Handlingsprogram 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2013"

Transkript

1 Handlingsprogram 2013 Styrebehandlet

2 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert Kongsberg, Notodden, Hjartdal, Rollag og Stokke kommuner går inn som medlem, og alliansen omfatter derved 72 kommuner og tre fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Nytt kart inn! Osloregionen er en frivillig sammenslutning basert på interessefellesskap. Grunnlag for å søke om medlemskap er i henhold til vedtektene erkjennelse om tilhørighet til det felles bolig- og arbeidsmarked av byer og bysamfunn som har Oslo som sitt naturlige sentrum. Alliansen har ingen formell myndighet, og må vise sin eksistensberettigelse og nå sine mål gjennom meningsdannelse, påvirkning og samordning. Samarbeidsalliansens overordnede målsetting er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Alt Osloregionen gjør skal ha relevans for denne målsettingen. Strategiene for å nå målet kan deles i to: - Den direkte innsatsen for å profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt, dvs. gjøre Osloregionen bedre kjent. - Innsatsen for å påvirke positivt ulike faktorer som gjør Osloregionen både konkurransekraftig og bærekraftig, dvs. gjøre Osloregionen bedre. 2 Osloregionens handlingsprogram 2013

3 2. Osloregionens organisering Politiske organer: Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ, og ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd holdes ordinært én gang hvert kalenderår. Styret er det utøvende organ for Osloregionen, og ivaretar løpende Osloregionens interesser mellom møtene i samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger og vedtar årlig budsjett for samarbeidsalliansens virksomhet. Oslo kommune, fylkeskommunene og regionrådene har én representant hver i styret. Administrativ organisering: har sekretariatsansvar for samarbeidsrådet og styret samt Osloregionens øvrige grupper. har det løpende plan- og budsjettansvaret for Osloregionen, ivaretar overordnet koordinering av Osloregionens administrative arbeid og samordner Osloregionens utadrettede virksomhet. Koordineringsgruppen: Gruppen skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, informere om og forankre samarbeidsalliansens arbeid i medlemsorganisasjonene, og målbære synspunkter og innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representanter fra Oslo kommune og de deltakende fylkeskommunene og regionrådene. Faggrupper: Osloregionen etablerer faggrupper innen sine prioriterte satsingsområder. Gruppene skal bidra til strategiutvikling og er ansvarlig for utredningsoppdrag og lignende på oppdrag fra Osloregionens styre. Gruppene har medlemmer fra fylkeskommunene, Oslo kommune og regionrådene i Osloregionen. Prosjektorganisering: Når oppgaver prosjektorganiseres etableres egne prosjektgrupper. Faggruppene, evt. supplert med eksterne representanter, kan utgjøre basis for sammensetning av prosjektgrupper. Ved behov suppleres også med ad hoc-grupper for å løse oppgaver som ikke naturlig faller inn under ansvarsområdet til en av faggruppene. Nytt kart inn! Delregionene er sammen med fylkeskommunene utgangspunkt for Samarbeidsalliansens politiske og administrative organisering

4 3 Strategier og tiltak 3.1 Strategier Grunnlaget for samarbeidsalliansens handlingsprogram for 2013 er strategiske føringer for Osloregionen vedtatt på rådsmøtet Disse innebærer at Osloregionen i de nærmeste årene skal fokusere på følgende innsatsområder og oppgaver: Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport (ATP) - Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen - Felles strategier for godslogistikk - Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP) Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling) - Felles innovasjonsstrategi - Harmonisering av virkemiddelbruk - Samordning av FoU-strategier - Strategier for utvikling av universitets- og høgskoletilbudet, og fagskoletilbudet Styrke felles profilering nasjonalt og internasjonalt - Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering. - Statistisk bilde av Osloregionen - Sammenlikning med andre nordiske og europeiske byområder og regioner Klimapolitikk - Samordning av strategier for klimapolitikk Samarbeid med nordiske storbyområder - Utvikle partnerskap og samarbeid med andre storbyområder i Norden, med særlig vekt på Stockholmsregionen/Mälardalsrådet. I tillegg er det lagt til grunn at man skal jobbe for å synliggjøre Osloregionen og samarbeidsalliansens arbeid. 3.2 Tiltak 2013 Samarbeidsalliansen vil i 2013 fokusere særlig på arbeid knyttet til internasjonal profilering samt oppdatering av grunnlaget for samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Det legges opp til at følgende tiltak gjennomføres: Internasjonal profilering: - Etablering av plattform for felles satsing i Osloregionen - Eiendoms- og profileringsmessen MIPIM Verdiskapning og kompetanse: - Innovasjonsstrategi for Osloregionen - Klyngeutvikling. Samordnet areal- og transportutvikling: - Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan Oppdatering av fakta- og analysegrunnlag for Osloregionens ATP-strategi Annet: - Samarbeidsalliansens strategier. Konkretisering av oppfølging - Samarbeid med Stockholmsregionen/Mälardalsrådet - Kunnskap og Møteplass 2013 (KOM-konferansen) - Avisbilag om Osloregionen - Studietur for styret 2013 Hovedtrekk ved tiltakenes bakgrunn, innhold og prosess er nærmere beskrevet i tabellen på neste side. 4

5 a) Internasjonal profilering: Etablering av plattform for felles satsing i Osloregionen (Jfr. vedtak sak 04/12) Oppstart høst 2012 Ferdig høst 2013 Arbeidet prosjektorganiseres. Prosjektleder tilsatt på engasjement. b) Internasjonal profilering: Eiendoms- og profileringsmessen MIPIM (Jfr. vedtak sak 34/1 og 23/12) Forberedelser høst 2012 og vinter Tilsvarene påfølgende år. :. Faggruppen profilering c) Innovasjonsstrategi for Osloregionen (Jfr. vedtak sak 18/11) Fase 1: Oppstart høst 2013 Fase 2: 2014 Arbeidet prosjektorganiseres. Til fase 2 antas behov for ansatt/innleid prosjektleder. d) Klyngeutvikling. Vinter/vår 2013 samordner På oppdrag fra Osloregionen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og næringsklyngene i regionen utarbeidet Oslo Teknopol IKS i 2007 et strategisk grunnlag for internasjonal profilering, En kunnskapsprofil for Osloregionen. I 2010 ble det gjennomført et forprosjekt for omdømmebygging av Osloregionen med bistand fra Apeland Informasjon AS. Apelands forslag til innholds- og prosessmessige rammer for en felles omdømmesatsing ble sendt på høring, og på basis av høringsinnspillene fattet styret i møte 4. oktober 2011 vedtak om at det arbeides videre for å etablere en felles plattform for en omdømmesatsing i Osloregionen. Hensikten er å avklare viljen til og forutsetningene for en felles omdømmesatsing/profilering av Osloregionen, gjennom å drøfte/forankre hovedinnretning, ambisjonsnivå, finansiering og organisering av arbeidet. Arbeidet startet opp i november 2012, og det er ansatt prosjektleder til arbeidet. MIPIM er en av verdens største eiendomsmesser og møteplasser i profileringssammenheng. Messen arrangeres hvert år i Cannes i Sør-Frankrike. I 2013 foregår messen i perioden mars. Osloregionen deltok i 2012 i arbeidet med profilering av Osloregionen gjennom en stand på MIPIM, i samarbeid med næringslivet og Oslo kommune. Da styret behandlet deltagelsen i 2012, ble det lagt et 5-årsperspektiv til grunn for engasjementet samtidig som graden av engasjement og deltakelse skulle vurderes fra år til år. Styret ga i møte 13. september 2012 tilslutning til at Osloregionen også i 2013 skulle engasjere seg i arbeidet med profilering av Osloregionen gjennom stand på MIPIM. I tråd med Osloregionens overordnede målsetting er hensikten med å engasjere seg i arbeidet med standen på MIPIM å fremme Osloregionen som en internasjonal region, og bidra til å løfte Osloregionen frem på det europeiske byutviklingskartet som et tyngdepunkt for fremtidsrettet steds- og byutvikling. Samarbeidsalliansen skal bidra til at den regionale vinklingen er tydelig i profileringen. Det er lagt til grunn en målsetting om å få til politisk deltakelse fra Osloregionen på MIPIM. I sak om Felles strategier for FoU- og næringsutvikling i Osloregionen fattet styret 12. april 2011 vedtak om at det utarbeides en sak til styret med forslag til innovasjonsstrategi for Osloregionen. I saken må ressursbehovet som følger av strategien klargjøres og finansieringsmulighetene belyses. I handlingsprogram 2012 var det lagt opp til to faser i arbeidet. Først en innledende fase der et mindre antall sentrale aktører og personer skulle drøfte premisser prioriteringer og prosess i strategiarbeidet. På grunnlag av innspill og vurderinger skulle det utarbeides en sak til styret om temaer og problemstillinger, prosess samt ressursbehov knyttet til gjennomføring avstrategiarbeidet. Med utgangspunkt i styrebehandlingen skulle så fase 2, selve arbeidet med innovasjonsstrategien, iverksettes. Oppfølgingen av arbeidet med en innovasjonsstrategi for Osloregionen er blitt lite prioritert i 2012, ikke minst pga sekretariatets manglende kapasitet til å ta nødvendige initiativ, og arbeidet er dermed ikke kommet i gang som forutsatt. Med bakgrunn i at sekretariatets kapasitet forventes å være gjenopprettet i løpet av våren 2013, legges det nå opp til at en prosess for utvikling av felles innovasjonsstrategi igangsettes i 2 halvår. Samarbeidsalliansen har siden 2006 bidratt med midler til satsingen på å utvikle sterkere næringsklynger i Osloregione. Utgangspunkt et har vært Hovedstadsprosjektet og det som der ble definert: som næringsområder hvor Osloregionen har forutsetninger for å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Dette var hhv maritim, energi og miljø, IKT, livsvitenskap og kultur. 5

6 Osloregionens engasjement mot Oslo/Akershus Fram til 2011 ble klyngeutviklingsmidlene overført til Oslo Teknopol IKS, som var ansvarlig for å fasilitere klyngene. I 2012 ble det gjennomført en mer åpen prosess, der klyngenettverkene selv søkte om støtte til sine aktiviteter. Det ble samtidig i større grad åpnet for at flere klyngenettverk kunne søke om støtten. Tildelingen blir styrt direkte fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap. Det legges til grunn at samarbeidsalliansen videreutvikler sitt engasjement i arbeidet med klyngeutvikling i Ambisjonen er å bidra til at nærings- og FoU-aktører også utenfor Oslo og Akershus involveres i klyngene og at søknader fra klynger/næringsnettverk med (betydelig) deltagelse i Osloregionen utenfor Oslo/Akershus kan vurderes. e) Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan (Jfr. sak 04/11) Vinter/vår 2013 : Faggruppe Areal og transport. Arbeidet med Nasjonal Transportplan er et viktig fokusområde for samarbeidsalliansen. Forslag til NTP vil bli lagt fram av regjeringen vinteren 2013, og for samarbeidsalliansen er ambisjonen å bidra til at viktige samferdselsprosjekter i Osloregionen når opp i den nasjonale prioriteringen. Osloregionens styre vedtok en uttalelse til statsetatenes forslag NTP Denne vil også utgjøre grunnlaget når det utarbeides en uttalelse til regjeringens planforslag/innspill til Stortingsbehandlingen. Samarbeidsalliansen vil vurdere mulige tiltak som kan bidra til å sette fokus på behovet for investeringer i samferdselsinfrastrukturen i Osloregionen, evt. i samarbeid med andre regionale aktører med samme fokus. f) Oppdatering av fakta- og analysegrunnlag for Osloregionens areal- og transportstrategi : Faggruppe Areal og transport. Faglig konsulentbistand Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen ble vedtatt av samarbeidsalliansens styre , som resultat av over 2 års arbeid. Det er så vidt lenge siden at det er behov for å oppdatere strategiens fakta- og analysegrunnlag på enkelte områder, og vurdere om det er elementer i strategien hvor det er behov for justering. Ikke minst som grunnlag for Osloregionens samferdselsprioriteringer inn mot Nasjonal Transportplan. I første omgang legges det opp til en oppdatering av fakta- og analysegrunnlaget med spesiell vekt på hvordan den forventede veksten, i innbyggere og arbeidsplasser, vil fordele seg i Osloregionen, og hva som vil påvirke dette. Denne gjennomføres ved kjøp av tjenester. Med utgangspunkt i et oppdatert fakta- og analysegrunnlag vurderes deretter behovet for en gjennomgang av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, herunder samarbeidsalliansens felles samferdselsprioriteringer, og en eventuell prosess for dette avklares. g) Samarbeidsalliansens strategier. Konkretisering av oppfølging Sommer - høst 2013 h) Samarbeid med Stockholmsregionen/ Mälardalsrådet På Osloregionens rådsmøte ble nye strategiske føringer for samarbeidsalliansen Osloregionen vedtatt. I den forbindelse ble klimapolitikk tatt inn som nytt satsingsområde, og satsingsområdet styrke kompetanse og verdiskapning ble utvidet med tema som - Harmonisering av virkemiddelbruk - Samordning av FoU-strategier - Strategier for utvikling av universitets- og høgskoletilbudet, og fagskoletilbudet Det legges opp til en prosess for å konkretisere hvordan samarbeidsalliansen skal innrette arbeidet i forhold til oppfølging av disse punktene. Ambisjonen er å synliggjøre og forankre hvor de Osloregionale dimensjonene er tyngst og identifisere prosjekter og tiltak som adresserer dette. Styret og administrativ koordineringsgruppe må engasjeres i arbeidet, sammen med andre regionale aktører. Igangsetting av arbeidet tilpasses når sekretariatet igjen er fullt bemannet. Det formelle samarbeidet mellom hovedstedene Stockholm og Oslo er lite utviklet. I 2008 ble det tatt politisk initiativ for å styrke utviklingen av aksen Oslo-Stockholm. Det ble valgt et regionalt utgangspunkt, med basis i hhv samarbeidsalliansen Osloregionen og 6

7 Løpende arbeid i 2013 Egen arbeidsgruppe med deltakelse fra regionen etablert. i) Kunnskap og Møteplass 2013 (KOM-konferansen) Tidspunkt: Høst 2013 : Søkes gjennomført i samarbeid med andre regionale parter. Mälardalsrådet. Osloregionens sekretariat ble gitt mandat til, i samarbeid med Mälardalsrådets kanseli, å vurdere aktuelle temaer og samarbeidsprosjekter. Fra Osloregionens side er det forutsatt at samarbeidet skal bidra til å styrke arbeidet innen alliansens prioriterte innsatsområder, som infrastruktur, næringsutvikling og internasjonal profilering. Samarbeidet har hatt fokus på dokumentasjon av ulike relasjoner og forbindelser mellom Oslo og Stockholm, herunder status for infrastrukturen og kartlegging av kontaktintensiteten mellom de to hovedstedene. Det er videre fokus på informasjonsutveksling, og muligheter for konkrete prosjekter og aktiviteter som kan underbygge den politiske dialogen mellom hovedstedene drøftes. Konferansen Kunnskap og Møteplass har fokusert på Osloregionens muligheter og utfordringer innen næringsutvikling og FoU - internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Den ble sist gang arrangert i 2011, og tema var da Osloregionen i verden identitet og omdømmebygging. Konferansen er ment som en møteplass der gode eksempler på innovasjon og nyskaping i Osloregionen kan løftes frem, strategiske satsinger kan synliggjøres, og rammebetingelser for verdiskaping kan drøftes. Viktige målgrupper for KOM har vært politikere, næringsliv, virkemiddelaktører i innovasjonssystemet og utdannings- og forskningsinstitusjoner i Osloregionen, i tillegg til Osloregionens medlemmer, politikk så vel som administrasjon. Konferansen har tidligere vært gjennomført som del av arrangementet Oslo Innovation Week, og denne modellen vil bli vurdert også for Tema for konferansen i 2013 er foreløpig ikke drøftet. j) Avisbilag om Osloregionen Oppstart høsten 2013 Ferdig vinter 2014 Faggruppe profilering k) Studietur for styret 2013 (Jfr. vedtak sak 24/12) Tidspunkt: Vår 2013 Samarbeidsalliansen har ca hvert andre år utarbeidet avisbilag om Osloregionen. Siste utgave ble distribuert med Dagbladet i mars Hensikten med bilagene, som til nå i hovedsak har vært reklamefinansiert, har vært synliggjøring nasjonalt av samarbeidet i Osloregionen og regionens kvaliteter og mangfold. Tilbakemeldingene på avisbilagene har vært positive. Det legges opp til at det igangsettes arbeid med et nytt avisbilag høsten 2013, med tanke på utgivelse vinteren Innholdsmessig innretning er foreløpig ikke drøftet. Det er lagt opp til at styret i samarbeidsalliansen gjennomfører en faglige studieturer hvert andre år. Forrige studietur, mars 2011, gikk til Eindhoven og Amsterdam. Destinasjon for studieturen 2013 er ikke avklart, det arbeides med alternative muligheter. Hovedfokus vil trolig være by- og regionsutvikling, infrastruktur og miljø. 7

8 4. Økonomiske rammer og fordeling av utviklingsmidler 2013 Samarbeidsrådet behandlet sak om medlemskontingent 2013 i møte (sak 05/12). Medlemskontingenten for 2013 ble fastsatt til kr 1,50 pr. innbygger i kommunene og fylkeskommunene, med dobbel kontingent for Oslo kommune. Dette gir en inntektsramme på i overkant av 5.3 mill. kroner. Fratrukket andel av inntektene som går til faste driftsutgifter (lønn/kontorleie/drift) samt informasjon og møteutgifter til styre og råd, har samarbeidsalliansen en ramme på i størrelsesorden 2.4 mill. kroner til prosjekter og utviklingstiltak i I tillegg kommer overføring av fond/ubrukte midler fra 2012 på i størrelsesorden 4.5 mill kroner. Prioriteringen av midlene er beskrevet i forslag til budsjett

Handlingsprogram 2012

Handlingsprogram 2012 Handlingsprogram 2012 Forslag til styrebehandling 6. desember 2011 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Buskerud fylkeskommune går 1.1.2012

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 25.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 25.11.2013 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Tema: Moskvaskolen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 UTKAST pr 16.11 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 01.01.18 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner i

Detaljer

Handlingsprogram 2009

Handlingsprogram 2009 Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr. /09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Handlingsprogram 2009 Forslag 10.03.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre 08.12.15 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.16 omfatter alliansen

Detaljer

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april 2016 Hva skal være ambisjonsnivået? Foreløpig vurdering: Ikke foreta store endringer i ressurser og organisering nå. Større effektivitet og kraft

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Utkast pr

Handlingsprogram 2017 Utkast pr Handlingsprogram 2017 Utkast pr. 23.10.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010 Handlingsprogram 2010 Forslag 30.11.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.09 består alliansen av 57 kommuner og to fylkeskommuner

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 47/11. Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Styret i Osloregionen, Sak nr. 47/11. Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 6.12.2011 Sak nr. 47/11 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: FORSLAG BUDSJETT 2012 INNLEDNING Osloregionens

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte 6.12.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsprogram 2008

Handlingsprogram 2008 Handlingsprogram 2008 Godkjent i styremøte 18.01.08 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.08 består alliansen av 57 kommuner og to

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang Styremøtet 12. april 2016 Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang 1. Innledning I forbindelse med behandling av Osloregionens handlingsprogram for 2015, sluttet styret i Osloregionen den 25.11 2014 seg

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/11 (oppr. 54/10) Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/11 (oppr. 54/10) Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 8.2.11 Sak nr. 6/11 (oppr. 54/10) Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: FORSLAG BUDSJETT 2011 INNLEDNING Osloregionens

Detaljer

Årsrapport 2012 Forslag til tekst uten forord/regnskap/revisorbekr.

Årsrapport 2012 Forslag til tekst uten forord/regnskap/revisorbekr. Årsrapport 2012 Forslag til tekst uten forord/regnskap/revisorbekr. INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering Kompetanse og verdiskaping Areal og transportutvikling Andre tiltak

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG

Osloregionen SAKSFREMLEGG Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr 14/09 Saksansvarlig: Kari Garmann MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2010 Innledning Osloregionens visjon om å styrke regionens posisjon i Europa er

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 08.012.09 Sak nr. 47/09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 2010 INNLEDNING Osloregionens budsjett

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Høringsutkast, 4. oktober 2011 1 FORORD Forut for etableringen av Osloregionen 1.1.2005 hadde stiftelsesmøtet 17.12.2004 sluttet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3 ÅrsrapporT 2012 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal- og transportutvikling 7 Andre tiltak og prosesser 8 MÅL OG STRATEGIER 10 ORGANISASJON

Detaljer

Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Utkast, mai 2011 1 FORORD Dette utkastet til Fornyelse av Osloregionens strategier er basert på bl.a. Styrets strategiseminar 11. mars 2010 der notatet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009

Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 01.09.09 Sak nr. 35/09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009 Forslag

Detaljer

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 1 INNHOLD: 1. OSLOREGIONENS MÅLSETTING 3 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 4 3. STRATEGIER OG TILTAK 2006 5 3.0 Handlingsprogrammets profil og

Detaljer

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 24.3.9 Sak nr. 13/9 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: JUSTERT BUDSJETT 29 INNLEDNING Styret i Osloregionen

Detaljer

INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I

INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Årsrapport 2013 Utkast til tekst uten forord/regnskap/revisorbekr. 9.1.2014 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2013 4 Profilering Kompetanse og verdiskaping Areal og transportutvikling Andre

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG

Osloregionen SAKSFREMLEGG Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 6.12. Sak nr. 59/16 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: FORSLAG BUDSJETT 2017 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret godkjenner

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging.

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging. N O T A T 29.08.2017, ENK Til: Fra: Koordineringsgruppen s sekretariat Om: Status Handlingsprogram 2017 og videre oppfølging høsten 2017 Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016 Osloregionen Styret i Osloregionen, 06.10.15 Sak nr. 35/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til

Detaljer

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse 30.11.09 Bakgrunn og hensikt Godstransportarbeidet har i de siste årene økt vesentlig raskere enn den økonomiske veksttakten i samfunnet.

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr. 05/07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, Sak nr. 05/07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr. 05/07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen 1 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Godkjent i Osloregionens styre 19.09.06 12.09.06 GS 2 INNHOLD: FORORD 3 1. Formålet med informasjon- og kommunikasjonsstrategien 1.1 Grunnlag

Detaljer

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2 RINGSAKER KOMMUNE OSLOREGIONEN - SØKNAD OM MEDLEMSSKAP Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 16/2565 16/12748 K1-026 Ole Roger Strandbakke DokumentNR: 1 Behandling:

Detaljer

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8 ÅrsrapporT 2010 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2010 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Sosial infrastruktur 8 Osloregionens rolle i det

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8 ÅrsrapporT 2010 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2010 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Sosial infrastruktur 8 Osloregionens rolle i det regionale

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Fleksibelt partnerskap i Akershus

Fleksibelt partnerskap i Akershus Avd, for Regional utvikling Fleksibelt partnerskap i Akershus Thomas Tvedt Fylkesplanlegger avd for Regional utvikling Fylkesplanen et politisk dokument - ikke juridisk bindende et viktig instrument -

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8

Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7. Sosial infrastruktur 8. Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet 8 ÅrsrapporT 2009 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Sosial infrastruktur 8 Osloregionens rolle i det

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer

Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre

Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 18/07 Årsrapport 2006 Utkast til møte i Osloregionens styre 20.03.07 12.03.07 GS 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08

Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 Årsrapport 2007 Utkast GS/KG 15.02.08 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER (side) 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.2 Administrative organer 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Arne Glomdal

ÅRSRAPPORT. Foto: Arne Glomdal ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Arne Glomdal INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2013 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal- og transportutvikling 7 Andre tiltak og prosesser 8 MÅL OG STRATEGIER

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/05663-001 Dato: 19.10.05 KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN 2007-2018 PROSESS OG RAMMER FOR RULLERING INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf ,

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf , Ordfører Ole Haabeth, Nedre Glomma regionråd Fylkesordfører Hildur Horn Øyen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Roger Ryberg,

Detaljer

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold Næringsriket Østfold 30. mai 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne ROMSDAL REGIONRÅD Strategi 2017-2020 Ville våge - vinne Innhold Innledning... 2 Mål og arbeidsmetode for Romsdal Regionråd... 3 Overordnet mål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetode for ROR som tverrpolitisk samarbeidsorgan...

Detaljer

Tilrådning fra felles administrativ gruppe. Samarbeid på ATP-området mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen.

Tilrådning fra felles administrativ gruppe. Samarbeid på ATP-området mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen. Tilrådning fra felles administrativ gruppe Samarbeid på ATP-området mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen. 14. september 2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Partene... 3 2.1. Samarbeidsalliansen Osloregionen...

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

Forord Politiske organer Administrative organer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I

Forord Politiske organer Administrative organer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Årsrapport 2008 INNHOLD Forord 3 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Politiske organer 5 2.2 Administrative organer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen 1 Saksfremstilling Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen Sak 44/07: Styremøte i Osloregionen 26.06.06 Saksansvarlig: Kari Garmann, Osloregionens sekretariat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017 Strategi for Romsdal Regionråd Medlemsmøtet 1. juni 2017 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 Innledning Sterkt felleskap basert på gjensidig respekt og tillit Skal bygge opp under og videreutvikle det sterke interessefellesskapet

Detaljer

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat Osloregionen Allianse mellom kommuner

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Årsrapport 2007 Utkast til styret

Årsrapport 2007 Utkast til styret Årsrapport 2007 Utkast til styret 06.05.08 Årsrapport-07/versjon styr/06.05.08 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER (side) 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.2 Administrative

Detaljer

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen Saknr. 16/16451-7 Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget i Hedmark vedtar å starte arbeid med utarbeidelse av en samordnet

Detaljer

Organisering av oppfølgingsarbeidet. Regionplan Agder 2020

Organisering av oppfølgingsarbeidet. Regionplan Agder 2020 Organisering av oppfølgingsarbeidet Regionplan Agder 2020 Politisk samordningsgruppe Politiske ad- hoc grupper Aktuelle saker Rådmannsgruppen Operasjonalisering og måloppnåelse 1. Klima Faggruppe 2. Det

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7 ÅrsrapporT 2011 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Ny strategiske føringer for 2012 og videre 8 Samarbeid

Detaljer

INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7

INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7 ÅrsrapporT 2011 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Nye strategiske føringer for 2012 og videre 8 Samarbeid

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Saksansvarlig: Kari Garmann, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 2008 INNLEDNING Osloregionens fire satsningsområder

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer