Revisjon Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier"

Transkript

1 Revisjon Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm Bearbeidet etter innspill fra SI Samlet oppdatering av dokumenter etter gjennomgang med Oppdragsgiver SPR Inkludert alt 2B-2 Hamar SPR Samlet revisjon SPR Justering etter drøfting med Oppdragsgiver SPR Oppretting av beregningsfeil i Scenario 2B-4 SPR Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: FAS Kontroll: SPR Dato: Dokumenttittel: Strategisk fokus 2025 per scenario Hospitalitet as Lysaker Torg Lysaker Telefon Hospitalitet as Side 2 av 26

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Metodikk Tilnærming og usikkerhet Forutsetninger om kostnader Nybygg Oppgradering Ombygging Utstyr Ulempekostnader Riving Leiekostnader Salg Sammenhengen mellom scenarier, funksjoner og lokalisasjoner Areal Dagens bruttoareal i de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet Beregnet areal i Dagens tomteareal ved Mjøs-sykehusene Tomteareal og elastisitet i et framtidsperspektiv Scenarier, funksjoner, tiltak og investeringsbehov Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario Scenario Scenario Scenario 2A Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 3A Scenario 3B Investeringsbehov alle scenarier samlet Investeringsbehov per scenario Scenario Scenario Scenario 2A Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 2B Scenario 3A Scenario 3B Kommentar til resultatene Hospitalitet as Side 3 av 26

4 5 Vedlegg Investeringsbehov alle scenarier Tabell liste Tabell 1 - Bruttoareal i de somatiske sykehusene i SI, jf. Multiconsults kartlegging i Tabell 2 - Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet, nov. 2011)... 8 Tabell 3 - Tomteareal SI, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer (SI, nov. 2011) Tabell 4 - Utnyttelsesgrad tomteareal basert på bygningsareal Tabell 5 - Investeringsbehov alle scenarier Tabell 6 - Investeringsbehov Scenario Tabell 7 - Investeringsbehov Scenario Tabell 8 - Investeringsbehov Scenario 2A Tabell 9 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 10 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 11 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 12 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 13 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 14 - Investeringsbehov Scenario 2B Tabell 15 - Investeringsbehov Scenario 3A Tabell 16 - Investeringsbehov Scenario 3B Hospitalitet as Side 4 av 26

5 1 Innledning I det følgende vises beregninger av investeringsbehov i ulike scenarier for organisering av de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet HF (SI). Dagens situasjon består av seks somatiske sykehus lokalisert på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, i Elverum, og på Kongsvinger og Tynset. Scenariene tar for seg organisering av sykehusene som ligger nærmest Mjøsa (Mjøs-sykehusene), dvs. Lillehammer, Gjøvik Hamar og Elverum. Sykehusene på Kongsvinger og Tynset forutsettes i denne omgang videreført med samme funksjoner som i dag, og kun investeringskostnader knyttet til teknisk oppgradering er tatt med i beregningen. Nedenfor besives metodisk tilnærming, samt resultatene samlet og per scenario. Det understrekes at beregninger av investeringer på dette tidspunkt i prosessen er grove vurderinger, som primært kan benyttes til å skille scenariene fra hverandre. 2 Metodikk 2.1 Tilnærming og usikkerhet Beregningene av investeringsbehov tar utgangspunkt i: Nåværende bruttoareal på de fire lokalisasjonene 1 Framtidig beregnet brutto arealbehov i de ulike scenariene 2 Behov for, ombygging, oppgradering eller avhending per lokalisasjon 3 Forutsetninger om kostnader 4 Usikkerhetsbildet anslås å være i størrelsesorden +/-20. Usikkerheten er knyttet til beregnet arealbehov, oppgraderingsbehov og -kostnader, samt kostnader. Det vil også være usikkerhet knyttet til tomteforhold og reguleringsplaner i de scenarier hvor utbygging av eksisterende bygningsmasse er påevet. Ulempe- og følgekostnader påvirkes av den konete prosjektgjennomføringen, som planlegges i senere faser. Generelt understrekes det at om- og utbygging av sykehus i full drift er svært kompliserte prosesser, som innebærer både økonomiske og kvalitative konsekvenser utover det som kan belyses i denne fasen av utredningsarbeidet. Det er så langt mulig søkt å finne like forutsetninger for den økonomiske vurderingen av scenariene. Der det er avvik, kommenteres dette i teksten. Investeringsbehov per scenario som vist i dette dokumentet, er kun en partiell økonomisk fremstilling. For å gjøre bildet mer komplett vises det til dokumentet Total økonomisk effekt og nåverdi pr scenario Forutsetninger om kostnader Nybygg For denne beregningen benyttes pris for komplett sykehus på /kvm BTA. For enklere bygg benyttes en noe lavere kostnad per kvm BTA (se vedlegg). Nybyggkostnad inkluderer medisinsk teknisk utstyr (MTU). 1 Arealtall hentet fra Multiconsults rapport, Beregning av arealbehov i ulike scenarier, Hospitalitet Basert på valgte forutsetninger om lokalisering av akuttfunksjoner, samt vurdering av bygningstekniske forhold, Multiconsults rapport Basert på erfaringstall fra nyere byggeprosjekter, herunder nytt østfoldsykehus. 5 Hospitalitet Hospitalitet as Side 5 av 26

6 Parkering er i hovedsak forutsatt på bakkeplan 6. Parkeringskostnaden er da inkludert i kvm pris bygg. 200 parkeringsplasser forutsettes oppført i P-hus. Pris /kvm BTA. Følgekostnader til tomt og infrastruktur er ikke lagt inn i beregningene. Tomtekostnaden antas å bli relativt lav, idet det vil være attraktivt for den aktuelle kommunen å være vertskommune for et nytt sykehus Oppgradering Beregningene tar utgangspunkt i oppgraderingsbehov vurdert av Multiconsult i Det er da forutsatt teknisk oppgradering for å ivareta myndighetsav, ikke funksjonell tilpasning. Teknisk oppgradering av Tynset og Kongsvinger er lagt til grunn i alle scenarier. Multiconsults priser fra 2008 er prisjustert med 11,7 til Ombygging Der kun begrensede deler av eksisterende bygg eller anlegg utnyttes, legges 25 påslag på programarealet for å oppnå funksjonalitet. Kunnskap om faktiske ombyggingsbehov per scenario er foreløpig begrenset. Ved endring av funksjoner i eksisterende sykehus (f.eks. overgang til dag- og poliklinikkbehandling), må funksjoner samles for å oppnå funksjonalitet og driftseffektivitet. Dette ever ulike grader av ombygging. Ombygging graderes og klassifiseres slik: o Lett ombygging. Overflatebehandling og stedvis ombygging. Kostnad tilsvarende 25 av kostnad o Middels tung ombygging. Diverse teknisk oppgradering og noe funksjonell tilpasning, men ikke fullstendig. Kostnad tilsvarende 50 av kostnad o Tung ombygging. Bygget strippes til tilnærmet råbygg og bygges opp igjen, med en kostnad tilsvarende 75 av kostnad o Utstyr er inkludert i kostnad (ref. kap ). Ved ombygg dekkes utstyr kun med den relative kostnadsandelen Utstyr Sykehuset Innlandet har et betydelig investeringsmessig etterslep knyttet til medisinsk teknisk utstyr (MTU), og gjennomgående alder på MTU er drøyt 10 år 8. Utstyrskostnader er ikke særskilt beregnet i dette dokumentet. Utredning av utstyrsbehov tilhører senere faser. Investeringsetterslepet knyttet til utstyr vil i noe større grad bli fanget opp i scenarier med hovedvekt på enn i andre scenarier, da utstyrskostnad er med som en andel av kostnad per kvadratmeter Ulempekostnader Et sykehusbyggeprosjekt medfører ulemper knyttet til rokader, flytting, «nede-tid» av aktivitet osv. Ulempekostnader er ikke beregnet i dette dokumentet. Slike kostnadsestimat bygger på konete planer for prosjektgjennomføring, og tilhører senere faser Riving 2000 / kvm BTA anslås som en gjennomsnittskostnad, men omfang av riving er ikke beregnet. Riving står derfor med 0 i kostnad i alle scenarier Leiekostnader Leiekostnader er ikke beregnet, men kan innarbeides når mer kunnskap foreligger. 6 Parkering på overflaten vil gi prosjektet elastisitet for senere utvidelse. 7 SSBs boligblokkindeks. 8 Høringsdokument Strategisk Fokus , SI Hospitalitet as Side 6 av 26

7 2.2.8 Salg Estimert inntekt fra salg av bygninger ever profesjonell vurdering. I denne beregningen tar man derfor kun utgangspunkt i tomtearealet, og forutsetter en forsiktig salgssum på per kvm tomteareal. Funksjoner knyttet til Psykisk helse og avhengighet er i dag lokalisert ved alle Mjøssykehusene. Denne bindingen vil representere en usikkerhet ved eventuelle salg. 2.3 Sammenhengen mellom scenarier, funksjoner og lokalisasjoner For å kunne beregne investeringsbehov per scenario må konete lokalisasjoner og bygninger kunne identifiseres. Dette innebærer at man i dette dokumentet har gjort valg mht. plassering av akuttfunksjoner, elektive funksjoner og dag- og poliklinikkfunksjoner. 3 Areal 3.1 Dagens bruttoareal i de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet Tabell 1 - Bruttoareal i de somatiske sykehusene i SI, jf. Multiconsults kartlegging i 2008 Sykehus Nåværende bruttoareal somatikk Hab/rehab Total Hamar Elverum Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Total Multiconsult rapport 21 feb Hospitalitet as Side 7 av 26

8 3.2 Beregnet areal i 2025 Beregnet programareal per scenario er vist i oppstillingen nedenfor. Tabell 2 - Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet, nov. 2011) Scenario Besivelse Nettoareal Bruttoareal Scenario 1 Akuttsykehus Hamar Sykehus elek/dag/pol Elverum Akuttsykehus Gjøvik Akuttsykehus Lillehammer I alt Scenario 2A Akuttsykehus A Akuttsykehus B I alt Scenario 2B Akuttsykehus C (Elverum) Akuttsykehus D (Lillehammer) Sykehus elek/dag/pol (Hamar) Akuttsykehus (Gjøvik) I alt Scenario 3A Akuttsykehus E Scenario 3B Akuttsykehus F Sykehus dag/pol Hamar Sykehus elek/dag/pol Elverum Sykehus dag/pol Gjøvik Sykehus dag/pol Lillehammer I alt I prosessen fra beregning av programareal 9 og fram til beregnet investeringsbehov, har en rekke varianter av de opprinnelige scenariene kommet til. Alle scenarier og alle varianter presenteres under kapittel 4. Gjenbruk av eksisterende arealer er en sentral faktor i investeringsanalysen. For å kunne belyse denne faktoren i de ulike scenariene, har det vært nødvendig å gjøre forutsetninger om lokalisasjoner. 3.3 Dagens tomteareal ved Mjøs-sykehusene Tabell 3 - Tomteareal SI, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer (SI, nov. 2011). Sykehuset Innlandet Geografisk sted Tomteareal m 2 Elverum Hamar Gjøvik Lillehammer Programareal er et teoretisk beregnet areal, basert på en arealstandard per funksjon og en utnyttelsesgrad knyttet til funksjonsarealet. Hospitalitet as Side 8 av 26

9 3.4 Tomteareal og elastisitet i et framtidsperspektiv Tabell 4 - Utnyttelsesgrad tomteareal basert på bygningsareal 2011 Sykehus bygg tomt Utn.grad. Hamar ,30 Elverum ,68 Gjøvik ,60 Lillehammer ,15 SUM ,06 Når betydelige investeringer skal gjøres i et eksisterende sykehusanlegg, er det viktig å vite at investeringene er levedyktige på lang sikt. Det betyr bl.a. at det må være elastisitet til å kunne utvikle anleggene videre også etter Tilgjengelig tomt både for ordinær virksomhet og i bygge- og oppgraderingsperioder er da itiske faktorer. For disse fire sykehusene er det bare Elverum sykehus som har en utnyttelsesgrad på under 1, og dermed ut fra dagens tilgjengelige tomt kan ha en brukbar elastisitet. Det har i denne analysen ikke vært en del av oppdraget å analysere potensielle tomteutvidelser, eller de fysiske forholdene for øvrig knyttet til tomter og bl.a. tilgjengelighet, trafikk m.v. Derfor vil det ved en videre analyse av dette framkomme muligheter og begrensninger som ikke vises gjennom bare å se på dagens utnyttelsesgrad. Men, med mindre det er tilgang på betydelige arealer på nabotomter som kan erverves og bebygges, så er det langsiktige potensialet begrenset for alle enheter unntatt Elverum. 4 Scenarier, funksjoner, tiltak og investeringsbehov 4.1 Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario Nedenstående forutsetninger om lokalisasjon, funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak per scenario er drøftet med Oppdragsgiver, som grunnlag for investeringsanalysen. I alle scenarier der sykehus endrer funksjonalitet fra akuttsykehus til sykehus med elektiv- /dag- og poliklinikkfunksjon, er det forutsatt middels tung ombygging for å sie god arbeidsflyt, funksjonalitet og driftseffektivitet. I de scenarier hvor det opprettholdes aktivitet i noen eller flere av dagens Mjøs-sykehus, forutsettes minimum lett ombygging. Dette ut fra en antagelse om at oppgradering (iht. Mulitconsults vurdering i 2008) ikke er tilstrekkelig i et 2025-perspektiv. I scenarier med sykehus uten akuttfunksjon, forutsettes det at dag/poliklinikk - og evt. elektiv aktivitet - fordeles med hhv. 60 til akuttsykehuset(ene) og 40 til sykehusene uten akuttfunksjon Scenario 1-1 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar, Gjøvik og Lillehammer Sykehus med elektivt/dag/poliklinikk i Elverum Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Lett ombygging på Lillehammer og Gjøvik 10 Middels tung ombygging ved Elverum Salg av Hamar sykehus 10 Teknisk oppgradering er i dette dokumentet kostnadsberegnet iht. Multiconsults vurdering i 2008, og prisjustert til Hospitalitet as Side 9 av 26

10 Mulig del-salg ved Elverum Scenario 1-2 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus Elverum Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer Sykehus med elektivt/dag/poliklinikk på Hamar Bygningsmessige tiltak: Nybygg og lett ombygging ved Elverum Lett ombygging på Lillehammer og Gjøvik Nybygg på Hamar Salg av Hamar sykehus Scenario 2A Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak: To. Ingen lokalisasjon valgt Avhending og salg av alle de eksisterende Mjøs-sykehusene Scenario 2B-1 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Lillehammer Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Gjøvik Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Lett ombygging kombinert med på Lillehammer Middels tung ombygging på Gjøvik og i Elverum Salg av Hamar sykehus Mulig del-salg av Elverum og Gjøvik Scenario 2B-2 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Gjøvik Sykehus elektiv/dag/poliklinikk på Hamar Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer Bygningsmessige tiltak: Noe kombinert med lett ombygging i Elverum og på Gjøvik Middels tung ombygging på Hamar og Lillehammer Mulig del-salg på Lillehammer og Hamar Scenario 2B-3 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Lillehammer Sykehus i Elverum og på Gjøvik Elektiv døgnvirksomhet i Elverum Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar og Lillehammer Middels tung ombygging på Elverum og Gjøvik Salg av Hamar og Lillehammer Del-salg av eiendommene i Elverum og på Gjøvik Hospitalitet as Side 10 av 26

11 4.1.7 Scenario 2B-4 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus på Hamar og Gjøvik Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer Bygningsmessige tiltak: Nybygg på Hamar Nybygg og lett ombygging på Gjøvik Middels tung ombygging på Elverum og Lillehammer Salg av bygningsmasse og tomt på Hamar Mulig del-salg i Elverum og på Lillehammer Scenario 2B-5 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Gjøvik Sykehus på Hamar og Lillehammer Elektiv døgnvirksomhet på Hamar Bygningsmessige tiltak: Nybygg kombinert med lett ombygging i Elverum og på Gjøvik Nybygg på Hamar Middels tung ombygging på Lillehammer Salg av Hamar Mulig del-salg på Lillehammer Scenario 2B-6 Funksjonelt innhold: Akuttsykehus i Elverum og på Lillehammer Sykehus elektiv/dag/poliklinikk på Hamar Sykehus dag/poliklinikk på Gjøvik Bygningsmessige tiltak: Nybygg kombinert med lett ombygging i Elverum og på Lillehammer Middels tung ombygging på Hamar og Gjøvik Mulig del-salg på Gjøvik og Hamar Scenario 3A Funksjonelt innhold og bygningsmessige tiltak: Ett. Ingen lokalisasjon valgt Avhending og salg av alle de eksisterende Mjøs-sykehusene Scenario 3B Funksjonelt innhold: Ett nytt akuttsykehus. Ingen lokalisasjon valgt Sykehus elektiv/dag/poliklinikk i Elverum Sykehus dag/poliklinikk på Lillehammer, Gjøvik og Hamar Bygningsmessige tiltak: Ett akuttsykehus i. Ingen lokalisasjon valgt Middels tung ombygging i Elverum, og på Lillehammer, Gjøvik og Hamar Mulig del-sag ved alle eksisterende anlegg. Omfang usikkert Hospitalitet as Side 11 av 26

12 4.2 Investeringsbehov alle scenarier samlet Resultatet av beregnet investeringsbehov vises i tabellen nedenfor: Tabell 5 - Investeringsbehov alle scenarier Kategori/scenario A 2B 1 2B 2 2B 3 2B 4 2B 5 2B 6 3A 3B Nybygg Ombygging Teknisk oppgradering SUM, omb, oppgradering mill Investeringsbehov per scenario I dette kapitlet vises detaljert underlag for ovenstående samletabell Scenario 1-1 Tabell 6 - Investeringsbehov Scenario 1-1 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 1-2 Tabell 7 - Investeringsbehov Scenario 1-2 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2A Tabell 8 - Investeringsbehov Scenario 2A Kategori Mill Nybygg Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad inkl riving Gitt en salgspris på /kvm tomteareal, så ligger det er mulig salgsinntekt på 173 mill. i Scenario 2A. Dette inntektspotensialet fremgår ikke av tabellen. Hospitalitet as Side 12 av 26

13 4.3.4 Scenario 2B-1 Tabell 9 - Investeringsbehov Scenario 2B-1 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-2 Tabell 10 - Investeringsbehov Scenario 2B-2 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-3 Tabell 11 - Investeringsbehov Scenario 2B-3 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-4 Tabell 12 - Investeringsbehov Scenario 2B-4 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Hospitalitet as Side 13 av 26

14 4.3.8 Scenario 2B-5 Tabell 13 - Investeringsbehov Scenario 2B-5 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 2B-6 Tabell 14 - Investeringsbehov Scenario 2B-6 Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Scenario 3A Tabell 15 - Investeringsbehov Scenario 3A Kategori Mill Nybygg Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad inkl riving Liksom Scenario 2A har Scenario 3A et inntektspotensial knyttet til eiendom på 173 mill., som ikke fremgår av tabellen. Reell salgsverdi antas å være høyere. Beregnet arealbehov i Scenario 3A ligger kvm lavere enn tilsvarende areal i Scenario 2A, jf. notatet Beregnet areal i Sykehuset Innlandet 2025 (Hospitalitet). I en videre prosess og utvikling av scenariene vil arealdifferansen trolig reduseres. Hospitalitet as Side 14 av 26

15 Scenario 3B Tabell 16 - Investeringsbehov Scenario 3B Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Samlet areal i dagens fire sykehusbygg er på mer enn kvm BTA. I Scenario 3B forutsettes de samme fire sykehusene å huse elektive-, dag- og poliklinikkfunksjoner, som samlet er i behov av mindre enn kvm BTA programareal. Et påslag på programarealet kan være nødvendig for å oppnå funksjonalitet, og noe areal vil eves for å videreføre funksjoner innen Psykisk helse og avhengighet i byggene. Dette til tross, så vil ubenyttet areal bli så omfattende, at det trolig reiser spørsmål om ytterligere samling av funksjoner til færre sykehus, salg og eventuelt riving. 4.4 Kommentar til resultatene Oppdragsgiver 11 har i løpet av utredningsprosessen besluttet å gjennomføre beregninger basert på lett ombygging framfor teknisk oppgradering, i de scenarier der dette er relevant 12. Begrunnelsen er at alle presenterte scenarier skal fremstå som seriøse alternativer i et 2025 perspektiv. Figur 1 investeringsbehov per scenario Scenariene 2A og 2B-3 har de høyeste investeringsbehovene, først og fremst fordi det i disse scenariene ligger inne to nybygde sykehus. Dernest følger 3A og 3B, som også har omfattende andel. Scenario 1-2 har lavest investeringsbehov, idet man her viderefører all eksisterende bygningsmasse. Dette alternativet vil imidlertid ha en kortere levetid ut over 2025, enn alternativene. 11 Prosjektledelsen i prosjekt Strategisk fokus Brumunddal Hospitalitet as Side 15 av 26

16 5 Vedlegg Investeringsbehov alle scenarier Scenario 1 1 Akuttsykehus Hamar Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Elverum middels tung ombygging Mulig delsalg ved Elverum pga lite utnyttet bygningsmasse Avhending av Hamar NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Hamar Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING 1 mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 16 av 26

17 Scenario 1 2 Akuttsykehus Elverum og lett ombygging Akuttsykehus Gjøvik og Lillehammer lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Hamar Avhending av Hamar NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Elverum Programareal Hamar Scenario 2B Nybygg sykeh. elek/dg/pol Ham Programareal Hamar Scenario 2B, minus dagens areal Elverum Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 17 av 26

18 Scenario 2A To akuttsykehus ikke lokalisert Avhending av de fire eksisterende Mjøs sykehusene NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus A Nybygg akuttsykehus B Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging 0 0 SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 18 av 26

19 Scenario 2B 1 Akuttsykehus Hamar Akuttsykehus Lillehammer og lett ombygging Sykehus elek/dag/pol Elverum middels tung ombygging Sykehus dag/pol Gjøvik middels tung ombygging Avhending av Hamar Mulig delsalg ved Elverum og Gjøvik pga lite utnyttet bygningsmasse NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Hamar Programareal Nybygg akuttsykehus Lilleh Programareal minus dagens areal (avrundet og uten påslag) Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM Hospitalitet as Side 19 av 26

20 Scenario 2B 2 Akuttsykehus Elverum og Gjøvik og lett ombygging Sykehus elektiv/dag/pol Hamar middels tung ombygging Sykehus dag/pol Lillehammer middels tung ombygging Mulig delsalg ved Hamar og Lillehammer pga lite utnyttet bygningsmasse NYBYGG mill Nybygg akuttsykehus Elverum Programareal Hamar Scenario 2B, minus dagens areal Elverum Nybygg akuttsykehus Gjøvik Programareal Lilleh. Scenario 2B, minus dagens areal Gjøvik Parkering, "lukket hus" SUM OMBYGGING Mill Mill Mill SUM mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus SUM ombygging Definert prosjektkostnad inkl utstyr Sykehusfunksjoner, alt , , , Tung diagnostikk/behandling , , , Somatikk, sengeområder , , , Kontorbygg (bare ktr funksj) , , , Parkering, overflate Parkering, åpent hus Parkering, "lukket" hus Teknisk oppgradering bygg mill Elverum sykehus Lillehammer sykehus Gjøvik sykehus Hamar sykehus (selges) Kongsvinger sykehus Tynset sykehus SUM Kategori Mill Nybygg Ombygging SUM, omb, oppgrad inkl riving Salg bygg tomt Verdi Hamar sykehus Elverum sykehus Gjøvik sykehus Lillehammer sykehus SUM 0 0 Hospitalitet as Side 20 av 26

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse Endelig rapport Versjon II 25.05.2007 Holte Consulting - ECON Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger August 2014 Arbeidsgruppe Eigedomsstrategi Gol Kommune Innhold 1 BAKGRUNN... 2 2 OPPSUMMERING... 3 3 EIENDOMMENE...

Detaljer

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato 25.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Referanser... 2 1.4 Ansvarlige

Detaljer