OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10"

Transkript

1 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN mai

2 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt en sammenstilling av saker som har vært behandlet av Styret siden starten Sammenstillingen er basert på årsmeldingene for de respektive årene. Formålet med sammenstillingen er å gi grunnlag for en diskusjon om erfaringer med Osloregionen i relasjon til mål og strategier. Sakene er gruppert i forhold til De fire innsatsområdene som ble formulert ved stiftelsen av Osloregionen Dialog og samspill med eksterne aktører (Osloregionen som felles talerør) Osloregionen i forhold til andre regioner Osloregionens rolle som nettverksorganisasjon Sammenstillingen er utarbeidet av Osloregionens sekretariat i dialog med Administrativ koordineringsgruppe. Tidligere seniorrådgiver Jan Terjer Hanssen (Akershus fylkeskommune) har bistått sekretariatet med utarbeidelsen 2

3 SAMMENDRAG Ved stiftelsen av Osloregionen pr ble det formulert et hovedmål og fire innstasområder som grunnlag for arbeidet. Disse er: Hovedmål: Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Innsatsområder: Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Styrke kompetanse og verdiskaping Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur I de etterfølgende seks årene har det vært tatt opp flere prosjekter og tiltak for oppfølging samtidig som det er lagt vekt på å utvikle Osloregionen som nettverksorganisasjon og talerør for regionen. Osloregionen har i denne perioden vært opptatt av en rekke temaer og oppgaver. Prosjektet Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen ble startet våren 2006 og sluttbehandlet av Styret vinteren Målsettingen var å bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen, og større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer. Det ble fulgt opp vinteren 2009 med prosjektet Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen med målsetting å legge til rette for at godstransporten i regionen kan skje på en måte som stimulerer verdiskaping samtidig som den skjer på en mest mulig bærekraftig og effektiv måte. Prosjektet ventes sluttbehandlet i Styret vinteren På innsatsområdet Kompetanse og verdiskaping har Osloregionen lagt vekt på å følge opp Hovedstadsprosjektet og bidra til en videre utvikling av de fem næringsklyngene maritim, energi og miljø, life science, IKT og kultur. Det ble dessuten tidlig lagt opp til et næringspolitisk samarbeid med vekt på entreprenørskap, utvikling av innovasjonssystemet, utdanningssystemet som drivkraft for økonomisk utvikling, nye energiformer og kultur som næring. Etter hvert har det vist seg at Osloregionen ikke var så godt egnet for samarbeid om konkrete virkemidler og tiltak i næringspolitikken ut over de felles tiltakene som allerede var etablert for Oslo og Akershus. Utvikling av felles overordnede strategier syntes mer aktuelt og prosjektet Felles FoU- og næringsutfordringer i Osloregionen ble etablert i Det har til hensikt å etablere et strategisk grunnlag for å håndtere næringspolitiske utfordringer på tvers av de administrative og politiske grensene i Osloregionen. Det legges opp til at anbefalinger fra prosjektet kan legges fram for Osloregionens styre våren Det ble tidlig tatt opp et ønske om å etablere en arena for dialog mellom kunnskapsinstitusjonene, næringslivet og de politiske organene i regionen. Dette ble fulgt opp ved å ta initiativ til å utvikle en arena-konferanse. Slike konferanser kalt Kunnskap og Møteplass (KOM) er arrangert i 2007 (Osloregionen i verden), 2008 (Fra potensial til resultater Osloregionen som internasjonal kunnskapsregion) og i 2010 (Hvordan møte vekstutfordringene i Osloregionen? Areal og transport og Hva skal vi leve av? Vekst og verdiskaping i Osloregionen). 3

4 Målet for samarbeidsalliansens arbeid innen profilering er å gjøre Osloregionens fortrinn og muligheter som nærings- og kunnskapsregion bedre kjent. Strategidokumentet En kunnskapsprofil for Osloregionen forelå i 2007 og har siden ligget til grunn for arbeidet. Med et par års mellomrom har Osloregionen presentert seg med særskilte avisbilag - Osloregionen skrus sammen (Aftenposten i august 2006), bilag til Dagens Næringsliv i 2008 og Nyskapende næringsliv (Aftenposten høsten 2010). Det er dokumentert at Oslo og Osloregionen er lite kjent i utlandet. Merkevare- og omdømmebygging som en del av internasjonal profilering står derfor høyt på Osloregionens agenda. Osloregionens styre vedtok i desember 2009 at det skulle tas initiativ til et felles regionalt prosjekt i samarbeidsalliansens regi. Foreløpige utredninger indikerer at ressursbehovet for en kraftfull profilering av Osloregionen kan være i størrelsesorden 50 mill kr over en 5-års periode. For oppfølging av innsatsområdet Samarbeid om sosial infrastruktur ble prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg startet høsten 2006 og resulterte i pilotprosjektet Den grenseløse regionen der det ble prøvet ut ordninger hvor innbyggerne gis mulighet til å søke barnehageplass på tvers av kommunegrensene (gjennomført våren 2010). Deltagere var hhv kommunene på øvre Romerike (Hurdal, Eidsvoll, Nes, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad) og fire kommuner i Vestregionen (Asker, Bærum, Hole og Ringerike)., I rollen som nettverksorganisasjon og talerør for regionen har Osloregionen hatt dialog med nasjonale myndigheter i arbeidet med Hovedstadsmeldingen (St.m. 31for ) og forvaltningsreformen (St.m.12 for ). Styret ga egen høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP). I høringsuttalelsen ble det pekt på at NTPs planrammer til jernbaneprosjekter, stamvegnettet og øvrige riksveger måtte økes betydelig for å imøtekomme Osloregionens utfordringer til et effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem med lavest mulig behov for biltransport. Spesielt ble behovet for å prioritere nytt dobbeltspor Oslo-Ski vektlagt. Det er utviklet god kontakt og samarbeid med det svenske hovedstadsområdet gjennom Mälardalsrådet. Partene har i fellesskap fått utarbeidet to rapporter (våren 2010) om Stockholm Oslo en kartlägging av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna og Utvikling av infrastrukturen i tilvekstkorridoren. For oppfølging av disse ble det arrangert en workshop på Voksenåsen i mai 2010 for å sette lys på forbindelsene mellom Osloregionen og Stockholmsregionen og behovet for å utvikle tettere sammarbeid på politisk og administrativt nivå. Tilsvarende workshop ble arrangert på Arlanda i november. Det forberedes videre et felles styremøte mellom samarbeidsalliansen og Mälardalsrådet i Oslo våren

5 SAKER FOR OPPFØLGING AV DE FIRE INNSATSOMRÅDENE I samarbeidsplattformen som fikk enstemmig tilslutning på stiftelsesmøtet i desember 2004, ble det formulert følgende fire innsatsområder: Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon - utvikle en felles, overordnet areal- og transportstrategi for regionen Styrke kompetanse og verdiskaping - etablere utvidet samarbeid om innovasjon og utvikling av internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i regionen Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt - etablere utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som en konkurransedyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur - utvikle felles utnyttelse av investeringer i sosial infrastruktur UTBYGGINGSMØNSTER, SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON Areal- og transportstrategi for Osloregionen Prosjektet ble tatt opp i Som en del av planleggingen av prosjektet Areal- og transportstrategi for Osloregionen var Osloregionen i dialog med samferdselsministeren om samordning mellom prosjektet og arbeidet med Nasjonal transportplan Osloregionens strategiarbeid ble omtalt i Samferdselsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets retningslinjer for etatenes arbeid med Nasjonal Transportplan : Departementene er kjent med at kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen arbeider med en areal- og transportstrategi. Det er viktig at det i etatenes NTP-arbeid legges opp til dialog og samhandling i forhold til dette. Fra Osloregionens side forutsatte man at en samordning mellom de to prosessene ville bli sikret dels gjennom at statlige transportetater deltok i den administrative prosjektgruppen, dels gjennom løpende dialog på politisk nivå. Prosjektet Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen ble startet som et 2-årig prosjekt Prosjektet hadde som målsetting å bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen, og større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer. Den felles strategien ville være et viktig grunnlag for regionens egen planlegging (fylkes- og kommuneplaner) og utgangspunkt for regionens innspill til nasjonale samferdselsprioriteringer, spesielt Nasjonal transportplan Prosjektets organisering og arbeidsformer sikret bred forankring i medlemsorganisasjonene, tett samarbeid med statlige samferdselsmyndigheter og 5

6 samordning med andre relevante prosesser som rullering av Oslo kommuneplan 2006 og arbeidet med Hovedstadsmeldingen. I løpet av 2006 ble eksisterende relevant materiale sammenstilt og det ble utarbeidet tilleggsutredninger om flerkjernestruktur og grøntstruktur. Ved utgangen av året forelå et utkast til sluttrapport med forslag til strategier og anbefalinger om oppfølging og bruk. Prosjektet ble finansiert som et spleiselag mellom samarbeidsalliansen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Prosjektledelsen la frem et første utkast til strategidokument i januar Etter en intern kvalitetssikring i medlemsorganisasjonen, ble strategidokumentet sendt på åpen høring høsten Det kom inn drøyt 50 høringsuttalelser fra medlemsorganisasjoner i samarbeidsalliansen og andre regionale aktører. Høringen viste bred tilslutning til de foreslåtte strategiene. Prosjektet ble avsluttet med sluttbehandling av strategidokumentet i Osloregionens styre i januar 2008 og påfølgende behandling i medlemskommunene. Prosjektets målsetting var mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen, og større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer. Prosjektets utgangspunkt var at den økte internasjonale konkurransen krever stadig større og mer effektive regionale arbeidsmarkeder for å kunne hevde seg, samtidig som økt fokus på miljø og global oppvarming skaper behov for nye og mer miljøvennlige løsninger når det gjelder arealbruk og transport. Det vedtatte strategidokumentet legger til grunn at disse utfordringene bør løses ved at det legges til rette for flerkjernet utvikling av Osloregionen med mest mulig fullverdige byer og tettsteder, bevaring av grøntstrukturen mellom dem og et effektivt og miljøvennlig transportsystem som knytter den flerkjernede regionen sammen. Det anbefales at transportsystemet skal baseres på skinnegående kollektivmidler i kombinasjon med et vegsystem som har god fremkommelighet for kollektivtrafikken. Osloregionens areal- og transportstrategi har vært et viktig utgangspunkt for innspill til staten i arbeidet med Nasjonal transportplan I samarbeidsalliansens innspill i forbindelse med sluttbehandlingen i Stortinget våren 2009 ble det bl.a. pekt på at planrammene til jernbaneprosjekter, stamvegnett og øvrige riksveger må økes betydelig for å imøtekomme Osloregionens utfordringer til et effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem. Osloregionens areal- og transportstrategi er også et viktig felles grunnlag for medlemmenes egen planlegging gjennom fylkes- og kommuneplaner. Sentrale prosesser i 2009 der strategien har vært et premiss, er arbeidet med ny fylkesplan i Østfold og det igangsatte plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus. Også på kommunalt nivå har man sett gode eksempler på planprosesser som forholder seg bevisst til de utfordringene den felles areal- og transportstrategien tar opp. Knyttet til arbeidet med Osloregionens strategier ble det i rådsmøtet i september 2008 vedtatt å følge opp areal- og transportstrategien for Osloregionen, gjennom å dokumentere utbygging og fysisk planlegging i forhold til Osloregionens strategier og etablering av kriterier for dette, samt utvikle en helhetlig strategi for godslogistikk i Osloregionen. Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen I rådsmøtet høsten 2008 ble det vedtatt at areal- og transportstrategien skulle følges opp gjennom å utarbeide en helhetlig strategi for gods og logistikk i Osloregionen. Målsettingen er 6

7 å legge til rette for at godstransporten i regionen kan skje på en måte som stimulerer verdiskapning samtidig som den skjer på en mest mulig bærekraftig og effektiv måte. I 2009 har Samarbeidsalliansen, sammen med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, utarbeidet et faktagrunnlag i form av en rapport fra Transport Økonomisk Institutt (TØI). Den representerer første fase i arbeidet med en felles strategi for gods og logistikk. Faktagrunnlaget beskriver dagens situasjon og trender når det gjelder godstransport på vei, bane og sjø, samt terminaler i Osloregionen. Prosjektet har omfattet videre utarbeidelse av et forslag til en regional godsstrategi samt gjennomføring av en prosess for å ivareta nødvendig forankring. Den nasjonale strategien om at mest mulig gods skal gå på sjø og bane blir en sentral premiss for arbeidet. Prosjektet skal samordnes med det etablerte plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus, samt andre større plan- og utredningsprosjekter i regionen. Gods- og logistikkstrategien skal etter planen sluttbehandles av Osloregionens styre vinteren KOMPETANSE OG VERDISKAPING Hovedstadsprosjektet Hovedstadsprosjektet ble igangsatt i 2004 som et omfattende utviklingsprosjekt innen næringsutvikling/ FOU i Osloregionen, knyttet til oppfølging av en nasjonal plan for en helhetlig innovasjonspolitikk - Innovasjon Hovedstadsprosjektets mål har vært å bidra til økt innovasjon i hovedstadsområdet, og har bestått av to delprosjekter: Ett delprosjekt for næringsklynger og ett for det regionale innovasjonssystemet. Det er godt samsvar mellom dette prosjektet på nasjonalt nivå og Osloregionens egne mål og ambisjoner knyttet til verdiskaping/næringsutvikling. I juni 2005 avga styret i Osloregionen høringsuttalelse til sluttrapport fra prosjektets fase 1, der styret understreket et ønske om å se på Hovedstadsprosjektet som et regionalt anliggende, og signaliserte vilje til å bidra i oppfølgingen. En plan for slik oppfølging ble utarbeidet av arbeidsgruppen for kompetanse og verdiskaping 2. halvår 2005, og behandlet av styret i Osloregionen i november Planen inneholdt forslag til hvordan prosjektforslagene i Hovedstadsprosjektet kunne realiseres, og hvordan det strategiske samarbeidet som er etablert i prosjektet kunne videreføres. Hovedstadsprosjektets klyngesatsning Som en del av prosjektet er det identifisert fem sterke næringsklynger i Osloregionen, og etablert nettverk for å videreutvikle disse. De fem næringsklyngene er maritim energi og miljø life science IKT kultur 7

8 De etablerte næringsklyngene ble fra høsten 2005 videreført av næringslivsledere, med Oslo Teknopol som sekretariat. For å avklare statens rolle fremover, tok styret i Osloregionen samtidig initiativ til et møte mellom Osloregionen, næringslivsledere og berørte departementer. Møtet ble holdt på nyåret I 2006 ble det så etablert en styringsgruppe for Hovedstadsprosjektet, der Osloregionen er representert. Dette sikrer Osloregionen en rolle i den løpende, overordnede oppfølgingen av fase 2 i prosjektet. Hovedstadsprosjektet og satsingen på klyngemobilisering inngår i Regionalt Innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP), og samarbeidspartene i prosjektet er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Osloregionen samt aktører fra næringsliv og FoUmiljøer innen de enkelte næringsklynger. Oslo Teknopol IKS er gjennomføringsorgan for arbeidet. Målet er å videreutvikle og forsterke det etablerte klyngesamarbeidet for å øke regionens konkurranseevne. I oppfølgingen ble det lagt vekt på følgende aktiviteter: Vurdere de fem klyngenes representativitet i hele Osloregionen Vurdere utvidet deltakelse fra bedrifter og FoU-institusjoner fra hele Osloregionen i de fem klyngene Vurdere om antall klynger bør utvides Trådløs kulturregion: forprosjekt ferdigstilles nyåret 2008 Osloregionen har lagt vekt på bredde i videreutviklingen av Hovedstadsprosjektet, bl.a. ved at bedrifter og FoU-institusjoner utenfor Oslo og Akershus burde gis samme mulighet til å melde seg på de aktiviteter og arbeidsgrupper som arrangeres og gjennomføres i regi av de fem klyngenettverkene. I 2008 hadde Oslo Teknopol møter med aktører i Buskerud, Vestfold og Østfold der tema har vært samarbeidsflater opp mot klyngeinitiativene og felles profileringsarbeid. Konkret har møtene resultert i at Høgskolen i Vestfold nå er aktivt med innen Oslo Maritime Nettverk, samt i et samarbeid om felles markeringer av de kreative næringene (Oslo Region Creative Week). Spørsmålet om etablering av nye klynger har vært drøftet. Konkret har etablering av henholdsvis en finansklynge og en nanoteknologiklynge vært vurdert. Konklusjonen har imidlertid blitt at det foreløpig ikke har vært grunnlag for dette. Nærings- og klyngeutviklingssamarbeidet vurderes løpende med de andre delene av Osloregionen, spesielt Buskerud og Østfold fylkeskommune. I regi av Forskningsrådets program Virkemidler for Regional Innovasjon (VRI) ble det arbeidet for å utvikle tettere kontakt og samarbeid, bl.a gjennom fylkene rundt Oslofjorden. Osloregionen har støttet hovedstadsprosjektet finansielt siden etableringen, noe som har gitt bedrifter og FoU-institusjoner utenfor Oslo og Akershus mulighet til å delta i aktiviteter og arbeidsgrupper som arrangeres og gjennomføres i regi av de fem klyngenettverkene. Hovedstadsprosjektet ble formelt avsluttet i 2009, men samarbeidet om klyngeutvikling ble videreført i Samtidig ble det gjennomført en evaluering av arbeidet med klyngeutvikling av Oxford Resarch, og denne ga en kritisk vurdering som partene vil se nøye på. Som en del av samarbeidsalliansen Osloregionens oppfølging av Hovedstadsprosjektet ble Oslo Teknopol 2006 gitt i oppdrag å gjennomføre prosjektet Trådløs Kulturregion. Målet med prosjektet var å gjennomføre en kartlegging av informasjonsstrategier og teknologiske løsninger blant kulturinstitusjoner i Osloregionen. Resultatet av kartleggingen er rapporten 8

9 Uten en tråd?, som forelå i april Rapporten viser bl.a. at kulturinstitusjonene i utstrakt grad satser på bruk av web-teknologi i informasjonen til sine brukere og målgrupper. Samordning av regionens strategiske næringsplaner I 2006 utarbeidet Osloregionens Faggruppe for kompetanse og verdiskaping et forslag til regionalt handlingsprogram for næringsutvikling i Osloregionen. Handlingsprogrammet baserte seg på analysen i rapporten Osloregionens muligheter for næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv (Asplan Analyse 2005) og på plandokumenter fra de ulike deltakerne innenfor Osloregionen. Programmet prioriterte følgende områder for regionalt samarbeid: Entreprenørskap Utvikling av innovasjonssystemet Utdanningssystemet som drivkraft for økonomisk utvikling Nye energiformer Kultur som næring Regionalt handlingsprogram for næringsutvikling i Osloregionen handlingsplan 2007 ble godkjent av styret i januar Utgangspunktet for prosjekter og tiltak knyttet til kompetanse og verdiskapning er en analyse av Osloregionen som et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapsbasert næringsliv. Osloregionens oppgave er å legge til rette for at dette fortrinnet styrker regionens internasjonale konkurranseevne. Det regionale samarbeidet gir mulighet for bedre sammenheng i virkemiddelbruken i regionen som helhet for dermed å sikre større slagkraft i det næringspolitiske utviklingsarbeidet En av målsettingene i Osloregionens handlingsprogram 2006 var etablering av intensjons- /samarbeidsavtaler mellom regionale virkemiddelaktører innen næringsutvikling/fou. Samhandling med Norges forskningsråd ble prioritert, og knyttet til forskningsrådets arbeid med et nytt forskningsprogram: Virkemidler for regional innovasjon (VRI). De enkelte prosjektene: Virkemidler for regional utvikling (VRI) Norges forskningsråd igangsatte i 2007 det nye forskningsprogrammet Virkemidler for regional innovasjon (VRI). Programmet tok sikte på å bidra til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats. Det ble forutsatt aktiv regional involvering i prosjektene i programmet. Regionale partnerskap under ledelse av fylkeskommunene skulle utvikle regionale VRI-programmer og søke Norges forskningsråd om midler til etablering og gjennomføring av prosjekter. Samarbeid og samordning av prosjekter i VRI-programmet innen Osloregionen var ment å bidra til mer aktiv og strategisk bruk av offentlige virkemidler i regionen slik at virkemiddelapparatet kunne videreutvikles i tråd med hovedstadsområdets behov. I det felles utredningsarbeidet ble det lagt vekt på: avklare grunnlaget for samarbeid innenfor regionen om felles VRI-prosess etablere samarbeidsorgan for VRI-prosessen gjennomføre prosessen og fremme søknad til Norges forskningsråd (søknadsfrist 15. mai 2007). 9

10 I løpet av prosessen med å utvikle søknaden viste det seg imidlertid ikke mulig å forene de tre fylkenes prioriteringer og strategier innenfor samme søknad. Østfold fylkeskommune fremmet dermed egen søknad. Oslo og Akershus fremmet felles søknad. Søknaden fra Østfold ble imøtekommet. Akershus og Oslo mottok avslag. Rekruttering til realfag Søkning til teknologi- og realfagsstudier for Osloregionen er en undersøkelse av rekrutteringen til realfag og teknologiske fag på universitets- og høgskolenivå. Hovedformålet med undersøkelsen var å undersøke om rekrutteringen til teknologi- og realfagstudier er blitt styrket i de senere årene. Rapporten fra undersøkelsen, som ble gjennomført av NIFU STEP, ble presentert i januar Den viser samlet en økning i antall søkere og en viss bedring i deres kvalifikasjoner, men samtidig store variasjoner for de ulike deler av Oslo-regionen. Leverandørutvikling Leverandørutvikling skal motivere og bidra til at bedrifter bedre utnytter leveranser til store utbyggingsprosjekter som kilde til innovasjon og kompetanseutvikling. Dermed oppnår en at flere bedrifter og sterkere nettverk kan konkurrere om leveranser til profesjonelle og krevende kunder i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. Oslo og Akershus har satset på leverandørutvikling siden Gardermoutbyggingen, og har drevet et 3-årig prosjekt (LUHO). En utvidelse av prosjektet til å omfatte hele Osloregionen gjør at flere utbyggingsprosjekter blir aktuelle for leverandørutvikling samtidig som prosjektets nedslagsfelt i næringslivet blir større. Kunnskap og Møteplass (KOM) Det ble tidlig tatt opp et ønske om å etablere en arena for dialog mellom kunnskapsinstitusjonene, næringslivet og de politiske organene i regionen. Dette ble fulgt opp ved å ta initiativ til å utvikle en arena-konferanse. Det var en målsetting å gjøre konferansen til en årlig møteplass for det offentlige, næringslivet og FoU miljøene i Osloregionen. Hensikten med konferansen var å synliggjøre Osloregionens styrker og muligheter innen næringsutvikling og FoU - internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Viktige målgrupper er næringsliv, virkemiddelaktører i innovasjonssystemet og utdannings- og forskningsinstitusjoner i Osloregionen, i tillegg til Osloregionens medlemmer. Det er gjennomført tre slike konferanser. KOM 2007 Konferansen Kunnskap og Møteplass ble første gang arrangert mars 2007 i regi av Osloregionen, NHO Oslo og Akershus, Oslo Teknopol, Innovasjon Norge, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd og LO. Tema for konferansen var Osloregionen i verden. Konferansen ble gjennomført på Arena Hotell på Lillestrøm med 350 deltakere fra politikk, næringsliv, forskning og virkemiddelapparat. Konferansen ga gode eksempler på innovasjon og nyskaping i regionen. KOM 2008 Konferansen Kunnskap og Møteplass ble 9. september 2008 arrangert for andre gang. Denne gang som en dagskonferanse i tilknytning til Osloregionens rådsmøte. Samarbeidsparter var NHO Oslo og Akershus, Oslo Teknopol, Innovasjon Norge, Akershus fylkeskommune, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd og LO, i tillegg til Osloregionen. Tema for konferansen var Fra potensial til resultater Osloregionen som internasjonal kunnskapsregion. Konferansen ble gjennomført på Felix konferansesenter på Aker Brygge med drøyt 100 deltakere fra politikk, næringsliv, forskning og virkemiddelapparat. 10

11 KOM 2010 Konferansen Kunnskap og Møteplass ble i 2010 arrangert for tredje gang. Konferansen hadde denne gang to hovedtema: Hvordan møte vekstutfordringene i Osloregionen? Areal og transport og Hva skal vi leve av? Vekst og verdiskaping i Osloregionen. Blant hovedattraksjonene var samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Knut Arild Hareide, adm. direktør Paul Chaffy, Abelia, og forskningsdirektør Bjørn Haugestad, UiO. Oslo Region Creative Week Oslo Region Creative Week ble gjennomført mars 2009, og var en felles markering og synliggjøring av Osloregionens kreative næringer. Arrangementet omfattet spennende konferanser og seminarer i ulike deler av regionen. Samarbeidende parter var Vestregionen, Rådet for Drammensregionen, Østfold fylkeskommune, Oslo Teknopol og Oslo Kulturnettverk. Felles gjennomføringsorgan for profilering og næringsutvikling Felles gjennomføringsorgan for profilering og næringsutvikling har siden etableringen vært et sentralt spørsmål for samarbeidsalliansen, og det ble i 2008 vedtatt å utrede modeller for et eventuelt slikt organ. Oppstart av utredningsarbeidet har imidlertid vært stilt i bero i påvente av at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjennomførte en evaluering av sitt næringspolitiske samarbeid. Evalueringen resulterte i at Oslo og Akershus har vedtatt å nedlegge Oslo Teknopol IKS og opprette et nytt felles næringsselskap med noe endrede oppgaver og styringsstruktur. Oppgavene til et felles gjennomføringsorgan for Osloregionen må sees i lys av det selskapet som Oslo og Akershus skal etablere og hvilke felles strategier det skal legges opp til i Osloregionen. Felles FoU- og næringsutfordringer i Osloregionen Prosjektet Felles FoU- og næringsutfordringer i Osloregionen ble etablert i 2009 og har til hensikt å etablere et strategisk grunnlag for å håndtere næringspolitiske utfordringer på tvers av de administrative og politiske grensene i Osloregionen. Prosjektet skal utrede og analysere felles utfordringer og gjennomføre en strategiprosess med berørte aktører. Det er i 2010 arbeidet med et prosjekt knyttet til oppdatering av et felles fakta og analysegrunnlag, og våren 2010 forelå NIBR-rapporten Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling. Høsten 2010 ble det gjennomført en forankringsprosess med seminarer i Sarpsborg, Røyken, Lillestrøm og Oslo, der felles FoU- og næringspolitiske utfordringer for Osloregionens medlemmer ble drøftet med utgangspunkt i NIBR-rapporten. Det legges opp til at anbefalinger fra prosjektet kan legges fram for Osloregionens styre våren FELLES PROFILERING, NASJONALT OG INTERNASJONALT Profileringsstrategi Målet for samarbeidsalliansens arbeid innen profilering er å gjøre Osloregionens fortrinn og muligheter som nærings- og kunnskapsregion bedre kjent. Strategidokumentet En 11

12 kunnskapsprofil for Osloregionen ble utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO, Oslo Teknopol og Osloregionen i Strategien har siden ligget til grunn for aktørenes felles arbeid med internasjonal profilering gjennom Regionalt Innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). Osloregionen har vært representert i styringsgruppen for prosjektet og i senere oppfølging av strategien. Et resultat av samarbeidet er at Oslo Teknopol, så langt det er praktisk mulig, legger opp til at deres internasjonale profileringsmateriale skal reflektere hele Osloregionens geografi, ikke bare Oslo og Akershus. Et av de første tiltakene som ble gjennomført var et forprosjekt om internasjonal rekruttering av høyt kvalifiserte kunnskapsarbeidere til Osloregionen. Forprosjektet ble ledet av Innovasjon Norge og ble ferdigstilt våren Resultatene fra forprosjektet ble presentert for Osloregionens styre i oktober samme år. Oppfølgingen knyttet til profileringsstrategien er delt i tre kategorier; innhold og profileringsmateriell, PR og markedsføring, samt drift av servicekontor for næringslivet og samordningsarbeid. Oslo Teknopol IKS er gjennomføringsorgan for arbeidet. Knyttet til Osloregionens deltagelse i profileringssamarbeidet har Oslo Teknopol, så langt det er praktisk mulig, lagt opp til at alt internasjonalt profileringsmateriale skal reflektere hele Osloregionens geografi, ikke bare Oslo og Akershus. Informasjon om Osloregionen Profileringsbilag i avis De fem etablerte næringsklyngene ble presentert i bilaget Osloregionen skrus sammen, som ble utgitt av Oslo Teknopol og distribuert gjennom Aftenposten i august Osloregionen var en av samarbeidspartene bak bilaget. Nasjonalt har samarbeidsalliansen profilert seg gjennom utarbeidelse av et bilag til Dagens Næringsliv i mai 2008, der Osloregionen og en rekke sentrale regionale aktører ble presentert i stor bredde. Høsten 2010 ga samarbeidsalliansen, i samarbeid med Markedsmedia AS, for andre gang ut et avisbilag med profilering av Osloregionen. Tema for bilaget, som ble distribuert med Aftenposten, var nyskapende næringsliv, og hensikten var synliggjøring nasjonalt av Osloregionen som innovasjons- og FoU-region. Tilbakemeldingene på avisbilaget som profileringstiltak har vært positive. Avisbilaget ble også distribuert direkte til alle medlemskommunene. Informasjonsmagasin Osloregionens generelle samarbeidsavtale med Oslo Teknopol IKS ble videreført i Som en del av avtalen gikk Osloregionen inn i et samarbeid med Oslo Teknopol om å utgi et engelskspråklig magasin om Osloregionen som en del av serien norway exports. Magasinet ble ferdigstilt i desember og fikk tittelen Oslo Powered by Nature. Det vil bli delt ut på internasjonale messer og arrangementer som Expo 2010 mv. Norway exports inngår som en del av UDs designprogram og magasinet vil dermed også få distribusjon via norske ambassader og Innovasjon Norges utekontorer. Informasjonsmateriell 12

13 Høsten 2010 ble informasjonsfolder om samarbeidsalliansen Osloregionen oppdatert i forbindelse med at alliansen blir utvidet med 10 nye kommuner fra og med Målgruppe for folderen er blant annet politisk miljø i samarbeidsalliansens medlemskommuner samt eksterne kontakter og samarbeidspartnere. Det er også satt i gang et arbeid med å oppdatere Osloregionens nettsider, og dette arbeidet vil bli sluttført i løpet av vinteren Omdømmeprosjekt Det er dokumentert at Oslo og Osloregionen er lite kjent i utlandet. Merkevare- og omdømmebygging som en del av internasjonal profilering står derfor høyt på Osloregionens agenda. Osloregionens styre vedtok i desember 2009 at det skulle tas initiativ til et felles regionalt prosjekt i samarbeidsalliansens regi. Vinteren 2010 ble dette fulgt opp gjennom igangsettingen av et forprosjekt om omdømmebygging. I arbeidet med forprosjektet har Apeland Informasjon AS vært faglig ansvarlig. Formålet med forprosjektet er å avklare rammer, innhold og metodikk for et hovedprosjekt for omdømmebygging, og gi samarbeidsalliansen et faglig grunnlag for beslutninger om videre felles arbeidet med profilering. I forprosjektet ble det pekt på at man i et evt. hovedprosjekt bør gjennomføre en omdømmeundersøkelse forut for igangsetting av arbeid med en felles budskapsplattform for Osloregionen. Man har også vurdert forutsetningene for gjennomføring av konkrete felles profileringsaktiviteter. Samlet ressursbehov for en kraftfull profilering av Osloregionen er antydet til å kunne være i størrelsesorden 50 mill. kroner over en 5- årsperiode. UTVIKLE SAMARBEID OM SOSIAL INFRASTRUKTUR Dette innsatsområdet ble etter hvert fokusert mot tiltak/prosjekter som kunne legge til rette for samarbeid mellom kommuner og fylkekommuner om drift og tjenesteyting. Prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg startet høsten 2006, og med formål å utrede et tilbud der innbyggerne etter egne preferanser kunne velge hvor i regionen de ønsket å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Prosjektet hentet inspirasjon og erfaringer fra andre skandinaviske storbyregioner og det ble utredet potensielle tjenesteområder for ordningen: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring, helsetjenester og tilbud til eldre og funksjonshemmede. Styret i Osloregionen inviterte høsten 2007 alle kommuner og fylkeskommuner i regionen til å være med i et pilotprosjekt for å prøve ut ordningen. Arbeidet i 2008 ble i hovedsak fokusert på å verve deltakere til pilotprosjektet. Interessen var størst blant kommunene på Øvre Romerike og i Vestregionen, og det ble lagt opp til at pilotprosjektet skulle settes i gang med deltagere herfra. Høsten 2008 ble det etablert en egen administrativ prosjektstyringsgruppe for prosjektet. I forbindelse med oppstart av pilotprosjektet ble prosjektet omdøpt til Den grenseløse regionen. 13

14 To piloter, der det ble prøvet ut ordninger hvor innbyggerne gis mulighet til å søke barnehageplass på tvers av kommunegrensene, ble gjennomført våren Deltagere var hhv kommunene på øvre Romerike (Hurdal, Eidsvoll, Nes, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad) og fire kommuner i Vestregionen (Asker, Bærum, Hole og Ringerike). I desember ble erfaringskonferansen Er vi klare for å tilby grenseløse tjenester i Osloregionen? arrangert som avslutning på prosjektarbeidet. Viktige erfaringer fra pilotene var at tjenestetilbud på tvers av kommunegrensene er praktisk gjennomførbart, at antall brukere som berøres av ordningen ikke er mange, men for dem det gjelder kan en slik mulighet ha stor betydning. 14

15 Dialog og samspill med eksterne aktører (OSLOREGIONEN SOM FELLES TALERØR) Styret i Osloregionen har i flere sammenhenger fungert som talerør for kommuner/fylkeskommuner i saker der en har ment å kunne bidra til gode løsninger for regionen gjennom en samordnet opptreden. Hovedstadsmeldingen I 2005 ble styret i Osloregionen etablert som politisk kontaktorgan i Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med Hovedstadsmeldingen. Det har vært jevnlige kontaktmøter med departementet på politisk og administrativt nivå. Under veis i arbeidet med meldingen uttalte Styret seg om delutredningen om styringsutfordringer i hovedstadsområdet. Uttalelsen, som ble vedtatt i styremøte , har følgende hovedpoenger: Det er behov for en ny regional struktur. Dagens organisering og ansvarsfordeling gir ikke god nok samordning av regionale oppgaver. Viktig med et bredt perspektiv på styringsutfordringene: verdiskaping, næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft må ha fokus, ikke bare lovpålagte oppgaver. Tilføring av statlige oppgaver er en viktig forutsetning for mer effektiv regional oppgaveløsning. Behov for skreddersøm i hovedstadsområdet, jfr. bl.a. Oslos særstilling som hovedstad. Det bør åpnes for at styringsutfordringene på regionalt nivå kan løses på ulike måter, med differensiert oppgavefordeling i ulike deler av landet. Trinnvis utviklingsprosess som omfatter hele den funksjonelle arbeids-, boligog serviceregionen som samarbeidsalliansen Osloregionen omfatter. Osloregionen ønsker å være aktivt med i utviklingen av konkrete forbedringstiltak innenfor dagens rammebetingelser, og bør også tildeles konkrete roller i en trinnvis utvikling av det regionale samarbeidet fram til en regionreform. Styret i Osloregionen fungerte som politisk kontaktorgan i Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med Hovedstadsmeldingen. I 2006 var det to møter mellom Osloregionens styre og politisk ledelse i KRD. I tillegg deltok statsråd Åslaug Haga i konferansedelen av Osloregionens rådsmøte i mai 2006, der hun orienterte om regjeringens arbeid med meldingen. Hovedstadsmeldingen ble fremmet for Stortinget i vårsesjonen 2007 (St.m. 31 for ) I Osloregionens rådsmøte i juni 2007 presenterte statssekretær Inge Bartnes hovedpunktene i den nylig fremlagte meldingen under møtets konferansedel. I oktober 2007 deltok representanter fra Osloregionens styre i kommunal- og forvaltningskomiteens høring om meldingen. Nasjonal Transportplan (NTP) NTP

16 Som en del av planleggingen av prosjektet Areal- og transportstrategi for Osloregionen hadde styret i Osloregionen møte med samferdselsministeren i januar 2006 om samordning av prosjektet og arbeidet med Nasjonal transportplan Osloregionens strategiarbeid ble gitt omtale i Samferdselsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets retningslinjer for etatenes arbeid med Nasjonal Transportplan : Departementene er kjent med at kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen arbeider med en areal- og transportstrategi. Det er viktig at det i etatenes NTP-arbeid legges opp til dialog og samhandling i forhold til dette. Som en del av prosjektet Areal- og transportstrategi for Osloregionen hadde Osloregionen løpende kontakt med regionale samferdselsmyndigheter i deres arbeid med en byanalyse for Oslo og Akershus til Nasjonal Transportplan Styret ga egen høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP). I høringsuttalelsen ble det pekt på at NTPs planrammer til jernbaneprosjekter, stamvegnettet og øvrige riksveger måtte økes betydelig for å imøtekomme Osloregionens utfordringer til et effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem med lavest mulig behov for biltransport. Spesielt ble behovet for å prioritere nytt dobbeltspor Oslo-Ski vektlagt. Også den endelige versjonen av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen ble oversendt Samferdselsdepartementet som et helhetlig innspill fra regionen til NTP Forvaltningsreformen Styret i Osloregionen vedtok i møte uttalelse til St. meld. nr 12 for , Regionale fortrinn regional fremtid, som ble oversendt Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Bakgrunn Gjennom behandling av St.meld. nr 12 ( ) er Stortinget nå i sluttspurten av første runde i behandlingen av forvaltningsreformen. På basis av høringsskriv fra KRD arbeider fylkeskommunene med prosesser for å avgi uttalelser angående geografisk inndeling av regionene. Osloregionen er i kapittel 6 i stortingsmeldingen utfordret spesielt til å se på fire alternative modeller for løsning av styringsutfordringene i regionen, eller eventuelt foreslå nye modeller. Dette er vanskelige spørsmål hvor de ulike aktørene i utgangspunktet har helt ulike primærstandpunkter. Osloregionen er bl.a. kjent med Oslos primærsyn når det gjelder organisering av forvaltningen som innebærer at det ikke etableres noe nytt forvaltningsnivå mellom Oslo kommune og staten. Osloregionen har forståelse for de spesielle utfordringene som knytter seg til Oslos organisering med 15 bydeler med direkte valg. Flertallet av medlemmene i Osloregionen ønsker etablering av en region som strekker seg ut over dagens fylkesgrenser med direkte valg av regiontingsmedlemmer. Styret i Osloregionen har imidlertid samlet seg om en felles uttalelse. I følge signaler fra regjering og Storting forutsetter styret at en slik felles uttalelse vil bli tillagt vekt i den videre behandlingen. 16

17 Utgangspunkt Osloregionen er opptatt av betydningen av bedre samordning av oppgaveløsningen i Osloregionen og på Østlandsområdet med sikte på god og effektiv oppgaveløsning med demokratisk forankring. Osloregionen er opptatt av at avstanden mellom det nivået der beslutningene tas og befolkningen som berøres av disse bør være så kort som mulig. Osloregionen ønsker en omfattende desentralisering av oppgaver som i dag løses på statlig nivå. Osloregionen ønsker ikke sentralisering i forhold til det forvaltningsnivået oppgaver løses på i dag. Dette innebærer bl.a. at oppgaver som i dag løses på kommunenivå ikke skal sentraliseres. Dette er i tråd med det uttalte målet med reformen om økt desentralisering innenfor forvaltningen. Osloregionen legger til grunn en hovedmodell for forvaltningen i Norge og på Østlandet med tre forvaltningsnivåer. Osloregionen legger til grunn at det i denne reformen ikke er aktuelt å foreta endringer i kommunestrukturen på Østlandet med unntak av der dette skjer etter kommunenes eget ønske. Osloregionen er oppmerksom på de særskilte utfordringene i hovedstadsregionen, og Oslos spesielle rolle som Norges hovedstad. Osloregionen støtter arbeidet med en mer omfattende desentralisering av oppgaver fra statlig til kommunalt/regionalt nivå. Desentraliseringen av oppgaver bør være mer omfattende enn det som fremgår av stortingsmelding nr. 12. Geografisk inndeling Osloregionen vektlegger evnen til å møte styringsutfordringene og løse oppgavene på en rasjonell og effektiv måte, som vesentlige i valg av modell og regional inndeling. I tråd med stortingsmelding nr. 12 ser Osloregionen at geografisk inndeling av Osloregionen vil avhenge av hvor mange oppgaver som desentraliseres fra statlig til regionalt nivå. Med de oppgaver som så langt er skissert i Stortingsmelding nr. 12 mener Osloregionen det ikke er grunnlag for å foreta endringer i den geografiske inndelingen. Osloregionen ser for seg at hovedstadsregionen bør ha ansvar for alle oppgaver som i dagens modell ivaretas på statlig nivå innen helse, forskning og utdanning, næringspolitikk, landsbruks- og fiskeripolitikk, miljøforvaltning, kultur, vei og jernbane og flyplasser. Osloregionen viser i denne sammenheng til bl.a. Distriktskommisjonens anbefalinger. Osloregionen mener at gjenværende statlig virksomhet på regionalt nivå bør tilpasses denne regionens geografiske inndeling. 17

18 Dersom vilkårene for etablering av en landsdelsregion er til stede, mener Osloregionen at ansvar for videregående skoler og tannhelse bør desentraliseres til kommunene og at Oslo kommune for øvrig beholder dagens oppgaver. Det foretas en gjennomgang av de øvrige oppgavene som i dag ivaretas av fylkeskommunene med sikte på mest mulig desentralisering til kommunalt nivå. Resterende oppgaver ivaretas av landsdelsregionen. Osloregionen med dagens 56 kommuner bør være det geografiske området for en ny landsdelsregion, med mulighet for å inkludere noen få ytterligere kommuner i dagens Buskerud og Vestfold dersom de selv ønsker det. De deltakende fylkeskommunene og kommunene har gjennom aktiv innmelding i den strategiske alliansen allerede markert sin regionale tilhørighet. En landsdelsregion med et slikt geografisk omfang samsvarer i stor grad med den funksjonelle Osloregionen med felles bolig-, serviceog arbeidsmarked. 18

19 OSLOREGIONEN I FORHOLD TIL ANDRE REGIONER Kontakt med Mälardalsregionen oktober 2006 var styret i Osloregionen på studietur til Stockholmsregionen, med Mälardalsrådet som vertskap. Mälerdalsrådet er en ideell interesseorganisasjon for kommuner og landsting i Stockholm Mälarregionen med nesten 3 mill. innbyggere. Visjonen er en attraktiv fremtidsregion i et integrert Europa. Det regionale samarbeidet i Mälarregionen startet på 80-tallet, og har utviklet seg gradvis, både geografisk og organisatorisk. Erfaringene fra Mälerregionen er derfor svært relevant for utvikling av samarbeidsalliansen Osloregionen. Under studieturen møtte Osloregionens styre en rekke sentrale politikere fra Stockholms stad og Mälerdalsrådet som presenterte erfaringer fra Mälardalsrådets mangeårige arbeid. I tillegg fikk styret bl.a. høre om hvordan Stockholmsregionen har organisert sitt arbeid med verdiskaping og internasjonal profilering. Osloregionens styre vedtok på sitt møte i februar 2009 å igangsette et arbeid med sikte på å videreutvikle samarbeidet med Stockholm-Mälarregionen og styrke aksen Oslo-Stockholm. Partene er sammen blitt enige om å sette i gang et utredningsarbeid med tanke på å få en bedre forståelse av hvordan relasjonene mellom de to hovedstadsregionene er i dag innen sentrale felt som næringsliv og verdiskapning, FoU, kommunikasjon og samferdselsinfrastruktur. Våren 2010 forelå to rapporter; Stockholm Oslo en kartlägging av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna og Utvikling av infrastrukturen i tilvekskorridoren. Med utgangspunkt i disse ble det arrangert en workshop på Voksenåsen i mai 2010 der tjenestemenn, fagfolk og utredere fra næringsliv og forvaltning ble invitert til å sette lys på forbindelsene mellom Osloregionen og Stockholmsregionen og behovet for å utvikle tettere sammarbeid på politisk og administrativt nivå. Tilsvarende workshop, med tittelen Stockholm+Oslo = Sant! ble arrangert på Arlanda i november. Det forberedes et felles styremøte mellom samarbeidsalliansen og Mälardalsrådet i Oslo våren Dokumentasjon av Osloregionen Tilgang på relevante regionale data er et viktig grunnlag for dokumentasjon og identitetsbygging knyttet til utvikling av Osloregionen. Det er så langt ikke lagt opp til utvikling av et eget datagrunnlag for Osloregionen. En har ment at den sammenstillingen av statistikk som er tilgjengellig gjennom fylkeskommunene, Oslo kommune og SSB har vært dekkende. Det kan imidlertid være behov for en mer systematisk sammenstilling av data for å kunne gi et relevant bilde av Osloregionen i forhold til andre regioner (benchmarking). Siden 2006 har flere aktører og prosesser bidratt til utvidet tilfang av data på Osloregion-nivå. Blant de viktigste er: Regional Index 2006: fakta om utviklingen på en rekke samfunnsområder i Osloregionen av betydning og næringsutvikling og konkurransekraft. Utarbeidet av Oslo Teknopol og medfinansiert av Innovasjon Norge og samarbeidsalliansen Osloregionen. Osloregionens prosjekt Areal- og transportstrategi for Osloregionen : dokumentasjon knyttet til arealutvikling, flerkjernestruktur, grøntstruktur og transportsystemer. Oslo kommuneplan 2008, plangrunnlag: data på regionalt nivå knyttet til bl.a. befolknings- og næringsutvikling 19

20 OSLOREGIONENS ROLLE SOM NETTVERKSORGANISASJON Langsiktige strategier Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert Hovedfokuset var i de påfølgende år rettet mot å utforme regionale strategier på de fire prioriterte innsatsområdene profilering, kompetanse og verdiskaping, areal- og transportutvikling og sosial infrastruktur. Etter tre år var det høstet konkrete erfaringer med samarbeidsalliansens virksomhet, noe som ga grunnlag for refleksjon om mål, arbeidsformer og resultater. Etter hvert ble det klart at regjeringens forvaltningsreform ikke ville medføre vesentlige endringer i fylkeskommunenes ansvar og oppgaver. Dette aktualiserte behovet for å videreutvikle samarbeidet i Osloregionen for å styrke regionen nasjonalt og internasjonalt. På denne bakgrunn vedtok styret i Osloregionen å igangsette arbeidet med henblikk på å få vurdert hvordan de etablerte strategier kunne følges opp og om det var behov for å justere innsatsområdene og strategiene. Samarbeidsalliansens administrative koordineringsgruppe la våren 2008 fram et forslag til langsiktige strategier med utgangspunkt i at det er potensial for økt samhandling og felles innsats innen det som kan defineres som den funksjonelle Osloregionen. Ingen annen organisasjon dekker dette geografiske området, noe som gir samarbeidsalliansen en viktig plattform for å utvikle et mer strukturert og målrettet regionalt samarbeid. Utviklingen av Osloregionens rolle som strategisk allianse ble derfor fremhevet som et viktig overordnet tema. Styret behandlet i juni 2008 et forslag til langsiktige strategier for Osloregionen. Disse ble vedtatt av Rådet i september 2008 og omfattet utredninger og prosjekter for å vurdere samhandling og rolledeling i forhold til eksisterende samarbeidsstrukturer og arenaer, behov for en felles næringspolitisk strategi, et felles gjennomføringsorgan for profilering og næringsutvikling, oppfølging av den vedtatte areal- og transportstrategi for Osloregionen og at pilotprosjektet Den grenseløse regionen videreføres. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet Et stadig økende antall regionale samarbeidsarenaer, blant annet som følge av debatten om forvaltningsreformen, samt interesse fra nye kommuner for medlemskap i samarbeidsalliansen, har synliggjort behovet for å drøfte hvordan alliansens rolle som strategisk arena for kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen kan tydeliggjøres og videreutvikles. Høsten 2008 ble det besluttet å Kartlegge og fremme forslag til å forenkle samarbeidsstrukturen i Osloregionen og vurdere samarbeidsalliansens rolle i denne sammenheng. Administrativ koordineringsgruppe la vinteren 2010 fram et notat, Osloregionenes rolle i det regionale samarbeidet? som Styret drøftet i et strategiseminar i mars Konklusjonene derfra var: Samarbeidsalliansens tematisk innsatsområder bør i hovedsak videreføres. Arbeidet innen innsatsområdene bør spisses. Knyttet til å styrke Osloregionens konkurransekraft ble viktigheten av å arbeide med areal og transport, 20

21 næringsutvikling/verdiskapning og profilering understreket. Vekstutfordringen Osloregionen står overfor bør være et sentralt utgangspunkt for spissingen. Samarbeidsalliansens politiske initiativ og påvirkning overfor staten bør trappes opp. Samarbeidsalliansen bør fungere som en tydelig og synlig regional kraft, og må bli flinkere til å utnytte sin tyngde overfor staten når medlemmene er enige om strategiske retningsvalg. 21

Handlingsprogram 2009

Handlingsprogram 2009 Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr. /09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Handlingsprogram 2009 Forslag 10.03.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Handlingsprogram 2008

Handlingsprogram 2008 Handlingsprogram 2008 Godkjent i styremøte 18.01.08 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.08 består alliansen av 57 kommuner og to

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009

Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 01.09.09 Sak nr. 35/09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009 Forslag

Detaljer

Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010 Handlingsprogram 2010 Forslag 30.11.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.09 består alliansen av 57 kommuner og to fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsprogram 2012

Handlingsprogram 2012 Handlingsprogram 2012 Forslag til styrebehandling 6. desember 2011 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Buskerud fylkeskommune går 1.1.2012

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Handlingsprogram 2013 Styrebehandlet 27.11.2012 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Kongsberg, Notodden, Hjartdal, Rollag og Stokke kommuner

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER (side) 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.2 Administrative organer 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8 ÅrsrapporT 2010 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2010 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Sosial infrastruktur 8 Osloregionens rolle i det regionale

Detaljer

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8 ÅrsrapporT 2010 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2010 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Sosial infrastruktur 8 Osloregionens rolle i det

Detaljer

Årsrapport 2007 Utkast til styret

Årsrapport 2007 Utkast til styret Årsrapport 2007 Utkast til styret 06.05.08 Årsrapport-07/versjon styr/06.05.08 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER (side) 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.2 Administrative

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 UTKAST pr 16.11 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 01.01.18 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner i

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8 ÅrsrapporT 2009 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Sosial infrastruktur 8 Osloregionens rolle i det

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr. 05/07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr. 05/07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr. 05/07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Forord Politiske organer Administrative organer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I

Forord Politiske organer Administrative organer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Årsrapport 2008 INNHOLD Forord 3 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Politiske organer 5 2.2 Administrative organer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Utkast pr

Handlingsprogram 2017 Utkast pr Handlingsprogram 2017 Utkast pr. 23.10.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG

Osloregionen SAKSFREMLEGG Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr 14/09 Saksansvarlig: Kari Garmann MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2010 Innledning Osloregionens visjon om å styrke regionens posisjon i Europa er

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte 6.12.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 1 INNHOLD: 1. OSLOREGIONENS MÅLSETTING 3 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 4 3. STRATEGIER OG TILTAK 2006 5 3.0 Handlingsprogrammets profil og

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging.

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging. N O T A T 29.08.2017, ENK Til: Fra: Koordineringsgruppen s sekretariat Om: Status Handlingsprogram 2017 og videre oppfølging høsten 2017 Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram

Detaljer

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang Styremøtet 12. april 2016 Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang 1. Innledning I forbindelse med behandling av Osloregionens handlingsprogram for 2015, sluttet styret i Osloregionen den 25.11 2014 seg

Detaljer

1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANER Politiske organer Administrative organer 8

1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANER Politiske organer Administrative organer 8 Årsrapport 2007 INNHOLD FORORD Forord 3 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANER 6 2.1 Politiske organer 6 2.2 Administrative organer 8 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2007 9 3.1

Detaljer

1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANER Politiske organer Administrative organer 8

1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANER Politiske organer Administrative organer 8 Årsrapport 2007 INNHOLD Forord 3 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANER 6 2.1 Politiske organer 6 2.2 Administrative organer 8 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2007 9 3.1 Profilering

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Notat Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/04983-002 DRAMMEN 22.09.2004 KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Bakgrunn Dette notatet er en oppfølging av Bystyrets

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/11 (oppr. 54/10) Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/11 (oppr. 54/10) Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 8.2.11 Sak nr. 6/11 (oppr. 54/10) Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: FORSLAG BUDSJETT 2011 INNLEDNING Osloregionens

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING OSLOREGIONEN ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING Strategier i profileringsarbeidet 02.11.05 1 Osloregionen Strategier i profileringsarbeidet Hovedmål og strategier I samarbeidsplattformen for Osloregionen,

Detaljer

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt Den grenseløse regionen Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-09 1 Den grenseløse regionen - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Detaljer

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 08.012.09 Sak nr. 47/09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 2010 INNLEDNING Osloregionens budsjett

Detaljer

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen 1 Saksfremstilling Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen Sak 44/07: Styremøte i Osloregionen 26.06.06 Saksansvarlig: Kari Garmann, Osloregionens sekretariat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre

Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 18/07 Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre 20.03.07 12.03.07 GS 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse 30.11.09 Bakgrunn og hensikt Godstransportarbeidet har i de siste årene økt vesentlig raskere enn den økonomiske veksttakten i samfunnet.

Detaljer

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april 2016 Hva skal være ambisjonsnivået? Foreløpig vurdering: Ikke foreta store endringer i ressurser og organisering nå. Større effektivitet og kraft

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/06254-001 Dato: 29.11.05 DRAMMENS FREMTIDIGE REGIONALE TILKNYTNING Innstilling til formannskapet: Dersom det etableres et nytt regionalt

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/1177-2 Dato: HØRING AV FRAMTIDIG REGIONAL INNDELING Innstilling til formannskapet / bystyret: Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Høringsutkast, 4. oktober 2011 1 FORORD Forut for etableringen av Osloregionen 1.1.2005 hadde stiftelsesmøtet 17.12.2004 sluttet

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre 08.12.15 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.16 omfatter alliansen

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunene Deres ref Vår ref Dato 06/2918-3 SOP 11.01.2006 St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 47/11. Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Styret i Osloregionen, Sak nr. 47/11. Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 6.12.2011 Sak nr. 47/11 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: FORSLAG BUDSJETT 2012 INNLEDNING Osloregionens

Detaljer

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Saknr. 17/321-2 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/05663-001 Dato: 19.10.05 KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN 2007-2018 PROSESS OG RAMMER FOR RULLERING INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Fleksibelt partnerskap i Akershus

Fleksibelt partnerskap i Akershus Avd, for Regional utvikling Fleksibelt partnerskap i Akershus Thomas Tvedt Fylkesplanlegger avd for Regional utvikling Fylkesplanen et politisk dokument - ikke juridisk bindende et viktig instrument -

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status 8.-9. november Ålesund VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon

Detaljer

Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Utkast, mai 2011 1 FORORD Dette utkastet til Fornyelse av Osloregionens strategier er basert på bl.a. Styrets strategiseminar 11. mars 2010 der notatet

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET Asker kommune Kommunal-og Regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: PMORK 080 &13 05.05.2008 S0811090 L12719108 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/1090.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf ,

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf , Ordfører Ole Haabeth, Nedre Glomma regionråd Fylkesordfører Hildur Horn Øyen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Roger Ryberg,

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 24.3.9 Sak nr. 13/9 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: JUSTERT BUDSJETT 29 INNLEDNING Styret i Osloregionen

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Areal- og transportstrategier for Vestregionen

Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018: Balansert utvikling i Vestregionen Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018 Møte MvD 5. mai 2009 Hans Hagene Daglig leder Vestregionen Vestregionen Kort om Vestregionen Vestregionen:

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer