Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09."

Transkript

1 Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as Side 1 av 23

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: GL Dokumenttittel: Kontroll: SPR Dato: Utviklingsplan 2030 berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as Side 2 av 23

3 Innhald 1 Innleiing Metode Tilnærming og usikkerheit Føresetnader om kostnadar Nybygg Oppgradering Ombygging Utstyr Ulempekostnader Riving Leiekostnader Sal Kostnadspådrag over tid alternativet Areal Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF i dag Tomteareal ved sjukehusa i Møre og Romsdal i dag Tomteareal og elastisitet i eit framtidsperspektiv Arealbehov og investeringar i tidsperspektiv til Berekna areal i Investeringsbehov alle løysingsforslag samla Investeringsbehov per løysingsforslag alternativ Løysingsforslag 1A Løysingsforslag 1B Løysingsforslag 2A Løysingsforslag 2B Løysingsforslag 3A Løysingsforslag 3B Kommentar til resultatene Vedlegg Investeringsbehov alle løysingsforslag Tabell liste Tabell 1 - Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Møre og Romsdal... 9 Tabell 2 - Tomteareal i Helse Møre og Romsdal, somatiske sjukehus... 9 Tabell 3 - Utnyttingsgrad tomteareal basert på byggareal... 9 Tabell 4 - Berekna areal i Helse Møre og Romsdal HF Tabell 5 - Investeringsbehov alle løysingsforslag Tabell 6 - Investeringsbehov 0-alternativ Tabell 7 - Investeringsbehov løysingsforslag 1A Tabell 8 - Investeringsbehov løysingsforslag 1B Tabell 9 - Investeringsbehov løysingsforslag 2A Tabell 10 - Investeringsbehov løysingsforslag 2B Tabell 11 - Investeringsbehov løysingsforslag 3A Tabell 12 - Investeringsbehov løysingsforslag 3B Hospitalitet as Side 3 av 23

4 Figur liste Figur 1. Kostnadspådrag per år, løysingsforslag 0-alternativ Figur 2. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A Figur 3. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B Figur 4. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A Figur 5. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B Figur 6. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A Figur 7. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B Figur 8. Investeringsbehov per løysingsforslag Hospitalitet as Side 4 av 23

5 1 Innleiing I det følgjande visast berekingar av investeringsbehov i dei ulike alternative løysingsmodellar for organisering av dei somatiske spesialisthelsetenesta i sjukehusa i Møre og Romsdal. I dag er det fire somatiske sjukehus i Møre og Romsdal lokalisert i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Mandatet for denne oppgåva er å sjå på ulike løysingsalternativ for dekking av spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal med vekt på Nordmøre og Romsdal. Dei ulike alternativa besiv difor organisering av sjukehusa som ligg nord for Romsdalsfjorden, altså Molde og Kristiansund. Sjukehusa i Ålesund og Volda vert i denne omgangen ført vidare med dei same funksjonane som i dag. Desse to sjukehusa er berre vurdert i dette dokumentet ut frå analyse av kapasitet og areal for å dekke forventa bruk i eit tidsperspektiv fram til For sjukehusa i Ålesund og Volda er det i denne omgang berre investeringskostnader knytt til teknisk oppgradering og naudsynt for å dekke kapasitetsauke som er teke med i berekninga. Nedanfor vert metoden for tilnærminga besiven, saman med resultata samla og per løysingsalternativ. Følgjande løysingsmodellar / alternativ vart vedtekne i styret til Helse Møre og Romsdal HF 11. september 2012: Alt. nr. Besiving 0 Framleis drift av dagens 4 somatiske sjukehus med funksjonsfordeling som i dag, samt psykiatrien med dagens fordeling på sjukehus og DPS. Naudsynt oppgradering i forhold til bygningsmessige utviklingsplanar held fram, og pålegg frå Statlige tilsyn vert prioritert. 1A 1B 2A 2B 3A 3B Trinnvis utvikling av Molde sjukehus på Lundavang som akuttsjukehuset inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal. Trinnvis omlegging av Kristiansund sjukehus til poliklinikk og dagbehandling. Trinnvis utvikling av Kristiansund sjukehus med utgangspunkt i noverande tomt som akuttsjukehuset inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal. Trinnvis omlegging av Molde sjukehus til poliklinikk og dagbehandling. Nytt felles akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert på ny tomt bynært Molde. Bynært 1) blir definert som til og med 20 minutt i bil frå bysentrum. Omlegging av Kristiansund sjukehus til poliklinikk og dagbehandling i noverande lokale. Nytt felles akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert på ny tomt bynært Kristiansund. Bynært 1) blir definert som til og med 20 minutt i bil frå bysentrum. Omlegging av Molde sjukehus på Lundavang til poliklinikk og dagbehandling. Nytt akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert mellom 2) byane Molde og Kristiansund. Noverande tomt/bygg på Lundavang og i Kristiansund vert nytta til poliklinikk og dagbehandling. Nytt akuttsjukehus inkludert sjukehuspsykiatrien for Nordmøre og Romsdal plassert mellom 2) byane Molde og Kristiansund. Molde sjukehus Lundavang og Kristiansund sjukehus vert avvikla. Hospitalitet as Side 5 av 23

6 Det vert understreka at berekningar av investeringar på dette tidspunkt i prosessen er grove vurderingar, som primært kan nyttast til å skilje løysingsalternativa frå kvarandre då det ut over sjølve arealbehovet og teknisk tilstand ikkje er rekna på dei konete, lokale tilhøva knytt til den enkelte lokalisering. 2 Metode 2.1 Tilnærming og usikkerheit Berekningane av investeringsbehov tek utgangspunkt i følgjande: Noverande bruttoareal på dei fire lokalisasjonane 1 Framtidig berekna brutto arealbehov i dei ulike løysingsforslaga 2 Behov for, ombygging, oppgradering eller avhending per lokalisasjon Føresetnader om kostnadar 3 Usikkerheita er truleg i storleik +/-20. Usikkerheita er knytt til berekna arealbehov, oppgraderingsbehov og -kostnader, samt kostnader. Faktorar som gjev usikkerheit er m.a.: Arealberekningar er basert på overordna data Organisering av støttefunksjonar er ikkje konet klarlagt, og dimensjoneringa er difor gjort forholdsmessig, basert på erfaringstal Faktisk utvikling i folketalet i perioden representerer ei usikkerheit Effekter av samhandling er berre estimert ut frå erfaringstal i fire utvalde referanseprosjekt Arealestimata er grove, og viser programareal gitt ing av sykehusarealar Faktiske oppgraderingsbehov og -kostnadar, samt kostnader er usie Salsgevinst er berre basert på /kvm tomt Det vil vere usikkerheit knytt til tomtetilhøve og reguleringsplanar i dei alternativa der utbygging av eksisterande bygningsmasse er naudsynt. Ulempe- og følgjekostnadar påverkast av grad av versus ombygging, og av den konete prosjektgjennomføringa, som vert planlagt i seinare fasar. Generelt er det å seie at om- og utbygging av sjukehus i full drift er kompliserte prosessar, som må ventast å innebere både økonomiske og kvalitative konsekvensar utover det som kan belysast i denne fasen av utreiinga. Det er så langt det har vore mogeleg, søkt å finne like føresetnader for den økonomiske vurderinga av dei ulike løysingsforslaga. Der det er avvik, vert det kommentert i teksten. Kostnadar knytt til mellombels tiltak i eksisterande bygg samstundes med at vert planlagt reist er ikkje med i reknestykka. Ulike former for tilsynspålegg kan føre til slike kostnadar. Sjansen for å minimere denne typen kostnadar er nært knytt til kor raskt ein kan konetisere planar for og realisere fornying av bygningsmassen. Investeringsbehov per løysingsforslag som visast i dokumentet, er berre ei partiell økonomisk framstilling. For å gjere bilete meir komplett visast det til dokumentet Total økonomisk effekt og noverdi per løysingsalternativ 4. 1 Arealtal henta frå Multiconsult sin rapport, Berekning av arealbehov i ulike alternativ, Hospitalitet Basert på erfaringstal frå nyare byggeprosjekter, blant anna nytt østfoldsykehus. 4 Hospitalitet Hospitalitet as Side 6 av 23

7 2.2 Føresetnader om kostnadar Nybygg For denne berekninga nyttast pris for komplett sjukehus på /kvm BTA. For enklare bygg nyttast ein litt lågare kostnad per kvm BTA. Nybyggkostnad inkluderar medisinsk teknisk utstyr (MTU). Auka kapasitet til parkering er føresett lagt på bakkeplan eller i p-hus avhengig av tilhøva i dei ulike alternativa (dvs at her er det teke noko omsyn til tilhøva i kvart alternativ, men sidan vi ikkje kjenner lokaliseringa for eventuelle, er det vesentleg usikkerheit knytt til dette) 5. Følgjekostnader til tomt og infrastruktur er ikkje lagt inn i berekningane. Tomtekostnaden ventast å bli relativt låg, då det vil vere attraktivt for den aktuelle kommunen å vere vertskommune for eit nytt sjukehus. Unntaket frå dette vil vere der ein må ekspropriere for å sie nok areal Oppgradering Berekningane tek utgangspunkt i oppgraderingsbehov vurdert av Multiconsult i Det er då føresett teknisk oppgradering for å ivareta myndigheitsav, ikkje funksjonell tilpassing Ombygging Kunnskap om faktiske ombyggingsbehov per løysingsforslag er foreløpig begrensa. Ved Molde sjukehus er det gjort ein gjennomgang som syner at for dei fleste areala vil ikkje teknisk oppgradering vere tiltrekkeleg for vidare bruk til sjukehusformål. Difor er det her lagt til grunn middels ombygging. Ombygging graderast og klassifiserast på følgjande måte: o Lett ombygging. Overflatebehandling og små endringar. Kostnad tilsvarande 25 av kostnad o Middels tung ombygging. Diverse teknisk oppgradering og noko funksjonell tilpassing, men ikkje fullstendig. Kostnad tilsvarande 50 av kostnad o Tung ombygging. Bygget strippast til tilnærma råbygg og byggast opp at, med en kostnad tilsvarende 75 av kostnad o Utstyr er inkludert i kostnad (ref. kap ). Ved ombygging dekkast utstyr berre med den relative kostnadsandelen Utstyr Utstyrskostnader er ikkje særskilt berekna i dette dokumentet, men teke med som eit påslag i kostnaden per kvadratmeter bygg. Dette inneber at graden av fornying av utstyr vil vere på linje med graden av fornying av bygg, slik at di større del eit alternativ inneheld, di større vil delen nytt utstyr og vere. Utgreiing av utstyrsbehov kjem i ein seinare fase Ulempekostnadar Eit byggeprosjekt i eit sjukehus i full drift fører med seg store ulemper knytt til rokadar, flytting, «nede-tid» av aktivitet osv. Ulempekostnader er ikkje særskilt berekna i dette dokumentet. Slike kostnadsestimat må byggje på konete planar for prosjektgjennomføring i det einskilde alternativet, og tilhøyrer difor seinare fasar i planarbeidet. Det er likevel teke med vurderingar av rekkefølgje mellom, ombygging og oppgradering for å gjere desse ulempene minst mogeleg. 5 Parkering på bakkeplan vil gje prosjektet elastisitet for seinare utviding. Hospitalitet as Side 7 av 23

8 2.2.6 Riving 2000 /kvm BTA er teke med som ein gjennomsnittskostnad for riving. Dette kan variera mykje med kva type bygg det gjeld, kva for materiale bygget inneheld, og situasjonen rundt bygget Leiekostnadar Leiekostnadar ved eventuell leie av bygg på kort eller lang sikt er ikkje berekna, men kan eventuelt innarbeidast når meir konet kunnskap føreligg. Det er her rekna at helseføretaket eig den bygg-kapasiteten som skal til for å løyse aktivitetsnivået fram til Sal Estimert inntekt frå sal av bygg fordrar profesjonell vurdering innanfor eigedomssal. I denne berekninga tek vi difor berre utgangspunkt i tomtearealet, og sett som føresetnad ein forsiktig salssum på per kvm tomteareal der ei heil tomt vert frigjort i ein av byane, mens det er lagt 100 per kvm til grunn på Hjelset ( kvm der gjev ut frå dette 25 ) Kostnadspådrag over tid Når ein vurderar heile fylket under eitt er det tilhøva på Nordmøre og i Romsdal som er mest itiske. Helse Møre og Romsdal HF ynskjer difor å gjennomfører - investeringar i denne regionen først, for etter det å byggje opp auka kapasitet på Sunnmøre. I praksis inneber det at det er fokus på utbygging på Nordmøre og i Romsdal fram til 2020 og deretter, i perioden , oppbygging for å styrke kapasiteten på Sunnmøre til å dekke behovet fram til Oppgraderingskostnadane er rekna ut frå Multiconsult si oppstilling, dvs. over 10 år rekna frå 2013, med om lag lik fordeling over dei første fem åra med11 per år, og dei neste fem åra med 9 per år. Som ei samla tilnærming for heile Helse Møre og Romsdal gjev dette eit dekkjande bilete, men for det einskilde oppgraderingsprosjekt i det einskilde sjukehuset vil det sjølvsagt ikkje kunne fordele seg likt over åra. Tidsplanane som ligg til grunn for korleis kostnadane er fordelt over tid er basert på ein normal prosjektprogresjon, og tek difor ikkje omsyn til eventuelle lange stopp mellom fasane. For er det i dei fleste høve rekna 3 år til planlegging og 3-4 år til bygging, eventuelt lenger der det må byggast i etappar. Der det er lagt til grunn stor utviding i Kristiansund, på noverande lokalisering, er det sett av eit år ekstra til planlegging pga. prosessar knytt til å kunne utvide tomta. Der det er nye tomter, er det lagt til grunn at desse kan skaffast i løpet av 2013, slik at naudsynt omregulering kan gjerast innanfor ein normale planperioden på 3 år som er sett av. Dersom tomta på Eiem skulle verte aktuell, kan ein sjølvsagt kome raskare til målet, og vil difor og kunne avgrense planleggingskostnadane alternativet 0-alternativet er formelt sett berre eit utsetjingsalternativ eller ei mellombels løysing for å minimalisere investeringane på kort sikt. Finansdepartement sin vegleiar for 0- alternativet 6 seier bl.a. følgjande: Nullalternativet innbefatter de vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. Her er det lagt til grunn at ein i tidsperspektivet fram mot 2030 må gjennomføre til former for tiltak for å løyse dette: 1. Tekniske oppgraderingar i samsvar med Multimap, jf. Utredning frå Multiconsult. 2. Kapasitetsauke med tilhøyrande knytt slik dette er rekna fram til Veileder nr. 8, 2010 Hospitalitet as Side 8 av 23

9 I 0-alternativet oppretthaldast den noverande lokaliseringa. Dette gjeld og psykisk helse si verksemd på Hjelset. I Molde er det i 0-alternativet teke med ombygging, då verksemda der ikkje let seg løyse berre med teknisk oppdragering. Dersom ein set tidsperspektivet for 0-alternativet kortare enn til 2030, eksempelvis til 2020, kan det verte vesentleg billigare i investeringssamanheng. Men det gjev i denne samanheng lite meining då det inneber at ein samstundes må starte planlegging av noko nytt, for at dette skal vere ferdig i Difor må tidsperspektivet vere for at det skal vere eit reelt alternativ. 3 Areal 3.1 Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF i dag Tabell 1 - Bruttoareal i dei somatiske sjukehusa i Møre og Romsdal 7 SJUKEHUS Noverande bruttoareal somatikk Volda Ålesund Molde Kristiansund Total Noverande areal på Hjelset (psykisk helse) er ikkje vist i tabellen. Det kjem i tillegg. Arealt i dag gjev i liten grad uttrykk for omfanget av verksemda. Arealbehovet for å erstatte dagens verksemd på Hjelset er rekna til 4658 kvm. Dette arealet er henta frå det tidlegare arbeidet med planlegging av Nye Molde sjukehus. Arealet til dei ulike DPS ane kjem og i tillegg. 3.2 Tomteareal ved sjukehusa i Møre og Romsdal i dag Tabell 2 - Tomteareal i Helse Møre og Romsdal, somatiske sjukehus SJUKEHUS Noverande tomteareal kvm Volda Ålesund Molde Kristiansund Total På Hjelset (psykisk helse) er det ei tomt på ca kvm. 3.3 Tomteareal og elastisitet i eit framtidsperspektiv Tabell 3 - Utnyttingsgrad tomteareal basert på byggareal 7 jf. Multiconsult si kartlegging i 2012 Hospitalitet as Side 9 av 23

10 SJUKEHUS Noverande bruttoareal somatikk Noverande tomteareal kvm Utn.grad Volda ,41 Ålesund ,38 Molde ,26 Kristiansund ,20 Total ,39 Når betydelege investeringar skal gjerast i eit eksisterande sjukehusanlegg, er det viktig å vite at investeringane er levedyktige på lang sikt. Det betyr m.a. at det må vere elastisitet til å kunne utvikle anlegga vidare, også etter Tilgjengeleg tomt for både ordinær verksemd og i bygge- og oppgraderingsperiodar er då itiske faktorar. 4 Arealbehov og investeringar i tidsperspektiv til Berekna areal i 2030 Berekna programareal per løysingsforslag er vist i oppstillinga nedanfor. 8 Programareal er eit teoretisk berekna areal, basert på ein arealstandard per funksjon og ein utnyttingsgrad knytt til funksjonsarealet. Hospitalitet as Side 10 av 23

11 Tabell 4 - Berekna areal i Helse Møre og Romsdal HF 2030 Alternativer for somatiske funksjoner Besivelse Funksjon Bygging Bruttoareal 0-alternativet Kristiansund Molde Dagens funsjonsfordeling Noen oppgradering av dagens Volda sykehus Ålesund I alt (4 lokasjoner) Alternativ 1A Kristiansund Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner Molde Akuttsykehus for NMR. Utvikling av dagens sykehus til 60 dag/poli akuttsykehus for NMR Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (4 lokasjoner) Alternativ 1B Kristiansund Akuttsykehus for NMR. 60 dag/poli Molde Elektivt sykehus. 40 dag/poli Utvikling av dagens sykehus til akuttsykehus for NMR Omlegging av dagens sykehus til elektive funksjoner Noen oppgradering av dagens sykehus Volda Som i dag Ålesund Som i dag I alt (4 lokasjoner) Alternativ 2A Kristiansund Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner Bynært Molde Akuttsykehus for NMR. Nytt akuttsykehus for NMR 60 dag/poli Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (4 lokasjoner) Alternativ 2B Bynært Kristiansund Akuttsykehus for NMR. Nytt akuttsykehus for NMR 60 dag/poli Molde Elektivt sykehus. 40 Omlegging av dagens sykehus til dag/poli elektive funksjoner Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (4 lokasjoner) Alternativ 3A Mellom byene Akuttsykehus for NMR. 60 dag/poli Nytt akuttsykehus for NMR Kristiansund 20 dag/poli Omlegging av dagens sykehus til Molde 20 dag/poli elektive funksjoner Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (5 lokasjoner) Alternativ 3B Mellom byene Akuttsykehus for NMR. 100 dag/poli Nytt akuttsykehus for NMR. Avvikling av Kr. sund og Molde Volda Som i dag Noen oppgradering av dagens Ålesund Som i dag sykehus I alt (3 lokasjoner) Meir detaljert omtale av korleis arealtala er berekna kjem fram av eige dokument om berekning av arealbehov. 4.2 Investeringsbehov alle løysingsforslag samla Resultatet av berekna investeringsbehov kjem fram av tabellen nedanfor: Tabell 5 - Investeringsbehov alle løysingsforslag Kategori/alternativ 0-alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgradering Riving Hospitalitet as Side 11 av 23

12 Utviklingsplan Investeringsbehov per løysingsforslag Dette kapittelet omhandlar eit meir detaljert underlag per alternativ samanlikna med samletabell over alternativ Tabell 6 - Investeringsbehov 0-alternativ Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for 0-alternativet illustrert Kostnadspådrag i Figur 1. Kostnadspådrag per år, løysingsforslag 0-alternativ Løysingsforslag 1A Tabell 7 - Investeringsbehov løysingsforslag 1A Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving Vi gjer merksam på at det i arealet for også ligg areal til parkering, noko som kjem fram av meir detaljerte oversiktar. Dette gjeld alle alternativa utanom 0-alternativet. I figuren under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A illustrert. Hospitalitet as Side 12 av 23

13 Utviklingsplan 2030 Kostnadspådrag i Figur 2. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1A Løysingsforslag 1B Tabell 8 - Investeringsbehov løysingsforslag 1B Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B illustrert Kostnadspådrag i Figur 3. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 1B Løysingsforslag 2A Tabell 9 - Investeringsbehov løysingsforslag 2A Kategori Nybygg Ombygging 0 0 Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A illustrert. Hospitalitet as Side 13 av 23

14 Utviklingsplan 2030 Kostnadspådrag i Figur 4. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2A. Gitt ein salspris på /kvm tomteareal, så ligg det ei mogeleg salsinntekt på 103 mill. i løysingsalternativ 2A. Dette inntektspotensialet går ikkje fram av tabellen, då den berre viser kostnadane Løysingsforslag 2B Tabell 10 - Investeringsbehov løysingsforslag 2B Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B illustrert. Kostnadspådrag i Figur 5. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 2B. Hospitalitet as Side 14 av 23

15 Utviklingsplan Løysingsforslag 3A Tabell 11 - Investeringsbehov løysingsforslag 3A Kategori Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A illustrert. Kostnadspådrag i Figur 6. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3A Løysingsforslag 3B Tabell 12 - Investeringsbehov løysingsforslag 3B Kategori Nybygg Ombygging 0 0 Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving 0 0 inkl riving I figur under er kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B A illustrert Kostnadspådrag i Figur 7. Kostnadspådrag per år for løysingsforslag 3B. Hospitalitet as Side 15 av 23

16 4.4 Kommentar til resultata Grafisk vert dei samla kostnadane per alternativ slik som vist i figuren nedanfor. Som ein kan sjå varierar dei samla investeringane frå rundt 4 mrd til i underkan av 6 mrd. Dette gjelde investeringar i perioden 2013 til I praksis er dei fordelt fram til 2025, då ein ut frå kapasitetsendringane har lagt opp til at oppdatert 2030-kapasitet skal vere på plass. Investeringskostnad per alternativ, hele alt 1A 1B 2A 2B 3A 3B Figur 8. Investeringsbehov per løysingsforslag. Hospitalitet as Side 16 av 23

17 5 Vedlegg Investeringsbehov alle løysingsforslag På dei påfølgande sidene er utrekninga for investeringsbehova for dei enkelte løysingsalternativa viste. 0-alternativet Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus Molde Akutt- og elektivtsykehus Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda Ålesund Molde pga riving Kristiansund Avvik SUM OMBYGGING SUM Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Psykisk helse og rus , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Teknisk oppgradering - bygg Volda Ålesund Molde Jf ombygging Hjelset, psykisk helse Kristiansund SUM Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM årlig kostnadspådrag Kategori SUM Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl. riving Hospitalitet as Side 17 av 23

18 Alternativ 1A Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus Molde Dagplasser og poliklinikk i Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda Ålesund Molde erstatning revet areal Psykisk helse, sykehusnivå Kristiansund Parkering akuttsykehus Molde plasser, p-hus Avvik SUM OMBYGGING SUM Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Psykisk helse og rus , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM årlig kostnadspådrag Kategori SUM Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl. riving Hospitalitet as Side 18 av 23

19 Alternativ 1B Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Dagplasser og poliklinikk i Molde Akutt- og elektivt sykehus Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda Ålesund Molde Kristiansund kvm revet Psykisk helse, sykehusnivå Parkering akuttsykehus Kr.sund plasser, p-hus Avvik SUM OMBYGGING SUM Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Psykisk helse og rus , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM årlig kostnadspådrag Kategori SUM Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving Hospitalitet as Side 19 av 23

20 Alternativ 2A Akutt- og elektivt sykehus Volda Akutt- og elektivt sykehus Ålesund Akutt- og elektivt sykehus bynært Molde Dag- og poliklinikk i Kristiansund NYBYGG Dagens areal Behov 2030 Volda Ålesund Molde Psykisk helse, sykehusnivå Kristiansund Parkering, akutt bynært Molde plasser, bakke Avvik SUM OMBYGGING SUM Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Psykisk helse og rus , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM Riving - bygg Volda Ålesund Molde Kristiansund SUM 0 0 årlig kostnadspådrag Kategori SUM Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgrad Riving inkl riving Hospitalitet as Side 20 av 23

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

STYRET. Igangsetting tidlegfase Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

STYRET. Igangsetting tidlegfase Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal STYRET Sak 2013/10 Igangsetting tidlegfase Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Espen Remme 12. - 13.02.2013 Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Hospitalitet as 24.09.2012 Side 1 av 4 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: RG/LAA/LH Dokumenttittel:

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Tema Status: Tomteval (mandat for idéfase) Oppgåve og funksjonsdeling Økonomisk berekraft Vegen vidare Molde

Detaljer

Lokalisering av sykehus

Lokalisering av sykehus Lokalisering av sykehus - hvilke vurderinger gjøres? NSH og Arkitektforum for helsebyggs konferanse om sykehusutbygging Kunnskapssenteret - St. Olavs Hospital, 20. - 21. mars 2014 Espen Remme Strategi-

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Lokale utviklingsplaner i helseforetakene

Lokale utviklingsplaner i helseforetakene Lokale utviklingsplaner i helseforetakene Lederdagene 2015, NITO Bioingeniørfaglig institutt 27. oktober 2015, Ålesund, Quality Hotel Waterfront Espen Remme Adm. dir. HMR HF espen.remme@helsemr.no Molde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.03.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal STYRET Sak 2013/11 Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Espen Remme 12. - 13.02.2013 Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Økonomiske forutsetninger og vurderinger Økonomiske forutsetninger og vurderinger 1. Innleiing 1.1 Utdrag fra langtidsbudsjett 2013 2018 sak 47/12 - HMN Helse Midt-Norge har i 2012 et budsjett på 17 milliarder i salgs- og driftsinntekter. Det

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Revisjon 9 16.4.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Foreløpig oversendelse 09.12.11

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599 STYRET Unntatt offentligheit, jfr. Off. lova 23 Sak 2011/35 Sal av Åsebøen 3 og 9 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Avdelingssjef Svein Jensen 23.08.2011 Seksjonssjef

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15 Forslag til vedtak: Styremøte Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.04.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland Styresak 26/15 A Arkivsak

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer