SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS"

Transkript

1 SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk oppgjør Versjon 14. juli 2015

2 Forord Fylkeskommunene er i Opplæringsloven gitt ansvaret med å organisere skoleskyssen i samråd med kommunene. Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk ønsker å legge til rette for en rasjonell, sikker, trygg, miljøvennlig og trivelig skoleskyss. Trafikksikkerheten skal ivaretas best mulig, både med tiltak på holdeplasser, under selve transporten og ved av- og påstigning ved den enkelte skole. Skysshåndboka er et veiledende oppslagsverk som gir informasjon om regler og rutiner for skoleskyssen. Det er dessuten en detaljert beskrivelse av ansvars- og rollefordelingen i skoleskyssen. Informasjonen bygger på opplæringsloven, forskrifter, rundskriv og skyssreglementet for Troms. Håndboka gir svar på de vanligste problemstillinger og spørsmål som både foreldre til elever, kommuner, transportører og fylkeskommunen møter i skoleskyssen. Planlegging og gjennomføring av skoleskyssen bygger på et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Det er viktig at kommuner, skoler, foreldre og elever tilegner seg og får god informasjon om temaet. På denne måten styrkes mulighetene for en god gjennomføring av skyssen og reduserer potensialet for uklarheter og uenigheter. Vi tar forbehold om at det kan være feil i denne veiledningen. Vi setter også stor pris på tilbakemeldinger og konstruktive forslag til forbedringer. Mer informasjon / kontaktinformasjon Skoleskyssportalen: E-post: (adressen gjelder henvendelser om skoleskyss både til Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk) side 2

3 KAP 1 RUTINER OG TIDSFRISTER ÅRSHJUL SKOLESKYSS GRUNNSKOLE ÅRSHJUL SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLESKYSSPORTALEN ANNEN BRUKERSTØTTE...6 KAP 2 REGELVERK RETTEN TIL GRATIS SKOLESKYSS SKYSSRETT I GRUNNSKOLEN SKYSSRETT I VIDEREGÅENDE SKOLE NÆRMERE OM RETTEN TIL TILRETTELAGT SKOLESKYSS OPPMÅLING AVSTAND MELLOM BOSTED OG SKOLE...9 KAP 3 SØKNADER OM SKYSS ANSVARSFORDELING SØKNADER SKOLESKYSS SØKNAD OM SKYSS I GRUNNSKOLEN SØKNAD OM SKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE SØKNAD OM TILRETTELAGT SKYSS UTPLASSERING/PRAKSIS FYLKESKOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADEN KLAGE PÅ SKYSSVEDTAK...13 KAP 4 ORGANISERING = PLANLEGGING + BESTILLING + GJENNOMFØRING ANSVAR OG ORGANISERING AV SKYSS I GRUNNSKOLEN ANSVAR OG ORGANISERING AV SKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE HVA ER ORGANISERING? NÆRMERE OM FYLKESKOMMUNAL SKYSSORGANISERING ORGANISERING AV TILRETTELAGT SKYSS KLAGE PÅ ORGANISERING...22 KAP 5 ØKONOMISK OPPGJØR FOR SKOLESKYSSEN ØKONOMISK OPPGJØR FOR ORDINÆR SKYSS ØKONOMISK OPPGJØR FOR TILRETTELAGT TRANSPORT...25 KAP 6 SKJEMA OG MALER KAP 7 DEFINISJONER side 3

4 KAP 1 RUTINER OG TIDSFRISTER 1.1 Årshjul skoleskyss grunnskole Frist 10. januar Aktivitet Frist for kommuner - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for foregående høst. Kravet må være dokumentert med vedlegg. NB! Kravet skal sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for kommuner - sende inn skolerute for neste skoleår Frist for kommuner - legge inn klassetrinn for neste år i CERT (dersom endringer). 1. mars Skoler eller kommuner som endrer skole-/fridager etter innsending, må påregne å betale alle merkostnader ved å endre transportopplegget, Jf. oppll 13-4 ot.prp.46 s Regelen gir plikt for kommunen å samarbeide om skyssen, blant anna skal kommunen ta med skyssorganiseringa i vurderingene sine når timeplaner og skolerute fastsettes. 30. april Frist for kommuner å - legge inn klasser og timeplaner i CERT - legge inn nye elevsøknader med ordinær skoleskyss (Husk 11-sifret fødselsnr.) - legge inn nye elevsøknader med kommunalt vedtak om ordinær skyss - legge inn nye elevsøknader med varig tilrettelagt skyss - legge inn søknader med kommunalt vedtak pga. særlig farlig eller vanskelig skolevei - legge inn elever med annet kommunalt vedtak om skyss som skal organiseres av TFT - kontrollere eksisterende elevsøknader. Dersom eleven har byttet skole eller adresse, må ny søknad sendes. es overholdelse av fristen med nødvendige opplysninger i CERT er avgjørende for at skolen skal få skyssen organisert av fylkeskommunen til skolestart. 1.juni 10. juli 10. aug. Løpende Løpende Frist for TFK - vedtak om skyssrett grunnskole. Kommuner kan sjekke status for hver enkelt elev i CERT. For elever som blir automatisk godkjent vil svaret foreligge tidligere. Frist for kommuner - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for våren. Kravet må være dokumentert med vedlegg. Kravet sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for TFT - organisering skyssopplegg grunnskole TFT sender ut skyssbevis til grunnskolene som deler ut til elevene Søknader om midlertidig eller varig tilrettelagt skyss som oppstår i løpet av året Meld inn elever med skyss som slutter eller flytter (CERT) Ved tap av eller feil på skolekort kan nytt kort bestilles i CERT Klagefrist på vedtak om skyssrett er tre uker etter at skyssvedtak er mottatt. Klagefrist på organisering av skyssen er tre uker etter at skyssen er iverksatt. Tidsplanen vil nok avvike for enkeltelever som klager på vedtak om skyssrett eller på organiseringen av skyssen. Det vil også være enkeltelever som bytter skole eller flytter i løpet av skoleåret. side 4

5 1.2 Årshjul skoleskyss videregående skole Frist 10. januar 10.juni 10. juli 1.september Aktivitet Frist for skoler - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for foregående høst. Kravet skal sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for videregående skoler nye søknader om varig tilrettelagt skyss Frist for skoler - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for våren. Kravet må være dokumentert med vedlegg. Kravet sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for elever - legge inn nye elevsøknader ordinær skoleskyss Alle elever med avstandsskyss må sende ny søknad hvert år Alle elever må registreres med 11-sifret fødselsnummer. Jo tidligere søknaden sendes etter åpning av søknadsportal, jo større er sjansen for at den er ferdig behandlet til skolestart. Bytter eleven skole eller adresse i løpet av skoleåret, må ny søknad sendes. 20.september 30. september Frist for TFK - vedtak om skyssrett vgs. Skoler kan sjekke status for hver enkelt elev i CERT. For elever som blir automatisk godkjent i CERT vil svaret foreligge rett etter at søknaden er sendt. Frist for TFT - organisering skyssopplegg vgs Frist for TFT - sende ut skyssbevis til videregående skoler, som deler ut til elevene Løpende oppgaver Skoler Meld inn elever med skyss som slutter eller flytter (CERT) Tilrettelegge for skoleskyssen, bl.a. attestere søknader, dele ut skolekort. Ved tap av eller feil på skolekort kan nytt kort bestilles i CERT Søknader om midlertidig eller varig tilrettelagt skyss som oppstår i løpet av året Veilede elever om skoleskyssordningen TFK Vedtak om tilrettelagt skyss og ordinær skyss som sendes i løpet av skoleåret Veilede om skyssrett og skoleskyssordningen TFT Elever Organisere skyss vgs. og inngå transportavtaler Veilede om organisering og oppgjør for skyssen Bytter eleven skole eller adresse i løpet av skoleåret, må ny søknad sendes. Klagefrist på vedtak om skyssrett er tre uker etter at skyssvedtak er mottatt. Klagefrist på organisering av skyssen er tre uker etter at skyssen er iverksatt. side 5

6 1.3 Skoleskyssportalen Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk har gjort tilgjengelig flere hjelpemidler for planlegging og gjennomføring av skoleskyss for grunnskoler og videregående skoler i Troms. All informasjon og veiledning og elektroniske tjenester innen skoleskyss for grunnskolen er tilgjengelig på skoleskyssportalen Skoleskyssportalen Noe av innholdet: Generell informasjon om søknad og skjema for skoleskyss Skyssreglement for Troms - rettigheter, plikter og ansvarsfordeling for skoleskyss i Troms Skoleskysshåndbok - veiledning og informasjon om rutiner, ansvarsfordeling m.m. Lenker til relevant lovverk og myndigheter Lenker til aktuelle verktøy CERT - Et felles internettbasert søknads- og saksbehandlingsverktøy for skoleskyss. Kontaktinformasjon Informasjon om klagemuligheter 1.4 Annen brukerstøtte Send e-post til dersom du har spørsmål om skoleskyssordningen, f.eks: - skyssrett, skyssreglement eller utfylling av søknad om skyss - organisering av skoleskyss, faktura og betaling bruk av CERT eller trenger nytt brukernavn/passord side 6

7 KAP 2 REGELVERK RETTEN TIL GRATIS SKOLESKYSS 2.1 Skyssrett i grunnskolen Elever i grunnskolen har rett til gratis skoleskyss (skyssrett) når: Årsak Avgjør skyssretten Kommentar 1) Avstand til skolen Avstanden mellom bosted og skole er mer enn 4 km (2 km. for 1.klasse). (oppll. 7-1 første ledd) Fylkeskommunen For elever ved privatskoler som mottar statsstøtte, gjelder skyssretten bare innenfor kommunens grenser, jf. privatskolelova ) Båtreise Reisen til og fra skolen inkluderer båtreise, uavhengig av avstanden mellom bosted og skole. (oppll. 7-1 andre ledd) 3) Særlig farlig skolevei har fattet enkeltvedtak om at strekningen mellom bosted og skole defineres som særlig farlig eller vanskelig skolevei. (oppll. 7-1 første ledd) 4) Medisinsk grunnlag Eleven har behov for skyss på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming. Retten gjelder uavhengig av avstanden mellom bosted og skole. (oppll. 7-3 første ledd) Fylkeskommunen når avstand bosted-skole er inntil 4 km (2 km. for 1 klasse). Avstander over dette har fylkeskommunen ansvaret for. Fylkeskommunen Søknad sendes fra kommunen/skolen med erklæring fra lege som godtgjør skyssbehovet. NB! Bruk skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss». Legeerklæringen kan ikke være eldre enn 3 mnd. Nærmere avklaringer om skyssrett utover de generelle reglene finnes i skyssreglementet for Troms. Det kan lastes ned på Nærmere om skyssrett gitt av kommunen kan gi elever lovbestemt skyssrett når: - kommunen gjennom enkeltvedtak har definert strekningen mellom bosted og skole som særlig farlig eller vanskelig skolevei. Vurderingen om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig skal gjøres individuelt for hver enkelt skoleelev. Det betyr at en vei som er farlig for en elev i de lavere klassene ikke nødvendigvis er farlig eller vanskelig for en eldre elev. Det anbefales å innhente uttalelser fra andre relevante instanser, evt. gjennomføre befaring. kommunen gjennom enkeltvedtak lar elever gå på annen skole enn nærskolen og avstanden blir lenger enn avstandskravet i Opplæringsloven. Skyssretten vurderes iht. den skolen som 1 Private grunnskoler i Troms: Andørja Montessoriskole, Berg Montessoriskole, Ekrehagen skole, Adventistsamfunnets Grunnskoler, Hamnvåg Montessoriskole, Montessoriskolen Morgan AS, Nordborg ungdomsskole, Reisa Montessoriskole, Steinerskolen Tromsø, Stiftelsen Tromsø International School, Straumen skole, Straumfjordnes skole, Årviksand skole, Øvergård Montessoriskole. side 7

8 eleven faktisk går på, uavhengig av om det er nærskole eller ikke. - barn under opplæringspliktig alder har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, og skyss på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta imot slik hjelp. kan også gi skyssrett til andre elever enn de som har krav på det etter loven. Eksempel på dette kan være vinterskyss. Det må likevel fattes kommunalt vedtak som vedlegges søknad om skyss i CERT. I slike tilfeller har kommunen selv ansvar for organisering og finansiering av skyssen. Nærmere om SFO og leksehjelp SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men er å anse som en fritidsaktivitet. Skyssretten følger retten til opplæring. SFO gir derfor i utgangspunktet ikke rett til gratis skoleskyss. Elever med funksjonshemming eller med midlertidig skade eller sykdom har likevel rett til skyss til og fra SFO i skoleåret, jf. opplæringsloven 7-3. Ansvaret for skyss for disse elevene følger vanlige regler etter opplæringsloven Elever som benytter SFO på full tid har som utgangspunkt ikke rett til gratis skoleskyss. Elevene har likevel rett på skyss de dagene de ikke benytter seg av SFO. Loven er ikke til hinder for at kommunen selv dekker skyss for elever i forbindelse med SFO. Undervisningsmessig utplassering Elever i obligatorisk undervisningsmessig praksis har ordinær skyssrett. Elever på arbeidstrening som f.eks. LGA- læring gjennom arbeid har også ordinær skyssrett. 2.2 Skyssrett i videregående skole Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss eller full skyssgodtgjørelse når Årsak Avgjør skyssretten Kommentar 1) Avstand til skolen Avstanden mellom bosted og skole er mer enn 6 km (oppll. 7-2 første ledd) Fylkeskommunen For elever ved privatskoler som mottar statsstøtte, gjelder skyssretten bare innenfor fylket, jf. privatskolelova ) Båtreise Reisen til og fra skole inkluderer båt, uavhengig av avstand mellom bosted og skole. (oppll. 7-2 andre ledd) 3) Medisinsk grunnlag Eleven har behov for skyss på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming. Retten gjelder uavhengig av avstanden mellom bosted og skole. (oppll. 7-3 første ledd) Fylkeskommunen Fylkeskommunen Søknad sendes fra kommunen/skolen med erklæring fra lege som godtgjør skyssbehovet. NB! Bruk skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss». NB! Legeerklæringen kan ikke være eldre enn 3 mnd. 2 Private videregående skoler i Troms: Nordborg vgs og Norges Toppidrettsgymnas side 8

9 Mer detaljerte opplysninger om retten til skyss og ulike elevkategorier finnes i skyssreglementet. 2.3 Nærmere om retten til tilrettelagt skoleskyss Elever i grunnskolen og videregående skole som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til gratis skyss mellom bosted og skole, uavhengig av avstand (Opplæringsloven 7-3). Disse elevene har også rett til nødvendig skoleskyss når de i perioder oppholder seg utenfor bosted, f.eks. i avlastningshjem. Rettighetene gjelder både i grunnskolen og i videregående skole. For nærmere informasjon om rettigheter tilrettelagt skyss, se skyssreglementets pkt (grunnskole) eller (videregående skole). For skadde eller funksjonshemmede elever ved private grunnskoler gjelder skyssretten bare innenfor kommunegrensen. 2.4 Oppmåling avstand mellom bosted og skole Avstand mellom bosted under skolegang og skole regnes fra dør til dør. Målestrekningen er korteste farbare vei, dvs. gangavstand etter vinterbrøytet veg, inkludert gang-/sykkelstier. Målingene gjøres med digitale GIS-verktøy, dvs. geografiske informasjonssystemer. Vegnettet i måleverktøyet er hentet fra Statens vegvesens offisielle vegdatabase. Det legges inn en sikkerhetsmargin på 50 meter for å korrigere for evt. målefeil. Ved klage på målinger foretatt med digitale kartverktøy (GIS) må det påvises betydelig avvik mellom GIS-måling og måling foretatt med annet måleredskap, for at klagen skal tas til følge. Private oppmålinger med tripteller i bil, GPS eller kartsider på internett - f.eks. Gule Sider, Google Maps etc., blir ikke hensyntatt, da dette er for unøyaktige metoder. Det kan forekomme at enkeltelever som tidligere har fått innvilget gratis skyss får avslag. Dette skyldes som regel mer nøyaktig oppmåling av avstand mellom bosted og skole. Årsaken er både mer nøyaktige grunnlagsdata og at man tidligere i stor grad la kommunens skyssinnberetning til grunn. Det kan på samme måte være at enkelt elever får innvilget gratis skyss, men som tidligere har fått avslag. KAP 3 SØKNADER OM SKYSS 3.1 Ansvarsfordeling søknader skoleskyss HVEM OPPGAVER ELEV / FORESATTE GRUNNSKOLE Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss leveres på skolen (ikke over 3 mnd). Bruk eget skjema som kan lastes ned fra Evt. klage på vedtak sendes dit vedtaket er fattet. Vedr. skyssrett (avstandsskyss) eller organisering sendes klagen til Troms fylkeskommune. Ved klage på avslag farlig skolevei under 4 km sendes den til kommunen (2 km. for 1.klassinger). Klage på farlig skolevei over disse grensene sendes fylkeskommunen. side 9

10 ELEV VIDEREGÅENDE Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss leveres på skolen (ikke over 3 mnd). Bruk eget skjema som kan lastes ned fra Evt. klage på vedtak sendes Troms fylkeskommune KOMMUNE / SKOLE Sende søknader ordinær skyss i CERT på vegne av elever/foreldre Vedtak skyssrett og organisere skyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei legges inn i CERT (er avstanden mer enn 4 (2) km, legger skolen eleven inn, men TFK har skyssansvaret). Vedtak skolested og skyssrett ved skole annet enn nærskolen Vedtak skyssrett og organisere skyss ved utplassering skal ikke legges inn i CERT Veilede elever og foresatte, attestere søknader etc. ved behov s klagenemnd foretar førsteinstans behandling av klager på saker vedr. kommunal skyssrett TFK Behandle ALLE søknader om skyss (ikke utplassering) Vedtak skyssrett grunnskole og videregående skole Veilede skoler og kommuner om søknader og skyssrettigheter Fylkeskommunens klagenemnd: Behandle klager på vedtak om skyssrett videregående skole FYLKESMANNEN Behandle klager på skyssrett grunnskole Andreinstans behandling av klager på organisering av skyssen som ikke tas til følge av førsteinstans (kommunen eller fylkeskommunen) UTDANNINGS- DIREKTORATET Prinsipielle og juridiske avklaringer vedr. skoleskyssen. 3.2 Søknad om skyss i grunnskolen Kommuner og skoler legger inn elever for skoleskyss i administrasjonsverktøyet CERT. Lenke til innlogging og brukerveiledning til CERT finner du på skoleskyssportalen Mangler du brukernavn og passord til CERT-løsningen, sender kommunen en henvendelse til Siden TFK i de fleste tilfeller avgjør skyssretten, kalles elevregistreringer for søknader. Skysstype Legges inn i CERT Frist Kommentar Ordinær skoleskyss (avstand) Ja 30.april Er man usikker, legges eleven inn for sikkerhets skyld Skyss til annen skole enn Ja * 30.april * Kun hvis skyssen organiseres av TFT nærskole Skyss for andre elever som Ja * 30.april * Kun hvis skyssen organiseres av TFT ikke har skyssrett Skyss pga. farlig skolevei Ja 30.april Varig tilrettelagt skyss (medisinsk) Skyss i forbindelse med utplassering Ja 30.april Midlertidig tilrettelagt skyss legges inn løpende. Nei har ansvar for organisering og finansiering, side 10

11 Det skal ikke sendes egen søknad om bruk av egen bil (egentransport). Bruk av slik skyss vil kun være aktuelt dersom det ikke finnes annen rutegående transport eller drosjeskyss. NB! Troms fylkestrafikk vil ta initiativet til og avgjør om slik skyss er aktuelt. Se årshjul i pkt. 1.2 for frister for innlegging av søknader om skyss. Se også skoleskyssportalen Der finner du også brukerveiledning for CERT. Troms fylkeskommune har grunnkurs saksbehandling CERT som vi planlegger å avholde årlig. Etter mottak av søknader fra kommuner og skoler, fatter fylkeskommunen enkeltvedtak om tildeling av gratis skoleskyss. Kommuner og skoler med brukernavn og passord kan følge med på status for sine egne elever i CERT. Fylkeskommunen oversender skysslister til Troms fylkestrafikk, som deretter utsteder skyssbevis. Skyssbeviset deles ut på skolen og gjelder som underretning av vedtak om skyss. Underretning om avslag blir sendt til elevens foreldre/foresatte. 3.3 Søknad om skyss i videregående skole Når eleven har bekreftet skoleplassen, kan eleven søke om gratis skoleskyss. Benytt det elektroniske søknadsskjemaet, som du finner lenke til på skoleskyssportalen på Elever med brukernavn og passord til søknadssystemet kan følge med status på søknaden. Saksbehandlere på skolene med tilgang til CERT, kan også sjekke status på elevsøknader som gjelder egen skole. 3.4 Søknad om tilrettelagt skyss Søknad om midlertidig tilrettelagt skyss mindre enn 8 uker 1) Eleven fyller ut pkt. 1 i skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss» 2) Legen fyller ut pkt. 2 i skjemaet 3) Skolen fyller ut pkt. 3 i skjemaet der de bekrefter skole og bosted 4) Søknad legges inn i CERT og skjemaet lastes opp som vedlegg til søknaden. 5) Skolen kan med en gang bestille nødvendig transport, men det forventes at billigste mulige løsning velges og at samordning skal tilstrebes ) Fylkeskommunen behandler søknaden så raskt som mulig og svar på skyssretten kan etter kort tid hentes ut fra CERT. 7) Eleven mottar brev med formelt svar på søknaden Eleven og foresatte er ansvarlige for at søknad sendes så snart man er klar over at det vil være behov for slik skyss. Skolen er behjelpelig med søknader om skoleskyss. Legeattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Skjema uten fullstendig utfylt attest fra lege vil bli returnert. Utfylt søknadsskjema med legeattest er unntatt innsyn jfr. forvaltningsloven. Ved behov for forlengelse av skyssen, må ny søknad legges inn i CERT og om nødvendig må ny legeerklæring leveres. Dersom skyssbehovet endres (ny adresse eller skole, endret medisinsk tilstand), må ny søknad sendes i CERT. Ny søknad kan lages direkte fra den eksisterende side 11

12 skyssbestillingen i CERT. Søknad om varig tilrettelagt skyss over 8 uker 1) Eleven fyller ut pkt. 1 i skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss» 2) Legen fyller ut pkt. 2 i skjemaet 3) Skolen fyller ut pkt. 3 i skjemaet der de bekrefter skole og bosted 4) Søknad legges inn i CERT og skjemaet lastes opp som vedlegg til søknaden ) Fylkeskommunen behandler søknaden så raskt som mulig og svar på skyssretten kan etter kort tid hentes ut fra CERT. 6) Fylkeskommunen fatter et enkeltvedtak og eleven mottar brev med formelt svar på søknaden. 7) Eleven har anledning til å klage på vedtaket. 8) Troms fylkestrafikk skal i utgangspunktet organisere slik skyss. Dersom det er behov for midlertidige løsninger til permanent skyss er på plass, kan skolen etter avtale med Troms fylkestrafikk ordne slik midlertidig skyss med f.eks. drosje. Det forventes at billigste mulige løsning velges og at samordning skal tilstrebes. Se kapittel 4 om organisering. Eleven og foresatte er ansvarlige for at søknad sendes så snart man er klar over at det vil være behov for slik skyss. Skolen er behjelpelig med søknader om skoleskyss. Legeattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder og må foreligge før transporten iverksettes. Skjema uten fullstendig utfylt attest fra lege vil bli returnert. Utfylt søknadsskjema med legeattest er unntatt offentlighet (unntatt innsyn). Opplysninger unntatt innsyn skal ikke sendes som e- post. Søknader innvilges normalt for omsøkt periode. Ved behov for varig tilrettelagt skoleskyss innvilges søknaden normalt for det tidsrom eleven skal få sin undervisning ved den aktuelle skolen. Ved bytte av adresse eller skole, skal ny søknad sendes til fylkeskommunen. Dersom det medisinske grunnlaget for skyssen bortfaller, må Troms fylkeskommune varsles umiddelbart. 3.5 Utplassering/praksis Skolene kan ha eget skjema for søknad om skyss i forbindelse med utplassering. Søknaden skal ikke legges inn i saksbehandlingsverktøyet CERT, da kommunen har ansvaret for å organisere og finansiere slik skyss. For undervisningsmessig obligatorisk utplassering gjelder de samme regler for skoleskyss som ellers. Avstandskravet er 4 km. for grunnskole og 6 km. for videregående skole. For avstandsberegning skal avstand mellom bosted og utplasseringsbedrift beregnes. Elevene søker om slik skyss hos sin egen skole, ikke til fylkeskommunen og den skal heller ikke legges inn i CERT. Skolen vurderer om eleven tilfredsstiller kravene til daglig skoleskyss iht. Opplæringslovens kap. 7 og organiserer skyssen. side 12

13 3.6 Fylkeskommunens behandling av søknaden Fylkeskommunen vurderer skyssrett og gjør vedtak og sender tilbakemelding til søkeren. Dersom eleven får avslag, sendes det brev til eleven. Fylkeskommunen oversender skysslister til Troms fylkestrafikk i CERT. Troms fylkestrafikk utsteder deretter skyssbevis (skolekort) til alle som får innvilget gratis skoleskyss. Skyssbeviset deles ut på skolen. 3.7 Klage på skyssvedtak Vedtak om skyssrett er et enkeltvedtak og kan iht. forvaltningsloven 28 påklages. Klage på avslag skyssrett skal sendes til den som har fattet det opprinnelige vedtaket. Se skoleskyssreglementets oversikt over vedtaksmyndighet. Det er ikke eget skjema for klage på skoleskyss. Beskriv kort om det er klage på avslag skyssrett eller organisering og begrunnelsen for klagen. Klagefristen er tre uker etter mottak av vedtak (skyssrett) eller oppstart av skyssordning (organisering). HVEM ELEV / FORESATT KOMMUNE / SKOLE FYLKESKOMMUNEN FYLKESMANNEN FYLKESKOMMUNENS KLAGENEMND OPPGAVER Sende klage til den som har fattet vedtak om skyssrett Førsteinstans behandling av klager på skyssvedtak når kommunen har gjort vedtaket Førsteinstans behandling av klager på skyssvedtak når fylkeskommunen har gjort vedtaket Andreinstans behandling av klager på skyssvedtak i grunnskolen som ikke tas til følge av førsteinstans Andreinstans behandling av klager på skyssvedtak som ikke tas til følge av førsteinstans (videregående skole) side 13

14 KAP 4 ORGANISERING = PLANLEGGING + BESTILLING + GJENNOMFØRING Hovedregelen er at fylkeskommunen iht. opplæringsloven skal organisere skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. Grunnskoleskyssen skal organiseres i samråd med kommunen. Når kommunen gjør vedtak om skyss, har kommunen også som regel ansvar for organiseringen. Skyssopplegget skal være rasjonelt og økonomisk forsvarlig. Fylkeskommunen, kommunene og skolene er pliktige til å informere elever og foresatte om retten til skoleskyss og gjennomføringen av den. 4.1 Ansvar og organisering av skyss i grunnskolen Hovedregelen er at fylkeskommunen har ansvaret for å organisere skoleskyssen i grunnskolen i samråd med kommunen (Opplæringsloven 13-4). I noen tilfeller har likevel kommunen ansvaret for organiseringen (se tabell under). SKYSSTYPE Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom bosted/fosterhjem og skole - Avstand mer enn 4 km. (2 km. i 1. klasse) - Ved båtskyss Fylkeskommunens skyssansvar er begrenset til den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider. Ordinær skyss på grunn av enkeltvedtak i kommunen om særlig farlig eller vanskelig skoleveg Dersom avstanden mellom bosted og skole er mindre enn hhv. 2 eller 4 kilometer, og det innvilges skoleskyss av kommunen Ordinær skyss av elever til annen skole enn nærskolen, men i samme kommune. Dette krever kommunalt vedtak. Ordinær skyss av elever til skole i annen kommune. Dette krever kommunalt vedtak. Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom fosterhjem og skole, når fosterhjemmet er i et annet fylke Skyss av voksne med rett til grunnskoleopplæring (med skyssrett) Skyss i skoletiden mellom undervisningslokaler, utflukter, ekskursjoner, idrettsdag, kjøring til svømmehall etc. Skyss ved utplassering i arbeidsuke / praksis Skyss av barn under opplæringspliktig alder (normalt 6-16 år). Ledsager og tilsyn før, under og etter skyss ANSVAR FOR ORGANISERING Fylkeskommunen Bostedskommunen Fylkeskommunen Fylkeskommunen har delegert organisering av fylkeskommunal skyss og økonomisk oppgjør til foretaket Troms fylkestrafikk FKF. side 14

15 Troms fylkestrafikk kan etter avtale med kommunen organisere skyss som kommunen har ansvaret for. Elever under kommunalt skyssansvar legges da inn i CERT for fylkeskommunal organisering. Husk å legge ved det kommunale vedtaket som gir eleven slik skyss og opplys at dette egentlig ligger under kommunalt ansvar for organisering. Annet skolested enn nærskolen Fylkeskommunens økonomiske ansvar for avstandsskyss gjelder kun til nærskolen. Dersom kommunen innvilger eller bestemmer at elever skal gå på annen skole enn nærskolen, har kommunen ansvaret for organisering og finansiering av skyssen. kan etter avtale få slik skyss organisert av Troms fylkestrafikk. NB! må dekke evt. merkostnader utover fylkeskommunens ansvar ved slik skyss. Eksempler på slike tilfeller kan være: 1) har etter enkeltvedtak besluttet skolegang ved annen skole enn nærskolen Elever som flytter til annen bopel, og dermed annen skolekrets, skal også normalt bytte skole. 2) har etter enkeltvedtak innvilget skolegang ved skole utenfor bostedskommunen. 3) innvilger eleven av f.eks. sosiale årsaker å fortsette på sin gamle skole etter flytting. Utplassering/praksis /skolen organiserer skyssen og har også finansieringsansvaret. Dersom det er behov for medisinsk begrunnet skyss, refunderes utgiftene fra Troms fylkestrafikk. Det gjøres fradrag for bussbilletten på skysstrekningen i refusjonskravet til Troms fylkestrafikk. Det forventes at billigste offentlige transport benyttes. I unntakstilfeller der ingen annen transport finnes, kan bruk av egen bil godkjennes på forhånd. Satsen for godtgjørelse følger annen egentransport, se pkt I tvilstilfeller konsulteres Troms fylkestrafikk på e-post adressen 4.2 Ansvar og organisering av skyss i videregående skole HVA ORGANISERING FINANSIERING Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom bosted/fosterhjem og skole - Avstand mer enn 6 km - Ved båtskyss Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom fosterhjem og skole, når fosterhjemmet er i et annet fylke Skyss på grunn av enkeltvedtak om særlig farlig eller vanskelig skoleveg Skyss ved undervisningsmessig utplassering eller praksis i arbeidsuke og avstand bosted-arbeidssted er mer enn 6 km. Tilrettelagt skyss som antas å vare mindre enn 8 uker Tilrettelagt skyss som antas å vare mer enn 8 uker TFK samferdsel TFK samferdsel TFK samferdsel Skolen Skolen TFK samferdsel TFK samferdsel TFK samferdsel TFK samferdsel TFT refunderer utgiftene til skolen TFT refunderer utgiftene til skolen TFK samferdsel refunderer utgiftene til skolen. Forhåndsgodkjenning kreves side 15

16 Tilrettelagt skyss i skoletiden mellom undervisningslokaler og til kroppsøvingstilbud/svømming Skyss i skoletiden mellom undervisningslokaler, utflukter, ekskursjoner, idrettsdag, kjøring til svømmehall etc. Reiser til kurs/seminarer i undervisningen Ledsager og tilsyn før, under og etter daglig skoleskyss Skolen Skolen Skolen TFK samferdsel refunderer utgiftene til skolen Skolen Skolen 4.3 Hva er organisering? Ansvaret for organisering innebærer: A) Planlegging B) Bestilling C) Gjennomføring Planlegging Lage et transportopplegg med skysstider tilpasset elevenes skoledager og skolesteder. Samordning av transport Ordne med reisefølge og tilsyn til de som trenger det Definere et produksjonsvolum (antall km eller turer) som skal kjøres, dvs. grunnlag for skyssbestillingen Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk gir veiledning til kommuner og skoler om skoleskyssordningen og organisering av skyss. Skolene informerer foreldrene og elevene. Samordning Det skal så langt som mulig legges opp til felles skyssordninger for elever i grunnskolen og videregående skoler. Fylkeskommunen kan bestemme at skyss skal samordnes, dvs. at flere elever skal reise sammen. Ferier og fridager må samordnes i skoleruten for å avgrense antall kjøredager. e fastsetter skolerute for skole- og feriedager i grunnskoleåret. e skal ta hensyn til organisering av skoleskyssen når timeplan og skolerute for grunnskolen skal fastlegges. Kommuner skal hvert år sende inn skoleruten for skolene i kommunen. Det anbefales sterkt at kommunene følger skoleruten for videregående skoler i Troms. På denne måten kan elever i grunnskolen og videregående skoler ha felles fridager og skoleskyssen kan samordnes effektivt. Reisetid og gangavstand Skoleskyssen skal organiseres slik at reisetiden er forsvarlig. Skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) er gjennom sin organisering av skolestruktur ansvarlig for at skoleskyssen kan organiseres effektivt og rasjonelt, og uten å påføre elevene unødvendig lang reisetid. Før kommunen treffer vedtak om endringer i skolestruktur, skal fylkeskommunen konsulteres i forhold til spørsmålet om skoleskyss. Skoleskyssen skal starte fra den holdeplass som er nærmest bostedet eller annen holdeplass dersom dette er mer hensiktsmessig. Med unntak av elever som på grunn av funksjonshemming må ha transport fra dør til dør, må det aksepteres at elevene må gå til/fra transportmiddel i samband med skoleskyssen. Det legges til grunn at skyssen skal dekke størstedelen av totalavstanden mellom bosted og skole. Som veiledende norm for maksimal gangavstand fram til oppsamlingsplass regnes: side 16

17 Skole Klassetrinn Maksimal gangavstand Grunnskole 1. klasse 1,0 km klasse 1,5 km klasse 2,0 km Videregående skole Alle klasser 3,0 km Etter konkret vurdering, kan lengre eller kortere gangavstand aksepteres. Oppmåling av gangavstand foretas etter samme metode som skyssavstand. Reisefølge og tilsyn Elever som har behov for tilsyn/ledsager under transport eller ved ventetid før og etter undervisning, har rett til dette. er ansvarlig for å føre tilsyn med elevene før og etter skoletid samt finansiering og organisering av slikt tilsyn. I videregående skole er Utdanningsetaten/skolen og PPTtjenesten ansvarlig for å organisere og finansiere slik tjeneste Bestilling Foreta bestilling og innkjøp av transporttjenester iht. anskaffelsesregelverket. Troms fylkestrafikk organiserer det meste av skoleskyss, med unntak av midlertidig tilrettelagt skyss (under 8 uker) og de tilfellene der kommuner har ansvaret. Midlertidig tilrettelagt skyss bestilles av skolene på grunn av behovet for samkjøring og samhandling mot transportørene (som regel drosjer). Dersom kommunen har ansvaret og gjør skyssvedtak, kan det kjøpes ordinære reisekort (Tromskortet) og elevene kan følge ordinær rutetransport. Alternativt kan det bestilles egen skyss kun for disse elevene, men da må kjøpet gjøres etter reglene for offentlige anskaffelser. Hvis kommunen overlater organiseringen til Troms fylkestrafikk, vil elever med daglig skyss får skolekort. Bestiller er den som får faktura fra transportør og som evt. må søke refusjon. Ved midlertidig tilrettelagt transport må skolen/kommunen søke refusjon fra Troms fylkestrafikk Gjennomføring Informere elever og foreldre om skyssen Påse at skyssopplegget fungerer iht. de krav som er stilt Distribusjon av skolekort til elevene Andre oppgaver i gjennomføring av skyssen: HVEM ELEV KOMMUNE / SKOLE TROMS FYLKESTRAFIKK FKF TFK OPPGAVER Bruke skolekortet hver dag Følge bussvettreglene Melding til transportør dersom eleven ikke skal på skolen (tilrettelagt skyss) Veilede elever og foresatte om gjennomføringen Samhandling med TFT om gjennomføring av skyssen. Dele ut skolekort, melde tapt skolekort m.m. Vurdere å gjøre ordensreglementet gjeldende på skoleveien Besørge nødvendig ledsager eller tilsyn under skoleskyssen og evt. ventetid Gjennomføring av transporten i samråd med kommuner/skoler - Rutetransport og transport utenfor rute - Produksjon skolekort - Ruteinformasjon Overføring av skysslister til Troms fylkestrafikk (TFT) side 17

18 4.4 Nærmere om fylkeskommunal skyssorganisering Planlegging Troms fylkestrafikk organiserer skoleskyssen etter følgende prioriteringsrekkefølge: 1) Rutebuss er hovedregelen for skoleskyss. Elever som må ha skyss med båt eller ferge vil også få slik skyss. 2) Skyss med drosje eller turvogn gis til elever med spesielle skyssbehov eller manglende kollektivtilbud. 3) Dersom intet av de foregående er tilgjengelig, vil det være aktuelt med egentransport mot skysstilskudd (etter avtale). Troms fylkestrafikk avgjør transportmiddel i de tilfeller der skyssvedtaket ikke angir dette spesifikt. Elever plikter til å følge den skyssen som organiseres av fylkeskommunen / Troms fylkestrafikk. Fylkeskommunen må gis rimelig tid til å planlegge og iverksette skysstilbudet. Troms fylkestrafikk har ansvaret for kvalitetsnivået på kontraktene for de transporttilbud de har ansvar for å organisere. Transport med buss Elever med skyssrett får 2 reiser pr skoledag mellom bosted og skole (tur/retur) med buss. Eventuell overgang skal ikke regnes som ny reise. For et skoleår med 190 dager blir det 380 reiser. De aller fleste elever reiser med ordinære bussruter. Alle kollektivruter skal være åpne for skoleelever. I visse tilfeller vil det bli organisert særskilt skoleskyss, dvs. at ruten er forbeholdt skoleelever. Så langt det er mulig skal elevene tas opp ved faste holdeplasser. Fylkeskommunen/administrasjonsselskap skal dimensjonere busstransport slik at det er nok sitteplasser med setebelte for alle elever med fylkeskommunal og kommunal skyssrett, samt andre skoleelever som normalt reiser med bussen. Det dimensjoneres etter normalbelegg, ikke trafikktopper på enkeltdager. Det skal ikke øremerkes egne seter for grupper av skoleelever og ingen elever kan kreve et sete med belte til fortrengsel for andre passasjerer. Det må ved mer tilfeldige og sporadiske trafikktopper påregnes bruk av ståplasser. Kravet til dimensjonering gjelder ikke skoleskyss med bybuss (buss klasse I). Transport med drosje/turvogn Dersom det ikke er busstransport tilgjengelig eller eleven har spesielle behov, vil det bli satt opp annen transport med drosje eller turvogn. Egentransport grunnskole For skyssberettigede elever gis skyssgodtgjørelse mot at eleven eller foresatte selv besørger transporten dersom minst ett av følgende forhold er tilstede: Verken buss eller drosje/turvogn er tilgjengelig eller slik transport er uhensiktsmessig Avstanden bosted - skole overstiger 4 kilometer (2 km. i første klasse) og avstanden bosted påstigningssted overstiger veiledende grenser: Klassetrinn Grense 1. klasse 1,0 km klasse 1,5 km klasse 2,0 km. NB! Det skal ikke søkes om egentransport. Følg prosedyre for bestilling av skyss i pkt side 18

19 Egentransport videregående skole Elever i videregående skole kan etter avtale med fylkeskommunen innvilges bruk av egen bil dersom minst ett av følgende forhold er tilstede: det finnes ikke rutetilbud eller drosjeskyss eller slik transport er uhensiktsmessig avstanden bosted påstigningssted overstiger 3 kilometer. Avstanden bosted - skole må overstige 6 kilometer. enslig forsørger som må bringe/hente barn i barnehage eller SFO. Det forutsettes at barnet ikke har ordinær skoleskyssordning Legeerklæring som bekrefter at ordinært transportmiddel ikke kan benyttes og at eleven må ha mulighet til å kjøre egen bil. Det kan være aktuelt med egentransport på deler av strekningen, i kombinasjon med andre kollektive transportmidler. Det innvilges ikke egentransport av sosiale eller velferdsmessige årsaker. NB! Det skal ikke søkes om egentransport. Følg prosedyre for bestilling av skyss i pkt Bestilling av skyss fra fylkeskommunen, uansett transportmiddel 1) Skolen legger elevsøknader inn i CERT, jfr. pkt Bestilling for hele skoleåret 190 dager: Det er en bestilling av kapasitet og kan kun bestilles som 380 reiser eller 190 reiser (hel eller halv skyss). Bestilling for kortere periode kun ved flytting eller kommunal innvilgelse av skyss utenom rettighetene i opplæringsloven, spesialordninger (f.eks. vinterskyss): Bestilling av skyss fra dato til dato. 2) TFK fatter vedtak om skyssrett og sender skyssbestilling over til TFT. De som får avslag, får brev om dette. 3) TFT organiserer transporten med buss, drosje/turvogn eller egentransport Buss Drosje / turvogn Egentransport 1) TFT utsteder skolekort 1) TFT bestiller transporten 1) TFT tar kontakt med de til de elever som skal hos transportør det gjelder ift. reise med buss 2) TFT informerer skolen egentransport. 2) TFT melder til om transporten, skolen 2) Det inngås skriftlig avtale busselskapene hvor formidler dette til med elev (over 18 år) eller mange elever som skal elevene foreldre etc. med den enkelte rute 3) Avtalen er grunnlaget for fakturering/utbetaling. Elever eller foreldre som er usikre på transportmiddel, kan ta kontakt med TFT eller skolen Gjennomføring HVEM ELEV KOMMUNE / SKOLE TFK OPPGAVER Bruke skolekortet hver dag Følge bussvettreglene Melding til transportør dersom eleven ikke skal på skolen (tilrettelagt skyss) Veilede elever og foresatte om gjennomføringen Samhandling med TFT om gjennomføring av skyssen. Dele ut skolekort, melde tapt skolekort m.m. Vurdere å gjøre ordensreglementet gjeldende på skoleveien Besørge nødvendig ledsager eller tilsyn under skoleskyssen og evt. ventetid. Vurdering om ordensreglementet på skolen skal omfatte skoleskyss Overføring av skysslister til Troms fylkestrafikk (TFT) side 19

20 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF Gjennomføring av transporten i samråd med kommuner/skoler - Rutetransport og transport utenfor rute - Produksjon skolekort - Ruteinformasjon Skyssbevis - skolekort Med skyssbevis menes elektronisk busskort (heretter kalt skolekort) eller annen gyldig dokumentasjon som gir skyssberettigede elever adgang til daglig skoleskyss med offentlige transportmidler i Troms. Alle elever med skyssrett som følger organisert daglig skoleskyss skal utstyres med elektroniske skolekort som inneholder elevens navn og fødselsdato. Troms fylkestrafikk kan, etter søknad, innvilge bruk av andre former for skyssbevis i spesielle enkelttilfeller. Elever som transporteres av privatpersoner eller drosje/turvogn kan få innvilget fritak fra kravet om elektroniske skolekort. Bruk av skolekort Skolekortet gir reise med offentlig transportmiddel mellom bosted og skole. Elever med skyssrett får 2 reiser pr skoledag mellom (tur/retur). Eventuell overgang skal ikke regnes som ny reise. For et skoleår med 190 dager blir det 380 reiser. Skolekortet skal benyttes ved påstigning som bevis på at man har gratis skoleskyss. Skolekortet skal leses av på elektronisk kortleser etc. i transportmiddelet. Ved første gangs bruk holdes kortet minst 3 sekunder mot kortleser for å laste inn nye data på kortet. Sjåfør/billettør skal være behjelpelig ved behov. Det er elevens eget ansvar at det antall reiser som er lagt inn i skolekortet, ikke benyttes til andre reiser enn mellom bosted og skole på skoledager. Elever som bruker opp sine reiser før utløpet av skoleåret, må selv bekoste reisen for det antall dager av skoleåret som gjenstår når skolekortet er brukt opp. Ved reise på annen strekning enn den skolekortet gjelder for, må ordinær billett løses. På strekninger med ordinære personruter som eleven kan benytte ved hjemreise fra skolen, og valg av annet hjemreisetidspunkt enn skolens ordinære sluttidspunkt ikke medfører ekstrakostnader, kan eleven velge tidspunkt for å benytte hjemreisen. Ved kapasitetsproblemer kan Troms fylkestrafikk henvise elever til utvalgte avganger eller særskilte skolebusser. Skyssbeviset gjelder ikke på lørdager, søndager, helligdager eller fridager. For nærmere informasjon om bruk av elektroniske skolekort, henvises det til informasjon på Delt bosted Elever med delt bosted kan ha rett til skyss til begge foreldrene, dersom avstandskravet er oppfylt for begge og eleven bor omtrent like mye hos hver av dem. Skolekortet kan derfor brukes til begge foreldrene. Tapt eller ødelagt skolekort Ved tap av skolekort plikter eleven straks å gi melding om dette til skolen. Nytt skolekort utstedes mot et gebyr på kr 50,-. Det gis ikke refusjon for de dager eleven er uten skolekort. Gebyrordningen gjelder ikke for elever i 1. til 4. klasse. Elever i 1. til 7. klasse (barneskolen) skal alltid tas med til skolen, selv om de har mistet skolekortet. Skolen skal utstede attestasjon (midlertidig skyssbevis) for at eleven har fri skoleskyss for hjemreisen og noen dager fremover. side 20

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner, elever, foresatte og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014 SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS Gyldig fra 1.8.2014 Vedtatt av fylkesrådet den 24.4.2014 REGLER FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 1. GENERELT... 4 1.1 Tidligere reglement...

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1 GENERELT...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I NORDLAND.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I NORDLAND. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I NORDLAND. Innhold KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I NORDLAND... 5 1.1 Definisjoner... 5 1.1.1 Skoleskyss... 5 1.1.2 Skole...

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag Skyssreglement for elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag 1. GENERELT I henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa ( opplæringslova) og lov om frittståande skolar (friskolelova), er fylkeskommunen

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder

Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 01.08.2001 og justert 22.06.2004 1. GENERELT 1.1 Rett til skoleskyss Fylkeskommunen er i henhold

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER Dokument type Veileder Dato 2013-04-08 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER INNHOLD 1. ÅRSHJULET... 3 2. GENERELT OM RETTEN TIL SKYSS TIL PRIVATSKOLER... 4 3. RETTEN TIL SKYSS I PRIVATE GRUNNSKOLER...

Detaljer

GJELDENDE FRA HØSTEN 2009 juni 2009

GJELDENDE FRA HØSTEN 2009 juni 2009 REGLEMENT FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN GJELDENDE FRA HØSTEN 2009 juni 2009 Fylkestinget vedtok 16. juni 2009 revidert reglement for skyss av elever i grunnskolen. Reglementet er oppdatert på bakgrunn

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 INNHOLD: Side: 1 Lovhjemmel 4 2 Rett til skoleskyss 4 2.1. Hvem skyssordningen omfatter

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER Dokument type Veileder Dato 2013-04-08 Rev 2015-04-27 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER Linn Ekdal Gomes INNHOLD 1. ÅRSHJULET... 3 2. GRUNNLEGGENDE OM RETTEN TIL SKYSS TIL PRIVATSKOLER.. 4 3. RUTINER

Detaljer

Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder

Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014 og endring 15.01.2015 Innhold 1. GENERELT... 2 1.1 Rett til skoleskyss... 2 1.2 Voksne

Detaljer

NTFK. Skoleskyss. Skyssreglement for den videregående skole i Nord- Trøndelag. Vedtatt i Fylkesrådet 19.06.12

NTFK. Skoleskyss. Skyssreglement for den videregående skole i Nord- Trøndelag. Vedtatt i Fylkesrådet 19.06.12 NTFK Skoleskyss Skyssreglement for den videregående skole i Nord- Trøndelag Vedtatt i Fylkesrådet 19.06.12 2 1 Lovgrunnlag... 4 2 Rett til skoleskyss... 4 2.1 Hvem skyssordningen omfatter... 4 2.2 Skoleskyss

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss - videregående, side 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005, revidert 17.

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss Grunnskolene i Østfold

Retningslinjer for skoleskyss Grunnskolene i Østfold Retningslinjer for skoleskyss Grunnskolene i Østfold Første gang vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005, revidert 17. og 18. juni 2009. Rettelser og tillegg: 25. juni og 17. november 2010

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss Retningslinjer for skoleskyss Videregående skoler i Østfold Gjelder fra 1. august 2005 Forord Skoleskyssen utgjør en betydelig og viktig del av det lokale busstilbudet i Østfold, og i særlig grad utenfor

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS GRUNNSKOLENE I ØSTFOLD

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS GRUNNSKOLENE I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss - grunnskolene, side 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS GRUNNSKOLENE I ØSTFOLD Vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005, revidert 17. og 18.

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss - videregående, side 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005. Revidert 17.

Detaljer

NTFK. Skoleskyss. Skyssreglement for grunnskolen i Nord-Trøndelag. Vedtatt i Fylkesrådet 19.06.12

NTFK. Skoleskyss. Skyssreglement for grunnskolen i Nord-Trøndelag. Vedtatt i Fylkesrådet 19.06.12 NTFK Skoleskyss Skyssreglement for grunnskolen i Nord-Trøndelag Vedtatt i Fylkesrådet 19.06.12 2 Innhold 1 Skyssreglement... 4 1.1 Lovgrunnlag... 4 1.2 Rett til skoleskyss... 4 1.2.1 Skoleskyss mellom

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss Retningslinjer for skoleskyss Grunnskolene i Østfold Gjelder fra 1. august 2005 Forord Skolebarntransporten utgjør en betydelig og viktig del av det lokale busstilbudet i Østfold og i særlig grad utenfor

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 rev. 2010-12-06 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Behandles i Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2012 Side 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2011-06-01 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 5 3. ÅRSHJULET... 6 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA

RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 25.2.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Innledning... 3 1.1 Formål og lovhjemler... 3 1.2 Ansvaret

Detaljer

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015.

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015. Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder For elever i anbudsområde øst og vest (Gjelder kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand) Reglementet

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker som omhandler skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 Rev.2013-03-19 Rev.2015-06-01 Rev.2015-21-04 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE SIRI ROLLAND/ LINN EKDAL-GOMES INNHOLD

Detaljer

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder Vedtatt av fylkesutvalget 22. juni 2010 1 Del 1: RUTINER OG TIDSFRISTER Vedtaksmyndighet Opplæringsloven 13-4 deler det økonomiske og organisatoriske

Detaljer

290307(Korrigert ab)

290307(Korrigert ab) Arbeidsgruppe for gjennomgang av skoleskyssordningen i Oppland og Hedmark Mars 2007 Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark 290307(Korrigert ab) Regler for skoleskyss grunnskolen i Hedmark

Detaljer

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 Skoleskyss Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 1 INNHOLD 1. Virkeområde og lovhjemler Side 4 1.1 Virkeområder 1.2 Lovhjemler 2. Rett til

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2011-06-01 Rev. 2012-03-07 Rev. 2013-06-24 Rev. 2015-04-13 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Ansvarlig Siri Rolland/Linn Ekdal-Gomes 1 INNHOLD 1. KORT

Detaljer

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato Arbeidsgruppe for gjennomgang av skoleskyssordningen i Oppland og Hedmark Mars 2007- med justeringer fra skoleåret 11-12 Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10

Detaljer

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder Anbudsområde Øst og Vest (Gjelder kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand) Vedtatt av fylkesutvalget 22.

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark

Regelverk for skoleskyss i Telemark Regelverk for skoleskyss i Telemark grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestinget i Telemark 24.april 2012. Revidert 30.mai 2016, jf sak 11/15,

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39 CERT Brukermanual grunnskole Side 1/39 1. Innledning til CERT... 3 1.1. Hensikt... 3 1.2. Roller og tilgang i CERT... 3 1.3. Cert brukermanual... 3 1.4. Logge inn i Cert... 4 1.5. Forarbeid av fylkeskommunen...

Detaljer

Håndbok for grunnskoleskyssen i Oppland

Håndbok for grunnskoleskyssen i Oppland Håndbok for grunnskoleskyssen i Oppland Godkjent av fylkestinget 18.04.13 Forord Håndboka gir informasjon om regler og rutiner for skoleskyssen og er ment som et oppslagsverk. Opplæringslovens bestemmelser,

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Veiledende retningslinjer for skoleskyss i Telemark og Vestfold. grunnskolen og den videregående skolen

Veiledende retningslinjer for skoleskyss i Telemark og Vestfold. grunnskolen og den videregående skolen Veiledende retningslinjer for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskolen og den videregående skolen gjeldende fra 1. august 2010 Innholdsfortegnelse Side 2 av 23 1. GRUNNSKOLE 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.1.1

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. ÅRSHJULET... 5 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

04.09.2002 KSOppland/Hedmark. «Utviklingstrekk i skoleskyssen» n xt-f' J', F z if? f / av f f-øoo/w

04.09.2002 KSOppland/Hedmark. «Utviklingstrekk i skoleskyssen» n xt-f' J', F z if? f / av f f-øoo/w 4.9.22 KSOppland/Hedmark. «Utviklingstrekk i skoleskyssen» n xt-f' J', F z if? f / av f f-øoo/w NOTAT Oppland fylkeskommune Samferdselsseksjonen 4.9.2 Utviklingstrekk i skoleskyssen, ny skolehverdag nye

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 Rev.2013-03-19 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. ÅRSHJULET... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 24.09.2014. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 24.09.2014. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 24.09.2014 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA

RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSEN I RISSA Vedtas av Rissa kommunestyre xx.xx.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Innledning... 3 1.1 Formål og lovhjemler... 3 1.2 Ansvaret for skoleskyss...

Detaljer

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss CERT Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Innledning og generelt om søknadsprosessen Les først!

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring

Permisjon fra pliktig opplæring Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Verranskolen Verran kommune 2015 I følge Verran kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

SkyssWEB brukerhåndbok

SkyssWEB brukerhåndbok Skoleskyss i Nordland SkyssWEB brukerhåndbok Oppdatert 11.08.2014 Foto: Gro Eli Stoltenberg 2 NYHETER OG ANNET VIKTIG OBS! OBS! Hvis du får trøbbel når du legger inn en elev - stopp opp og få hjelp! IKKE

Detaljer

Informasjon om tilrettelagt skoleskyss i Østfold skoleåret 2015-16

Informasjon om tilrettelagt skoleskyss i Østfold skoleåret 2015-16 i Tlf 177 www.177.no OstfoldKollektivtrafikk Informasjon om tilrettelagt skoleskyss i Østfold skoleåret 2015-16 Velkommen til vårt skysstilbud! Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 3 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 21.04.2015 Tid: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 21.04.2015 Tid: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 21.04.2015 Tid: 18:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - GODKJENNING AV ENDRINGER

RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - GODKJENNING AV ENDRINGER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.03.2009 2009/317-5847/2009 / N07 Saksframlegg Saksbehandler: Petter Hammarstrøm Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RETNINGSLINJENE FOR TRANSPORTTJENESTEN

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av CERT - generelt... 2 CERT og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Timeplaner/klassetider... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp elev...

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11-17 Side 18-21 Side 22 Cert og brukermanual Les først! Logge inn Portal Logge inn på nytt Legge

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012 Handbok for grunnskoleskyss skoleåret 2011/2012 Innleiing Handboka gir informasjon om reglar og rutinar for skoleskyss og er meint som eit oppslagsverk. Handboka er delt inn slik: DEL 1: Rutinar og tidsfristar

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til utførelsen... 3 2 Lover, forskrifter og enkeltvedtak... 3 3 Kommunikasjon og varsling... 3 4

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest Dato: 11. desember 2009 Byrådssak 1443/09 Byrådet Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest ASKI SARK-2000-200900902-30 Hva saken gjelder:

Detaljer