SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE"

Transkript

1 Dokument type Veileder Dato SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

2 INNHOLD 1. REGELVERKET KONTAKTINFORMASJON GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS KRAV MEDISINSK BEHOV FOR SKYSS SÆRLIG FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI DELT OMSORG SKOLEGANG VED ANNEN SKOLE ENN NÆRSKOLEN MIDLERTIDIG BOSTED NÆRMERE OM PRIVATE SKOLER BRUK AV EGENTRANSPORT (SKYSS MED EGET TRANSPORTMIDDEL) ØKONOMISK ANSVAR FOR SKYSS... 18

3 1. REGELVERKET Regler for skoleskyss for grunnskolen er fastsatt i opplæringsloven, privatskoleloven og av Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Regler om skyss fastsatt gjennom lov De viktigste paragrafer i opplæringsloven er: 7-1 gir elever med mer enn 2 km (2. klasse) eller 4 km ( klasse) mellom hjem og skole rett til gratis skoleskyss. Den samme paragrafen gir også elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand. 7-3 gir elever som har et medisinsk behov for skoleskyss rett til slik skyss uavhengig av avstand. 7-4 gir elever rett til reisefølge og rett til tilsyn når det er ventetid før undervisningen tar til eller etter at den er slutt. 8-1 fastsetter at elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til avklarer at kommunen er ansvarlig for skyss i saker som gjelder skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei under avstandsgrensene. Kommunen har også ansvar for å oppfylle retten til reisefølge og tilsyn for grunnskoleelever. For øvrig har fylkeskommunen (i Akershus delegert til Ruter As) ansvar for skyss av grunnskoleelever fastsetter dessuten at kommunen skal betale refusjon etter persontakst for elever som skysses av fylkeskommunen. Privatskoleloven 3-7 fastsetter at elever har rett til gratis skoleskyss etter opplæringslovens regler, men bare innenfor kommunegrensa der man er bosatt. Ansvarsfordelingen mellom kommune og fylke framgår av opplæringsloven Kommunen har ikke anledning til å fatte andre vedtak om gratis skoleskyss enn i saker som gjelder skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei under opplæringslovens avstandsgrenser jf opplæringsloven Dette gjelder enten skolegangen er ved offentlig eller privat grunnskole. I alle andre tilfeller er det Akershus fylkeskommune v/ruter As som skal fatte vedtak om skyss. Etter loven gjelder retten til skyss kun for reise mellom bosted og opplæringssted. Reise mellom ulike opplæringssteder i skoletiden må kommunen eller skolen selv besørge. Siden SFO etter loven ikke regnes som opplæring, men som et frivillig tilbud, har elever som benytter SFO i utgangspunktet ikke rett til gratis skoleskyss. Forutsatt Stortingets godkjenning vil imidlertid funksjonshemmede elever fra august 2010 ha rett til skyss til og fra SFO i skoleåret. Ansvaret for skyss for disse elevene vil i så fall følge normale regler etter opplæringsloven Loven er ikke til hinder for at kommunen selv velger å dekke skyss for friske elever i SFO. Regler fastsatt i fylkeskommunens retningslinjer Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen fastsetter utdypende regler om hva som regnes som en akseptabel skolereise (maksimal reisetid og akseptabel avstand til holdeplass/oppsamlingsplass), samt dokumentasjonskrav i ulike saker osv. 3/18

4 2. KONTAKTINFORMASJON I Akershus er fylkeskommunens ansvar og myndighet knyttet til skoleskyss delegert til Ruter As. Ruter As benytter Safir Data AS til å utstede skolebilletter, mens Konsentra as står for spesialtransport (drosje/minibuss). Kontaktinformasjon til Ruter As: Postadresse: Ruter As Postboks 1030 Sentrum 0104 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Kontaktinformasjon til Safir Data AS: Postadresse: Safir Data AS Postboks Jaren Telefon: Telefaks: E-post: Kontaktinformasjon til Konsentra as: Postadresse: Konsentra as Jernbanetorget Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 4/18

5 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER Lover og retningslinjer fastsetter en del grunnleggende forhold for vurdering av retten til gratis skoleskyss. Disse omtales her, og skal vurderes ved alle ulike typer skoleskyssaker som omtales videre i dokumentet. Bosted Som bosted regnes elevens folkeregistrerte adresse. Det er denne adressen som fastsetter hvilken skole som er å betrakte som elevens nærskole. Det er videre den kommunen elevens folkeregistrerte adresse ligger i som avgjør hvilke kommune som skal betale refusjon etter persontakst for fylkeskommunens transport av eleven i henhold til opplæringsloven Enkelte elever bor på andre adresser enn den folkeregistrerte, enten på grunn av midlertidig behov for annet bosted eller eleven har to adresser (delt omsorg). Se egne kapitler om dette. Akseptabel skolereise Akershus fylkeskommune har gjennom retningslinjer fastsatt hva som skal regnes som akseptabel skolereise for elever i Akershus. Retningslinjene fastsetter følgende som akseptabel gangavstand til/fra holdeplass for elevene: 1 km for elever i 1. klasse 2 km for elever i klasse Akseptabel gangavstand kan vurderes særskilt dersom topografiske eller klimatiske forhold tilsier dette. Videre har retningslinjene regler om veiledende maksimal reisetid for elever i Akershus: 45 minutter hver vei for elever i klasse 60 minutter hver vei for elever i klasse 75 minutter hver vei for elever i klasse I beregningen av reisetid skal hele reisen tas med. Det er dermed den totale reisetiden (inklusive gangtid og ventetid) som eleven bruker fra han/hun reiser hjemmefra og til opplæringen starter, og fra opplæringen er slutt til eleven er hjemme etter skoletid, som skal legges til grunn. Merk at den angitte maksimale reisetid er en veiledende og ikke en absolutt grense. Klagemulighet Vedtak om rett til gratis skoleskyss kan påklages i henhold til forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er mottatt. Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell klage sendes inn via Ruter As, som før behandlingen av saken i klageorganet, kan omgjøre vedtaket. 5/18

6 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS KRAV Regler Elever som har lengre avstand mellom hjem og skole enn grenser angitt i opplæringsloven 7-1, har rett til gratis skoleskyss. Lovens regler fastsetter at følgende avstander gir rett til gratis skyss: 1. klasse: 2 km klasse: 4 km Fylkeskommunen er ansvarlig for skoleskyss over opplæringslovens avstandsgrenser. Dette framgår av opplæringsloven I Akershus er dette delegert til Ruter As. Avstand mellom hjem og skole måles etter korteste farbare vei. Farbar vei kan være både offentlig og privat vei. Det er ikke korteste bilvei eller den trasé bussen kjører som skal legges til grunn, men den korteste vei som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen. Utdanningsdepartementet har avklart at skoleveien skal beregnes som avstanden mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen. Hvis eleven benytter flere inngangsdører på skolen, skal den døren som ligger lengst unna hjemmet legges til grunn. Forholdene på skoleveien kan variere med årstid. Dette skal også legges til grunn ved beregning av avstand, og innebærer i praksis at elever kan ha rett til skyss bare deler av året (vinterskyss), for eksempel fordi en skolevei som er farbar på barmark er uframkommelig på vinterføre fordi den ikke brøytes. Fylkesmannen har i noen tilfeller har godkjent kortere tråkk og stier som en del av skoleveien også på vinterstid. Rutiner Skolen/kommunen må selv vurdere avstanden mellom hjem og skole etter korteste farbare vei ut fra tilgjengelig kartmateriale. Skolen/kommunen må også vurdere om det er mulig å reise kollektivt mellom hjem og skole. Grunnlag for denne vurderingen er ruteopplysning på samt rutetabeller for skoleskyss som oversendes kommunene fra Ruter As hver vår/sommer og ved eventuelle endringer i løpet av skoleåret. Dersom skolen/kommunen ikke er i tvil om at avstanden mellom hjem og skole er over lovens grenser, og det er mulig å reise kollektivt innenfor akseptabel reisetid og gangavstand (se side 5), kan skolen/kommunen sende bestilling av skolebillett til Safir Data AS, som fatter vedtak på vegne av Ruter As. Dersom skolen/kommunen ikke er i tvil om at avstanden mellom hjem og skole er over lovens grenser, og heller ikke i tvil om at det ikke er mulig å reise kollektivt innenfor akseptabel reisetid og gangavstand (se side 5), kan skolen sende bestilling av skyss via Skoleweb til Konsentra as. Konsentra vil da vurdere søknaden og fatte vedtak på vegne av Ruter As. Dersom skolen/kommunen ikke er i tvil om at avstanden mellom hjem og skole er over lovens grenser, og eleven kan reise med kollektivtransport innenfor akseptabel reisetid, men gangavstanden til 6/18

7 holdeplass er for lang (se side 5), har eleven rett til skyss til/fra holdeplass. Skolen/kommunen kan i slike tilfeller sende bestilling av skyss via Skoleweb. Konsentra vil fatte vedtak på vegne av Ruter As. Konsentra vil i den forbindelse vurdere om det er mest hensiktmessig å tilby eleven skyss til/fra holdeplass eller hele skoleveien. Dersom det er mest hensiktsmessig å tilby skyss til/fra holdeplass, vil eleven også ha behov for en skolebillett som kan benyttes på kollektivreisen. Konsentra kontakter uansett skolen og opplyser om hvilke skyssmetode som er valgt, og ber skolen eventuelt om å bestille skolebillett. Dersom skolen/kommunen er usikker på avstand og/eller usikker på om det er mulig å reise med kollektivtransport sendes søknad om skyss til Ruter As som vil foreta eventuell kontrolloppmåling og vurdering av skyssmulighet. Ruter As vil fatte vedtak i saken. Ved innvilgelse vil det av vedtaksbrevet framgå hva slags skyss eleven tilbys, og skolen vil bli bedt om å bestille skolebillett og/eller skyss via Skoleweb. Rutiner i forbindelse med nytt skoleår For elever som er innvilget skoleskyss med kollektivtransport (flexuskort) tidligere er det ikke nødvendig å kontrollere avstander mv på nytt for hvert skoleår. Elevene framkommer på liste som sendes ut fra Safir Data AS før skoleåret tar til, og skolene trenger bare å kontrollere de elevene som flyttes opp fra 1. til 2. klasse, og elever som flyttes opp fra barnetrinnet til ungdomstrinnet dersom dette innebærer at skolen ligger på en annen adresse enn tidligere. For elever som har skyss fra Konsentra (spesialskyss) på grunn avstand og manglende kollektivtilbud eller for lang gangavstand til holdeplass, må det gjøres en vurdering før hvert skoleår om eleven fortsatt trenger spesialskyss eller om eleven kan reise med kollektivtransport i stedet. Hvis endringer i kollektivtilbudet eller de aldersbestemte reglene for akseptabel skolereise (se side 5) gjør at eleven kan reise kollektivt, sendes bestilling av skolebillett til Safir Data AS som ny elev. Hvis eleven fortsatt har behov for spesialskyss registreres dette i Skoleweb og ny timeplan legges inn. (For elever med spesialskyss på grunn av medisinsk behov gjelder andre regler se side 8). For elever som er nye på en skole, enten på grunn av flytting fra annen kommune eller flytting av både bostedsadresse og skoletilhørighet internt i kommunen, må rutinene ovenfor gjennomgås for å vurdere retten til gratis skoleskyss. Også for elever som flytter innen samme skolekrets, må rutinene ovenfor gjennomgås for å vurdere om den nye adressen gir rett til skyss til skolen. Ved flytting ut av skolekretsen, men med fortsatt skolegang på samme skole, gjelder rutinene for skolegang ved annen skole enn nærskolen (se side 13). 7/18

8 5. MEDISINSK BEHOV FOR SKYSS Regler Opplæringsloven 7-3 gir elever som har behov for skyss av medisinske årsaker rett til skyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Ansvaret for skyssen er i henhold til opplæringsloven 13-4 tillagt fylkeskommunen, i Akershus delegert til Ruter As. Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen fastsetter at behovet for skyss må dokumenteres gjennom legeerklæring. Det er ikke altså ikke sykdommen/funksjonshemmingen som sådan som skal dokumenteres, men at denne gjør at eleven har behov for skyss til og fra skolen. Hvis det er behov for spesialtransport, må dette også framgå av legeerklæringen. Hvis ikke har eleven i utgangspunktet bare rett til skolebillett (så sant det finnes et kollektivtilbud som kan benyttes på strekningen). Ved midlertidig behov for skyss skal også tidsavgrensingen framgå av legeerklæringen. Dette gjelder også elever som har fast behov for skyss, men bare i deler av skoleåret (f.eks behov for vinterskyss på grunn av astma, skyss på våren på grunn av pollenallergi, osv). Rutiner Dersom det framgår av legeerklæringen at eleven har behov for spesialtransport, sendes søknad via Skoleweb på vanlig måte. Konsentra vil da vurdere søknaden og fatte vedtak på vegne av Ruter As. For elever som klart har et midlertidig behov for spesialtransport, kan skolen legge inn søknad i Skoleweb før legeattesten foreligger, men skyssen stoppes etter 3 virkedager dersom legeattest ikke ettersendes. Dersom det ikke framgår av legeerklæringen at eleven har behov for spesialtransport, skal skolen vurdere om det finnes et kollektivtilbud eleven kan benytte innenfor de veiledende maksimale reisetider og med de maksimale gangavstander som framgår av reglene (se side 5). Dersom det ikke finnes et akseptabelt kollektivtilbud, sendes søknad om skyss via Skoleweb på vanlig måte. Konsentra vil da vurdere søknaden og fatte vedtak på vegne av Ruter As. I alle andre tilfeller sendes søknad vedlagt legeerklæring til Ruter As. Ruter As vil vurdere og fatte vedtak i saken. Ved innvilgelse vil det av vedtaksbrevet framgå hva slags skyss eleven tilbys, og skolen vil bli bedt om å bestille skolebillett og/eller skyss via Skoleweb. Bestillinger av skolebilletter av medisinske grunner for nye elever skal altså ikke sendes direkte til Safir Data AS. Rutiner i forbindelse med nytt skoleår Elever som tidligere har fått innvilget gratis skoleskyss på medisinsk grunnlag trenger ikke dokumentere behovet for skyss på nytt for hvert skoleår dersom behovet for skyss fortsatt er til stede og dersom vedtaket om skyss ikke forutsetter at ny legeerklæring skal sendes inn. Dette gjelder både elever som har skolebillett fra Safir Data AS og elever med tilkjent fast spesialskyss fra Konsentra. 8/18

9 6. SÆRLIG FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI Regler I følge opplæringsloven 7-1 har elever rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Ansvaret for elever som har rett til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei tilligger kommunen dersom avstanden mellom hjem og skole etter korteste farbare vei er kortere enn den avstand som gir rett til gratis skoleskyss (dvs når avstanden mellom hjem og skole er under 2 km for 1. klasse og 4 km for klasse). Ansvaret for trygg skolevei når opplæringslovens avstandskrav er oppfylt tilligger fylkeskommunen, i Akershus delegert til Ruter As (dvs når avstanden mellom hjem og skole er over 2 km for 1. klasse og 4 km for klasse). Det er ikke anledning til å fatte vedtak om at en veistrekning er å betrakte som særlig farlig eller vanskelig og at alle elever i visse klassetrinn som benytter denne strekningen til/fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Vedtak må alltid knyttes til den enkelte elev, og må ta i betraktning den enkelte elevs modenhet og forutsetninger for å takle skolereisen. Rutiner Når skoleveien er kortere skolevei enn lovens krav (4 (2) km) er det kommunen selv som skal vurdere og fatte vedtak for den enkelte elev. Kommunens saksbehandling skal følge forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. I slike tilfeller er det også kommunen selv som er ansvarlig for transporten, jf opplæringsloven 13-4, og kan enten sørge for transport selv eller be Ruter As stå for transporten. Dersom kommunen ønsker at Ruter As står for transporten, kan det sendes bestilling av skolebilletter fra Safir Data AS eller spesialtransport via Skoleweb. På bestillingen må det angis at transporten gjelder særlig farlig eller vanskelig skolevei under opplæringslovens avstandsregler. Safir Data AS og Konsentra skal i denne type saker kun sende bekreftelse (ikke fatte vedtak). Når eleven har rett til gratis skoleskyss ut fra avstand er det Ruter As som er ansvarlig og dermed fatter vedtak. Spørsmålet om særlig farlig eller vanskelig skolevei er i slike tilfeller som regel knyttet til gangreisen til/fra holdeplass, og problemstillingen reises ofte fra foresatte. I slike saker trenger Ruter As kommunens vurdering av om skoleveien er å betrakte som særlig farlig eller vanskelig for angjeldende elev, siden det er kommunen som kjenner veinettet best og som har forutsetning for å vurdere elevens modenhet og forutsetning for å takle skolereisen. Slik vurdering må ligge ved søknaden til Ruter As dersom søknaden sendes fra skolen/kommunen. Ved søknader som kommer direkte fra foresatte vil Ruter As innhente opplysningene før saken kan behandles. Spesielt om skyssbehov av trygghetsgrunner (kidnappingsfare) I enkelte tilfeller har elever behov for skyss av trygghetsgrunner. Dette er å betrakte som et skyssbehov på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei. Ansvaret for skyss avgjøres av avstanden (jf over). 9/18

10 For elever som har mer enn 4 (2) km mellom hjem og skole, er Ruter As ansvarlig for skyss. For elever som har behov for skyss av trygghetsgrunner, vil det være behov for transport og/eller tilsyn på skoleveien, men det vil neppe være aktuelt å reise alene med kollektivtransport ut fra fare for kidnapping. I slike tilfeller er det ikke fysiske forhold ved skoleveien som gjør den særlig farlig eller vanskelig. Dersom det foreligger et kollektivtilbud eleven kunne brukt dersom det ikke forelå fare for kidnapping, vil Ruter As innvilge dette som skysstilbud og forutsette at eleven tilbys reisefølge. Som det framgår av opplæringsloven 13-4 er det kommunen som er ansvarlig for å oppfylle retten til reisefølge og tilsyn for grunnskoleelever. Dersom kommunen i stedet for å tilby reisefølge/tilsyn ønsker å tilby eleven drosjetransport, vil kommunen selv ha ansvaret for ekstrautgifter knyttet til drosje. Dette følger av kommunens ansvar for reisefølge/tilsyn. 10/18

11 7. DELT OMSORG Regler Hovedkriteriet for å få gratis skoleskyss når foreldrene ikke bor sammen, er at det foreligger "delt omsorg" og at kriteriene for avstand mellom skolen og minst et av hjemmene er til stede. Begrepet "delt omsorg" har visse juridiske betydninger om ansvarsfordelingen mellom foreldrene, som legges til grunn for at det foreligger rett til gratis skoleskyss. I utgangspunktet skal det være avtalt en 50/50 % fordeling mellom foreldrene for å få innvilget gratis skoleskyss. De siste årene er imidlertid en mer skjev fordeling akseptert. Oppholdet i hvert bosted må imidlertid følge et fast, avtalt opplegg og ikke bære preg av besøk. Tilfeldige besøk hos den ene av foreldrene gir ikke rett til skyss. Heller ikke det som etter barneloven er å betrakte som vanlig samvær (annenhver helg og en kveld i uka) gir rett til gratis skoleskyss, siden dette i følge Utdanningsdirektoratet er å anse som besøksreise. Ved hvert opphold på hvert av bostedene må eleven minst ha en skoledag som gir behov for å reise både til og fra dette bostedet for å ha rett til gratis skoleskyss. For å ha rett til skyss fra et eller begge bosteder ved delt omsorg, må også kravene i opplæringsloven 7-1 eller 7-3 være oppfylt. Rutiner Dersom det foreligger avtale om delt omsorg som gir rett til skyss (jf over) skal denne vedlegges søknad som gratis skoleskyss. Dersom det ikke foreligger en slik avtale, aksepterer Ruter As at dokumentasjonskravet er oppfylt dersom begge foresatte har underskrevet erklæring om at de har delt omsorg, på hvilken måte (%-andel) og hvordan det faste opplegget for samvær er (annenhver uke eller lignende). Dersom forutsetningene med hensyn til avtale om delt omsorg er til stede, må skolen/kommunen vurdere om avstanden etter korteste farbare vei fra ett eller begge hjem gir rett til gratis skyss etter opplæringsloven 7-1. Skolen/kommunen skal også vurdere om eleven kan reise med kollektivtransport mellom skolen og de(t) hjem som gir rett til skyss ut fra avstand. Dersom skolen/kommunen ikke er i tvil om at avstanden mellom hjem og skole er over lovens grenser, og heller ikke om at det ikke er mulig å reise kollektivt innenfor akseptabel reisetid og gangavstand (se side 5), kan skolen sende bestilling av skyss via Skoleweb til Konsentra as. Konsentra vil da vurdere søknaden og fatte vedtak på vegne av Ruter As. I alle andre saker som gjelder delt omsorg skal søknad om gratis skoleskyss sendes til Ruter As, som vil fatte vedtak. Av Ruter As vedtaksbrev vil det framgå om eleven skal tilbys skyss med kollektivtransport og/eller spesialtransport. Skolen må deretter bestille transport, enten i form av bestilling av skolebillett fra Safir Data AS eller i form av bestilling av transport via Skoleweb. Bestillingen gjøres med henvisning til Ruter As vedtaksbrev. Bestilling av skolebillett i forbindelse med delt omsorg skal altså ikke sendes direkte til Safir Data AS. 11/18

12 Vedtak om gratis skoleskyss i forbindelse med delt omsorg gjelder i utgangspunktet så lenge forutsetningene for vedtaket er til stede, dvs så lenge det ikke gjøres endringer i avtalen om delt omsorg, og så lenge skoletilhørighet og bostedsadresser er de samme. Enkelte elever har etter samlivsbrudd to folkeregistrerte adresser, mens andre bare har folkeregistrert adresse hos den ene av de foresatte. Noen elever som har folkeregistrert bosted hos én av de foresatte, går likevel på nærskole som om de var folkeregistrert hos den andre. I slike tilfeller gjelder reglene om skolegang ved ikke nærskole (se side 13). 12/18

13 8. SKOLEGANG VED ANNEN SKOLE ENN NÆRSKOLEN Regler I henhold til opplæringsloven 7-1 har elever i klasse med mer enn 4 km avstand mellom hjem og bolig, rett til gratis skoleskyss. I utgangspunktet gjelder retten skyss til den skole eleven går på, uavhengig av om dette er elevens nærskole. I forbindelse med inntak på annen skole enn nærskolen har imidlertid kommunen mulighet til å stille vilkår om at foresatte må dekke skyss selv. Eventuelt vilkår må vedtas i forbindelse med innvilgelse av skoleplassen. Muligheten til å sette slikt vilkår avhenger av årsaken til skolebyttet. Dersom skolebyttet skyldes psykososiale forhold (mobbing e.l.) kan kommunen ikke stille slikt vilkår, men dersom skolebyttet er av mer frivillig karakter, som f.eks for å opprettholde kontakt med venner, er det mulig å stille vilkår om å dekke skyss selv. I følge 13-4 i opplæringsloven er fylket (i Akershus delegert til Ruter As) ansvarlig for skoleskyss for elever som har rett til skyss ut fra avstand. Fylkets ansvar er imidlertid knyttet til retten elever har til å gå på skole i nærmiljøet. Vi viser i den forbindelse til Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-3/2009 der det framgår at direktoratet mener det er urimelig at fylkeskommunen skal dekke ekstrautgifter som følger av at kommunen avgjør at elever kan gå på en annen skole enn den som ligger nærmest eller som elevene sokner til. Det vil si at i tilfeller der kommunen ikke har stilt vilkår eller ikke kan stille vilkår om at foresatte selv må dekke utgifter til skyss, er i hovedsak kommunen selv ansvarlig for merutgiftene knyttet til skoleskyss ved skolegang ved annen skole enn nærskolen. For elever som flytter midt i et skoleår/semester kan det være uhensiktsmessig å måtte bytte skole før skoleåret/semesteret er over. Ved flytting internt i en kommune kan kommunen innvilge søknad om få fullføre et påbegynt år/semester ved den gamle skolen. I slike tilfeller gjelder normalt vanlige regler for skoleskyss, forutsatt at eleven bytter til nærskolen når skoleåret/semesteret er over. Ved flytting til annen kommune, og der kommunene er enige om at eleven skal kunne få fortsette ved den gamle skolen, vil Ruter As vurdere en søknad om skyss ut fra om det er mulig å gi eleven et tilfredsstillende skysstilbud i henhold til Akershus fylkeskommunes retningslinjer. Rutiner Søknader om gratis skoleskyss ved skolegang til annen skole enn nærskolen skal alltid sendes til Ruter As, som vil vurdere og fatte vedtak i saken. Ved innvilgelse vil det av vedtaksbrevet framgå hva slags skyss eleven tilbys, og skolen vil bli bedt om å bestille skolebillett og/eller skyss via Skoleweb. 13/18

14 9. MIDLERTIDIG BOSTED Regler Retten til skyss etter opplæringsloven gjelder i utgangspunktet for reisen mellom hjemmet og den skolen eleven sokner til. I enkelte tilfeller kan det være behov for at eleven i en periode må bo utenfor hjemmet. Eksempler på dette kan være forhold som gjør at eleven i en periode må bo på krisesenter sammen med en av foresatte. Det kan også være slik at aleneforeldre blir syke og ikke kan ha den daglige omsorgen for eleven slik at eleven i en periode må bo hos andre. I slike tilfeller har eleven rett til opplæring ved den skolen som er nærskolen selv om det midlertidige bostedet ligger i en annen skolekrets eller i en annen kommune. Eleven har rett til skyss til den vanlige skolen dersom lovens vilkår for å ha rett til skyss er tilfredsstilt (med mindre det midlertidige bostedet ligger slik til at det ikke er mulig å få til en akseptabel skolereise). I slike tilfeller vil det være den kommunen som er ansvarlig for opplæringen som også er ansvarlig for skyssen (refusjon persontakst). Barn som blir tatt hånd om av barnevernet kan også i perioder ha behov for midlertidig bosted mens de venter på et mer permanent bosted. Barnet har i så fall krav på å få fortsette ved den skolen de har skoleplass på fram til en permanent løsning foreligger. Så lenge det er snakk om midlertidig bosted er det barnevernet som er ansvarlig for skyss. Når barnet har fått et mer permanent bosted gjelder vanlige regler for skyss. I saker som gjelder midlertidig bosted, skal det tas hensyn til at barnet er i en vanskelig situasjon. Både skolen/kommunen og Ruter As skal vise fleksibilitet og ta raske avgjørelser. Rutiner Søknader om gratis skoleskyss ved midlertidig bosted skal alltid sendes til Ruter As, som vil vurdere og fatte vedtak i saken. Saken skal prioriteres og gis rask avklaring. Ved innvilgelse vil det av vedtaksbrevet framgå hva slags skyss eleven tilbys, og skolen vil bli bedt om å bestille skolebillett og/eller skyss via Skoleweb. 14/18

15 10. NÆRMERE OM PRIVATE SKOLER Regler I følge privatskoleloven 3-7 har elever ved private grunnskoler rett til gratis skoleskyss etter reglene i opplæringsloven 7-1 og 7-3, men retten til skyss gjelder bare innenfor kommunegrensa i den kommunen eleven selv bor. I følge privatskoleloven er ansvarsfordelingen for skyss til og fra privat grunnskole den samme som for offentlig skole, dvs fylkeskommunen (Ruter As) fatter vedtak i saker som gjelder avstand over opplæringslovens krav og medisinsk behov for skyss, mens bostedskommunen fatter vedtak når det er snakk om særlig farlig eller vanskelig skolevei kortere enn opplæringslovens krav. Akershus fylkeskommunes retningslinjer om akseptabel skolereise gjelder også elever ved private grunnskoler, dvs at veiledende maksimal reisetid og akseptabel gangavstand til holdeplass er de samme som for offentlige grunnskoler (se side 5). Rutiner Elever skal fortrinnsvis reise med kollektivtransport mellom hjemmet og privat grunnskole. Skolen må derfor hvert år vurdere hvilket kollektivtilbud som finnes og vurdere om kollektivtransport er mulig innenfor den veiledende maksimale reisetid og den akseptable gangavstand til holdeplass som er angitt i fylkeskommunens retningslinjer (se side 5). For elever som bor i samme kommune som den private grunnskolen ligger, og som kan reise med kollektivtransport mellom hjemmet og skolen, skal skolen bestille skolebillett fra Safir Data As som elevene kan benytte. Safir Data AS vil da sende ut vedtak fattet på vegne av Ruter As (som for andre avstandssaker). For elever som kan reise med kollektivtransport, men som bor i annen kommune (og dermed bare har rett til skyss til kommunegrensa), refunderes utgifter for det antall soner eleven reiser innen hjemkommunen. Skolen skal sende søknad om refusjon til Ruter As for hvert skoleår. Ruter As vil fatte et vedtak om skoleskyss. Vedtaket vil være gyldig for ett år av gangen siden kollektivtilbudet kan endres fra år til år, og elevens veiledende maksimale reisetid endres med gitte intervaller (se side 5). Refusjon utbetales to ganger i året, etter hvert semester (juli og januar), og kun for det antall dager eleven har vært på skolen. Skolens søknad om refusjon skal derfor inneholde opplysninger om dette. For elever som ikke kan reise med kollektivtransport med en akseptabel reisetid mv, refunderer Ruter As utgifter til egentransport. Se eget kapittel om egentransport på side 17. Refusjon utbetales to ganger i året, etter hvert semester (juli og januar), og kun for det antall dager eleven har vært på skolen. Skolens søknad om refusjon skal derfor inneholde opplysninger om dette. Ruter As rapporterer godkjente refusjoner til Safir Data AS, som sørger for å avkreve egenandeler fra kommunene der elevene er bosatt. 15/18

16 For elever som har kortere avstand mellom hjem og skole enn opplæringslovens krav, men som har krav på skyss ut fra særlig farlig eller vanskelig skolevei, skal hjemkommunen selv fatte vedtak om skyss. Retten til skyss gjelder kun innenfor egen kommunegrense. 16/18

17 11. BRUK AV EGENTRANSPORT (SKYSS MED EGET TRANSPORTMIDDEL) Regler Av Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen punkt framgår at det kan inngås avtale om bruk av eget transportmiddel. Avtale skal være inngått før ordningen trer i kraft. Refusjon utbetales to ganger i året, etter hvert semester (juli og januar). Bruk av eget transportmiddel betraktes av Ruter As som et mulig alternativ til drosjetransport i tilfeller der kollektivtransport ikke kan benyttes på hele/deler av reisen til og/eller fra skolen. Det inngås ikke avtale om bruk av eget transportmiddel som alternativ til kollektivtransport. Tilfeller der avtale kan inngås vil være: Når det ikke er et tilgjengelig kollektivtilbud som tilfredsstiller fylkeskommunens retningslinjer med hensyn til reise-/ventetid Når gangavstanden mellom hjem og holdeplass overstiger fylkeskommunens grenser (1 km for 1. klasse og 2 km for klasse) Når det foreligger et medisinsk behov for spesielt kjøretøy på grunn av funksjonshemming e.l. Rutiner Foresatte som ut fra ovenstående regler ønsker å bruke eget transportmiddel på hele eller deler av skoleveien, kan sende begrunnet søknad til Ruter As. Søknader skal sendes via skolen/kommunen for attestering av skoletilhørighet. Ved medisinsk begrunnelse skal legeerklæring vedlegges søknaden. Ruter As vil ved behandlingen av søknaden vurdere om det skal inngås avtale, om avtalen skal gjelde hele eller deler av skoleveien, og både til og fra skolen. Dette vil framgå av vedtaket. Avtaler som er begrunnet i manglende kollektivtilbud og for lang gangavstand til holdeplass inngås normalt for ett år av gangen siden kollektivtilbudet kan endres fra år til år og fordi fylkeskommunens retningslinjer for hva som er en akseptabel skolereise endres med elevenes alder. Ruter As rapporterer godkjente refusjoner til Safir Data AS, som sørger for å avkreve egenandeler fra kommunene der elevene er bosatt. Refusjonsbeløpet beregnes som: antall km som kjøres per dag x antall dager det er kjørt x km-sats Antall dager det er kjørt skal attesteres av skolen (antall fraværsdager). Som km-sats benyttes NAVs sats for kjøring i forbindelse med undersøkelse og behandling. Det gis normalt ikke passasjertillegg. Ved kjøring av flere barn regnes normalt kun én tur til og fra skolen per dag selv om barna slutter til ulike tider. Godtgjøring for flere hentinger/leveringer per dag forutsetter dokumentering fra skolen. Refusjon utbetales ikke automatisk, slik at det er nødvendig å sende inn refusjonskrav to ganger i året (etter hvert semester). Refusjonskravet skal vise til godkjenningsvedtaket og skal inneholde antall km hver vei og per dag, antall dager det er kjørt (dokumentert) og kontonummer for overføring av refusjonsbeløpet. 17/18

18 12. ØKONOMISK ANSVAR FOR SKYSS Kommunen er økonomisk ansvarlig for: Skyss av grunnskoleelever og voksne som har rett til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei Skyss av førskolebarn Eventuell skyss i forbindelse med SFO av funksjonsfriske elever, dersom kommunen innvilger skyss til dette Reisefølge og tilsynfor førskolebarn, grunnskoleelever og voksne Ekstrautgifter til skyss for elever som går på annen skole enn nærskolen, med mindre det er stilt vilkår om at foresatte selv må dekke utgifter til skyss eller Ruter As har påtatt seg utgiftene Betaling av refusjon etter persontakst (kupongkorttakst) for grunnskoleelever og voksne som skysses av fylket Barnevernet i kommunen er ansvarlig for eventuell skyss for elever som i perioder har et midlertidig bosted mens de venter på et mer permanent bosted. Ruter As er økonomisk ansvarlig for skyss i alle andre tilfeller. 18/18

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer