Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune."

Transkript

1 Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Trafikketaten har revidert det gjeldende boligsoneregelverket. Byrådet vedtok å sende forslaget ut på høring i møtet den , sak Høringsrunden er gjennomført i tråd med forvaltningsloven 37. Innkomne høringsuttalelser, i alt 3, er vurdert i Trafikketatens fagnotat datert Etter Trafikketatens mening gir ingen av høringsuttalelsene grunnlag for å anbefale endringer i det forslaget som ble sendt på høring. Trafikketaten har imidlertid på eget initiativ revidert forslaget til ny forskrift på noen punkter i forhold til det forslaget som ble sendt på høring. Endringene er til dels lemping av vilkår og til dels redaksjonelle endringer. Forskriftsforslaget, høringsuttalelsene og endringene er redegjort nærmere for under saksutredning. Resultatet av arbeidet er det foreliggende forslaget om ny lokal "[F]orskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune", hjemlet i vegtrafikkloven 8, jf. 7 og 8 i forskrift om parkeringsregulering og parkeringsgebyr. Den nye forskriften innebærer følgende endringer: - Det utstedes én parkeringstillatelse per boenhet, jf. forskriftens 4, 2.ledd - Boenhet er definert som "enhet som kan brukes som egen bolig, med eget baderom og kjøkken," jf. forskriftens 2, bokstav b - Søker må være bosatt i en boligsone, jf. forskriftens 11, 1. ledd - Parkeringstillatelse tildeles kun biler som er registrert i motorvognregisteret, jf. forskriftens 4, 2. ledd - Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet og den/de sonen(e) den er utstedt for, jf. forskriftens 6 - Kjøretøyet må enten være registrert på søker i motorvognregisteret, eller på annen måte dokumenteres at søker disponerer kjøretøyet, jf. forskriftens 11, 2. ledd - Næringsdrivende med forretningsadresse i boligsone (utenom sone 1) kan tildeles parkeringstillatelse når det foreligger særlige forhold, jf. forskriftens 12 - Kjøretøy til offentlig tjenesteutøvelse i boligsone kan tildeles parkeringstillatelse når det foreligger særlige forhold, jf. forskriftens 13 Bildelering er en ny innretning som det ikke finnes særskilte regler om i gjeldende regelverk. Den lokale forskriften åpner opp for at denne type organisasjoner kan tildeles boligsonekort, jf. forskriftens 14. Bergen kommunen bør ta ansvar for å tilrettelegge for og gi gode rammevilkår til ordninger som bidrar til å redusere antallet biler i sentrale strøk. Byrådet viser til Trafikketatens notat datert og slutter seg i hovedsak til de vurderinger som fremkommer der. 1

2 Byrådet vil imidlertid gjøre noen endringer i forhold til Trafikketatens forslag. Trafikketaten foreslår at det utstedes kun én parkeringstillatelse per boenhet, jf. forskriftens 4, 2.ledd. Byrådet innstiller på at bestemmelsen utvides til maksimalt to parkeringstillatelser per boenhet. En slik utvidelse vil ha særlig ha betydning for husholdninger som av ulike årsaker er nødt å ha to biler. Det kan for eksempel være husholdninger med to privatbiler eller som både har en privat bil og en firmabil til yrkesutøvelse. Forskriften åpner for at parkeringstillatelse kan gis søkere som kan dokumentere at de disponerer kjøretøy registrert på andre enn seg selv i motorvognregistret, f.eks. ved erklæring fra arbeidsgiver, jf. forskriftens 11, 2. ledd. Ved at maksimalt antall parkeringstillatelser utvides fra én til to per boenhet, vil søkere med både privat bil og firmabil kunne få parkeringstillatelse for begge bilene. Endringen fra maks én til to parkeringstillatelser per boenhet, innebærer likevel en innstramming i forhold til gjeldende regelverk. En differanse i pris for parkeringstillatelse til bil nummer 1 og til bil nummer 2, slik at parkeringstillatelse for bil nummer 2 innen samme boenhet vil koste mer, vil også medvirke til at utvidelsen av bestemmelsen vil få begrenset rekkevidde. Prisdifferensiering kan gjøres innenfor rammene av forskriftene 3: " fastsettelse av avgift og avgiftssatser for ulike brukergrupper og boligsoner vedtas av bystyret." Byrådet vil fremme egen sak om takstsystem for denne ordningen innen sommeren. Byrådet anbefaler at forslaget til forskrift vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det tilligger bystyret å fatte vedtak om lokale forskrifter. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Med hjemmel i lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr. 4 8, jf. 7 og 8 i forskrift om parkeringsregulering og parkeringsgebyr vedtas lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune slik det fremkommer i vedlegg A. 2. Forskriften kunngjøres i henhold til lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 og trer i kraft en måned etter kunngjøringen, jf. samme lovs 3. Dato: 17. mars 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Henning Warloe byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: A. Forslag til forskrift med byrådets endringer B. Trafikketatens notat datert med følgende vedlegg: 1. Revidert forslag til Forskrift om avgiftsbelagte boligsoner i Bergen kommune 2. Høringsbrev eksterne parter 3. Høringsbrev interne parter 4. Vedlegg høring: Forslag til Forskrift om avgiftsbelagte boligsoner i Bergen kommune 5. Vedlegg høring: Omtale av vesentlige endringer som følge av forslag til ny lokal boligsoneforskrift 2

3 6. Vedlegg høring: Gjeldende regler for boligsoneparkering i Bergen 7. Høringsinnspill BSBO 8. Høringsinnspill Atle Kårstad, Edvardsens gate 9. Høringsinnspill Svartediket vel 3

4 Saksutredning: Bakgrunn: Gjeldende regler for boligsoneparkering i Bergen ble utarbeidet og vedtatt av styret i daværende Bergen Parkering KF i møte Regelverket er senere revidert ved fire anledninger, sist Det er behov for endringer i regelverket for boligsoneparkering. Gjeldende regelverk hensyntar ikke at antall biler har økt kraftig siden 1985, og med dertil vesentlig større biltetthet. Bergen kommune har i flere år sammen med BIR hatt fokus på fremkommelighet, særlig med tanke på brannbiler. Dagens biltetthet i boligsonene medfører et fremkommelighetsproblem, som i ytterste konsekvens kan få alvorlige følger. Videre er antallet parkeringsplasser på gateplan redusert som følge av omdisponering av areal. I enkelte boligsoner er det knapphet på parkeringsplasser i forhold til antallet søknader om og utstedte tillatelser til beboerparkering. Misforholdet mellom tilgjengelige soneplasser og tildelte parkeringstillatelser medfører større vansker med å finne parkeringsplass for dem som har parkeringstillatelse. Det er derfor behov for en innstramming av regelverket i forhold til hvem som kan tildeles parkeringstillatelse. Flere kommuner har allerede begrenset antallet tillatelser til boligsoneparkering til én per boenhet. Trafikketaten foreslår at lignende begrensning bør innføres i Bergen, ut fra fremkommelighetshensyn og den eksisterende underdekningen på parkeringsplasser på gateplan. Videre mangler gjeldende regelverk entydige regler på en del områder, bl.a. i forhold til nyere innretninger som bildeleringer. Etter trafikketatens mening bør den lokale forskriften åpne opp for at denne type organisasjoner kan tildeles boligsonekort. Bergen kommunen bør ta ansvar for å tilrettelegge for og gi gode rammevilkår til ordninger som bidrar til å redusere antallet biler i sentrale strøk. Forslaget: Forslaget til forskrift er forsøkt bygget opp i tråd med ordinær forskriftsstruktur. Formål og virkeområde er fastsatt i 1. I 2 følger definisjon av sentrale begreper i forskriften. Forslagets 3 er også ny og fastslår at bystyret vedtar "[o]pprettelse, endring og nedleggelse av boligsoneparkering, samt fastsettelse av avgift og avgiftssatser for ulike brukergrupper og boligsoner." Trafikketaten anser det som hensiktsmessig at det i større grad kan vedtas differensierte avgiftssatser og at politisk vedtatte endringer i satsene ikke medfører at det må gjøres endringer i forskriften. Generelle vilkår for tildeling av parkeringstillatelse fremgår av 4. De individuelle vilkårene for tildeling av parkeringstillatelse for ulike grupperinger fremgår av henholdsvis 10 (bosatte), 11 (næringsdrivende), 12 (offentlig tjenesteutøvelse) og 13 (bildelering). I forslagets 4 foreslås det at "[d]et utstedes én parkeringstillatelse per boenhet." Bestemmelsen må sees i sammenheng med 2 b) som definerer «boenhet» som «enhet som kan brukes som egen bolig, med eget baderom og kjøkken». Forslaget innebærer en kraftig innstramming med hensyn til bokollektivers mv. adgang til parkeringstillatelser i boligsone. I forslagets 2, c er bildelering definert som "organisasjoner/virksomheter som retter seg mot allmennheten og tilbyr en felles bilpark med det formål å tilrettelegge for sambruk av kjøretøy." Etter ny bestemmelse i forslagets 14 kan bildelering tildeles parkeringstillatelse. Bestemmelsen er ikke begrenset til dagens mest fremtredende aktør, men vil omfatte også andre aktører som tilbyr lignende ordninger som faller innunder ordlyden, samtidig som kravet om at det må være en "organisasjon/virksomhet" innebærer at sammenslutningen må ha en viss størrelse og styring for å kunne tildeles parkeringskort. Det avgrenses 4

5 mot mindre sammenslutninger uten et formalisert styresystem. Kravet om at organisasjonen "retter seg mot allmennheten" betyr at bildeleløsninger som er reservert for bestemte grupper brukere faller uten for regelen. For å sikre en effektiv saksbehandling ser Trafikketaten for seg en forhåndsgodkjenning av den enkelte organisasjonen/virksomheten for bildeling før tildeling av parkeringstillatelse kan skje. I forslagets 16 er det foreslått en ny regel om klageadgang til Klagenemnden. Trafikketatens vurdering er at bestemmelsen må inntas for å imøtekomme forvaltningslovens regler om klage. Høringsinnspill: Byrådet vedtok å sende forslaget ut på høring i møtet den , sak Gjennomføringen av høringen ble utført av Trafikketaten. Trafikketaten sendte forskriftsforslaget på høring til flere eksterne parter (se adresseliste i vedlegg 2 til fagnotatet) og samtlige byrådsavdelinger den , med uttalefrist Vedlagt høringsbrevet fulgte forslaget til ny forskrift, omtale av vesentlige endringer som følge av forslaget og gjeldende boligsoneregelverk. I tillegg ble høringen annonsert på Kommunetorget den og på Bergen kommunes nettsider. Tre konkrete høringsuttalelser ble levert innen høringsfristens utløp. 1. Atle Kårstad påpeker at boligsoneparkeringsfondets statuetter, medlemmer, regnskap og forvaltning bør være offentlig tilgjengelig på internett. Trafikketaten vurderer at innspillet ikke bør virke inn på innholdet i forskriften, men at vedkommende som forvalter boligsonefondet i kommunen bør informeres om og ta Kårstads innspill til vurdering. 2. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) kom med følgende uttalelse: "Ved etablering av bemannede botiltak i områder med soneparkering vil det være viktig at reglene sikrer mulighet for å etablere parkeringsplasser i samsvar med krav som stilles i byggesak og de behov som vil oppstå som følge av at tiltaket er bemannet med eget personale. Dette for å unngå at gode prosjekter som har høy prioritet mht. å etablere tjenester for kommunens innbyggere ikke vil la seg gjennomføre, fordi det vil være umulig å sikre nødvendig parkeringsbehov ut i fra botiltakets formål, eller de krav som blir stilt i reguleringsplan / byggesak. Slike hensyn kan så langt en kan se sikres innenfor de unntaksbestemmelsene som er inntatt i forslaget til forskrift. Om det likevel bør være klarere uttrykt i saken før forskriften blir vedtatt bør vurderes." Trafikketatens oppfatning er at plan- og bygningsmyndighetenes vurderinger knyttet til parkeringsbehov og krav til parkeringsdekning må gjøres uavhengig av boligsoneordningen. Boligsoneordningen sikrer ikke mulighet for etablering av parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingsprosjekter o.l. Ordningen gir alene de som kvalifiserer til parkeringstillatelse i boligsone et tilbud om rett til å parkere på etablerte og tilgjengelig plasser i sonen, mot betaling. Parkeringsbehov og krav til parkeringsdekning er etter vår oppfatning et annet spørsmål og et spørsmål som må avgjøres på et vesentlig tidligere tidspunkt enn spørsmålet om man er berettiget til parkeringstillatelse etter gjeldende boligsoneregler. 3. Svartediket vel bemerker at: " når det innføres boligsoner i rene boligsoner vil det være en god ide å utstede gratis besøkskort til beboerne for at disse kan brukes av familie og venner som kommer på besøk. Skal et barn besøke sine gamle foreldre 1-2 ganger i uken kan det raskt bli så dyrt at det føles belastende." Trafikketatens oppfatning er at utlevering av gratis besøkskort delvis vil kunne uthule 5

6 boligsoneordningen og dens formål. Besøkende til beboere i boligsone kan i dag kjøpe midlertidige sonekort, med ulik varighet og ulik pris. Besøkende i boligsoner er således tilstrekkelig ivaretatt, og kostnadene ved ordningen er ikke urimelige. Trafikketaten tiltrer ikke forslaget om at det åpnes for utstedelse av gratis besøkskort Endringer i forskriftsforslaget etter høringsrunden: Trafikketaten har på eget initiativ gjort noen endringer i forslaget i forhold til det forslaget som ble sendt på høring. Endringene er til dels lemping av vilkår og til dels av redaksjonell art. 1 Formål og virkeområde Ordlyden i første ledd endres fra "innen et avgrenset geografisk område" til "i nærmere avgrenset område", fordi det er likelydende med hjemmelen i vegtrafikkloven 8. 4 Tildeling av parkeringstillatelser Sammenlignet med bestemmelsen som var på høring foreslår Trafikketaten inntatt et nytt siste ledd, som åpner for tildeling av midlertidige parkeringstillatelser til besøkende, næringsutøvere og offentlige tjenesteutøvere. Ved en inkurie falt dette leddet ut av høringsforslaget, som er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i gjeldende boligsoneregelverks 13 og Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til bosatte Bestemmelsen var inntatt som 10 i høringsutkastet, men utgjør 11 i det reviderte forslaget til forskrift. I forskriftsforslaget som var på høring var det i andre ledd foreslått inntatt en ny bestemmelse om at det ikke utstedes parkeringstillatelse til søker som «disponerer egen parkeringsplass i sonen». Forslaget var begrunnet med et ønske om å begrense antallet parkeringstillatelser i boligsone og i større grad tilrettelegge for at de med reelt behov for parkeringsmulighet på gategrunn sikres en reell parkeringsmulighet. Etter å ha vurdert forslaget på nytt har Trafikketaten kommet til at det anses riktig å frafalle forslaget ut fra rimelighets- og likhetsbetraktninger. Eksempelvis kan tenkes to naboer med samme type eiendommer, hvor den ene av naboene har opparbeidet parkeringsplass på egen grunn og den andre ikke har tatt kostnadene ved slik opparbeidelse. Ved innføring av bestemmelsen ville ikke førstnevnte kvalifisere til parkeringstillatelse i boligsone, grunnet tiltaket på egen eiendom. Naboen ville derimot fått innvilget søknad om parkeringstillatelse. Endringen som nå foreslås medfører alene at andre ledd i 11 utgår, og at utgangspunktet i 4 tredje ledd gjør seg gjeldende; én parkeringstillatelse per boenhet. For øvrig foreslår Trafikketaten at kapittelinndelingen reduseres i forhold til forslaget som ble sendt på høring. Det foreslås nå en kapittelinndeling med generelle bestemmelser (kap. I), spesielle tildelingsvilkår (kap. II) og sanksjoner og klage (kap. III). Den nye kapittelinndelingen innebærer at bestemmelsen om fornyelse og tap av kort naturlig hører innunder det generelle kapittelet. Bestemmelsen er derfor flyttet fra 14 i høringsutkastet til 8 i det endelige utkastet. Det medfører en tilsvarende endring i nummereringen av de påfølgende bestemmelsene. 6

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Adresseliste Trondheim, 28.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5053 Saksbehandler: Nils Kristian Grønvik Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade

Detaljer

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1248 Dato: 26. mai 2015 Vår ref.: 198079 OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer