Møteprotokoll. Kommunestyret Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO OVERFORMYNDERI KST-44/13 OMDANNING AV FOLLO DISTRIKTSREVISJON TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP KST-45/13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI MUSIKKRÅD KST-46/13 FOLLOPILOTEN - SAMARBEIDSAVTALE KULTURSKOLENE I FOLLO OG NORGES MUSIKKHØGSKOLE KST-47/13 KULTURSKOLEN - MULIGHET FOR DOBBEL ELEVPLASS KST-48/13 VEDTAKSOPPFØLGNING KST-49/13 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO KST-50/13 IKT-STRATEGI FOR SKI KOMMUNE Side 1

2 KST-51/13 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I SKI KOMMUNE 2 KST-52/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK - KJØR FOR LIVET KST-53/13 TERTIALRAPPORT 1 KVARTAL 2013 KST-54/13 ÅRSBERETNING 2012 KST-55/13 ÅRSREGNSKAP 2012 KST-56/13 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN KST-57/13 REGULERINGSPLAN FOR TVERRSLAGTUNNELER VED ÅSLAND, SKI FOLLOBANEN KST-58/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 KST-59/13 OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN). PLANPROGRAM UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Protokoll Forfall: Amara Butt (H) Helge Underland (H) Georg Stub (H) Katrine Behsert har forfall (FRP) Edvin Søvik har permisjon (AP) Asad Riaz (AP) Gunvor Eldegard (AP) Rannveig Andresen (SV) Vara: Lise Feren Rirsch Kjell Opheim Michael Rummelhoff Jørn Yngve Sørum Eirik Borander Bodil Alvestad Liv Solheim Furseth Erik V. Wedde 41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokoll fra møte ble godkjent i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Årsrapport 2012 fra Follo Kvalifiseringssenter IKS - Årsmelding for 2011 fra Vannområdeutvalget MORSA - Vekst Næringsmagasin fra Follo Næringsråd, utgave

3 3 KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Som nytt medlem til utvalg for teknikk og miljø velges.. Nytt medlem fremmes i kommunestyret Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: «Som nytt medlem til utvalg for teknikk og miljø velges Helle Gjetrang.» Vedtak: Kjernlis forslag ble enstemmig vedtatt. Som nytt medlem til utvalg for teknikk og miljø velges Helle Gjetrang. KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 Kommunestyret tar kommunebarometeret 2013 til orientering. Forslag til vedtak innstilles enstemmig Kommunestyret tar kommunebarometeret 2013 til orientering. KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO OVERFORMYNDERI Årsrapport for Follo overformynderi tas til orientering. Forslag til vedtak innstilles enstemmig

4 4 Årsrapport for Follo overformynderi tas til orientering. KST-44/13 OMDANNING AV FOLLO DISTRIKTSREVISJON TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP 1. Ski kommunestyre samtykker til at Follo distriktsrevisjon utvides og omdannes til et IKS. 2. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for det nye selskapet. Forslag til vedtak innstilles enstemmig 1. Ski kommunestyre samtykker til at Follo distriktsrevisjon utvides og omdannes til et IKS. 2. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for det nye selskapet. KST-45/13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI MUSIKKRÅD Det vedlagte forslaget til samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski musikkråd vedtas. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er: Det vedlagte forslaget til samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski musikkråd vedtas. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Det vedlagte forslaget til samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski musikkråd vedtas.

5 KST-46/13 FOLLOPILOTEN - SAMARBEIDSAVTALE KULTURSKOLENE I FOLLO OG NORGES MUSIKKHØGSKOLE 5 1. Ski kommune ved Kontra Kulturskole inngår samarbeidsavtale om etablering av «Follopiloten» med Norges Musikkhøgskole, sammen med de øvrige kommunenes kulturskoler i Follo. Avtalen gjelder i første omgang fra I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan foreslår rådmannen nytt tiltak med kostnadsramme på kr ,- årlig, som utgjør Ski Kommune sin forpliktende andel. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. 1. Ski kommune ved Kontra Kulturskole inngår samarbeidsavtale om etablering av «Follopiloten» med Norges Musikkhøgskole, sammen med de øvrige kommunenes kulturskoler i Follo. Avtalen gjelder i første omgang fra I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan foreslår rådmannen nytt tiltak med kostnadsramme på kr ,- årlig, som utgjør Ski Kommune sin forpliktende andel. KST-47/13 KULTURSKOLEN - MULIGHET FOR DOBBEL ELEVPLASS Etter søknad og behovsprøving kan enkelte elever få betale for dobbel elevplass for og kunne fordype seg i det faget man studerer ved Kontra kulturskole. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Rektor ved Ski Kulturskole Bjørn Morten Kjærnes gav en innføring. Lise Vistnes (KRF) fremmet forslag om følgende tillegg: «Det utarbeides en plan fra Kulturskolen på hvordan et breddetilbud kan tilbys grunnskoler og større grupper innen høsten 2014.» Votering: Lise Vistnes forslag tiltres enstemmig. Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er: Det utarbeides en plan fra Kulturskolen på hvordan et breddetilbud kan tilbys grunnskoler og større grupper innen høsten Etter søknad og behovsprøving kan enkelte elever få betale for dobbel elevplass for og kunne fordype seg i det faget man studerer ved Kontra kulturskole.

6 6 J. Kristian Bjerke (H) fremmet følgende tillegg til kulepunkt 2: «Ordningen iverksettes i 2014.» 1. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling, kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling, kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Bjerkes tilleggsforslag til kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. Det utarbeides en plan fra Kulturskolen på hvordan et breddetilbud kan tilbys grunnskoler og større grupper innen høsten Etter søknad og behovsprøving kan enkelte elever få betale for dobbel elevplass for og kunne fordype seg i det faget man studerer ved Kontra kulturskole. Ordningen iverksettes i KST-48/13 VEDTAKSOPPFØLGNING Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. Forslag til vedtak innstilles enstemmig Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. KST-49/13 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Handlingsplan for barnehage, skole og SFO tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Kommunalsjef Kjell-Arne Ekeberg gav en orientering. Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er: Handlingsplan for barnehage, skole og SFO tas til orientering.

7 7 Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endringsforslag: Handlingsplan for barnehage, skole og SFO vedtas. Vedtak: Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Kamfjords endringsforslag fikk 3 stemmer og falt. Handlingsplan for barnehage, skole og SFO tas til orientering. KST-50/13 IKT-STRATEGI FOR SKI KOMMUNE Ski kommune vedtar IKT-strategien slik det fremgår av vedlegg. Ambisjonsnivået legges på nivå 2. Det utarbeides årlige handlingsplaner som beskriver hvordan målene skal oppnås. Økonomiske konsekvenser innarbeides ved rullering av økonomiplanen. Forslag til vedtak innstilles enstemmig Ski kommune vedtar IKT-strategien slik det fremgår av vedlegg. Ambisjonsnivået legges på nivå 2. Det utarbeides årlige handlingsplaner som beskriver hvordan målene skal oppnås. Økonomiske konsekvenser innarbeides ved rullering av økonomiplanen. KST-51/13 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I SKI KOMMUNE Ski kommune vedtar å opprette ny fastlegehjemmel. Utvalg for omsorg og helses uttalelse innstilles enstemmig.

8 1. Ski kommune vedtar å opprette ny fastlegehjemmel. 2. Kommunestyret ber rådmannen stille krav om at ny fastlegehjemmel skal være plassert i lokaler som er tilgjengelig for funksjonshemmede. 8 KST-52/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK - KJØR FOR LIVET Ski kommune har ulike tiltak for barn og ungdom med særskilte behov. I Familiens Hus vil det også i løpet av 2. halvår bli etablert en egen avdeling som skal utvikle og drifte tiltak innen et bredt spekter. På bakgrunn av dette innvilges ikke søknaden om støtte til Kjør for livet. Utvalg for omsorg og helses behandling : Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og AP: Saken legges frem for kommunestyret for endelig vedtak. Utvalget innstiller på følgende vedtak: Ski kommune vil tilby tjenesten til målgruppen i egen regi. Søknaden fra Kjør for livet avslås. Fellesforslag fra SV og AP innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: Ski kommune vil tilby tjenesten til målgruppen i egen regi. Søknaden fra Kjør for livet avslås. Utvalg for omsorg og helses innstilling ble enstemmig vedtatt. Ski kommune vil tilby tjenesten til målgruppen i egen regi. Søknaden fra Kjør for livet avslås. KST-53/13 TERTIALRAPPORT 1 KVARTAL 2013 Forslag til vedtak 1. Fremlagt 1. tertialmelding 2013 tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett 2013 justeres i tråd med forskjøvet gjennomføring for investeringsprosjektene, som omtalt i sakens vurdering. Låneopptak justeres og forskyves tilsvarende. Forslag til vedtak innstilles enstemmig.

9 1. Fremlagt 1. tertialmelding 2013 tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett 2013 justeres i tråd med forskjøvet gjennomføring for investeringsprosjektene, som omtalt i sakens vurdering. Låneopptak justeres og forskyves tilsvarende. KST-54/13 ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 for Ski kommune tas til orientering. Forslag til vedtak innstilles enstemmig Årsberetning 2012 for Ski kommune tas til orientering. KST-55/13 ÅRSREGNSKAP Regnskap 2012 for Ski kommune vedtas. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk 2012 på kr disponeres slik det framgår av saken. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond slik det framgår av saken. 3. Manglende finansiering av investeringsregnskapet 2012 dekkes med låneopptak på kr Tuva Moflag, AP fremmet følgende endringsforslag: «Det bevilges ,- kroner til næringsutvikling i Ski kommune. Hovedfokus skal være på etablering av kunnskapsarbeidsplasser. Arbeidet kan gjennomføres i samarbeid med aktører som Follo Næringsråd og Ski sentrum. Dekkes inn av «potten» til HMS-tiltak.» Side 9

10 1. Aps forslag til vedtak innstilles med 5(4 AP og 1 V) stemmer mot 6 (3H,1Frp, 1 Krf og 1 PP) 2. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende forslag i 4 punkter: Disponering av overskudd. Følgende påplussinger til budsjettet: ,- til sti/gangvei med universell utforming også tilrettelagt for rullestolbrukere, Fosstjern ,-Utearealer Ski sentrum og Langhus (Waldemarhøy, Birkelunden, Øvre torg, Ski sentrum, Langhus. Fokus på blomster og trivelig utemiljø) ,-Orgelfond ,- Ungdomsklubber. Øremerkede midler til skilting LAVESI og generelt vedlikehold, gjerne dugnadsbasert ,- Trafikksikkerhetstiltak. Fokus trygg skolevei og gjerne i et samarbeide med FAU ,- Oppgradering Langhuset. Primært til gulv storsalen Langhuset samt noen endringer rom 2 etg. Påplussinger totalt Pengene tas fra disposisjonsfond «Amortisering premieavvik» Ladestasjoner: Rådmann bes om å fremme en sak for kommunestyret om fremdrift for opprettelse av ladestasjoner med brukerbetaling for energi/lading, for el-biler i Ski, med forslag til plassering og økonomiske konsekvenser. Opprettelsen av ladestasjoner bør også tilstrebe å ivareta kommunens behov. Området ved Fosstjern: Kommunestyret ber om en sak hvor det opprettes et utvalg bestående av f.eks. fem politikere. Mandat for utvalget er å lage et forslag til videreutvikling av Fosstjern, som kan fremmes for kommunestyret. Kirkeveien 3, utbedringer: Rådmann bes om å fremme en sak for kommunestyret om det videre arbeid med oppussing av Kirkeveien 3, herunder modernisering og utvidelse av kjøkkenet i 2. etasje. Behovet for økonomiske midler i 2014 for å gjennomføre nødvendige og planlagte utbedringer. Tuva Moflag (AP) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling pkt. 1: «Det bevilges kroner til næringsutvikling i Ski kommune. Hovedfokus skal være på etablering av kunnskapsarbeidsplasser. Arbeidet kan gjennomføres i samarbeid med aktører som Follo Næringsråd og Ski Sentrum. Beløpet dekkes inn av avsatte midler til økonomiplanfond.» Side 10

11 Camilla Edi Hille (V) fremmet følgende tillegg til høyres forslag pkt. 2: «Rådmannen bes om å søke midler til etablering av ladestasjoner fra Akershus fylkeskommune.» Vedtak: 1. Fellesforslaget pkt. 1 fra H, FRP, KRF og PP ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer. 2. Fellesforslaget pkt. 2 fra H, FRP, KRF og PP ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer. 3. Fellesforslaget pkt. 3 ble vedtatt meed 22 mot 19 stemmer. 4. Fellesforslaget pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 5. Moflags endringsforslag fikk 19 stemmer og falt. 6. Hilles tilleggsforslag til høyres forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 7. Formannskapets innstilling pkt. 2 med endringer ble enstemmig vedtatt. 1. Regnskap 2012 for Ski kommune vedtas med følgende endringer: Disponering av overskudd. Følgende påplussinger til budsjettet: ,- til sti/gangvei med universell utforming også tilrettelagt for rullestolbrukere, Fosstjern ,-Utearealer Ski sentrum og Langhus (Waldemarhøy, Birkelunden, Øvre torg, Ski sentrum, Langhus. Fokus på blomster og trivelig utemiljø) ,-Orgelfond ,- Ungdomsklubber. Øremerkede midler til skilting LAVESI og generelt vedlikehold, gjerne dugnadsbasert ,- Trafikksikkerhetstiltak. Fokus trygg skolevei og gjerne i et samarbeide med FAU ,- Oppgradering Langhuset. Primært til gulv storsalen Langhuset samt noen endringer rom 2 etg. Påplussinger totalt Pengene tas fra disposisjonsfond «Amortisering premieavvik» Ladestasjoner: 2 Rådmann bes om å fremme en sak for kommunestyret om fremdrift for opprettelse av ladestasjoner med brukerbetaling for energi/lading, for el-biler i Ski, med forslag til plassering og økonomiske konsekvenser. Opprettelsen av ladestasjoner bør også tilstrebe å ivareta kommunens behov. Rådmannen bes om å søke midler til etablering av ladestasjoner fra Akershus fylkeskommune. Området ved Fosstjern: 3 Kommunestyret ber om en sak hvor det opprettes et utvalg bestående av f.eks. fem politikere. Mandat for utvalget er å lage et forslag til videreutvikling av Fosstjern, som kan fremmes for kommunestyret. Side 11

12 4 Kirkeveien 3, utbedringer: Rådmann bes om å fremme en sak for kommunestyret om det videre arbeid med oppussing av Kirkeveien 3, herunder modernisering og utvidelse av kjøkkenet i 2. etasje. Behovet for økonomiske midler i 2014 for å gjennomføre nødvendige og planlagte utbedringer. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk 2012 på kr disponeres slik det framgår av saken. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond slik det framgår av saken. 3. Manglende finansiering av investeringsregnskapet 2012 dekkes med låneopptak på kr KST-56/13 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Redegjørelse for rammene for driftsbudsjett for perioden tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett for vedtas. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende forslag: «Rådmannen bes legge frem en sak for kommunestyret om hvordan vi kan bidra til å gjøre Ski kommune til en attraktiv kommune for et variert næringsliv.» Tuva Moflag (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: «Kommunestyret ber om at investeringstakt og driftsbudsjett salderes i henhold til et «normalrentenivå» på 4 % gjennom hele handlingsplanperioden Eventuell gevinst som følge av dette settes i rente og avdragsfond.» Camilla Edi Hille (V) fremmet følgende forslag: «Rådmannen bes vurdere muligheten for å innarbeide - En 100 % stilling som familievoldskoordinator for å imøtekomme de behov som Ski kommunes egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner skisseres % ekstra stilling til frivillighetssentralen. - Ekstra midler til skolehelsetjenesten for å styrke tilbudet om samtalegrupper for barn som opplever samlivsbrudd hos foreldrene. ved utarbeidelse av neste års budsjettforslag.» Vedtak: Fellesforslag fra H, FRP, KRF og PP ble enstemmig vedtatt. 3. Moflags forslag til vedtak fikk 16 stemmer og falt. 4. Hilles forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 5. Hilles forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 6. Hilles forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Side 12

13 1. Redegjørelse for rammene for driftsbudsjett for perioden tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett for vedtas. 3. Rådmannen bes legge frem en sak for kommunestyret om hvordan vi kan bidra til å gjøre Ski kommune til en attraktiv kommune for et variert næringsliv. 4. Rådmannen bes vurdere muligheten for å innarbeide - En 100 % stilling som familievoldskoordinator for å imøtekomme de behov som Ski kommunes egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner skisseres % ekstra stilling til frivillighetssentralen. - Ekstra midler til skolehelsetjenesten for å styrke tilbudet om samtalegrupper for barn som opplever samlivsbrudd hos foreldrene. ved utarbeidelse av neste års budsjettforslag. KST-57/13 REGULERINGSPLAN FOR TVERRSLAGTUNNELER VED ÅSLAND, SKI - FOLLOBANEN Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune forslaget til reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland, Follobanen datert Plan og byggesaksutvalgets behandling : Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Plan og byggesaksutvalgets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune forslaget til reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland, Follobanen datert Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune forslaget til reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland, Follobanen datert KST-58/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe Nordbyveien 23 på forkjøpsrett for kr ,- Formannskapets behandling : Forslag til vedtak innstilles med 10 mot 1 stemme (FRP). Side 13

14 Saken utsettes. Det utarbeides en tilstandsrapport som legges frem ved neste behandling av saken. KST-59/13 OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN). PLANPROGRAM - UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til planprogram for områderegulering Ski sentrum, datert 10. juni 2013, legges ut til offentlig ettersyn med høringsperiode fra 1. juli til 20. september Plan og byggesaksutvalgets behandling : H, FRP fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Plan og byggesaksutvalget ønsker en vurdering av fremtidig plassering av barn- og ungdomsskolen. 2. Plan og byggesaksutvalget ønsker å opprettholde tidligere fremforhandlet grense i nord igjennom Kapellsander. Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt H og FRP sitt tilleggsforslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt H og FRP sitt tilleggsforslag til pkt. 2 fikk 5 stemmer (3H, 2FRP) mot 6 stemmer (4 AP, V, KRF) Utvalgets innstilling til kommuneplanutvalget: Forslag til planprogram for områderegulering Ski sentrum, datert 10. juni 2013, legges ut til offentlig ettersyn med høringsperiode fra 1. juli til 20. september Plan og byggesaksutvalget ønsker en vurdering av fremtidig plassering av barn- og ungdomsskolen. Kommuneplanutvalgets behandling : Ordfører Anne Kristine Linnestad fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FRP og PP: «2. Kommuneplanutvalget presiserer viktigheten av at Kapell Sander i tråd med kommuneplan utredes som langsiktig byutviklingsområde i den planlagte utredningen om prinsipper for langsiktige byggegrense i Ski. Det forventes oppstart av utredningen i 2014.» André Kvakkestad (FRP) anket saken inn for kommunestyret. 1. Plan og byggesaksutvalgets innstilling pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Plan og byggesaksutvalgets innstilling pkt. 2 innstilles med 10 mot 1 stemme. (1V) 3. Tilleggsforslag fra H, FRP og PP fikk 5 stemmer og falt. Side 14

15 Vedtak: 1. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 38 mot 3 stemmer. 2. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer. 3. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 1 med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Forslag til planprogram for områderegulering Ski sentrum, datert 10. juni 2013, legges ut til offentlig ettersyn med høringsperiode fra 1. juli til 20. september Kommunestyret ønsker en vurdering av fremtidig plassering av barn- og ungdomsskolen, Kommunestyret presiserer viktigheten av at Kapell Sander i tråd med kommuneplan utredes som langsiktig byutviklingsområde i den planlagte utredningen om prinsipper for langsiktige byggegrense i Ski. Det forventes oppstart av utredningen i Side 15

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.01.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer