Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder"

Transkript

1 Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget og justert GENERELT 1.1 Rett til skoleskyss Fylkeskommunen er i henhold til Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) ansvarlig for å tilrettelegge skoleskyssen for elever i den videregående skole. Skyssordningen omfatter elever som har hjemstedsadresse (folkeregisterets adresse) i Aust- Agder fylke, og som kommer inn under Opplæringsloven. Skoleskyssen skal gjennomføres i samsvar med opplæringslovens 7-2, 7-3, og 7-4 samt tilhørende forskrifter. Som skoleskyss regnes den daglige transporten mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider. Retten til skoleskyss forutsetter at opplæringen foregår på dagtid, er av minst et halvt års varighet og at eleven følger minimum ett fag. 1.2 Voksne under videregående opplæring Personer som er født før 1. januar 1978 og har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til slik opplæring. For at retten skal være reell for voksne, kan disse få tilbud om opplæring som er spesielt organisert og tilrettelagt for voksne. Alternativt kan fylkeskommunen tilby plass i ordinær videregående opplæring under samme vilkår som øvrige elever. Søkere som får tilbud om opplæring som er spesielt organisert og tilrettelagt for voksne i henhold til oppl. 4-A-3, har ikke rett til fri skoleskyss. Voksne som får vanlig videregående opplæring har skyssrett på lik linje med andre elever. 1.3 Lærlinger og lærekandidater Lærlinger og lærekandidater har ikke rett til skyss etter opplæringslovens bestemmelser. Lærlinger og lærekandidater som får sluttopplæring på skole og ikke i bedrift, fremstiller seg til fag- eller svenneprøve som elever og har rett til skyss som andre elever. Lærlinger og lærekandidater som får komprimert teoriundervisning ved videregående skole, hvor arbeidsgiver bekrefter at lærlingen/lærekandidaten ikke mottar noen form for godtgjøring for disse dagene, kan det søkes om skyssgodtgjørelse eller gratis skyss for den tiden undervisningen pågår. Refusjon for kjøp av ungdomskort gis ikke. 1.4 Private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven Elever som tar videregående utdanning ved private skoler, har rett til skyss dersom undervisningen er godkjent som videregående opplæring, drives etter Opplæringsloven, og skolen mottar statstilskudd til driften. Retten til skyss etter privatskolelovens 10 gjelder for elever i videregående skole kun innenfor fylkesgrensen.

2 For varig eller midlertidig funksjonshemmede elever i private videregående skoler gjelder skoleskyssordningen ut over fylkesgrensen. 2. SKYSSTILBUD TIL ELEVER I AUST-AGDER 2.1 Skyssopplegget Fylkeskommunen gir tilbud om skyss med rimeligste rutegående offentlige transportmiddel,- som hovedregel buss. Skoleskyssen skal organiseres og tilrettelegges på en rasjonell og økonomisk måte, og hvor den totale reisetid for elevene blir akseptabel. Ved krav om refusjon av utgifter i forbindelse med skoleskyss skal det fremlegges dokumentasjon på reelle kostnader. Grensen for fri skyss er 6 km, fastsatt etter korteste gangbare (vinterbrøytet) vei mellom bopel og skole, regnet fra dør til dør. Som skole regnes det skoleanlegg hvor eleven faktisk får sin undervisning. Dersom eleven får undervisning på to eller flere skoleanlegg, skal avstanden måles fra bopel til det av skoleanlegget som gir den lengste avstanden. Elevene må akseptere en rimelig gangavstand til og fra nærmeste holdeplass. Hvis det oppstår tvil om avstand, foretas oppmåling. Målinger foretatt med digitale verktøy (GIS) er å anse som korrekte måling som ikke kan påklages. Funksjonshemmede elever har krav på skyss uavhengig av avstand. Midlertidig syke/skadde elever betraktes som funksjonshemmede i forhold til regelverket om skoleskyss. Sakkyndig uttalelse fra medisinsk helsepersonell skal foreligge når skyssbehovet innmeldes og før transporten iverksettes. Skyssen opprettholdes kun i den tiden helsepersonellet/ legen mener det er nødvendig. Ved behov for ledsager har skolen ansvar for å skaffe ledsager og dekke kostnadene til denne. For elever som blir syk/skadet i løpet av skoleåret skal det etableres skoleskyss fra første påfølgende skoledag etter at skade/sykdom har inntruffet. Elever som tar utdanning og som bor på hybel i skoleåret, betraktes hybeladresse som elevens bopel i forhold til skyssreglene. Elever som bor på hybel skal bosette seg i rimelig nærhet av skolen. Når det er nødvendig, har elever rett til gratis båttransport uten hensyn til reiselengde. 2.2 Bruk av eget skyssmiddel eller annen spesiell skyss Fylkeskommunen kan velge å organisere fri skoleskyss eller overlate til eleven selv å ordne skoleskyssen mot å betale full skyssgodtgjørelse på hele eller deler av skoleveien. Med full skyssgodtgjørelse forstås Rikstrygdeverkets sats for kjøring til behandling, jf forskrift 11.mars 1997 nr 211. Tilskudd til bruk av privat skyssmiddel vil blant annet kunne godkjennes når; det ikke er elevgrunnlag for å sette opp skolerute, og det ikke er mulig for elevene å benytte ordinære ruter, reisetid ved bruk av kollektive transportmidler blir på mer enn 2,5 time mellom hjem og skole, en vei, hver dag,

3 strekningen mellom hjem og eksisterende rute er 3 km eller mer. det foreligger legeerklæring på at det er nødvendig, midlertidig eller permanent, og det ikke er økonomisk eller driftsmessig hensiktsmessig for fylkeskommunen med annen transport. Elever som er under 18 år og selv ikke har førerkort, vil kunne motta tilskudd til eget skyssmiddel. Eventuell tomkjøring som følge av transport av eleven dekkes dersom dette kan dokumenteres. For søknader som mottas etter søknadsfrist og som blir godkjent, gis skyssgodtgjørelse fra den dato skolen mottar søknaden. 2.3 Skyss som den enkelte skole er ansvarlig for Skyss som skoleeier,- dvs den enkelte skole er ansvarlig for: Skyss til praksis eller utplassering av elever som er en obligatorisk del av undervisningen. Skyssen dekkes mellom hjem og opplæringsstedet etter vanlige regler for daglig skyss mellom hjem og skole. Utgifter blir refundert etter rimeligste reisemåte og elevene må forevise reisekort eller billetter som dokumentasjon for reisene. Refusjon for ungdomskort gis ikke. Skyssutgifter i forbindelse med gudstjenester, idrettsdager, teater, konserter, utflukter og ekskursjoner. Skyss i skoletiden hvor undervisningen er lagt utenom skolens ordinære lokaler som for eksempel svømming, idretts, og musikkfag. 2.4 Reisefølge og tilsyn for videregående elever For å kunne gjøre bruk av skyssordningen, kan enkelte elever ha behov for både tilsyn og reisefølge. Fylkeskommunen ved skoleeier (skolen) har ansvar for tilsyn med elever som får ventetid mellom undervisning og transport. 2.5 Innlosjering Innlosjering er et alternativ til skyss i særlige tilfeller. Eleven skal selv velge skyss eller innlosjering borte fra hjemmet dersom det er stor skyssavstand. Fylkeskommunen skal fastsette skolested for den enkelte eleven. 2.6 Dispensasjon fra kravet om gratis skyss - ungdomskort Dispensasjon fra fylkeskommunenes plikt til å sørge for gratis skoleskyss etter 7-2 i opplæringsloven, kan etter søknad til KUF bli gitt når disse vilkårene er oppfylt: Fylkeskommunen må ha innført en ordning med subsidierte rabattkort for ungdom. Prisen kan ikke overstige 50 % av ordinært månedskort for voksne. Et rabattkort må omfatte ordinære reiser til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne benyttes både på dagtid og kveldstid alle dager. De aktuelle kollektive transportmidlene som rabattkortet gjelder for, må være godt utbygd og ha jevnlige avganger. Ordningen må omfatte minst hele skoleåret. Departementet vurderer og avgjør om søknaden oppfyller vilkårene som fremgår av oppl Dispensasjon kan gis for ett år om gangen.

4 3. SKYSSTILBUD FOR ELEVER UTENFOR AUST-AGDER FYLKE 3.1 Elever på videregående skole i annet fylke Elever som ifølge folkeregisteret er bosatt i Aust-Agder og går på videregående skoler i andre fylker, kan etter søknad få fri skyss/skysstilskudd fra Aust-Agder gitt at eleven oppfyller kriteriene til fri skyss etter reglementets punkt 1.1 og 1.2, og en av følgende forutsetninger må være oppfylt: Eleven følger spesielle undervisningstilbud som ikke finnes i Aust-Agder. Utgiftene til skoleplassen må være dekket av Aust-Agder fylkeskommune. Dette gjelder i tilfeller hvor:? Eleven ikke har fått studieplass her i fylket.? Reiseavstanden til tilsvarende undervisningstilbud i andre fylker er vesentlig kortere enn til skoler i Aust-Agder. All flytting i skoletiden må dokumenteres ved innsendelse av kopi av flyttemelding. Aust-Agder fylkeskommune yter ikke skysstilskudd til elever fra andre fylker som oppholder seg midlertidig her under skolegang. Disse elevene blir henvist til å søke hjemfylket om tilskudd til skoleskyss. Dette gjelder enten de kan følge rutegående skyssmiddel eller må reise på annen måte. 3.2 Reise til og fra kortvarig utredning ved Kompetansesentra Elever som får undervisning eller er til utredning ved statlige kompetansesentre vil få dekket reiseutgifter av fylkeskommunens kollektivtransportseksjon etter rimeligste reisemåte. Kvitteringer fra reisen skal vedlegges søknad om refusjon av reiseutgifter. 3.3 Tilskudd til helgehjemreiser for funksjonshemmede internatelever Funksjonshemmede elever som må bo på hybel/internat for å få tilrettelagt undervisning ved spesialinstitusjoner/kompetansesenter får dekket inntil 13 hjemreiser pr skoleår. Dersom oppholdet ved skolen kun omfatter deler av skoleåret, avkortes antall hjemreiser tilsvarende. 3.4 Elever i fosterhjem i annet fylke Skyss mellom fosterhjem og skole dekkes som mellom ordinært hjem og skole. Dersom eleven ikke kan benytte offentlig kollektivtransport, må annet skyssmiddel godkjennes av Aust-Agder fylkeskommunes Kollektivtransportseksjon. 4. SAMORDNING OG ADMINISTRASJON 4.1 Samordning Kollektivtransportseksjonen har på vegne av fylkeskommunen det formelle ansvaret for skoleskyssen. Planlegging og organisering av skoleskyssen skjer i samarbeid med den enkelte skole og med løyvehaverne i området. Det skal organiseres og tilrettelegges et skyssopplegg som er rasjonelt og økonomisk forsvarlig. Samtidig må skoleskyssen organiseres slik at elevene får akseptabel reisetid. Det skal i størst mulig grad legges opp til felles skyssordning for grunnskole og videregående skole, også for ruter gjennom flere kommuner. Det vil derfor være av stor betydning at ferie, fridager, planleggingsdager og skoletid (start- og sluttidspunkt) samordnes.

5 De videregående skoler som ikke ønsker å følge forslag til skolerute fra Statens utdanningskontor for ferie, fridager og skoletid, må søke Fylkesutdanningssjefen og Kollektivtransportseksjonen om tillatelse til å endre skoleruten. Alle ruter defineres som lokalt rutesamband og er åpne for alle reiseformål, dette innebærer at det i prinsippet ikke skilles mellom skoleruter og «andre ruter». Dette innebærer samtidig at «Vedtekter for reiser med rutebil og for opphold på rutebilstasjoner» (befordringsvedtektene) også vil omfatte skoleelevene. Elevene skal kunne forevise gyldig skysskort ved eventuell forespørsel under reisen. Har eleven mistet sitt skysskort, kan transportør avkreve eleven et administrasjonsgebyr for utstedelse av nytt kort. 4.2 Behandling av søknader om fri skyss/skysstilskudd Skolene saksbehandler kurante søknader om fri skoleskyss. Tvilstilfeller oversendes Kollektivtransportseksjonen for videre behandling. Skolene utdeler skyssbevis i forståelse med skysskafferne og Kollektivtransportseksjonen. Når elever slutter er skolene ansvarlig for inndragning av skysskortene. Skolene må samtidig melde fra til skysskaffer og Kollektivtransportseksjonen om hvilke elever som er sluttet, og i tilfelle skysskortet ikke har blitt levert tilbake, må det gjøres spesielt oppmerksom på dette. Samtidig med at det utstedes skysskort, registreres søknader om skysstilskudd for de som ikke kan nytte offentlig skysstilbud. Søknader om skysstilskudd skal gjennomgås og attesteres av skolens rektor eller den som hun/han gir fullmakt. Skolene er ansvarlig for kontroller som er nødvendig for å bekrefte at de opplysninger som gis i tilskuddssøknadene er riktige. 4.3 Søknadsfrist Søknad om fri skoleskyss eller tilskudd til bruk av eget skyssmiddel skal være skolen i hende innen 25. september for høstsemesteret og innen 1. februar i vårsemesteret. For søknader som mottas etter søknadsfrist og som blir godkjent, gis skyss/skyssgodtgjørelse fra den dato skolen mottar søknaden. Fylkeskommunen etterbetaler ikke kompensasjon til elever som ikke har benyttet sin rett til fri skyss/skyssgodtgjørelse. 4.4 Klage på tildeling av fri skyss / skysstilskudd Kollektivtransportseksjonen gis fullmakt til å håndheve reglementet. Klage på tildeling av fri skyss/skysstilskudd sendes fylkeskommunen v/kollektivtransportseksjonen. Det gis i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI vanlig klageadgang. Det er søkerens ansvar å dokumentere riktigheten av gitte opplysninger. Fylkeskommunens klagenemnd er klageinstans vedrørende Kollektivtransportseksjonen avgjørelser. Endringer i dette reglement skal godkjennes av fylkesutvalget.

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015.

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015. Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder For elever i anbudsområde øst og vest (Gjelder kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand) Reglementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss - videregående, side 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005. Revidert 17.

Detaljer

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 Skoleskyss Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 1 INNHOLD 1. Virkeområde og lovhjemler Side 4 1.1 Virkeområder 1.2 Lovhjemler 2. Rett til

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014 SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS Gyldig fra 1.8.2014 Vedtatt av fylkesrådet den 24.4.2014 REGLER FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 1. GENERELT... 4 1.1 Tidligere reglement...

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1 GENERELT...

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. ÅRSHJULET... 5 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato Arbeidsgruppe for gjennomgang av skoleskyssordningen i Oppland og Hedmark Mars 2007- med justeringer fra skoleåret 11-12 Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner, elever, foresatte og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2011-06-01 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 5 3. ÅRSHJULET... 6 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER Dokument type Veileder Dato 2013-04-08 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER INNHOLD 1. ÅRSHJULET... 3 2. GENERELT OM RETTEN TIL SKYSS TIL PRIVATSKOLER... 4 3. RETTEN TIL SKYSS I PRIVATE GRUNNSKOLER...

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012 Handbok for grunnskoleskyss skoleåret 2011/2012 Innleiing Handboka gir informasjon om reglar og rutinar for skoleskyss og er meint som eit oppslagsverk. Handboka er delt inn slik: DEL 1: Rutinar og tidsfristar

Detaljer

Kostnader til skoleskyss

Kostnader til skoleskyss Kostnader til skoleskyss Porsgrunn kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705022 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger og revisjonskriterier...1 1.2 Avgrensing...1

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

God skole er godt barnevern

God skole er godt barnevern Foto: coulorbox.com God skole er godt barnevern Veileder Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst I N N H O L D Innhold 2 Forord 3 Revisjonslogg 3 1. Innledning 4 1.1 Mål 4 1.2 Målgruppe 4 1.3 Veilederens

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer