Revisjon Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier"

Transkript

1 Revisjon Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm Bearbeidet etter innspill fra SI Samlet oppdatering av dokumenter etter gjennomgang med Oppdragsgiver SPR Inkludert alt 2B-2 Hamar SPR Samlet revisjon SPR Justering etter drøfting med Oppdragsgiver SPR Oppretting av beregningsfeil i Scenario 2B-4 SPR Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: FAS Kontroll: SPR Dato: Dokumenttittel: Strategisk fokus 2025 per scenario Hospitalitet as Lysaker Torg Lysaker Telefon Hospitalitet as Side 2 av 26

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Metodikk Tilnærming og usikkerhet Forutsetninger om kostnader Nybygg Oppgradering Ombygging Utstyr Ulempekostnader Riving Leiekostnader Salg Sammenhengen mellom scenarier, funksjoner og lokalisasjoner Areal Dagens bruttoareal i de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet Beregnet areal i Dagens tomteareal ved Mjøs-sykehusene Tomteareal og elastisitet i et framtidsperspektiv Scenarier, funksjoner, tiltak og investeringsbehov Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario Scenario Scenario Scenario 2A Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 3A Scenario 3B Investeringsbehov alle scenarier samlet Investeringsbehov per scenario Scenario Scenario Scenario 2A Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 3A Scenario 3B Kommentar til resultatene Hospitalitet as Side 3 av 26

4 5 Vedlegg Investeringsbehov alle scenarier Tabell liste Tabell 1 - Bruttoareal i de somatiske sykehusene i SI, jf. Multiconsults kartlegging i Tabell 2 - Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet, nov. 2011)... 8 Tabell 3 - Tomteareal SI, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer (SI, nov. 2011) Tabell 4 - Utnyttelsesgrad tomteareal basert på bygningsareal Tabell 5 - Investeringsbehov alle scenarier Tabell 6 - Investeringsbehov Scenario Tabell 7 - Investeringsbehov Scenario Tabell 8 - Investeringsbehov Scenario 2A Tabell 9 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 10 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 11 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 12 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 13 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 14 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 15 - Investeringsbehov Scenario 3A Tabell 16 - Investeringsbehov Scenario 3B Hospitalitet as Side 4 av 26

5 1 Innledning I det følgende vises beregninger av investeringsbehov i ulike scenarier for organisering av de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet HF (SI). Dagens situasjon består av seks somatiske sykehus lokalisert på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, i Elverum, og på Kongsvinger og Tynset. Scenariene tar for seg organisering av sykehusene som ligger nærmest Mjøsa (Mjøs-sykehusene), dvs. Lillehammer, Gjøvik Hamar og Elverum. Sykehusene på Kongsvinger og Tynset forutsettes i denne omgang videreført med samme funksjoner som i dag, og kun investeringskostnader knyttet til teknisk oppgradering er tatt med i beregningen. Nedenfor besives metodisk tilnærming, samt resultatene samlet og per scenario. Det understrekes at beregninger av investeringer på dette tidspunkt i prosessen er grove vurderinger, som primært kan benyttes til å skille scenariene fra hverandre. 2 Metodikk 2.1 Tilnærming og usikkerhet Beregningene av investeringsbehov tar utgangspunkt i: Nåværende bruttoareal på de fire lokalisasjonene 1 Framtidig beregnet brutto arealbehov i de ulike scenariene 2 Behov for, ombygging, oppgradering eller avhending per lokalisasjon 3 Forutsetninger om kostnader 4 Usikkerhetsbildet anslås å være i størrelsesorden +/-20. Usikkerheten er knyttet til beregnet arealbehov, oppgraderingsbehov og -kostnader, samt kostnader. Det vil også være usikkerhet knyttet til tomteforhold og reguleringsplaner i de scenarier hvor utbygging av eksisterende bygningsmasse er påevet. Ulempe- og følgekostnader påvirkes av den konete prosjektgjennomføringen, som planlegges i senere faser. Generelt understrekes det at om- og utbygging av sykehus i full drift er svært kompliserte prosesser, som innebærer både økonomiske og kvalitative konsekvenser utover det som kan belyses i denne fasen av utredningsarbeidet. Det er så langt mulig søkt å finne like forutsetninger for den økonomiske vurderingen av scenariene. Der det er avvik, kommenteres dette i teksten. Investeringsbehov per scenario som vist i dette dokumentet, er kun en partiell økonomisk fremstilling. For å gjøre bildet mer komplett vises det til dokumentet Total økonomisk effekt og nåverdi pr scenario Forutsetninger om kostnader Nybygg For denne beregningen benyttes pris for komplett sykehus på /kvm BTA. For enklere bygg benyttes en noe lavere kostnad per kvm BTA (se vedlegg). Nybyggkostnad inkluderer medisinsk teknisk utstyr (MTU). 1 Arealtall hentet fra Multiconsults rapport, Beregning av arealbehov i ulike scenarier, Hospitalitet Basert på valgte forutsetninger om lokalisering av akuttfunksjoner, samt vurdering av bygningstekniske forhold, Multiconsults rapport Basert på erfaringstall fra nyere byggeprosjekter, herunder nytt østfoldsykehus. 5 Hospitalitet Hospitalitet as Side 5 av 26

6 Parkering er i hovedsak forutsatt på bakkeplan 6. Parkeringskostnaden er da inkludert i kvm pris bygg. 200 parkeringsplasser forutsettes oppført i P-hus. Pris /kvm BTA. Følgekostnader til tomt og infrastruktur er ikke lagt inn i beregningene. Tomtekostnaden antas å bli relativt lav, idet det vil være attraktivt for den aktuelle kommunen å være vertskommune for et nytt sykehus Oppgradering Beregningene tar utgangspunkt i oppgraderingsbehov vurdert av Multiconsult i Det er da forutsatt teknisk oppgradering for å ivareta myndighetsav, ikke funksjonell tilpasning. Teknisk oppgradering av Tynset og Kongsvinger er lagt til grunn i alle scenarier. Multiconsults priser fra 2008 er prisjustert med 11,7 til Ombygging Der kun begrensede deler av eksisterende bygg eller anlegg utnyttes, legges 25 påslag på programarealet for å oppnå funksjonalitet. Kunnskap om faktiske ombyggingsbehov per scenario er foreløpig begrenset. Ved endring av funksjoner i eksisterende sykehus (f.eks. overgang til dag- og poliklinikkbehandling), må funksjoner samles for å oppnå funksjonalitet og driftseffektivitet. Dette ever ulike grader av ombygging. Ombygging graderes og klassifiseres slik: o Lett ombygging. Overflatebehandling og stedvis ombygging. Kostnad tilsvarende 25 av kostnad o Middels tung ombygging. Diverse teknisk oppgradering og noe funksjonell tilpasning, men ikke fullstendig. Kostnad tilsvarende 50 av kostnad o Tung ombygging. Bygget strippes til tilnærmet råbygg og bygges opp igjen, med en kostnad tilsvarende 75 av kostnad o Utstyr er inkludert i kostnad (ref. kap ). Ved ombygg dekkes utstyr kun med den relative kostnadsandelen Utstyr Sykehuset Innlandet har et betydelig investeringsmessig etterslep knyttet til medisinsk teknisk utstyr (MTU), og gjennomgående alder på MTU er drøyt 10 år 8. Utstyrskostnader er ikke særskilt beregnet i dette dokumentet. Utredning av utstyrsbehov tilhører senere faser. Investeringsetterslepet knyttet til utstyr vil i noe større grad bli fanget opp i scenarier med hovedvekt på enn i andre scenarier, da utstyrskostnad er med som en andel av kostnad per kvadratmeter Ulempekostnader Et sykehusbyggeprosjekt medfører ulemper knyttet til rokader, flytting, «nede-tid» av aktivitet osv. Ulempekostnader er ikke beregnet i dette dokumentet. Slike kostnadsestimat bygger på konete planer for prosjektgjennomføring, og tilhører senere faser Riving 2000 / kvm BTA anslås som en gjennomsnittskostnad, men omfang av riving er ikke beregnet. Riving står derfor med 0 i kostnad i alle scenarier Leiekostnader Leiekostnader er ikke beregnet, men kan innarbeides når mer kunnskap foreligger. 6 Parkering på overflaten vil gi prosjektet elastisitet for senere utvidelse. 7 SSBs boligblokkindeks. 8 Høringsdokument Strategisk Fokus , SI Hospitalitet as Side 6 av 26

7 2.2.8 Salg Estimert inntekt fra salg av bygninger ever profesjonell vurdering. I denne beregningen tar man derfor kun utgangspunkt i tomtearealet, og forutsetter en forsiktig salgssum på per kvm tomteareal. Funksjoner knyttet til Psykisk helse og avhengighet er i dag lokalisert ved alle Mjøssykehusene. Denne bindingen vil representere en usikkerhet ved eventuelle salg. 2.3 Sammenhengen mellom scenarier, funksjoner og lokalisasjoner For å kunne beregne investeringsbehov per scenario må konete lokalisasjoner og bygninger kunne identifiseres. Dette innebærer at man i dette dokumentet har gjort valg mht. plassering av akuttfunksjoner, elektive funksjoner og dag- og poliklinikkfunksjoner. 3 Areal 3.1 Dagens bruttoareal i de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet Tabell 1 - Bruttoareal i de somatiske sykehusene i SI, jf. Multiconsults kartlegging i 2008 Sykehus Nåværende bruttoareal somatikk Hab/rehab Total Hamar Elverum Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Total Multiconsult rapport 21 feb Hospitalitet as Side 7 av 26

8 3.2 Beregnet areal i 2025 Beregnet programareal per scenario er vist i oppstillingen nedenfor. Tabell 2 - Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet, nov. 2011) Scenario Besivelse Nettoareal Bruttoareal Scenario 1 Akuttsykehus Hamar Sykehus elek/dag/pol Elverum Akuttsykehus Gjøvik Akuttsykehus Lillehammer I alt Scenario 2A Akuttsykehus A Akuttsykehus B I alt Scenario 2B Akuttsykehus C (Elverum) Akuttsykehus D (Lillehammer) Sykehus elek/dag/pol (Hamar) Akuttsykehus (Gjøvik) I alt Scenario 3A Akuttsykehus E Scenario 3B Akuttsykehus F Sykehus dag/pol Hamar Sykehus elek/dag/pol Elverum Sykehus dag/pol Gjøvik Sykehus dag/pol Lillehammer I alt I prosessen fra beregning av programareal 9 og fram til beregnet investeringsbehov, har en rekke varianter av de opprinnelige scenariene kommet til. Alle scenarier og alle varianter presenteres under kapittel 4. Gjenbruk av eksisterende arealer er en sentral faktor i investeringsanalysen. For å kunne belyse denne faktoren i de ulike scenariene, har det vært nødvendig å gjøre forutsetninger om lokalisasjoner. 3.3 Dagens tomteareal ved Mjøs-sykehusene Tabell 3 - Tomteareal SI, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer (SI, nov. 2011). Sykehuset Innlandet Geografisk sted Tomteareal m 2 Elverum Hamar Gjøvik Lillehammer Programareal er et teoretisk beregnet areal, basert på en arealstandard per funksjon og en utnyttelsesgrad knyttet til funksjonsarealet. Hospitalitet as Side 8 av 26

9 3.4 Tomteareal og elastisitet i et framtidsperspektiv Tabell 4 - Utnyttelsesgrad tomteareal basert på bygningsareal 2011 Sykehus bygg tomt Utn.grad. Hamar ,30 Elverum ,68 Gjøvik ,60 Lillehammer ,15 SUM ,06 Når betydelige investeringer skal gjøres i et eksisterende sykehusanlegg, er det viktig å vite at investeringene er levedyktige på lang sikt. Det betyr bl.a. at det må være elastisitet til å kunne utvikle anleggene videre også etter Tilgjengelig tomt både for ordinær virksomhet og i bygge- og oppgraderingsperioder er da itiske faktorer. For disse fire sykehusene er det bare Elverum sykehus som har en utnyttelsesgrad på under 1, og dermed ut fra dagens tilgjengelige tomt kan ha en brukbar elastisitet. Det har i denne analysen ikke vært en del av oppdraget å analysere potensielle tomteutvidelser, eller de fysiske forholdene for øvrig knyttet til tomter og bl.a. tilgjengelighet, trafikk m.v. Derfor vil det ved en videre analyse av dette framkomme muligheter og begrensninger som ikke vises gjennom bare å se på dagens utnyttelsesgrad. Men, med mindre det er tilgang på betydelige arealer på nabotomter som kan erverves og bebygges, så er det langsiktige potensialet begrenset for alle enheter unntatt Elverum. 4 Scenarier, funksjoner, tiltak og investeringsbehov 4.1 Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario Nedenstående forutsetninger om lokalisasjon, funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario er drøftet med Oppdragsgiver, som grunnlag for investeringsanalysen. I alle scenarier der sykehus endrer funksjonalitet fra akuttsykehus til sykehus med elektiv- /dag- og poliklinikkfunksjon, er det forutsatt middels tung ombygging for å sie god arbeidsflyt, funksjonalitet og driftseffektivitet. I de scenarier hvor det opprettholdes aktivitet i noen eller flere av dagens Mjøs-sykehus, forutsettes minimum lett ombygging. Dette ut fra en antagelse om at oppgradering (iht. Mulitconsults vurdering i 2008) ikke er tilstrekkelig i et 2025-perspektiv. I scenarier med sykehus uten akuttfunksjon, forutsettes det at dag/poliklinikk - og evt. elektiv aktivitet - fordeles med hhv. 60 til akuttsykehuset(ene) og 40 til sykehusene uten akuttfunksjon Scenario 1-1 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar, Gjøvik og Lillehammer Sykehus med elektivt/dag/poliklinikk i Elverum Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Lett ombygging på Lillehammer og Gjøvik 10 Middels tung ombygging ved Elverum Salg av Hamar sykehus 10 Teknisk oppgradering er i dette dokumentet kostnadsberegnet iht. Multiconsults vurdering i 2008, og prisjustert til Hospitalitet as Side 9 av 26

10 Mulig del-salg ved Elverum Scenario 1-2 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus Elverum Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer Sykehus med elektivt/dag/poliklinikk på Hamar Bygningsmessige tiltak: Nybygg og lett ombygging ved Elverum Lett ombygging på Lillehammer og Gjøvik Nybygg på Hamar Salg av Hamar sykehus Scenario 2A Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak: To. Ingen lokalisasjon valgt Avhending og salg av alle de eksisterende Mjøs-sykehusene Scenario 2B-1 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Lillehammer Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Gjøvik Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Lett ombygging kombinert med på Lillehammer Middels tung ombygging på Gjøvik og i Elverum Salg av Hamar sykehus Mulig del-salg av Elverum og Gjøvik Scenario 2B-2 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Gjøvik Sykehus elektiv/dag/poliklinikk på Hamar Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer Bygningsmessige tiltak: Noe kombinert med lett ombygging i Elverum og på Gjøvik Middels tung ombygging på Hamar og Lillehammer Mulig del-salg på Lillehammer og Hamar Scenario 2B-3 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Lillehammer Sykehus i Elverum og på Gjøvik Elektiv døgnvirksomhet i Elverum Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar og Lillehammer Middels tung ombygging på Elverum og Gjøvik Salg av Hamar og Lillehammer Del-salg av eiendommene i Elverum og på Gjøvik Hospitalitet as Side 10 av 26

11 4.1.7 Scenario 2B-4 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Gjøvik Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Nybygg og lett ombygging på Gjøvik Middels tung ombygging på Elverum og Lillehammer Salg av bygningsmasse og tomt på Hamar Mulig del-salg i Elverum og på Lillehammer Scenario 2B-5 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Gjøvik Sykehus på Hamar og Lillehammer Elektiv døgnvirksomhet på Hamar Bygningsmessige tiltak: Nybygg kombinert med lett ombygging i Elverum og på Gjøvik Nybygg på Hamar Middels tung ombygging på Lillehammer Salg av Hamar Mulig del-salg på Lillehammer Scenario 2B-6 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Lillehammer Sykehus elektiv/dag/poliklinikk på Hamar Sykehus dag/poliklinikk på Gjøvik Bygningsmessige tiltak: Nybygg kombinert med lett ombygging i Elverum og på Lillehammer Middels tung ombygging på Hamar og Gjøvik Mulig del-salg på Gjøvik og Hamar Scenario 3A Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak: Ett. Ingen lokalisasjon valgt Avhending og salg av alle de eksisterende Mjøs-sykehusene Scenario 3B Funksjonelt innhold: Ett nytt akuttsykehus. Ingen lokalisasjon valgt Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer, Gjøvik og Hamar Bygningsmessige tiltak: Ett akuttsykehus i. Ingen lokalisasjon valgt Middels tung ombygging i Elverum, og på Lillehammer, Gjøvik og Hamar Mulig del-sag ved alle eksisterende anlegg. Omfang usikkert Hospitalitet as Side 11 av 26

12 4.2 Investeringsbehov alle scenarier samlet Resultatet av beregnet investeringsbehov vises i tabellen nedenfor: Tabell 5 - Investeringsbehov alle scenarier Kategori/scenario A 2B 1 2B 2 2B 3 2B 4 2B 5 2B 6 3A 3B Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgradering mill Investeringsbehov per scenario I dette kapitlet vises detaljert underlag for ovenstående samletabell Scenario 1-1 Tabell 6 - Investeringsbehov Scenario 1-1 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 1-2 Tabell 7 - Investeringsbehov Scenario 1-2 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2A Tabell 8 - Investeringsbehov Scenario 2A Kategori Mill Nybygg Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad inkl riving Gitt en salgspris på /kvm tomteareal, så ligger det er mulig salgsinntekt på 173 mill. i Scenario 2A. Dette inntektspotensialet fremgår ikke av tabellen. Hospitalitet as Side 12 av 26

13 4.3.4 Scenario 2B-1 Tabell 9 - Investeringsbehov Scenario 2B-1 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-2 Tabell 10 - Investeringsbehov Scenario 2B-2 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-3 Tabell 11 - Investeringsbehov Scenario 2B-3 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-4 Tabell 12 - Investeringsbehov Scenario 2B-4 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Hospitalitet as Side 13 av 26

14 4.3.8 Scenario 2B-5 Tabell 13 - Investeringsbehov Scenario 2B-5 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-6 Tabell 14 - Investeringsbehov Scenario 2B-6 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 3A Tabell 15 - Investeringsbehov Scenario 3A Kategori Mill Nybygg Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad inkl riving Liksom Scenario 2A har Scenario 3A et inntektspotensial knyttet til eiendom på 173 mill., som ikke fremgår av tabellen. Reell salgsverdi antas å være høyere. Beregnet arealbehov i Scenario 3A ligger kvm lavere enn tilsvarende areal i Scenario 2A, jf. notatet Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet). I en videre prosess og utvikling av scenariene vil arealdifferansen trolig reduseres. Hospitalitet as Side 14 av 26

15 Scenario 3B Tabell 16 - Investeringsbehov Scenario 3B Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Samlet areal i dagens fire sykehusbygg er på mer enn kvm BTA. I Scenario 3B forutsettes de samme fire sykehusene å huse elektive-, dag- og poliklinikkfunksjoner, som samlet er i behov av mindre enn kvm BTA programareal. Et påslag på programarealet kan være nødvendig for å oppnå funksjonalitet, og noe areal vil eves for å videreføre funksjoner innen Psykisk helse og avhengighet i byggene. Dette til tross, så vil ubenyttet areal bli så omfattende, at det trolig reiser spørsmål om ytterligere samling av funksjoner til færre sykehus, salg og eventuelt riving. 4.4 Kommentar til resultatene Oppdragsgiver 11 har i løpet av utredningsprosessen besluttet å gjennomføre beregninger basert på lett ombygging framfor teknisk oppgradering, i de scenarier der dette er relevant 12. Begrunnelsen er at alle presenterte scenarier skal fremstå som seriøse alternativer i et 2025 perspektiv. Figur 1 investeringsbehov per scenario Scenariene 2A og 2B-3 har de høyeste investeringsbehovene, først og fremst fordi det i disse scenariene ligger inne to nybygde sykehus. Dernest følger 3A og 3B, som også har omfattende andel. Scenario 1-2 har lavest investeringsbehov, idet man her viderefører all eksisterende bygningsmasse. Dette alternativet vil imidlertid ha en kortere levetid ut over 2025, enn alternativene. 11 Prosjektledelsen i prosjekt Strategisk fokus Brumunddal Hospitalitet as Side 15 av 26

16 5 Vedlegg Investeringsbehov alle scenarier Scenario 1 1 Akuttsykehus Hamar Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Elverum middels tung ombygging Mulig delsalg ved Elverum pga lite utnyttet bygningsmasse Avhending av Hamar NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Hamar Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING 1 mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 16 av 26

17 Scenario 1 2 Akuttsykehus Elverum og lett ombygging Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Hamar Avhending av Hamar NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Elverum Programareal Hamar Scenario 2B Nybygg sykeh. elek/dg/pol Ham Programareal Hamar Scenario 2B, minus dagens areal Elverum Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 17 av 26

18 Scenario 2A To akuttsykehus ikke lokalisert Avhending av de fire eksisterende Mjøs sykehusene NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus A Nybygg akuttsykehus B Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 18 av 26

19 Scenario 2B 1 Akuttsykehus Hamar Akuttsykehus Lillehammer og lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Elverum middels tung ombygging Sykehus dag/pol Gjøvik middels tung ombygging Avhending av Hamar Mulig delsalg ved Elverum og Gjøvik pga lite utnyttet bygningsmasse NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Hamar Programareal Nybygg akuttsykehus Lilleh Programareal minus dagens areal (avrundet og uten påslag) Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 19 av 26

20 Scenario 2B 2 Akuttsykehus Elverum og Gjøvik og lett ombygging Sykehus elektiv/dag/pol Hamar middels tung ombygging Sykehus dag/pol Lillehammer middels tung ombygging Mulig delsalg ved Hamar og Lillehammer pga lite utnyttet bygningsmasse NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Elverum Programareal Hamar Scenario 2B, minus dagens areal Elverum Nybygg akuttsykehus Gjøvik Programareal Lilleh. Scenario 2B, minus dagens areal Gjøvik Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM 0 0 Hospitalitet as Side 20 av 26

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario

Revisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Revisjon 9 16.4.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Foreløpig oversendelse 09.12.11

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar Hospitalitet as 24.09.12 Side 1 av 23 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent:

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helse Fonna HF Arealplan - tilleggsutredning

Helse Fonna HF Arealplan - tilleggsutredning Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 5 Endelig utgave 27.04.2013 4 Utkast 18.04.2013 3 Utkast 15.04.2013 2 Utkast 11.04.2013 1 Utkast 20.03.2013 Prosjektnr: 1200569 Arkivnr.:

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 27. januar 2006 Steinar Marthinsen Viseadm. Direktør Helse Øst RHF/ Styreleder Sykehuset Østfold HF Tema : Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes - Status i planleggingsarbeidet

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Oppfølging av Mulighetsstudie 2 for lokalisering av FKD sine etater på Nordnes. Alternativ 1 c og 1d

Oppfølging av Mulighetsstudie 2 for lokalisering av FKD sine etater på Nordnes. Alternativ 1 c og 1d Oppfølging av Mulighetsstudie 2 for lokalisering av FKD sine etater på Nordnes Alternativ 1 c og 1d 20.07.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN, FØRINGER OG ANBEFALING... 2 1.1 Bakgrunn og utgangspunkt for

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Revisjon nr. 4 20.1.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av arealbehov i ulike scenarier

Revisjon nr. 4 20.1.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av arealbehov i ulike scenarier Revisjon nr. 4 20.1.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 FAS 1.11.11 1 Justeringer etter Oppdragsgivers gj.gang FAS 14.11.11

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 016-2015 SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner.

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Sund Vatn og Avlaup AS Dato: 17.11.2010, revidert 29.11.2010, 28.4.2011 og 12.5.2011 Tema: Planprogram for nytt fastlandssamband til og Bakgrunn Sivilingeniør

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2005 Tid: kl. 19.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 0028/05 VURDERING AV KONSEKVENSER VED EN EVENTUELL NEDLEGGING

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 082 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagte

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

EIERMØTE 2

EIERMØTE 2 19.10.2017 EIERMØTE 2 INNHOLDET I TEMA EIENDOM SINE CA 90 NÆRINGSBYGG (260 000 M2) 3-3500 ANSATTE 6-6,5 MRD KRONER I OMSETNING Hvis vi ikke tar vare på «innholdet i byggene»; opprettholder eller skaper

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/854 Unntatt offentlighet jf offentleglova 23, 1. ledd Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg Sammendrag: Det er innledet

Detaljer

Kartlegging av kommunens skoler

Kartlegging av kommunens skoler RAPPORT Kartlegging av kommunens skoler Teknisk tilstand, teknisk oppgraderingsbehov og tilpasningsdyktighet OPPDRAGSGIVER EMNE multimap-kartlegging DATO / REVISJON: 22. mai 2015 DOKUMENTKODE: 127453-RIFDV-RAP-001

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

Eiendomsutredninger 2015. Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015

Eiendomsutredninger 2015. Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015 Eiendomsutredninger 2015 Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015 St. Olavs Hospital HF utredning av mulighets vurderinger vedr. div. eiendomsutviklingsspørsmål

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus. Informasjonsmøte 20. juni

Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus. Informasjonsmøte 20. juni Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Informasjonsmøte 20. juni Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge nytt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 10. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Prosjektdirektør Vedlegg: Ingen SAK 7/2010 KARTLEGGING AV BYGNINGSMASSEN VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen

Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Formålet med kartleggingen av eiendomsporteføljen Fremskaffe et bilde av nåsituasjon med tanke på teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet, både ved de enkelte lokasjonene og for helseforetaket som helhet.

Detaljer

Notat om tomteerverv ved Aker sykehus og Gaustad / Rikshospitalet

Notat om tomteerverv ved Aker sykehus og Gaustad / Rikshospitalet Idefase OUS Oppfølging av risiko, videreføring etter vedtak i OUS styremøte 28.1.2016 Vedlegg 5 Notat om tomteerverv ved Aker sykehus og Gaustad / Rikshospitalet April 2016 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase

Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase 12.10.2017 Versjon 1.0 Idéfase Sykehuset Innlandet, Fremtidig sykehusstruktur Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Utvalgte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012

plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.5.2013 Styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Topprapport for teknisk tilstand

Topprapport for teknisk tilstand Topprapport for teknisk tilstand Helse Midt-Norge RHF Mai 2017 Innledning multiconsult.no Bakgrunn Bestilling fra Helse Midt-Norge RHF Samarbeid med alle underliggende helseforetak Formål Danne overordnet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer