RAMMEBETINGELSER FOR UTFORMING AV DAGLIG PARKERINGSPOLITIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEBETINGELSER FOR UTFORMING AV DAGLIG PARKERINGSPOLITIKK"

Transkript

1 RAMMEBETINGELSER FOR UTFORMING AV DAGLIG PARKERINGSPOLITIKK

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. Hva saken gjelder 1 2. Bakgrunn 3 3. Dagens avgifter 7 4. Forslag til nye avgifter 8 5. Anbefaling - konklusjon Forslag til vedtak 13

3 HVA SAKEN GJELDER 1. Hva saken gjelder PRINSIPP Prisen pa parkeringskort og avgiftssatser i parkeringshus, pa gater og a pne plasser ble sist regulert i Prisen pa soneparkering ble sist regulert i 2004 og prisen skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Prisen pa tilleggsavgift og gebyrer er bestemt av stortinget og sist regulert i Situasjonen i dag er at Stavanger Parkeringsselskap KF er i beslutninger om prising av tjenestene underlagt Stavanger bystyre. Selskapet kan ikke fremme egne saker i bystyret, men ma ga veien om Transportplan i Stavanger kommune. Denne prosessen er langsom og krevende. Stavanger Parkeringsselskap KF og Transportplan mener at beslutninger om priser og andre forhold vedrørende selskapets tjenester bør fastsettes av selskapet selv, innenfor rammer gitt av Stavanger Bystyre. Stavanger Parkeringsselskap KF foresla r a endre praksis i forhold til prisfastsettelsen av selskapets parkeringsselskapets tjenester gjennom delegering. Hensikten er a etablere en mer dynamisk basert prismodell som tar utgangspunkt i tilbuds- og etterspørselsmekanismen. Prisen pa parkering skal benyttes som tiltak for a na parkeringspolitiske ma lsettinger bestemt av Stavanger kommune sine folkevalgte gjennom foretakets eierstrategi fra ØKONOMISKE HOVEDPUNKTER Parkeringsprisene i Stavanger ligger svært lavt i forhold til byer vi kan sammenlikne oss med. Det er derfor behov for en total gjennomgang av prisingen og hvordan disse fastsettes. Det er et behov for a forenkle saksgangen for raskere a kunne iverksette justeringer basert pa faktisk etterspørsel. Dersom Stavanger Parkeringsselskap KF skal være i stand til a oppfylle oppgavene i eierstrategien, ma prisingen av selskapets tjenester justeres. Med justering mener vi a ta ut en riktigere pris i forhold til tilbuds- og etterspørselsmekanismen som kan bety økning noen steder, status qou noen steder og lavere pris pa noen av tjenestene. FREMTIDSUTSIKTER Dersom man fa r til en mer dynamisk prising av tjenestene, vil selskapet være i stand til a levere bedre tjenester ved a investere i nye anlegg, ny teknologi innen betalingsformidling og visning av ledige plasser, sørge for tilstrekkelig bemanning som løser problemer raskt, sørge for trygghet som vil gjøre Stavanger Parkeringsselskap KF sine parkeringsfasiliteter bedre og mer attraktive for kundene. En undersøkelse fra 2011 viser hva parkeringskundene i Stavanger mener er viktig for dem: 1

4 HVA SAKEN GJELDER I den nye sentrumsplanen som er pa høring er det fremsatt 14 viktige strategiske virkemidler, der punkt fire omhandler parkering: «Etablere godt dimensjonerte, rett plasserte og dynamisk driftede p-anlegg» Videre sta r det i høringsdokmentet: «- gi eksisterende p-anlegg flere faste kunder ved a benytte restkapasitet i disse til a dekke nyskapt parkeringsbehov som resultat av omformingen. De offentlige plassene som blir tatt i bruk av ny aktivitet i næromra det til de eksisterende anleggene, overflyttes til nye anlegg i deler av sentrum som i dag har færre offentlige plasser tilgjengelig. - legge til rette for en utvidelse av parkeringstilbudet i takt med byomformingen/nybyggingen i sentrum. Anleggene samles i mellomstore felles p-anlegg og plasseres i tilknytning til omformingsomra dene etter et mønster som gir god parkeringsdekning i hele sentrum. - erstatte eksisterende bakkeparkering i omra der som blir omformet og plassere disse i de nye større anleggene.» For a lettest kunne oppna disse ma lsettingene sammen med ma lsettingene i eierstrategien, mener Stavanger Parkeringsselskap KF at en delegering av prisfastsettelsen innenfor rammer fastsatt av Stavanger Bystyre er den mest effektive løsningen. Rammene er næremere omtalt i punkt 4. 2

5 BAKGRUNN 2. Bakgrunn Prisen pa parkering har et betydelig etterslep i Stavanger kommune. Som tidligere nevnt ble p- avgiftene sist justert i 2010 og soneparkering i 2004, der prinsippet for prising av soneparkering var selvkost. En sammenlikning mellom de største byene i Norge viser følgende avgiftsbilde i sentrumsnære parkeringshus: BY 1 time 2 time 3 time Stavanger 12,- 12,-/20,- 12,-/20,- Kristiansand (Trekanten) 20,- 25,- 32,- Trondheim (Torget) 24,- 24,- 24,- Bergen (Klostergarasjen) 30,- 30,- 30,- Oslo (Oslo S.) 65,- 65,- 65,- Det har vært utrykt bekymring for at justeringer i p-avgifter vil føre nedgang i sentrumshandel. Undersøkelser viser at de viktigste drivere for handel er forutsigbarhet i a pningstider og attraktive butikker. Det er gjennomført forsøk med gratis parkering i blant annet Kristiansand sentrum, i et forsøk pa a demme opp for handelslekkasjen som har oppsta tt til Sørlandsparken. Resultatet av parkeringsselskapets undersøkelser i forhold til belegg har vist at gratis parkering ikke medfører økt parkeringsbelegg og dermed økt handel. Sentrumsforeningene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø gjennomførte en større undersøkelse om Handlevaner i storbyene med fokus pa transport i perioden 26. februar til 18. mars I undersøkelsen ble det foretatt 2700 intervjuer hvorav 404 av disse ble foretatt i Stavanger-regionen. Figur 1 viser at 20% av befolkningen mener prisen pa parkering og bom har ingen betydning for hvorvidt man velger bil eller ikke. Figur 1 1 : 1 Handlevaner i norske byorma der Fokus pa transport, , Yougov, antall intervjuer 2700, herav 404 i Stavanger og omegn, side 26, Oppdragsgiver sentrumsforeningene i storbyene 3

6 BAKGRUNN Kilde: YouGov Figur 2 viser at betalingsviljen for parkering i Stavanger er høy. 20% av de spurte sier at prisen ikke har noen som helst betydning. 41% sier de vil la bilen sta dersom timeprisen pa parkering er over 40 kroner. Timeprisen i Stavanger Parkering KF sine P-hus varierer fra 5-20 kroner den første timen. Ut fra statistikken over gir det rom for en avgiftsøkning, uten at det skal sla negativt ut for parkeringsbelegget og ikke minst handelen i byen. Figur 2 2 : 2 Handlevaner i norske byorma der Fokus pa transport, , Yougov, antall intervjuer 2700, herav 404 i Stavanger og omegn, side 27, Oppdragsgiver sentrumsforeningene 4

7 BAKGRUNN Kilde: YouGov Boligsoneordningen er en ordning de fleste store byene i Norge har etablert. Hensikten med ordningen er for a opprettholde et godt bomiljø i de sentrumsnære bydelene. Parkeringen er i mange omra der blitt et stort problem ba de for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer pa gater og fortau og det oppsta r lett farlige situasjoner. Sma barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig a komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Forma let med boligsoneparkeringen er a sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset omra de. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Selvkost ved ordningen ble fastsatt til 1488,- i Nye beregninger viser at dette tallet er alt for lavt i forhold til selvkost ti a r senere. En sammenlikning av boligsoneprisene for beboere viser følgende: 5

8 BAKGRUNN BY 1 år Stavanger 1488,- Kristiansand 2040,- Trondheim 4800,- Bergen 3120,- Drammen 3120,- Beboere, næringsdrivende og institusjoner i bygg som er godkjent oppført før bygningsloven av 1965, tra dte i kraft, og ikke siden er ombygget/pa bygget, fa r kjøpe sonekort. Næringsdrivende/institusjoner kan kjøpe kort i boligsonene unntatt sone 01 og ABC kvartalet (sone 08). Firma ma være registrert i Brønnøysund-registeret. Kortet koster kr inkl. mva for første bil og kr ,- inkl. mva for pa følgende bil. Kriteriene for a fa kjøpe soneparkeringskort tildeles kjøretøyer som benyttes i næringen. Priser for næringsdrivende i 5 store byer: BY 1 år bil1/bil2 Stavanger 3720,-/6200,- Kristiansand 4320,-/9540,- Trondheim 15840,- Bergen 8040,- Drammen 8640,- 6

9 DAGENS AVGIFTER 3. Dagens avgifter Sted Dagens minimumspris Dagens makspris Parkeringshus Kr. 5,- per time Kr. 20,- per time Gateparkering Kr. 5,- per time Kr. 45,- per time Årskort parkeringshus Kr ,- per a r Kr ,- per a r Månedskort parkeringshus Kr Kr ,- per ma ned Priser pa sonekort for beboere/institusjoner: Bil ,- per a r Bil 2 og ,- per a r Priser pa sonekort for næringsdrivende: Bil ,- Bil ,- Arbeidskort/gjestekort: 30,- per dag 150,- per uke 7

10 FORSLAG TIL NYE AVGIFTER 4. Forslag til nye avgifter PRINSIPPER Prinsippene for prisfastsettelsen baseres pa parkeringspolitiske ma lsettinger i forhold til eierstrategi, belegg og hensiktsmessighet ut fra plassering og etterspørsel i markedet: Regulering av prisen pa parkering foresla s delegere til styret i Stavanger Parkeringsselskap KF men at dette skjer innenfor intervaller gitt i tabellen nedenfor Stavanger Parkeringsselskap KF ved styret fa r ansvaret med a beslutte hvor mange faste parkeringskort som kan selges og i hvilke anlegg Maksprisen indeksreguleres a rlig pa basis av Statistisk Sentralbyra 12 ma neders konsumprisindeks Sted Ny minimumspris Ny makspris Parkeringshus Kr. 10,- per time Kr. 50,- per time Gateparkering Kr. 10- per time Kr. 60,- per time Årskort parkeringshus Kr ,- per a r Kr ,- per a r Månedskort parkeringshus Kr Kr ,- per ma ned Arbeids-/gjestekort (dagskort) Avgiftsparkering ved automat-/parkometerplass i p-sonene koster kr 10,- pr time og er regulert med max P -tid 2 timer. Dette for a fa rullering pa plassene. Dagskortene er beregnet for ha ndverkere og tilreisende gjester til beboere i sonen og vi ser ikke at det skal være grunn til at prisen skal være sa forskjellig da fordelen med dagskort er at man kan sta utover den maksimale P- tid som er pa avgifts plassene. Vi ser at salget av dagskort øker og prisen er her helt klart avgjørende for fremmedparkering. Beboere kjøper dagskort i mengder nettopp pga prisen. Prisen pa sonekort for beboere bestemmes etter selvkost prinsippet. En ny beregning viser at selvkost for ordningen i dag er 2520,- Priser pa sonekort for beboere: Bil ,- per a r Bil 2 og ,- per a r 8

11 FORSLAG TIL NYE AVGIFTER Priser pa sonekort for næringsdrivende: Bil ,- Arbeidskort næringsdrivende/gjestekort: 100,- per dag 400,- per uke Offentlige institusjoner: Bil ,- per a r 9

12 ANBEFALING - KONKLUSJON 5. Anbefaling - konklusjon Det anbefales at Stavanger Bystyre delegerer prisfastsettelsen til Stavanger Parkeringsselskap KF sitt styre innenfor foresla tte intervallen foresla tt i punkt 4. Begrunnelsen for a delegere parkeringsrelaterte avgifter og tjenester er finner i selskapets eierstrategi av 2010 bestemt av Stavanger Bystyre: a) Stavanger Parkeringsselskap KF skal ha hovedansvaret for a realisere parkeringspolitikken. Foretaket vil derigjennom ogsa være et redskap knyttet til sentrumsutvikling og realisering av transport- og miljøpolitikken. Stavanger Parkeringsselskap KF har sa ledes en viktig funksjon i et byutviklingsperspektiv: Ved a endre fastsettelsen av p-avgifter vil man kunne oppna a : o Øke selskapets evne til a styre trafikkavviklingen i henhold til a na parkeringspolitiske ma l gjennom tilbuds- og etterspørselsstyrt prismodell o Fa muligheten til a justere niva et pa gateparkering i spesielle omra der som best gjøres dersom selskapet har ansvar for prissettingen ba de i p-hus og pa gateplan o Sette selskapet i stand til a foreta grep for a frigjøre parkeringsplasser i pressomra der ved a tilby langtidsparkering pa omra der med mye ledig kapasitet o Sette selskapet i stand til a foreta løpende prisvurderinger og justeringer basert pa faktiske tall og statistikk i henhold til ma lsetting fra eier o Økt forutsigbarhet pa inntektssiden for eier og selskap b) Bystyret fatter endelig vedtak vedrørende oppføring av nye parkeringsanlegg. Stavanger Parkeringsselskap KF har ansvar for a finansiere, oppføre, drifte og vedlikeholde anleggene. Stavanger Parkeringsselskap KF sta r i dag som eier av P-anleggene noe som gjør driften ubyra kratisk og effektiv i forhold til a fa gjennomført oppgraderinger og nødvendig vedlikehold Muligheten for a oppføre a drive nye anlegg øker med større grad av selvbestemmelse i prissettingen av tjenestene Nye anlegg er kostnadskrevende a oppføre og drive Det er et betydelig behov for oppgradering av eldre anlegg noe som lettere gjøres med større forutsigbarhet pa inntektssiden 10

13 ANBEFALING - KONKLUSJON c) Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tra d med parkeringspolitiske ma l, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteomra det. Foretakets tjenesteproduksjon skal være nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig. Selskapet ønsker a investere i nye mer kundevennlige og effektive betalingssystemer, særlig gjelder dette p-hus med bomanlegg Det utvikles stadig ny teknologi som bedrer parkeringsopplevelsen som selskapet bør vurdere ta i bruk Ny teknologi, særlig innenfor IT gjør at flere omra der innen parkeringsdriften og forvaltningen kan effektiviseres gitt nødvendige investeringer d) Stavanger Parkeringsselskap KF forvalter betydelige verdier pa vegne av kommunen. Foretaket skal redusere den økonomiske risikoen for Stavanger kommune gjennom en betryggende økonomistyring. Foretaket skal velge miljøvennlige alternativ ved utskiftinger i bilparken, herunder elektrisitet, biogass, hydrogen mv. Foretaket skal ogsa søke a begrense bruken av kjøretøyene. Stavanger Parkeringsselskap KF driver et stadig økende antall parkeringsanlegg. Foretaket skal ha fokus pa a redusere energibruken i anleggene ved a innføre energieffektive løsninger i nye parkeringsanlegg og gjennomføre energisparende tiltak i eksisterende anlegg. Stavanger kommune har gjennom ulike program og avtaler forpliktet seg til ambisiøse utslippsreduksjoner. Veitransportsektoren sta r for den største andelen av klimagassutslippene i Stavanger. Parkeringspolitikken kan være et viktig virkemiddel for a redusere utslippene gjennom a stimulere til en økning i kollektiv-, gang-, og sykkelreiser. Foretaket skal sa ledes være et virkemiddel i realiseringen av kommunens miljøpolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF skal ogsa pa eget initiativ bidra til a redusere utslipp av klimagasser. Foretaket kan redusere utslipp knyttet til bilkjøring bl.a. ved a sikre framkommelighet og tilgjengelighet samt informasjon om ledige parkeringsplasser. Foretaket skal ogsa legge til rette for en økning i antallet ladepunkter for elbiler i Stavanger. Stavanger Parkeringsselskap KF skal generelt tilstrebe a gjøre virksomheten mest mulig ressurs-, avfalls- og klimavennlig. Foretaket skal bidra til a utvikle tjenester og driftsformer som gir minst mulig ulempe for miljøet og størst mulig gevinst for kommunen, innbyggerne, kunder mv. Ved a prisette foretakets tjenester riktig vil selskapet i større grad være i stand til a : o Oppgradere infrastruktur for lading av el-biler o Selskapet har ga tt til anskaffelse av en el-bil og vil vurdere flere ved utskiftning 11

14 ANBEFALING - KONKLUSJON o o o o To p-anlegg har fa tt installert energieffektive LED-lys og dette ønsker vi a fa gjennomført i flere andre av va re anlegg Stavanger Parkering har investert i nye visningsskilt og ønsker i tillegg a investere i ny teknologi i forhold til a anvise opptatte og ledige plasser i p- anlegg. Selskapet bruker i dag ressurser pa a være miljøvennlig og er sertifisert som Miljøfyrta rn Stavanger Parkering har gitt betydelige bidrag til sykkelsatsing og dette vil kun være mulig med stabile og gode inntekter Det vil være i parkeringsselskapets interesse a optimalisere belegget ut fra hensyn til handel i sentrum. Dette vil være en selvregulerende mekanisme ettersom det er de samme kundene. En dynamisk prismodell for parkeringsavgifter i Stavanger kommune vil kunne bidra til bedre økonomisk resultat for selskap og eier. Parkeringsfasiliteter er en viktig del av helhetsopplevelsen av Stavanger sentrum. Investeringer i nye og bedre betalingsmodeller, oppgraderte og moderniserte parkeringsanlegg er viktige bidrag til denne opplevelsen. I sum mener selskapet at det finnes muligheter til videreutvikling av fremtidsrettede parkeringstjenester med spennende gode løsninger for kundene. 12

15 FORSLAG TIL VEDTAK 6. Forslag til vedtak Det foresla s at Stavanger Bystyre delegerer ansvaret for prisfastsettelsen av parkeringsavgifter til Stavanger Parkeringsselskap KF innenfor avgiftsintervallene angitt i punkt 4. Iverksettelse skjer sa snart som mulig etter at vedtaket er fattet av Stavanger Bystyre. 13