Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune"

Transkript

1 Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune Vedtatt i Fylkestinget Side 1

2 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET RETT TIL SKOLESKYSS GENERELT BOSTED AKSEPTABEL GANGAVSTAND TIL/FRA OPPSAMLINGSPLASS SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) PRIVATE GRUNNSKOLER GODKJENT ETTER PRIVATSKOLELOVEN SKOLEGANG VED ANNEN SKOLE ENN DEN I NÆRMESTE TIDSPUNKT FOR SKOLESKYSS GENERELT AKSEPTABEL REISETID SKYSS TIL ANDRE LOKALER ENN ORDINÆR SKOLE Utplassering i arbeidslivet Midlertidig undervisning i andre lokaler enn nærmeste skole ANSVAR OG ADMINISTRASJON AV SKOLESKYSSEN ADMINISTRATIVT OG ØKONOMISK ANSVAR FOR SKOLESKYSSEN ØKONOMISKE RUTINER Refusjon fra kommunene Betalingsrutiner SØKNAD OG DOKUMENTASJON Ordinær skoleskyss Trafikkfarlig veg Samordning av skoleskyssen Bruk av privat skyssmiddel Spesialskyss SKYSSKORT/ BILLETTORDNING KLAGEADGANG... 9 Side 2

3 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter. Side 3

4 2 Rett til skoleskyss 2.1 Generelt a) Elever i 1. klasse/ førskolen som bor mer enn to kilometer fra skolen regnet fra dør til dør har rett til skoleskyss, jf. opplæringsloven 7-1. b) Elever i klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen regnet fra dør til dør har rett til skoleskyss, jf. opplæringsloven 7-1. c) Elever har rett til gratis båttransport uten hensyn til reiselengden når dette er nødvendig, jf. opplæringsloven 7-1. d) Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til veglengden, jf. opplæringsloven 7-1. Veiledende for vurderingen er kriterier utarbeidet av Vegdirektoratet. e) Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skoleskyss, har rett til det uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted, jf. opplæringsloven 7-3. Behovet må dokumenteres med legeerklæring ved søknad om skyss, jf. pkt f) Elever som mottar spesialpedagogisk hjelp, har rett til skoleskyss alle dager i året de faktisk mottar slik hjelp. g) Barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til skyss når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta imot denne hjelpen og dersom foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen, jf. opplæringsloven 7-6. h) Elever som får særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift har rett til skyss. i) Voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 4A-7, har den samme retten til skyss som elever i grunnskolen. Skyssgrensen er 4 kilometer. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade har behov for det, har rett til skyss uten hensyn til veglengden når de får grunnskoleopplæring. 2.2 Bosted Med bosted menes vanligvis adresse registrert i folkeregisteret. Elever som bor eller oppholder seg i fosterhjem, barnehjem, midlertidig beredskapshjem, avlastningshjem og lignende, har likevel krav på skyss mellom oppholdssted og skole. I disse tilfellene er ansvaret for skoleskyss lagt til det fylket hvor eleven hadde bostedsadresse da avgjørelse om flytting/ institusjonsplassering ble gjort. Ved delt omsorgsansvar (ca. 50 % delt omsorg) har eleven rett til skyss mellom skole og begge hjem, Elver som er tilknyttet asylmottak har rett til skoleskyss når det er sannsynelig at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder eller når plikten til grunnskoleopplæring trer i kraft. Side 4

5 2.3 Akseptabel gangavstand til/fra oppsamlingsplass Akseptabel gangavstand for elevene Akershus er i utgangspunktet: 1 km for 1. klasse 2 kilometer for klasse Akseptabel gangavstand vurderes særskilt dersom for eksempel topografiske eller klimatiske forhold tilsier dette. Slike forhold bør framkomme av innmeldingslistene. 2.4 Skolefritidsordning (SFO) Elever i SFO har ikke rett til skyss. Elever i SFO kan imidlertid få skyss dersom kommunen finansierer slik skyss. 2.5 Private grunnskoler godkjent etter privatskoleloven Elever ved private grunnskoler som mottar statsstøtte, får dekket skoleskyss innenfor bostedskommunens grenser, jf. forskrift til privatskoleloven av 2. mai 1986 nr Skolegang ved annen skole enn den i nærmeste. Elever som etter søknad tas inn på annen skole enn skolen i nærmiljøet som eleven sokner til, og hvor det i tillegg er tilkjent skyss, har rett til skoleskyss etter ordinære regler. Side 5

6 3 Tidspunkt for skoleskyss 3.1 Generelt Elevene har rett til skoleskyss til skolens ordinære start- og sluttider, se pkt om krav til samordning av skoleskyssen. Elevene har også rett til skoleskyss på dager som avviker fra den ordinære skoleruta, f. eks dager med eksamener, heldagsprøver, skoleavslutning, ekskursjoner eller lignende, dersom dette på forhånd avklares og godkjennes av Akershus fylkeskommune ved SL jf Skyss mellom skole og hjem midt på dagen og utenom vanlig tid for skolestart og slutt, gis vanligvis ikke. Dersom utplassering eller praksis er en del av et eget tilrettelagt opplegg for den enkelte elev, dekkes skyss mellom hjem og opplæringssted etter vanlige regler knyttet til reisetid og lengde. 3.2 Akseptabel reisetid Ved vurdering av akseptabel reisetid skal ventetid, gangtid og tid med transportmiddelet ses i sammenheng. Veiledende reisetider for elevene Akershus er satt til inntil: 45 min (hver vei) 1-3 kl 60 min (hver vei) 4-6 kl 75 min (hver vei) 7-10 kl 3.3 Skyss til andre lokaler enn ordinær skole Utplassering i arbeidslivet Elever har rett til skyss i forbindelse med avvikling av arbeidsuken eller annen utplassering i arbeidslivet Midlertidig undervisning i andre lokaler enn nærmeste skole Elever har rett til skyss når undervisningen midlertidig legges til andre lokaler enn nærmeste skole. Side 6

7 4 Ansvar og administrasjon av skoleskyssen. 4.1 Administrativt og økonomisk ansvar for skoleskyssen 1 Fylkekommunen har ansvar for å organisere og finansiere 1 skoleskyssen med unntak av tilfellene omtalt som kommunens ansvar beskrevet nedenfor jf. opplæringsloven Kommunen skal betale refusjon for elever som blir transportert av fylkekommunen jf.opplæringsloven 13-4 og kap Kommunen har ansvar for finansiere 2 skoleskyss når skolevegen er trafikkfarlig og hvor avstand mellom hjem og skole ikke overstiger 2 km for 1. klasse og 4 km for 2-10 klasse 4 Kommunen skal oppfylle retten til reisefølge og tilsyn for førskolebarn, grunnskoleelever og voksne. Kommunen skal innlosjere elever når daglig skyss ikke er forsvarlig 5 Skyss mellom undervisningssteder i skoletiden må organiseres og finansieres av kommunen. 6 Kommunen har ansvar for å dekke merkostnader 3 ved følgende tilfeller: 6.1 Dager som avviker fra den ordinære skoleruta og de ordinære start- og sluttider jf. pkt om samordning av skoleskyssen. 6.2 Midlertidige undervisning i andre lokaler enn nærmeste skole og ved utplassering i arbeidslivet, jf. pkt Kommunen har ansvar for å finansiere skoleskyss ved følgende tilfelle: 7.1 Skolegang ved annen skole enn den nærmeste jf. pkt I tilfeller hvor kommunen har skyssansvar for elevene, kan elevene vises til skysstilbud som fylkeskommunen tidligere har iverksatt, dersom dette oppfyller skyssretten til elevene. I slike tilfeller skal kommunen betale refusjon tilsvarende andre skysselever. Dersom skyssmiddelet som fylkeskommunen har etablert ikke har kapasitet og det må settes inn en større buss eller etableres en egen skyssordning, må kommunen dekke merkostnadene ved dette. 9 Kommunen har samarbeidsplikt med fylkeskommunen. Dersom kommunen og fylkeskommunen ikke blir enige om hvordan skoleskyssen skal organiseres og finansieres, kan departementet 4 gi pålegg, jf. opplæringsloven Fotnoter 1 Med finansiere menes her å betale den totale kostnaden for skysstilbudet utover refusjonen fylkekommunen får fra kommunen. 2 Kommunene betaler den totale kostnaden for skysstilbudet. 3 Med merkostnader menes økte kostnader som følge av endringer i skyssopplegget. 4 Statens Utdanningskontor i det enkelte fylke har delegert myndighet fra Undervisnings- og Forskningsdepartementet til å behandle saker om organisering av skoleskyssen. Side 7

8 4.2 Økonomiske rutiner Refusjon fra kommunene Kommunene betaler refusjon etter persontakst for førskolebarn, grunnskoleelever og voksne som blir skyssa av fylkeskommunen jf. ansvarsfordeling beskrevet i pkt Kommunen betaler vanlig klippekorttakst dersom dette er rimeligere enn enkeltbillett. Det er ikke tilstrekkelig at kommunene dekker persontakst ved bruk av rabattordninger som ikke er knyttet til den enkelte reisen, for eksempel månedskort eller årskort. Med persontakst forstås gjeldende sonetakst på kollektivruter i Akershus. og mellom Akershus og Oslo. Elever i klassetrinn betaler barnetakst. Elever i 11. klassetrinn betaler voksentakst. Forøvrig følges retningslinjene i gjeldende taksttregulativ for Akershus. For elever med skolegang eller bosted i annet fylke betales klippekorttakst for hele reisestrekningen mellom bosted og skole. Kommunenes refusjon for grunnskoleskyss må utgjøre det antall skoledager som fremgår av innmeldingslistene som leveres Akershus fylkeskommune ved SL. Denne innmeldingen er kommunens bestilling av skyss og skysstilbudet dimensjoneres deretter Betalingsrutiner Kommunene foretar selv direkte oppgjør med Akershus fylkekommune ved SL tilsvarende klippekort for de elever kommunene har mottatt skolekort for. Oppgjør foretas for den periode elev, skole eller kommune har hatt skolekort i hende. For elever som gis særskilt skyss, drosje og lignende vil oppgjør bli foretatt av Akershus fylkeskommune ved SL. SL sender refusjonskrav tilsvarende enkeltbillett på strekningen til kommunene. 4.3 Søknad og dokumentasjon Ordinær skoleskyss Innen 1. februar skal kommunen ha klarlagt hvilke elever som etter opplæringsloven er skyssberettiget for kommende skoleår. Oversikten skal inneholde elevens navn og adresse, nærmeste bussholdeplass, takstsone, avstand til holdeplass og skole, samt skolens start- og sluttider og feriedager. Disse opplysningene skal legges til grunn ved planlegging av skoleskyssen og er kommunens bestilling. Kommunene gir også oppgave over den skyss kommunen ønsker, men som ikke omfattes av fylkeskommunens skyssansvar. Oversikten sendes Akershus fylkeskommune ved SL Trafikkfarlig veg Meldinger om skoleskyss med bakgrunn i trafikkfarlig vei bør oversendes til Akershus fylkeskommune ved SL innen 1. februar, jf fristen for innmelding av ordinær skoleskyss. Meldingen skal følges av kommunalt vedtak om trafikkfarlig skoleveg. Side 8

9 4.3.3 Samordning av skoleskyssen Det skal legges opp til felles skyssordning for grunnskole og videregående skole. Ferie, fridager, planleggingsdager og skoletider (start- og sluttidspunkt) skal samordnes i henhold til Statens utdanningsdirektør sitt oppsett for ferie, fridager og skoletid Skyssbehov for dager eller tider som ikke er kjøredager eller kjøretider etter oppsettet, må avklares og godkjennes på forhånd av Akershus fylkekommune ved SL Bruk av privat skyssmiddel Foresatte eller elever kan etablere egne skyssordninger etter avtale med fylkeskommunen. Utgiftene dekkes i slike tilfeller etter Rikstrygdeverkets sats for kjøring til behandling, jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til reise for undersøkelse og behandling av 11. mars 1997 nr Kostnader utover dette, herunder betaling av fergebillett eller bomavgifter, skal dokumenteres og oversendes sammen med søknad om refusjon. Refusjon av reiseutgifter utbetales etterskuddsvis når hvert semester er avsluttet, i januar og juli. Eventuelle avtaler om refusjon skal avklares før ordningen etableres. Tilsvarende refusjonsordning kan etableres for institusjoner som å utføre skyssen selv Spesialskyss Med spesialskyss menes skyss av elever som er varig eller midlertidig funksjonshemmet eller skadet og som derfor har behov for spesielle skyssordninger. Nødvendig dokumentasjon skal foreligge sammen med søknad, herunder legeerklæring, relevante kommunale vedtak og eventuelle anbefalinger fra kommune, skole eller PP- tjenesten. Akershus fylkeskommune ved SL avgjør etter søknad hvilke elever som etter opplæringsloven har rett til spesialskyss. 4.4 Skysskort/ billettordning Elever i klasse som omfattes av skyssordningen skal utstyres med skysskort. Skoleskysskort tillates ikke benyttet på ferie- og fridager. Gyldighetstid og strekning skal fremgå av skysskortet. Tap av skysskort må meldes til skole og Akershus fylkekommune ved SL snarest. SL utsteder nytt kort. Det blir ikke gitt refusjon for reiseutgifter de dagene elevene er uten kort. Pant for elektroniske skysskort må dekkes av kommunen. 4.5 Klageadgang Vedtak om skoleskyss kan påklages etter forvaltningsloven 28. Klagefristen er 3 uker etter at underretning om vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Statens utdanningskontor i Akershus, men skal sendes via den instans som har truffet vedtaket. Side 9