ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING"

Transkript

1 OSLOREGIONEN ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING Strategier i profileringsarbeidet

2 Osloregionen Strategier i profileringsarbeidet Hovedmål og strategier I samarbeidsplattformen for Osloregionen, vedtatt ved stiftelsen i desember 2004, er hovedformålet for Osloregionens profilering uttrykt slik: Etablere utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som en konkurransedyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål. Hovedmålet er beskrevet som å: Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Senere er betydningen av å markedsføre Osloregionen som en konkurransedyktig region bekreftet ved Asplan Analyses SWOT-analyse sommeren 2005, som ble gjennomført på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet som bidrag i arbeidet med Hovedstadsmeldingen. I samarbeidsplattformen er følgende hovedstrategier lagt til grunn for samarbeidet i Osloregionen: 1. Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon 2. Styrke kompetanse og verdiskaping 3. Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt 4. Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur I et langsiktig perspektiv er regions konkurransedyktighet betinget av et samspill mellom de strategier og tiltak som velges og iverksettes på alle fire områder. I dette dokument er det hovedstrategi nr 3 som utvikles videre. Osloregionens konkurransemessige utfordringer er i samarbeidserklæringen avgrenset geografisk til Europa, primært Nord-Europa. Profilerings- og markedsføringsarbeidet må imidlertid skje uten slike geografiske begrensninger, og ha et internasjonalt siktemål. 2

3 Hensikten med å profilere Osloregionen er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region. En rekke faktorer er relevante i den sammenheng. Profileringsgruppen mener at arbeidet bør rettes mot næringslivet og kunnskapsinstitusjoner i utlandet. Nasjonale aktører er imidlertid også viktige. Profileringsarbeidet her hjemme må ha et bredere nedslagsfelt, og i tillegg til næringsliv og kunnskapsinstitusjoner må arbeidet rettes mot nasjonale myndigheter. Merkevarebygging er et profileringsverktøy. Osloregionen bør merkevarebygges ut fra sine særskilte kvaliteter. Høy livskvalitet for innbyggerne, samt høy kompetanse og gode muligheter for næringslivet er slike kvaliteter. Profileringsarbeid er sammensatt. Strategiene og tiltakene som foreslås under har en stor spennvidde. Skal profileringsarbeidet lykke må alle medlemmene stille opp. Mye må gjøres i fellesskap gjennom Osloregionens ulike organer fra rådsmøtet til arbeidsgruppene. Medlemmene må også på individuell basis bidra til at Osloregionen blir bedre kjent og anerkjent, nasjonalt og internasjonalt. Osloregionen skal ha en pådriverrolle i profileringsarbeidet, og søke å koordinere profileringsaktivitetene, både de aktiviteter som Osloregionen selv setter i bestilling og de som planlegges gjennomført av de enkelte medlemmer av Osloregionen innenfor rammen av den felles profileringsstrategi. Det vil øke effekten i profileringsarbeidet om det skjer i henhold til en omforent kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Delmål 1 Bidra til at Osloregionen blir bedre kjent i utlandet I SWOT-analysen fra Asplan Analyse er en av konklusjonene at Osloregionen er dårlig kjent i Europa generelt, og av aktører som er interessante for regionens fremtidige utvikling spesielt. Det anbefales at internasjonal profilering av Osloregionen prioriteres høyt. Det bør fokuseres på regionens sterke sider, herunder livskvaliteten i regionen. Strategier Osloregionens styre fikk forsommeren 2005 rapporter fra fire arbeidsgrupper med mandat på hvert av områdene for de hovedstrategier som samarbeidsplattformen trekker opp. Arbeidsgruppen for felles profilering foreslo en todelt strategi for profileringen av Osloregionen, i tråd med anbefalingen fra Asplan Analyse; (1) for å få frem bredden og mangfoldet i hva regionen har å by på som gir høy livskvalitet for dem som skal bo og arbeide her, og (2) for å spisse budskap mot utvalgte målgrupper som man anser særlig viktige for regionens fremtidige utvikling. 3

4 Tiltak (1) Profileringsarbeidet skal trappes opp, kvalitativt og kvantitativt, og Osloregionen skal initiere og samordne det betydelige løft som må skje for felles profilering av regionen. (2) Profileringen skal benytte Oslo og Osloregionen som bærende navn og betegnelse for å øke gjenkjennings- og gjennomslagskraft i budskapene. (3) Profileringen skal avspeile bredden og mangfoldet i hva regionen har å by på, med vekt på en næringsvennlig offentlig sektor, bredde og kvalitet i arbeidskraft og arbeidsplasser, rike og varierte kulturtilbud, gode utdanningstilbud, høy standard på sosial velferd, omfattende fritidsmuligheter, godt miljø og høy sikkerhet. (4) Profileringen skal spisses mot utvalgte målgrupper som vurderes å ha stor betydning for regionens fremtidige utvikling. (5) Det gjennomføres en planleggingsprosess i 2006 for merkevarebygging for Osloregionen som helhet, med sikte på realisering fra (6) Det søkes samarbeid med større bedrifter og institusjoner som har internasjonale nettverk som kan utnyttes i profileringssammenheng, med siktemål å oppnå gjensidige fordeler og økt gjennomslag for profileringsbudskapet. (7) Medlemmene av Osloregionen oppfordres til å melde seg inn i Foreningen Osloregionens Europakontor for bl.a. å styrke sin deltakelse i fellesskapet av europeiske regioner og i EU-prosjekter. (8) Medlemmene av Osloregionen skal styrke sin deltakelse på internasjonale arenaer (konferanser, utstillinger og messer) for aktivt å profilere regionen. 1. Samarbeidet og ansvars- og oppgavedelingen mellom Oslo Teknopol IKS og Innovasjon Norge i det geografiske område som Osloregionen representerer, søkes avklaret med de to aktører, og arbeid startes med sikte på samspill med de samme aktører om profilering og markedsføring av regionen internasjonalt. 2. Det utarbeides og tas i bruk grafisk design for Osloregionen. Planene legges og bestillinger gjøres i 2005, og gjennomføringen skjer i Målgruppene for profileringsfremstøt mot kompetanse-, finans- og næringsmiljøer velges i tråd med de vurderinger og forslag som Osloregionens arbeidsgruppe for økt kompetanse og verdiskaping har presentert. Planer for slike spissede fremstøt legges i 2006, og de første profileringsfremstøt gjennomføres våren

5 4. I 2006 gjennomføres en kartlegging av og en besøksrunde til de viktigste selskaper og institusjoner som har internasjonale aktiviteter og nettverk av verdi for felles profilering, for å legge grunnlag for konkret samarbeid. 5. Merkevaring som prosjekt startes i 1. kvartal 2007 på basis av de planer som ble utarbeidet i Osloregionen og Europakontoret jobber sammen for å arrangere felles seminarer og møter med medlemskommunene for å følge opp strategi 7. Dette arbeidet igangsettes umiddelbart. 7. Gjennom Osloregionens Europakontor kartlegges og brukes de best egnede kanaler i Brussel for å gjøre regionen bedre kjent. 8. I samarbeid med relevante aktører (bl.a. Oslo Teknopol) utarbeides en oversikt over internasjonale arenaer (konferanser, utstillinger og messer) hvor Osloregionen kan markedsføres aktivt. Det tas deretter sikte på å få innpass på disse arenaene. Delmål 2 Styrke Osloregionens attraktivitet som næringsregion og aktivt tiltrekke seg bedrifter og kompetanse som er viktig for regionens fremtidige utvikling I vurderingen av sterke og svake sider i ovennevnte SWOT-analyse pekes det på at den største trussel for Osloregionens fremtidige utvikling er at hovedstads- og styringsfunksjoner svekkes i takt med at økonomien og næringslivet globaliseres. Foretakene blir i økende takt flernasjonale, og det pågår en økonomisk integrasjon i Norden og i Østersjøregionen. Osloregionen er ett av flere konkurrerende sentra for etableringer og investeringer i Norden og Østersjøregionen. Landegrensene betyr stadig mindre. Osloregionen har en rekke bedrifter i sterke næringer hvorav flere kan utvikles til sterke klynger i internasjonal målestokk. Dette er utredet i Hovedstadsprosjektet, og de klynger som er trukket frem i prosjektets rapport til Kommunal- og regionaldepartementet sommeren 2005, er et naturlig utgangspunkt for de målgruppevurderinger som gjøres i profileringsarbeidet. I SWOT-analysen trekkes det frem en rekke attraktive sider ved Osloregionen som bør brukes målbevisst og aktivt vis a vis utvalgte målgrupper i profileringsarbeidet. Strategier En forutsetning for å nå dette målet er at det samarbeides tett om profileringsstrategi og elementer med representanter for de næringer og kunnskapsmiljøer som er 5

6 sentrale for regionen i dag, og som antas å ville representere bærebjelker også i fremtidig verdiskaping og velferdsutvikling i regionen. En annen forutsetning er at det tilstrebes en optimal ansvars- og oppgavedeling mellom Innovasjon Norge i østlandsområdet og Oslo Teknopol innen profilerings-, markedsførings- og inward investment -funksjonene i Osloregionen. I Hovedstadsprosjektet ble det etablert arbeidsgrupper med representanter for følgende næringsklynger: maritim, energi, IKT, life science og kultur. Av de i alt 23 prosjekter som gruppene foreslo gjennomført var 5 profileringsprosjekter, ett fra hver klynge. Tiltak (1) Profileringsarbeidet rettes inn mot utenlandske selskaper som kan tenke seg å etablere bedrifter, investere i bedrifter eller samarbeide med bedrifter i Osloregionen. (2) En særskilt kampanje lanseres for å nå frem til utenlandske kunnskapsarbeidere som anses som viktige for fremtidig utvikling innen næringsliv, forskning, utdanning og kulturliv i regionen, og som kan tenkes å arbeide i Osloregionen. (3) Internasjonal presse utnyttes målrettet og systematisk i arbeidet med å rekruttere bedrifter og kunnskapsarbeidere. (4) Arbeidet for å nå dette delmål skal skje i samvirke med de nærings- og kompetansemiljøer som er representert i Hovedstadsprosjektet, samt finansmiljøet i regionen. (5) De kvaliteter som interessante internasjonale aktører ser etter når investeringer, etableringer eller flyttinger vurderes, skal settes i fokus. 1. I samarbeid med arbeidsgruppene for ulike næringsklynger som ble etablert i Hovedstadsprosjektet, som er videreført i regi av Oslo Teknopol, utarbeides planer for fremstøt mot konkrete finansmiljøer og selskaper internasjonalt med sikte på å påvirke dem til å gjøre investeringer/etableringer i Osloregionen. Dette gjøres i 2006, og de første fremstøt gjøres vinteren/våren Oppfølgingen bør gjøres av Oslo Teknopol basert på oppdrag fra Osloregionen. 2. Tilsvarende planer legges i 2006 i samarbeid med andre klynger, som for eksempel innen treforedling og andre bransjer med internasjonalt engasjement. Oppfølgingen gjøres av Oslo Teknopol eller annet egnet/egnede organer i samvirke med de aktuelle næringer på oppdrag fra Osloregionen. 3. Egnede tiltak for rekruttering av kunnskapsarbeidere planlegges i 2006 i samarbeid med respektive næringsklynger og deres organisasjoner/ 6

7 representanter, og gjennomføres fra 2007, dersom det finnes finansielt grunnlag for det. 4. Den arbeidsmetodikk som i dag benyttes av Oslo Teknopol for å nå frem til internasjonale media generelt og utvalgte journalister spesielt, evalueres i samarbeid med Oslo Teknopol i 2006 med sikte på å ta i bruk en omforent arbeidsmetodikk og egnede virkemidler fra Det skal legges vekt på regelmessig nyhetstjeneste fra regionen og bruk av web-baserte løsninger. Nyhetstjenesten må redigeres på en slik måte at hele Osloregionen blir representert i det nyhetsbilde som presenteres over tid. Selve tjenesten kan kjøpes av Osloregionen fra Oslo Teknopol eller annet egnet organ. 5. Det gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge de kvaliteter som interessante aktører internasjonalt ser etter når et lokaliserings- eller investeringsalternativ i Norden vurderes, og hvor Osloregionen kan være et alternativ. Delmål 3 Rollen som hovedstadsregion skal bli tydelig i Osloregionens profileringsarbeid Osloregionen har landets største befolkningskonsentrasjon, og utgjør en integrert region som felles bo, arbeids- og serviceområde. Som landets hovedstad utgjør Oslo et tyngdepunkt med vertskapsfunksjoner for bl.a. styrings-, kunnskaps- og finanssentra. Osloregionen understøtter denne rollen og disse funksjoner, og regionen er innfallsport for det internasjonale samfunn og næringsliv. Det er derfor naturlig at Osloregionens profileringsarbeid både støtter og drar fordel av det internasjonale profileringsarbeid som skjer sentralt og for landet som helhet. På den annen side må også det nasjonale profileringsarbeid og de budskap som utformes nasjonalt legge vekt på å få frem hovedstadsregionens rolle og betydning i nasjonal sammenheng. Det eksisterer en gjensidig avhengighet, og når dette settes i fokus vil det oppnås større tyngde og gjennomslag i profileringsarbeidet, totalt sett. Strategier Tiltak (1) Det forhold at Oslo er Norges hovedstad gir ekstra tyngde og gjennomslag i profileringen av Osloregionen, og skal utnyttes best mulig. (2) Osloregionen skal påvirke nasjonale strategier for profilering og de enkelte profileringselementer med sikte på at hovedstadsregionens rolle og betydning for landet som helhet skal komme tydelig frem, både hva gjelder hovedstadsfunksjoner og verdiskaping. 7

8 1. I 2006 gjennomføres en forstudie for klargjøring av den profil Osloregionen skal legge seg på for å utnytte hovedstadsrollen best mulig, sett i sammenheng med det som gjøres før øvrig, som for eksempel merkevarebyggingsprosjektet. 2. Våren 2006 inviterer Osloregionen Utenriksdepartementet til en diskusjon om profileringsstrategi og elementer. 3. En kontaktgruppe etableres høsten 2006 mellom Osloregionen, UD og andre myndigheter og organer som arbeider med profilering som relaterer seg til Osloregionen som hovedstadsregion. Kontaktgruppen gis mandat i forhold til den konsensus som måtte bli oppnådd i de møter/samtaler Osloregionen gjennomfører med disse myndigheter og organer. Delmål 4 Profileringsarbeidet skal styrke grunnlaget for medlemmenes identitetsfølelse og felles opptreden i viktige saker for Osloregionen Selv om profileringen av Osloregionen hovedsakelig er rettet mot Europa og det internasjonale næringslivet, har profileringsarbeidet også en nasjonal funksjon, ikke minst med tanke på en utvikling av Osloregionen som en felles intern arena, en arena som medlemmene identifiserer seg med, og som danner grunnlag for felles opptreden i viktige saker for regionen. Fellesskap og identitet bygges opp over tid. Skal Osloregionen lykkes i sitt profileringsarbeid, må saker og strategier forankres internt, og det budskap som formidles i profileringssammenheng bli oppfattet som viktig og relevant. Derved vil varemerkebygging, grafisk design og selve profileringsbudskapet kunne bli identitetsskapende og gi positive ringvirkninger lokalt/regionalt. Det er etablert en positiv dialog mellom Osloregionen og KRD i tilknytning til departementets arbeid med Hovedstadsmeldingen og Hovedstadsprosjektet Innovasjon Denne dialogen følges opp av Osloregionen, og bør utvikles også til andre områder som er relevante for regionens satsningsområder fremover.. Strategier (1) Osloregionen skal innarbeides som navn og begrep, og bør brukes aktivt av de politiske lederne i Osloregionen. (2) Medlemmene skal holdes informert, inviteres til dialog om og involveres i arbeidet som gjøres i Osloregionens regi.. Det fokuseres på identitetsbygging og engasjement. (3) Osloregionens medlemmer engasjerer seg i samfunnsdebatten på vegne av regionen i saker som inviterer til dette. 8

9 (4) Osloregionen skal arbeide for at næringslivet og kunnskapsinstitusjonene føler fellesskap og identifiserer seg med regionen. (5) Den positive dialogen som er etablert mellom Osloregionen og KRD i tilknytning til departementets arbeid med Hovedstadsmeldingen og Hovedstadsprosjektet må videreutvikles også til andre områder som er relevante for regionens satsningsområder fremover. Tiltak 1. I 2006 gjennomføres seminarer i 1. halvår og workshops i 2. halvår for medlemmene av regionen, hvor temaene settes rundt utfordringen: hva betyr Osloregionen for min kommune hva kan jeg gjøre for Osloregionens utvikling. 2. Alle organer i Osloregionen (styret, sekretariatet, ressursgruppen, arbeidsgruppene) etablerer som rutine å gjennomtenke profileringsaspektet når viktige saker forberedes og følges opp overfor sentrale myndigheter, næringslivet og kunnskapsmiljøene. 3. Medlemmene av Osloregionen inviteres til informasjonsmøter/seminarer ved behov. 4. Hjemmesiden til Osloregionen utvikles til å bli et effektivt kommunikasjonsverktøy i interaksjon med medlemmene. 5. Det utarbeides grafisk design (ref. delmål 1, strategi 2), som brukes aktivt overfor interne og eksterne aktører. 6. I samarbeid med Innovasjon Norge og Oslo Teknopol vurderes tiltak som kan bidra til at næringslivet og kunnskapsinstitusjonene skal føle fellesskap og identifisere seg med Osloregionen. Delmål 5 Osloregionen skal bli et mer attraktivt besøksmål Det er sannsynlig at et samvirke mellom det profilerings- og markedsføringsarbeid som skjer innen reiseliv og turisme og det som skjer innen samme felt for å gjøre Osloregionen bedre kjent og mer attraktiv som næringsregion, kan utløse synergier. Om markedsføringen av Osloregionen som besøksmål er rettet mot potensielle turister eller mot bedrifter, kunnskapspersoner og journalister, vil profileringens budskap ha mange av de samme elementer, bl.a. i beskrivelsen av livskvaliteten i regionen. Strategier 9

10 Målet tilsier at strategiene for å nå målet tar hensyn til de arbeidsmetoder og -verktøy som i dag brukes med høy effekt på reiselivssektoren. (1) Osloregionen tar initiativ til et samarbeid innen reiselivs- og turistsektoren. (2) Det arbeides for å trekke utstillinger, messer og konferanser til Osloregionen. Der det er relevant deltar Osloregionen samlet. (3) Det utarbeides rutiner for at utenlandske besøkende til deler av regionen, også blir vist andre deler av Osloregionen. Tiltak 1. Representanter for reiselivs- og turistnæringen ved deres organisasjoner i Osloregionen, inviteres av Osloregionens styre til et første møte om samarbeid våren Det settes opp en liste over kontaktpersoner i hver medlemskommune og - fylkeskommune som har ansvar for utenlandske delegasjonsbesøk. Dette skal brukes for å lette kommunikasjonen internt vedr utenlandske besøk. 3. Det utredes om modellen Technical Visits med tilrettelagte, standard opplegg for faglig orienterte delegasjonsbesøk, slik det praktiseres i Oslo kommune kan tas i bruk av Osloregionen som helhet. 4. Det gjennomføres en mulighetsstudie i 1. halvår 2006 som kartlegger muligheter og begrensninger i en satsing på å trekke utstillinger, messer og konferanser til Osloregionen, herunder samarbeid med etablerte organer for kongressakkvisisjon og akkvisisjon av større konserter, kultur- og idrettsarrangementer. 10

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Handlingsprogram 2008

Handlingsprogram 2008 Handlingsprogram 2008 Godkjent i styremøte 18.01.08 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.08 består alliansen av 57 kommuner og to

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen 1 Saksfremstilling Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen Sak 44/07: Styremøte i Osloregionen 26.06.06 Saksansvarlig: Kari Garmann, Osloregionens sekretariat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016 Osloregionen Styret i Osloregionen, 06.10.15 Sak nr. 35/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold Næringsriket Østfold 30. mai 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Handlingsprogram 2009

Handlingsprogram 2009 Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr. /09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Handlingsprogram 2009 Forslag 10.03.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011 Aktiviteter Vekst i Grenland Handlingsplan 2017 høst 2011 Visjon: Grenland samlet, synlig og attraktiv Aktiviteter Mål: Økt antall arbeidsplasser, høst 2011 minst tilsvarende landsgjennomsnittet Aktiviteter

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Oslo Brand Alliance 7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE FORPROSJEKT HELSEKLYNGE Forprosjekt Helseklynge Nye Drammen sykehus gir oss en unik mulighet! En mulighet som bare dukker opp med ca. 50 års mellomrom. Bakgrunn Mange snakker om å buke muligheten til å

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Omstilling for arbeids- og næringsliv Indre Fosen 2017 2022 Illustrasjon; Trondheimsfjordbrua Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Tidsperiode... 3 3. Kommunikasjonsmål... 4

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen 1 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Godkjent i Osloregionens styre 19.09.06 12.09.06 GS 2 INNHOLD: FORORD 3 1. Formålet med informasjon- og kommunikasjonsstrategien 1.1 Grunnlag

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Innovasjon Norge forvalter en unik og bred portefølje av virkemidler Etablert 1. januar 2004 som en fusjon

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010 Handlingsprogram 2010 Forslag 30.11.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.09 består alliansen av 57 kommuner og to fylkeskommuner

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer