Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Ski bibliotek Møtedato: Møtetid: 18:30 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL ORIENTERING: Biblioteksjef Kirsten Annaniassen Furulund, orienterer om de nye utlånsautomatene. TIL BEHANDLING: OK-18/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER OK-19/13 ORIENTERINGSSAK - MELDING OM REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE OK-20/13 RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE Ski, J. Kristian Bjerke leder

2 Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur OK-8/13 FRIVILLIGSENTRALEN Sakliste OK-9/13 KULTURSKOLEN - MULIGHET FOR DOBBEL ELEVPLASS OK-10/13 KULTURUTREDNING HØRING OK-11/13 UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID - SKI BIBLIOTEK OK-12/13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI MUSIKKRÅD OK-13/13 FOLLOPILOTEN - SAMARBEIDSAVTALE KULTURSKOLENE I FOLLO OG NORGES MUSIKKHØGSKOLE OK-14/13 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO OK-15/13 ÅRSBERETNING 2012 OK-16/13 ÅRSREGNSKAP 2012 OK-17/13 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

3 Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder J. Kristian Bjerke H Medlem Aud Flesner FO H Medlem Andre Kvakkestad FRP Medlem Berit Rødsand FO H Medlem Lise Vistnes KRF Nestleder Ola Øygard PP Medlem Rune Sletner AP Medlem Anja Bjørlo Rismyhr AP Medlem Gunn-Anita Uthus AP Medlem Vetle Bo Saga AP Medlem Camilla Edi Hille V Varamedlem Espen Reian (FRP) Berit Rødsand Varamedlem Ingen tilgjengelig Aud Flesner 10 av 11 representanter var tilstede i møtet. Det var ingen kommentarer til innkallingen. Protokollen fra møtet ble godkjent. Protokollen fra møtet ble godkjent. Fra administrasjonen møtte kommunalsjef Kjell-Arne Ekeberg, Kultursjef Mette Skrikerud og møtesekretær Enid Christensen. Fra Siggerud skole møtte Walter Van Heesch, rektor. Utlevert i møtet: Melding om vedtak, Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte Møtet startet med følgende orientering: Turid Persen, Leder for Ski Musikkråd, og Aksel Roksti presenterte Musikkrådet. Side 2

4 OK-8/13 FRIVILLIGSENTRALEN Forslag til vedtak: Det tilføres ikke ytterligere kommunale midler til drift av Frivilligsentralen. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Ola Øygard (PP) bad om å få sin habilitet vurdert. Ola Øygard ble funnet ugild i h.h.t. Forvaltningsloven Kap.II 6. e). Ola Øygard fratrådte. Det var ingen vara tilgjengelig. Venstre og KrF fremmet følgende felles forsalg: «Det tilføres ytterligere midler til drift av Frivilligsentralen tilsvarende 0,5 årsverk. Stillingen opprettes som en prosjektstilling til og stillingen evalueres høsten 2015 med tanke på fast utvidelse» Rune Sletner (AP) fremmet følgende forslag: «Ber Rådmannen utdype formalitetene rundt Frivilligsentralen. Ønsker å se styrking av Frivilligsentralen og fokus på Folkehelse under ett. Ber derfor om at saken utredes i det perspektivet og kommer i forbindelse med Budsjett og Handlingsplan.» Votering: Venstre og KrFs felles forslag fikk 2 stemmer for (V, KrF) og falt. Rune Sletners forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs vedtak er: Ber Rådmannen utdype formalitetene rundt Frivilligsentralen. Ønsker å se styrking av Frivilligsentralen og fokus på Folkehelse under ett. Ber derfor om at saken utredes i det perspektivet og kommer i forbindelse med Budsjett og Handlingsplan. OK-9/13 KULTURSKOLEN - MULIGHET FOR DOBBEL ELEVPLASS Forslag til vedtak: Etter søknad og behovsprøving kan enkelte elever få betale for dobbel elevplass for og kunne fordype seg i det faget man studerer ved Kontra kulturskole. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Rektor ved Ski Kulturskole Bjørn Morten Kjærnes gav en innføring. Lise Vistnes (KRF) fremmet forslag om følgende tillegg: «Det utarbeides en plan fra Kulturskolen på hvordan et breddetilbud kan tilbys grunnskoler og større grupper innen høsten 2014.» Votering: Lise Vistnes forslag tiltres enstemmig. Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Side 3

5 Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er: Det utarbeides en plan fra Kulturskolen på hvordan et breddetilbud kan tilbys grunnskoler og større grupper innen høsten Etter søknad og behovsprøving kan enkelte elever få betale for dobbel elevplass for og kunne fordype seg i det faget man studerer ved Kontra kulturskole. OK-10/13 KULTURUTREDNING HØRING Forslag til vedtak: Ski kommune slutter seg til innholdet i utredningen. Ski kommune mener kultur er en viktig bærebjelke i arbeidet for å bygge vitale lokalmiljø og bysamfunn. Ski kommune ser det som positivt at meldingen trekker fram behovene i det lokale kulturlivet og støtter forslag om å styrke lokalt kulturliv i kommunene med øremerkede midler. For øvrig har Ski kommune ingen ytterligere merknader til meldingen. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs vedtak er: Ski kommune slutter seg til innholdet i utredningen. Ski kommune mener kultur er en viktig bærebjelke i arbeidet for å bygge vitale lokalmiljø og bysamfunn. Ski kommune ser det som positivt at meldingen trekker fram behovene i det lokale kulturlivet og støtter forslag om å styrke lokalt kulturliv i kommunene med øremerkede midler. For øvrig har Ski kommune ingen ytterligere merknader til meldingen. OK-11/13 UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID - SKI BIBLIOTEK Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs vedtak er: Saken tas til orientering. Side 4

6 OK-12/13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI MUSIKKRÅD Forslag til vedtak: Det vedlagte forslaget til samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski Musikkråd vedtas. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er: Det vedlagte forslaget til samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski musikkråd vedtas. OK-13/13 FOLLOPILOTEN - SAMARBEIDSAVTALE KULTURSKOLENE I FOLLO OG NORGES MUSIKKHØGSKOLE Forslag til vedtak: 1. Ski kommune ved Kontra Kulturskole inngår samarbeidsavtale om etablering av «Follopiloten» med Norges Musikkhøgskole, sammen med de øvrige kommunenes kulturskoler i Follo. Avtalen gjelder i første omgang fra I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan foreslår rådmannen nytt tiltak med kostnadsramme på kr ,- årlig, som utgjør Ski Kommune sin forpliktende andel. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: 1. Ski kommune ved Kontra Kulturskole inngår samarbeidsavtale om etablering av «Follopiloten» med Norges Musikkhøgskole, sammen med de øvrige kommunenes kulturskoler i Follo. Avtalen gjelder i første omgang fra I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan foreslår rådmannen nytt tiltak med kostnadsramme på kr ,- årlig, som utgjør Ski Kommune sin forpliktende andel. Side 5

7 OK-14/13 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Forslag til vedtak: Handlingsplan for barnehage, skole og SFO tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Kommunalsjef Kjell-Arne Ekeberg gav en orientering. Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er: Handlingsplan for barnehage, skole og SFO tas til orientering. OK-15/13 ÅRSBERETNING 2012 Forslag til vedtak: Årsberetning 2012 for Ski kommune tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: Årsberetning 2012 for Ski kommune tas til orientering. OK-16/13 ÅRSREGNSKAP 2012 Forslag til vedtak: 1. Regnskap 2012 for Ski kommune vedtas. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk 2012 på kr disponeres slik det framgår av saken. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond slik det framgår av saken. 3. Manglende finansiering av investeringsregnskapet 2012 dekkes med låneopptak på kr Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: André Kvakkestad (FrP) fremmet følgende forsalg: «Saken tas til orientering.» Side 6

8 Votering: Kvakkestads forslag tiltres enstemmig. Forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: Saken tas til orientering OK-17/13 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Redegjørelse for rammene for driftsbudsjett for perioden tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett for vedtas. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: J. Kristian Bjerke (H) fremmet følgende forsalg: «Saken tas til orientering» Votering: Leders forslag tiltres enstemmig. Forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: Saken tas til orientering Avslutningsvis: Møtet avsluttet med en orientering fra Siggerud skole ved rektor Walter Van Heesch, og omvisning. Side 7

9 MELDING OM VEDTAK Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte Arkivsak: 13/ Arknr.: 145 B00 Sak 13/13 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Forslag til vedtak: Handlingsplan for barnehage, skole og SFO tas til orientering. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Handlingsplan for barnehage, skole og SFO tas til orientering. Utskrift sendt til: Utvalg for Oppvekst og Kultur

10 Saksbehandler: Ketil Aldrin Arkiv: 223 A10 &00 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for oppvekst og kultur 18/ Kommunestyret / ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Forslag til vedtak: 1. 1, andre kulepunkt i retningslinjene endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.» 2. 2, første kulepunkt i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» 3. Tittel på retningslinjene endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» 4. De budsjettmessige konsekvensene for 2013 omtales i tertialmeldingen. 5. De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan fra Ingress/hovedbudskap: Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune ble endelig vedtatt av Ski kommunestyre Disse retningslinjene ble benyttet ved beregning av tilskudd til private barnehager for 2011 og 2012, samt ved etterregning av tilskudd for Etter dette har det vært behov for å justere enkelte prinsipper ved beregningsgrunnlaget. Administrasjonen har også kommet til forståelse av at kommunens retningslinjer ikke er i fullt ut i tråd med Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det foreslås derfor å justere på retningslinjene vedtatt i Saksopplysninger: Veileder fra Kommunenes Sentralforbund og Private Barnehagers Landsforbund Kommunenes Sentralforbund (KS) og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har samarbeidet om å få laget en veileder for beregning av tilskudd til private barnehager. En veileder var sterkt etterspurt, fordi det over hele landet har vært mye uenighet og usikkerhet omkring hvordan regelverket for beregning av tilskuddsgrunnlag skulle tolkes, så også i Ski kommune. Veilederen forelå , og det ble holdt regionale kurs i bruk av veilederen for kommuner i hele landet. Ski kommune deltok i denne opplæringen, og administrasjonen besluttet å benytte denne veilederen ved beregning av tilskudd for Dette har man også hatt dialog med de ikkekommunale barnehagene i kommunen på. Side 2

11 3 Driftsform I Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune, vedtatt , er det fastsatt at tilskuddet ikke skal beregnes på grunnlag av det faktiske antall barn, men ut fra barnehagenes driftsform. Med driftsform menes den faste ordningen som barnehagen er organisert etter, dvs. antall barn under og over 3 år. Dette ble gjort for at de ikkekommunale barnehagene i kommunen skulle få stabilt tilskudd fra år til år, og unngå svingninger på grunn av endringer i barnetallet. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager tar utgangspunkt i at det er det faktiske antall barn i barnehagene som skal danne grunnlag for beregning av tilskudd. Dette er senere fulgt opp i Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager fra KS og PBL. I klage på Ski kommunes tilskuddsberegning for 2011 og 2012 fra PBL, blir dette synet også understreket.klagerne har fått medhold av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som i brev av har opphevet Ski kommunes vedtak på dette punktet. Det aktuelle punktet i de gjeldende retningslinjene fra lyder slik: «Kommunen gir tilskudd ut i fra barnehagens driftsform, dvs. for antall plasser barnehagen er godkjent for ved årets start og åpningstid.» Dette er erstattet med nytt punkt som lyder slik: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» Foreldrebetaling I Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune, vedtatt , beregnes fradrag i tilskuddet på grunnlag av foreldrebetaling for 10,75 måneder pr. år. Dette ble gjort for at barnehagene har eller skal kunne ha noe ledig kapasitet og noen perioder hvor enkelte av plassene ikke er besatt. I veilederen fra KS og PBL framgår det at det skal benyttes «satser per år, hel plass i 11 måneder» i beregningen av foreldrebetaling. Pedagogisk virksomhet har tatt opp dette på drøftingsmøte med alle de private barnehagene i Ski. Det var ikke innvendinger mot å bruke 11 måneder som beregningsgrunnlag fra flertallet av de private barnehagene. Disse barnehagene la vekt på å følge veilederen som deres organisasjon PBL står bak, slik at det er samme praksis i Ski som i andre kommuner. Rådmannen ønsker å følge veilederen fra KS og PBL, da det på denne måten kan benyttes et beregningsgrunnlag det er allmenn enighet og oppslutning om. Det aktuelle punktet i de gjeldende retningslinjene fra lyder slik: «Tilskuddet beregnes på bakgrunn av 10,75 måneder foreldrebetaling. (Ved å beregne 10,75 mnd. og ikke 11 mnd., kompenseres det for at barnehagene har/kan ha noe ledig kapasitet gjennom året.)» Dette er erstattet med nytt punkt som lyder slik: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.»

12 Tittel på retningslinjene Det er dessuten behov for å endre tittelen på retningslinjene. Den nåværende tittelen lyder: 4 «Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune f.o.m. 2011» Dette endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» Begrunnelsen for endringen er at disse retningslinjene gjelder flere typer tilskudd. Tilskuddsordningen består av tilskudd til driftskostnader, tilskudd til administrasjonskostnader og tilskudd til kapitalkostnader. Vurdering: Rådmannen beklager at man ikke rakk å melde sak med forslag til endringer før man justerte beregningsgrunnlaget. Administrasjonen har hatt et løpende samarbeid med representanter fra de ikke-kommunale barnehagene i arbeidet med utarbeidelse av beregningsgrunnlag gjennom denne perioden. Rådmannen peker på at Fylkesmannen anser at Ski kommunes retningslinjer ikke har vært fullt ut korrekte. Rådmannen vurderer at Ski kommune bør følge Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager fra KS og PBL. Etter rådmannens vurdering gir det en trygghet å benytte veilederen, som er utarbeidet av og har tilslutning fra begge de sentrale partene, KS og PBL. Dermed vil Ski kommune benytte et beregningsgrunnlag det er allmenn enighet og oppslutning om. Med de foreslåtte justeringene av retningslinene, formoder rådmannen at arbeidet og samhandlingen med de ikke-kommunale barnehagene vil kunne bli enda mer mer effektivt. Rådmannen mener det var nødvendig å foreta endringer i beregningsgrunnlaget allerede i januar i år, for at grunnlaget skulle være i tråd med den felles tolkningen av forskriften. Økonomiske konsekvenser: Slik situasjonen har vært i 2011 og 2012, og 2013 fram til nå, har de ikke-kommunale barnehagene hatt godt belegg. De vil tjene på at tilskuddet beregnes ved å telle barn i stedenfor å legge til grunn den enkelte barnehages driftsform. Dette vil gi økte utgifter for kommunen. Med etter hvert enda bedre barnehagedekning og varierende belegg, vil tilskuddet til barnehagene kunne gå ned. Slik det ser ut nå ved barnehageårets start, er det ikke fullt belegg i alle de ikkekommunale barnehagene. Dette vil kunne gi lavere tilskudd, dersom plassene ikke blir besatt i løpet av høsten. Ved å benytte 11 månder i stedenfor 10,75 månders foreldrebetaling, vil tilskuddet til barnehagene bli noe lavere. Totalt sett vil justeringen av retningslinjene medføre anslagsvis 1,5 2 mill. kr i økte kostnader for Ski kommune i I tillegg kommer etterbetaling for 2011 og 2012, som følge av nye beregninger fordi Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevde kommunens vedtak. Merkostnaden for hvert av årene 2011 og 2012 antas å bli i samme størrelsesorden som for Inndekning av ekstrautgiftene for årene 2011, 2012 og 2013 sees i forhold til Rapport for 2. tertial 2013 eller i forbindelse med regnskapsavslutningen for De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i budsjett og handlingsplan fra Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen.

13 Konklusjon: Fylkesmannens avgjørelse av om å oppheve kommunens vedtak om tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2012 bekrefter endelig at Ski kommunes retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd ikke er i tråd med Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, og rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å endre disse slik at de blir i tråd med regelverket. 5 Ski, Kjell-Arne Ekeberg fung. rådmann Vedlegg som følger saken: 1. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune f.o.m Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av , Opphevelse likeverdig behandling ved tildeling av kommunalt tilskudd for 2012 Ski kommune Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen.

14 Saksbehandler: Lene Fosser Minge Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/957-7 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for oppvekst og kultur 19/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 20/ Kommunestyret / ORIENTERINGSSAK - MELDING OM REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: a) Siste setning i retningslinjens pkt. 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» b) Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Ski kommune». Ingress/hovedbudskap: Rådmannen ønsker å informere om behov for endring av retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune etter avgjørelse i Utdanningsdirektoratet. Saksopplysninger: Ski kommune vedtok retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune i juni 2012, KST-sak 78/12. Praksis hos UDIR og kommunene har, fram til nå, vært at barn har hatt anledning til skoleskyss de dagene de ikke har hatt plass i SFO. Endringen medfører en mer fleksibel praksis i tråd med brev fra UDIR av Dvs at barn som velger ikke å benytte plassen på enkelte tidspunkt, og ellers oppfyller kravene til skyss, har rett til skyss. Utdanningsdirektoratet presiserte i brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende: "Funksjonsfriske elever har ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Det innebærer etter direktoratets mening at elever som oppfyller lovens vilkår, har rett til skyss de dagene de ikke deltar i skolefritidsordningen. At elever noen dager deltar i skolefritidsordningen og andre dager ønsker skyss, kan vi ikke se at endrer det faktum at elever har rett til skyss når de ikke deltar i skolefritidsordningen, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Vi kan heller ikke se at retten kan begrenses av at eleven ønsker skyss på dager som ikke er faste og bestemte. I tillegg er det slik at elevene ikke har plikt til å benytte skolefritidsordningen de dagene vedkommende har blitt innvilget." Vurdering: Rådmannen vurderer det som nødvendig å justere retningslinjens punkt 2.1 i samsvar med Utdanningsdirektoratets presisering. Videre vurderer Rådmannen at det er hensiktsmessig å endre retningslinjens navn fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Ski kommune» da retningslinjene også gjelder for barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp. Side 6

15 Økonomiske konsekvenser: Rådmannen erfarer at det er få henvendelser til skolene vedrørende denne problemstillingen. Rådmannen vurderer at endringen ikke vil medføre større økonomiske utgifter og at eventuelle utgifter vil kunne dekkes innen eksisterende budsjettramme hos Pedagogisk virksomhet. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. 7 Konklusjon: Retningslinjens navn endres fra «Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune» til «Retningslinjer for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Ski kommune». Siste setning i retningslinjens pkt. 2.1 endres fra «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp.» til «Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.» Ski, Kjell-Arne Ekeberg fungerende rådmann Vedlegg som følger saken: a) Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune (versjon ) b) Utdanningsdirektoratets brev av : Skoleskyss og fleksibel bruk av skolefritidsordningen adgangen til å stille vilkår om at retten må benyttes på faste og bestemte ukedager. Vårt svar til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

16 Saksbehandler: Liv Marit Bølset Arkiv: F03 &70 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16/ Eldrerådet / Plan og byggesaksutvalget 34/ Utvalg for teknikk og miljø 23/ Utvalg for oppvekst og kultur 20/ Utvalg for omsorg og helse / Formannskapet / Kommunestyret / RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Det opprettes en ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune 2. Rådmannen utnevner representanter fra aktuelle virksomheter. 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede oppnevner 1 representant og 1 vararepresentant. 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede er referansegruppe for Ressursgruppen universell utforming i Ski kommune Ingress/hovedbudskap: Ski kommune har nedfelt i reguleringsbestemmelsene i kommuneplan at universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. I regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet er det nedfelt en visjon om at alle kommunale formålsbygg skal være universelt utformet i Skal flerboligbyggene som bygges i Ski kommune bli universelt utformet, krever det et godt og tett samarbeid mellom mange aktører. Derfor er det ønskelig å etablere et samarbeid for å få en felles kompetanse om flerboligbygg Saksopplysninger: I 2006 fikk Ski kommune forespørsel fra Husbanken om deltagelse i prosjektet Boliger för alla initiert av Nordisk ministerråd. Ski kommune takket ja og Universell utforming på Finstad ble en realitet. Deltakere i prosjektet var: Husbanken, Skanska bolig AS, Byggesaksprogrammet, Statens byggtekniske etat og Ski kommune. Prosjektet var i perioden sept til nov Det ble skrevet en sluttrapport fra arbeidet i Ski kommune til Husbanken med følgende konklusjon: Arbeidet med å implementere universell utforming i Ski kommune skal videreføres. Prosjektgruppen videreføres som en ressursgruppe, der saksbehandlere både på regulering og byggesak kan ha et tverrfaglig forum å drøfte problemstillinger knyttet til universell utforming. 3 i Utfyllende bestemmelser og veiledende retningslinjer vedrørende kommuneplanens arealdel sier: Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. I alle plansaker skal det gjøres rede for hvordan hensynet til universell utforming er i varetatt. Denne bestemmelsen skal defineres og det skal beskrives hva Ski kommune mener med universell utforming. Det er avklart med virksomhetsledere at det skal nedsettes et prosjekt for å utrede dette i Det er også ønskelig å lage en handlingsplan for universell utforming i neste omgang. Side 8

17 Universell utforming er forankret i kommuneplanen og i de utfyllende reguleringsbestemmelsene til kommuneplanen. Ski kommune har også hatt en ressursgruppe, men det er nødvendig med en revitalisering av arbeidet. Derfor må det opprettet en ny ressursgruppe som skal arbeide med to hovedområder. Kartlegging av kommunal formålsbygg: Identifisere hva som må utbedres for at de skal bli universelt utformet innen Kartleggingen skal danne grunnlaget for å beregne utbedringskostnadene. Sikre en felles kompetanse om universell utforming i flerboligbygg mellom utbyggere og Ski kommune. Rådmannen oppnevner representantene og utvalget velger selv sin leder. Ressursgruppen skal være en kompetansegruppe for rådmannens ledergruppe. 9 Vurdering: Reguleringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel utdyper universell utforming. Men det er nødvendig å sikre en tverrfaglig kompetanse og forståelse. Kommunens fagpersoner besitter kompetanse og utbyggere har kompetanse, men en felles forståelse der også brukerne kommer sterkere inn med sin kompetanse vil gi Ski kommune et løft på området universell utforming. Dette mener vi også vil føre til at fremtidens boliger vil bli bedre tilrettelagt for alle og det vil gi alle grupper en bedre valgmulighet for hvor lenge de vil bli boende i egne bolig. Det er sterkt ønskelig at representanter for Rådet for likestilling av funksjonshemmede deltar i ressursgruppen. Arbeidet må i hovedsak utføres på dagtid. Det er ønskelig med en representant som deltar i ressursgruppen og at Rådet for likestilling av funksjonshemmede blir en referansegruppe for arbeidet. Økonomiske konsekvenser: Husbanken utbetalte kompetanse tilskudd da Ski kommune leverte sluttrapporten for sin deltagelse i Universell utforming på Finstad. Disse midlene har stått på øremerkede fond og vil nå bli stilt til disposisjon for ressursgruppen. I tillegg vil det gå med arbeidstid for kommunalt ansatte. Ved å ha en ressursgruppe på området universell utforming kan det også bli mulighet for å søke om prosjektmidler til tiltak. Kostnadene for å utbedre kommunale formålsbygg vil bli fremmet i budsjett- og handlingsprogrammet de kommende årene. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Boliger med funksjonelle planløsninger som lar seg tilpasse til de menneskene som skal bo, er bærekraftig. Dette vi kunne møte morgendagen utfordringer med en økende eldre befolkning og bidra til at flere kan bo i egen bolig lengre og minske presset på omsorgsboliger. Konklusjon: Rådmannens ressursgruppe for universell utforming opprettes. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Utkast til mandat for ressursgruppen Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Versjon Retningslinjer for skoleskyss i Ski kommune Gjeldende fra etter vedtak i kommunestyret i juni Formål 1.1. Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss. 2. Rett til skoleskyss 2.1. Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mer enn 2 km for elever på 1. trinn, og mer enn 4 km for elever på 2. til 10. trinn. (Opplæringsloven 7-1). Elever har ikke rett til skyss til og fra SFO eller leksehjelp. Elever i SFO kan ha rett til skoleskyss de dagene de ikke har SFO eller leksehjelp Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. (Opplæringsloven 7-1). Se også punkt 2.4, 2.5, 2.13, 2.14 og punkt Dersom veien er mer enn to kilometer for førsteklassingen eller mer en fire kilometer for 2.-4.klassingen, vil eleven få busskort ved skolestart hvert år. Søknad sendes skolen innen for skyss kommende skoleår. I noen tilfeller vil eleven få spesialskyss mellom hjemmet og holdeplass for offentlig transport Innvilget skoleskyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig vei, kan organiseres slik at eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig. Eleven vil da bli hentet/ satt av på en holdeplass/ oppsamlingsplass og må gå siste stykke til hjemmet/skolen. Akseptabelgangavstand til og fra nærmeste holdeplass / oppsamlingsplass for elever i Akershus er satt til: - 1 km for 1. trinn - 2 km for trinn 2.5. Skoleskyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Veiledende totale reisetid for elever i Akershus er satt til: - 45 min (hver vei) for trinn - 60 min (hver vei) for trinn - 75 min (hver vei) for trinn Ventetiden regnes fra skolens start- og sluttid, og ikke med utgangspunkt i elevens timeplan Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. (Opplæringsloven 7-3). Ved behov for legeerklæring vedlegges denne søknaden. Ved behov for uttalelse fra PPT sendes kopi av søknaden til PPT med ønske om uttalelse før videre behandling i Pedagogisk virksomhet. Erklæringen skal dokumentere behovet for skyss, og vedtaket skal ta hensyn til behovet. Eksempelvis vil enkelte elever ha behov for skyss i vintermånedene grunnet astma.

32 2.7. Funksjonshemmede barn på trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO. Retten omfatter i utgangspunktet ikke skyss i skolens ferier. (Opplæringsloven 7-3 og 13-7). Kommunestyret i Ski vedtok følgende: Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er nødvendig, gis fra og med sommeren 2012 også rett til skyss til og fra SFO i skolens ferier når SFO er åpen. (Vedtak i Ski kommunestyre , sak 12/1052.) 2.8. Funksjonshemmede elever på trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet. Retten omfatter i utgangspunktet ikke skyss i skolens ferier. (Opplæringsloven 7-3 og 13-7). Kommunestyret i Ski vedtok følgende: Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er nødvendig, gis fra og med sommeren 2012 også rett til skyss til og fra SFO i skolens ferier når SFO er åpen. (Vedtak i Ski kommunestyre , sak 12/1052.) 2.9. Barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til skyss når det på grunn av særlig hensyn er nødvendig for å kunne ta i mot denne hjelpen, og dersom foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen. (Opplæringsloven 7-6) Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring etter dette kapittelet. (Opplæringsloven 4A-7) Ved avgjørelse om en elev er berettiget til fri skyss regnes avstanden fra hjemmets dør til skolens dør langs korteste vinterbrøytede gangvei. Hjemmet er den adresse eleven har i Folkeregisteret. Ved delt bosted avhenger rett til skyss av avtalen om hvilken samværsordning de foresatte har. Se Ruters Veiledning skoleskyss grunnskoler datert Søknadsskjemaet om skoleskyss i Ski kommune har samværsavtale integrert Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at gangveien ikke overstiger grensene nevnt i pkt Alle søknader om gratis skoleskyss skal individuelt begrunnes og individuelt behandles. (Rundskriv nr 3 fra Utdanningsdirektoratet 2009 kapittel 12) Definisjon av særlig farlig eller vanskelig skolevei i Ski: Den tverrfaglige gruppen Barn på skolevei vurderer jevnlig tiltak for å sikre trafikksikkerheten til skoleelever, herunder behov for skyss, etter retningslinjer gitt i Rundskriv nr 3 fra Utdanningsdirektoratet 2009 kapittel 12. Gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei kan etter vurdering innvilges for hele året for elever på trinn. I enkelte tilfeller vil gruppen vurdere at behovet for gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei begrenser seg til vintermånedene. Med vintermånedene mener man f.o.m. uke 44 t.o.m. uke 12. Se punkt For private skoler gjelder egne regler. Se Ruters Veiledning skoleskyss grunnskoler datert Søknad, saksbehandling og vedtak om rett til skoleskyss 3.1. Alle søknader om skoleskyss sendes til elevens skole. Dette gjelder skoleskyss på bakgrunn av både avstand, sykdom eller særlig trafikkfarlig vei. Søknadsskjemaet er å finne

33 på den enkelte skoles nettside og på kommunens nettside. Søknaden skal behandles snarest, og senest innen tre uker Det er Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS som fatter vedtak om gratis skoleskyss etter avstand, jf. pkt Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven 2. Vedtaket om avstand kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. Forvaltningsloven 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Skolen videresender til Ruter, som før behandlingen av saken i klageorganet, kan omgjøre vedtaket. Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enkeltvedtak om gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei, jfr. pkt. 2.2 og pkt. 4, fattes av skoleskyssansvarlig i Ski kommunens administrasjon. Underskrevet søknad sendes til skolen, som vil sende søknader samlet til skoleskyssansvarlig i Ski kommune. Vedtaket er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven 2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jfr. Forvaltningsloven 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Skolen videresender klagen til skoleadministrasjonen, som sammen med den tverrfaglige gruppa Barn på skolevei kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes av skoleadministrasjonen, videresendes klagen til klageorganet; Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 4. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei i Ski. Veiene i Ski er vurdert av gruppen Barn på skolevei. Gruppen består av skoleskyssansvarlig i Pedagogisk virksomhet, representant for Politiet i Follo, representant for kommunalteknisk avdeling, representant for rektorene og helsefaglig rådgiver i Ski kommune. Alle søknader skal individuelt behandles. Det vil derfor være rom for søknader også fra andre områder og for andre aldersgrupper. Gruppen Barn på skolevei vil jevnlig vurdere trafikksikkerheten og behovet for skyss. Følgende er derfor retningsgivende:

34 Vei Oppsandveien Tomterveien Løkenveien Bøhlerveien Eikjolveien Kråkstadveien (til Kråkstad skole) Klemmaveien Siggerudveien fra Østre Solberg vei til Siggerud skole Asperudveien (til Skotbu skole og til Kråkstad skole) Siggerudveien fra Jørgenrud til Midtsjøvannet (til Ski skole) Askimveien (E18) mellom Asperudveien og kommunegrensen mot Hobøl. Askimveien (E18) mellom Asperudveien og kommunegrense mot Ås langs vestsiden av Askimveien. Sinnerudveien og Kjeppestadveien Steinsleppen (til Langhus skole) Oppegårdveien (til Hebekk skole) For elever ved Ski skole bosatt i Ås: Kråkstadveien mellom Tandbergveien og Haugteigveien. Kommentar Smale, asfalterte veier med høy fart, ikke lys eller fortau. Noe tungtransport. Veiene vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på trinn. Det kan tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Vurderes som ovenfor inntil planlagt gangvei er ferdigstilt. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Vurderes som ovenfor inntil planlagt gangvei er ferdigstilt. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Vurderes som ovenfor inntil gangvei, som er under arbeid, er ferdigstilt. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn i byggeperioden. Smal, asfaltert vei med høy fart, ikke lys eller fortau. Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på trinn. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Smal, asfaltert vei med høy fart, ikke lys eller fortau. Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på trinn. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Europavei. Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på trinn. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Europavei. Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på trinn. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Deler av Sinnerudveien går langs Kjeppestadveien. Denne er smal, asfaltert vei med høy fart, ikke fortau. Tungtransport. Vurderes som særlig farlig hele året for elever på trinn langs Kjeppestadveien. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Oppegårdveien fra Steinsleppen er smal, asfaltert og svingete, med lys, uten fortau. Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på trinn fra Steinsleppen til gangvei ved Nordre Dals vei. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Smal, asfaltert vei, ikke lys eller fortau. Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på trinn. Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på trinn. Ås kommune vurderer strekningen som særlig trafikkfarlig fra og med uke 44 t.o.m. uke 12 for elever på trinn. Det tilbys gratis skoleskyss til elever på trinn fra og med uke 44 t.o.m. uke 12. Foresatte må søke på eget skjema i Ås kommune; se kommunens nettsider. Søknadsskjema ligger på skolens nettside og på nettsidene til Ski kommune: Retningslinjene er utarbeidet av skoleadministrasjonen i Ski kommune i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens veivesen og gruppa Barn på Skolevei, vedtatt i kommunestyret i mars 2012, revidert og vedtatt i kommunestyret i juni Kommunestyret i Ski / Utvalg for kultur og oppvekst kan endre retningslinjene.

35 Saksbehandler: Ingrid Stark Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2012/3847 Deres referanse: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Skoleskyss og fleksibel bruk av skolefritidsordningen - adgangen til å stille vilkår om at retten må benyttes på faste og bestemte ukedager Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av og vårt foreløpige svar av Fylkesmannen ber om vår vurdering av om det er en adgang til å stille vilkår om at retten må benyttes på faste og bestemte ukedager. Videre ønsker Fylkesmannen Utdanningsdirektoratets syn på hvordan skyssen i så fall bør organiseres. Fylkesmannen ønsker også en vurdering av hvilket handlingsrom Fylkesmannen har etter opplæringsloven 13-4 annet ledd i forhold til å pålegge fylkeskommunen å utvide sin skoleskysskapasitet og å pålegge kommunene økte kostnader på grunn av elevers ønske om fleksibel bruk av skoleskyssen på tilfeldige dager. Retten til skyss fremgår av kapittel 7 i opplæringsloven. Av loven fremgår ikke vilkår om at retten til skyss må benyttes alle dager eller faste og bestemte ukedager. Følgende følger av Ot.prp.nr.60 ( ) side 5: «Etter dagens regelverk har barna ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Det er i dag opp til kommunen og fylkeskommunen om det blir lagt til rette for at barna som deltar på skolefritidstilbudet, gis tilbud innen skoleskyssordningen.» Etter dette er opplæringsloven 7-2 slik at elever som har plass i skolefritidsordninga «og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga.» Det avgrenses derfor nedenfor mot denne gruppen elever. Funksjonsfriske elever har ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Det innebærer etter direktoratets mening at elever som oppfyller lovens vilkår, har rett til skyss de dagene de ikke deltar i skolefritidsordningen. At elever noen dager deltar i skolefritidsordningen og andre dager ønsker skyss, kan vi ikke se at endrer det faktum at elever har rett til skyss når de ikke deltar i skolefritidsordningen, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Vi kan heller ikke se at retten kan begrenses av at eleven ønsker skyss på dager som ikke er faste og bestemte. I tillegg er det slik at elevene ikke har plikt til å benytte skolefritidsordningen de dagene vedkommende har blitt innvilget. Vi mener at faren for at fylkeskommunen overdimensjonerer sitt tilbud om skyss på grunn av varierende bruk av skyssen, ikke kan begrense elevers rettigheter. Retten til skyss eksisterte før skolefritidsordningen ble lovregulert, og fylkeskommunens forpliktelser til å tilby skyss er de samme, selv om fylkeskommunen i praksis har kunnet spare utgifter fordi elever deltar i skolefritidsordningen. Utdanningsdirektoratet har ikke forutsetninger for å gå inn på hvordan skyssen bør organiseres, ei heller hvorvidt et påmeldingssystem vil være hensiktsmessig. I alle tilfeller må skyssen organiseres på en slik måte at de elevene som har rett til skyss til og fra skolen, får oppfylt retten sin. Videre må et eventuelt påmeldingssystem ta høyde for at en avgjørelse om skyss skal fattes i form av et enkeltvedtak. Dersom søknaden om skyss Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

36 Side 2 av 2 imøtekommes, må enkeltvedtaket være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva eleven er innvilget. Fylkesmannens mulighet til å gi pålegg etter opplæringsloven 13-4 annet ledd er begrenset til tilfeller der kommunen og fylkeskommunen ikke blir enige om hvordan skoleskyssen skal finansieres eller organiseres. Hvorvidt kommunen og fylkeskommunen oppfyller sine forpliktelser hva gjelder skyss, kan avdekkes ved tilsyn. Vennlig hilsen Hilde Austad fungerende avdelingsdirektør Ingrid Stark rådgiver

37 Arbeidets navn Mandat for arbeidet Utkast pr. 20.juni Ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune Organisering Hvem er oppdragsgiver? Hvem er oppdragstaker? Hvem deltar i lederguppen Ansvar: - Godkjenner arbeidsplaner - Følger opp ressurstilgangen - Tar stilling til status og framdriftsplaner - Sikrer at nødvendige beslutninger fattes - Gir arbeidet tyngde og støtte - Bidrar til motivasjon Leder av ressursgruppen er: Rådmannens ledergruppe Kommunalsjef oppnevnes Rådmannen og kommunalsjefene Leder av ressursgruppen for universell utforming Ikke avklart pt Ansvar: - Utarbeider mål - Planlegger arbeidet - Organiserer ressursinnsatsen - Rapporterer og informerer - Tar ansvar for at det skapes resultater Hvem deltar i ressursgruppen universell utforming Ansvar: - Planlegger eget arbeid - Avklarer tidsdisponeringen med leder i ressursgruppen og linjeleder - Gjennomføre arbeidet som avtalt - Rapprortere framdrift til leder av ressursgruppen - Bidra til konstruktive løsninger på utfordringer - Bidra til godt samarbeidsklima Representater fra aktuelle virksomhetet utnevnes av rådmann Representant for Rådet for likestilling av funksjonshemmede Hvor mye tid forventes det at leder av ressursgruppen og medarbeidere i arbeidsgruppen nedlegger av arbeidstid? Hvem er referansepersoner /- gruppe? Leder 20% stilling ( anslagsvis) 10% pr medarbeidere (anslagsvis) Arbeidet vil gå i perioder og ressursen er anslått som et gjennomsnitt Rådet for likestilling av funksjonshemmede Fagnettverkene Tidsramme for kartlegging felles opplæring Startdato for arbeidet Planlagt sluttdato Arbeidet er løpende

38 Bakgrunn Hvor er planarbeidet forankret? Ski Kommuneplan kap.4.7.2: Mål og strategier for folkehelse, universell utforming og samfunnsikkerhet Regjeringens handlingsplan for universell utfoming og økt Beskriv de viktigste grunnene for at planarbeidet skal gjennomføres? Mål Hva vil resultatet av et vellykket prosjekt være etter at planarbeidet er avsluttet? (Effektmål) Hva skal planarbeidet levere i (Resultatmål) Rammebetingelser og avgrensning Hva må vi lykkes med for at planarbeidet skal kunne realiseres? Hva er det planarbeidet ikke skal befatte seg med (avgrensing)? tilgjengelighet Norge universelt utformet 2025 Sikre en tydeligere felles kompetanse om universell utforming i flerboligbygg i Ski kommune og utbyggere. Forarbeid for å imøtekomme kravet/intensjonen om at alle kommunale formålsbygg skal være universelt utforming innen Ski kommune har oversikt over tiltak og et grunnlag for å beregne kostnader for at alle kommunale formålsbygg skal bli universelt utformet innen Ski kommune har en tverrfaglig og god kompetanse på universell utfoming Ski kommune har utviklet et godt grunnlag for en felles forståelse av universell utfoming sammen med private utbyggere av flerboligbygg i Ski kommune. Ski kommune har lagt inn teknologiske løsninger for å gi innbyggere et bedre universelt tilrettelagt urbant miljø å bo og ferdes i. En samlet oversikt om hva Ski kommune har nedfelt om UU i kommunale plandokumenter f.eks planbestemmelser En samlet oversikt om fagkompetanse på UU i Ski kommune på bakgrunn av en felles opplæring En samlet oversikt over nødvendige temaer som må implementeres i Ski kommunes planbestemmelser slik at de avspeiler hvordan Ski kommune vil at sin bygningsmasse, både kommunale bygg og private flerboligbygg samt (utomhus) sentrumsområder, skal møte morgendagens innbyggere Gjennomføre en felles kompetansetiltak sammen med private utbyggere av flerboligbygg. En kartlegging med forslag til tiltak for at kommunale formålsbygg i Ski kommune skal bli universelt utformet innen Søke om prosjektmidler til kompetansehevende tiltak Arbeidet må gis tid,ressurser og prioritet Deltakere i ressursgruppen må prioritere oppgaven Planarbeidet skal ikke omfatte individuel tilrettelgging, men ha fokus på prinisielle føringer for fagområdet Universell utforming i Ski kommune Budsjett Hva er planarbeidets totale budsjett? Arbeidstidskostnader. Reiseutgifter og event kompetanse hevende tiltak av kommunalt ansatte må dekkes av de ulike virksomhetene. Det oppfordres til å søkes om prosjektmidler. Det er avsatt midler fra bundne fond som er øremerkedemidler til formålet. Milepælplan

39 Er det utarbeidet en milepælplan for planarbeidet? Arbeidsmandat godkjent i rådmannens Juni 2013 ledergruppe Sak til politisk behandling ved oppstart av aug 2013 arbeidet Ressursgruppen er opprettet Sept 2013 Oversikt om UU i Ski kommunes plandokumenter f.eks planbestemmelser Oversikt om fagkompetanse på UU i Ski kommune Gjennomført felles kompetansetiltak med private utbyggere av flerboligbygg. Oversikt over tiltak for at kommunale bygg i Ski kommune skal bli universelt utformet innen 2025 Fremme sak til politisk behandling for implementering av tiltak som arbeidet har avdekket Vedlikehold av kompetanse på UU i kommunen og videreutvikling av arbeidet Informasjon til innbyggere, ansatte og utbyggere 31.des des juni febr 2015 Våren 2015 løpende løpende

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Waldemarhøy Møtedato: 06.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: 11.02.2015

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Hebekk skole Møtedato: 30.01.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.02.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2015 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Haugjordet ungdomsskole Møtedato: 15.04.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer