Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr.../07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07"

Transkript

1 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS STRATEGIER 2008 I følge vedtektene for Osloregionen skal rådet fastlegge rammer/strategier for samarbeidet. Utgangspunktet for de årlige strategivalgene er de langsiktige mål og overordede strategier som ble vedtatt i stiftelsesmøtet Som supplement til faglige strategier om hva samarbeidsalliansen bør prioritere vedtok styret i 2006 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Dette strategidokumentet angir rammer for hvordan alliansen bør arbeide for å oppfylle følgende todelte målsetting: 1. innsyn i og forankring av samarbeidsalliansens arbeid blant medlemmene i Osloregionen, gjennom klare rutiner for informasjon, dialog, arbeidsformer og deltakelse. 2. gjennomslag og resultater, gjennom at vi er klare på hva Osloregionen som organisasjon vil oppnå og hvordan vi skal arbeide for å få dette til. Styret fremmer med dette forslag til strategier 2008 for rådet. Sammen med årsrapport 2006 og handlingsprogram 2007 gir strategidokumentet mulighet for en politisk drøfting av samarbeidsalliansen i et 3-årsperspektiv. Veien videre skal meisles ut under stor usikkerhet: Rammene for det regionale forvaltningsnivået er uavklart, både når det gjelder oppgaver og geografi. I tillegg vil kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. I det videre utviklingsarbeidet er det viktig å velge strategier som er robuste uansett utfall av forvaltningsreformen. Vedlagte forslag til Osloregionens strategier 2008 presenterer status, utfordringer og forslag til strategier innenfor følgende områder: 1. påvirkning av regionens rammebetingelser utvikling av en helhetlig nasjonal politikk for hovedstadsregionen 2. strategier for regional utvikling innenfor samarbeidsalliansens satsingsområder oppfølging og videreutvikling 3. bygging av regional identitet og utvikling av Osloregionen som organisasjon Vedlagte forslag er basert på innspill fra medlemsorganisasjonene gjennom de administrative gruppene. Det ble arrangert et eget administrativt arbeidsseminar for koordineringsgruppen og alle faggruppene der strategier var tema. I dette seminaret deltok også representanter fra administrativ ledelse i fylkeskommunene og rådmannskollegiene i delregionene. Dokumentasjon fra seminaret er lagt ut på. Forslag til vedtak i styremøte : Styrets innspill legges til grunn for sak om Osloregionens strategier 2008 til samarbeidsrådets møte Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å godkjenne saken før utsendelse. Forslag til vedtak i rådsmøte : Samarbeidsrådet for Osloregionen gir sin tilslutning til de rammer for Osloregionens arbeid i 2008 som er skissert i vedlagte saksfremlegg.

2 2 SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN - STRATEGIER PLANPROSESS OG ØKONOMISKE RAMMER I sitt årlige møte vedtar samarbeidsrådet rammer for kommende planår. Med disse rammene som utgangspunkt utarbeider styret årlig handlingsprogram m/budsjett. Årsrapport og regnskap godkjennes av styret innen utgangen av mars, og legges frem for rådet til orientering. Sak om medlemskontingent 2008 behandles parallelt med denne saken om strategier, jfr. sak../07 til møte i rådet Det innstilles her på at medlemskontingenten for 2008 fastsettes til kr 1,- pr. innbygger i kommunene og fylkeskommunene, med dobbel kontingent for Oslo kommune. Dette gir en inntektsramme på ca. 2,8 mill. kroner. Av denne grunnbevilgningen går drøyt halvparten til faste driftsutgifter (lønn/kontorleie/drift). Det forutsettes utstrakt prosjektfinansiering og økonomiske spleiselag med andre regionale aktører. 2. MÅL OG OVERORDNEDE STRATEGIER Samarbeidsalliansens overordnede mål er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Alliansen har pekt ut følgende satsingsområder for å nå det overordnede målet og forene aktørene: - profilering - kompetanse og verdiskaping - utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon - sosial infrastruktur Strategiene for å nå målet kan deles i to: - den direkte innsatsen for å profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt, dvs. gjøre Osloregionen bedre kjent - innsatsen for å påvirke positivt ulike faktorer som gjør Osloregionen både konkurransekraftig og bærekraftig, dvs. gjøre Osloregionen bedre Samarbeidsplattform for Osloregionen I Osloregionens stiftelsesmøte ble det vedtatt en samarbeidsplattform som bl.a. angir følgende rammer: Strukturert og målrettet regionalt samarbeid skal gi grunnlag for samordnet opptreden i saker som er viktige for regionen. Samarbeidet skal rettes inn mot områder der samordning av deltakernes innsats vil være viktig, enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar oppgavene tilstrekkelig godt. Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør. Veien videre skal meisles ut under stor usikkerhet: Rammene for det regionale forvaltningsnivået er uavklart, både når det gjelder oppgaver og geografi. I tillegg vil kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. I det videre utviklingsarbeidet er det viktig å velge strategier som er robuste uansett utfall av forvaltningsreformen.

3 3 3. STATUS, UTFORDRINGER OG STRATEGIER 3.1 Påvirkning av regionens rammebetingelser - utvikling av en helhetlig nasjonal politikk for hovedstadsregionen Påvirkning av rammebetingelser er en av kjerneoppgavene for samarbeidsalliansen. Forvaltningsreformen og Hovedstadsmeldingen gir overordnede rammer for hovedstadsområdets utvikling, og er derfor spesielt viktig å påvirke og følge offensivt opp. St. meld nr 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid ble lagt frem i desember Stortinget behandlet spørsmål om oppgaver , og skal ta stilling til regional inndeling våren Kommunal- og regionaldepartementet har invitert landets fylkeskommuner til å avgi uttalelse til meldingen, og ønsker vedtak av både det nåværende og det påtroppende fylkestinget, i juni og desember Osloregionen er utfordret spesielt til å se på fire alternative modeller for løsning av styringsutfordringene i regionen, eller eventuelt foreslå nye modeller. Styret i Osloregionen samlet seg i møte om en felles uttalelse til forvaltningsreformen. I uttalelsen heter det at Osloregionen med dagens 56 kommuner (evt. noe utvidet) bør være det geografiske området for en ny landsdelsregion, forutsatt omfattende overføring av statlige oppgaver til de nye regionene. I vedtak ba Stortinget regjeringen vurdere innspill fra kommuner og fylkeskommuner om oppgaver og ansvar for de nye regionene i forkant av Stortingets endelige behandling våren Dette innebærer at spørsmålet om oppgaver kan påvirkes helt frem til Stortingets sluttbehandling våren 2008, og at oppgaver og regionstørrelse vil bli sett i sammenheng under sluttbehandlingen. Dette er en mulighet Osloregionen bør utnytte aktivt, og søke å påvirke rammebetingelsene for hovedstadsregionens konkurransekraft, i tråd med samarbeidsalliansens visjon. Hovedstadsmeldingen: St.meld. ble lagt frem (kort omtale av meldingens innhold og anbefalinger) Styret i Osloregionen vil søke å påvirke Stortinget frem til behandling av Hovedstadsmeldingen på nyåret 2008 for å sikre at den gir gode rammer for utvikling av en helhetlig politikk for hovedstadsregionen. Deretter blir utfordringen å stimulere til etablering av gode systemer for jevnlig dialog mellom regjering og regionens aktører om oppfølging av meldingen. Styret i samarbeidsalliansen hadde en rolle som kontaktorgan for politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet under utarbeidingen av Hovedstadsmeldingen. Det er naturlig at denne rollen videreføres og tilpasses en mer permanent situasjon, med løpende dialog med regjeringen knyttet til oppfølging. 1 Det tas forbehold om utfallet av behandlingen. 2 Meldingen forventes lagt frem i løpet av mai.

4 4 Strategier 2008: a) Forvaltningsreformen: - Osloregionen vil offensivt utnytte det handlingsrommet som forvaltningsreformen gir, og vurdere mulighetene for økt regionalt samarbeid om de statlige oppgavene som vedtas overført til det regionale nivået innenfor bl.a. næringsutvikling, FoU, samferdsel og miljø. b) Hovedstadsmeldingen: Skrives etter at meldingen er lagt frem. c) Andre løpende plan- og budsjettprosesser på statlig nivå - Parallelt med Osloregionens arbeid for å påvirke de overordnede prosessene knyttet til forvaltningsreformen og Hovedstadsmeldingen, vil alliansen legge økt vekt på systematisk og målrettet arbeid inn mot de løpende plan- og budsjettprosessene på statlig nivå, spesielt statsbudsjett og nasjonal transportplan. 3.2 Strategier for regional utvikling oppfølging og videreutvikling Osloregionens handlingsprogrammer for 2006 og 2007 inneholder konkrete prosjekter innenfor alliansens prioriterte fagområder, noen av dem flerårige. Innenfor flere av fagområdene står samarbeidsalliansen nå overfor to viktige utfordringer: - demokratisk forankring: det skal skaffes tilstrekkelig ryggdekning i medlemsorganisasjonene for de strategivalg som foreslås i Osloregionens ulike utviklingsprosjekter - gjennomføringsevne: det skal etableres systemer for oppfølging og bruk av strategiene Midtveis i 2007 pågår det flere forankringsprosesser i medlemsorganisasjonene. Internasjonal profilering Høsten 2006 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Osloregionen og Oslo Teknopol IKS. Oppdraget omfatter bl.a utforming av overordnede mål og strategier for internasjonal profilering med utgangspunkt i de sterke næringsklyngene i hovedstadsregionen. Det er utarbeidet et forslag til regional strategi for internasjonal profilering: Kunnskapsprofil for Osloregionen markedsplan Profileringsstrategien planlegges sluttbehandlet i Osloregionens styre før sommeren, etter at dokumentet har vært på administrativ høring i fylkeskommuner og delregioner. Planen er et samarbeidsprosjekt mellom flere parter; Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og samarbeidspartene i næringsklyngene i tillegg til Osloregionen. Oslo Teknopol IKS, som er et selskap eiet av Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune er ansvarlig for utarbeiding og oppfølging av profileringsstrategien. Den største utfordring innen dette satsingsområdet er delfinansiering av prioriterte profileringstiltak. Alternative finansieringsformer vil derfor være et sentralt element i saken styret vil få til behandling i juni Flere satsingsområder i Osloregionen og Europakontoret overlapper eller utfyller hverandre. Det ligger derfor til rette for tettere samarbeid på ulike områder. I handlingsprogrammet for inneværende år legges det opp til mer systematisk bruk av de mulighetene for profilering og nettverksbygging som kontoret har mot det regionale Europa.

5 5 Kompetanse og verdiskaping Innenfor fagområdet kompetanse og verdiskaping er det for 2007 vedtatt en 1. generasjons versjon av regionalt utviklingsprogram for Osloregionen. En av de største satsingene her er regionalt samarbeid om et nytt forskningsprogram fra Norges forskningsråd: Virkemidler for regional innovasjon (VRI-programmet). Programmet går frem til Videreføring av satsingen på sterke næringsklynger og mer samordnet virkemiddelbruk vil være den største utfordringen fremover. Avtalen mellom Osloregionen og Oslo Teknopol IKS (se over) omfatter i tillegg til profilering også en kartlegging og vurdering av opptak av nye bedrifter i det etablerte klyngesamarbeidet i regionen. Som en del av innsatsen for mer samordnet virkemiddelbruk, er det naturlig å vurdere organiseringen av det regionale næringsarbeidet. Det er trolig mest hensiktsmessig å vente med å iverksette evt. organisatoriske endringer til forvaltningsreformen blir iverksatt, og se alle de utfordringer og muligheter som forvaltningsreformen gir innenfor næringsutvikling i sammenheng. Men det er viktig å utvikle gode mellomløsninger frem til 2010, samt å utnytte tiden frem til reformstart til å utrede mer varige løsninger. Det etablerte samarbeidet om VRI-programmet kan være et godt utgangspunkt for utvikling av et tettere og mer strategisk samspill mellom FoUmiljøer, næringsliv og politikk. Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Areal- og transportstrategi for Osloregionen sendes på høring før sommeren, med høringsfrist etter valget. Det planlegges sluttbehandling i Osloregionens styre på nyåret Strategidokumentet vil bl.a. være et viktig grunnlag for innspill til Nasjonal transportplan , som har høringsfrist våren Det er flere utfordringer i oppfølging av dette prosjektet: Samarbeidsalliansens påvirkningsarbeid inn mot statlige samferdselsprioriteringer må samordnes med andre regionale aktørers, slik at summen av påvirkning fremstår som sterkere og mer komplett. Oppfølgingen av arealstrategiene i dokumentet må skje på de lokale planmyndigheters premisser, samtidig som oppfølgingen fremstår som et troverdig bidrag til mer samordnet areal- og transportutvikling sett med regionale og statlige øyne. Dokumentet kan også være et nyttig grunnlag for ulike typer dialog og samhandling med private aktører i regionen. I oppfølgingsarbeidet er det viktig å fokusere på vinn-vinn situasjoner sett med kommunenes øyne, og understøtte strategidokumentets overordnede strategier med supplerende utviklingsprosjekter, for eksempel knyttet til flerkjernet utvikling og miljø. Sosial infrastruktur Prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg skal utrede og prøve ut et tilbud der innbyggerne etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Prosjektet har så langt utredet hvilke kommunale og fylkeskommunale tjenester som egner seg best for ordningen, og innhentet erfaringer fra andre nordiske land. Prosjektet skal i løpet av høsten 2007 rekruttere pilotkommuner til utprøving av tjenester på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Barnehage, skole (grunnskole og videregående), SFO og voksenopplæring er blant de prioriterte tjenestene for utprøving. Dette er et prosjekt med mange økonomiske og juridiske implikasjoner. Grundig utredning og pilotutprøving er viktige trinn på veien mot etablering av et evt. permanent tilbud. Det viktigste suksesskriteriet i første omgang å finne motiverte pilotkommuner og fylkeskommuner. Kultur som mulig satsingsområde Osloregionen har i 2006 gitt økonomisk støtte til en kartlegging av kulturinstitusjoner i regionen. Kartleggingen gjennomføres av Oslo Teknopol IKS, og inkluderer kartlegging av informasjonsstrategier og valg av teknologi knyttet til kulturformidling i de ulike kommunene. I løpet av høsten 2007 vil det bli tatt stilling til om det er hensiktsmessig å følge opp dette kartleggingsarbeidet, for eksempel i form av felles kulturformidlingsprosjekter i regionen.

6 6 Strategier 2008: a) Profilering: - delta i gjennomføring av konkrete profileringstiltak (medfinansiering), i første omgang prioriteres tiltak knyttet til rekruttering av utenlands arbeidskraft til regionen - sikre bredere og mer langsiktig finansieringsgrunnlag for finansiering av profileringstiltak - videreføre samarbeidet med Osloregionens Europakontor b) Kompetanse og verdiskaping: - videreføre satsingen på klynger innen de kunnskapsbaserte næringsmiljøene i regionen, både gjennom styrking og utvidelse av etablerte klynger og etablering av nye - styrke nettverk mellom forskningsmiljøene og næringslivet - styrke innovasjonen og nyskapingen på grunnlag av forskningen i regionen - skape bedre samsvar mellom utdanningssystemet og næringslivets kompetansebehov - vurdere ulike modeller for regional organisering innen næringsutvikling, bl.a. i lys av utvidede oppgaver som følge av forvaltningsreformen c) Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Prosjektet Areal- og transportstrategi for Osloregionen avsluttes ved årsskiftet 07/08, og strategidokumentet sluttbehandles på nyåret. Bruken og oppfølgingen av dokumentet vil ha tre hovedelementer: - påvirkningsarbeid inn mot statlige samferdselsprioriteringer, i første omgang Nasjonal transportplan (høringsfrist april 2008) - oppfølging gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (kommune- og fylkesplanlegging) - igangsetting av nye, supplerende utviklingsprosjekter som underbygger intensjonene i det overordnede strategidokumentet; eksempelvis knyttet til flerkjernet utvikling og miljø/klima. d) Sosial infrastruktur: Prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg videreføres: - gjennomføre pilotforsøk med fritt kommunalt tjenestevalg i et utvalg kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen. Dokumentasjon og evaluering av erfaringer skal være gjennomført, og endelig forslag til saksbehandlingsmodul skal utarbeides. - Sluttrapport med forslag til videre oppfølging skal forelegges Osloregionens styre på nyåret e) Tverrfaglige/nye satsingsområder: - bruke de regionale strategiene innen de ulike fagområdene som grunnlag for samarbeidsalliansens påvirkningsarbeid overfor statlige myndigheter, jfr. pkt vurdere regional deltakelse i EUs regionale utviklingsprogrammer innenfor de ulike fagområdene foran - se verdiskaping og fysisk utvikling tettere i sammenheng i oppfølgingen av Areal- og transportstrategi for Osloregionen - vurdere fellestiltak og økt regional samordning innen kultur 3.3 Bygging av regional identitet og utvikling av Osloregionen som organisasjon Identitetsbygging og regionale leveranser må gå hånd i hånd Regional identitet nevnes ofte som et viktig utgangspunkt for frivillig regionalt samarbeid. Siden stiftelsen har samarbeidsalliansen systematisk søkt inspirasjon fra andre storbyregioner som har tilsvarende ambisjoner som oss når det gjelder økt samhandling. Da styret besøkte Stockholm-Mälardalsregionen i 2006 understreket representanter fra det mangeårlige regionale samarbeidet i regionen betydningen av å prate regionen sammen. Dette handler både om å gjøre aktørene bevisste på regionens muligheter og

7 7 trusler i et internasjonalt perspektiv, og om å vise hvordan mer samhandling og felles tenking kan gi en sterkere og mer funksjonell region for innbyggere og næringsliv. Som ung samarbeidsallianse har Osloregionen lagt stor vekt på å komme raskt i gang med konkrete utviklingsprosjekter, jfr. Osloregionens årlige handlingsprogram. Resonnementet bak dette er at samarbeidsalliansen må vise at den kan levere i form av større gjennomslagskraft og bedre regionale løsninger for å få tilstrekkelig legitimitet, i første omgang blant medlemmene og på lengre sikt i opinionen. Alliansen må imidlertid være bevisst på balansegangen mellom konkret utviklingsarbeid og mer identitetsbyggende innsats. Organisering og arbeidsformer skal sikre innsyn og medvirkning Det er etablert systemer og rutiner for å sikre innsyn i og forankring av samarbeidsalliansens arbeid blant medlemmene. Den politiske og administrative organiseringen skal legge til rette for synlighet og forankring i medlemsorganisasjonene, og for bredde i politiske og faglige vurderinger. I samarbeidsalliansens årmeldinger for 2005 og 2006 beskrives den politiske organiseringen som relativt velfungerende. Administrativt er det prøvd ut ulike arbeidsformer som har gitt nyttige erfaringer mht. gjennomføringskraft. Frikjøp av ressurser til prosjektledelse/gjennomføring og ekstraordinær ressursinnsats fra medlemmer med spesielle interesser i de ulike satsingsområdene er suksesskriterier alliansen vil søke å bygge videre på. Samarbeidsalliansen har etablert enkle og forutsigbare rutiner for årsplanlegging og budsjettering, der medlemmene og andre interesserte kan gi innspill til samarbeidsalliansens veivalg og strategier og følge med på fremdrift og gjennomføring. I større saker sikres formell forankring i medlemsorganisasjonene gjennom innspills- og høringsrunder, evt. med behandling i den enkelte medlemsorganisasjon. Osloregionens hjemmeside gir relevant og oppdatert informasjon om alliansens løpende virksomhet. Slike formelle rutiner er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å sikre reell oppslutning om regionale strategier. Forvaltningsreform og kommune- og fylkestingsvalg gir spesielle utfordringer Samarbeidsalliansen er tuftet på tanken om at organisasjonen skal bygges nedenfra, og deltakelse og engasjement fra kommunene er en viktig forutsetning for alliansens berettigelse og suksess. Sittende kommune- og fylkespolitikere har vært med på etableringen av samarbeidsalliansen, og har vært med å ta aktivt stilling til innmelding. Kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 vil erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. De nye politikerne skal ikke bare bli kjent med samarbeidsalliansens visjon og virke, men blir også kastet inn i prosessen med etablering av nye regioner. Den oppmerksomhetskampen dette kan innebære er en spesiell utfordring for Osloregionen. Strategier 2008: - Videreutvikle arbeidet med erfaringsinnhenting fra og nettverksbygging mot andre storbyregioner, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har verdi både som inspirasjon, læring og alliansebygging. - Intensivere innsatsen knyttet til regional identitetsbygging, bl.a. gjennom et spesialtilpasset tilbud til nye folkevalgte etter kommune- og fylkestingsvalget høsten Systematisere og videreutvikle produksjonen av regional dokumentasjon og analyse - Sikre administrativ gjennomføringskraft, både gjennom tilstrekkelige ressurser og organisering/arbeidsformer som er tilpasset oppgavene. - Vurdere etablering av ulike tematiske nettverk med utgangspunkt i kommunenes lokale innsatsområder og ønsker (næringsvennlige kommuner, pilotkommuner innen regional tjenesteproduksjon o.l.) for å understøtte organisasjonsbygging nedenfra. - vektlegge informasjon og formidling innenfor samarbeidsalliansens ulike satsingsområder, jfr. anbefalingene i Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr. 05/07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr. 05/07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr. 05/07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Handlingsprogram 2008

Handlingsprogram 2008 Handlingsprogram 2008 Godkjent i styremøte 18.01.08 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.08 består alliansen av 57 kommuner og to

Detaljer

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Handlingsprogram 2009

Handlingsprogram 2009 Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr. /09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Handlingsprogram 2009 Forslag 10.03.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen

Detaljer

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 1 INNHOLD: 1. OSLOREGIONENS MÅLSETTING 3 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 4 3. STRATEGIER OG TILTAK 2006 5 3.0 Handlingsprogrammets profil og

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Utkast pr

Handlingsprogram 2017 Utkast pr Handlingsprogram 2017 Utkast pr. 23.10.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 UTKAST pr 16.11 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 01.01.18 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner i

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte 6.12.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Handlingsprogram 2012

Handlingsprogram 2012 Handlingsprogram 2012 Forslag til styrebehandling 6. desember 2011 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Buskerud fylkeskommune går 1.1.2012

Detaljer

Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010 Handlingsprogram 2010 Forslag 30.11.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.09 består alliansen av 57 kommuner og to fylkeskommuner

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen 1 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Godkjent i Osloregionens styre 19.09.06 12.09.06 GS 2 INNHOLD: FORORD 3 1. Formålet med informasjon- og kommunikasjonsstrategien 1.1 Grunnlag

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Handlingsprogram 2013 Styrebehandlet 27.11.2012 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Kongsberg, Notodden, Hjartdal, Rollag og Stokke kommuner

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre 08.12.15 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.16 omfatter alliansen

Detaljer

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf ,

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf , Ordfører Ole Haabeth, Nedre Glomma regionråd Fylkesordfører Hildur Horn Øyen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Roger Ryberg,

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG

Osloregionen SAKSFREMLEGG Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr 14/09 Saksansvarlig: Kari Garmann MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2010 Innledning Osloregionens visjon om å styrke regionens posisjon i Europa er

Detaljer

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen 1 Saksfremstilling Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen Sak 44/07: Styremøte i Osloregionen 26.06.06 Saksansvarlig: Kari Garmann, Osloregionens sekretariat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER (side) 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.2 Administrative organer 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/1177-2 Dato: HØRING AV FRAMTIDIG REGIONAL INNDELING Innstilling til formannskapet / bystyret: Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april 2016 Hva skal være ambisjonsnivået? Foreløpig vurdering: Ikke foreta store endringer i ressurser og organisering nå. Større effektivitet og kraft

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang Styremøtet 12. april 2016 Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang 1. Innledning I forbindelse med behandling av Osloregionens handlingsprogram for 2015, sluttet styret i Osloregionen den 25.11 2014 seg

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunene Deres ref Vår ref Dato 06/2918-3 SOP 11.01.2006 St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo.

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo. Strategisk næringsplan (SNP) for Follo www.follo.no Hvorfor strategisk næringsplan for Follo? En felles og framtidsrettet næringspolitikk, med konkret handlingsprogram Et konkret og målrettet styringsredskap

Detaljer

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 1 Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 Dato: Utkast 14.05.07 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Grethe Salvesvold Arkivkode: 014 2007 089 tlf. 23 46 11 75 e-post: grethe.salvesvold@osloregionen.no

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Saksansvarlig: Kari Garmann, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 2008 INNLEDNING Osloregionens fire satsningsområder

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG

Osloregionen SAKSFREMLEGG Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 6.12. Sak nr. 59/16 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: FORSLAG BUDSJETT 2017 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret godkjenner

Detaljer

Årsrapport 2007 Utkast til styret

Årsrapport 2007 Utkast til styret Årsrapport 2007 Utkast til styret 06.05.08 Årsrapport-07/versjon styr/06.05.08 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER (side) 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.2 Administrative

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging.

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging. N O T A T 29.08.2017, ENK Til: Fra: Koordineringsgruppen s sekretariat Om: Status Handlingsprogram 2017 og videre oppfølging høsten 2017 Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Langsiktig plan for Fosen

FOSEN REGIONRÅD.  Langsiktig plan for Fosen FOSEN REGIONRÅD www.fosen.net Langsiktig plan for Fosen 2009 2012 Vedtatt av styret i Fosen Regionråd 12. juni 2008 1 FORORD: Dette er den første felles regionplan for Fosen. Intensjonen er at plana skal

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Høringsutkast, 4. oktober 2011 1 FORORD Forut for etableringen av Osloregionen 1.1.2005 hadde stiftelsesmøtet 17.12.2004 sluttet

Detaljer

Kommune- og regionreform, - hva nå?

Kommune- og regionreform, - hva nå? Kommune- og regionreform, - hva nå? Vedtaket likt Innst. 333 S (2014-2015) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen Dette sa vedtaket: Flertallstilslutning til: at Norge fortsatt skal ha

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Saknr. 10/6013-3 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Siri H. Venstad Lonkemoen OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Fleksibelt partnerskap i Akershus

Fleksibelt partnerskap i Akershus Avd, for Regional utvikling Fleksibelt partnerskap i Akershus Thomas Tvedt Fylkesplanlegger avd for Regional utvikling Fylkesplanen et politisk dokument - ikke juridisk bindende et viktig instrument -

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/06254-001 Dato: 29.11.05 DRAMMENS FREMTIDIGE REGIONALE TILKNYTNING Innstilling til formannskapet: Dersom det etableres et nytt regionalt

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet?

Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet? Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet? Drøftingsnotat - til styreseminar 11.3.2010 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Samarbeidsplattformen for Osloregionen 3. Samarbeidsarenaer i Osloregionen

Detaljer

Bergensalliansen - Under etablering 2010

Bergensalliansen - Under etablering 2010 Bergensalliansen - Under etablering 2010 Til kommunene i Regionrådet Nordhordland IKS og Regionrådet Bergensregionen - Askøy, Austevoll, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Øygarden

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Saksframlegg REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Norges forskningsråds utredning om opprettelse

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Tilrådning fra felles administrativ gruppe. Samarbeid på ATP-området mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen.

Tilrådning fra felles administrativ gruppe. Samarbeid på ATP-området mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen. Tilrådning fra felles administrativ gruppe Samarbeid på ATP-området mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen. 14. september 2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Partene... 3 2.1. Samarbeidsalliansen Osloregionen...

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre

Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 18/07 Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre 20.03.07 12.03.07 GS 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-8 Dato: 24.01.14 VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer