Framtidsbygda Kjetil Sørlie, Norsk institutt for by og regionforskning. Evje,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidsbygda 2010. Kjetil Sørlie, Norsk institutt for by og regionforskning. Evje, 13.08.2010."

Transkript

1 Framtidsbygda Motiver for å flytte og bo. Kjetil Sørlie, Norsk institutt for by og regionforskning. Evje,

2 Tre innfallsvinkler for å studere flytting og bosetting Studere hva folk faktisk gjør i lys av sosiale og økonomiske kjennetegn, oppvekststed, og av karriereløp som de er inne i Be folk begrunne det de har gjort bolyst og stedsattraktivitet (motsats til arbeidsbehov?) bo- og flyttemotivundersøkelsen (2008) Spørre folk om hva de kan tenke seg å gjøre skolestil for ungdom hvor er jeg om 20 år? i hva slags type område vil du helst bo? hva med oppvekststedet? hva med tilbakeflytting? eller by? kunne du tenke deg å bo på et småbruk?

3 Bo- og flyttemotivundersøkelsen Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Hva er grunnen til at du flyttet siste gang? Hadde det å gjøre med arbeid, utdanning, familie, helse, bolig og/eller sted/miljø? Hva er grunnen til at du ikke har flyttet (blitt boende) i siste sjuårsperiode? Hadde det å gjøre med..(de samme emnene) Periode: , 7-årige aldersfaser

4 Opplegget for undersøkelsen Er bygget opp på registeropplysninger fra SSBs individuelle flyttehistoriemateriale Søkelyset satt på sju-årige aldersfaser, personer fra hvert sjuende årskull er blitt spurt Flytting er et livsfasefenomen: tilpasninger til preferanser, behov og gjøremål skjer løpende Bofaste, tilbakeflyttere og flyttere mellom ulike typer regioner etter landsdel og sentralitet

5 Landsdekkende: 24 regioner etter Landsdeler landsdel og sentralitet Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge Sentralitet Storbyer (6) Omlandsregion til storbyer (7) Små og mellomstore byregioner (7) Periferiregioner (4)

6

7 Sju livsfaser Ungdomsfase, år Etableringsfase, år Småbarns- og skolebarnsfase, år Midt i livet fase, store barn, år Karrierefase uten barn hjemme, år Yngre seniorfase, år Fase mot pensjonsalder år

8 Flyttemotiver: Tydelige livsfaseforskjeller Arbeid/utdanning familie/bolig familie/sted arbeid/familie familie/bolig/sted Utdanning: yngre Helse: eldre

9 Bo- og flyttemotivfordelinger på landsnivå LANDET Ungdom Etablering Flytte motiv Flytte motiv Flytte motiv Bomotiv Bomotiv Bomotiv Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse Utdanning Uspesifikt

10 Agder-fylkene Kristiansand-regionen (4 kommuner) Byer langs kystbeltet ellers (10 kommuner) Indre strøk (16 kommuner) Setesdal: 4 kommuner Aust-Agder ellers: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Froland, Birkenes, Iveland Vest-Agder: Marnardal, Audnedal, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal

11 Bo- og flyttemotivfordelinger på landsnivå og til Agder-fylkene LANDET Aust-Agder Vest-Agder Flytte motiv Flytte motiv Flytte motiv Bomotiv Bomotiv Bomotiv Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse Utdanning Uspesifikt

12 Påminnelse før vi går videre: Hva er egentlig et motiv? Begrunnelse for egen atferd Egen vilje: ønsker, behov og gjøremål Sosial og kulturell påvirkning fra omgivelsene Valgmuligheter innenfor samfunnsmessige rammer Mulighetsrommet påvirker tankegangen: Hva blir tatt for gitt? Hva blir tillagt motiverende betydning? Ikke alle har de samme valgmulighetene Noen tar for gitt det andre har som begrunnelser, og omvendt. Eksempel: Må man hegne om jobben sin på et sted, brukes arbeid oftere som begrunnelse der.

13 Generelt: For et lokalsamfunn er arbeid viktig - uansett motivering Uavhengig av om folk bruker det som begrunnelse eller ikke om man tar arbeidsmulighetene for gitt om man kan vektlegge andre forhold fordi valgmulighetene er gode Jo lettere tilgang til arbeid, desto mindre grunn til å bruke arbeid som bo- eller flyttemotiv Arbeid er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse og ikke nok for å generere bolyst? arbeid som flyttemotiv øker sjanse for videreflytting arbeid oppgis i svært høy grad som bomotiv hvis man har næringseiendom (ikke sted/miljø - bolig/familie)

14 Bo- og flyttemotivfordelinger på landsnivå, til distriktene og småbyer LANDET Distriktene Småbyene Flytte motiv Flytte motiv Flytte motiv Bomotiv Bomotiv Bomotiv Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse Utdanning Uspesifikt

15 Bo- og flyttemotivfordelinger i distriktene, og til Agder-fylkene Distriktene Aust-Agder Vest-Agder Flytte motiv Flytte motiv Flytte motiv Bomotiv Bomotiv Bomotiv Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse Utdanning Uspesifikt

16 Bo- og flyttemotivfordelinger til 16 kommuner i Agder-fylkenes innland Distriktene De 16 kom Flytte motiv Flytte motiv Bomotiv Bomotiv Arbeid Bolig Sted/miljø Familie Helse Utdanning Uspesifikt 9 12

17 Flytting over livsløpet: Vi følger noen årskull fra de var barn til de var voksne Årskull født , fulgt fra de var 15 til 40 år: Vi registrerer hva de har gjort.. Registeranalyse: SSBs flyttehistorier inneholder alle personer bodd i Norge siden 1964, og alle deres flyttemeldinger over kommune- og landegrense tom 2008 Årlige opplysninger om utdanning, inntekt, arbeid (næring og arbeidskommune), barn og familiesituasjon med mer.

18 Landsfordelingen for kullene født , fulgt fra de var 15 til 40. Flytting i kommunene Menn Kvinner Alle i årskullet Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede Tilflyttere Flyttebalanse

19 Fordelingen i periferien for kullene født , fulgt fra de var 15 til 40 år. Flytting i kommunene Menn Kvinner Alle i årskullet Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede Tilflyttere Flyttebalanse

20 Livsløpsflytting gjennom fasen år. Landet innen fylker, og Agder-fylkene. Årskull født Pr 100 i utgpkt Alle fylkene Menn Aust- Agder Vest- Agder Alle fylkene Kvinner Aust- Agder Vest- Agder Ungdomskull: Bofaste Tilbakeflyttere Internflyttere Fraflyttede Tilflyttere Internflyttere Flyttebalanse

21 Livsløpsflytting i Agder-kommuner. Setesdal. Aldersfasen år. Årskull født Pr 100 i utgpkt Evje & H Byg land Menn Valle Byk le Evje & H Kvinner Byg Land Valle Byk le Ungdomskull: Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede Tilflyttere Videreflyttere Flyttebalanse

22 Livsløpsflytting i indre Aust-Agder. Årskull født Pr 100 i utgpkt Aldersfasen år. Gjer stad Menn Åmli Gjer stad Kvinner Åmli Vegårs Froland Vegårs Froland Ungdomskull: Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede Tilflyttere Videreflyttere Flyttebalanse

23 Livsløpsflytting i indre Vest-Agder. Årskull født Pr 100 i utgpkt Aldersfasen år. Kvin sdal Menn Hæg bost Sirdal Åseral Sirdal Kvinner Kvin sdal Hæg bost Åse -ral Ungdomskull: Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede Tilflyttere Videreflyttere Flyttebalanse

24 Livsløpsflytting i Kristiansands ytre omland. Aldersfasen år. Årskull født Pr 100 i utgpkt Birk nes Menn Marn ardal Aud ndal Birk nes Kvinner Iveland Iveland Marn ardal Aud ndal Ungdomskull: Bofaste Tilbakeflyttere Fraflyttede Tilflyttere Videreflyttere Flyttebalanse

25 Mulige videre analyser (1) For bofaste, tilbakeflyttere og tilflyttere fulgt gjennom 25-årsfasen fra 15 til 40 år, altså over første halvdel av voksenlivet, kan vi studere sammenheng med karriere i lys av utdanning, yrkes- og inntektsforløp og familiedannelse. Hva som kan tilskrives slike materielle faktorer og hva som er bolystbetont eller som skyldes stedstilknytning og tilhørighet ellers, er umulig å vite Analyse av tilpasningens rekkefølge kan gi en liten pekepinn: Hva skal jeg gjøre, hvem skal jeg gjøre det sammen med, hvor skal det skje?

26 Mulige videre analyser (2) Sammenligne mellom flyttehistoriske grupper, ulike regioner og ikke minst: følge serier av årskull etter hverandre og studere utviklingen over tid effekt av at stadig flere tar høyere utdanning betydningen av at stadig flere vokser opp i byområdene, færre i periferien hva betyr utviklingen i de regionale inntektsforskjellene på ulike steder (osv)

27 Bo- og flyttemotiver: Hvor finner vi Hva er bolyst? bolysten? Faktorer som trer fram når spørsmålene om arbeid er avklart? Faktorer knyttet til bolig, sted/miljø og familie i kombinasjon (motivknipper)? Faktorer som gjør seg sterkest gjeldende for de som flytter mot strømmen?

28 Forsøk på å typologisere motivknipper av de fire store 6 motivpar: økonomisk, sosialt, via karriere Økonomisk (materielt) Arbeid og bolig: Basisbehov, sikre økonomien Sted/miljø og familie: Interesser, forbruk, fritid Sosialt (verdiorientering): Arbeid og familie: Tradisjonalitet, trygghet Bolig og sted/miljø: Modernitet, det gode liv Behov og gjøremål i livsfaseperspektiv: Arbeid og sted/miljø: Yrke, stedskvalitet, pendling Bolig og familie: Familieetablering, husholdsendr.

29 Hva skiller tilbakeflyttere, internflyttere og regionflyttere? Dominante motivknipper Tilbake- flyttere Internflyttere Regionflyttere Storby Omland Små/mel Karriere: Arbeid, sted Moderne: Bolig, sted (bolyst) Tradisjonell: Arbeid, familie Moderne: Bolig, sted (bolyst) Moderne: Bolig, sted (stor bolyst) Moderne: Bolig, sted (bolyst) byregion Forbruk: Familie, sted (bolyst) Etablering: Bolig, familie Tradisjonell: Arbeid, familie Periferi Tradisjonell: Arbeid, familie Forbruk: Sted, familie (bolyst) Karriere: Arbeid, sted

30 Fem grupper av steds- og miljømotiver (flere oppdrag) Tilgang på varer, tjenester, aktiviteter Gode kommunikasjoner, korte avstander Fysiske forhold ved nærmiljøet lite trafikk, lys/luft/utsikt, lite støy/forurensing, klima Sosiale forhold ved nærmiljøet kontakt med nabo/venner, lite kriminalitet, takhøyde Stedstilhørighet, stedsidentitet eiendom, erfaringer/opplevelser, liker denne type natur og omgivelser, følelsesmessig tilhørighet

31 Kommentar til tabellene Tabellene gjengir alle steds- og miljømotiver, både for de som er blitt boende og de som har flyttet Tallene i øverste rad sier hvor mange som har respondert på hovedkategorien (av de fem) av alle som har svart noe med sted og miljø Det samme gjelder hvert underspørsmål, % for underspørsmål kan dermed ikke overstige % på totalen, men kan bli lik hvis alle responderer på et underspørsmål (nærmest kommer to spm om friluftsliv og natur i periferiregionene)

32 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Tilgang i alt Butikker, forretninger Offentlige tjenester Kulturtilbud, inkl kafeer Tilgang til friluftsliv Kunne dyrke spesielle int

33 Bomotiver: sted/miljø (2): Avstander, kommunikasjoner mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Alle innom Kort arbeidsreise Kort avstand til venner/familie Godt kollektivtilbud Pga nærhet til senter, stor by

34 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Fysiske forhold nærmiljø Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Fornøyd med bebygg. / strøk Barnevennlighet Bra med lys, luft, sol, utsikt Lite støy, forurensing etc Godt klima

35 Bomotiver: sted/miljø (4): Sosiale forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Sosial forhold nærmiljø Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Lite innblanding & sosial kontroll God kontakt m naboer/venner Lett å bli akseptert Trygt sosialt - mht trafikk / kriminalit

36 Pst av alle med sted/miljø tot. Stedstilknytning Bomotiver: sted/miljø (5): Stedstilknytning Landet Byregioner utenfor storby Periferiregionene Bolig / eiendom i slekt / familie Erfaringer, opplevelser, aktivit Liker stedstype, natur Sterk stedsidentitet

37 Avslutningsspørsmål: Er fjellfolk mer nøkterne enn andre? Generelt 12 desentraliserte motivprofiler Kun for 5 av disse, klima + de fire som har med tilknytning og stedsfølelse, responderes det sterkere enn i landet generelt Kun for 2 av dem, er responsen sterkere enn i periferiområder flest (klima og eiendom i slekta) Generelt 10 sentraliserte motivprofiler I fjellregionen responderes det svakere på alle enn på landsplan For kun ett motiv responderes det klart sterkere enn i periferien ellers: god tilgang til forretninger For to motiver er responsen som i periferien ellers, tilgang til kulturtilbud/kafeer og sansen for type strøk

Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR.

Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR. Hvorfor flytter folk til Innlandet, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 008. Blikk på Innlandet. Dag Juvkam, NIBR. Flyttingenes demografiske betydning Viktigste prosess for regional

Detaljer

Bolyst og stedsattraktivitet

Bolyst og stedsattraktivitet Kjetil Sørlie Bolyst og stedsattraktivitet - motiver for å flytte og bo i distriktene NOTAT 2009:111 Tittel: Forfatter: Bolyst og stedsattraktivitet motiver for å flytte og bo i distriktene Kjetil Sørlie

Detaljer

Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR.

Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR. Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR. Tre tema Flytting i det lange løp et hovedbilde Livsfaseperspektiv: Blikk på fasen

Detaljer

Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet

Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet Kjetil Sørlie Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet NOTAT 2008:120 Tittel: Forfatter: Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet Kjetil Sørlie ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-758-3

Detaljer

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Kjetil Sørlie Ann Ragnhild Broderstad Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Samarbeidsrapport NIBR/UiT- Senter for samisk helseforskning Flytting til byer fra distriktsområder med

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Demografisk utvikling i fem storbyer

Demografisk utvikling i fem storbyer Dag Juvkam, Kjetil Sørlie og Inger Texmon Demografisk utvikling i fem storbyer Demografisk utvikling i fem storbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR-rapport

Detaljer

Er tettsteder mer attraktive? HANNA NYBORG STORM OG KNUT VAREIDE

Er tettsteder mer attraktive? HANNA NYBORG STORM OG KNUT VAREIDE Er tettsteder mer attraktive? HANNA NYBORG STORM OG KNUT VAREIDE TF-notat nr. 58/2010 TF-notat Tittel: Er tettsteder mer attraktive? TF-notat nr: 58/2010 Forfatter(e): Hanna Storm og Knut Vareide Dato:

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

ØF-Rapport nr. 03/2006. Valdres-Rypa. Tilflytting og trivsel blant kvinner i. Valdres. av Gro Marit Grimsrud

ØF-Rapport nr. 03/2006. Valdres-Rypa. Tilflytting og trivsel blant kvinner i. Valdres. av Gro Marit Grimsrud ØF-Rapport nr. 03/2006 Valdres-Rypa Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres av Gro Marit Grimsrud ØF-Rapport nr. 03/2006 Valdres-Rypa Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres av Gro Marit

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE RAPPORT 1 9 9 9 Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forord Dette er rapport nr 1 fra Flyttemotivundersøkelsen i Hordaland. Undersøkelsen er basert på telefonintervju av 4000

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver

Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver Geir Orderud Med bred politisk støtte til målet om å bevare hovedtrekkene i norsk bosettingsmønster har også kunnskap om bostedspreferanser,

Detaljer

Flytting og bofasthet i Finnmark

Flytting og bofasthet i Finnmark Rapport 2009:9 Flytting og bofasthet i Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidebilde: Vardø Øksfjord Kiberg Bergsfjord Foto: Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Flytting

Detaljer

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning Tittel: Forfatter: Kvinner på flyttefot Gro Marit

Detaljer

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i?

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og Ragnhild Skogheim KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? NOTAT 2006:128 Tittel: Kongsberg - en attraktiv by å bo i? Forfatter: Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Kan vi bo der vi vil og hvor er det?

Kan vi bo der vi vil og hvor er det? Olaf Foss K O M M E N T A R Kan vi bo der vi vil og hvor er det? Gjennom mange tiår har skiftende regjeringer om enn med litt varierende ordbruk holdt fast ved et nokså særnorsk hovedmål for distrikts-

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007 Sommerrapporten 07 1. mars 07 1. august 07 06 07 08 Nina Blomkvist, Kristina Nilsen, Rune Røiseland og Hans Antonsen: Omdømmebarometeret Sør Sommerrapporten 07 1. mars 1. august 07 Ansvarlig utgiver: Ordkraft

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør- Trøndelag Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:1 NIBR-rapport 2012:31

Detaljer