Vestre Viken HF. Utviklingsplan Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ"

Transkript

1 Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall STES Versjon 1 STES Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: OR/SS/SPR SPR Dokumenttittel: Driftsgevinster, investeringsbehov total økonomisk effekt per alternativ Hospitalitet as Lysaker Torg Lysaker Telefon Hospitalitet as side 2 av 23

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Driftsøkonomi Innsparingspotensial Metode Samlet vurdering av innsparingspotensial for en Innsparingspotensial psykisk helse Metode Samlet vurdering av innsparingspotensial for psykisk helse Samlet bilde - driftsinnsparinger Investeringer (utarbeidet av Bygganalyse as) Nåverdianalyse Forutsetninger Nærmere om 0-alternativet Nåverdier per alternativ Total økonomisk effekt sortert etter driftsinnsparing, investeringsbehov og nåverdi Bærekraft Drøfting Tabell liste Tabell 1. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning nytt østfoldsykehus ()... 7 Tabell 2. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning lønnskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 ()... 8 Tabell 3. Innsparing per alternativ... 8 Tabell 4. Metodisk tilnærming - beregning av driftsinnsparing i VVHF, sammenligning med de tre sykehusene med lavest kostnad per liggedøgn Tabell 5. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning driftskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Tabell 6. Innsparing per alternativ, psykisk helse Tabell 7. Innsparingspotensial ved bruk av kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne Tabell 8. Innsparing per alternativ Tabell 9. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Tabell 10. Grunnlag for beregning av investeringskostnader per kvm (fra Bygganalyse as) Tabell 11. Beregnet investeringsbehov i alle alternativer Tabell 12. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Tabell 13. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Tabell 14. Alternativer sortert etter driftinnsparing, fra størst til minst Tabell 15. Alternativer sortert etter investeringsbehov, fra minst til størst Tabell 16. Alternativer sortert etter nåverdi, fra minst til mest negativ Tabell 17. Bærekraft i ulike alternativer Tabell 18. Indeksutvikling Tabell 19. Effekt av å utsette en investering i 10 år ved en investering på 10 mrd kr Hospitalitet as side 3 av 23

4 Figur liste Figur 1. Innsparing pr alternativ... 8 Figur 2. Innsparing per alternativ, psykisk helse Figur 3. Innsparing pr alternativ Figur 4. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Figur 5. Investeringskostnader per alternativ Figur 6. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Figur 7. Nåverdi per alternativ 40 år med at salgsverdi Figur 8. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Hospitalitet as side 4 av 23

5 1 Innledning Dette notatet viser beregnet innsparingspotensial, investeringskostnader og estimert total økonomisk effekt i form av nåverdi per alternativ ved ulik organisering av sykehusene i Vestre Viken sykehusområde. Alternativene som er belyst er følgende: Navn på alternativ Somatikk håndteres slik Psykiatri håndteres slik Nr. «Drammensykehuset» (jf. Mulighetsanalysen) Somatikk ved dagens fire sykehus som nå All sykehus legges til «Drammensykehuset» 1A Som 1 A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 1B «Buskerudsykehuset» Drammen og Kongsberg samlokalisert Bærum og Ringerike er lokalsykehus. All sykehus legges til «Buskerudsykehuset» Som 2A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 2A 2B «Vestre Viken sykehuset a» Drammen og Kongsberg og Bærum samlokalisert. Ringerike er lokalsykehus All sykehus legges til «Vestre Viken sykehuset» Som 3A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 3A 3B «Vestre Viken sykehuset b» Alle dagens somatiske sykehus samlokalisert All sykehus legges til «Vestre Viken sykehuset» 4A Som 4A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 4B Null-alternativet (utsettelse 5-10 år) Somatikk ved dagens fire sykehus som nå Lier lagt ned. Fortsatt drift ved Blakstad 0-alt Det er gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for en. De alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste lønnskostnad per DRG. Sammenligning med beregnet innsparingspotensial for nytt østfoldsykehus, men korrigert for sykehusområdets størrelse. Det er også gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for psykisk helsevern, voksne, sykehusnivå. De to alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn, og benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per utskriving. Disse to indikatorene er veid sammen i et gjennomsnitt, og korrigert for at 60 % av virksomheten forventes å forgå på DPS-nivå. Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn innenfor voksen på sykehusnivå. Usikkerhet knyttet til beregnet driftsinnsparing og dermed driftsinnsparingsbasert bærekraft per alternativ anslås til i størrelsesorden +/ %. Faktorer som gir usikkerhet i det samlede bildet av økonomiske driftsgevinster og investeringskostnader er: Det foreligger ikke direkte erfaringsdata knyttet til gevinstrealisering av den art vi her omhandler. Hospitalitet as side 5 av 23

6 Arealberegninger er basert på overordnede data og kun inndelt i hovedspesialiteter. Organisering av støttefunksjoner er ikke klarlagt, og dimensjoneringen er derfor gjort forholdsmessig, basert på erfaringstall. Faktisk befolkningsutvikling i perioden representerer en usikkerhet. Effekter av samhandling er kun estimert ut fra erfaringstall i fire referanseprosjekter. Arealestimatene er grove, og viser programareal gitt nybygging av sykehusarealer. Faktiske oppgraderingsbehov og -kostnader, samt nybyggkostnader er usikre. Det vil være usikkerhet knyttet til tomteforhold og reguleringsplaner i de scenarier hvor utbygging av eksisterende bygningsmasse er påkrevet. Ulempe- og følgekostnader påvirkes av grad av nybygg vs. ombygg, og av den konkrete prosjektgjennomføringen, som planlegges i senere faser. 2 Driftsøkonomi 2.1 Innsparingspotensial Metode For å vurdere forventet innsparing i de ulike alternativene, har man i den ene tilnærmingen tatt utgangspunkt i tilsvarende beregninger ved nytt østfoldsykehus. Beregnet innsparing bygger på forholdstallet mellom befolkningsgrunnlaget for nytt østfoldsykehus og befolkningsgrunnlaget for Vestre Viken HF. Alternativ 4 (ett sykehus) er gitt en vektet indeks på 1 (full effekt). organisering (0-alternativet) gis en vektet indeks lik 0 (ingen effekt, driftskostnader på dagens nivå). Det etableres deretter en indeks for noen utvalgte alternativer basert på den sammensettingen av funksjoner alternativet har, herunder fire kategorier: dag/poliklinikk elektive inneliggende akutte enheter antall enheter (sykehus) samlet Kriteriene er vektet slik at antall akutte enheter er gitt dobbel vekt, og antall elektive døgnenheter er gitt 50 % økt vekt ift de øvrige kategoriene. Beregningsmåten for å komme fram til et mulig samlet innsparingspotensial er vist i tabellen nedenfor. Siden målemetoden består av en sammenligning med nytt østfoldsykehus og en sammenligning med de tre beste sykehusene målt i lønnskostnad per DRG sammenholdt med antall driftsenheter, er ikke andel nybygg innarbeidet som selvstendig måleparameter. Dette følger i noen grad indirekte gjennom en økt andel nybygg ved færre enheter. Men det vil også normalt være slik at nybygg kan gi økonomiske driftsfordeler uten at antall driftsenheter endres. Dette er en effekt som ikke fanges opp i analysen nedenfor. Hospitalitet as side 6 av 23

7 Tabell 1. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning nytt østfoldsykehus () Driftsinnsparinger, basert på beregninger gjort i Nytt Østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus Vestre Viken org (0-alt) Alt 1 - nytt Drammen sykehus Alt 2 - nytt Drammen + Kongsb. Alt 3 - nytt Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet i nybygg Befolkning (2020-tall) Driftsinnsparing Referanse Lønnskost. Referanseår - pris 2007 Ved prisnivå 2012, tillegg* 0,150 Innsparing i 2012-priser Omregningsfaktor ut fra befolkning 1,67 Innsparing omregnet med befolkning Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Reduksjon pga xxxxx 0, Antall enheter totalt 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter gitt dobbel økt vekt 8,0 6,0 6,0 4,0 2,0 Antall elektive dagenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter gitt 50% økt vekt 6,0 6,0 4,5 3,0 1,5 Sum vektet indeks 22,0 20,0 16,5 11,0 5,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,121 0,333 0,667 1,000 Beregning av innsparingene knyttet til nytt østfoldsykehus var basert på følgende: Beregnet framtidig bemanning i 2020 med 2020 aktivitet og nytt sykehus. Tilsvarende beregnet framtidig bemanning med 2020 aktivitet i 0-alternativet (nåværende bygg bare noe oppgradert). Ved 0-alternativet ble det dessuten beregnet et tillegg på 60 årsverk ekstra pga. ombygging av sengeposter som førte til færre senger per sengepost, og dermed behov for å øke antall sengeposter for å oppnå tilsvarende sengetall. Dette vil trolig også måtte skje i noe omfang ved SI dersom man skal beholde dagens bygg. Innsparingene ble beregnet i form av reduserte årsverk multiplisert med en gjennomsnittlig kostnad per årsverk innenfor de ulike virksomhetsområder. Det ble ikke beregnet gevinst av innsparinger knyttet til psykisk helse og rusbehandling (frigjorte ressurser ble forutsatt overført til DPS). Det var innsparinger knyttet til både klinisk virksomhet, medisinsk service og intern service og administrasjon, med den relativt sett største andelen knyttet til intern service og administrasjon. Tallene indikerer et innsparingspotensial på rundt 300 mill. kr ved samling av alt i ett sykehus. Tilsvarende er gjort for benchmarking med lønnskostnader per DRG-poeng. Hospitalitet as side 7 av 23

8 Tabell 2. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning lønnskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Sykeh Sykeh Sørlandet Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Vestfold Telemark Sykeh VVHF org (0-alt) Alt 1 - nytt Drammen sykehus Alt 2 - nytt Drammen + Kongsb. Alt 3 - nytt Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet i nybygg Driftskostnader per DRG Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall DRG-poeng VVHF Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 8,0 6,0 6,0 4,0 2,0 Antall elektive dagenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 6,0 6,0 4,5 3,0 1,5 Sum vektet indeks 22,0 20,0 16,5 11,0 5,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,121 0,333 0,667 1,000 Sammenligningssykehusene Sykehuset Vestfold, Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark indikerer et potensial på opp til ca 2700 kr per DRG-poeng, eller rundt 230 mill kr ved samling av alt i ett sykehus Samlet vurdering av innsparingspotensial for en Ingen av disse tallene gir et konkret svar på innsparingspotensialet. Talla gir indikasjoner som kan danne grunnlag for å etablere et realistisk målbilde. For å få fram et slikt målbilde per alternativ er det benyttet et gjennomsnitt av de to beregningene ovenfor. Det gir et slikt resultat som vist i tabellen og figuren nedenfor. Tabell 3. Innsparing per alternativ Beregningsmåte org (0-alt) Alt 1 - Drammen Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet Sammenligning Nytt Østfoldsykehus, konseptrapp Sammenligning driftskostnad/drg for de tre beste i Norge org (0-alt) Alt 1 - Drammen Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet Beregningsmåte Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ i hele mill kr Driftsinnsparing etter alternativer og gjennomsnitt av to beregningsmetoder Alt 4 - alt samlet Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 1 - Drammen org (0-alt) Figur 1. Innsparing pr alternativ Hospitalitet as side 8 av 23

9 2.2 Innsparingspotensial psykisk helse Metode Det er også gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for psykisk helsevern, voksne, sykehusnivå. De to alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn, og benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per utskriving. Disse to indikatorene er veid sammen i et gjennomsnitt, og korrigert for at 60 % av virksomheten forventes å forgå på DPS-nivå. Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn innenfor voksen på sykehusnivå. Alternativ 4 (ett sykehus) er gitt en vektet indeks på 1 (full effekt). organisering (0-alternativet) gis en vektet indeks lik 0 (ingen effekt, driftskostnader på dagens nivå). Det etableres deretter en indeks for noen utvalgte alternativer basert på den sammensettingen av funksjoner alternativene har, herunder fire kategorier (de samme som for ): dag/poliklinikk elektive inneliggende akutte enheter antall enheter (sykehus) samlet Beregningsmåten for å komme fram til et mulig samlet innsparingspotensial er vist i tabellen nedenfor. For ikke å gjøre bildet for komplisert mht antall alternativer, er det gjort følgende forenklinger: Basisberegningen er drift som nå (selv om dette skal endres før 2020, så er det slik driften var i 2011). Ved alternativene 1-4 er det for alternativene 1-3 lagt til grunn en delt løsning der psykisk helse og rus sin akuttdel på sykehusnivå ligger sammen med det somatiske sykehuset. I alternativ 4 er all psykisk helse og rus på sykehusnivå lokaliser sammen med det somatiske sykehuset. Hospitalitet as side 9 av 23

10 Tabell 4. Metodisk tilnærming - beregning av driftsinnsparing i VVHF, sammenligning med de tre sykehusene med lavest kostnad per liggedøgn Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold Sykeh Helse Telemark Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per oppholdsdøgn Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste 704 Antall døgnopphold VVHF Korrigering for DPS, 60% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Tilsvarende tabell basert på kostnader per utskriving vises nedenfor. Tabell 5. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning driftskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold Sørlandet sykehus Helse Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per utskriving Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall døgnopphold VVHF Korrigering for DPS, 60% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Her viser det seg å være relativt stor forskjell mellom tallene, med et spenn fra ca 28 mill til 96 mill kr. En gjennomsnittsberegning basert på disse to tilnærmingene er vist nedenfor. Hospitalitet as side 10 av 23

11 Tabell 6. Innsparing per alternativ, psykisk helse org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Driftsgevinst VOP - liggedager Driftsgevinst VOP - utskrivinger org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Beregnet driftsgevisnt ut fra gjennomsnitt mellom liggedager og utskrivinger Innsparingspotensiale psykisk helse, VOP, gjennomsnittsberegning Alt A. Alt samlet i ett nybygg Alt B. Nytt sykehus + Blakstad org (0-alt) Figur 2. Innsparing per alternativ, psykisk helse Millioner Med så stort spenn i talla er det også gjennomført en 3. vurdering på dette området. Den er basert på kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne, også dette tall fra Samdata Hospitalitet as side 11 av 23

12 Tabell 7. Innsparingspotensial ved bruk av kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold St.Olavs Hospital Helse Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per oppholdsdøgn Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall døgnopphold VVHF Korrigering for økt DPS, 20% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Samlet vurdering av innsparingspotensial for psykisk helse Ingen av disse tallene gir et konkret svar på innsparingspotensialet. Talla gir indikasjoner som kan danne grunnlag for å etablere et realistisk målbilde. De to første beregningene viste et spenn fra 30 til over 90 mill kr per år, med et gjennomsnitt på rundt 60 mill kr per år. Den andre beregningen viser et innsparingspotensial på ca 70 mill kr per år ved samling av hele virksomheten i en enhet. For å få fram et slikt målbilde per alternativ er det på denne bakgrunn valgt å benyttet et gjennomsnitt av de to første beregningene ovenfor. Det gir et slikt resultat som vist i tabellen og figuren nedenfor. Tabell 8. Innsparing per alternativ org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Driftsgevinst VOP - liggedager Driftsgevinst VOP - utskrivinger org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Beregnet driftsgevisnt ut fra gjennomsnitt mellom liggedager og utskrivinger Hospitalitet as side 12 av 23

13 Innsparingspotensiale psykisk helse, VOP, gjennomsnittsberegning Alt A. Alt samlet i ett nybygg Alt B. Nytt sykehus + Blakstad organisering Millioner Figur 3. Innsparing pr alternativ 2.3 Samlet bilde - driftsinnsparinger Basert på de beregningene som så langt er gjort får vi et samlet bilde av innsparinger slik som vist i tabellen nedenfor. Tabell 9. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Beregningsmåte org (0-alt) Alt 1 - Drammen - psyk alt A Alt 1 - Drammen - psyk alt B Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt A Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt B Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Psyk alt A Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Psyk alt B Alt 4 - alt samlet psyk alt A Alt 4 - alt samlet psyk alt B Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ, Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ, psykisk helse og rus Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ i samlet Driftsgevinst etter alternativ Alt 4 - alt samlet psyk alt B Alt 4 - alt samlet psyk alt A Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt B Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt A Alt 1 - Drammen -psyk alt B Alt 1 - Drammen -psyk alt A org (0-alt) millioner kr Somatikk Psykisk helse og rus Figur 4. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Hospitalitet as side 13 av 23

14 3 Investeringer (utarbeidet av Bygganalyse as) Ved beregning av investeringskostnader er følgende forutsatt: 1. Generelt om kostnader Alle kostnader er arealpriser er basert på bruttoareal (BTA). Kostnadene er basert på et kostnadsanslag ut fra kostnader per kvm basert på erfaringstall og ambisjonsnivå. Anslagene for kostnader presenteres som kvm kostnader. Kostnadene pr. kvm er presentert i en egen tabell nedenfor. 2. Referanseprosjekter Det er tatt utgangspunkt i Helse Sør-Øst sine to siste større sykehusprosjekter. Begge prosjektene må anses som meget representative i denne sammenhengen. Ahus ferdigstilt Nytt østfoldsykehus under bygging. 3. Forutsetninger: Prisdato: September 2012 Nye tekniske forskrifter av 2010 (TEK10) Alle kostnader er vist på 1-siffer nivå iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen Det er avsatt 8 % av konto 1 9 til reserver/forventede tillegg (P50) -prisen innholder 25 % merverdiavgift Det er forutsatt reell konkurranse innenfor alle bygningsdeler (konti). Entrepriseformer: Nybygg sykehus hovedentreprise Nybygg ved eksisterende sykehus hovedentreprise alternativt byggherrestyrte Nybygg DPS - totalentrepriser Det er ikke tatt med kostnader for: Riving Finanskostnader Tomtekostnader Ulempekostnader Prisstigning Avsetninger for P85 Hospitalitet as side 14 av 23

15 Tabell 10. Grunnlag for beregning av investeringskostnader per kvm (fra Bygganalyse as) Kostnadsarter Nybygg Somatikk og Psykiatri Nybygg Somatikk Nybygg Psykiatri Nybygg ved eksist. sykehus Nybygg DPS Hovedsammendrag kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Sum Huskostnad (konto 1-6) Utendørs Sum Entreprisekostnad (konto 1-7) Generelle kostnader Sum Byggekostnad (konto 1-8) Spesielle kostnader/ mva 25% Sum Grunnkalkyle (konto 1-9) P50 Reserver (Forventede tillegg) Sum inkl. forventede tillegg P85 Marginer (byggherrens sikkerhetsreserve) Sum Prosjektkostnad (konto 0-9) Andre kostnader kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA Brukerutstyr Medisinsk teknisk utstyr Tomt Finanskostnader (byggetid - vekt 0,59) Prisstigning (byggetid - vekt 0,41) Kunstnerisk utsmykking (av byggekost) Riving Ulempekostnader Sum andre kostnader Sum Prosjektkostnad (konto 0-9+A-H) i kr/m2 BTA Nybygg komplett somatisk sykehus på ny tomt, inkludert medisinsk teknisk utstyr (MTU) og parkering på bakkeplan, kr/kvm BTA. Nybygg kombinert somtikk og på sykehusnivå, kr/kvm. Nybygg i begrenset omgang knyttet til eksisterende sykehus er vesentlig lavere pga at infrastruktur finnes og konto 8 i bygningsdelstabellen blir lavere kr/kvm BTA. Nybygg psykisk helse sykehusnivå kr/kvm BTA. Nybygg DPS kr /kvm BTA. Teknisk oppgradering iht. Multiconsults kartlegging fra 2010/12 (prisjustert til 2012). Første 5 år er med i alle alternativer. Ulempe- og følgekostnader knyttet til prosjektgjennomføring er ikke særskilt beregnet, fordi kunnskap mangler på nåværende tidspunkt. Ombyggingsalternativer er generelt mer komplekse å håndtere i byggeprosjektfasen enn nybygg, og dette vil ha konsekvenser for både økonomi og kvalitet. Riving er ikke beregnet, fordi nødvendig kunnskap mangler. Leiekostnader er ikke beregnet, fordi nødvendig kunnskap mangler. Hospitalitet as side 15 av 23

16 Tabell 11. Beregnet investeringsbehov i alle alternativer Kategori/alternativ 0-alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Nybygg Ombyging og oppgradering DPS Sum mill kr Figuren nedenfor viser de samme tallene i grafisk form. Investeringskostnad per alternativ, hele mill kr alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Figur 5. Investeringskostnader per alternativ En mer detaljert oversikt over investeringskostnader per alternativ framgår av vedlegg 1. 4 Nåverdianalyse 4.1 Forutsetninger Nåverdimodellen er en metode for å beregne lønnsomheten av en investering basert på nåverdien av fremtidige diskonterte kontantstrømmer. Med en positiv nåverdi vil investeringen i en vanlig forretningsmessig analyse være lønnsom, med en negativ nåverdi vil investeringen være ulønnsom. I en helsetjenestesammenheng vil investeringene sjelden vise positive nåverdier. Men, så lenge tjenestene skal leveres (jf. sørge for-ansvaret ), vil dette kunne gjøres på ulike måter, og nåverdien kan gi en indikasjon på hva som økonomisk sett er den mest gunstige måten å løse leveransen på, selv om nåverdiene er negative. Hva som gir den minst negative nåverdien er derfor nyttig informasjon i en situasjon der det ikke finnes naturlige markedspriser som grunnlag for inntekstvurderinger, og finansieringssystemet er en blanding av rammefinansiering og stykkprisfinansiering (ISF). Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av nåverdi pr scenario: Tidsreferanse for kostnader er 2012 (investeringskostnader - september 2012). Planleggings- og anleggsperiode: 9 år f.o.m (+ ett innflyttings- og idriftsettings år før full gevinstrealisering). Tidsperspektiv analyse 40 år fra prosjektstart, dvs. ca. 30 år fra ferdig anlegg Tidsperspektivet er likt i de ulike alternativene unntatt 0-alternativet. Ved videre konkretisering av alternativene vil det framkomme noen ulikheter i tidsperspektivene som ikke er fanget opp her. For 0-alternativet er tidsperspektivet satt til ca 2030, med en påfølgende ny investering hvor planleggingen starter i 2025 og ferdigstilling av siste del er i Det er da lagt til grunn investeringer som i 4A, korrigert for restverdier, jf. nedenfor, og etterfølgende driftsgevinster som i 4A. Hospitalitet as side 16 av 23

17 Restverdi nybygg: 10/40 (med noen mer nyanserte vurderinger i 0-alternativet, der 25/40 av det som nybygges i den første fasen, tas med som restverdi inn i den 2. investeringsfasen og går til fratrekk fra investeringsbehovet i perioden , og restverdien av den andre investeringsfasen er satt til 22/40). Diskonteringsfaktoren er satt til 4 % med 3 % og 6 % utgjør en følsomhetsanalyse ift. 4 % 1. Nåverdier er vist både inklusiv og eksklusiv beregnede salgsverdier. Forventet prosjektkostnad, tilsvarende en vurdering på p50 nivå, jf. kapittel om investeringskostnader. Gevinstene er basert på beregningene tidligere i dette dokumentet. Nåverdier uttrykker således en samlet analyse av investerings- og driftsøkonomiske effekter av investeringene over en definert tidsperiode, her satt til 40 år. Tidsperspektivet stemmer godt overens med et nybygg sin samlede avskrivingstid når ulike deler med ulik avskrivingstid ses under ett. Diskonteringsraten som benyttes uttrykker hvor mye mindre hvert år inn i framtida vektlegges sammenlignet med basisåret. Det betyr at langsiktige gevinster av en investering vil veie mindre dersom diskonteringsraten er høy enn dersom den er lav. Det er brukt en diskonteringsfaktor på. 4 %. Ratene på 3 % og 6 % som også er beregnet, viser følsomhet for endring i diskonteringsfaktoren på 4 %. For å illustrere nåverdien i et 40 års perspektiv, fremstilles nåverdi per alternativ både i tabellform og grafisk. 4.2 Nærmere om 0-alternativet I 0-alternativet er det i utgangspunktet lagt til grunn en investering som gjør at virksomheten skal kunne føres videre med hovedvekt på oppgradering og noe utvidelse av nåværende lokaler innenfor et tidsperspektiv på I en nåverdianalyse over 40 år må det derfor også tas hensyn til hva som skjer etter dette tidsperspektivet. Det er lagt til grunn at det i perioden investeres tilsvarende som i alternativ 4A framtrukket restverdien av det som er nybygget fra 2013 i 0-alternativet. Fra 2034 er det lagt til grunn en driftsinnsparing som i alternativ 4A, og salgsgevinst fratrukket salg av Drammen sykehus og Blakstad (de to stedene hvor det er investert klart mest i nybygg i 0-alternativet). 4.3 Nåverdier per alternativ Først vises nåverdiene uten at salgsverdi er tatt med. Deretter kommer tall for figurer der salgsverdiene er tatt med som gevinst. Tabell 12. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Netto nåverdi, mill kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Netto nåverdi 6% Netto nåverdi 4% Netto nåverdi 3% Senter for statlig økonomistyring anbefaler 4 % kalkulasjonsrente i nytte kostnadsberegninger i samfunnsøkonomiske analyser, men med en økning til 6 eller 8 % ved tiltak med betydelig systematisk risiko. Hospitalitet as side 17 av 23

18 Figur 6. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Nåverdier per alternativ - 40 år, mill. kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B 6 % 4 % 3 % Tabell 13. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Netto nåverdi, mill kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Netto nåverdi 6% Netto nåverdi 4% Netto nåverdi 3% Figur 7. Nåverdi per alternativ 40 år med at salgsverdi Nåverdier per alternativ - 40 år, mill. kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B 6 % 4 % 3 % For å vise forskjellene tydeligere er det nedenfor laget en figur der aksen starter på (minus) 5 mrd kr. Hospitalitet as side 18 av 23

19 Figur 8. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Nåverdi per alternativ - 40 år, mill kr 6 % 4 % 3 % 4.4 Total økonomisk effekt sortert etter driftsinnsparing, investeringsbehov og nåverdi I det følgende vises samletabeller sortert etter: Driftsinnsparing Investeringsbehov (i perioden ) Nåverdi (inklusiv salg) Tabell 14. Alternativer sortert etter driftinnsparing, fra størst til minst Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering 4A B A B A B A B Hospitalitet as side 19 av 23

20 Tabell 15. Alternativer sortert etter investeringsbehov, fra minst til størst Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering B B A A B A B A Her er det viktig å gjøre oppmerksom på at disse investeringstallene er med et tidsperspektiv fram til alternativet vil allerede fra rundt 2025 utløse et nytt investeringsbehov for å ha et akseptabelt sykehustilbud fra rundt Dette er det tatt hensyn til i nåverdianalysen, der nybygg tilsvarende alternativ 4A fratrukket restverdi av nybygg i 0- alternativets første fase ( ) er tatt med. Tabell 16. Alternativer sortert etter nåverdi, fra minst til mest negativ Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering 4A B A B A B A B De alternativene som med driftsinnsparingsperspektiv kommer best ut, er naturlig nok de som har det største investeringsbehovet (mest nybygg), og som dermed slår ut i motsatt rekkefølge når men benytter investeringsperspektivet. Nåverdianalysen nyanserer dette noe mer, og gir best resultat for alternativene 4A, 4B, 3A ( topp 3 ). 4.5 Bærekraft Bærekraften er nedenfor beregnet ved å forutsette en låneandel på 50 % av forventet prosjektkostnad, og deretter se på bærekraften til å betale renter og avdrag på dette låneopptaket ved et serielån over 20 år med 5 % årlig rente. I tillegg til dette forutsetter Hospitalitet as side 20 av 23

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011. Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr.

N o t a t 1 M U L T I C O N S U L T. Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011. Emne: Resultater og innspill til utviklingsplan Oppdr.nr. N o t a t 1 Oppdrag: Vestre Viken HF Dato: 6. april 2011 Emne: Oppdr.nr.: 120461 Til: Hospitalitet Svein Petter Raknes Kopi: Utarbeidet av: Anette Kampesæter Kontrollert av: Godkjent av: Sign.: Sign.:

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer