SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS"

Transkript

1 SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk oppgjør Versjon 14. juli 2015

2 Forord Fylkeskommunene er i Opplæringsloven gitt ansvaret med å organisere skoleskyssen i samråd med kommunene. Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk ønsker å legge til rette for en rasjonell, sikker, trygg, miljøvennlig og trivelig skoleskyss. Trafikksikkerheten skal ivaretas best mulig, både med tiltak på holdeplasser, under selve transporten og ved av- og påstigning ved den enkelte skole. Skysshåndboka er et veiledende oppslagsverk som gir informasjon om regler og rutiner for skoleskyssen. Det er dessuten en detaljert beskrivelse av ansvars- og rollefordelingen i skoleskyssen. Informasjonen bygger på opplæringsloven, forskrifter, rundskriv og skyssreglementet for Troms. Håndboka gir svar på de vanligste problemstillinger og spørsmål som både foreldre til elever, kommuner, transportører og fylkeskommunen møter i skoleskyssen. Planlegging og gjennomføring av skoleskyssen bygger på et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Det er viktig at kommuner, skoler, foreldre og elever tilegner seg og får god informasjon om temaet. På denne måten styrkes mulighetene for en god gjennomføring av skyssen og reduserer potensialet for uklarheter og uenigheter. Vi tar forbehold om at det kan være feil i denne veiledningen. Vi setter også stor pris på tilbakemeldinger og konstruktive forslag til forbedringer. Mer informasjon / kontaktinformasjon Skoleskyssportalen: E-post: (adressen gjelder henvendelser om skoleskyss både til Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk) side 2

3 KAP 1 RUTINER OG TIDSFRISTER ÅRSHJUL SKOLESKYSS GRUNNSKOLE ÅRSHJUL SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLESKYSSPORTALEN ANNEN BRUKERSTØTTE...6 KAP 2 REGELVERK RETTEN TIL GRATIS SKOLESKYSS SKYSSRETT I GRUNNSKOLEN SKYSSRETT I VIDEREGÅENDE SKOLE NÆRMERE OM RETTEN TIL TILRETTELAGT SKOLESKYSS OPPMÅLING AVSTAND MELLOM BOSTED OG SKOLE...9 KAP 3 SØKNADER OM SKYSS ANSVARSFORDELING SØKNADER SKOLESKYSS SØKNAD OM SKYSS I GRUNNSKOLEN SØKNAD OM SKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE SØKNAD OM TILRETTELAGT SKYSS UTPLASSERING/PRAKSIS FYLKESKOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADEN KLAGE PÅ SKYSSVEDTAK...13 KAP 4 ORGANISERING = PLANLEGGING + BESTILLING + GJENNOMFØRING ANSVAR OG ORGANISERING AV SKYSS I GRUNNSKOLEN ANSVAR OG ORGANISERING AV SKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE HVA ER ORGANISERING? NÆRMERE OM FYLKESKOMMUNAL SKYSSORGANISERING ORGANISERING AV TILRETTELAGT SKYSS KLAGE PÅ ORGANISERING...22 KAP 5 ØKONOMISK OPPGJØR FOR SKOLESKYSSEN ØKONOMISK OPPGJØR FOR ORDINÆR SKYSS ØKONOMISK OPPGJØR FOR TILRETTELAGT TRANSPORT...25 KAP 6 SKJEMA OG MALER KAP 7 DEFINISJONER side 3

4 KAP 1 RUTINER OG TIDSFRISTER 1.1 Årshjul skoleskyss grunnskole Frist 10. januar Aktivitet Frist for kommuner - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for foregående høst. Kravet må være dokumentert med vedlegg. NB! Kravet skal sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for kommuner - sende inn skolerute for neste skoleår Frist for kommuner - legge inn klassetrinn for neste år i CERT (dersom endringer). 1. mars Skoler eller kommuner som endrer skole-/fridager etter innsending, må påregne å betale alle merkostnader ved å endre transportopplegget, Jf. oppll 13-4 ot.prp.46 s Regelen gir plikt for kommunen å samarbeide om skyssen, blant anna skal kommunen ta med skyssorganiseringa i vurderingene sine når timeplaner og skolerute fastsettes. 30. april Frist for kommuner å - legge inn klasser og timeplaner i CERT - legge inn nye elevsøknader med ordinær skoleskyss (Husk 11-sifret fødselsnr.) - legge inn nye elevsøknader med kommunalt vedtak om ordinær skyss - legge inn nye elevsøknader med varig tilrettelagt skyss - legge inn søknader med kommunalt vedtak pga. særlig farlig eller vanskelig skolevei - legge inn elever med annet kommunalt vedtak om skyss som skal organiseres av TFT - kontrollere eksisterende elevsøknader. Dersom eleven har byttet skole eller adresse, må ny søknad sendes. es overholdelse av fristen med nødvendige opplysninger i CERT er avgjørende for at skolen skal få skyssen organisert av fylkeskommunen til skolestart. 1.juni 10. juli 10. aug. Løpende Løpende Frist for TFK - vedtak om skyssrett grunnskole. Kommuner kan sjekke status for hver enkelt elev i CERT. For elever som blir automatisk godkjent vil svaret foreligge tidligere. Frist for kommuner - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for våren. Kravet må være dokumentert med vedlegg. Kravet sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for TFT - organisering skyssopplegg grunnskole TFT sender ut skyssbevis til grunnskolene som deler ut til elevene Søknader om midlertidig eller varig tilrettelagt skyss som oppstår i løpet av året Meld inn elever med skyss som slutter eller flytter (CERT) Ved tap av eller feil på skolekort kan nytt kort bestilles i CERT Klagefrist på vedtak om skyssrett er tre uker etter at skyssvedtak er mottatt. Klagefrist på organisering av skyssen er tre uker etter at skyssen er iverksatt. Tidsplanen vil nok avvike for enkeltelever som klager på vedtak om skyssrett eller på organiseringen av skyssen. Det vil også være enkeltelever som bytter skole eller flytter i løpet av skoleåret. side 4

5 1.2 Årshjul skoleskyss videregående skole Frist 10. januar 10.juni 10. juli 1.september Aktivitet Frist for skoler - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for foregående høst. Kravet skal sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for videregående skoler nye søknader om varig tilrettelagt skyss Frist for skoler - sende inn evt. refusjonskrav tilrettelagt skyss for våren. Kravet må være dokumentert med vedlegg. Kravet sendes til Troms fylkestrafikk. Frist for elever - legge inn nye elevsøknader ordinær skoleskyss Alle elever med avstandsskyss må sende ny søknad hvert år Alle elever må registreres med 11-sifret fødselsnummer. Jo tidligere søknaden sendes etter åpning av søknadsportal, jo større er sjansen for at den er ferdig behandlet til skolestart. Bytter eleven skole eller adresse i løpet av skoleåret, må ny søknad sendes. 20.september 30. september Frist for TFK - vedtak om skyssrett vgs. Skoler kan sjekke status for hver enkelt elev i CERT. For elever som blir automatisk godkjent i CERT vil svaret foreligge rett etter at søknaden er sendt. Frist for TFT - organisering skyssopplegg vgs Frist for TFT - sende ut skyssbevis til videregående skoler, som deler ut til elevene Løpende oppgaver Skoler Meld inn elever med skyss som slutter eller flytter (CERT) Tilrettelegge for skoleskyssen, bl.a. attestere søknader, dele ut skolekort. Ved tap av eller feil på skolekort kan nytt kort bestilles i CERT Søknader om midlertidig eller varig tilrettelagt skyss som oppstår i løpet av året Veilede elever om skoleskyssordningen TFK Vedtak om tilrettelagt skyss og ordinær skyss som sendes i løpet av skoleåret Veilede om skyssrett og skoleskyssordningen TFT Elever Organisere skyss vgs. og inngå transportavtaler Veilede om organisering og oppgjør for skyssen Bytter eleven skole eller adresse i løpet av skoleåret, må ny søknad sendes. Klagefrist på vedtak om skyssrett er tre uker etter at skyssvedtak er mottatt. Klagefrist på organisering av skyssen er tre uker etter at skyssen er iverksatt. side 5

6 1.3 Skoleskyssportalen Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk har gjort tilgjengelig flere hjelpemidler for planlegging og gjennomføring av skoleskyss for grunnskoler og videregående skoler i Troms. All informasjon og veiledning og elektroniske tjenester innen skoleskyss for grunnskolen er tilgjengelig på skoleskyssportalen Skoleskyssportalen Noe av innholdet: Generell informasjon om søknad og skjema for skoleskyss Skyssreglement for Troms - rettigheter, plikter og ansvarsfordeling for skoleskyss i Troms Skoleskysshåndbok - veiledning og informasjon om rutiner, ansvarsfordeling m.m. Lenker til relevant lovverk og myndigheter Lenker til aktuelle verktøy CERT - Et felles internettbasert søknads- og saksbehandlingsverktøy for skoleskyss. Kontaktinformasjon Informasjon om klagemuligheter 1.4 Annen brukerstøtte Send e-post til dersom du har spørsmål om skoleskyssordningen, f.eks: - skyssrett, skyssreglement eller utfylling av søknad om skyss - organisering av skoleskyss, faktura og betaling bruk av CERT eller trenger nytt brukernavn/passord side 6

7 KAP 2 REGELVERK RETTEN TIL GRATIS SKOLESKYSS 2.1 Skyssrett i grunnskolen Elever i grunnskolen har rett til gratis skoleskyss (skyssrett) når: Årsak Avgjør skyssretten Kommentar 1) Avstand til skolen Avstanden mellom bosted og skole er mer enn 4 km (2 km. for 1.klasse). (oppll. 7-1 første ledd) Fylkeskommunen For elever ved privatskoler som mottar statsstøtte, gjelder skyssretten bare innenfor kommunens grenser, jf. privatskolelova ) Båtreise Reisen til og fra skolen inkluderer båtreise, uavhengig av avstanden mellom bosted og skole. (oppll. 7-1 andre ledd) 3) Særlig farlig skolevei har fattet enkeltvedtak om at strekningen mellom bosted og skole defineres som særlig farlig eller vanskelig skolevei. (oppll. 7-1 første ledd) 4) Medisinsk grunnlag Eleven har behov for skyss på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming. Retten gjelder uavhengig av avstanden mellom bosted og skole. (oppll. 7-3 første ledd) Fylkeskommunen når avstand bosted-skole er inntil 4 km (2 km. for 1 klasse). Avstander over dette har fylkeskommunen ansvaret for. Fylkeskommunen Søknad sendes fra kommunen/skolen med erklæring fra lege som godtgjør skyssbehovet. NB! Bruk skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss». Legeerklæringen kan ikke være eldre enn 3 mnd. Nærmere avklaringer om skyssrett utover de generelle reglene finnes i skyssreglementet for Troms. Det kan lastes ned på Nærmere om skyssrett gitt av kommunen kan gi elever lovbestemt skyssrett når: - kommunen gjennom enkeltvedtak har definert strekningen mellom bosted og skole som særlig farlig eller vanskelig skolevei. Vurderingen om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig skal gjøres individuelt for hver enkelt skoleelev. Det betyr at en vei som er farlig for en elev i de lavere klassene ikke nødvendigvis er farlig eller vanskelig for en eldre elev. Det anbefales å innhente uttalelser fra andre relevante instanser, evt. gjennomføre befaring. kommunen gjennom enkeltvedtak lar elever gå på annen skole enn nærskolen og avstanden blir lenger enn avstandskravet i Opplæringsloven. Skyssretten vurderes iht. den skolen som 1 Private grunnskoler i Troms: Andørja Montessoriskole, Berg Montessoriskole, Ekrehagen skole, Adventistsamfunnets Grunnskoler, Hamnvåg Montessoriskole, Montessoriskolen Morgan AS, Nordborg ungdomsskole, Reisa Montessoriskole, Steinerskolen Tromsø, Stiftelsen Tromsø International School, Straumen skole, Straumfjordnes skole, Årviksand skole, Øvergård Montessoriskole. side 7

8 eleven faktisk går på, uavhengig av om det er nærskole eller ikke. - barn under opplæringspliktig alder har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, og skyss på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta imot slik hjelp. kan også gi skyssrett til andre elever enn de som har krav på det etter loven. Eksempel på dette kan være vinterskyss. Det må likevel fattes kommunalt vedtak som vedlegges søknad om skyss i CERT. I slike tilfeller har kommunen selv ansvar for organisering og finansiering av skyssen. Nærmere om SFO og leksehjelp SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men er å anse som en fritidsaktivitet. Skyssretten følger retten til opplæring. SFO gir derfor i utgangspunktet ikke rett til gratis skoleskyss. Elever med funksjonshemming eller med midlertidig skade eller sykdom har likevel rett til skyss til og fra SFO i skoleåret, jf. opplæringsloven 7-3. Ansvaret for skyss for disse elevene følger vanlige regler etter opplæringsloven Elever som benytter SFO på full tid har som utgangspunkt ikke rett til gratis skoleskyss. Elevene har likevel rett på skyss de dagene de ikke benytter seg av SFO. Loven er ikke til hinder for at kommunen selv dekker skyss for elever i forbindelse med SFO. Undervisningsmessig utplassering Elever i obligatorisk undervisningsmessig praksis har ordinær skyssrett. Elever på arbeidstrening som f.eks. LGA- læring gjennom arbeid har også ordinær skyssrett. 2.2 Skyssrett i videregående skole Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss eller full skyssgodtgjørelse når Årsak Avgjør skyssretten Kommentar 1) Avstand til skolen Avstanden mellom bosted og skole er mer enn 6 km (oppll. 7-2 første ledd) Fylkeskommunen For elever ved privatskoler som mottar statsstøtte, gjelder skyssretten bare innenfor fylket, jf. privatskolelova ) Båtreise Reisen til og fra skole inkluderer båt, uavhengig av avstand mellom bosted og skole. (oppll. 7-2 andre ledd) 3) Medisinsk grunnlag Eleven har behov for skyss på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming. Retten gjelder uavhengig av avstanden mellom bosted og skole. (oppll. 7-3 første ledd) Fylkeskommunen Fylkeskommunen Søknad sendes fra kommunen/skolen med erklæring fra lege som godtgjør skyssbehovet. NB! Bruk skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss». NB! Legeerklæringen kan ikke være eldre enn 3 mnd. 2 Private videregående skoler i Troms: Nordborg vgs og Norges Toppidrettsgymnas side 8

9 Mer detaljerte opplysninger om retten til skyss og ulike elevkategorier finnes i skyssreglementet. 2.3 Nærmere om retten til tilrettelagt skoleskyss Elever i grunnskolen og videregående skole som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til gratis skyss mellom bosted og skole, uavhengig av avstand (Opplæringsloven 7-3). Disse elevene har også rett til nødvendig skoleskyss når de i perioder oppholder seg utenfor bosted, f.eks. i avlastningshjem. Rettighetene gjelder både i grunnskolen og i videregående skole. For nærmere informasjon om rettigheter tilrettelagt skyss, se skyssreglementets pkt (grunnskole) eller (videregående skole). For skadde eller funksjonshemmede elever ved private grunnskoler gjelder skyssretten bare innenfor kommunegrensen. 2.4 Oppmåling avstand mellom bosted og skole Avstand mellom bosted under skolegang og skole regnes fra dør til dør. Målestrekningen er korteste farbare vei, dvs. gangavstand etter vinterbrøytet veg, inkludert gang-/sykkelstier. Målingene gjøres med digitale GIS-verktøy, dvs. geografiske informasjonssystemer. Vegnettet i måleverktøyet er hentet fra Statens vegvesens offisielle vegdatabase. Det legges inn en sikkerhetsmargin på 50 meter for å korrigere for evt. målefeil. Ved klage på målinger foretatt med digitale kartverktøy (GIS) må det påvises betydelig avvik mellom GIS-måling og måling foretatt med annet måleredskap, for at klagen skal tas til følge. Private oppmålinger med tripteller i bil, GPS eller kartsider på internett - f.eks. Gule Sider, Google Maps etc., blir ikke hensyntatt, da dette er for unøyaktige metoder. Det kan forekomme at enkeltelever som tidligere har fått innvilget gratis skyss får avslag. Dette skyldes som regel mer nøyaktig oppmåling av avstand mellom bosted og skole. Årsaken er både mer nøyaktige grunnlagsdata og at man tidligere i stor grad la kommunens skyssinnberetning til grunn. Det kan på samme måte være at enkelt elever får innvilget gratis skyss, men som tidligere har fått avslag. KAP 3 SØKNADER OM SKYSS 3.1 Ansvarsfordeling søknader skoleskyss HVEM OPPGAVER ELEV / FORESATTE GRUNNSKOLE Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss leveres på skolen (ikke over 3 mnd). Bruk eget skjema som kan lastes ned fra Evt. klage på vedtak sendes dit vedtaket er fattet. Vedr. skyssrett (avstandsskyss) eller organisering sendes klagen til Troms fylkeskommune. Ved klage på avslag farlig skolevei under 4 km sendes den til kommunen (2 km. for 1.klassinger). Klage på farlig skolevei over disse grensene sendes fylkeskommunen. side 9

10 ELEV VIDEREGÅENDE Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss leveres på skolen (ikke over 3 mnd). Bruk eget skjema som kan lastes ned fra Evt. klage på vedtak sendes Troms fylkeskommune KOMMUNE / SKOLE Sende søknader ordinær skyss i CERT på vegne av elever/foreldre Vedtak skyssrett og organisere skyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei legges inn i CERT (er avstanden mer enn 4 (2) km, legger skolen eleven inn, men TFK har skyssansvaret). Vedtak skolested og skyssrett ved skole annet enn nærskolen Vedtak skyssrett og organisere skyss ved utplassering skal ikke legges inn i CERT Veilede elever og foresatte, attestere søknader etc. ved behov s klagenemnd foretar førsteinstans behandling av klager på saker vedr. kommunal skyssrett TFK Behandle ALLE søknader om skyss (ikke utplassering) Vedtak skyssrett grunnskole og videregående skole Veilede skoler og kommuner om søknader og skyssrettigheter Fylkeskommunens klagenemnd: Behandle klager på vedtak om skyssrett videregående skole FYLKESMANNEN Behandle klager på skyssrett grunnskole Andreinstans behandling av klager på organisering av skyssen som ikke tas til følge av førsteinstans (kommunen eller fylkeskommunen) UTDANNINGS- DIREKTORATET Prinsipielle og juridiske avklaringer vedr. skoleskyssen. 3.2 Søknad om skyss i grunnskolen Kommuner og skoler legger inn elever for skoleskyss i administrasjonsverktøyet CERT. Lenke til innlogging og brukerveiledning til CERT finner du på skoleskyssportalen Mangler du brukernavn og passord til CERT-løsningen, sender kommunen en henvendelse til Siden TFK i de fleste tilfeller avgjør skyssretten, kalles elevregistreringer for søknader. Skysstype Legges inn i CERT Frist Kommentar Ordinær skoleskyss (avstand) Ja 30.april Er man usikker, legges eleven inn for sikkerhets skyld Skyss til annen skole enn Ja * 30.april * Kun hvis skyssen organiseres av TFT nærskole Skyss for andre elever som Ja * 30.april * Kun hvis skyssen organiseres av TFT ikke har skyssrett Skyss pga. farlig skolevei Ja 30.april Varig tilrettelagt skyss (medisinsk) Skyss i forbindelse med utplassering Ja 30.april Midlertidig tilrettelagt skyss legges inn løpende. Nei har ansvar for organisering og finansiering, side 10

11 Det skal ikke sendes egen søknad om bruk av egen bil (egentransport). Bruk av slik skyss vil kun være aktuelt dersom det ikke finnes annen rutegående transport eller drosjeskyss. NB! Troms fylkestrafikk vil ta initiativet til og avgjør om slik skyss er aktuelt. Se årshjul i pkt. 1.2 for frister for innlegging av søknader om skyss. Se også skoleskyssportalen Der finner du også brukerveiledning for CERT. Troms fylkeskommune har grunnkurs saksbehandling CERT som vi planlegger å avholde årlig. Etter mottak av søknader fra kommuner og skoler, fatter fylkeskommunen enkeltvedtak om tildeling av gratis skoleskyss. Kommuner og skoler med brukernavn og passord kan følge med på status for sine egne elever i CERT. Fylkeskommunen oversender skysslister til Troms fylkestrafikk, som deretter utsteder skyssbevis. Skyssbeviset deles ut på skolen og gjelder som underretning av vedtak om skyss. Underretning om avslag blir sendt til elevens foreldre/foresatte. 3.3 Søknad om skyss i videregående skole Når eleven har bekreftet skoleplassen, kan eleven søke om gratis skoleskyss. Benytt det elektroniske søknadsskjemaet, som du finner lenke til på skoleskyssportalen på Elever med brukernavn og passord til søknadssystemet kan følge med status på søknaden. Saksbehandlere på skolene med tilgang til CERT, kan også sjekke status på elevsøknader som gjelder egen skole. 3.4 Søknad om tilrettelagt skyss Søknad om midlertidig tilrettelagt skyss mindre enn 8 uker 1) Eleven fyller ut pkt. 1 i skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss» 2) Legen fyller ut pkt. 2 i skjemaet 3) Skolen fyller ut pkt. 3 i skjemaet der de bekrefter skole og bosted 4) Søknad legges inn i CERT og skjemaet lastes opp som vedlegg til søknaden. 5) Skolen kan med en gang bestille nødvendig transport, men det forventes at billigste mulige løsning velges og at samordning skal tilstrebes ) Fylkeskommunen behandler søknaden så raskt som mulig og svar på skyssretten kan etter kort tid hentes ut fra CERT. 7) Eleven mottar brev med formelt svar på søknaden Eleven og foresatte er ansvarlige for at søknad sendes så snart man er klar over at det vil være behov for slik skyss. Skolen er behjelpelig med søknader om skoleskyss. Legeattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Skjema uten fullstendig utfylt attest fra lege vil bli returnert. Utfylt søknadsskjema med legeattest er unntatt innsyn jfr. forvaltningsloven. Ved behov for forlengelse av skyssen, må ny søknad legges inn i CERT og om nødvendig må ny legeerklæring leveres. Dersom skyssbehovet endres (ny adresse eller skole, endret medisinsk tilstand), må ny søknad sendes i CERT. Ny søknad kan lages direkte fra den eksisterende side 11

12 skyssbestillingen i CERT. Søknad om varig tilrettelagt skyss over 8 uker 1) Eleven fyller ut pkt. 1 i skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss» 2) Legen fyller ut pkt. 2 i skjemaet 3) Skolen fyller ut pkt. 3 i skjemaet der de bekrefter skole og bosted 4) Søknad legges inn i CERT og skjemaet lastes opp som vedlegg til søknaden ) Fylkeskommunen behandler søknaden så raskt som mulig og svar på skyssretten kan etter kort tid hentes ut fra CERT. 6) Fylkeskommunen fatter et enkeltvedtak og eleven mottar brev med formelt svar på søknaden. 7) Eleven har anledning til å klage på vedtaket. 8) Troms fylkestrafikk skal i utgangspunktet organisere slik skyss. Dersom det er behov for midlertidige løsninger til permanent skyss er på plass, kan skolen etter avtale med Troms fylkestrafikk ordne slik midlertidig skyss med f.eks. drosje. Det forventes at billigste mulige løsning velges og at samordning skal tilstrebes. Se kapittel 4 om organisering. Eleven og foresatte er ansvarlige for at søknad sendes så snart man er klar over at det vil være behov for slik skyss. Skolen er behjelpelig med søknader om skoleskyss. Legeattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder og må foreligge før transporten iverksettes. Skjema uten fullstendig utfylt attest fra lege vil bli returnert. Utfylt søknadsskjema med legeattest er unntatt offentlighet (unntatt innsyn). Opplysninger unntatt innsyn skal ikke sendes som e- post. Søknader innvilges normalt for omsøkt periode. Ved behov for varig tilrettelagt skoleskyss innvilges søknaden normalt for det tidsrom eleven skal få sin undervisning ved den aktuelle skolen. Ved bytte av adresse eller skole, skal ny søknad sendes til fylkeskommunen. Dersom det medisinske grunnlaget for skyssen bortfaller, må Troms fylkeskommune varsles umiddelbart. 3.5 Utplassering/praksis Skolene kan ha eget skjema for søknad om skyss i forbindelse med utplassering. Søknaden skal ikke legges inn i saksbehandlingsverktøyet CERT, da kommunen har ansvaret for å organisere og finansiere slik skyss. For undervisningsmessig obligatorisk utplassering gjelder de samme regler for skoleskyss som ellers. Avstandskravet er 4 km. for grunnskole og 6 km. for videregående skole. For avstandsberegning skal avstand mellom bosted og utplasseringsbedrift beregnes. Elevene søker om slik skyss hos sin egen skole, ikke til fylkeskommunen og den skal heller ikke legges inn i CERT. Skolen vurderer om eleven tilfredsstiller kravene til daglig skoleskyss iht. Opplæringslovens kap. 7 og organiserer skyssen. side 12

13 3.6 Fylkeskommunens behandling av søknaden Fylkeskommunen vurderer skyssrett og gjør vedtak og sender tilbakemelding til søkeren. Dersom eleven får avslag, sendes det brev til eleven. Fylkeskommunen oversender skysslister til Troms fylkestrafikk i CERT. Troms fylkestrafikk utsteder deretter skyssbevis (skolekort) til alle som får innvilget gratis skoleskyss. Skyssbeviset deles ut på skolen. 3.7 Klage på skyssvedtak Vedtak om skyssrett er et enkeltvedtak og kan iht. forvaltningsloven 28 påklages. Klage på avslag skyssrett skal sendes til den som har fattet det opprinnelige vedtaket. Se skoleskyssreglementets oversikt over vedtaksmyndighet. Det er ikke eget skjema for klage på skoleskyss. Beskriv kort om det er klage på avslag skyssrett eller organisering og begrunnelsen for klagen. Klagefristen er tre uker etter mottak av vedtak (skyssrett) eller oppstart av skyssordning (organisering). HVEM ELEV / FORESATT KOMMUNE / SKOLE FYLKESKOMMUNEN FYLKESMANNEN FYLKESKOMMUNENS KLAGENEMND OPPGAVER Sende klage til den som har fattet vedtak om skyssrett Førsteinstans behandling av klager på skyssvedtak når kommunen har gjort vedtaket Førsteinstans behandling av klager på skyssvedtak når fylkeskommunen har gjort vedtaket Andreinstans behandling av klager på skyssvedtak i grunnskolen som ikke tas til følge av førsteinstans Andreinstans behandling av klager på skyssvedtak som ikke tas til følge av førsteinstans (videregående skole) side 13

14 KAP 4 ORGANISERING = PLANLEGGING + BESTILLING + GJENNOMFØRING Hovedregelen er at fylkeskommunen iht. opplæringsloven skal organisere skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. Grunnskoleskyssen skal organiseres i samråd med kommunen. Når kommunen gjør vedtak om skyss, har kommunen også som regel ansvar for organiseringen. Skyssopplegget skal være rasjonelt og økonomisk forsvarlig. Fylkeskommunen, kommunene og skolene er pliktige til å informere elever og foresatte om retten til skoleskyss og gjennomføringen av den. 4.1 Ansvar og organisering av skyss i grunnskolen Hovedregelen er at fylkeskommunen har ansvaret for å organisere skoleskyssen i grunnskolen i samråd med kommunen (Opplæringsloven 13-4). I noen tilfeller har likevel kommunen ansvaret for organiseringen (se tabell under). SKYSSTYPE Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom bosted/fosterhjem og skole - Avstand mer enn 4 km. (2 km. i 1. klasse) - Ved båtskyss Fylkeskommunens skyssansvar er begrenset til den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider. Ordinær skyss på grunn av enkeltvedtak i kommunen om særlig farlig eller vanskelig skoleveg Dersom avstanden mellom bosted og skole er mindre enn hhv. 2 eller 4 kilometer, og det innvilges skoleskyss av kommunen Ordinær skyss av elever til annen skole enn nærskolen, men i samme kommune. Dette krever kommunalt vedtak. Ordinær skyss av elever til skole i annen kommune. Dette krever kommunalt vedtak. Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom fosterhjem og skole, når fosterhjemmet er i et annet fylke Skyss av voksne med rett til grunnskoleopplæring (med skyssrett) Skyss i skoletiden mellom undervisningslokaler, utflukter, ekskursjoner, idrettsdag, kjøring til svømmehall etc. Skyss ved utplassering i arbeidsuke / praksis Skyss av barn under opplæringspliktig alder (normalt 6-16 år). Ledsager og tilsyn før, under og etter skyss ANSVAR FOR ORGANISERING Fylkeskommunen Bostedskommunen Fylkeskommunen Fylkeskommunen har delegert organisering av fylkeskommunal skyss og økonomisk oppgjør til foretaket Troms fylkestrafikk FKF. side 14

15 Troms fylkestrafikk kan etter avtale med kommunen organisere skyss som kommunen har ansvaret for. Elever under kommunalt skyssansvar legges da inn i CERT for fylkeskommunal organisering. Husk å legge ved det kommunale vedtaket som gir eleven slik skyss og opplys at dette egentlig ligger under kommunalt ansvar for organisering. Annet skolested enn nærskolen Fylkeskommunens økonomiske ansvar for avstandsskyss gjelder kun til nærskolen. Dersom kommunen innvilger eller bestemmer at elever skal gå på annen skole enn nærskolen, har kommunen ansvaret for organisering og finansiering av skyssen. kan etter avtale få slik skyss organisert av Troms fylkestrafikk. NB! må dekke evt. merkostnader utover fylkeskommunens ansvar ved slik skyss. Eksempler på slike tilfeller kan være: 1) har etter enkeltvedtak besluttet skolegang ved annen skole enn nærskolen Elever som flytter til annen bopel, og dermed annen skolekrets, skal også normalt bytte skole. 2) har etter enkeltvedtak innvilget skolegang ved skole utenfor bostedskommunen. 3) innvilger eleven av f.eks. sosiale årsaker å fortsette på sin gamle skole etter flytting. Utplassering/praksis /skolen organiserer skyssen og har også finansieringsansvaret. Dersom det er behov for medisinsk begrunnet skyss, refunderes utgiftene fra Troms fylkestrafikk. Det gjøres fradrag for bussbilletten på skysstrekningen i refusjonskravet til Troms fylkestrafikk. Det forventes at billigste offentlige transport benyttes. I unntakstilfeller der ingen annen transport finnes, kan bruk av egen bil godkjennes på forhånd. Satsen for godtgjørelse følger annen egentransport, se pkt I tvilstilfeller konsulteres Troms fylkestrafikk på e-post adressen 4.2 Ansvar og organisering av skyss i videregående skole HVA ORGANISERING FINANSIERING Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom bosted/fosterhjem og skole - Avstand mer enn 6 km - Ved båtskyss Ordinær skyss av elever med skyssrett mellom fosterhjem og skole, når fosterhjemmet er i et annet fylke Skyss på grunn av enkeltvedtak om særlig farlig eller vanskelig skoleveg Skyss ved undervisningsmessig utplassering eller praksis i arbeidsuke og avstand bosted-arbeidssted er mer enn 6 km. Tilrettelagt skyss som antas å vare mindre enn 8 uker Tilrettelagt skyss som antas å vare mer enn 8 uker TFK samferdsel TFK samferdsel TFK samferdsel Skolen Skolen TFK samferdsel TFK samferdsel TFK samferdsel TFK samferdsel TFT refunderer utgiftene til skolen TFT refunderer utgiftene til skolen TFK samferdsel refunderer utgiftene til skolen. Forhåndsgodkjenning kreves side 15

16 Tilrettelagt skyss i skoletiden mellom undervisningslokaler og til kroppsøvingstilbud/svømming Skyss i skoletiden mellom undervisningslokaler, utflukter, ekskursjoner, idrettsdag, kjøring til svømmehall etc. Reiser til kurs/seminarer i undervisningen Ledsager og tilsyn før, under og etter daglig skoleskyss Skolen Skolen Skolen TFK samferdsel refunderer utgiftene til skolen Skolen Skolen 4.3 Hva er organisering? Ansvaret for organisering innebærer: A) Planlegging B) Bestilling C) Gjennomføring Planlegging Lage et transportopplegg med skysstider tilpasset elevenes skoledager og skolesteder. Samordning av transport Ordne med reisefølge og tilsyn til de som trenger det Definere et produksjonsvolum (antall km eller turer) som skal kjøres, dvs. grunnlag for skyssbestillingen Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk gir veiledning til kommuner og skoler om skoleskyssordningen og organisering av skyss. Skolene informerer foreldrene og elevene. Samordning Det skal så langt som mulig legges opp til felles skyssordninger for elever i grunnskolen og videregående skoler. Fylkeskommunen kan bestemme at skyss skal samordnes, dvs. at flere elever skal reise sammen. Ferier og fridager må samordnes i skoleruten for å avgrense antall kjøredager. e fastsetter skolerute for skole- og feriedager i grunnskoleåret. e skal ta hensyn til organisering av skoleskyssen når timeplan og skolerute for grunnskolen skal fastlegges. Kommuner skal hvert år sende inn skoleruten for skolene i kommunen. Det anbefales sterkt at kommunene følger skoleruten for videregående skoler i Troms. På denne måten kan elever i grunnskolen og videregående skoler ha felles fridager og skoleskyssen kan samordnes effektivt. Reisetid og gangavstand Skoleskyssen skal organiseres slik at reisetiden er forsvarlig. Skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) er gjennom sin organisering av skolestruktur ansvarlig for at skoleskyssen kan organiseres effektivt og rasjonelt, og uten å påføre elevene unødvendig lang reisetid. Før kommunen treffer vedtak om endringer i skolestruktur, skal fylkeskommunen konsulteres i forhold til spørsmålet om skoleskyss. Skoleskyssen skal starte fra den holdeplass som er nærmest bostedet eller annen holdeplass dersom dette er mer hensiktsmessig. Med unntak av elever som på grunn av funksjonshemming må ha transport fra dør til dør, må det aksepteres at elevene må gå til/fra transportmiddel i samband med skoleskyssen. Det legges til grunn at skyssen skal dekke størstedelen av totalavstanden mellom bosted og skole. Som veiledende norm for maksimal gangavstand fram til oppsamlingsplass regnes: side 16

17 Skole Klassetrinn Maksimal gangavstand Grunnskole 1. klasse 1,0 km klasse 1,5 km klasse 2,0 km Videregående skole Alle klasser 3,0 km Etter konkret vurdering, kan lengre eller kortere gangavstand aksepteres. Oppmåling av gangavstand foretas etter samme metode som skyssavstand. Reisefølge og tilsyn Elever som har behov for tilsyn/ledsager under transport eller ved ventetid før og etter undervisning, har rett til dette. er ansvarlig for å føre tilsyn med elevene før og etter skoletid samt finansiering og organisering av slikt tilsyn. I videregående skole er Utdanningsetaten/skolen og PPTtjenesten ansvarlig for å organisere og finansiere slik tjeneste Bestilling Foreta bestilling og innkjøp av transporttjenester iht. anskaffelsesregelverket. Troms fylkestrafikk organiserer det meste av skoleskyss, med unntak av midlertidig tilrettelagt skyss (under 8 uker) og de tilfellene der kommuner har ansvaret. Midlertidig tilrettelagt skyss bestilles av skolene på grunn av behovet for samkjøring og samhandling mot transportørene (som regel drosjer). Dersom kommunen har ansvaret og gjør skyssvedtak, kan det kjøpes ordinære reisekort (Tromskortet) og elevene kan følge ordinær rutetransport. Alternativt kan det bestilles egen skyss kun for disse elevene, men da må kjøpet gjøres etter reglene for offentlige anskaffelser. Hvis kommunen overlater organiseringen til Troms fylkestrafikk, vil elever med daglig skyss får skolekort. Bestiller er den som får faktura fra transportør og som evt. må søke refusjon. Ved midlertidig tilrettelagt transport må skolen/kommunen søke refusjon fra Troms fylkestrafikk Gjennomføring Informere elever og foreldre om skyssen Påse at skyssopplegget fungerer iht. de krav som er stilt Distribusjon av skolekort til elevene Andre oppgaver i gjennomføring av skyssen: HVEM ELEV KOMMUNE / SKOLE TROMS FYLKESTRAFIKK FKF TFK OPPGAVER Bruke skolekortet hver dag Følge bussvettreglene Melding til transportør dersom eleven ikke skal på skolen (tilrettelagt skyss) Veilede elever og foresatte om gjennomføringen Samhandling med TFT om gjennomføring av skyssen. Dele ut skolekort, melde tapt skolekort m.m. Vurdere å gjøre ordensreglementet gjeldende på skoleveien Besørge nødvendig ledsager eller tilsyn under skoleskyssen og evt. ventetid Gjennomføring av transporten i samråd med kommuner/skoler - Rutetransport og transport utenfor rute - Produksjon skolekort - Ruteinformasjon Overføring av skysslister til Troms fylkestrafikk (TFT) side 17

18 4.4 Nærmere om fylkeskommunal skyssorganisering Planlegging Troms fylkestrafikk organiserer skoleskyssen etter følgende prioriteringsrekkefølge: 1) Rutebuss er hovedregelen for skoleskyss. Elever som må ha skyss med båt eller ferge vil også få slik skyss. 2) Skyss med drosje eller turvogn gis til elever med spesielle skyssbehov eller manglende kollektivtilbud. 3) Dersom intet av de foregående er tilgjengelig, vil det være aktuelt med egentransport mot skysstilskudd (etter avtale). Troms fylkestrafikk avgjør transportmiddel i de tilfeller der skyssvedtaket ikke angir dette spesifikt. Elever plikter til å følge den skyssen som organiseres av fylkeskommunen / Troms fylkestrafikk. Fylkeskommunen må gis rimelig tid til å planlegge og iverksette skysstilbudet. Troms fylkestrafikk har ansvaret for kvalitetsnivået på kontraktene for de transporttilbud de har ansvar for å organisere. Transport med buss Elever med skyssrett får 2 reiser pr skoledag mellom bosted og skole (tur/retur) med buss. Eventuell overgang skal ikke regnes som ny reise. For et skoleår med 190 dager blir det 380 reiser. De aller fleste elever reiser med ordinære bussruter. Alle kollektivruter skal være åpne for skoleelever. I visse tilfeller vil det bli organisert særskilt skoleskyss, dvs. at ruten er forbeholdt skoleelever. Så langt det er mulig skal elevene tas opp ved faste holdeplasser. Fylkeskommunen/administrasjonsselskap skal dimensjonere busstransport slik at det er nok sitteplasser med setebelte for alle elever med fylkeskommunal og kommunal skyssrett, samt andre skoleelever som normalt reiser med bussen. Det dimensjoneres etter normalbelegg, ikke trafikktopper på enkeltdager. Det skal ikke øremerkes egne seter for grupper av skoleelever og ingen elever kan kreve et sete med belte til fortrengsel for andre passasjerer. Det må ved mer tilfeldige og sporadiske trafikktopper påregnes bruk av ståplasser. Kravet til dimensjonering gjelder ikke skoleskyss med bybuss (buss klasse I). Transport med drosje/turvogn Dersom det ikke er busstransport tilgjengelig eller eleven har spesielle behov, vil det bli satt opp annen transport med drosje eller turvogn. Egentransport grunnskole For skyssberettigede elever gis skyssgodtgjørelse mot at eleven eller foresatte selv besørger transporten dersom minst ett av følgende forhold er tilstede: Verken buss eller drosje/turvogn er tilgjengelig eller slik transport er uhensiktsmessig Avstanden bosted - skole overstiger 4 kilometer (2 km. i første klasse) og avstanden bosted påstigningssted overstiger veiledende grenser: Klassetrinn Grense 1. klasse 1,0 km klasse 1,5 km klasse 2,0 km. NB! Det skal ikke søkes om egentransport. Følg prosedyre for bestilling av skyss i pkt side 18

19 Egentransport videregående skole Elever i videregående skole kan etter avtale med fylkeskommunen innvilges bruk av egen bil dersom minst ett av følgende forhold er tilstede: det finnes ikke rutetilbud eller drosjeskyss eller slik transport er uhensiktsmessig avstanden bosted påstigningssted overstiger 3 kilometer. Avstanden bosted - skole må overstige 6 kilometer. enslig forsørger som må bringe/hente barn i barnehage eller SFO. Det forutsettes at barnet ikke har ordinær skoleskyssordning Legeerklæring som bekrefter at ordinært transportmiddel ikke kan benyttes og at eleven må ha mulighet til å kjøre egen bil. Det kan være aktuelt med egentransport på deler av strekningen, i kombinasjon med andre kollektive transportmidler. Det innvilges ikke egentransport av sosiale eller velferdsmessige årsaker. NB! Det skal ikke søkes om egentransport. Følg prosedyre for bestilling av skyss i pkt Bestilling av skyss fra fylkeskommunen, uansett transportmiddel 1) Skolen legger elevsøknader inn i CERT, jfr. pkt Bestilling for hele skoleåret 190 dager: Det er en bestilling av kapasitet og kan kun bestilles som 380 reiser eller 190 reiser (hel eller halv skyss). Bestilling for kortere periode kun ved flytting eller kommunal innvilgelse av skyss utenom rettighetene i opplæringsloven, spesialordninger (f.eks. vinterskyss): Bestilling av skyss fra dato til dato. 2) TFK fatter vedtak om skyssrett og sender skyssbestilling over til TFT. De som får avslag, får brev om dette. 3) TFT organiserer transporten med buss, drosje/turvogn eller egentransport Buss Drosje / turvogn Egentransport 1) TFT utsteder skolekort 1) TFT bestiller transporten 1) TFT tar kontakt med de til de elever som skal hos transportør det gjelder ift. reise med buss 2) TFT informerer skolen egentransport. 2) TFT melder til om transporten, skolen 2) Det inngås skriftlig avtale busselskapene hvor formidler dette til med elev (over 18 år) eller mange elever som skal elevene foreldre etc. med den enkelte rute 3) Avtalen er grunnlaget for fakturering/utbetaling. Elever eller foreldre som er usikre på transportmiddel, kan ta kontakt med TFT eller skolen Gjennomføring HVEM ELEV KOMMUNE / SKOLE TFK OPPGAVER Bruke skolekortet hver dag Følge bussvettreglene Melding til transportør dersom eleven ikke skal på skolen (tilrettelagt skyss) Veilede elever og foresatte om gjennomføringen Samhandling med TFT om gjennomføring av skyssen. Dele ut skolekort, melde tapt skolekort m.m. Vurdere å gjøre ordensreglementet gjeldende på skoleveien Besørge nødvendig ledsager eller tilsyn under skoleskyssen og evt. ventetid. Vurdering om ordensreglementet på skolen skal omfatte skoleskyss Overføring av skysslister til Troms fylkestrafikk (TFT) side 19

20 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF Gjennomføring av transporten i samråd med kommuner/skoler - Rutetransport og transport utenfor rute - Produksjon skolekort - Ruteinformasjon Skyssbevis - skolekort Med skyssbevis menes elektronisk busskort (heretter kalt skolekort) eller annen gyldig dokumentasjon som gir skyssberettigede elever adgang til daglig skoleskyss med offentlige transportmidler i Troms. Alle elever med skyssrett som følger organisert daglig skoleskyss skal utstyres med elektroniske skolekort som inneholder elevens navn og fødselsdato. Troms fylkestrafikk kan, etter søknad, innvilge bruk av andre former for skyssbevis i spesielle enkelttilfeller. Elever som transporteres av privatpersoner eller drosje/turvogn kan få innvilget fritak fra kravet om elektroniske skolekort. Bruk av skolekort Skolekortet gir reise med offentlig transportmiddel mellom bosted og skole. Elever med skyssrett får 2 reiser pr skoledag mellom (tur/retur). Eventuell overgang skal ikke regnes som ny reise. For et skoleår med 190 dager blir det 380 reiser. Skolekortet skal benyttes ved påstigning som bevis på at man har gratis skoleskyss. Skolekortet skal leses av på elektronisk kortleser etc. i transportmiddelet. Ved første gangs bruk holdes kortet minst 3 sekunder mot kortleser for å laste inn nye data på kortet. Sjåfør/billettør skal være behjelpelig ved behov. Det er elevens eget ansvar at det antall reiser som er lagt inn i skolekortet, ikke benyttes til andre reiser enn mellom bosted og skole på skoledager. Elever som bruker opp sine reiser før utløpet av skoleåret, må selv bekoste reisen for det antall dager av skoleåret som gjenstår når skolekortet er brukt opp. Ved reise på annen strekning enn den skolekortet gjelder for, må ordinær billett løses. På strekninger med ordinære personruter som eleven kan benytte ved hjemreise fra skolen, og valg av annet hjemreisetidspunkt enn skolens ordinære sluttidspunkt ikke medfører ekstrakostnader, kan eleven velge tidspunkt for å benytte hjemreisen. Ved kapasitetsproblemer kan Troms fylkestrafikk henvise elever til utvalgte avganger eller særskilte skolebusser. Skyssbeviset gjelder ikke på lørdager, søndager, helligdager eller fridager. For nærmere informasjon om bruk av elektroniske skolekort, henvises det til informasjon på Delt bosted Elever med delt bosted kan ha rett til skyss til begge foreldrene, dersom avstandskravet er oppfylt for begge og eleven bor omtrent like mye hos hver av dem. Skolekortet kan derfor brukes til begge foreldrene. Tapt eller ødelagt skolekort Ved tap av skolekort plikter eleven straks å gi melding om dette til skolen. Nytt skolekort utstedes mot et gebyr på kr 50,-. Det gis ikke refusjon for de dager eleven er uten skolekort. Gebyrordningen gjelder ikke for elever i 1. til 4. klasse. Elever i 1. til 7. klasse (barneskolen) skal alltid tas med til skolen, selv om de har mistet skolekortet. Skolen skal utstede attestasjon (midlertidig skyssbevis) for at eleven har fri skoleskyss for hjemreisen og noen dager fremover. side 20

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014 SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS Gyldig fra 1.8.2014 Vedtatt av fylkesrådet den 24.4.2014 REGLER FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 1. GENERELT... 4 1.1 Tidligere reglement...

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 Skoleskyss Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 1 INNHOLD 1. Virkeområde og lovhjemler Side 4 1.1 Virkeområder 1.2 Lovhjemler 2. Rett til

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

Tipshefte om rettigheter i forhold til å ha et barn med Angelman syndrom

Tipshefte om rettigheter i forhold til å ha et barn med Angelman syndrom Tipshefte om rettigheter i forhold til å ha et barn med Angelman syndrom Innledning Heftet er utarbeidet av Norsk Forening for Angelman syndrom (NFAS) for internt bruk i foreningen. Mye av innholdet i

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer