SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 Dokument type Veileder Dato Rev Rev Rev SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

2 INNHOLD 1. REGELVERKET ÅRSHJULET GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER RETT TIL SKOLESKYSS UT FRA AVSTAND MEDISINSK BEHOV FOR SKYSS DELT BOSTED MIDLERTIDIG BOSTED NÆRMERE OM PRIVATE SKOLER HJEMREISER FOR ELEVER SOM BOR PÅ INTERNAT BRUK AV EGET TRANSPORTMIDDEL (EGENTRANSPORT) UTPLASSERING KONTAKTINFORMASJON VEDLEGG UTDRAG FRA LOVER... 19

3 1. REGELVERKET REGLER OM SKYSS FASTSATT GJENNOM LOVVERKET Rettighet til skyss De viktigste paragrafer i opplæringsloven er: 7-2 gir elever med mer enn 6 km mellom hjem og skole rett til gratis skoleskyss. 7-3 gir elever som har et medisinsk behov for skoleskyss rett til slik skyss uavhengig av avstand. 7-4 gir elever rett til reisefølge og rett til tilsyn når det er ventetid før undervisningen tar til eller etter at den er slutt. (Tilsynsplikten blir på bakgrunn av elevens alder vesentlig mindre enn i grunnskolen) avklarer at fylkeskommunen (i Akershus er delegert til Ruter As) er ansvarlig for skyss for videregående elever og for å oppfylle retten til reisefølge og tilsyn. Forskrift til opplæringsloven kapittel 10 gir blant annet regler om skyssgodtgjørelse og om mulighetene for dispensasjon fra opplæringslovens regler om skyss etter opplæringsloven 7-2. Privatskoleloven 3-7 fastsetter at elever i private videregående skoler har rett til gratis skoleskyss etter opplæringslovens regler, men bare innenfor det fylket der eleven er bosatt (folkeregistrert adresse). Ansvarsfordelingen mellom kommune og fylke framgår av opplæringsloven Etter loven gjelder retten til skyss kun for reise mellom hjem og opplæringssted. Reise mellom ulike opplæringssteder i skoletiden må skolen selv besørge. Vedtaksmyndighet Opplæringsloven fastsetter at fylkeskommunen er vedtaksmyndighet i skoleskyssaker for videregående elever. Akershus fylkeskommune har delegert sin vedtaksmyndighet til Ruter As. REGLER FASTSATT I FYLKESKOMMUNENS RETNINGSLINJER Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for videregående skole (vedtatt 18. juni 2002) fastsetter utdypende regler om hva som regnes som en akseptabel skolereise (maksimal reisetid og akseptabel avstand til holdeplass/oppsamlingsplass), samt dokumentasjonskrav i ulike saker osv. AVKLARINGER FRA UTDANNINGSDIREKTORATET Utdanningsdirektoratet gir avklaringer av hvordan regler skal tolkes i diverse rundskriv. Det viktigste rundskrivet med hensyn til skoleskyss er Udir Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss. 3/20

4 2. ÅRSHJULET Dato: Frist for: Ansvar: 1. februar Innrapportering av skoletider kommende skoleår Skolene 1. mai Endrede tider i forbindelse med skoleslutt i juni Skolene 20. juni Registrering av spesialskysselever i Skoleweb Skolene Uke 27/28 Utsending av rutetider for skolebusser fra skolestart Ruter As Ca. 10 dager før skolestart Rutetabeller for skolebusser er søkbare på Ruter As 1. august Inntakslister til Safir Data AS AFK 10. august Utsending av skolebilletter Safir Data AS Uke 41 Reviderte tider for skoleruter Ruter As 1. november Endrede tider i forbindelse med skoleslutt før jul Skolene 4/20

5 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER Lover og retningslinjer fastsetter en del grunnleggende forhold for vurdering av retten til gratis skoleskyss. Disse omtales her, og gjelder for alle typer skoleskyssaker som omtales videre i dokumentet. Bosted Med bosted menes i skoleskyssaker vanligvis folkeregistrert adresse. I henhold til 19-2 i forskrift til opplæringslova er det elevens folkeregistrerte adresse 1. januar som avgjør hvilket fylke som er ansvarlig for skyss for eleven det påfølgende skoleåret. Enkelte elever bor på andre adresser enn den folkeregistrerte. Må eleven bo på hybel for å kunne gå på den skolen eleven er tatt inn ved, er det avstanden mellom hybel og skole skal legges til grunn for vurdering av skyssretten. Andre årsaker til ikke å bo på folkeregistrert adresse kan være at eleven er bosatt på internat, midlertidig behov for annet bosted eller delt bosted. Se egne kapitler om dette. Akseptabel skolereise Akershus fylkeskommune har gjennom retningslinjer fastsatt hva som skal regnes som akseptabel skolereise for elever i videregående skole i Akershus. For skyssberettigede elever fastsetter retningslinjene 3 km som maksimal gangavstand til/fra holdeplass eller oppsamlingsplass. Videre fastsetter retningslinjene at maksimal reisetid for videregående elever er 15 timer per uke inklusive gang- og ventetid. Gangtid beregnes ut fra en snitthastighet på 10 minutter per km. Som tidspunkt for når opplæringen tar til og slutter fastsetter Akershus fylkeskommunes retningslinjer at det er skolens ordinære start- og sluttid som skal legges til grunn, ikke den enkelte elevs timeplan. Hvem har rett til skyss Retten til skoleskyss er knyttet til retten til videregående opplæring. Ungdomsretten gjelder frem til utgangen av det året eleven fyller 24 år, jf. opplæringslovens 3-1. Elever som har rett til spesialundervisning etter reglene i oppl. kap.5 har rett til videregående opplæring inntil 2 år ekstra når eleven trenger dette i forhold til opplæringsmålet for den enkelte. Skyssretten forlenges tilsvarende. Disse elevene har rett til gratis skoleskyss forutsatt at vilkårene ellers er oppfylt. Elever som har fullført videregående opplæring, men av ulike årsaker tar opp fag eller lignende, har ikke rett til gratis skoleskyss. Klagemulighet Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Denne lovens regler for enkeltvedtak gjelder derfor vedtak om skoleskyss. Det betyr at vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er nådd fram, jf. forvaltningsloven 29. Klageorganet er Akershus fylkeskommunes klagenemnd for samferdselssaker. En eventuell klage skal sendes inn via Ruter As, som før behandlingen av saken i klageorganet, kan omgjøre vedtaket. Merk Klagesaker som kommer inn etter fristen avvises 5/20

6 4. RETT TIL SKOLESKYSS UT FRA AVSTAND REGLER Elever som har mer enn 6 km avstand mellom hjem og skole, etter korteste farbare vei, har rett til gratis skoleskyss, jf. opplæringsloven 7-2. Fylkeskommunen er ansvarlig for skoleskyss når avstanden oppfyller opplæringslovens krav. Dette framgår av opplæringsloven I Akershus er dette delegert til Ruter As. Av Ot.prp. nr. 46 ( ) fremgår det at skoleveien skal regnes fra dør til dør etter farbar vei. Farbar vei kan være både offentlig og privat vei, så lenge veien er åpen for fri ferdsel til fots. Det er ikke korteste bilveien, den trasé bussen kjører eller nødvendigvis den traseen elever velger å benytte som skal legges til grunn, men den korteste vei som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen som skal legges til grunn ved måling av avstand. Departementet har avklart at skoleveien skal beregnes som avstanden mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen. Dersom eleven benytter flere inngangsdører på skolen, skal den som ligger lengst unna hjemmet legges til grunn. Med inngangsdør menes dør der man på ene siden er utenfor og på andre siden er inne i en bygning. Forholdene på skoleveien kan variere med årstid. Dette skal også legges til grunn ved beregning av avstand, og innebærer i praksis at elever kan ha rett til skyss bare deler av året (vinterskyss), for eksempel dersom en skolevei som kun er farbar på barmark. Merk: Elever i den videregående skole har ikke rett til gratis skyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei. RUTINER I FORBINDELSE MED NYTT SKOLEÅR Safir Data AS får oversikt over elever ved den enkelte skole fra Inntakskontoret. På bakgrunn av listene gjøres en vurdering av den enkelte elevs rett til skyss ut fra skoleskyssgrensekartet for den enkelte skole. Elever som bor utenfor den opptegnede grensen på kartet mottar skolebillett, mens de som bor innenfor mottar avslag. Skolen trenger ikke foreta seg noe i denne prosessen. For elever som tidligere skoleår har hatt spesialskyss grunnet avstand og manglende kollektivtilbud eller for lang gangavstand til holdeplass, må skolen før hvert nytt skoleår vurdere om eleven fortsatt trenger spesialskyss eller om eleven kan reise med kollektivtransport i stedet. Hvis endringer i kollektivtilbudet gjør at eleven kan reise kollektivt, sendes søknad om skolebillett til Safir Data AS som ny elev. Dersom eleven fortsatt har behov for spesialskyss, registreres dette i Skoleweb og skolens start- og sluttider legges inn. (For elever med spesialskyss på grunn av medisinsk behov gjelder andre regler se side 8). Skolen må også vurdere behov for spesialskyss for nye elever ved skolen før skolestart. 6/20

7 RUTINER FOR NYE SAKER For nye elever som av ulike årsaker ikke har fremgått av listen fra Inntakskontoret, må skolene selv vurdere avstand etter korteste farbare vei ut fra skoleskysskartet fra Ruter As. Skolene må også vurdere om det er mulig å reise kollektivt mellom hjem og skole. Grunnlag for denne vurderingen finner man på I saker der skoleskysskartet viser at eleven ikke har rett til gratis skoleskyss, skal skolen orientere eleven om dette. Merk at dette ikke kan formuleres som et vedtak, avslag, eller lignende. Dersom elev/foresatte likevel ønsker å søke om gratis skoleskyss, skal søknad om skyss sendes Ruter As til behandling. For elever som er bosatt i annet fylke enn Akershus, sendes søknader om skyss til elevens hjemfylke. Dette gjelder også elever som har gjesteelevsgaranti fra et annet fylke. Hvis avstandskravet er oppfylt og eleven kan benytte kollektivtransport til/fra skolen: I slike saker kan skolen sende søknad om skolebillett til Safir Data AS. Dersom eleven kan reise med kollektivtransport innenfor akseptabel reisetid, men gangavstanden til nærmeste kollektivmiddel er for lang, har eleven rett til skyss til/fra holdeplass. Skolen kan i slike tilfeller sende søknad om skyss via Skoleweb. Det må framgå av søknaden at den skyldes lang gangavstand til holdeplass. Konsentra vil i slike saker vurdere om det er mest hensiktsmessig å tilby eleven skyss til/fra holdeplass eller hele skoleveien. Hvis avstandskravet er oppfylt, men det er ikke noe kollektivtilbud eleven kan benytte: I slike saker kan skolen sende søknad om skyss via Skoleweb. For skyssberettigede elever med mellom 3 og 6 km gangavstand til holdeplass der Ruter As ikke kan opprette spesialtransport, kan det søkes om skyssgodtgjørelse. En evt. avtale mellom Ruter As og elev/foresatte om skyssgodtgjørelse skal være inngått før ordningen trer i kraft. Søknad om skyssgodtgjørelse sendes Ruter As. Hvis skolen er i tvil om avstandskrav er oppfylt eller i tvil om skysstilbud: Dersom skolen er usikker på retten til skyss eller skysstilbudet for eleven, sendes søknaden til Ruter As som vil foreta eventuell kontrolloppmåling og vurdere skyssmulighetene. Av søknaden må elevens navn og folkeregistrerte adresse framgå. Ved innvilgelse vil det av vedtaksbrevet framgå hvilken type skyss eleven tilbys, og skolen vil bli bedt om å bestille skolebillett og/eller skyss via Skoleweb. Merk: Retten til gratis skyss til/fra oppsamlingsplass er knyttet til at skyssvilkåret for øvrig er oppfylt. 7/20

8 5. MEDISINSK BEHOV FOR SKYSS REGLER Opplæringsloven 7-3 gir elever som har behov for skyss av medisinske årsaker rett til gratis skyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Ansvaret for skyssen er i henhold til opplæringsloven 13-4 tillagt fylkeskommunen, i Akershus delegert til Ruter As. Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for videregående skole fastsetter at behovet for skyss må dokumenteres gjennom legeerklæring. Det er ikke sykdommen eller funksjonshemmingen som sådan som skal dokumenteres, men at denne utløser et behov for skyss til og fra skolen. Dersom sykdommen eller funksjonshemmingen gjør at eleven har behov for spesialskyss, må dette fremgå av legeerklæringen. Hvis ikke har eleven i utgangspunktet bare rett til skolebillett (så sant det finnes et kollektivtilbud som kan benyttes på strekningen). RUTINER FOR NYE SAKER Legeerklæring dokumenterer behov for spesialskyss (kan ikke reise kollektivt): Dersom det framgår av legeerklæringen at eleven har behov for spesialskyss, eller det ikke er tvil om at eleven på grunn av funksjons-/bevegelseshemning eller lignende har behov for spesialskyss, sendes søknad via Skoleweb på vanlig måte. Dersom legeerklæringen ikke dokumenterer at sykdommen eller funksjonshemmingen gir eleven behov for skyss, men kun elevens diagnose fremgår, vil søknaden bli avslått. Legeerklæringen skal oversendes samtidig med at søknaden legges inn i Skoleweb. Er legeattest ikke vedlagt vil søknad bli avslått. For elever som uten tvil har et midlertidig behov for spesialskyss på grunn av skade/sykdom, f.eks. ved benbrudd, kan skolen legge inn søknad i Skoleweb før legeattesten foreligger, men skyssen stoppes etter 3 virkedager dersom legeattest ikke ettersendes. Medisinske elever som kan reise kollektivt: For elever som kan reise med kollektivtransport, eller det ikke kan dokumenteres behov for spesialskyss, sendes søknad til Ruter As vedlagt legeerklæring. Av søknaden skal elevens navn, alder og folkregistrerte adresse framgå. Ved innvilgelse vil det av vedtaksbrevet framgå hva hvilken type skyss eleven tilbys, og skolen vil bli bedt om å bestille skolebillett og/eller skyss via Skoleweb. Bestillinger av skolebilletter på medisinsk grunnlag for nye elever skal ikke sendes direkte til Safir Data AS. I enkelte tilfeller endres elevens behov for spesialskyss seg med årene slik at en elev som har hatt behov for spesialskyss blir mer i stand til å benytte kollektivtransport, eller eleven har behov for å trene på å benytte kollektivtransport. I slike tilfeller sendes søknad om skolebillett til Ruter As. Av søknaden 8/20

9 må det framgå at eleven allerede er innvilget spesialskyss på medisinsk grunnlag. Det er i disse sakene ikke nødvendig med ny legeerklæring. Avbestilling av spesialskyss på dager eleven skal trene på å bruke buss må meldes til Konsentra as innen kl dagen før. RUTINER VED NYTT SKOLEÅR Elever med skolebillett (medisinsk): Dersom en elev tidligere er innvilget skolebillett på medisinsk grunnlag, vil det framgå av vedtaket hvor lenge det er gyldig. Så lenge vedtaket er gyldig er det ikke nødvendig å dokumentere behovet for skyss på nytt for hvert skoleår. Dersom vedtaket kun er gjort gyldig for en gitt tidsperiode (f.eks. knyttet til kulde), et eller flere konkrete skoleår, eller lignende tidsavgrensninger, må det sendes inn ny søknad om skyss med ny legeerklæring dersom eleven har behov for skyss ut over denne tidsavgrensningen. Elever med spesialskyss (medisinsk): For elever som tidligere er innvilget spesialskyss på medisinsk grunnlag, og som fortsatt har behov for spesialskyss, legges søknad om skyss inn i Skoleweb på vanlig måte. For elever som tidligere har hatt spesialskyss, men som nå kan reise med kollektivtransport, sendes søknad om skolebillett til Ruter As (se rutiner for nye saker ovenfor). Midlertidig behov for skyss: Ved midlertidig behov for skyss på grunn av skade eller lignende, skal også tidsavgrensningen framgå av legeerklæringen. Dette gjelder også elever som har fast behov for skyss, men bare i deler av skoleåret (f.eks. dokumentert behov for vinterskyss på grunn av astma, e.l.). Er ikke legeattesten tidsavgrenset vil saken avvises. 9/20

10 6. DELT BOSTED REGLER Hovedkriteriet for å få gratis skoleskyss når foreldrene ikke bor sammen, er at det foreligger avtale om "delt bosted", og enten at avstanden mellom skolen og det hjemmet der eleven ikke har sin folkeregistrerte adresse er oppfylt eller eleven har et medisinsk behov for skyss. (Skyss fra folkeregistrert adresse følger vanlige regler, og krever ingen dokumentasjon av bostedsopplegg). I utgangspunktet skal det være avtalt en 50/50 % fordeling mellom bostedene for å få innvilget gratis skoleskyss. De siste årene er imidlertid en mer skjev fordeling akseptert. Oppholdet i hvert bosted må imidlertid følge et fast, avtalt opplegg og ikke bære preg av besøk. Tilfeldige besøk hos den ene av foreldrene gir ikke rett til gratis skyss. Heller ikke det som etter barneloven er å betrakte som vanlig samvær (en overnatting per uke og annenhver helg) gir rett til gratis skoleskyss, siden dette i følge Utdanningsdirektoratet er å anse som besøksreise. Utdanningsdirektoratet avklarer i Udir Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss at elevene må bo tilnærmet like mye på hvert bosted for å ha rett til skyss fra begge hjem. Merk at det for skoleskyss er bostedsfordeling på skoledagene som er avgjørende. Dvs. eleven må bo tilnærmet like mange skoledager hos hver av foreldrene ved hvert opphold. For å ha rett til gratis skyss fra et eller begge bosteder ved delt bosted, må også kravene i opplæringsloven 7-2 eller 7-3 være oppfylt. RUTINER FOR NYE SAKER Dokumentasjon av bostedsopplegg: For at dokumentasjonen av bostedsopplegg skal være tilfredsstillende, må begge foresatte ha underskrevet på at eleven har delt bosted og fordelingen av dette(annenhver uke eller lignende). For alle andre prosentvise fordelinger enn 50/50 må det dokumenteres hvordan bostedsopplegget er organisert på skoledager. Dette er nødvendig for at Ruter As skal kunne vurdere om avtalen gir rett til gratis skoleskyss. Vurdering av skyssrettighet og skysstilbud: Dersom forutsetningene med hensyn til avtale om delt bosted er til stede, må skolen vurdere om avstanden etter korteste farbare vei fra den andre bostedsadressen (ikke folkeregistrert adresse) gir rett til gratis skyss etter opplæringsloven 7-2. Skolen skal også vurdere om eleven kan reise med kollektivtransport mellom skolen og dette bostedet. Se for øvrig kapittel 4 om rett til skyss ut fra avstand (side 6) om rutiner for avstandssaker. Eleven kan reise med kollektivtransport: Søknad sendes i så fall til Ruter As. Søknad om skolebillett i forbindelse med delt bosted skal altså ikke sendes direkte til Safir Data AS. Av Ruter As vedtaksbrev vil det framgå om eleven skal tilbys skyss med kollektivtransport og/eller spesialskyss. Skolen må deretter bestille transport, enten i form av bestilling av skolebillett fra Safir Data AS eller i form av bestilling av transport via Skoleweb. Bestillingen gjøres med henvisning til Ruter As vedtaksbrev. 10/20

11 Krav til søknaden: Søknader om gratis skoleskyss i forbindelse med delt bosted skal inneholde: Elevens navn og folkeregistrerte adresse Begge foresattes navn og bostedsadresser Dokumentasjon på at det foreligger avtale om delt bosted (jf. krav til dokumentasjon ovenfor) Hvordan bostedsopplegget er organisert på skoledager Legeerklæring dersom det er skyss etter opplæringsloven 7-3 det søkes om (se rutiner for denne type saker i kapittel 5, side 8) RUTINER VED NYTT SKOLEÅR Vedtak om gratis skoleskyss i forbindelse med delt bosted vil normalt gjelde så lenge forutsetningene vedtaket bygger på er de samme. Dvs. så lenge det ikke gjøres endringer i avtalen om delt bosted, skoletilhørighet eller bostedsadresser vil det ikke være nødvendig å søke på nytt for hvert skoleår. For elever som tidligere skoleår har hatt spesialskyss på grunn av manglende kollektivtilbud eller gangavstand til holdeplass/oppsamlingsplass, må skolen vurdere om dette forholdet fortsatt gir eleven rett til spesialskyss eller om endringer i kollektivtilbudet og/eller skoletider gjør at eleven kan benytte kollektivtransport. Dersom det fortsatt er behov for spesialskyss, legges søknad inn i Skoleweb på vanlig måte. Dersom eleven kan benytte kollektivtransport, eller skolen er i tvil om skysstilbudet, sendes saken til Ruter As for behandling og (evt.) nytt vedtak om skysstilbud. Dette gjøres årlig. Dersom det er gjort endringer i avtalen om delt bosted, elevens/foresattes adresser eller skoletilhørighet, må det sendes ny søknad om skyss og det må fattes nytt vedtak i saken. Merk! Reise og ventetiden jf. Akershus fylkeskommunes retningslinjer gjelder ikke fra den adressen eleven ikke er registrert på i folkeregistrert ved delt bosted. Foreldrene har et selvstendig ansvar knyttet il til barnas skolehverdag jf. barnelova 30. Dette innebærer at retten skoleskyss kan være innfridd selv om foreldrene mener at skolereisen blir for krevende eller komplisert for barna. Det vil være opp til foreldrene å gjøre de tilpasninger de mener er nødvendige. 11/20

12 7. MIDLERTIDIG BOSTED REGLER Retten til skyss etter opplæringsloven gjelder i utgangspunktet for reisen mellom folkeregistrert adresse og den skolen eleven er tatt inn på. I enkelte tilfeller kan det være behov for at eleven i en periode må bo utenfor hjemmet. Noen elever bor utenfor hjemmet fordi de blir tatt hånd om av barnevernet. Dersom plasseringen innebærer bosted i fosterhjem, har eleven rett til gratis skoleskyss mellom fosterhjemmet og skolen dersom opplæringsloven 7-2 eller 7-3 er oppfylt. I så fall er det den fylkeskommunen der eleven bodde da plasseringen i fosterhjemmet ble vedtatt som er ansvarlig for skyssen. Enkelte elever som tas hånd om av barnevernet kan i perioder ha behov for midlertidig bosted mens de venter på et mer permanent bosted. Eleven har i så fall krav på å få fortsette ved den skolen de har skoleplass på fram til en permanent løsning foreligger. Så lenge det er snakk om midlertidig bosted er det barnevernet som er ansvarlig for skyss, jf. Udir Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss. Andre tilfeller som gjør at elever må bo utenfor hjemmet kan f.eks. være forhold som gjør at eleven i en periode må bo på krisesenter sammen med en av foresatte. Det kan også være slik at aleneforeldre blir syke og ikke kan ha den daglige omsorgen for eleven slik at eleven i en periode må bo hos andre. I slike tilfeller har eleven rett til opplæring ved den skolen eleven er tatt inn på selv om det midlertidige bostedet ligger i et annet fylke. Eleven har rett til skyss til den vanlige skolen dersom lovens vilkår for å ha rett til skyss er tilfredsstilt (med mindre det midlertidige bostedet ligger slik til at det ikke er mulig å få til en akseptabel skolereise). Det er fylket der folkeregistrert adresse ligger som er ansvarlig for skyssen. For elever som bor på institusjon etter barnevernloven eller helseinstitusjon, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligger som er ansvarlig for elevens opplæring, og dermed også for skyss. Dette framgår av opplæringsloven 13-2 og 13-3a og utdypes i Udir Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner. Fylkeskommunen der eleven har sin folkeregistrert adresse skal betale refusjon. I saker som gjelder midlertidig bosted, skal det tas hensyn til at eleven er i en vanskelig situasjon. Både skolen og Ruter As skal vise fleksibilitet og ta raske avgjørelser. Merk: Bosted utenfor hjemmet som skyldes andre forhold som f.eks. forsikringssaker som vannlekkasje og brann, oppussing/utleie av hjemmet, reise i familien osv. gir ikke rett til gratis skoleskyss. 12/20

13 RUTINER Søknader om gratis skoleskyss ved midlertidig bosted skal alltid sendes til Ruter As, og ikke direkte til Safir Data AS eller Konsentra as. Saken skal prioriteres og gis rask avklaring. Av søknader om gratis skoleskyss til midlertidig adresse skal følgende dokumenteres gjennom søknaden: Elevens navn Midlertidig bostedsadresse Hvor lenge dette skal være elevens adresse (hvis dette er kjent) Elevens folkeregistrerte adresse Skoletilhørighet og klassetrinn Hvorfor eleven ikke kan bo i hjemmet. Dette er nødvendig for at Ruter As skal kunne vurdere om årsaken til bosted utenfor folkeregistrert adresse gir rett til gratis skoleskyss, og evt. hvem som er ansvarlig for skyssen. Årsaken skal fortrinnsvis dokumenteres gjennom kopi av vedtak fra barnevernet eller gjennom uttalelse fra institusjon, PP-tjeneste, eller lignende. Ved innvilgelse vil det av vedtaksbrevet framgå hva slags skyss eleven tilbys, og skolen vil bli bedt om å bestille skolebillett og/eller skyss via Skoleweb. Merk Retningslinjenes reise- og ventetid gjelder ikke fra midlertidig bosted 13/20

14 8. NÆRMERE OM PRIVATE SKOLER REGLER I følge privatskoleloven 3-7 har elever ved private videregående skoler rett til gratis skoleskyss etter reglene i opplæringsloven 7-2 og 7-3, men retten til skyss gjelder bare innenfor eget hjemfylke. Begrensningen til kun innenfor bostedsfylke gjelder både når avstanden mellom hjem og skole er over 6 km og når eleven har medisinsk behov for skyss. I følge privatskoleloven er ansvarsfordelingen for skyss til og fra private skoler den samme som for offentlig skole, dvs. det er den fylkeskommunen eleven bor i (jf. side 5) som fatter vedtak. I Akershus er dette delegert til Ruter As. For elever i private videregående skoler gjelder Akershus fylkeskommunes retningslinjer om akseptabel skolereise (se side 5) innenfor fylkets grenser. Forskrift til opplæringsloven gir mulighet til å dispensere fra bestemmelsene om gratis skoleskyss. Det er Fylkesmannen som kan gi slik dispensasjon som vil være gyldig for ett og ett skoleår. For elever som er bosatt i Akershus og som velger å gå i offentlig eller privat videregående skole i Oslo, Buskerud, Oppland, Hedmark eller Østfold gis vanligvis slik dispensasjon hvert år. Dispensasjon innebærer at elever som kan benytte et rabattert ungdomskort på den del av reisen som foregår i Akershus til og fra videregående skole i de nevnte fylkene, ikke vil ha rett til gratis skoleskyss. Dispensasjonen forutsetter at eleven kan benytte et kollektivtilbud som er godt utbygd og har jevnlige avganger. RUTINER Elever bosatt i Akershus som går på privat videregående skole i samme fylke har rett til skyss etter opplæringsloven 7-2 og 7-3 på lik linje med elever i offentlig videregående skole i fylket. Private videregående skoler i Akershus skal derfor søke om skolebillett fra Safir Data As og/eller spesialskyss via Skoleweb for elever bosatt i fylket på vanlig måte. For elever bosatt i andre fylker, skal private videregående skoler i Akershus sende søknad om skyss til elevenes hjemfylker. For elever bosatt i Akershus, men som går på videregående skole i et annet fylke, skal eventuell søknad om skyss sendes til Ruter As for hvert skoleår. Basert på Fylkesmannens dispensasjon (jf. over) vil det ikke bli innvilget skyss til private (eller offentlige) videregående skoler i Oslo. Det er dermed ikke nødvendig for elever ved private videregående skoler i Oslo å søke om skoleskyss. Til private videregående skoler i de andre nevnte fylkene, vil Ruter As vurdere om rabattert ungdomsbillett og kollektivtilbud/reisetid er av en slik art at dispensasjonen gjelder, eller om det skal innvilges refusjon for skyss innenfor Akershus fylkes grense. Vedtaket vil være gyldig for ett år av gangen siden kollektivtilbudet kan endres fra år til år. Merk Retningslinjenes reise- og ventetid gjelder ikke fra for elever som får skyss etter reglene i privatskoleloven. 14/20

15 9. HJEMREISER FOR ELEVER SOM BOR PÅ INTERNAT REGLER Av Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for videregående skole punkt 2.1.fremgår det at det dekkes tilskudd til hjemreiser for funksjonshemmede elever som bor på internat med inntil 7 hjemreiser for eleven av Akershus fylkeskommune. Inntaket på skolen må være godkjent av Akershus fylkeskommune. RUTINER Søknad om dekning av fylkeskommunens ansvar for 7 hjemreiser per skoleår sendes fra skolen til Ruter As før ordningen trer i kraft. Søknad skal sendes via skolen for attestering av skoleplass og av at forutsetningene for å få dekket tilskudd er til stede (internatelev, funksjonshemming, osv.). Ruter As vil dekke dokumenterte utgifter til de 7 hjemreisene etter billigste reisemåte. Framgangsmåte for krav om refusjon vil framgå av vedtaksbrevet. 10. BRUK AV EGET TRANSPORTMIDDEL (EGENTRANSPORT) REGLER Forskrift til opplæringsloven 10-2 fastsetter at elever som har rett til skyss etter opplæringsloven 7-2, har rett til full skyssgodtgjørelse i de tilfellene fylkeskommunen ikke har et skysstilbud til eleven. Av Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for videregående skole punkt framgår at det kan inngås avtale om bruk av eget transportmiddel. Avtale skal være inngått før ordningen trer i kraft. Refusjon utbetales to ganger i året, etter hvert semester. Kravet til forhåndsavtale innebærer at det ikke utbetales refusjon for kjøring som har funnet sted før søknaden er innvilget av Ruter As. Bruk av eget transportmiddel betraktes av Ruter As som et mulig alternativ til drosjetransport i tilfeller der kollektivtransport ikke kan benyttes på hele/deler av reisen til og/eller fra skolen. Det inngås ikke avtale om bruk av eget transportmiddel som alternativ til kollektivtransport. Tilfeller der Ruter As vil vurdere å inngå avtale er: Når det ikke er et tilgjengelig kollektivtilbud som tilfredsstiller fylkeskommunens retningslinjer med hensyn til reise-/ventetid og Ruter ikke kan stille med spesialtransport. Når gangavstanden mellom hjem og holdeplass for skyssberettigede elever overstiger fylkeskommunens grenser (3 km) og Ruter ikke stille med spesialtransport. Når det foreligger et medisinsk behov for spesielt kjøretøy på grunn av funksjonshemming e.l., reisefølge, variable hentetider etter elevens dagsform, eller evt. andre medisinsk begrunnede behov for å benytte eget transportmiddel. 15/20

16 RUTINER Foresatte eller elever som ut fra ovenstående regler har et dokumentert behov for å bruke eget transportmiddel på hele eller deler av skoleveien, kan sende begrunnet søknad til Ruter As. Søknader skal sendes via skolen for attestering av skoletilhørighet. Ved medisinsk begrunnelse skal legeerklæring vedlegges søknaden. Ruter As vil ved behandlingen av søknaden vurdere om det skal inngås avtale, om avtalen skal gjelde hele eller deler av skoleveien, og både til og fra skolen. Dette vil framgå av vedtaket. Avtaler som er begrunnet i manglende kollektivtilbud inngås normalt for ett år av gangen siden kollektivtilbudet kan endres fra år til år. Refusjonsbeløpet beregnes som: antall km som kjøres per dag * antall dager det er kjørt * km-sats Antall dager det er kjørt skal attesteres av skolen (antall dager eleven har vært til stede, evt. antall fraværsdager per semester). Som km-sats benyttes NAVs sats for kjøring i forbindelse med undersøkelse og behandling. Det gis normalt ikke passasjertillegg. Refusjon utbetales ikke automatisk, slik at det er nødvendig å sende inn refusjonskrav to ganger i året (etter hvert semester). Refusjonskravet skal vise til godkjenningsvedtaket og skal inneholde antall km hver vei og per dag, antall dager det er kjørt (dokumentert av skolen) og kontonummer for overføring av refusjonsbeløpet. Merk Ruter er pålagt å innrapportere utbetalte refusjoner i forbindelse md egentransport til skattemyndighetene. Den som skal motta refusjonene må derfor sende inn kopi av skattekort til Ruter 16/20

17 11. UTPLASSERING REGLER Akershus fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss for videregående skole punkt 3.1 fastslår at elever har rett til skyss mellom hjem og utplassering/praksisplass etter vanlige regler knyttet til reisetid og lengde dersom utplassering eller praksis er en del av et eget tilrettelagt opplegg for den enkelte elev. Utplasseringen eller praksisplassen må inngå som en del av elevens rett til videregående opplæring. Merk: Retten til skyss mellom hjem og utplasseringssted forutsetter at opplæringsloven 7-2 eller 7-3 er oppfylt. RUTINER For elever som er utplassert 2 dager i uken eller mer, kan skolen sende søknad om skolebillett direkte til Safir Data AS. For elever som er utplassert i mindre utstrekning enn 2 dager per uke, skal eleven tilbys reise med annen billettype som f.eks. enkeltbilletter. Skolens utgifter til denne skyssen vil bli refundert av Ruter As etter hvert semester. Refusjonskravet må dokumenteres ved kopi av kvitteringer, elevens navn, arbeidstid og reisestrekning (hjem utplasseringssted). Etter utfasing av kupongkortet 1. februar kan skolene benytte enkeltbilletter, reisekort med reisepenger o.l. For elever som har behov for å benytte eget transportmiddel til/fra utplasseringssted gjelder regler og rutiner for egentransport (jf. kap.10). Refusjon blir kun utbetalt på grunnlag av forhåndsinngått avtale, og avtale inngås kun dersom det ikke er et kollektivtilbud eleven kan benytte. 17/20

18 12. KONTAKTINFORMASJON I Akershus er fylkeskommunens ansvar og vedtaksmyndighet knyttet til skoleskyss delegert til Ruter As. Ruter As benytter Safir Data AS til å utstede skolebilletter, mens Konsentra as står for spesialskyss (drosje/minibuss). Kontaktinformasjon til Ruter As: Postadresse: Ruter As Postboks 1030 Sentrum 0104 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Kontaktinformasjon til Safir Data AS: Postadresse: Safir Data AS Postboks Jaren Telefon: Telefaks: E-post: Kontaktinformasjon til Konsentra as: Postadresse: Konsentra as Jernbanetorget Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 18/20

19 VEDLEGG UTDRAG FRA LOVER De viktigste paragrafer i opplæringsloven er: 7-2. Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen Elevar i vidaregåande skule som bur meir enn seks kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjersle. Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda. Departementet kan gi forskrifter om at skyssbehovet til elevane i særskilde tilfelle kan dekkjast på andre måtar. Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under skoleskyssen. Fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elevar i vidaregåande skule som bur slik til eller som har så lang veg at dei ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen. Om nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim. Endra med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735) Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden. Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga. Endra med lov 25. juni 2010 nr. 49 (ikr. 1 aug 2010, etter res. 25 juni 2010 nr. 982) Reisefølgje og tilsyn Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Retten til nødvendig reisefølgje og til nødvendig tilsyn gjeld også for barn som har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga etter 7-3 andre ledd. Endra med lov 25. juni 2010 nr. 49 (ikr. 1 aug. 2010, etter res. 25 juni 2010 nr. 982) Ansvaret for skoleskyss m.m. Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskoleelevar og vaksne som har rett til skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. Kommunen er ansvarleg for å oppfylle retten til skyss av førskulebarn etter 7-6. Kommunen skal oppfylle retten til reisefølgje og tilsyn for førskulebarn, grunnskoleelevar og vaksne. Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, reisefølgje og tilsyn etter reglane i kapittel 7. Kommunane betaler refusjon etter persontakst for grunnskoleelevar og vaksne som blir skyssa av fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. Dersom kommunen og fylkeskommunen ikkje blir samde om korleis skoleskyssen skal organiserast og finansierast, kan departementet gi pålegg. Departementet kan gi forskrifter om heimreiser, reisefølgje og opphald for dei som må innlosjerast for å få hjelp eller opplæring etter denne lova, dessutan forskrifter om skoleskyss, skyssgodtgjersle og heimfylket sitt ansvar for å refundere utgifter til skyss i samband med vidaregåande opplæring i eit anna fylke. Endra med lover 12 apr 2002 nr. 10 (ikr. 1 jan 2003, etter res. 12 apr 2002 nr. 349), 17. juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660). 19/20

20 I tillegg avklarer følgende paragraf i privatskoleloven retten til skoleskyss: 3-7. Skyss m.m. Elevane har rett til skyss etter reglane i opplæringslova 7-1 første og andre ledd om skyss i grunnskolen, 7-2 første ledd om skyss i den vidaregåande skolen, 7-3 om skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke og 7-4 om reisefølgje og tilsyn. Retten til skyss, reisefølgje og tilsyn for elevar i grunnskolar gjeld berre innanfor kommunegrensa i den kommunen der eleven bur. For elevar i vidaregåande skolar gjeld retten til skyss, reisefølgje og tilsyn berre innanfor fylkeskommunegrensa i den fylkeskommunen der eleven bur. Heimkommunen eller heimfylket til elevane gjer vedtak om skyss, og dekkjer utgifter etter reglane i opplæringslova Departementet er klageinstans ved klage over kommunale og fylkeskommunale vedtak om skyss i grunnskolen. Heimfylket er klageinstans ved klage på vedtak om skyss i vidaregåande skolar. Departementet kan gi forskrift om skoleskyss og skyssgodtgjersle, og om at skyssbehovet til elevane i vidaregåande skolar i særskilde tilfelle kan dekkjast på andre måtar. Føresegna gjeld ikkje opplæringstilbod som er spesielt organisert for vaksne, og for elevar ved norske skolar i utlandet. Endra med lover 26 nov 2004 nr. 74, sjå III i den lova (ikr. 1 des 2004), 29. juni 2007 nr. 92 (ikr. 1 juli 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 757). 20/20

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. ÅRSHJULET... 5 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2011-06-01 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 5 3. ÅRSHJULET... 6 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER Dokument type Veileder Dato 2013-04-08 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER PRIVATSKOLER INNHOLD 1. ÅRSHJULET... 3 2. GENERELT OM RETTEN TIL SKYSS TIL PRIVATSKOLER... 4 3. RETTEN TIL SKYSS I PRIVATE GRUNNSKOLER...

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss - videregående, side 1 RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD Vedtatt 15. og 16. juni 2005, i kraft 1. august 2005. Revidert 17.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014 SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS Gyldig fra 1.8.2014 Vedtatt av fylkesrådet den 24.4.2014 REGLER FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 1. GENERELT... 4 1.1 Tidligere reglement...

Detaljer

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato Arbeidsgruppe for gjennomgang av skoleskyssordningen i Oppland og Hedmark Mars 2007- med justeringer fra skoleåret 11-12 Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10

Detaljer

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015.

Innhold. Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring 26.11.2014 og endring 15.01.2015. Reglement for skyss av elever i de videregående skoler i Aust-Agder For elever i anbudsområde øst og vest (Gjelder kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand) Reglementet

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1 GENERELT...

Detaljer

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 Skoleskyss Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 1 INNHOLD 1. Virkeområde og lovhjemler Side 4 1.1 Virkeområder 1.2 Lovhjemler 2. Rett til

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner, elever, foresatte og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for grunnskolen Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker som omhandler skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012

Handbok for grunnskoleskyss. skoleåret 2011/2012 Handbok for grunnskoleskyss skoleåret 2011/2012 Innleiing Handboka gir informasjon om reglar og rutinar for skoleskyss og er meint som eit oppslagsverk. Handboka er delt inn slik: DEL 1: Rutinar og tidsfristar

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Kostnader til skoleskyss

Kostnader til skoleskyss Kostnader til skoleskyss Porsgrunn kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705022 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger og revisjonskriterier...1 1.2 Avgrensing...1

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyss er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen har eigne

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

God skole er godt barnevern

God skole er godt barnevern Foto: coulorbox.com God skole er godt barnevern Veileder Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst I N N H O L D Innhold 2 Forord 3 Revisjonslogg 3 1. Innledning 4 1.1 Mål 4 1.2 Målgruppe 4 1.3 Veilederens

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss 1) Innleiing Retten til skyss og bakgrunnen for reglane Det er eit grunnleggjande prinsipp i norsk skole at elevane skal få oppfylt

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer