Vestre Viken HF. Utviklingsplan Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ"

Transkript

1 Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall STES Versjon 1 STES Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: OR/SS/SPR SPR Dokumenttittel: Driftsgevinster, investeringsbehov total økonomisk effekt per alternativ Hospitalitet as Lysaker Torg Lysaker Telefon Hospitalitet as side 2 av 23

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Driftsøkonomi Innsparingspotensial Metode Samlet vurdering av innsparingspotensial for en Innsparingspotensial psykisk helse Metode Samlet vurdering av innsparingspotensial for psykisk helse Samlet bilde - driftsinnsparinger Investeringer (utarbeidet av Bygganalyse as) Nåverdianalyse Forutsetninger Nærmere om 0-alternativet Nåverdier per alternativ Total økonomisk effekt sortert etter driftsinnsparing, investeringsbehov og nåverdi Bærekraft Drøfting Tabell liste Tabell 1. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning nytt østfoldsykehus ()... 7 Tabell 2. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning lønnskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 ()... 8 Tabell 3. Innsparing per alternativ... 8 Tabell 4. Metodisk tilnærming - beregning av driftsinnsparing i VVHF, sammenligning med de tre sykehusene med lavest kostnad per liggedøgn Tabell 5. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning driftskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Tabell 6. Innsparing per alternativ, psykisk helse Tabell 7. Innsparingspotensial ved bruk av kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne Tabell 8. Innsparing per alternativ Tabell 9. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Tabell 10. Grunnlag for beregning av investeringskostnader per kvm (fra Bygganalyse as) Tabell 11. Beregnet investeringsbehov i alle alternativer Tabell 12. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Tabell 13. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Tabell 14. Alternativer sortert etter driftinnsparing, fra størst til minst Tabell 15. Alternativer sortert etter investeringsbehov, fra minst til størst Tabell 16. Alternativer sortert etter nåverdi, fra minst til mest negativ Tabell 17. Bærekraft i ulike alternativer Tabell 18. Indeksutvikling Tabell 19. Effekt av å utsette en investering i 10 år ved en investering på 10 mrd kr Hospitalitet as side 3 av 23

4 Figur liste Figur 1. Innsparing pr alternativ... 8 Figur 2. Innsparing per alternativ, psykisk helse Figur 3. Innsparing pr alternativ Figur 4. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Figur 5. Investeringskostnader per alternativ Figur 6. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Figur 7. Nåverdi per alternativ 40 år med at salgsverdi Figur 8. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Hospitalitet as side 4 av 23

5 1 Innledning Dette notatet viser beregnet innsparingspotensial, investeringskostnader og estimert total økonomisk effekt i form av nåverdi per alternativ ved ulik organisering av sykehusene i Vestre Viken sykehusområde. Alternativene som er belyst er følgende: Navn på alternativ Somatikk håndteres slik Psykiatri håndteres slik Nr. «Drammensykehuset» (jf. Mulighetsanalysen) Somatikk ved dagens fire sykehus som nå All sykehus legges til «Drammensykehuset» 1A Som 1 A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 1B «Buskerudsykehuset» Drammen og Kongsberg samlokalisert Bærum og Ringerike er lokalsykehus. All sykehus legges til «Buskerudsykehuset» Som 2A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 2A 2B «Vestre Viken sykehuset a» Drammen og Kongsberg og Bærum samlokalisert. Ringerike er lokalsykehus All sykehus legges til «Vestre Viken sykehuset» Som 3A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 3A 3B «Vestre Viken sykehuset b» Alle dagens somatiske sykehus samlokalisert All sykehus legges til «Vestre Viken sykehuset» 4A Som 4A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 4B Null-alternativet (utsettelse 5-10 år) Somatikk ved dagens fire sykehus som nå Lier lagt ned. Fortsatt drift ved Blakstad 0-alt Det er gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for en. De alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste lønnskostnad per DRG. Sammenligning med beregnet innsparingspotensial for nytt østfoldsykehus, men korrigert for sykehusområdets størrelse. Det er også gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for psykisk helsevern, voksne, sykehusnivå. De to alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn, og benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per utskriving. Disse to indikatorene er veid sammen i et gjennomsnitt, og korrigert for at 60 % av virksomheten forventes å forgå på DPS-nivå. Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn innenfor voksen på sykehusnivå. Usikkerhet knyttet til beregnet driftsinnsparing og dermed driftsinnsparingsbasert bærekraft per alternativ anslås til i størrelsesorden +/ %. Faktorer som gir usikkerhet i det samlede bildet av økonomiske driftsgevinster og investeringskostnader er: Det foreligger ikke direkte erfaringsdata knyttet til gevinstrealisering av den art vi her omhandler. Hospitalitet as side 5 av 23

6 Arealberegninger er basert på overordnede data og kun inndelt i hovedspesialiteter. Organisering av støttefunksjoner er ikke klarlagt, og dimensjoneringen er derfor gjort forholdsmessig, basert på erfaringstall. Faktisk befolkningsutvikling i perioden representerer en usikkerhet. Effekter av samhandling er kun estimert ut fra erfaringstall i fire referanseprosjekter. Arealestimatene er grove, og viser programareal gitt nybygging av sykehusarealer. Faktiske oppgraderingsbehov og -kostnader, samt nybyggkostnader er usikre. Det vil være usikkerhet knyttet til tomteforhold og reguleringsplaner i de scenarier hvor utbygging av eksisterende bygningsmasse er påkrevet. Ulempe- og følgekostnader påvirkes av grad av nybygg vs. ombygg, og av den konkrete prosjektgjennomføringen, som planlegges i senere faser. 2 Driftsøkonomi 2.1 Innsparingspotensial Metode For å vurdere forventet innsparing i de ulike alternativene, har man i den ene tilnærmingen tatt utgangspunkt i tilsvarende beregninger ved nytt østfoldsykehus. Beregnet innsparing bygger på forholdstallet mellom befolkningsgrunnlaget for nytt østfoldsykehus og befolkningsgrunnlaget for Vestre Viken HF. Alternativ 4 (ett sykehus) er gitt en vektet indeks på 1 (full effekt). organisering (0-alternativet) gis en vektet indeks lik 0 (ingen effekt, driftskostnader på dagens nivå). Det etableres deretter en indeks for noen utvalgte alternativer basert på den sammensettingen av funksjoner alternativet har, herunder fire kategorier: dag/poliklinikk elektive inneliggende akutte enheter antall enheter (sykehus) samlet Kriteriene er vektet slik at antall akutte enheter er gitt dobbel vekt, og antall elektive døgnenheter er gitt 50 % økt vekt ift de øvrige kategoriene. Beregningsmåten for å komme fram til et mulig samlet innsparingspotensial er vist i tabellen nedenfor. Siden målemetoden består av en sammenligning med nytt østfoldsykehus og en sammenligning med de tre beste sykehusene målt i lønnskostnad per DRG sammenholdt med antall driftsenheter, er ikke andel nybygg innarbeidet som selvstendig måleparameter. Dette følger i noen grad indirekte gjennom en økt andel nybygg ved færre enheter. Men det vil også normalt være slik at nybygg kan gi økonomiske driftsfordeler uten at antall driftsenheter endres. Dette er en effekt som ikke fanges opp i analysen nedenfor. Hospitalitet as side 6 av 23

7 Tabell 1. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning nytt østfoldsykehus () Driftsinnsparinger, basert på beregninger gjort i Nytt Østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus Vestre Viken org (0-alt) Alt 1 - nytt Drammen sykehus Alt 2 - nytt Drammen + Kongsb. Alt 3 - nytt Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet i nybygg Befolkning (2020-tall) Driftsinnsparing Referanse Lønnskost. Referanseår - pris 2007 Ved prisnivå 2012, tillegg* 0,150 Innsparing i 2012-priser Omregningsfaktor ut fra befolkning 1,67 Innsparing omregnet med befolkning Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Reduksjon pga xxxxx 0, Antall enheter totalt 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter gitt dobbel økt vekt 8,0 6,0 6,0 4,0 2,0 Antall elektive dagenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter gitt 50% økt vekt 6,0 6,0 4,5 3,0 1,5 Sum vektet indeks 22,0 20,0 16,5 11,0 5,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,121 0,333 0,667 1,000 Beregning av innsparingene knyttet til nytt østfoldsykehus var basert på følgende: Beregnet framtidig bemanning i 2020 med 2020 aktivitet og nytt sykehus. Tilsvarende beregnet framtidig bemanning med 2020 aktivitet i 0-alternativet (nåværende bygg bare noe oppgradert). Ved 0-alternativet ble det dessuten beregnet et tillegg på 60 årsverk ekstra pga. ombygging av sengeposter som førte til færre senger per sengepost, og dermed behov for å øke antall sengeposter for å oppnå tilsvarende sengetall. Dette vil trolig også måtte skje i noe omfang ved SI dersom man skal beholde dagens bygg. Innsparingene ble beregnet i form av reduserte årsverk multiplisert med en gjennomsnittlig kostnad per årsverk innenfor de ulike virksomhetsområder. Det ble ikke beregnet gevinst av innsparinger knyttet til psykisk helse og rusbehandling (frigjorte ressurser ble forutsatt overført til DPS). Det var innsparinger knyttet til både klinisk virksomhet, medisinsk service og intern service og administrasjon, med den relativt sett største andelen knyttet til intern service og administrasjon. Tallene indikerer et innsparingspotensial på rundt 300 mill. kr ved samling av alt i ett sykehus. Tilsvarende er gjort for benchmarking med lønnskostnader per DRG-poeng. Hospitalitet as side 7 av 23

8 Tabell 2. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning lønnskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Sykeh Sykeh Sørlandet Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Vestfold Telemark Sykeh VVHF org (0-alt) Alt 1 - nytt Drammen sykehus Alt 2 - nytt Drammen + Kongsb. Alt 3 - nytt Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet i nybygg Driftskostnader per DRG Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall DRG-poeng VVHF Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 8,0 6,0 6,0 4,0 2,0 Antall elektive dagenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 6,0 6,0 4,5 3,0 1,5 Sum vektet indeks 22,0 20,0 16,5 11,0 5,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,121 0,333 0,667 1,000 Sammenligningssykehusene Sykehuset Vestfold, Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark indikerer et potensial på opp til ca 2700 kr per DRG-poeng, eller rundt 230 mill kr ved samling av alt i ett sykehus Samlet vurdering av innsparingspotensial for en Ingen av disse tallene gir et konkret svar på innsparingspotensialet. Talla gir indikasjoner som kan danne grunnlag for å etablere et realistisk målbilde. For å få fram et slikt målbilde per alternativ er det benyttet et gjennomsnitt av de to beregningene ovenfor. Det gir et slikt resultat som vist i tabellen og figuren nedenfor. Tabell 3. Innsparing per alternativ Beregningsmåte org (0-alt) Alt 1 - Drammen Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet Sammenligning Nytt Østfoldsykehus, konseptrapp Sammenligning driftskostnad/drg for de tre beste i Norge org (0-alt) Alt 1 - Drammen Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet Beregningsmåte Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ i hele mill kr Driftsinnsparing etter alternativer og gjennomsnitt av to beregningsmetoder Alt 4 - alt samlet Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 1 - Drammen org (0-alt) Figur 1. Innsparing pr alternativ Hospitalitet as side 8 av 23

9 2.2 Innsparingspotensial psykisk helse Metode Det er også gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for psykisk helsevern, voksne, sykehusnivå. De to alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn, og benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per utskriving. Disse to indikatorene er veid sammen i et gjennomsnitt, og korrigert for at 60 % av virksomheten forventes å forgå på DPS-nivå. Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn innenfor voksen på sykehusnivå. Alternativ 4 (ett sykehus) er gitt en vektet indeks på 1 (full effekt). organisering (0-alternativet) gis en vektet indeks lik 0 (ingen effekt, driftskostnader på dagens nivå). Det etableres deretter en indeks for noen utvalgte alternativer basert på den sammensettingen av funksjoner alternativene har, herunder fire kategorier (de samme som for ): dag/poliklinikk elektive inneliggende akutte enheter antall enheter (sykehus) samlet Beregningsmåten for å komme fram til et mulig samlet innsparingspotensial er vist i tabellen nedenfor. For ikke å gjøre bildet for komplisert mht antall alternativer, er det gjort følgende forenklinger: Basisberegningen er drift som nå (selv om dette skal endres før 2020, så er det slik driften var i 2011). Ved alternativene 1-4 er det for alternativene 1-3 lagt til grunn en delt løsning der psykisk helse og rus sin akuttdel på sykehusnivå ligger sammen med det somatiske sykehuset. I alternativ 4 er all psykisk helse og rus på sykehusnivå lokaliser sammen med det somatiske sykehuset. Hospitalitet as side 9 av 23

10 Tabell 4. Metodisk tilnærming - beregning av driftsinnsparing i VVHF, sammenligning med de tre sykehusene med lavest kostnad per liggedøgn Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold Sykeh Helse Telemark Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per oppholdsdøgn Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste 704 Antall døgnopphold VVHF Korrigering for DPS, 60% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Tilsvarende tabell basert på kostnader per utskriving vises nedenfor. Tabell 5. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning driftskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold Sørlandet sykehus Helse Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per utskriving Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall døgnopphold VVHF Korrigering for DPS, 60% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Her viser det seg å være relativt stor forskjell mellom tallene, med et spenn fra ca 28 mill til 96 mill kr. En gjennomsnittsberegning basert på disse to tilnærmingene er vist nedenfor. Hospitalitet as side 10 av 23

11 Tabell 6. Innsparing per alternativ, psykisk helse org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Driftsgevinst VOP - liggedager Driftsgevinst VOP - utskrivinger org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Beregnet driftsgevisnt ut fra gjennomsnitt mellom liggedager og utskrivinger Innsparingspotensiale psykisk helse, VOP, gjennomsnittsberegning Alt A. Alt samlet i ett nybygg Alt B. Nytt sykehus + Blakstad org (0-alt) Figur 2. Innsparing per alternativ, psykisk helse Millioner Med så stort spenn i talla er det også gjennomført en 3. vurdering på dette området. Den er basert på kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne, også dette tall fra Samdata Hospitalitet as side 11 av 23

12 Tabell 7. Innsparingspotensial ved bruk av kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold St.Olavs Hospital Helse Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per oppholdsdøgn Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall døgnopphold VVHF Korrigering for økt DPS, 20% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Samlet vurdering av innsparingspotensial for psykisk helse Ingen av disse tallene gir et konkret svar på innsparingspotensialet. Talla gir indikasjoner som kan danne grunnlag for å etablere et realistisk målbilde. De to første beregningene viste et spenn fra 30 til over 90 mill kr per år, med et gjennomsnitt på rundt 60 mill kr per år. Den andre beregningen viser et innsparingspotensial på ca 70 mill kr per år ved samling av hele virksomheten i en enhet. For å få fram et slikt målbilde per alternativ er det på denne bakgrunn valgt å benyttet et gjennomsnitt av de to første beregningene ovenfor. Det gir et slikt resultat som vist i tabellen og figuren nedenfor. Tabell 8. Innsparing per alternativ org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Driftsgevinst VOP - liggedager Driftsgevinst VOP - utskrivinger org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Beregnet driftsgevisnt ut fra gjennomsnitt mellom liggedager og utskrivinger Hospitalitet as side 12 av 23

13 Innsparingspotensiale psykisk helse, VOP, gjennomsnittsberegning Alt A. Alt samlet i ett nybygg Alt B. Nytt sykehus + Blakstad organisering Millioner Figur 3. Innsparing pr alternativ 2.3 Samlet bilde - driftsinnsparinger Basert på de beregningene som så langt er gjort får vi et samlet bilde av innsparinger slik som vist i tabellen nedenfor. Tabell 9. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Beregningsmåte org (0-alt) Alt 1 - Drammen - psyk alt A Alt 1 - Drammen - psyk alt B Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt A Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt B Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Psyk alt A Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Psyk alt B Alt 4 - alt samlet psyk alt A Alt 4 - alt samlet psyk alt B Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ, Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ, psykisk helse og rus Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ i samlet Driftsgevinst etter alternativ Alt 4 - alt samlet psyk alt B Alt 4 - alt samlet psyk alt A Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt B Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt A Alt 1 - Drammen -psyk alt B Alt 1 - Drammen -psyk alt A org (0-alt) millioner kr Somatikk Psykisk helse og rus Figur 4. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Hospitalitet as side 13 av 23

14 3 Investeringer (utarbeidet av Bygganalyse as) Ved beregning av investeringskostnader er følgende forutsatt: 1. Generelt om kostnader Alle kostnader er arealpriser er basert på bruttoareal (BTA). Kostnadene er basert på et kostnadsanslag ut fra kostnader per kvm basert på erfaringstall og ambisjonsnivå. Anslagene for kostnader presenteres som kvm kostnader. Kostnadene pr. kvm er presentert i en egen tabell nedenfor. 2. Referanseprosjekter Det er tatt utgangspunkt i Helse Sør-Øst sine to siste større sykehusprosjekter. Begge prosjektene må anses som meget representative i denne sammenhengen. Ahus ferdigstilt Nytt østfoldsykehus under bygging. 3. Forutsetninger: Prisdato: September 2012 Nye tekniske forskrifter av 2010 (TEK10) Alle kostnader er vist på 1-siffer nivå iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen Det er avsatt 8 % av konto 1 9 til reserver/forventede tillegg (P50) -prisen innholder 25 % merverdiavgift Det er forutsatt reell konkurranse innenfor alle bygningsdeler (konti). Entrepriseformer: Nybygg sykehus hovedentreprise Nybygg ved eksisterende sykehus hovedentreprise alternativt byggherrestyrte Nybygg DPS - totalentrepriser Det er ikke tatt med kostnader for: Riving Finanskostnader Tomtekostnader Ulempekostnader Prisstigning Avsetninger for P85 Hospitalitet as side 14 av 23

15 Tabell 10. Grunnlag for beregning av investeringskostnader per kvm (fra Bygganalyse as) Kostnadsarter Nybygg Somatikk og Psykiatri Nybygg Somatikk Nybygg Psykiatri Nybygg ved eksist. sykehus Nybygg DPS Hovedsammendrag kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Sum Huskostnad (konto 1-6) Utendørs Sum Entreprisekostnad (konto 1-7) Generelle kostnader Sum Byggekostnad (konto 1-8) Spesielle kostnader/ mva 25% Sum Grunnkalkyle (konto 1-9) P50 Reserver (Forventede tillegg) Sum inkl. forventede tillegg P85 Marginer (byggherrens sikkerhetsreserve) Sum Prosjektkostnad (konto 0-9) Andre kostnader kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA Brukerutstyr Medisinsk teknisk utstyr Tomt Finanskostnader (byggetid - vekt 0,59) Prisstigning (byggetid - vekt 0,41) Kunstnerisk utsmykking (av byggekost) Riving Ulempekostnader Sum andre kostnader Sum Prosjektkostnad (konto 0-9+A-H) i kr/m2 BTA Nybygg komplett somatisk sykehus på ny tomt, inkludert medisinsk teknisk utstyr (MTU) og parkering på bakkeplan, kr/kvm BTA. Nybygg kombinert somtikk og på sykehusnivå, kr/kvm. Nybygg i begrenset omgang knyttet til eksisterende sykehus er vesentlig lavere pga at infrastruktur finnes og konto 8 i bygningsdelstabellen blir lavere kr/kvm BTA. Nybygg psykisk helse sykehusnivå kr/kvm BTA. Nybygg DPS kr /kvm BTA. Teknisk oppgradering iht. Multiconsults kartlegging fra 2010/12 (prisjustert til 2012). Første 5 år er med i alle alternativer. Ulempe- og følgekostnader knyttet til prosjektgjennomføring er ikke særskilt beregnet, fordi kunnskap mangler på nåværende tidspunkt. Ombyggingsalternativer er generelt mer komplekse å håndtere i byggeprosjektfasen enn nybygg, og dette vil ha konsekvenser for både økonomi og kvalitet. Riving er ikke beregnet, fordi nødvendig kunnskap mangler. Leiekostnader er ikke beregnet, fordi nødvendig kunnskap mangler. Hospitalitet as side 15 av 23

16 Tabell 11. Beregnet investeringsbehov i alle alternativer Kategori/alternativ 0-alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Nybygg Ombyging og oppgradering DPS Sum mill kr Figuren nedenfor viser de samme tallene i grafisk form. Investeringskostnad per alternativ, hele mill kr alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Figur 5. Investeringskostnader per alternativ En mer detaljert oversikt over investeringskostnader per alternativ framgår av vedlegg 1. 4 Nåverdianalyse 4.1 Forutsetninger Nåverdimodellen er en metode for å beregne lønnsomheten av en investering basert på nåverdien av fremtidige diskonterte kontantstrømmer. Med en positiv nåverdi vil investeringen i en vanlig forretningsmessig analyse være lønnsom, med en negativ nåverdi vil investeringen være ulønnsom. I en helsetjenestesammenheng vil investeringene sjelden vise positive nåverdier. Men, så lenge tjenestene skal leveres (jf. sørge for-ansvaret ), vil dette kunne gjøres på ulike måter, og nåverdien kan gi en indikasjon på hva som økonomisk sett er den mest gunstige måten å løse leveransen på, selv om nåverdiene er negative. Hva som gir den minst negative nåverdien er derfor nyttig informasjon i en situasjon der det ikke finnes naturlige markedspriser som grunnlag for inntekstvurderinger, og finansieringssystemet er en blanding av rammefinansiering og stykkprisfinansiering (ISF). Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av nåverdi pr scenario: Tidsreferanse for kostnader er 2012 (investeringskostnader - september 2012). Planleggings- og anleggsperiode: 9 år f.o.m (+ ett innflyttings- og idriftsettings år før full gevinstrealisering). Tidsperspektiv analyse 40 år fra prosjektstart, dvs. ca. 30 år fra ferdig anlegg Tidsperspektivet er likt i de ulike alternativene unntatt 0-alternativet. Ved videre konkretisering av alternativene vil det framkomme noen ulikheter i tidsperspektivene som ikke er fanget opp her. For 0-alternativet er tidsperspektivet satt til ca 2030, med en påfølgende ny investering hvor planleggingen starter i 2025 og ferdigstilling av siste del er i Det er da lagt til grunn investeringer som i 4A, korrigert for restverdier, jf. nedenfor, og etterfølgende driftsgevinster som i 4A. Hospitalitet as side 16 av 23

17 Restverdi nybygg: 10/40 (med noen mer nyanserte vurderinger i 0-alternativet, der 25/40 av det som nybygges i den første fasen, tas med som restverdi inn i den 2. investeringsfasen og går til fratrekk fra investeringsbehovet i perioden , og restverdien av den andre investeringsfasen er satt til 22/40). Diskonteringsfaktoren er satt til 4 % med 3 % og 6 % utgjør en følsomhetsanalyse ift. 4 % 1. Nåverdier er vist både inklusiv og eksklusiv beregnede salgsverdier. Forventet prosjektkostnad, tilsvarende en vurdering på p50 nivå, jf. kapittel om investeringskostnader. Gevinstene er basert på beregningene tidligere i dette dokumentet. Nåverdier uttrykker således en samlet analyse av investerings- og driftsøkonomiske effekter av investeringene over en definert tidsperiode, her satt til 40 år. Tidsperspektivet stemmer godt overens med et nybygg sin samlede avskrivingstid når ulike deler med ulik avskrivingstid ses under ett. Diskonteringsraten som benyttes uttrykker hvor mye mindre hvert år inn i framtida vektlegges sammenlignet med basisåret. Det betyr at langsiktige gevinster av en investering vil veie mindre dersom diskonteringsraten er høy enn dersom den er lav. Det er brukt en diskonteringsfaktor på. 4 %. Ratene på 3 % og 6 % som også er beregnet, viser følsomhet for endring i diskonteringsfaktoren på 4 %. For å illustrere nåverdien i et 40 års perspektiv, fremstilles nåverdi per alternativ både i tabellform og grafisk. 4.2 Nærmere om 0-alternativet I 0-alternativet er det i utgangspunktet lagt til grunn en investering som gjør at virksomheten skal kunne føres videre med hovedvekt på oppgradering og noe utvidelse av nåværende lokaler innenfor et tidsperspektiv på I en nåverdianalyse over 40 år må det derfor også tas hensyn til hva som skjer etter dette tidsperspektivet. Det er lagt til grunn at det i perioden investeres tilsvarende som i alternativ 4A framtrukket restverdien av det som er nybygget fra 2013 i 0-alternativet. Fra 2034 er det lagt til grunn en driftsinnsparing som i alternativ 4A, og salgsgevinst fratrukket salg av Drammen sykehus og Blakstad (de to stedene hvor det er investert klart mest i nybygg i 0-alternativet). 4.3 Nåverdier per alternativ Først vises nåverdiene uten at salgsverdi er tatt med. Deretter kommer tall for figurer der salgsverdiene er tatt med som gevinst. Tabell 12. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Netto nåverdi, mill kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Netto nåverdi 6% Netto nåverdi 4% Netto nåverdi 3% Senter for statlig økonomistyring anbefaler 4 % kalkulasjonsrente i nytte kostnadsberegninger i samfunnsøkonomiske analyser, men med en økning til 6 eller 8 % ved tiltak med betydelig systematisk risiko. Hospitalitet as side 17 av 23

18 Figur 6. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Nåverdier per alternativ - 40 år, mill. kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B 6 % 4 % 3 % Tabell 13. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Netto nåverdi, mill kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Netto nåverdi 6% Netto nåverdi 4% Netto nåverdi 3% Figur 7. Nåverdi per alternativ 40 år med at salgsverdi Nåverdier per alternativ - 40 år, mill. kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B 6 % 4 % 3 % For å vise forskjellene tydeligere er det nedenfor laget en figur der aksen starter på (minus) 5 mrd kr. Hospitalitet as side 18 av 23

19 Figur 8. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Nåverdi per alternativ - 40 år, mill kr 6 % 4 % 3 % 4.4 Total økonomisk effekt sortert etter driftsinnsparing, investeringsbehov og nåverdi I det følgende vises samletabeller sortert etter: Driftsinnsparing Investeringsbehov (i perioden ) Nåverdi (inklusiv salg) Tabell 14. Alternativer sortert etter driftinnsparing, fra størst til minst Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering 4A B A B A B A B Hospitalitet as side 19 av 23

20 Tabell 15. Alternativer sortert etter investeringsbehov, fra minst til størst Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering B B A A B A B A Her er det viktig å gjøre oppmerksom på at disse investeringstallene er med et tidsperspektiv fram til alternativet vil allerede fra rundt 2025 utløse et nytt investeringsbehov for å ha et akseptabelt sykehustilbud fra rundt Dette er det tatt hensyn til i nåverdianalysen, der nybygg tilsvarende alternativ 4A fratrukket restverdi av nybygg i 0- alternativets første fase ( ) er tatt med. Tabell 16. Alternativer sortert etter nåverdi, fra minst til mest negativ Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering 4A B A B A B A B De alternativene som med driftsinnsparingsperspektiv kommer best ut, er naturlig nok de som har det største investeringsbehovet (mest nybygg), og som dermed slår ut i motsatt rekkefølge når men benytter investeringsperspektivet. Nåverdianalysen nyanserer dette noe mer, og gir best resultat for alternativene 4A, 4B, 3A ( topp 3 ). 4.5 Bærekraft Bærekraften er nedenfor beregnet ved å forutsette en låneandel på 50 % av forventet prosjektkostnad, og deretter se på bærekraften til å betale renter og avdrag på dette låneopptaket ved et serielån over 20 år med 5 % årlig rente. I tillegg til dette forutsetter Hospitalitet as side 20 av 23

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Revisjon 9 16.4.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Foreløpig oversendelse 09.12.11

Detaljer

Helse Fonna HF Arealplan - tilleggsutredning

Helse Fonna HF Arealplan - tilleggsutredning Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 5 Endelig utgave 27.04.2013 4 Utkast 18.04.2013 3 Utkast 15.04.2013 2 Utkast 11.04.2013 1 Utkast 20.03.2013 Prosjektnr: 1200569 Arkivnr.:

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan Total økonomisk effekt og noverdi i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan Total økonomisk effekt og noverdi i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Total økonomisk effekt og noverdi i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as 24.09.12 side 1 av 15 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent:

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016 Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft 1.Juni 2016 Økonomisk bæreevne Det overordnede målet for beregning av økonomisk bæreevne er å vurdere hvorvidt et investeringsprosjekt kan gjennomføres

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as 24.09.12 Side 1 av 23 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent:

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger

Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger Agenda 1. Utviklingsplanens konklusjoner 2. Mål og mandat for idéfasen 3. Idéfase-rapportens anbefalinger 4. Videre prosess Fasene i sykehusplanleggingen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS)

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Generelt Oslo universitetssykehus HF (OUS) uttrykker sterk bekymring for lands- og regionfunksjonene,

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 27. januar 2006 Steinar Marthinsen Viseadm. Direktør Helse Øst RHF/ Styreleder Sykehuset Østfold HF Tema : Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes - Status i planleggingsarbeidet

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Vestre Viken HF. Idéfaserapport 20.11.2013

Vestre Viken HF. Idéfaserapport 20.11.2013 Vestre Viken HF 20.11.2013 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: Kontroll: FI Dokumenttittel: Vestre Viken HF Idéfase Dato: 20.11.2013 Hospitalitet

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Topprapport for teknisk tilstand

Topprapport for teknisk tilstand Topprapport for teknisk tilstand Helse Midt-Norge RHF Mai 2017 Innledning multiconsult.no Bakgrunn Bestilling fra Helse Midt-Norge RHF Samarbeid med alle underliggende helseforetak Formål Danne overordnet

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. delutredning Kvalitetsikring av Mulighetsanalysen

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. delutredning Kvalitetsikring av Mulighetsanalysen Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 delutredning Kvalitetsikring av Mulighetsanalysen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2 Justert areal for alt 1a under pkt. 1.1 SPR 22.11.2012

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vestre Viken HF Utviklingsplan

Vestre Viken HF Utviklingsplan Vestre Viken HF Vestre Viken HF 05.12.2012 Side i av viii Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: PS/TV/NE Dokumenttittel: Vestre Viken HF Hospitalitet

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Styremøte 02/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 02/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21. 01. 2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 32861125 Vår referanse: 12/02127- Deres referanse: Klinikk/avdeling: Utviklingsplanen Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 02/2013

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Hvilket gevinstpotensiale ser Sykehusbygg?

Hvilket gevinstpotensiale ser Sykehusbygg? Hvilket gevinstpotensiale ser Sykehusbygg? Sammenligning av kostnader for sykehusbygg i Norge og Danmark. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 15.11.2016 Bil til halv pris? Fra tid til annen blir det fra

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer