Vestre Viken HF. Utviklingsplan Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ"

Transkript

1 Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall STES Versjon 1 STES Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: OR/SS/SPR SPR Dokumenttittel: Driftsgevinster, investeringsbehov total økonomisk effekt per alternativ Hospitalitet as Lysaker Torg Lysaker Telefon Hospitalitet as side 2 av 23

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Driftsøkonomi Innsparingspotensial Metode Samlet vurdering av innsparingspotensial for en Innsparingspotensial psykisk helse Metode Samlet vurdering av innsparingspotensial for psykisk helse Samlet bilde - driftsinnsparinger Investeringer (utarbeidet av Bygganalyse as) Nåverdianalyse Forutsetninger Nærmere om 0-alternativet Nåverdier per alternativ Total økonomisk effekt sortert etter driftsinnsparing, investeringsbehov og nåverdi Bærekraft Drøfting Tabell liste Tabell 1. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning nytt østfoldsykehus ()... 7 Tabell 2. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning lønnskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 ()... 8 Tabell 3. Innsparing per alternativ... 8 Tabell 4. Metodisk tilnærming - beregning av driftsinnsparing i VVHF, sammenligning med de tre sykehusene med lavest kostnad per liggedøgn Tabell 5. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning driftskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Tabell 6. Innsparing per alternativ, psykisk helse Tabell 7. Innsparingspotensial ved bruk av kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne Tabell 8. Innsparing per alternativ Tabell 9. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Tabell 10. Grunnlag for beregning av investeringskostnader per kvm (fra Bygganalyse as) Tabell 11. Beregnet investeringsbehov i alle alternativer Tabell 12. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Tabell 13. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Tabell 14. Alternativer sortert etter driftinnsparing, fra størst til minst Tabell 15. Alternativer sortert etter investeringsbehov, fra minst til størst Tabell 16. Alternativer sortert etter nåverdi, fra minst til mest negativ Tabell 17. Bærekraft i ulike alternativer Tabell 18. Indeksutvikling Tabell 19. Effekt av å utsette en investering i 10 år ved en investering på 10 mrd kr Hospitalitet as side 3 av 23

4 Figur liste Figur 1. Innsparing pr alternativ... 8 Figur 2. Innsparing per alternativ, psykisk helse Figur 3. Innsparing pr alternativ Figur 4. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Figur 5. Investeringskostnader per alternativ Figur 6. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Figur 7. Nåverdi per alternativ 40 år med at salgsverdi Figur 8. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Hospitalitet as side 4 av 23

5 1 Innledning Dette notatet viser beregnet innsparingspotensial, investeringskostnader og estimert total økonomisk effekt i form av nåverdi per alternativ ved ulik organisering av sykehusene i Vestre Viken sykehusområde. Alternativene som er belyst er følgende: Navn på alternativ Somatikk håndteres slik Psykiatri håndteres slik Nr. «Drammensykehuset» (jf. Mulighetsanalysen) Somatikk ved dagens fire sykehus som nå All sykehus legges til «Drammensykehuset» 1A Som 1 A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 1B «Buskerudsykehuset» Drammen og Kongsberg samlokalisert Bærum og Ringerike er lokalsykehus. All sykehus legges til «Buskerudsykehuset» Som 2A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 2A 2B «Vestre Viken sykehuset a» Drammen og Kongsberg og Bærum samlokalisert. Ringerike er lokalsykehus All sykehus legges til «Vestre Viken sykehuset» Som 3A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 3A 3B «Vestre Viken sykehuset b» Alle dagens somatiske sykehus samlokalisert All sykehus legges til «Vestre Viken sykehuset» 4A Som 4A, men psykose- og sikkerhet legges til Blakstad 4B Null-alternativet (utsettelse 5-10 år) Somatikk ved dagens fire sykehus som nå Lier lagt ned. Fortsatt drift ved Blakstad 0-alt Det er gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for en. De alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste lønnskostnad per DRG. Sammenligning med beregnet innsparingspotensial for nytt østfoldsykehus, men korrigert for sykehusområdets størrelse. Det er også gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for psykisk helsevern, voksne, sykehusnivå. De to alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn, og benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per utskriving. Disse to indikatorene er veid sammen i et gjennomsnitt, og korrigert for at 60 % av virksomheten forventes å forgå på DPS-nivå. Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn innenfor voksen på sykehusnivå. Usikkerhet knyttet til beregnet driftsinnsparing og dermed driftsinnsparingsbasert bærekraft per alternativ anslås til i størrelsesorden +/ %. Faktorer som gir usikkerhet i det samlede bildet av økonomiske driftsgevinster og investeringskostnader er: Det foreligger ikke direkte erfaringsdata knyttet til gevinstrealisering av den art vi her omhandler. Hospitalitet as side 5 av 23

6 Arealberegninger er basert på overordnede data og kun inndelt i hovedspesialiteter. Organisering av støttefunksjoner er ikke klarlagt, og dimensjoneringen er derfor gjort forholdsmessig, basert på erfaringstall. Faktisk befolkningsutvikling i perioden representerer en usikkerhet. Effekter av samhandling er kun estimert ut fra erfaringstall i fire referanseprosjekter. Arealestimatene er grove, og viser programareal gitt nybygging av sykehusarealer. Faktiske oppgraderingsbehov og -kostnader, samt nybyggkostnader er usikre. Det vil være usikkerhet knyttet til tomteforhold og reguleringsplaner i de scenarier hvor utbygging av eksisterende bygningsmasse er påkrevet. Ulempe- og følgekostnader påvirkes av grad av nybygg vs. ombygg, og av den konkrete prosjektgjennomføringen, som planlegges i senere faser. 2 Driftsøkonomi 2.1 Innsparingspotensial Metode For å vurdere forventet innsparing i de ulike alternativene, har man i den ene tilnærmingen tatt utgangspunkt i tilsvarende beregninger ved nytt østfoldsykehus. Beregnet innsparing bygger på forholdstallet mellom befolkningsgrunnlaget for nytt østfoldsykehus og befolkningsgrunnlaget for Vestre Viken HF. Alternativ 4 (ett sykehus) er gitt en vektet indeks på 1 (full effekt). organisering (0-alternativet) gis en vektet indeks lik 0 (ingen effekt, driftskostnader på dagens nivå). Det etableres deretter en indeks for noen utvalgte alternativer basert på den sammensettingen av funksjoner alternativet har, herunder fire kategorier: dag/poliklinikk elektive inneliggende akutte enheter antall enheter (sykehus) samlet Kriteriene er vektet slik at antall akutte enheter er gitt dobbel vekt, og antall elektive døgnenheter er gitt 50 % økt vekt ift de øvrige kategoriene. Beregningsmåten for å komme fram til et mulig samlet innsparingspotensial er vist i tabellen nedenfor. Siden målemetoden består av en sammenligning med nytt østfoldsykehus og en sammenligning med de tre beste sykehusene målt i lønnskostnad per DRG sammenholdt med antall driftsenheter, er ikke andel nybygg innarbeidet som selvstendig måleparameter. Dette følger i noen grad indirekte gjennom en økt andel nybygg ved færre enheter. Men det vil også normalt være slik at nybygg kan gi økonomiske driftsfordeler uten at antall driftsenheter endres. Dette er en effekt som ikke fanges opp i analysen nedenfor. Hospitalitet as side 6 av 23

7 Tabell 1. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning nytt østfoldsykehus () Driftsinnsparinger, basert på beregninger gjort i Nytt Østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus Vestre Viken org (0-alt) Alt 1 - nytt Drammen sykehus Alt 2 - nytt Drammen + Kongsb. Alt 3 - nytt Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet i nybygg Befolkning (2020-tall) Driftsinnsparing Referanse Lønnskost. Referanseår - pris 2007 Ved prisnivå 2012, tillegg* 0,150 Innsparing i 2012-priser Omregningsfaktor ut fra befolkning 1,67 Innsparing omregnet med befolkning Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Reduksjon pga xxxxx 0, Antall enheter totalt 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter gitt dobbel økt vekt 8,0 6,0 6,0 4,0 2,0 Antall elektive dagenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter gitt 50% økt vekt 6,0 6,0 4,5 3,0 1,5 Sum vektet indeks 22,0 20,0 16,5 11,0 5,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,121 0,333 0,667 1,000 Beregning av innsparingene knyttet til nytt østfoldsykehus var basert på følgende: Beregnet framtidig bemanning i 2020 med 2020 aktivitet og nytt sykehus. Tilsvarende beregnet framtidig bemanning med 2020 aktivitet i 0-alternativet (nåværende bygg bare noe oppgradert). Ved 0-alternativet ble det dessuten beregnet et tillegg på 60 årsverk ekstra pga. ombygging av sengeposter som førte til færre senger per sengepost, og dermed behov for å øke antall sengeposter for å oppnå tilsvarende sengetall. Dette vil trolig også måtte skje i noe omfang ved SI dersom man skal beholde dagens bygg. Innsparingene ble beregnet i form av reduserte årsverk multiplisert med en gjennomsnittlig kostnad per årsverk innenfor de ulike virksomhetsområder. Det ble ikke beregnet gevinst av innsparinger knyttet til psykisk helse og rusbehandling (frigjorte ressurser ble forutsatt overført til DPS). Det var innsparinger knyttet til både klinisk virksomhet, medisinsk service og intern service og administrasjon, med den relativt sett største andelen knyttet til intern service og administrasjon. Tallene indikerer et innsparingspotensial på rundt 300 mill. kr ved samling av alt i ett sykehus. Tilsvarende er gjort for benchmarking med lønnskostnader per DRG-poeng. Hospitalitet as side 7 av 23

8 Tabell 2. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning lønnskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Sykeh Sykeh Sørlandet Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Vestfold Telemark Sykeh VVHF org (0-alt) Alt 1 - nytt Drammen sykehus Alt 2 - nytt Drammen + Kongsb. Alt 3 - nytt Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet i nybygg Driftskostnader per DRG Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall DRG-poeng VVHF Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 8,0 6,0 6,0 4,0 2,0 Antall elektive dagenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenheter 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 6,0 6,0 4,5 3,0 1,5 Sum vektet indeks 22,0 20,0 16,5 11,0 5,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,121 0,333 0,667 1,000 Sammenligningssykehusene Sykehuset Vestfold, Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark indikerer et potensial på opp til ca 2700 kr per DRG-poeng, eller rundt 230 mill kr ved samling av alt i ett sykehus Samlet vurdering av innsparingspotensial for en Ingen av disse tallene gir et konkret svar på innsparingspotensialet. Talla gir indikasjoner som kan danne grunnlag for å etablere et realistisk målbilde. For å få fram et slikt målbilde per alternativ er det benyttet et gjennomsnitt av de to beregningene ovenfor. Det gir et slikt resultat som vist i tabellen og figuren nedenfor. Tabell 3. Innsparing per alternativ Beregningsmåte org (0-alt) Alt 1 - Drammen Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet Sammenligning Nytt Østfoldsykehus, konseptrapp Sammenligning driftskostnad/drg for de tre beste i Norge org (0-alt) Alt 1 - Drammen Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 4 - alt samlet Beregningsmåte Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ i hele mill kr Driftsinnsparing etter alternativer og gjennomsnitt av to beregningsmetoder Alt 4 - alt samlet Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 2 - Drammen + Kongsb. Alt 1 - Drammen org (0-alt) Figur 1. Innsparing pr alternativ Hospitalitet as side 8 av 23

9 2.2 Innsparingspotensial psykisk helse Metode Det er også gjort to alternative driftsøkonomiske betraktninger for psykisk helsevern, voksne, sykehusnivå. De to alternative betraktningene er basert på: Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn, og benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per utskriving. Disse to indikatorene er veid sammen i et gjennomsnitt, og korrigert for at 60 % av virksomheten forventes å forgå på DPS-nivå. Benchmarking mot gjennomsnittet av de tre helseforetakene, som iht. Samdata rapporten 2011 har laveste driftskostnad per oppholdsdøgn innenfor voksen på sykehusnivå. Alternativ 4 (ett sykehus) er gitt en vektet indeks på 1 (full effekt). organisering (0-alternativet) gis en vektet indeks lik 0 (ingen effekt, driftskostnader på dagens nivå). Det etableres deretter en indeks for noen utvalgte alternativer basert på den sammensettingen av funksjoner alternativene har, herunder fire kategorier (de samme som for ): dag/poliklinikk elektive inneliggende akutte enheter antall enheter (sykehus) samlet Beregningsmåten for å komme fram til et mulig samlet innsparingspotensial er vist i tabellen nedenfor. For ikke å gjøre bildet for komplisert mht antall alternativer, er det gjort følgende forenklinger: Basisberegningen er drift som nå (selv om dette skal endres før 2020, så er det slik driften var i 2011). Ved alternativene 1-4 er det for alternativene 1-3 lagt til grunn en delt løsning der psykisk helse og rus sin akuttdel på sykehusnivå ligger sammen med det somatiske sykehuset. I alternativ 4 er all psykisk helse og rus på sykehusnivå lokaliser sammen med det somatiske sykehuset. Hospitalitet as side 9 av 23

10 Tabell 4. Metodisk tilnærming - beregning av driftsinnsparing i VVHF, sammenligning med de tre sykehusene med lavest kostnad per liggedøgn Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold Sykeh Helse Telemark Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per oppholdsdøgn Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste 704 Antall døgnopphold VVHF Korrigering for DPS, 60% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Tilsvarende tabell basert på kostnader per utskriving vises nedenfor. Tabell 5. Metodisk tilnærming - beregning av driftsbesparelser i VVHF, sammenligning driftskostnad per DRG-poeng mot de tre med lavest kostnad i 2011 () Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold Sørlandet sykehus Helse Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per utskriving Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall døgnopphold VVHF Korrigering for DPS, 60% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Her viser det seg å være relativt stor forskjell mellom tallene, med et spenn fra ca 28 mill til 96 mill kr. En gjennomsnittsberegning basert på disse to tilnærmingene er vist nedenfor. Hospitalitet as side 10 av 23

11 Tabell 6. Innsparing per alternativ, psykisk helse org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Driftsgevinst VOP - liggedager Driftsgevinst VOP - utskrivinger org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Beregnet driftsgevisnt ut fra gjennomsnitt mellom liggedager og utskrivinger Innsparingspotensiale psykisk helse, VOP, gjennomsnittsberegning Alt A. Alt samlet i ett nybygg Alt B. Nytt sykehus + Blakstad org (0-alt) Figur 2. Innsparing per alternativ, psykisk helse Millioner Med så stort spenn i talla er det også gjennomført en 3. vurdering på dette området. Den er basert på kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne, også dette tall fra Samdata Hospitalitet as side 11 av 23

12 Tabell 7. Innsparingspotensial ved bruk av kostnad per døgnopphold avgrenset til sykehus for voksne Driftsgevinst basert på driftskost per DRG Sykeh Østfold St.Olavs Hospital Helse Stavanger VVHF org. Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Driftskostnader per oppholdsdøgn Gjennomsnitt for de tre beste sykehus Diff NR mot de tre beste Antall døgnopphold VVHF Korrigering for økt DPS, 20% reduksjon Innsparingspotensiale (i 2011 kr) Innsparing i 2012-kr (3,2%*) Forventet innsparing per alternativ Omregningsfaktorer: Antall enheter totalt 2,0 2,0 1,0 Antall akuttenheter 2,0 1,0 1,0 Antall akuttenheter gitt 100% økt vekt 4,0 2,0 2,0 Antall elektive dagenheter 0,0 0,0 0,0 Antall elektive døgnenheter 2,0 1,0 1,0 Antall elektive døgnenh gitt 50% økt vekt 3,0 1,5 1,5 Sum vektet indeks 9,0 5,5 4,5 Samlet omregningsfaktor 0,000 0,778 1,000 *) SSB konsumprisindeks, hovedgruppe helsepleie, M til M Samlet vurdering av innsparingspotensial for psykisk helse Ingen av disse tallene gir et konkret svar på innsparingspotensialet. Talla gir indikasjoner som kan danne grunnlag for å etablere et realistisk målbilde. De to første beregningene viste et spenn fra 30 til over 90 mill kr per år, med et gjennomsnitt på rundt 60 mill kr per år. Den andre beregningen viser et innsparingspotensial på ca 70 mill kr per år ved samling av hele virksomheten i en enhet. For å få fram et slikt målbilde per alternativ er det på denne bakgrunn valgt å benyttet et gjennomsnitt av de to første beregningene ovenfor. Det gir et slikt resultat som vist i tabellen og figuren nedenfor. Tabell 8. Innsparing per alternativ org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Driftsgevinst VOP - liggedager Driftsgevinst VOP - utskrivinger org (0-alt) Alt B. Nytt sykehus + Blakstad Alt A. Alt samlet i ett nybygg Beregningsmåte Beregnet driftsgevisnt ut fra gjennomsnitt mellom liggedager og utskrivinger Hospitalitet as side 12 av 23

13 Innsparingspotensiale psykisk helse, VOP, gjennomsnittsberegning Alt A. Alt samlet i ett nybygg Alt B. Nytt sykehus + Blakstad organisering Millioner Figur 3. Innsparing pr alternativ 2.3 Samlet bilde - driftsinnsparinger Basert på de beregningene som så langt er gjort får vi et samlet bilde av innsparinger slik som vist i tabellen nedenfor. Tabell 9. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Beregningsmåte org (0-alt) Alt 1 - Drammen - psyk alt A Alt 1 - Drammen - psyk alt B Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt A Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt B Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Psyk alt A Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Psyk alt B Alt 4 - alt samlet psyk alt A Alt 4 - alt samlet psyk alt B Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ, Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ, psykisk helse og rus Gjennomsnittsberekning av innsparing per alternativ i samlet Driftsgevinst etter alternativ Alt 4 - alt samlet psyk alt B Alt 4 - alt samlet psyk alt A Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 3 - Drammen + Kongsb. + Bærum Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt B Alt 2 - Drammen + Kongsb. Psyk alt A Alt 1 - Drammen -psyk alt B Alt 1 - Drammen -psyk alt A org (0-alt) millioner kr Somatikk Psykisk helse og rus Figur 4. Samlet beregnet innsparing og psykisk helse per alternativ Hospitalitet as side 13 av 23

14 3 Investeringer (utarbeidet av Bygganalyse as) Ved beregning av investeringskostnader er følgende forutsatt: 1. Generelt om kostnader Alle kostnader er arealpriser er basert på bruttoareal (BTA). Kostnadene er basert på et kostnadsanslag ut fra kostnader per kvm basert på erfaringstall og ambisjonsnivå. Anslagene for kostnader presenteres som kvm kostnader. Kostnadene pr. kvm er presentert i en egen tabell nedenfor. 2. Referanseprosjekter Det er tatt utgangspunkt i Helse Sør-Øst sine to siste større sykehusprosjekter. Begge prosjektene må anses som meget representative i denne sammenhengen. Ahus ferdigstilt Nytt østfoldsykehus under bygging. 3. Forutsetninger: Prisdato: September 2012 Nye tekniske forskrifter av 2010 (TEK10) Alle kostnader er vist på 1-siffer nivå iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen Det er avsatt 8 % av konto 1 9 til reserver/forventede tillegg (P50) -prisen innholder 25 % merverdiavgift Det er forutsatt reell konkurranse innenfor alle bygningsdeler (konti). Entrepriseformer: Nybygg sykehus hovedentreprise Nybygg ved eksisterende sykehus hovedentreprise alternativt byggherrestyrte Nybygg DPS - totalentrepriser Det er ikke tatt med kostnader for: Riving Finanskostnader Tomtekostnader Ulempekostnader Prisstigning Avsetninger for P85 Hospitalitet as side 14 av 23

15 Tabell 10. Grunnlag for beregning av investeringskostnader per kvm (fra Bygganalyse as) Kostnadsarter Nybygg Somatikk og Psykiatri Nybygg Somatikk Nybygg Psykiatri Nybygg ved eksist. sykehus Nybygg DPS Hovedsammendrag kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Sum Huskostnad (konto 1-6) Utendørs Sum Entreprisekostnad (konto 1-7) Generelle kostnader Sum Byggekostnad (konto 1-8) Spesielle kostnader/ mva 25% Sum Grunnkalkyle (konto 1-9) P50 Reserver (Forventede tillegg) Sum inkl. forventede tillegg P85 Marginer (byggherrens sikkerhetsreserve) Sum Prosjektkostnad (konto 0-9) Andre kostnader kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA kr/m2 BTA Brukerutstyr Medisinsk teknisk utstyr Tomt Finanskostnader (byggetid - vekt 0,59) Prisstigning (byggetid - vekt 0,41) Kunstnerisk utsmykking (av byggekost) Riving Ulempekostnader Sum andre kostnader Sum Prosjektkostnad (konto 0-9+A-H) i kr/m2 BTA Nybygg komplett somatisk sykehus på ny tomt, inkludert medisinsk teknisk utstyr (MTU) og parkering på bakkeplan, kr/kvm BTA. Nybygg kombinert somtikk og på sykehusnivå, kr/kvm. Nybygg i begrenset omgang knyttet til eksisterende sykehus er vesentlig lavere pga at infrastruktur finnes og konto 8 i bygningsdelstabellen blir lavere kr/kvm BTA. Nybygg psykisk helse sykehusnivå kr/kvm BTA. Nybygg DPS kr /kvm BTA. Teknisk oppgradering iht. Multiconsults kartlegging fra 2010/12 (prisjustert til 2012). Første 5 år er med i alle alternativer. Ulempe- og følgekostnader knyttet til prosjektgjennomføring er ikke særskilt beregnet, fordi kunnskap mangler på nåværende tidspunkt. Ombyggingsalternativer er generelt mer komplekse å håndtere i byggeprosjektfasen enn nybygg, og dette vil ha konsekvenser for både økonomi og kvalitet. Riving er ikke beregnet, fordi nødvendig kunnskap mangler. Leiekostnader er ikke beregnet, fordi nødvendig kunnskap mangler. Hospitalitet as side 15 av 23

16 Tabell 11. Beregnet investeringsbehov i alle alternativer Kategori/alternativ 0-alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Nybygg Ombyging og oppgradering DPS Sum mill kr Figuren nedenfor viser de samme tallene i grafisk form. Investeringskostnad per alternativ, hele mill kr alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Figur 5. Investeringskostnader per alternativ En mer detaljert oversikt over investeringskostnader per alternativ framgår av vedlegg 1. 4 Nåverdianalyse 4.1 Forutsetninger Nåverdimodellen er en metode for å beregne lønnsomheten av en investering basert på nåverdien av fremtidige diskonterte kontantstrømmer. Med en positiv nåverdi vil investeringen i en vanlig forretningsmessig analyse være lønnsom, med en negativ nåverdi vil investeringen være ulønnsom. I en helsetjenestesammenheng vil investeringene sjelden vise positive nåverdier. Men, så lenge tjenestene skal leveres (jf. sørge for-ansvaret ), vil dette kunne gjøres på ulike måter, og nåverdien kan gi en indikasjon på hva som økonomisk sett er den mest gunstige måten å løse leveransen på, selv om nåverdiene er negative. Hva som gir den minst negative nåverdien er derfor nyttig informasjon i en situasjon der det ikke finnes naturlige markedspriser som grunnlag for inntekstvurderinger, og finansieringssystemet er en blanding av rammefinansiering og stykkprisfinansiering (ISF). Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av nåverdi pr scenario: Tidsreferanse for kostnader er 2012 (investeringskostnader - september 2012). Planleggings- og anleggsperiode: 9 år f.o.m (+ ett innflyttings- og idriftsettings år før full gevinstrealisering). Tidsperspektiv analyse 40 år fra prosjektstart, dvs. ca. 30 år fra ferdig anlegg Tidsperspektivet er likt i de ulike alternativene unntatt 0-alternativet. Ved videre konkretisering av alternativene vil det framkomme noen ulikheter i tidsperspektivene som ikke er fanget opp her. For 0-alternativet er tidsperspektivet satt til ca 2030, med en påfølgende ny investering hvor planleggingen starter i 2025 og ferdigstilling av siste del er i Det er da lagt til grunn investeringer som i 4A, korrigert for restverdier, jf. nedenfor, og etterfølgende driftsgevinster som i 4A. Hospitalitet as side 16 av 23

17 Restverdi nybygg: 10/40 (med noen mer nyanserte vurderinger i 0-alternativet, der 25/40 av det som nybygges i den første fasen, tas med som restverdi inn i den 2. investeringsfasen og går til fratrekk fra investeringsbehovet i perioden , og restverdien av den andre investeringsfasen er satt til 22/40). Diskonteringsfaktoren er satt til 4 % med 3 % og 6 % utgjør en følsomhetsanalyse ift. 4 % 1. Nåverdier er vist både inklusiv og eksklusiv beregnede salgsverdier. Forventet prosjektkostnad, tilsvarende en vurdering på p50 nivå, jf. kapittel om investeringskostnader. Gevinstene er basert på beregningene tidligere i dette dokumentet. Nåverdier uttrykker således en samlet analyse av investerings- og driftsøkonomiske effekter av investeringene over en definert tidsperiode, her satt til 40 år. Tidsperspektivet stemmer godt overens med et nybygg sin samlede avskrivingstid når ulike deler med ulik avskrivingstid ses under ett. Diskonteringsraten som benyttes uttrykker hvor mye mindre hvert år inn i framtida vektlegges sammenlignet med basisåret. Det betyr at langsiktige gevinster av en investering vil veie mindre dersom diskonteringsraten er høy enn dersom den er lav. Det er brukt en diskonteringsfaktor på. 4 %. Ratene på 3 % og 6 % som også er beregnet, viser følsomhet for endring i diskonteringsfaktoren på 4 %. For å illustrere nåverdien i et 40 års perspektiv, fremstilles nåverdi per alternativ både i tabellform og grafisk. 4.2 Nærmere om 0-alternativet I 0-alternativet er det i utgangspunktet lagt til grunn en investering som gjør at virksomheten skal kunne føres videre med hovedvekt på oppgradering og noe utvidelse av nåværende lokaler innenfor et tidsperspektiv på I en nåverdianalyse over 40 år må det derfor også tas hensyn til hva som skjer etter dette tidsperspektivet. Det er lagt til grunn at det i perioden investeres tilsvarende som i alternativ 4A framtrukket restverdien av det som er nybygget fra 2013 i 0-alternativet. Fra 2034 er det lagt til grunn en driftsinnsparing som i alternativ 4A, og salgsgevinst fratrukket salg av Drammen sykehus og Blakstad (de to stedene hvor det er investert klart mest i nybygg i 0-alternativet). 4.3 Nåverdier per alternativ Først vises nåverdiene uten at salgsverdi er tatt med. Deretter kommer tall for figurer der salgsverdiene er tatt med som gevinst. Tabell 12. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Netto nåverdi, mill kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Netto nåverdi 6% Netto nåverdi 4% Netto nåverdi 3% Senter for statlig økonomistyring anbefaler 4 % kalkulasjonsrente i nytte kostnadsberegninger i samfunnsøkonomiske analyser, men med en økning til 6 eller 8 % ved tiltak med betydelig systematisk risiko. Hospitalitet as side 17 av 23

18 Figur 6. Nåverdi per alternativ 40 år uten salgsverdi Nåverdier per alternativ - 40 år, mill. kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B 6 % 4 % 3 % Tabell 13. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi Netto nåverdi, mill kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Netto nåverdi 6% Netto nåverdi 4% Netto nåverdi 3% Figur 7. Nåverdi per alternativ 40 år med at salgsverdi Nåverdier per alternativ - 40 år, mill. kr 0-alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B 6 % 4 % 3 % For å vise forskjellene tydeligere er det nedenfor laget en figur der aksen starter på (minus) 5 mrd kr. Hospitalitet as side 18 av 23

19 Figur 8. Nåverdi per alternativ 40 år med salgsverdi alt Alt 1A Alt 1B Alt 2A Alt 2B Alt 3A Alt 3B Alt 4A Alt 4B Nåverdi per alternativ - 40 år, mill kr 6 % 4 % 3 % 4.4 Total økonomisk effekt sortert etter driftsinnsparing, investeringsbehov og nåverdi I det følgende vises samletabeller sortert etter: Driftsinnsparing Investeringsbehov (i perioden ) Nåverdi (inklusiv salg) Tabell 14. Alternativer sortert etter driftinnsparing, fra størst til minst Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering 4A B A B A B A B Hospitalitet as side 19 av 23

20 Tabell 15. Alternativer sortert etter investeringsbehov, fra minst til størst Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering B B A A B A B A Her er det viktig å gjøre oppmerksom på at disse investeringstallene er med et tidsperspektiv fram til alternativet vil allerede fra rundt 2025 utløse et nytt investeringsbehov for å ha et akseptabelt sykehustilbud fra rundt Dette er det tatt hensyn til i nåverdianalysen, der nybygg tilsvarende alternativ 4A fratrukket restverdi av nybygg i 0- alternativets første fase ( ) er tatt med. Tabell 16. Alternativer sortert etter nåverdi, fra minst til mest negativ Alternativ Investering, mill. kr Innsparing, mill kr Nåverdi, mill. kr, 4 % diskontering 4A B A B A B A B De alternativene som med driftsinnsparingsperspektiv kommer best ut, er naturlig nok de som har det største investeringsbehovet (mest nybygg), og som dermed slår ut i motsatt rekkefølge når men benytter investeringsperspektivet. Nåverdianalysen nyanserer dette noe mer, og gir best resultat for alternativene 4A, 4B, 3A ( topp 3 ). 4.5 Bærekraft Bærekraften er nedenfor beregnet ved å forutsette en låneandel på 50 % av forventet prosjektkostnad, og deretter se på bærekraften til å betale renter og avdrag på dette låneopptaket ved et serielån over 20 år med 5 % årlig rente. I tillegg til dette forutsetter Hospitalitet as side 20 av 23

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Revisjon 9 16.4.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Foreløpig oversendelse 09.12.11

Detaljer

Helse Fonna HF Arealplan - tilleggsutredning

Helse Fonna HF Arealplan - tilleggsutredning Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 5 Endelig utgave 27.04.2013 4 Utkast 18.04.2013 3 Utkast 15.04.2013 2 Utkast 11.04.2013 1 Utkast 20.03.2013 Prosjektnr: 1200569 Arkivnr.:

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as 24.09.12 Side 1 av 23 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent:

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 27. januar 2006 Steinar Marthinsen Viseadm. Direktør Helse Øst RHF/ Styreleder Sykehuset Østfold HF Tema : Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes - Status i planleggingsarbeidet

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Vestre Viken HF. Idéfaserapport 20.11.2013

Vestre Viken HF. Idéfaserapport 20.11.2013 Vestre Viken HF 20.11.2013 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: Kontroll: FI Dokumenttittel: Vestre Viken HF Idéfase Dato: 20.11.2013 Hospitalitet

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Vestre Viken HF Utviklingsplan

Vestre Viken HF Utviklingsplan Vestre Viken HF Vestre Viken HF 05.12.2012 Side i av viii Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: PS/TV/NE Dokumenttittel: Vestre Viken HF Hospitalitet

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. delutredning Kvalitetsikring av Mulighetsanalysen

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. delutredning Kvalitetsikring av Mulighetsanalysen Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 delutredning Kvalitetsikring av Mulighetsanalysen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2 Justert areal for alt 1a under pkt. 1.1 SPR 22.11.2012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING

NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11)

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon for fremtidig

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 1. Presentasjon fra HSØ til direktørmøte/øk.dir møte mars 1. Aktivitetsforutsetn., innteksmodeller, vekstrammer, pensjon,tbf, investeringsevne, foreløpig investeringsprioritering

Detaljer

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER HELSE STAVANGER STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 08 23.10.15 JUSTERT AREAL OG LAGT TIL GRUNN KOSTNADER (P85)/2015 wea baaw wea

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: H10 &13 Arkivsaksnr.: 13/3367-3 Dato: 29.04.13

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: H10 &13 Arkivsaksnr.: 13/3367-3 Dato: 29.04.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: H10 &13 Arkivsaksnr.: 13/3367-3 Dato: 29.04.13 HØRING - UTVIKLINGSPLAN FOR VESTRE VIKEN HF INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Rådmannens forslag til

Detaljer

Utredning Notat vedr. fremtidsprognoser for areal- og investeringer i helsebygninger i Norge

Utredning Notat vedr. fremtidsprognoser for areal- og investeringer i helsebygninger i Norge V e d l e g g 1 Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: bminit1 Rapport: 10. oktober 2012 Utredning Notat vedr. fremtidsprognoser for areal- og investeringer i helsebygninger i Norge Oppdragsgiver: Helse

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

DATO 2014-11-13. 1 Innledning... 2. 2 Investeringskostnader... 2. 2.1 Byggekostnader... 2. 2.1.1 Areal... 2. 2.1.2 Nøkkeltall for byggekostnader...

DATO 2014-11-13. 1 Innledning... 2. 2 Investeringskostnader... 2. 2.1 Byggekostnader... 2. 2.1.1 Areal... 2. 2.1.2 Nøkkeltall for byggekostnader... SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Vedlegg 3 Økonomi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 93070800 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer