Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr.../07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07"

Transkript

1 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS STRATEGIER 2008 I følge vedtektene for Osloregionen skal rådet fastlegge rammer/strategier for samarbeidet. Utgangspunktet for de årlige strategivalgene er de langsiktige mål og overordede strategier som ble vedtatt i stiftelsesmøtet Som supplement til faglige strategier om hva samarbeidsalliansen bør prioritere vedtok styret i 2006 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Dette strategidokumentet angir rammer for hvordan alliansen bør arbeide for å oppfylle følgende todelte målsetting: 1. innsyn i og forankring av samarbeidsalliansens arbeid blant medlemmene i Osloregionen, gjennom klare rutiner for informasjon, dialog, arbeidsformer og deltakelse. 2. gjennomslag og resultater, gjennom at vi er klare på hva Osloregionen som organisasjon vil oppnå og hvordan vi skal arbeide for å få dette til. Styret fremmer med dette forslag til strategier 2008 for rådet. Sammen med årsrapport 2006 og handlingsprogram 2007 gir strategidokumentet mulighet for en politisk drøfting av samarbeidsalliansen i et 3-årsperspektiv. Veien videre skal meisles ut under stor usikkerhet: Rammene for det regionale forvaltningsnivået er uavklart, både når det gjelder oppgaver og geografi. I tillegg vil kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. I det videre utviklingsarbeidet er det viktig å velge strategier som er robuste uansett utfall av forvaltningsreformen. Vedlagte forslag til Osloregionens strategier 2008 presenterer status, utfordringer og forslag til strategier innenfor følgende områder: 1. påvirkning av regionens rammebetingelser utvikling av en helhetlig nasjonal politikk for hovedstadsregionen 2. strategier for regional utvikling innenfor samarbeidsalliansens satsingsområder oppfølging og videreutvikling 3. bygging av regional identitet og utvikling av Osloregionen som organisasjon Vedlagte forslag er basert på innspill fra medlemsorganisasjonene gjennom de administrative gruppene. Det ble arrangert et eget administrativt arbeidsseminar for koordineringsgruppen og alle faggruppene der strategier var tema. I dette seminaret deltok også representanter fra administrativ ledelse i fylkeskommunene og rådmannskollegiene i delregionene. Dokumentasjon fra seminaret er lagt ut på. Forslag til vedtak i styremøte : Styrets innspill legges til grunn for sak om Osloregionens strategier 2008 til samarbeidsrådets møte Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å godkjenne saken før utsendelse. Forslag til vedtak i rådsmøte : Samarbeidsrådet for Osloregionen gir sin tilslutning til de rammer for Osloregionens arbeid i 2008 som er skissert i vedlagte saksfremlegg.

2 2 SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN - STRATEGIER PLANPROSESS OG ØKONOMISKE RAMMER I sitt årlige møte vedtar samarbeidsrådet rammer for kommende planår. Med disse rammene som utgangspunkt utarbeider styret årlig handlingsprogram m/budsjett. Årsrapport og regnskap godkjennes av styret innen utgangen av mars, og legges frem for rådet til orientering. Sak om medlemskontingent 2008 behandles parallelt med denne saken om strategier, jfr. sak../07 til møte i rådet Det innstilles her på at medlemskontingenten for 2008 fastsettes til kr 1,- pr. innbygger i kommunene og fylkeskommunene, med dobbel kontingent for Oslo kommune. Dette gir en inntektsramme på ca. 2,8 mill. kroner. Av denne grunnbevilgningen går drøyt halvparten til faste driftsutgifter (lønn/kontorleie/drift). Det forutsettes utstrakt prosjektfinansiering og økonomiske spleiselag med andre regionale aktører. 2. MÅL OG OVERORDNEDE STRATEGIER Samarbeidsalliansens overordnede mål er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Alliansen har pekt ut følgende satsingsområder for å nå det overordnede målet og forene aktørene: - profilering - kompetanse og verdiskaping - utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon - sosial infrastruktur Strategiene for å nå målet kan deles i to: - den direkte innsatsen for å profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt, dvs. gjøre Osloregionen bedre kjent - innsatsen for å påvirke positivt ulike faktorer som gjør Osloregionen både konkurransekraftig og bærekraftig, dvs. gjøre Osloregionen bedre Samarbeidsplattform for Osloregionen I Osloregionens stiftelsesmøte ble det vedtatt en samarbeidsplattform som bl.a. angir følgende rammer: Strukturert og målrettet regionalt samarbeid skal gi grunnlag for samordnet opptreden i saker som er viktige for regionen. Samarbeidet skal rettes inn mot områder der samordning av deltakernes innsats vil være viktig, enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar oppgavene tilstrekkelig godt. Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør. Veien videre skal meisles ut under stor usikkerhet: Rammene for det regionale forvaltningsnivået er uavklart, både når det gjelder oppgaver og geografi. I tillegg vil kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. I det videre utviklingsarbeidet er det viktig å velge strategier som er robuste uansett utfall av forvaltningsreformen.

3 3 3. STATUS, UTFORDRINGER OG STRATEGIER 3.1 Påvirkning av regionens rammebetingelser - utvikling av en helhetlig nasjonal politikk for hovedstadsregionen Påvirkning av rammebetingelser er en av kjerneoppgavene for samarbeidsalliansen. Forvaltningsreformen og Hovedstadsmeldingen gir overordnede rammer for hovedstadsområdets utvikling, og er derfor spesielt viktig å påvirke og følge offensivt opp. St. meld nr 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid ble lagt frem i desember Stortinget behandlet spørsmål om oppgaver , og skal ta stilling til regional inndeling våren Kommunal- og regionaldepartementet har invitert landets fylkeskommuner til å avgi uttalelse til meldingen, og ønsker vedtak av både det nåværende og det påtroppende fylkestinget, i juni og desember Osloregionen er utfordret spesielt til å se på fire alternative modeller for løsning av styringsutfordringene i regionen, eller eventuelt foreslå nye modeller. Styret i Osloregionen samlet seg i møte om en felles uttalelse til forvaltningsreformen. I uttalelsen heter det at Osloregionen med dagens 56 kommuner (evt. noe utvidet) bør være det geografiske området for en ny landsdelsregion, forutsatt omfattende overføring av statlige oppgaver til de nye regionene. I vedtak ba Stortinget regjeringen vurdere innspill fra kommuner og fylkeskommuner om oppgaver og ansvar for de nye regionene i forkant av Stortingets endelige behandling våren Dette innebærer at spørsmålet om oppgaver kan påvirkes helt frem til Stortingets sluttbehandling våren 2008, og at oppgaver og regionstørrelse vil bli sett i sammenheng under sluttbehandlingen. Dette er en mulighet Osloregionen bør utnytte aktivt, og søke å påvirke rammebetingelsene for hovedstadsregionens konkurransekraft, i tråd med samarbeidsalliansens visjon. Hovedstadsmeldingen: St.meld. ble lagt frem (kort omtale av meldingens innhold og anbefalinger) Styret i Osloregionen vil søke å påvirke Stortinget frem til behandling av Hovedstadsmeldingen på nyåret 2008 for å sikre at den gir gode rammer for utvikling av en helhetlig politikk for hovedstadsregionen. Deretter blir utfordringen å stimulere til etablering av gode systemer for jevnlig dialog mellom regjering og regionens aktører om oppfølging av meldingen. Styret i samarbeidsalliansen hadde en rolle som kontaktorgan for politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet under utarbeidingen av Hovedstadsmeldingen. Det er naturlig at denne rollen videreføres og tilpasses en mer permanent situasjon, med løpende dialog med regjeringen knyttet til oppfølging. 1 Det tas forbehold om utfallet av behandlingen. 2 Meldingen forventes lagt frem i løpet av mai.

4 4 Strategier 2008: a) Forvaltningsreformen: - Osloregionen vil offensivt utnytte det handlingsrommet som forvaltningsreformen gir, og vurdere mulighetene for økt regionalt samarbeid om de statlige oppgavene som vedtas overført til det regionale nivået innenfor bl.a. næringsutvikling, FoU, samferdsel og miljø. b) Hovedstadsmeldingen: Skrives etter at meldingen er lagt frem. c) Andre løpende plan- og budsjettprosesser på statlig nivå - Parallelt med Osloregionens arbeid for å påvirke de overordnede prosessene knyttet til forvaltningsreformen og Hovedstadsmeldingen, vil alliansen legge økt vekt på systematisk og målrettet arbeid inn mot de løpende plan- og budsjettprosessene på statlig nivå, spesielt statsbudsjett og nasjonal transportplan. 3.2 Strategier for regional utvikling oppfølging og videreutvikling Osloregionens handlingsprogrammer for 2006 og 2007 inneholder konkrete prosjekter innenfor alliansens prioriterte fagområder, noen av dem flerårige. Innenfor flere av fagområdene står samarbeidsalliansen nå overfor to viktige utfordringer: - demokratisk forankring: det skal skaffes tilstrekkelig ryggdekning i medlemsorganisasjonene for de strategivalg som foreslås i Osloregionens ulike utviklingsprosjekter - gjennomføringsevne: det skal etableres systemer for oppfølging og bruk av strategiene Midtveis i 2007 pågår det flere forankringsprosesser i medlemsorganisasjonene. Internasjonal profilering Høsten 2006 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Osloregionen og Oslo Teknopol IKS. Oppdraget omfatter bl.a utforming av overordnede mål og strategier for internasjonal profilering med utgangspunkt i de sterke næringsklyngene i hovedstadsregionen. Det er utarbeidet et forslag til regional strategi for internasjonal profilering: Kunnskapsprofil for Osloregionen markedsplan Profileringsstrategien planlegges sluttbehandlet i Osloregionens styre før sommeren, etter at dokumentet har vært på administrativ høring i fylkeskommuner og delregioner. Planen er et samarbeidsprosjekt mellom flere parter; Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og samarbeidspartene i næringsklyngene i tillegg til Osloregionen. Oslo Teknopol IKS, som er et selskap eiet av Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune er ansvarlig for utarbeiding og oppfølging av profileringsstrategien. Den største utfordring innen dette satsingsområdet er delfinansiering av prioriterte profileringstiltak. Alternative finansieringsformer vil derfor være et sentralt element i saken styret vil få til behandling i juni Flere satsingsområder i Osloregionen og Europakontoret overlapper eller utfyller hverandre. Det ligger derfor til rette for tettere samarbeid på ulike områder. I handlingsprogrammet for inneværende år legges det opp til mer systematisk bruk av de mulighetene for profilering og nettverksbygging som kontoret har mot det regionale Europa.

5 5 Kompetanse og verdiskaping Innenfor fagområdet kompetanse og verdiskaping er det for 2007 vedtatt en 1. generasjons versjon av regionalt utviklingsprogram for Osloregionen. En av de største satsingene her er regionalt samarbeid om et nytt forskningsprogram fra Norges forskningsråd: Virkemidler for regional innovasjon (VRI-programmet). Programmet går frem til Videreføring av satsingen på sterke næringsklynger og mer samordnet virkemiddelbruk vil være den største utfordringen fremover. Avtalen mellom Osloregionen og Oslo Teknopol IKS (se over) omfatter i tillegg til profilering også en kartlegging og vurdering av opptak av nye bedrifter i det etablerte klyngesamarbeidet i regionen. Som en del av innsatsen for mer samordnet virkemiddelbruk, er det naturlig å vurdere organiseringen av det regionale næringsarbeidet. Det er trolig mest hensiktsmessig å vente med å iverksette evt. organisatoriske endringer til forvaltningsreformen blir iverksatt, og se alle de utfordringer og muligheter som forvaltningsreformen gir innenfor næringsutvikling i sammenheng. Men det er viktig å utvikle gode mellomløsninger frem til 2010, samt å utnytte tiden frem til reformstart til å utrede mer varige løsninger. Det etablerte samarbeidet om VRI-programmet kan være et godt utgangspunkt for utvikling av et tettere og mer strategisk samspill mellom FoUmiljøer, næringsliv og politikk. Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Areal- og transportstrategi for Osloregionen sendes på høring før sommeren, med høringsfrist etter valget. Det planlegges sluttbehandling i Osloregionens styre på nyåret Strategidokumentet vil bl.a. være et viktig grunnlag for innspill til Nasjonal transportplan , som har høringsfrist våren Det er flere utfordringer i oppfølging av dette prosjektet: Samarbeidsalliansens påvirkningsarbeid inn mot statlige samferdselsprioriteringer må samordnes med andre regionale aktørers, slik at summen av påvirkning fremstår som sterkere og mer komplett. Oppfølgingen av arealstrategiene i dokumentet må skje på de lokale planmyndigheters premisser, samtidig som oppfølgingen fremstår som et troverdig bidrag til mer samordnet areal- og transportutvikling sett med regionale og statlige øyne. Dokumentet kan også være et nyttig grunnlag for ulike typer dialog og samhandling med private aktører i regionen. I oppfølgingsarbeidet er det viktig å fokusere på vinn-vinn situasjoner sett med kommunenes øyne, og understøtte strategidokumentets overordnede strategier med supplerende utviklingsprosjekter, for eksempel knyttet til flerkjernet utvikling og miljø. Sosial infrastruktur Prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg skal utrede og prøve ut et tilbud der innbyggerne etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Prosjektet har så langt utredet hvilke kommunale og fylkeskommunale tjenester som egner seg best for ordningen, og innhentet erfaringer fra andre nordiske land. Prosjektet skal i løpet av høsten 2007 rekruttere pilotkommuner til utprøving av tjenester på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Barnehage, skole (grunnskole og videregående), SFO og voksenopplæring er blant de prioriterte tjenestene for utprøving. Dette er et prosjekt med mange økonomiske og juridiske implikasjoner. Grundig utredning og pilotutprøving er viktige trinn på veien mot etablering av et evt. permanent tilbud. Det viktigste suksesskriteriet i første omgang å finne motiverte pilotkommuner og fylkeskommuner. Kultur som mulig satsingsområde Osloregionen har i 2006 gitt økonomisk støtte til en kartlegging av kulturinstitusjoner i regionen. Kartleggingen gjennomføres av Oslo Teknopol IKS, og inkluderer kartlegging av informasjonsstrategier og valg av teknologi knyttet til kulturformidling i de ulike kommunene. I løpet av høsten 2007 vil det bli tatt stilling til om det er hensiktsmessig å følge opp dette kartleggingsarbeidet, for eksempel i form av felles kulturformidlingsprosjekter i regionen.

6 6 Strategier 2008: a) Profilering: - delta i gjennomføring av konkrete profileringstiltak (medfinansiering), i første omgang prioriteres tiltak knyttet til rekruttering av utenlands arbeidskraft til regionen - sikre bredere og mer langsiktig finansieringsgrunnlag for finansiering av profileringstiltak - videreføre samarbeidet med Osloregionens Europakontor b) Kompetanse og verdiskaping: - videreføre satsingen på klynger innen de kunnskapsbaserte næringsmiljøene i regionen, både gjennom styrking og utvidelse av etablerte klynger og etablering av nye - styrke nettverk mellom forskningsmiljøene og næringslivet - styrke innovasjonen og nyskapingen på grunnlag av forskningen i regionen - skape bedre samsvar mellom utdanningssystemet og næringslivets kompetansebehov - vurdere ulike modeller for regional organisering innen næringsutvikling, bl.a. i lys av utvidede oppgaver som følge av forvaltningsreformen c) Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Prosjektet Areal- og transportstrategi for Osloregionen avsluttes ved årsskiftet 07/08, og strategidokumentet sluttbehandles på nyåret. Bruken og oppfølgingen av dokumentet vil ha tre hovedelementer: - påvirkningsarbeid inn mot statlige samferdselsprioriteringer, i første omgang Nasjonal transportplan (høringsfrist april 2008) - oppfølging gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (kommune- og fylkesplanlegging) - igangsetting av nye, supplerende utviklingsprosjekter som underbygger intensjonene i det overordnede strategidokumentet; eksempelvis knyttet til flerkjernet utvikling og miljø/klima. d) Sosial infrastruktur: Prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg videreføres: - gjennomføre pilotforsøk med fritt kommunalt tjenestevalg i et utvalg kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen. Dokumentasjon og evaluering av erfaringer skal være gjennomført, og endelig forslag til saksbehandlingsmodul skal utarbeides. - Sluttrapport med forslag til videre oppfølging skal forelegges Osloregionens styre på nyåret e) Tverrfaglige/nye satsingsområder: - bruke de regionale strategiene innen de ulike fagområdene som grunnlag for samarbeidsalliansens påvirkningsarbeid overfor statlige myndigheter, jfr. pkt vurdere regional deltakelse i EUs regionale utviklingsprogrammer innenfor de ulike fagområdene foran - se verdiskaping og fysisk utvikling tettere i sammenheng i oppfølgingen av Areal- og transportstrategi for Osloregionen - vurdere fellestiltak og økt regional samordning innen kultur 3.3 Bygging av regional identitet og utvikling av Osloregionen som organisasjon Identitetsbygging og regionale leveranser må gå hånd i hånd Regional identitet nevnes ofte som et viktig utgangspunkt for frivillig regionalt samarbeid. Siden stiftelsen har samarbeidsalliansen systematisk søkt inspirasjon fra andre storbyregioner som har tilsvarende ambisjoner som oss når det gjelder økt samhandling. Da styret besøkte Stockholm-Mälardalsregionen i 2006 understreket representanter fra det mangeårlige regionale samarbeidet i regionen betydningen av å prate regionen sammen. Dette handler både om å gjøre aktørene bevisste på regionens muligheter og

7 7 trusler i et internasjonalt perspektiv, og om å vise hvordan mer samhandling og felles tenking kan gi en sterkere og mer funksjonell region for innbyggere og næringsliv. Som ung samarbeidsallianse har Osloregionen lagt stor vekt på å komme raskt i gang med konkrete utviklingsprosjekter, jfr. Osloregionens årlige handlingsprogram. Resonnementet bak dette er at samarbeidsalliansen må vise at den kan levere i form av større gjennomslagskraft og bedre regionale løsninger for å få tilstrekkelig legitimitet, i første omgang blant medlemmene og på lengre sikt i opinionen. Alliansen må imidlertid være bevisst på balansegangen mellom konkret utviklingsarbeid og mer identitetsbyggende innsats. Organisering og arbeidsformer skal sikre innsyn og medvirkning Det er etablert systemer og rutiner for å sikre innsyn i og forankring av samarbeidsalliansens arbeid blant medlemmene. Den politiske og administrative organiseringen skal legge til rette for synlighet og forankring i medlemsorganisasjonene, og for bredde i politiske og faglige vurderinger. I samarbeidsalliansens årmeldinger for 2005 og 2006 beskrives den politiske organiseringen som relativt velfungerende. Administrativt er det prøvd ut ulike arbeidsformer som har gitt nyttige erfaringer mht. gjennomføringskraft. Frikjøp av ressurser til prosjektledelse/gjennomføring og ekstraordinær ressursinnsats fra medlemmer med spesielle interesser i de ulike satsingsområdene er suksesskriterier alliansen vil søke å bygge videre på. Samarbeidsalliansen har etablert enkle og forutsigbare rutiner for årsplanlegging og budsjettering, der medlemmene og andre interesserte kan gi innspill til samarbeidsalliansens veivalg og strategier og følge med på fremdrift og gjennomføring. I større saker sikres formell forankring i medlemsorganisasjonene gjennom innspills- og høringsrunder, evt. med behandling i den enkelte medlemsorganisasjon. Osloregionens hjemmeside gir relevant og oppdatert informasjon om alliansens løpende virksomhet. Slike formelle rutiner er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å sikre reell oppslutning om regionale strategier. Forvaltningsreform og kommune- og fylkestingsvalg gir spesielle utfordringer Samarbeidsalliansen er tuftet på tanken om at organisasjonen skal bygges nedenfra, og deltakelse og engasjement fra kommunene er en viktig forutsetning for alliansens berettigelse og suksess. Sittende kommune- og fylkespolitikere har vært med på etableringen av samarbeidsalliansen, og har vært med å ta aktivt stilling til innmelding. Kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 vil erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. De nye politikerne skal ikke bare bli kjent med samarbeidsalliansens visjon og virke, men blir også kastet inn i prosessen med etablering av nye regioner. Den oppmerksomhetskampen dette kan innebære er en spesiell utfordring for Osloregionen. Strategier 2008: - Videreutvikle arbeidet med erfaringsinnhenting fra og nettverksbygging mot andre storbyregioner, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har verdi både som inspirasjon, læring og alliansebygging. - Intensivere innsatsen knyttet til regional identitetsbygging, bl.a. gjennom et spesialtilpasset tilbud til nye folkevalgte etter kommune- og fylkestingsvalget høsten Systematisere og videreutvikle produksjonen av regional dokumentasjon og analyse - Sikre administrativ gjennomføringskraft, både gjennom tilstrekkelige ressurser og organisering/arbeidsformer som er tilpasset oppgavene. - Vurdere etablering av ulike tematiske nettverk med utgangspunkt i kommunenes lokale innsatsområder og ønsker (næringsvennlige kommuner, pilotkommuner innen regional tjenesteproduksjon o.l.) for å understøtte organisasjonsbygging nedenfra. - vektlegge informasjon og formidling innenfor samarbeidsalliansens ulike satsingsområder, jfr. anbefalingene i Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7 ÅrsrapporT 2011 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Ny strategiske føringer for 2012 og videre 8 Samarbeid

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3 ÅrsrapporT 2012 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal- og transportutvikling 7 Andre tiltak og prosesser 8 MÅL OG STRATEGIER 10 ORGANISASJON

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Oslo kommune Byrådet 0 0 B rådssak 110/13 ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Sammendrag: Saken er en oppfølging av bystyrets sak 359/12 Etablering av næringsmviklingsselskap i Oslo

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper Utarbeidet for KS Akershus Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag av KS Akershus og er gjennomført

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer