramatisk endrede motiver Flyttelengde korte flyttinger er i større grad bolig- og bomiljøorienterte, lange mer arbeidsorienterte Sentralitetsfordelingen av flyttinger en større andel av alle flyttinger er mellom kommuner på høyeste sentralitetsnivå (storbyregion) enn før Arbeidsmarkedsintegreringen i byregionene i storbyregionene har det blitt flere arbeidsplasser overalt, og pendlingsomfangene har økt mot mindre byer Utviklingen av toinntektshusholdet der familier dermed styrker sin relative posisjon på boligmarkedet, og der det skal skaffes arbeid til to personer, mot ofte bare én tidligere Den sterke økningen i utdanningsnivå for de kohortene som til enhver tid utgjør de yngre aldersgruppene i befolkningen Markedsorienteringen av borettslagsboliger der inntekt dermed får en relativt større påvirkning på boligkonsum, og der boligkarrierer kan gjøres unna på kortere tid for visse grupper, ettersom køordningene forsvant. Køproblemet i pressområder endres. Utviklingen av offentlig sysselsetting i alle kommuner der det dermed har blitt mange sikre jobber, med forholdsvis lik betaling rundt om i hele landet og der mange av disse jobbene krever standardiserte kvalifikasjoner Økt kunnskap om bestemte deler av landet

24 Bo- og flyttemotiver: Hovedmønstre 97 Flytt Bo Utdanning 0 Arbeid Familie 7 9 Helse Bolig Sted/miljø 9 Uspesifikt

25 Motiver og kjønnsforskjeller (blå flest menn, rød flest kvinner) Flytt Bo Flytt Bo Utdanning 0 0 Arbeid Familie Helse 0 Bolig Sted/miljø 0 Uspesifikt

26 Undersøkelsesopplegget: Styrende dimensjoner Sjuårige livsfaser (7 årskull født med 7 års mellomrom -977,970,96,956,99,9,95 bo og flytting i perioden / 999 til / 006) Om man bor i den kommunen man har vokst opp i, eller ikke Om man har flyttet til kommunen i løpet av inneværende sjuårsfase eller ikke Kjønn

27 Flyttehistorie, landsnivå: Fem årskull, født 96-67, fulgt fra de var 5 til 0 år Per 00 ungdommer Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede - i partners kom - Ikke i partn kom I egen/partn kom Menn Kvinner m/ familiemotiv 6

28 regioner etter landsdel og Landsdeler sentralitet Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge Sentralitet Storbyer (6) Omlandsregion til storbyer (7) Små og mellomstore byregioner (7) Periferiregioner ()

29

30 Flyttemotiver i ulike livsfaser Alle - 8 år 9-5 år 6- år - 9 år år 57-6 år 6-70 år Utdanning Arbeid Familie Helse 8 9 Bolig Sted/miljø

31 Motivfordelinger, fire yrkesgrupper. Alle grupper 5 9 Kont Salg Kont Salg 8 8 Uspesifikt Sted/miljø Bolig 0 Helse Familie Arbeid 0 0 Utdanning Vare mm P.tj Hutd Led, akad BO Vare mm P.tj Hutd Led, akad FL

32 Motivfordelinger, to utdanningsnivå. Alle grupper FL Mid Høy Diff BO Mid Høy Diff Utdanning 6 Arbeid Familie Helse - - Bolig Sted/miljø Uspesifikt 8 -

33 Motivfordelinger, familiebakgrunn. Alle grupper 9 6 Fam m b Fam m b. 9 Uspesifikt Sted/miljø Bolig Helse Familie Arbeid Utdanning Ensl fors. Par u b. Enpers BO Ensl fors. Par u b. Enpers FL

34 Flyttemotiver, fylkesoversikt 8 Akershus 6 Hed / Opp Agder Busk / Tele Sogn / Møre Trøndelag 5 6 Øst/Vestfold 9 6 Hordaland Rogaland Oslo 0 8 N-Norge Landet STED/M BOLIG HELSE FAM ARB UTD

35 Flyttemotiver i Innlandet (uten Mjøsbyene og Hadeland) Innland et: Flytt Bo Landet: Flytt Bo Utdanning Arbeid Familie 5 Helse Bolig 8 Sted/miljø 8 00

36 Flyttemotiver i Innlandet (uten Mjøsbyene og Hadeland) Innland et: Flytt Bo Landet: Flytt Bo Utdanning Lav: Arbeid Lav: 0 Familie Høy: 5 7 Helse Bolig Lav: 8 5 Sted/miljø Høy: 8 00

37 Hvorfor så få arbeidsbegrunnelser? Fire mulige hovedårsaker: God tilgang på arbeid, mange valgmuligheter God mulighet for pendling Muligheter for å kunne ta med seg jobben Mange som ikke er avhengig av arbeid (?) Ved høykonjunktur og stor valgfrihet Bo- og arbeidsplass bestemmes ut fra andre forhold når man kan velge, arbeid tas for gitt

38 Ulike typer av flyttere begrunner sine valg forskjellig: Tilbakeflyttere til oppvekstkommune arbeid i større grad motiv (9%) sier ikke sted/miljø mye utover normalen (%) Flyttere mellom kommunene i regionene enormt familiefokus (7%) arbeidsmotivene nærmest fraværende (6%) boligmotiver går litt på bekostning av sted/miljø Flyttere fra andre deler av landet sterk vektlegging av sted/miljø (%) litt mer helse i bildet (6%) familie ikke mye sterkere vektlagt enn vanlig (9%) arbeid som for innflytterne i gjennomsnitt (5%)

39 Flytte- og bomotiver i Innlandet (uten Mjøsbyene og Hadeland) Innland et: Flytt Bo Landet Flytt Bo Utdanning Arbeid 0 9 Familie Helse Bolig Sted/miljø 8 Uspesifikt 0

40 Flytte- og bomotiver i Innlandet (uten Mjøsbyene og Hadeland) Innland et: Flytt Bo Landet Flytt Bo Utdanning Arbeid 0 9 Familie Helse Bolig Sted/miljø 8 Uspesifikt 0

41 Sentraliserende og desentraliserende flyttestrømmer, periferi vs SM-byer Netto SBO Perif Perif SMby 9 7 Netto Netto 6 0 Utd Sted/miljø Bolig Helse Familie Arbeid Motiv SMby Perif SBO SMby SMby SBO Perif SBO Desentraliserende Sentraliserende SBO: Storby og omland

42 Strømmer mellom kommuner med samme sentralitet, SM-byområder Mellom kommuner med lik sentralitet Motiv Total Omland Storby by Periferi SM- Alle SM Utdanning Arbeid Familie 7 Helse 5 Bolig Sted/miljø 0

43 Strømmer mellom kommuner med samme sentralitet, storby-storby og oml-oml Mellom kommuner med lik sentralitet Motiv Total Omland Storby by Periferi SM- Omland Storby Utdanning 0 0 Arbeid Familie Helse 5 Bolig Sted/miljø 6 0 5

44 Hvor mange sier seg ikke fornøyd med bostedet etter flytting? På landsbasis: I distriktsregioner generelt: Innlandet (unntatt Mjøsbyer): 5 prosent prosent prosent Hvem er disse: spesielt: menn i 0-årene, og kvinner i 0-årene Hvordan henger det sammen med flyttemotivene? Er det feil å kalle det misnøye, kanskje er det bare plan om videreflytting?

45 Andel ikke fornøyd etter flyttemotiv (prosent) Utdanning Arbeid Familie Helse Bolig Sted/miljø ALLE Distrikt Landet Innlandet

46 Andel ikke fornøyd etter flyttemotiv (prosent) Utdanning Arbeid Familie Helse Bolig Sted/miljø ALLE Distrikt Landet Innlandet

47 Andel ikke fornøyd etter flyttemotiv (prosent) Distrikt Landet Innlandet Utdanning Arbeid 8 7 Familie 7 6 Helse 8 5 Bolig 6 9 Sted/miljø 8 8 ALLE 5

48 Andel flyttere som sier seg ikke fornøyd med bostedet, etter flyttemotiv om type flyttestrøm Sentraliserende Desentraliserende Landet Motiv Perif SBO SMby SBO SBO Perif SBO SMby Utd Arbeid Familie 8 9 Helse Bolig 9 0 Sted/miljø ALLE SBO: Storby og omland

49 Hvilke stedsmotiver snakker vi om? Tilgang på varer, tjenester, aktiviteter Gode kommunikasjoner, korte avstander Fysiske forhold ved nærmiljøet lite trafikk, lys/luft/utsikt, lite støy/forurensing, klima Sosiale forhold ved nærmiljøet kontakt med nabo/venner, lite kriminalitet, takhøyde Stedstilhørighet, stedsidentitet eiendom, erfaringer/opplevelser, foretrekker denne type natur og omgivelser, følelsesmessig tilhørighet

50 Andel begrunnelser for å bo og flytte til etter stedsmotiv (prosent) Tilgang Avstand Fysisk miljø Sosialt miljø Tilknytning - eiendom, erfaring/opplev - liker stedet - tilknytning fylke, landsdel Innland Landet

51 Oppsummering Få arbeidsmotiver, mange motiver knyttet til familie og sted/miljø. Jo mer vellykket politikk, desto færre arbeidsmotiver mer sted/miljø Steds- og miljømotivene sterkest konsentrert mot fysisk miljø og tilhørighet i Innlandet Hver fjerde sier seg lite fornøyd : Er det uttrykk for plan om videreflytting? Mulig å påvirke dem? Rekruttering: Vil andre/flere innflyttere ha andre motiver? Tema: tilbakeflyttere vs. nyinnflyttere.

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Kan vi bo der vi vil og hvor er det?

Kan vi bo der vi vil og hvor er det? Olaf Foss K O M M E N T A R Kan vi bo der vi vil og hvor er det? Gjennom mange tiår har skiftende regjeringer om enn med litt varierende ordbruk holdt fast ved et nokså særnorsk hovedmål for distrikts-

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør- Trøndelag Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:1 NIBR-rapport 2012:31

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Gentrifisering på norsk urban livsstil eller praktisk organisering av hverdagslivet? Torkel Bjørnskau. Randi Hjorthol rh@toi.no

Gentrifisering på norsk urban livsstil eller praktisk organisering av hverdagslivet? Torkel Bjørnskau. Randi Hjorthol rh@toi.no Gentrifisering på norsk urban livsstil eller praktisk organisering av hverdagslivet? Torkel Bjørnskau tbj@toi.no Randi Hjorthol rh@toi.no Nøkkelord: Gentrifisering, bostedspreferanser, norske storbyer,

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Slik fosterforeldrene ser det II

Slik fosterforeldrene ser det II U N I F O B H E L S E Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Slik fosterforeldrene ser det II Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005 Toril Havik Nr. 1-2007 Slik fosterforeldrene ser det II Resultat

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker FoU rapport nr. 9/2009 Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker Forfattere: Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen Universitetet i Agder og Agderforskning November 2009 Tittel

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer