Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr.../07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07"

Transkript

1 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS STRATEGIER 2008 I følge vedtektene for Osloregionen skal rådet fastlegge rammer/strategier for samarbeidet. Utgangspunktet for de årlige strategivalgene er de langsiktige mål og overordede strategier som ble vedtatt i stiftelsesmøtet Som supplement til faglige strategier om hva samarbeidsalliansen bør prioritere vedtok styret i 2006 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Dette strategidokumentet angir rammer for hvordan alliansen bør arbeide for å oppfylle følgende todelte målsetting: 1. innsyn i og forankring av samarbeidsalliansens arbeid blant medlemmene i Osloregionen, gjennom klare rutiner for informasjon, dialog, arbeidsformer og deltakelse. 2. gjennomslag og resultater, gjennom at vi er klare på hva Osloregionen som organisasjon vil oppnå og hvordan vi skal arbeide for å få dette til. Styret fremmer med dette forslag til strategier 2008 for rådet. Sammen med årsrapport 2006 og handlingsprogram 2007 gir strategidokumentet mulighet for en politisk drøfting av samarbeidsalliansen i et 3-årsperspektiv. Veien videre skal meisles ut under stor usikkerhet: Rammene for det regionale forvaltningsnivået er uavklart, både når det gjelder oppgaver og geografi. I tillegg vil kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. I det videre utviklingsarbeidet er det viktig å velge strategier som er robuste uansett utfall av forvaltningsreformen. Vedlagte forslag til Osloregionens strategier 2008 presenterer status, utfordringer og forslag til strategier innenfor følgende områder: 1. påvirkning av regionens rammebetingelser utvikling av en helhetlig nasjonal politikk for hovedstadsregionen 2. strategier for regional utvikling innenfor samarbeidsalliansens satsingsområder oppfølging og videreutvikling 3. bygging av regional identitet og utvikling av Osloregionen som organisasjon Vedlagte forslag er basert på innspill fra medlemsorganisasjonene gjennom de administrative gruppene. Det ble arrangert et eget administrativt arbeidsseminar for koordineringsgruppen og alle faggruppene der strategier var tema. I dette seminaret deltok også representanter fra administrativ ledelse i fylkeskommunene og rådmannskollegiene i delregionene. Dokumentasjon fra seminaret er lagt ut på. Forslag til vedtak i styremøte : Styrets innspill legges til grunn for sak om Osloregionens strategier 2008 til samarbeidsrådets møte Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å godkjenne saken før utsendelse. Forslag til vedtak i rådsmøte : Samarbeidsrådet for Osloregionen gir sin tilslutning til de rammer for Osloregionens arbeid i 2008 som er skissert i vedlagte saksfremlegg.

2 2 SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN - STRATEGIER PLANPROSESS OG ØKONOMISKE RAMMER I sitt årlige møte vedtar samarbeidsrådet rammer for kommende planår. Med disse rammene som utgangspunkt utarbeider styret årlig handlingsprogram m/budsjett. Årsrapport og regnskap godkjennes av styret innen utgangen av mars, og legges frem for rådet til orientering. Sak om medlemskontingent 2008 behandles parallelt med denne saken om strategier, jfr. sak../07 til møte i rådet Det innstilles her på at medlemskontingenten for 2008 fastsettes til kr 1,- pr. innbygger i kommunene og fylkeskommunene, med dobbel kontingent for Oslo kommune. Dette gir en inntektsramme på ca. 2,8 mill. kroner. Av denne grunnbevilgningen går drøyt halvparten til faste driftsutgifter (lønn/kontorleie/drift). Det forutsettes utstrakt prosjektfinansiering og økonomiske spleiselag med andre regionale aktører. 2. MÅL OG OVERORDNEDE STRATEGIER Samarbeidsalliansens overordnede mål er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Alliansen har pekt ut følgende satsingsområder for å nå det overordnede målet og forene aktørene: - profilering - kompetanse og verdiskaping - utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon - sosial infrastruktur Strategiene for å nå målet kan deles i to: - den direkte innsatsen for å profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt, dvs. gjøre Osloregionen bedre kjent - innsatsen for å påvirke positivt ulike faktorer som gjør Osloregionen både konkurransekraftig og bærekraftig, dvs. gjøre Osloregionen bedre Samarbeidsplattform for Osloregionen I Osloregionens stiftelsesmøte ble det vedtatt en samarbeidsplattform som bl.a. angir følgende rammer: Strukturert og målrettet regionalt samarbeid skal gi grunnlag for samordnet opptreden i saker som er viktige for regionen. Samarbeidet skal rettes inn mot områder der samordning av deltakernes innsats vil være viktig, enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar oppgavene tilstrekkelig godt. Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør. Veien videre skal meisles ut under stor usikkerhet: Rammene for det regionale forvaltningsnivået er uavklart, både når det gjelder oppgaver og geografi. I tillegg vil kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. I det videre utviklingsarbeidet er det viktig å velge strategier som er robuste uansett utfall av forvaltningsreformen.

3 3 3. STATUS, UTFORDRINGER OG STRATEGIER 3.1 Påvirkning av regionens rammebetingelser - utvikling av en helhetlig nasjonal politikk for hovedstadsregionen Påvirkning av rammebetingelser er en av kjerneoppgavene for samarbeidsalliansen. Forvaltningsreformen og Hovedstadsmeldingen gir overordnede rammer for hovedstadsområdets utvikling, og er derfor spesielt viktig å påvirke og følge offensivt opp. St. meld nr 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid ble lagt frem i desember Stortinget behandlet spørsmål om oppgaver , og skal ta stilling til regional inndeling våren Kommunal- og regionaldepartementet har invitert landets fylkeskommuner til å avgi uttalelse til meldingen, og ønsker vedtak av både det nåværende og det påtroppende fylkestinget, i juni og desember Osloregionen er utfordret spesielt til å se på fire alternative modeller for løsning av styringsutfordringene i regionen, eller eventuelt foreslå nye modeller. Styret i Osloregionen samlet seg i møte om en felles uttalelse til forvaltningsreformen. I uttalelsen heter det at Osloregionen med dagens 56 kommuner (evt. noe utvidet) bør være det geografiske området for en ny landsdelsregion, forutsatt omfattende overføring av statlige oppgaver til de nye regionene. I vedtak ba Stortinget regjeringen vurdere innspill fra kommuner og fylkeskommuner om oppgaver og ansvar for de nye regionene i forkant av Stortingets endelige behandling våren Dette innebærer at spørsmålet om oppgaver kan påvirkes helt frem til Stortingets sluttbehandling våren 2008, og at oppgaver og regionstørrelse vil bli sett i sammenheng under sluttbehandlingen. Dette er en mulighet Osloregionen bør utnytte aktivt, og søke å påvirke rammebetingelsene for hovedstadsregionens konkurransekraft, i tråd med samarbeidsalliansens visjon. Hovedstadsmeldingen: St.meld. ble lagt frem (kort omtale av meldingens innhold og anbefalinger) Styret i Osloregionen vil søke å påvirke Stortinget frem til behandling av Hovedstadsmeldingen på nyåret 2008 for å sikre at den gir gode rammer for utvikling av en helhetlig politikk for hovedstadsregionen. Deretter blir utfordringen å stimulere til etablering av gode systemer for jevnlig dialog mellom regjering og regionens aktører om oppfølging av meldingen. Styret i samarbeidsalliansen hadde en rolle som kontaktorgan for politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet under utarbeidingen av Hovedstadsmeldingen. Det er naturlig at denne rollen videreføres og tilpasses en mer permanent situasjon, med løpende dialog med regjeringen knyttet til oppfølging. 1 Det tas forbehold om utfallet av behandlingen. 2 Meldingen forventes lagt frem i løpet av mai.

4 4 Strategier 2008: a) Forvaltningsreformen: - Osloregionen vil offensivt utnytte det handlingsrommet som forvaltningsreformen gir, og vurdere mulighetene for økt regionalt samarbeid om de statlige oppgavene som vedtas overført til det regionale nivået innenfor bl.a. næringsutvikling, FoU, samferdsel og miljø. b) Hovedstadsmeldingen: Skrives etter at meldingen er lagt frem. c) Andre løpende plan- og budsjettprosesser på statlig nivå - Parallelt med Osloregionens arbeid for å påvirke de overordnede prosessene knyttet til forvaltningsreformen og Hovedstadsmeldingen, vil alliansen legge økt vekt på systematisk og målrettet arbeid inn mot de løpende plan- og budsjettprosessene på statlig nivå, spesielt statsbudsjett og nasjonal transportplan. 3.2 Strategier for regional utvikling oppfølging og videreutvikling Osloregionens handlingsprogrammer for 2006 og 2007 inneholder konkrete prosjekter innenfor alliansens prioriterte fagområder, noen av dem flerårige. Innenfor flere av fagområdene står samarbeidsalliansen nå overfor to viktige utfordringer: - demokratisk forankring: det skal skaffes tilstrekkelig ryggdekning i medlemsorganisasjonene for de strategivalg som foreslås i Osloregionens ulike utviklingsprosjekter - gjennomføringsevne: det skal etableres systemer for oppfølging og bruk av strategiene Midtveis i 2007 pågår det flere forankringsprosesser i medlemsorganisasjonene. Internasjonal profilering Høsten 2006 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Osloregionen og Oslo Teknopol IKS. Oppdraget omfatter bl.a utforming av overordnede mål og strategier for internasjonal profilering med utgangspunkt i de sterke næringsklyngene i hovedstadsregionen. Det er utarbeidet et forslag til regional strategi for internasjonal profilering: Kunnskapsprofil for Osloregionen markedsplan Profileringsstrategien planlegges sluttbehandlet i Osloregionens styre før sommeren, etter at dokumentet har vært på administrativ høring i fylkeskommuner og delregioner. Planen er et samarbeidsprosjekt mellom flere parter; Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og samarbeidspartene i næringsklyngene i tillegg til Osloregionen. Oslo Teknopol IKS, som er et selskap eiet av Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune er ansvarlig for utarbeiding og oppfølging av profileringsstrategien. Den største utfordring innen dette satsingsområdet er delfinansiering av prioriterte profileringstiltak. Alternative finansieringsformer vil derfor være et sentralt element i saken styret vil få til behandling i juni Flere satsingsområder i Osloregionen og Europakontoret overlapper eller utfyller hverandre. Det ligger derfor til rette for tettere samarbeid på ulike områder. I handlingsprogrammet for inneværende år legges det opp til mer systematisk bruk av de mulighetene for profilering og nettverksbygging som kontoret har mot det regionale Europa.

5 5 Kompetanse og verdiskaping Innenfor fagområdet kompetanse og verdiskaping er det for 2007 vedtatt en 1. generasjons versjon av regionalt utviklingsprogram for Osloregionen. En av de største satsingene her er regionalt samarbeid om et nytt forskningsprogram fra Norges forskningsråd: Virkemidler for regional innovasjon (VRI-programmet). Programmet går frem til Videreføring av satsingen på sterke næringsklynger og mer samordnet virkemiddelbruk vil være den største utfordringen fremover. Avtalen mellom Osloregionen og Oslo Teknopol IKS (se over) omfatter i tillegg til profilering også en kartlegging og vurdering av opptak av nye bedrifter i det etablerte klyngesamarbeidet i regionen. Som en del av innsatsen for mer samordnet virkemiddelbruk, er det naturlig å vurdere organiseringen av det regionale næringsarbeidet. Det er trolig mest hensiktsmessig å vente med å iverksette evt. organisatoriske endringer til forvaltningsreformen blir iverksatt, og se alle de utfordringer og muligheter som forvaltningsreformen gir innenfor næringsutvikling i sammenheng. Men det er viktig å utvikle gode mellomløsninger frem til 2010, samt å utnytte tiden frem til reformstart til å utrede mer varige løsninger. Det etablerte samarbeidet om VRI-programmet kan være et godt utgangspunkt for utvikling av et tettere og mer strategisk samspill mellom FoUmiljøer, næringsliv og politikk. Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Areal- og transportstrategi for Osloregionen sendes på høring før sommeren, med høringsfrist etter valget. Det planlegges sluttbehandling i Osloregionens styre på nyåret Strategidokumentet vil bl.a. være et viktig grunnlag for innspill til Nasjonal transportplan , som har høringsfrist våren Det er flere utfordringer i oppfølging av dette prosjektet: Samarbeidsalliansens påvirkningsarbeid inn mot statlige samferdselsprioriteringer må samordnes med andre regionale aktørers, slik at summen av påvirkning fremstår som sterkere og mer komplett. Oppfølgingen av arealstrategiene i dokumentet må skje på de lokale planmyndigheters premisser, samtidig som oppfølgingen fremstår som et troverdig bidrag til mer samordnet areal- og transportutvikling sett med regionale og statlige øyne. Dokumentet kan også være et nyttig grunnlag for ulike typer dialog og samhandling med private aktører i regionen. I oppfølgingsarbeidet er det viktig å fokusere på vinn-vinn situasjoner sett med kommunenes øyne, og understøtte strategidokumentets overordnede strategier med supplerende utviklingsprosjekter, for eksempel knyttet til flerkjernet utvikling og miljø. Sosial infrastruktur Prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg skal utrede og prøve ut et tilbud der innbyggerne etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Prosjektet har så langt utredet hvilke kommunale og fylkeskommunale tjenester som egner seg best for ordningen, og innhentet erfaringer fra andre nordiske land. Prosjektet skal i løpet av høsten 2007 rekruttere pilotkommuner til utprøving av tjenester på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Barnehage, skole (grunnskole og videregående), SFO og voksenopplæring er blant de prioriterte tjenestene for utprøving. Dette er et prosjekt med mange økonomiske og juridiske implikasjoner. Grundig utredning og pilotutprøving er viktige trinn på veien mot etablering av et evt. permanent tilbud. Det viktigste suksesskriteriet i første omgang å finne motiverte pilotkommuner og fylkeskommuner. Kultur som mulig satsingsområde Osloregionen har i 2006 gitt økonomisk støtte til en kartlegging av kulturinstitusjoner i regionen. Kartleggingen gjennomføres av Oslo Teknopol IKS, og inkluderer kartlegging av informasjonsstrategier og valg av teknologi knyttet til kulturformidling i de ulike kommunene. I løpet av høsten 2007 vil det bli tatt stilling til om det er hensiktsmessig å følge opp dette kartleggingsarbeidet, for eksempel i form av felles kulturformidlingsprosjekter i regionen.

6 6 Strategier 2008: a) Profilering: - delta i gjennomføring av konkrete profileringstiltak (medfinansiering), i første omgang prioriteres tiltak knyttet til rekruttering av utenlands arbeidskraft til regionen - sikre bredere og mer langsiktig finansieringsgrunnlag for finansiering av profileringstiltak - videreføre samarbeidet med Osloregionens Europakontor b) Kompetanse og verdiskaping: - videreføre satsingen på klynger innen de kunnskapsbaserte næringsmiljøene i regionen, både gjennom styrking og utvidelse av etablerte klynger og etablering av nye - styrke nettverk mellom forskningsmiljøene og næringslivet - styrke innovasjonen og nyskapingen på grunnlag av forskningen i regionen - skape bedre samsvar mellom utdanningssystemet og næringslivets kompetansebehov - vurdere ulike modeller for regional organisering innen næringsutvikling, bl.a. i lys av utvidede oppgaver som følge av forvaltningsreformen c) Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Prosjektet Areal- og transportstrategi for Osloregionen avsluttes ved årsskiftet 07/08, og strategidokumentet sluttbehandles på nyåret. Bruken og oppfølgingen av dokumentet vil ha tre hovedelementer: - påvirkningsarbeid inn mot statlige samferdselsprioriteringer, i første omgang Nasjonal transportplan (høringsfrist april 2008) - oppfølging gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (kommune- og fylkesplanlegging) - igangsetting av nye, supplerende utviklingsprosjekter som underbygger intensjonene i det overordnede strategidokumentet; eksempelvis knyttet til flerkjernet utvikling og miljø/klima. d) Sosial infrastruktur: Prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg videreføres: - gjennomføre pilotforsøk med fritt kommunalt tjenestevalg i et utvalg kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen. Dokumentasjon og evaluering av erfaringer skal være gjennomført, og endelig forslag til saksbehandlingsmodul skal utarbeides. - Sluttrapport med forslag til videre oppfølging skal forelegges Osloregionens styre på nyåret e) Tverrfaglige/nye satsingsområder: - bruke de regionale strategiene innen de ulike fagområdene som grunnlag for samarbeidsalliansens påvirkningsarbeid overfor statlige myndigheter, jfr. pkt vurdere regional deltakelse i EUs regionale utviklingsprogrammer innenfor de ulike fagområdene foran - se verdiskaping og fysisk utvikling tettere i sammenheng i oppfølgingen av Areal- og transportstrategi for Osloregionen - vurdere fellestiltak og økt regional samordning innen kultur 3.3 Bygging av regional identitet og utvikling av Osloregionen som organisasjon Identitetsbygging og regionale leveranser må gå hånd i hånd Regional identitet nevnes ofte som et viktig utgangspunkt for frivillig regionalt samarbeid. Siden stiftelsen har samarbeidsalliansen systematisk søkt inspirasjon fra andre storbyregioner som har tilsvarende ambisjoner som oss når det gjelder økt samhandling. Da styret besøkte Stockholm-Mälardalsregionen i 2006 understreket representanter fra det mangeårlige regionale samarbeidet i regionen betydningen av å prate regionen sammen. Dette handler både om å gjøre aktørene bevisste på regionens muligheter og

7 7 trusler i et internasjonalt perspektiv, og om å vise hvordan mer samhandling og felles tenking kan gi en sterkere og mer funksjonell region for innbyggere og næringsliv. Som ung samarbeidsallianse har Osloregionen lagt stor vekt på å komme raskt i gang med konkrete utviklingsprosjekter, jfr. Osloregionens årlige handlingsprogram. Resonnementet bak dette er at samarbeidsalliansen må vise at den kan levere i form av større gjennomslagskraft og bedre regionale løsninger for å få tilstrekkelig legitimitet, i første omgang blant medlemmene og på lengre sikt i opinionen. Alliansen må imidlertid være bevisst på balansegangen mellom konkret utviklingsarbeid og mer identitetsbyggende innsats. Organisering og arbeidsformer skal sikre innsyn og medvirkning Det er etablert systemer og rutiner for å sikre innsyn i og forankring av samarbeidsalliansens arbeid blant medlemmene. Den politiske og administrative organiseringen skal legge til rette for synlighet og forankring i medlemsorganisasjonene, og for bredde i politiske og faglige vurderinger. I samarbeidsalliansens årmeldinger for 2005 og 2006 beskrives den politiske organiseringen som relativt velfungerende. Administrativt er det prøvd ut ulike arbeidsformer som har gitt nyttige erfaringer mht. gjennomføringskraft. Frikjøp av ressurser til prosjektledelse/gjennomføring og ekstraordinær ressursinnsats fra medlemmer med spesielle interesser i de ulike satsingsområdene er suksesskriterier alliansen vil søke å bygge videre på. Samarbeidsalliansen har etablert enkle og forutsigbare rutiner for årsplanlegging og budsjettering, der medlemmene og andre interesserte kan gi innspill til samarbeidsalliansens veivalg og strategier og følge med på fremdrift og gjennomføring. I større saker sikres formell forankring i medlemsorganisasjonene gjennom innspills- og høringsrunder, evt. med behandling i den enkelte medlemsorganisasjon. Osloregionens hjemmeside gir relevant og oppdatert informasjon om alliansens løpende virksomhet. Slike formelle rutiner er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å sikre reell oppslutning om regionale strategier. Forvaltningsreform og kommune- og fylkestingsvalg gir spesielle utfordringer Samarbeidsalliansen er tuftet på tanken om at organisasjonen skal bygges nedenfra, og deltakelse og engasjement fra kommunene er en viktig forutsetning for alliansens berettigelse og suksess. Sittende kommune- og fylkespolitikere har vært med på etableringen av samarbeidsalliansen, og har vært med å ta aktivt stilling til innmelding. Kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007 vil erfaringsmessig representere en re-start for en frivillig samarbeidsallianse som Osloregionen. De nye politikerne skal ikke bare bli kjent med samarbeidsalliansens visjon og virke, men blir også kastet inn i prosessen med etablering av nye regioner. Den oppmerksomhetskampen dette kan innebære er en spesiell utfordring for Osloregionen. Strategier 2008: - Videreutvikle arbeidet med erfaringsinnhenting fra og nettverksbygging mot andre storbyregioner, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har verdi både som inspirasjon, læring og alliansebygging. - Intensivere innsatsen knyttet til regional identitetsbygging, bl.a. gjennom et spesialtilpasset tilbud til nye folkevalgte etter kommune- og fylkestingsvalget høsten Systematisere og videreutvikle produksjonen av regional dokumentasjon og analyse - Sikre administrativ gjennomføringskraft, både gjennom tilstrekkelige ressurser og organisering/arbeidsformer som er tilpasset oppgavene. - Vurdere etablering av ulike tematiske nettverk med utgangspunkt i kommunenes lokale innsatsområder og ønsker (næringsvennlige kommuner, pilotkommuner innen regional tjenesteproduksjon o.l.) for å understøtte organisasjonsbygging nedenfra. - vektlegge informasjon og formidling innenfor samarbeidsalliansens ulike satsingsområder, jfr. anbefalingene i Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

Handlingsprogram 2008

Handlingsprogram 2008 Handlingsprogram 2008 Godkjent i styremøte 18.01.08 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.08 består alliansen av 57 kommuner og to

Detaljer

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Handlingsprogram 2009

Handlingsprogram 2009 Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr. /09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Handlingsprogram 2009 Forslag 10.03.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen

Detaljer

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 1 INNHOLD: 1. OSLOREGIONENS MÅLSETTING 3 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 4 3. STRATEGIER OG TILTAK 2006 5 3.0 Handlingsprogrammets profil og

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010 Handlingsprogram 2010 Forslag 30.11.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.09 består alliansen av 57 kommuner og to fylkeskommuner

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen 1 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Godkjent i Osloregionens styre 19.09.06 12.09.06 GS 2 INNHOLD: FORORD 3 1. Formålet med informasjon- og kommunikasjonsstrategien 1.1 Grunnlag

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER (side) 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.2 Administrative organer 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 1 Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 Dato: Utkast 14.05.07 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Grethe Salvesvold Arkivkode: 014 2007 089 tlf. 23 46 11 75 e-post: grethe.salvesvold@osloregionen.no

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Saksansvarlig: Kari Garmann, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 2008 INNLEDNING Osloregionens fire satsningsområder

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE Arbeidsgruppen møttes 12.8. Videre har det vært vurderinger i e-post. Det er enighet i administrativ arbeidsgruppe om å legge

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Høringsutkast, 4. oktober 2011 1 FORORD Forut for etableringen av Osloregionen 1.1.2005 hadde stiftelsesmøtet 17.12.2004 sluttet

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Bergensalliansen - Under etablering 2010

Bergensalliansen - Under etablering 2010 Bergensalliansen - Under etablering 2010 Til kommunene i Regionrådet Nordhordland IKS og Regionrådet Bergensregionen - Askøy, Austevoll, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Øygarden

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 24.3.9 Sak nr. 13/9 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: JUSTERT BUDSJETT 29 INNLEDNING Styret i Osloregionen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING OSLOREGIONEN ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING Strategier i profileringsarbeidet 02.11.05 1 Osloregionen Strategier i profileringsarbeidet Hovedmål og strategier I samarbeidsplattformen for Osloregionen,

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Påvirkning av nasjonal politikk for å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller. - Et fundament for sosiale investeringer

Påvirkning av nasjonal politikk for å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller. - Et fundament for sosiale investeringer Påvirkning av nasjonal politikk for å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller - Et fundament for sosiale investeringer Lov om folkehelse for fylkeskommuner Lov om folkehelse.en lobbyprosess sett

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Profileringsstrategi for Osloregionen

Profileringsstrategi for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 16.06.15 Sak nr. 24/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringsstrategi for Osloregionen Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Referat fra møte i styret for Osloregionen 20.03.07

Referat fra møte i styret for Osloregionen 20.03.07 Referat fra møte i styret for Osloregionen 20.03.07 Dato: 28.03.07 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Grethe Salvesvold Arkivkode: 014 2007 079 tlf. 23 46 11 75 e-post: grethe.salvesvold@osloregionen.no Tid:

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Oslo Brand Alliance 7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/3896-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Fritz Solhaug Sakstittel: NYE ALTAMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret gir til sin

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer