SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012"

Transkript

1 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012

2 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse) i Sør-Trøndelag. Elever som er hjemmehørende i Sør-Trøndelag, jfr. punktet ovenfor, og går på videregående skole i andre fylker, kommer som hovedregel inn under ordningen. Tilsvarende gjelder også for private videregående skoler. Skyssordningen gjelder for elever som går på et videregående opplæringstilbud som omfattes av opplæringsloven. Ordningen gjelder likevel ikke de som følger kurs spesielt organisert for voksne. Skyss eller skyssgodtgjørelse gis ikke til elever hjemmehørende i andre fylker. 1.2 Kriterier for rett til fri skyss Som skoleskyss regnes den daglige transporten mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider. Elever som begynner senere enn ordinær starttid eller som slutter før ordinær sluttid og som trenger ekstraordinær skyss til/fra skole må benytte skyss til skolens ordinære start- og sluttid. Rett til fri skoleskyss/full skyssgodtgjørelse har elever med en reiselengde på minst 6 km en veg. Korteste gangbare veg mellom bopel og skole regnet fra dør til dør skal legges til grunn. Elever som må benytte daglig båttransport, har rett til gratis skyss uavhengig av reiselengde. Særskilt tilrettelagt skyss - samkjøring Den særskilte tilrettelagte skoleskyssen skal være rasjonell og økonomisk forsvarlig, og derfor blir all skyss samordnet ved at flere elever dersom det er mulig må reise i sammen. Dette kan legge føringer for hente-, kjøre- og/eller ventetid for elevene. Eleven må som ved transport med alle offentlige rutetilbud være klar til oppsatt tid. Dersom eleven blir hentet hjemme eller på skolen må assistent/tilsyn være klar til avtalt tidspunkt. Eventuelle kostnader til ventetid må dekkes av skolen eller hjemmet. Endringer i timeplanen Ved midlertidige endringer i timeplanen har eleven ikke rett til å bli hentet til endrede tider. Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider Eleven har ikke rett til skyss til avvikende start- og sluttider som for eksempel ved heldagsprøver, tentamen, eksamen, skoleavslutning, forskyvninger i skoletiden, fleksibel skoletid og at elevene jobber med lekser på skolen.

3 Delt omsorgsansvar Elever har skyssrett til begge bopeler når foreldrene ikke lever sammen og har delt daglig omsorgsansvar. Delt bosted skal dokumenteres før skyss til/fra begge hjem blir godkjent. Fosterhjem Elever som bor i fosterhjem får dekket skyss mellom bopel og skole. 1.3 Funksjonshemmede elever Funksjonshemmede elever som må ha spesiell skyss, har rett til fri skyss uten hensyn til minsteavstand. Elever som på grunn av midlertidig skade/sykdom har behov for tilrettelagt skyss, må fremlegge legeerklæring. Skyssen opprettholdes bare for den tid det er nødvendig av helsemessige årsaker. Avlastning Skyss mellom avlastningstiltak og skole dekkes som mellom ordinær bopel og skole. 1.4 Voksne med rett til spesialundervisning Voksne som på grunn av sykdom eller skade har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde kunnskap, har rett på skyss.). Nærmere informasjon finnes i reglementet for grunnskoleskyss 1.5 Trafikkfarlig veg Elever i videregående skole som ikke har skyssrett kan ha rett til gratis skoleskyss på grunn av særlig vanskelig eller farlig skolevei, dersom: en veistrekning som eleven må gå for å komme til skolen har - trafikktetthet på mer enn 1500 ÅDT (årsdøgn trafikk) - fartsgrensen er 70 km/t eller høyere og - strekningen mangler gatelys og - strekningen mangler fortau (gang-/sykkelsti) og - det ikke finnes alternative veier mellom hjemmet og skolen. Trafikksikkerhetsutvalget i den kommunen som eleven bor og går på skole i, skal være høringsinstans i slike saker. 1.6 Hjemreiser for elever som går på videregående skoler i andre fylker Funksjonshemmede elever som må bo på hybel/internat for å få tilrettelagt undervisning ved spesialinstitusjoner/kompetansesenter får dekket inntil 6 hjemreiser pr. skoleår. Dersom oppholdet ved skolen kun omfatter deler av skoleåret, avkortes antall hjemreiser tilsvarende.

4 Dette gjelder i hovedsak statlige skoler og statlig finansierte skoler med opplæringstilbud for hørselshemmede elever. Det er en forutsetning at eleven benytter det rimeligst kollektive transportmidlet. 2. Skysstandard Elever som har rett til skoleskyss, skal normalt benytte rutegående transportmidler. Fylkeskommunen kan henvise skyssberettigede elever til den til enhver tid billigste transportordning. 3. Skyssgodtgjørelse Elever får innvilget bruk av eget skyssmiddel eller annen spesiell skyss når - reisetid ved bruk av kollektive transportmidler blir på mer enn 2,5 time mellom hjem og skole, en vei, hver dag. Reisetid en veg blir definert som gangtid mellom bosted og påstigningssted + ventetid ved påstigningstid + reisetid fra påstigning sted til opplæringssted. - ventetiden overstiger 45 min, en vei, hver dag» - det ikke finnes tilgjengelig/akseptabelt rutetilbud på den aktuelle reisestrekning - avstand på delstrekning mellom bosted og transportmiddel overstiger 3,5 km Eleven får innvilget bruk av egen skyssmiddel når det foreligger legeerklæring på at det er nødvendig, midlertidig eller permanent, og det ikke er økonomisk eller driftsmessig hensiktsmessig for fylkeskommunen med annen transport. Eleven/foreldre kan søke om å utføre skyssen selv. Søknaden skal behandles av skolen før skyssen iverksettes, og godkjennes av AtB, hva gjelder distanse, kjøretøy og praktisk løsning (eksempelvis kan det kjøres til nærliggende holdeplass e.l.). Elever/foreldre som velger å kjøre selv til skolen uten avtale med fylkeskommunen kan ikke forvente å få refundert for reiseutgifter. Det mottas skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil fra den dato skolen mottar søknaden. Foreldre som kjører barn ens ærend får dekket reise både tur og retur. Full skyssgodtgjørelse innebærer at eleven får dekket de nødvendige faktiske skysskostnadene. Skyssopplegg skal godkjennes. Kostnadene skal dokumenteres. Ved bruk av privat bil blir skysskostnadene dekket ette syketransportforskriften 5 om dekning av reiseutgifter. Satsen pr legges til grunn for hele skoleåret. Eventuelle nødvendige kostnader som er større enn det satsen dekker, som bompenger og utgifter til ferje/hurtigbåt mv., må dokumenteres gjennom kvittering. Det gis ikke skyssgodtgjørelse til elever som kan følge et rutegående kommunikasjonstilbud, men som ønsker å benytte sine egne biler ut fra sosiale-/ velferdshensyn.

5 Enslig forsørger som bringer/henter barn i barnehage/hos dagmamma Enslig forsørger som må bringe/hente barn i barnehage/hos dagmamma innvilges en godtgjørelse lik kollektivtakst på strekningen mellom bosted og skole. 4. Utplassering i arbeidslivet Elever som er utplassert i arbeidslivet i henhold til godkjent opplæringsplan har rett til fri skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglige skolereiser. Elever som må ha utplassering så langt fra hjem/skole at daglig skyss ikke er aktuelt, får dekket skyss for daglig reise mellom hybel og arbeidssted i henhold til pkt Lærlinger/teknisk fagskole Lærlinger defineres ikke lenger som elever og har derfor ikke rett til skyss etter opplæringsloven. Elever som får sluttopplæring på skole og ikke i bedrift, fremstiller seg til fag- eller svenneprøve som elever. De har derfor rett til skyss som andre elever. Elever ved tekniske fagskoler har status som studenter og har ikke rett til skyss etter opplæringsloven. 6. Samordning Det skal i størst mulig grad legges opp til felles skyssordning for grunnskole og videregående skole. Det vil derfor være av stor betydning at ferie, fridager og skoletid (start- og sluttidspunkt) samordnes. De videregående skoler som ikke følger felles skolerute for fylket (ferie, fridager og skoletid) eller den enkelte region sitt opplegg til skolerute, må selv organisere og bære kostnadene med skyssen de dager/tider som ikke er kjøredager/kjøretider etter oppsettet. 7. Administrering av skyssordningen Planlegging og organisering av skoleskyssen skjer ved den enkelte skole i samarbeid med AtB/ruteselskap og løyvehaverne i området. Det skal organiseres og tilrettelegges et skyssopplegg som er rasjonelt og økonomisk forsvarlig. Samtidig må skoleskyssen organiseres slik at elevene får akseptabel reisetid. Vedtak/innmelding av skyss til ruteselskapet skjer på den form/det format fylkeskommunen fastsetter. Vedtak/innmelding er grunnlaget for ruteselskapet til å utføre skyss. Innmelding skjer i så god tid som mulig før skolestart. De videregående skolene som ikke ønsker å følge forslaget til skolerute fra fylkesrådmannen for ferie, fridager og skoletid, må informere fylkesrådmannen før endringer iverksettes.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever -

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer