Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09."

Transkript

1 Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as Side 1 av 23

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: GL Dokumenttittel: Kontroll: SPR Dato: Utviklingsplan 2030 berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as Side 2 av 23

3 Innhald 1 Innleiing Metode Tilnærming og usikkerheit Føresetnader om kostnadar Nybygg Oppgradering Ombygging Utstyr Ulempekostnader Riving Leiekostnader Sal Kostnadspådrag over tid alternativet Areal Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF i dag Tomteareal ved sjukehusa i Møre og Romsdal i dag Tomteareal og elastisitet i eit framtidsperspektiv Arealbehov og investeringar i tidsperspektiv til Berekna areal i Investeringsbehov alle løysingsforslag samla Investeringsbehov per løysingsforslag alternativ Løysingsforslag 1A Løysingsforslag 1B Løysingsforslag 2A Løysingsforslag 2B Løysingsforslag 3A Løysingsforslag 3B Kommentar til resultatene Vedlegg Investeringsbehov alle løysingsforslag Tabell liste Tabell 1 - Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Møre og Romsdal... 9 Tabell 2 - Tomteareal i Helse Møre og Romsdal, somatiske sjukehus... 9 Tabell 3 - Utnyttingsgrad tomteareal basert på byggareal... 9 Tabell 4 - Berekna areal i Helse Møre og Romsdal HF Tabell 5 - Investeringsbehov alle løysingsforslag Tabell 6 - Investeringsbehov 0-alternativ Tabell 7 - Investeringsbehov løysingsforslag 1A Tabell 8 - Investeringsbehov løysingsforslag 1B Tabell 9 - Investeringsbehov løysingsforslag 2A Tabell 10 - Investeringsbehov løysingsforslag 2B Tabell 11 - Investeringsbehov løysingsforslag 3A Tabell 12 - Investeringsbehov løysingsforslag 3B Hospitalitet as Side 3 av 23

4 Figur liste Figur 1. Kostnadspådrag per år, løysingsforslag 0-alternativ Figur 2. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A Figur 3. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B Figur 4. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A Figur 5. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B Figur 6. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A Figur 7. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B Figur 8. Investeringsbehov per løysingsforslag Hospitalitet as Side 4 av 23

5 1 Innleiing I det følgjande visast berekingar av investeringsbehov i dei ulike alternative løysingsmodellar for organisering av dei somatiske spesialisthelsetenesta i sjukehusa i Møre og Romsdal. I dag er det fire somatiske sjukehus i Møre og Romsdal lokalisert i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Mandatet for denne oppgåva er å sjå på ulike løysingsalternativ for dekking av spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal med vekt på Nordmøre og Romsdal. Dei ulike alternativa besiv difor organisering av sjukehusa som ligg nord for Romsdalsfjorden, altså Molde og Kristiansund. Sjukehusa i Ålesund og Volda vert i denne omgangen ført vidare med dei same funksjonane som i dag. Desse to sjukehusa er berre vurdert i dette dokumentet ut frå analyse av kapasitet og areal for å dekke forventa bruk i eit tidsperspektiv fram til For sjukehusa i Ålesund og Volda er det i denne omgang berre investeringskostnader knytt til teknisk oppgradering og naudsynt for å dekke kapasitetsauke som er teke med i berekninga. Nedanfor vert metoden for tilnærminga besiven, saman med resultata samla og per løysingsalternativ. Følgjande løysingsmodellar / alternativ vart vedtekne i styret til Helse Møre og Romsdal HF 11. september 2012: Alt. nr. Besiving 0 Framleis drift av dagens 4 somatiske sjukehus med funksjonsfordeling som i dag, samt psykiatrien med dagens fordeling på sjukehus og DPS. Naudsynt oppgradering i forhold til bygningsmessige utviklingsplanar held fram, og pålegg frå Statlige tilsyn vert prioritert. 1A 1B 2A 2B 3A 3B Trinnvis utvikling av Molde sjukehus på Lundavang som akuttsjukehuset inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal. Trinnvis omlegging av Kristiansund sjukehus til poliklinikk og dagbehandling. Trinnvis utvikling av Kristiansund sjukehus med utgangspunkt i noverande tomt som akuttsjukehuset inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal. Trinnvis omlegging av Molde sjukehus til poliklinikk og dagbehandling. Nytt felles akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert på ny tomt bynært Molde. Bynært 1) blir definert som til og med 20 minutt i bil frå bysentrum. Omlegging av Kristiansund sjukehus til poliklinikk og dagbehandling i noverande lokale. Nytt felles akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert på ny tomt bynært Kristiansund. Bynært 1) blir definert som til og med 20 minutt i bil frå bysentrum. Omlegging av Molde sjukehus på Lundavang til poliklinikk og dagbehandling. Nytt akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert mellom 2) byane Molde og Kristiansund. Noverande tomt/bygg på Lundavang og i Kristiansund vert nytta til poliklinikk og dagbehandling. Nytt akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert mellom 2) byane Molde og Kristiansund. Molde sjukehus Lundavang og Kristiansund sjukehus vert avvikla. Hospitalitet as Side 5 av 23

6 Det vert understreka at berekningar av investeringar på dette tidspunkt i prosessen er grove vurderingar, som primært kan nyttast til å skilje løysingsalternativa frå kvarandre då det ut over sjølve arealbehovet og teknisk tilstand ikkje er rekna på dei konete, lokale tilhøva knytt til den enkelte lokalisering. 2 Metode 2.1 Tilnærming og usikkerheit Berekningane av investeringsbehov tek utgangspunkt i følgjande: Noverande bruttoareal på dei fire lokalisasjonane 1 Framtidig berekna brutto arealbehov i dei ulike løysingsforslaga 2 Behov for, ombygging, oppgradering eller avhending per lokalisasjon Føresetnader om kostnadar 3 Usikkerheita er truleg i storleik +/-20. Usikkerheita er knytt til berekna arealbehov, oppgraderingsbehov og -kostnader, samt kostnader. Faktorar som gjev usikkerheit er m.a.: Arealberekningar er basert på overordna data Organisering av støttefunksjonar er ikkje konet klarlagt, og dimensjoneringa er difor gjort forholdsmessig, basert på erfaringstal Faktisk utvikling i folketalet i perioden representerer ei usikkerheit Effekter av samhandling er berre estimert ut frå erfaringstal i fire utvalde referanseprosjekt Arealestimata er grove, og viser programareal gitt ing av sykehusarealar Faktiske oppgraderingsbehov og -kostnadar, samt kostnader er usie Salsgevinst er berre basert på /kvm tomt Det vil vere usikkerheit knytt til tomtetilhøve og reguleringsplanar i dei alternativa der utbygging av eksisterande bygningsmasse er naudsynt. Ulempe- og følgjekostnadar påverkast av grad av versus ombygging, og av den konete prosjektgjennomføringa, som vert planlagt i seinare fasar. Generelt er det å seie at om- og utbygging av sjukehus i full drift er kompliserte prosessar, som må ventast å innebere både økonomiske og kvalitative konsekvensar utover det som kan belysast i denne fasen av utreiinga. Det er så langt det har vore mogeleg, søkt å finne like føresetnader for den økonomiske vurderinga av dei ulike løysingsforslaga. Der det er avvik, vert det kommentert i teksten. Kostnadar knytt til mellombels tiltak i eksisterande bygg samstundes med at vert planlagt reist er ikkje med i reknestykka. Ulike former for tilsynspålegg kan føre til slike kostnadar. Sjansen for å minimere denne typen kostnadar er nært knytt til kor raskt ein kan konetisere planar for og realisere fornying av bygningsmassen. Investeringsbehov per løysingsforslag som visast i dokumentet, er berre ei partiell økonomisk framstilling. For å gjere bilete meir komplett visast det til dokumentet Total økonomisk effekt og noverdi per løysingsalternativ 4. 1 Arealtal henta frå Multiconsult sin rapport, Berekning av arealbehov i ulike alternativ, Hospitalitet Basert på erfaringstal frå nyare byggeprosjekter, blant anna nytt østfoldsykehus. 4 Hospitalitet Hospitalitet as Side 6 av 23

7 2.2 Føresetnader om kostnadar Nybygg For denne berekninga nyttast pris for komplett sjukehus på /kvm BTA. For enklare bygg nyttast ein litt lågare kostnad per kvm BTA. Nybyggkostnad inkluderar medisinsk teknisk utstyr (MTU). Auka kapasitet til parkering er føresett lagt på bakkeplan eller i p-hus avhengig av tilhøva i dei ulike alternativa (dvs at her er det teke noko omsyn til tilhøva i kvart alternativ, men sidan vi ikkje kjenner lokaliseringa for eventuelle, er det vesentleg usikkerheit knytt til dette) 5. Følgjekostnader til tomt og infrastruktur er ikkje lagt inn i berekningane. Tomtekostnaden ventast å bli relativt låg, då det vil vere attraktivt for den aktuelle kommunen å vere vertskommune for eit nytt sjukehus. Unntaket frå dette vil vere der ein må ekspropriere for å sie nok areal Oppgradering Berekningane tek utgangspunkt i oppgraderingsbehov vurdert av Multiconsult i Det er då føresett teknisk oppgradering for å ivareta myndigheitsav, ikkje funksjonell tilpassing Ombygging Kunnskap om faktiske ombyggingsbehov per løysingsforslag er foreløpig begrensa. Ved Molde sjukehus er det gjort ein gjennomgang som syner at for dei fleste areala vil ikkje teknisk oppgradering vere tiltrekkeleg for vidare bruk til sjukehusformål. Difor er det her lagt til grunn middels ombygging. Ombygging graderast og klassifiserast på følgjande måte: o Lett ombygging. Overflatebehandling og små endringar. Kostnad tilsvarande 25 av kostnad o Middels tung ombygging. Diverse teknisk oppgradering og noko funksjonell tilpassing, men ikkje fullstendig. Kostnad tilsvarande 50 av kostnad o Tung ombygging. Bygget strippast til tilnærma råbygg og byggast opp at, med en kostnad tilsvarende 75 av kostnad o Utstyr er inkludert i kostnad (ref. kap ). Ved ombygging dekkast utstyr berre med den relative kostnadsandelen Utstyr Utstyrskostnader er ikkje særskilt berekna i dette dokumentet, men teke med som eit påslag i kostnaden per kvadratmeter bygg. Dette inneber at graden av fornying av utstyr vil vere på linje med graden av fornying av bygg, slik at di større del eit alternativ inneheld, di større vil delen nytt utstyr og vere. Utgreiing av utstyrsbehov kjem i ein seinare fase Ulempekostnadar Eit byggeprosjekt i eit sjukehus i full drift fører med seg store ulemper knytt til rokadar, flytting, «nede-tid» av aktivitet osv. Ulempekostnader er ikkje særskilt berekna i dette dokumentet. Slike kostnadsestimat må byggje på konete planar for prosjektgjennomføring i det einskilde alternativet, og tilhøyrer difor seinare fasar i planarbeidet. Det er likevel teke med vurderingar av rekkefølgje mellom, ombygging og oppgradering for å gjere desse ulempene minst mogeleg. 5 Parkering på bakkeplan vil gje prosjektet elastisitet for seinare utviding. Hospitalitet as Side 7 av 23

8 2.2.6 Riving 2000 /kvm BTA er teke med som ein gjennomsnittskostnad for riving. Dette kan variera mykje med kva type bygg det gjeld, kva for materiale bygget inneheld, og situasjonen rundt bygget Leiekostnadar Leiekostnadar ved eventuell leie av bygg på kort eller lang sikt er ikkje berekna, men kan eventuelt innarbeidast når meir konet kunnskap føreligg. Det er her rekna at helseføretaket eig den bygg-kapasiteten som skal til for å løyse aktivitetsnivået fram til Sal Estimert inntekt frå sal av bygg fordrar profesjonell vurdering innanfor eigedomssal. I denne berekninga tek vi difor berre utgangspunkt i tomtearealet, og sett som føresetnad ein forsiktig salssum på per kvm tomteareal der ei heil tomt vert frigjort i ein av byane, mens det er lagt 100 per kvm til grunn på Hjelset ( kvm der gjev ut frå dette 25 ) Kostnadspådrag over tid Når ein vurderar heile fylket under eitt er det tilhøva på Nordmøre og i Romsdal som er mest itiske. Helse Møre og Romsdal HF ynskjer difor å gjennomfører - investeringar i denne regionen først, for etter det å byggje opp auka kapasitet på Sunnmøre. I praksis inneber det at det er fokus på utbygging på Nordmøre og i Romsdal fram til 2020 og deretter, i perioden , oppbygging for å styrke kapasiteten på Sunnmøre til å dekke behovet fram til Oppgraderingskostnadane er rekna ut frå Multiconsult si oppstilling, dvs. over 10 år rekna frå 2013, med om lag lik fordeling over dei første fem åra med11 per år, og dei neste fem åra med 9 per år. Som ei samla tilnærming for heile Helse Møre og Romsdal gjev dette eit dekkjande bilete, men for det einskilde oppgraderingsprosjekt i det einskilde sjukehuset vil det sjølvsagt ikkje kunne fordele seg likt over åra. Tidsplanane som ligg til grunn for korleis kostnadane er fordelt over tid er basert på ein normal prosjektprogresjon, og tek difor ikkje omsyn til eventuelle lange stopp mellom fasane. For er det i dei fleste høve rekna 3 år til planlegging og 3-4 år til bygging, eventuelt lenger der det må byggast i etappar. Der det er lagt til grunn stor utviding i Kristiansund, på noverande lokalisering, er det sett av eit år ekstra til planlegging pga. prosessar knytt til å kunne utvide tomta. Der det er nye tomter, er det lagt til grunn at desse kan skaffast i løpet av 2013, slik at naudsynt omregulering kan gjerast innanfor ein normale planperioden på 3 år som er sett av. Dersom tomta på Eiem skulle verte aktuell, kan ein sjølvsagt kome raskare til målet, og vil difor og kunne avgrense planleggingskostnadane alternativet 0-alternativet er formelt sett berre eit utsetjingsalternativ eller ei mellombels løysing for å minimalisere investeringane på kort sikt. Finansdepartement sin vegleiar for 0- alternativet 6 seier bl.a. følgjande: Nullalternativet innbefatter de vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. Her er det lagt til grunn at ein i tidsperspektivet fram mot 2030 må gjennomføre til former for tiltak for å løyse dette: 1. Tekniske oppgraderingar i samsvar med Multimap, jf. Utredning frå Multiconsult. 2. Kapasitetsauke med tilhøyrande knytt slik dette er rekna fram til Veileder nr. 8, 2010 Hospitalitet as Side 8 av 23

9 I 0-alternativet oppretthaldast den noverande lokaliseringa. Dette gjeld og psykisk helse si verksemd på Hjelset. I Molde er det i 0-alternativet teke med ombygging, då verksemda der ikkje let seg løyse berre med teknisk oppdragering. Dersom ein set tidsperspektivet for 0-alternativet kortare enn til 2030, eksempelvis til 2020, kan det verte vesentleg billigare i investeringssamanheng. Men det gjev i denne samanheng lite meining då det inneber at ein samstundes må starte planlegging av noko nytt, for at dette skal vere ferdig i Difor må tidsperspektivet vere for at det skal vere eit reelt alternativ. 3 Areal 3.1 Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF i dag Tabell 1 - Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Møre og Romsdal 7 SJUKEHUS Noverande bruttoareal somatikk Volda Ålesund Molde Kristiansund Total Noverande areal på Hjelset (psykisk helse) er ikkje vist i tabellen. Det kjem i tillegg. Arealt i dag gjev i liten grad uttrykk for omfanget av verksemda. Arealbehovet for å erstatte dagens verksemd på Hjelset er rekna til 4658 kvm. Dette arealet er henta frå det tidlegare arbeidet med planlegging av Nye Molde sjukehus. Arealet til dei ulike DPS ane kjem og i tillegg. 3.2 Tomteareal ved sjukehusa i Møre og Romsdal i dag Tabell 2 - Tomteareal i Helse Møre og Romsdal, somatiske sjukehus SJUKEHUS Noverande tomteareal kvm Volda Ålesund Molde Kristiansund Total På Hjelset (psykisk helse) er det ei tomt på ca kvm. 3.3 Tomteareal og elastisitet i eit framtidsperspektiv Tabell 3 - Utnyttingsgrad tomteareal basert på byggareal 7 jf. Multiconsult si kartlegging i 2012 Hospitalitet as Side 9 av 23

10 SJUKEHUS Noverande bruttoareal somatikk Noverande tomteareal kvm Utn.grad Volda ,41 Ålesund ,38 Molde ,26 Kristiansund ,20 Total ,39 Når betydelege investeringar skal gjerast i eit eksisterande sjukehusanlegg, er det viktig å vite at investeringane er levedyktige på lang sikt. Det betyr m.a. at det må vere elastisitet til å kunne utvikle anlegga vidare, også etter Tilgjengeleg tomt for både ordinær verksemd og i bygge- og oppgraderingsperiodar er då itiske faktorar. 4 Arealbehov og investeringar i tidsperspektiv til Berekna areal i 2030 Berekna programareal per løysingsforslag er vist i oppstillinga nedanfor. 8 Programareal er eit teoretisk berekna areal, basert på ein arealstandard per funksjon og ein utnyttingsgrad knytt til funksjonsarealet. Hospitalitet as Side 10 av 23

11 Tabell 4 - Berekna areal i Helse Møre og Romsdal HF 2030 Alternativer for somatiske funksjoner Besivelse Funksjon Bygging Bruttoareal 0-alternativet Kristiansund Molde Dagens funsjonsfordeling Noen oppgradering av dagens Volda sykehus Ålesund I alt (4 lokasjoner) Alternativ 1A Kristiansund Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner Molde Akuttsykehus for NMR. Utvikling av dagens sykehus til 60 dag/poli akuttsykehus for NMR Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (4 lokasjoner) Alternativ 1B Kristiansund Akuttsykehus for NMR. 60 dag/poli Molde Elektivt sykehus. 40 dag/poli Utvikling av dagens sykehus til akuttsykehus for NMR Omlegging av dagens sykehus til elektive funksjoner Noen oppgradering av dagens sykehus Volda Som i dag Ålesund Som i dag I alt (4 lokasjoner) Alternativ 2A Kristiansund Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner Bynært Molde Akuttsykehus for NMR. Nytt akuttsykehus for NMR 60 dag/poli Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (4 lokasjoner) Alternativ 2B Bynært Kristiansund Akuttsykehus for NMR. Nytt akuttsykehus for NMR 60 dag/poli Molde Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (4 lokasjoner) Alternativ 3A Mellom byene Akuttsykehus for NMR. 60 dag/poli Nytt akuttsykehus for NMR Kristiansund 20 dag/poli Omlegging av dagens sykehus til Molde 20 dag/poli elektive funksjoner Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (5 lokasjoner) Alternativ 3B Mellom byene Akuttsykehus for NMR. 100 dag/poli Nytt akuttsykehus for NMR. Avvikling av Kr. sund og Molde Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (3 lokasjoner) Meir detaljert omtale av korleis arealtala er berekna kjem fram av eige dokument om berekning av arealbehov. 4.2 Investeringsbehov alle løysingsforslag samla Resultatet av berekna investeringsbehov kjem fram av tabellen nedanfor: Tabell 5 - Investeringsbehov alle løysingsforslag Kategori/alternativ 0-alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgradering Riving Hospitalitet as Side 11 av 23

12 Utviklingsplan Investeringsbehov per løysingsforslag Dette kapittelet omhandlar eit meir detaljert underlag per alternativ samanlikna med samletabell over alternativ Tabell 6 - Investeringsbehov 0-alternativ Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for 0-alternativet illustrert Kostnadspådrag i Figur 1. Kostnadspådrag per år, løysingsforslag 0-alternativ Løysingsforslag 1A Tabell 7 - Investeringsbehov løysingsforslag 1A Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving Vi gjer merksam på at det i arealet for også ligg areal til parkering, noko som kjem fram av meir detaljerte oversiktar. Dette gjeld alle alternativa utanom 0-alternativet. I figuren under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A illustrert. Hospitalitet as Side 12 av 23

13 Utviklingsplan 2030 Kostnadspådrag i Figur 2. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A Løysingsforslag 1B Tabell 8 - Investeringsbehov løysingsforslag 1B Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B illustrert Kostnadspådrag i Figur 3. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B Løysingsforslag 2A Tabell 9 - Investeringsbehov løysingsforslag 2A Kategori Nybygg Ombygging 0 0 Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A illustrert. Hospitalitet as Side 13 av 23

14 Utviklingsplan 2030 Kostnadspådrag i Figur 4. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A. Gitt ein salspris på /kvm tomteareal, så ligg det ei mogeleg salsinntekt på 103 mill. i løysingsalternativ 2A. Dette inntektspotensialet går ikkje fram av tabellen, då den berre viser kostnadane Løysingsforslag 2B Tabell 10 - Investeringsbehov løysingsforslag 2B Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B illustrert. Kostnadspådrag i Figur 5. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B. Hospitalitet as Side 14 av 23

15 Utviklingsplan Løysingsforslag 3A Tabell 11 - Investeringsbehov løysingsforslag 3A Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A illustrert. Kostnadspådrag i Figur 6. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A Løysingsforslag 3B Tabell 12 - Investeringsbehov løysingsforslag 3B Kategori Nybygg Ombygging 0 0 Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B A illustrert Kostnadspådrag i Figur 7. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B. Hospitalitet as Side 15 av 23

16 4.4 Kommentar til resultata Grafisk vert dei samla kostnadane per alternativ slik som vist i figuren nedanfor. Som ein kan sjå varierar dei samla investeringane frå rundt 4 mrd til i underkan av 6 mrd. Dette gjelde investeringar i perioden 2013 til I praksis er dei fordelt fram til 2025, då ein ut frå kapasitetsendringane har lagt opp til at oppdatert 2030-kapasitet skal vere på plass. Investeringskostnad per alternativ, hele alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B Figur 8. Investeringsbehov per løysingsforslag. Hospitalitet as Side 16 av 23

17 5 Vedlegg Investeringsbehov alle løysingsforslag På dei påfølgande sidene er utrekninga for investeringsbehova for dei enkelte løysingsalternativa viste. 0-alternativet Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus Molde Akutt- og elektivtsykehus Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda Ålesund Molde pga riving Kristiansund Avvik SUM OMBYGGING SUM Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Psykisk helse og rus , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Teknisk oppgradering - bygg Volda Ålesund Molde Jf ombygging Hjelset, psykisk helse Kristiansund SUM Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM årlig kostnadspådrag Kategori SUM Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl. riving Hospitalitet as Side 17 av 23

18 Alternativ 1A Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus Molde Dagplasser og poliklinikk i Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda Ålesund Molde erstatning revet areal Psykisk helse, sykehusnivå Kristiansund Parkering akuttsykehus Molde plasser, p-hus Avvik SUM OMBYGGING SUM Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Psykisk helse og rus , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM årlig kostnadspådrag Kategori SUM Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl. riving Hospitalitet as Side 18 av 23

19 Alternativ 1B Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Dagplasser og poliklinikk i Molde Akutt- og elektivt sykehus Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda Ålesund Molde Kristiansund kvm revet Psykisk helse, sykehusnivå Parkering akuttsykehus Kr.sund plasser, p-hus Avvik SUM OMBYGGING SUM Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Psykisk helse og rus , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM årlig kostnadspådrag Kategori SUM Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving Hospitalitet as Side 19 av 23

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi

Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi Arbeidsrapport nr. 158 Inge Dyrhol Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi VOLDA 2004 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Oppdragsgivar Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer