k a pi t t e lt i t t e l 5 Innhold Forord 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "k a pi t t e lt i t t e l 5 Innhold Forord 15"

Transkript

1 Innhold k a pi t t e lt i t t e l 5 Forord 15 0 Introduksjon Hva handler denne boken om? Steg 1: Marketing program Steg 2: Kundenes bevissthet Steg 3: Markedsprestasjoner Bokens struktur og organisering 32 Noter 35 1 Merkevarehistorie Læringsmål Lang historie Profesjonell merkevarebygging Hva med fremtiden? Oppsummering Hva har vi lært nå? 44 Noter 45 Del 1 Effekter av merkevarer 47 2 Psykologiske effekter av merkeverdi på kundene Læringsmål Introduksjon Effekter på kundene Reduserer risiko Forenkler informasjonsbehandlingen Øker tilfredshet Oppsummering Hva har vi lært nå? 59 Noter 60 3 Effekter av merkeverdi for bedriftene Læringsmål Introduksjon 61

2 6 i n n h o l d 3.3 Prismarginer og konkurransebarrierer Oppnå høyere preferanse og mer lojale kunder Oppnå bedre distribusjon og makt i distribusjonskanalene Oppnå bedre effekt i markedskommunikasjonen Mulighet for attraktive vekststrategier Oppsummering Hva har vi lært nå? 72 Noter 72 4 Verdifastsettelse av merkevarer Læringsmål Introduksjon Merkevarer er strategiske investeringer Verdifastsettelse av merkevarer Kontantstrømmetoden P/E-metoden Regnskapsmetoden Kostnadsmetoden Conjoint-metoden Oppsummering Hva har vi lært nå? 88 Noter 89 Del 2 Posisjon hos kunder og marked 91 Noter 94 5 Kjennskap Læringsmål Introduksjon Merkekjennskap et mentalt ankerpunkt Merkekjennskap bredde Kognitiv kategorisering Kriterier for inndeling Merkekjennskap dybde Uhjulpen kjennskap og fremkalling Fremkalling og gjenkjenning Utvikling av bredde og/eller dybde i merkekjennskap Hvordan bygger vi merkekjennskap? Hvordan måler vi kjennskap? Konsekvenser av merkekjennskap Blokkeringseffekter 116

3 i n n h o l d Blokkering ved læring av ny informasjon Blokkering i valgsituasjoner Oppsummering Hva har vi lært nå? 120 Noter Merkeassosiasjoner ytelsesassosiasjoner og inntrykksassosiasjoner Læringsmål Introduksjon Merkeassosiasjonene kundens kunnskaper om merket Læring av assosiasjoner Hukommelsen spredende aktivering Hvordan assosiasjonsnettverket fungerer Sterke, positive og unike assosiasjoner Sterke assosiasjoner 132 Læringsprosess og informasjonstype 133 Faktorer som kan påvirke styrken til merkeassosiasjoner Positive (fordelaktige) assosiasjoner Unike assosiasjoner Merkets kjerne Merkebyggerens del av merkepyramiden Merkets kjennskap Merkets ytelse Merkets inntrykk 148 Merkets personlighet Oppsummering Hva har vi lært nå? 153 Noter Evalueringer av merket Læringsmål Merkeholdninger Innledende avgrensninger og presiseringer Hvorfor har folk holdninger? Hvorfor skal vi være opptatt av holdninger? Holdningsekstremitet og holdningsstyrke Kundetilfredshet Omdømme Et par nødvendige omdømmepresiseringer Hvor finner vi omdømmet? Hvordan måle og påvirke omdømmet? 173

4 8 i n n h o l d 7.5 Oppsummering Hva har du lært nå? 177 Noter Merkefølelser Læringsmål Har merker følelser? Hva er følelser? Når og hvordan virker følelser i beslutningsprosesser? Hvordan bør merkeeier forholde seg til merkefølelser? Hvilke følelsesresponser er knyttet til det å kjøpe varer/tjenester i kategorien? Hvilke følelser har kundene for de ulike merkene i kategorien? Hvilke følelsestilstander streber kunder etter innenfor din kategori? Oppsummering merkefølelser Hva har du lært nå? 191 Noter Relasjonen mellom kunden og merket Læringsmål Merkerelasjoner i det store bildet Egenskaper ved kunde merkerelasjoner Gjensidighet mellom parter Hvilke formål har relasjoner hvilke funksjoner tjener de for kunden? Flerdimensjonalt innhold 202 Kellers «merkeresonans» toppen av Merkepyramiden 202 Fourniers BRQ-dimensjoner Relasjoner er dynamiske Oppsummering kunde merkerelasjoner Hva har du lært nå? 210 Noter Merkeposisjonering og merkeverdier Læringsmål Introduksjon Merkepyramiden som styringsverktøy for å oppnå en posisjon Merkekonsept merkets grunnleggende profil Det funksjonelle merkekonseptet 218 Introduksjonsstadiet 218 Utviklingsstadiet 218 Forsterkningsstadiet Det symbolske merkekonseptet 221 Introduksjonsstadiet 221

5 i n n h o l d 9 Utviklingsstadiet 223 Forsterkningsstadiet Det opplevelsesbaserte merkekonseptet 224 Introduksjonsstadiet 224 Utviklingsstadiet 224 Forsterkningsstadiet Dynamikken i produktkategorier og utvikling av merkekonsepter Posisjonering en trestegsprosess Referanserammen 228 Målgruppen 229 Når skal merket velges? 231 Konkurransearena hvem konkurrerer merket mot? Likhetspunkter og differensieringspunkter i merkepyramiden Likhetspunkter Differensieringspunkter 236 Merkets nytte for kunden 237 Multiattributtmodellering Hvordan skape en posisjon gjennom differensieringspunkter? 244 Primær- og sekundærassosiasjoner Posisjoneringsstrategier Brukerposisjonering Nytteposisjonering strategier Kjernen i merket og posisjoneringsdokumentet Posisjoneringsdokument Generelle kriterier for valg av posisjonering 257 Vil posisjonen gi tilstrekkelig markedsstørrelse? 258 Hvor sterk er kundens motivasjon bak denne posisjoneringen? 258 Har vi ressurser til å oppnå denne posisjonen? 258 Er produktets attributter og egenskaper i tråd med en slik posisjonering? 259 Er posisjoneringen troverdig? 259 Er posisjonen spesifikk og distinkt? 259 Vil posisjonen kunne beholdes over tid? 259 Gir posisjonen mulighet til å ta ut prispremie? Oppsummering Hva har vi lært nå? 260 Noter 261

6 10 i n n h o l d Del 3 Virkemidler Merkeelementer Læringsmål Introduksjon Persepsjon en sentral psykologisk prosess Ulike typer av merkeelementer Navn Logo Lyd Slagord Merkekarakter Lukt Kriterier for valg av merkeelementer Oppsummering Hva har vi lært nå? 289 Noter Vekststrategier Læringsmål Introduksjon Merkeutvidelser hva er det? Positive effekter av merkeutvidelser 294 Aksept for nye produkter hos salgsleddet 295 Kostnader knyttet til det å utvikle et nytt merke 295 Kostnadene knyttet til det å introdusere et nytt merke 295 Mer effektiv merkekommunikasjon Merkeutvidelser i et strategisk perspektiv Hvordan skal vi vurdere merkeutvidelser? Spørsmål 1 Hva kan merket tilføre utvidelsen? Egenskaper ved mormerket som gir aksept for merkeutvidelser Forhold ved mormerket som kan fremme/hemme aksept for merkeutvidelser 302 Mormerkets grunnkonsept og overføring av assosiasjoner 302 Mormerkets bredde 303 Det negative som kan skje Andre forhold som kan påvirke aksept for merkeutvidelser Spørsmål 2 Hva kan mormerket tilføre utvidelseskategorien? 305 Konkurrenter i utvidelseskategorien 306 Det negative som kan skje 307 Hvor enkelt er det å vurdere produkter i utvidelseskategorien? Kognitiv kategorisering og tilbakeføringseffekter 308

7 i n n h o l d Effekten av positive merkeutvidelser og linjeutvidelser Effekten av negative merkeutvidelser og linjeutvidelser Spørsmål 3 Hva kan merkeutvidelsen tilføre mormerket? 311 Revitalisering og fornying 311 Øke merkets bredde langsiktige muligheter Det triste som ikke skal skje mormerket skades Merkeutvidelser som en del av den langsiktige strategien Merkeutvidelser på kort sikt Merkeutvidelser på lang sikt Vekst gjennom merkesamarbeid merkeallianser Pavlovs hunder Merkeallianser Hovedtyper merkeallianser Effekter av merkeallianser? Rammeverk for ledelse av merkeallianser Intern analyse Ekstern analyse Kreativ kobling Screening Testing av potensielle allianser Implementering Merkeutvidelser versus merkeallianser Oppsummering Hva har vi lært nå? 333 Noter Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen Læringsmål Introduksjon Hva er merkearkitektur? Hvilken funksjon skal merkearkitekturen ha? Branded house Dual branding: subbrands og støttemerker 343 Subbrand 343 Støttemerker (endorser brands) Hva påvirker valg av merkearkitektur? 348 A: Branded house 348 B: Dual branding 349 C: House of brands Hvilken merkearkitektur er best? 350

8 12 i n n h o l d 13.7 Merkesanering 353 Steg 1: Porteføljeanalyse 356 Steg 2: Merkebidragsanalyse 356 Steg 3: Posisjoneringsanalyse 356 Steg 4: Handlingsplan for porteføljen Oppsummering Hva har vi lært nå? 358 Noter Kommunikasjonsplanlegging Læringsmål Introduksjon Grunnleggende premisser Kommunikasjonsplanleggingsprosessen en oversikt Hva er hovedmålsetting og strategiske rammer? Valg av målgruppe Målgruppens beslutningsprosess 372 Hvem inngår i beslutningsenheten? 372 Hvordan forløper beslutningsprosessen? Utvikle kommunikasjonsstrategi 374 Definisjon av kommunikasjonsmål 374 Målformuleringer knyttet til merkets kjennskap 375 Målformuleringer knyttet til merkets ytelse og merkets inntrykk 376 Målformuleringer knyttet til merkevurderinger 377 Målformuleringer knyttet til merkefølelser 378 Målformuleringer knyttet til kunde merkerelasjonen 379 Innspill til budskapselementer Utvikling av mediestrategi 380 Medieegenskaper 382 Medievaner Oppsummering Hva har vi lært nå? 388 Noter Utvikling av kommunikasjonsstrategi Læringsmål Introduksjon Kommunikasjon for å bygge kategori- og merkekjennskap Bygge kategorikjennskap 395 Minne kunden på behovet 396 Selge kategoribehovet 397

9 k a pi t t e lt i t t e l Bygge merkekjennskap Kommunikasjon av merkeytelse og merkeinntrykk Virkemidler for å bygge assosiasjoner om merkeytelse Virkemidler for å bygge assosiasjoner om merkets inntrykk 406 Brukerprofil 406 Merkepersonlighet 408 Kjøps- og brukssituasjon 409 Historie og arv Kommunikasjon knyttet til merkefølelser Koblede og frikoblede følelser Hvilke effekter har humor i reklame? Kommunikasjon for å påvirke merkevurderinger Holdningsdannelse som prosess: The Elaboration Likelihood Model (ELM) Refleksjonssannsynlighet, informasjonstyper og informasjonsroller Nærmere om sentral rute Nærmere om perifer rute Kommunikasjon knyttet til kundetilfredshet og omdømme Oppsummering Hva har vi lært nå? 431 Noter Merkesamarbeid Læringsmål Introduksjon Hva er merkesamarbeid? Grad av samsvar Samsvar og refleksjon Sponsorater Ulike roller i sponsing Produktplasseringer Effekter av merkeplasseringer 450 Effekter på kjennskap 450 Effekter på holdninger 450 Effekter på atferd Hvordan bør man jobbe med produktplasseringer? Oppsummering Hva har vi lært nå? 455 Noter Taktikk og operative tiltak Læringsmål 459

10 14 d e lt i t t e l 17.2 Introduksjon Hva menes med taktiske virkemidler? Taktikk for å bygge kjennskap Vareprat 462 Tvang 463 Fristelse Sosiale medier 466 Relevans og nytte 468 Varighet 468 Dialog Stealth marketing Bygge kunnskap eller påvirke evaluering/følelser Stimulere til kjøp promotions Handelsaktiviteter Butikkaktiviteter Sisteleddsaktiviteter og joint marketing Kundeaktiviteter Sampling Lojalitetsprogrammer Kundekonkurranser Rabattkuponger, tilgift og refusjoner Oppsummering Hva har vi lært nå? 479 Noter 480 Appendiks Merkebygging i praksis 481 Steg 1 Utvikle og beholde en tydelig merkeposisjon 485 Steg 2 Bygge posisjonen gjennom Marketingprogrammet 487 Steg 3 Overvåke merkets posisjon og måle merkets prestasjoner 488 Steg 4 Skape vekst og utvikle merkets verdi 489 Noter 491 Litteratur 492 Stikkordregister 508

MERKEVARELEDELSE. Innholdsfortegnelse. Forord. Kapittel 1 En introduksjon til merkevareledelse og et par hovedmodeller. 1.

MERKEVARELEDELSE. Innholdsfortegnelse. Forord. Kapittel 1 En introduksjon til merkevareledelse og et par hovedmodeller. 1. MERKEVARELEDELSE Innholdsfortegnelse Forord Kapittel 1 En introduksjon til merkevareledelse og et par hovedmodeller 1.1 Merkeverdikjeden 1.2 Merkeverdikjedens oppbygging 1.2.1 Første steg: Marketingprogram

Detaljer

Hvordan koke suppen ned til en spiker?

Hvordan koke suppen ned til en spiker? Hvordan koke suppen ned til en spiker? Kunsten å ta en posisjon Florø, 5. april 2016 Idag snakker vi om: grunnleggende begreper innen merkevarebygging kategori, målgruppe og konkurrenter hva er EFFEKT

Detaljer

Posisjonering. & merkevarebygging. Hva er merkevarebygging og hvordan posisjonere et merke i en ønsket posisjon i kundenes bevisthet?

Posisjonering. & merkevarebygging. Hva er merkevarebygging og hvordan posisjonere et merke i en ønsket posisjon i kundenes bevisthet? Posisjonering & merkevarebygging Hva er merkevarebygging og hvordan posisjonere et merke i en ønsket posisjon i kundenes bevisthet? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: Kunnskapssenteret.om Revisjon: 1.1

Detaljer

Moderne merkevarebygging

Moderne merkevarebygging Moderne merkevarebygging What's great about this country is that America started the tradition where the richest consumers buy essentially the same things as the poorest. You can be watching TV and see

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Merkevareledelse. Obligatorisk innlevering 2 {SMF 1261/SMF1261F} Av Andreas Bolton Seielstad 090513

Høgskolen i Gjøvik. Merkevareledelse. Obligatorisk innlevering 2 {SMF 1261/SMF1261F} Av Andreas Bolton Seielstad 090513 Merkevareledelse Obligatorisk innlevering 2 {SMF 1261/SMF1261F} Av Andreas Bolton Seielstad 090513 En merkeeier har leid deg inn som konsulent. Beskriv nå-situasjonen slik du ser den ut ifra merkevarepyramiden.

Detaljer

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan.

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. 982770 982752 BCR3100 Bacheloroppgave Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Merkebygging av norsk klesdesign

Merkebygging av norsk klesdesign Merkebygging av norsk klesdesign Bacheloroppgave Våren 2011 BRM3 Innleveringsdato: 10. juni 2011 Studentnummer 90027911 og 979477 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen. Markedshøyskolen

Detaljer

Fred Selnes. markedsføringsledelse

Fred Selnes. markedsføringsledelse Fred Selnes Innføring i markedsføringsledelse Oversatt fra engelsk av Bjørnar Magnussen, bearbeidet av forfatteren Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-3210-026-2 Originalens tittel:

Detaljer

Merkesamarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse

Merkesamarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse Kristine Jeanette Vestad Karina Hangerhagen Christine Sagvik Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Merkesamarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Hvilken betydning har merkesamarbeidene for merkevaren H&M?

Hvilken betydning har merkesamarbeidene for merkevaren H&M? Merkesamarbeidets påvirkning på merkevarer 980075 980217 980273 Hvilken betydning har merkesamarbeidene for merkevaren H&M? Bacheloroppgave (BCR3100) Vår 2013 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

Merkeposisjonering av Cocosa kokosolje

Merkeposisjonering av Cocosa kokosolje 983681 BCR3100 BACHELOROPPGAVE VÅREN 2015 Merkeposisjonering av Cocosa kokosolje Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen

HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen Tsar Nikolai (Balik) Norsk røykelaks med russisk image solgt av sveitsere,- med ekstrem fortjeneste 2 Pris

Detaljer

Bli en bedre kursprodusent!

Bli en bedre kursprodusent! Bli en bedre kursprodusent! Kommunikasjon & Markedsføring! Kjetil Aukland BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand Høyskolelektor Markedsføring, Statistikk & Metode PhD kandidat Aalborg

Detaljer

Forord. Kjære leser, Oslo, 27.05.2015. 984060, 984278 og 984109

Forord. Kjære leser, Oslo, 27.05.2015. 984060, 984278 og 984109 Forord Kjære leser, Bacheloroppgaven er skrevet av tre studenter i siste del av studiet ved Markedshøyskolen Campus Kristiania våren 2015. Ideen og inspirasjonen bak oppgaven er hentet fra forskjellige

Detaljer

Hvordan merkevareledelse effektivt blir brukt i oppstartsfasen for økt kjennskap og posisjonering

Hvordan merkevareledelse effektivt blir brukt i oppstartsfasen for økt kjennskap og posisjonering Rekrutterings- og bemanningsbyråer Hvordan merkevareledelse effektivt blir brukt i oppstartsfasen for økt kjennskap og posisjonering BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen våren 2012 Oppgaven er

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Hvordan kan HIT The Gym styrke sin posisjon som et moderne og trendy treningssenter i Trondheim? Eksamenskode og navn: MRK 36901 Bacheloroppgave i markedskommunikasjon

Detaljer

- Merkevarebygging: posisjonering og differensiering -

- Merkevarebygging: posisjonering og differensiering - Lise Marie Witsøe Hanne Wangberg Veimo Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Rikke Remmem Grøvdal - Merkevarebygging: posisjonering og differensiering - MRK3690 Bacheloroppgave i markedskommunikasjon

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Hans Reiten Geir Olsvik Sindre Vold Huus Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Hvordan kan Mercur styrke sin posisjon i Trondheims kjøpesentermarked? Eksamenskode og navn: MRK 36901 Bacheloroppgave i

Detaljer

Gullbelagte kundemagasiner!

Gullbelagte kundemagasiner! Gullbelagte kundemagasiner! I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de

Detaljer

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11

Innhold. 1 Grunnbok i markedsføring 15. 2 Mikromiljøet i bedriftene 47. Forord 11 Innhold Forord 11 1 Grunnbok i markedsføring 15 Markedsføring i hverdagslivet 16 Forandringer i samfunnet påvirker markedsføringen 18 Perspektiver på markedsføring 21 Definisjoner 21 Forskjellige kunder

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Elisabeth Marie Koch Anette Ervig Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Posisjonering av Deli de Luca Trondheim - MRK 36901 - Bachelor i kampanjeutvikling Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI

Detaljer

! Viktigheten av merkevarer i legemiddelbransjen

! Viktigheten av merkevarer i legemiddelbransjen 982763 982696 982681 Viktigheten av merkevarer i legemiddelbransjen En deskriptiv undersøkelse om merkevarebygging i farmasøytisk industri BCR3100 Bacheloroppgave Markedsføring og Salgsledelse Denne oppgaven

Detaljer

Stiftelsen Soria Moria. siv.skard@nhh.no

Stiftelsen Soria Moria. siv.skard@nhh.no Sosiosponsing Stiftelsen Soria Moria 28.10.2010 2010 siv.skard@nhh.no Meny DEL 1 Hva er sosiosponsing? Hvordan er det forskjellig fra andre typer sponsing (idrett) og veldedighet/gaver? DEL2 Vurdering

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Merkevarebygging gjennom sosiale medier

Merkevarebygging gjennom sosiale medier Merkevarebygging gjennom sosiale medier En analyse og sammenligning av Eie Eiendomsmegling av 3 - Hege Kiperberg 2 - Matias Riksheim 5 - Daniel Kendall Skaatan Brand building through social media - An

Detaljer

- Merkevarebygging -

- Merkevarebygging - Guro Hagerup Karoline Kjølberg Trine Skjelstad Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Merkevarebygging - Eksamenskode og navn: MRK 36901 B-oppg i markedskommunikasjon Utleveringsdato: 06.01.2014 Innleveringsdato:

Detaljer

Del I Bedriftsmarkedsføringens rammer og omgivelser. 13

Del I Bedriftsmarkedsføringens rammer og omgivelser. 13 Innhold Innhold 5 Forord... 11 Del I Bedriftsmarkedsføringens rammer og omgivelser. 13 Kapittel 1 Introduksjon til markedsføring på bedriftsmarkedet.. 15 Hva er markedsføring?... 16 Bedriftens orientering

Detaljer

MAM1102 Markedskommunikasjon. Vår 2015

MAM1102 Markedskommunikasjon. Vår 2015 748378 748777 747920 MAM1102 Markedskommunikasjon Hjemmeeksamen gruppe Markedshøyskolen Kommunikasjonskampanje for Kinder Bueno Vår 2015 Denne oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Styrermøte I 08.10.2008

Styrermøte I 08.10.2008 Styrermøte I 08.10.2008 Målsetting Gi dere en dypere forståelse av profileringsarbeid med utgangspunkt i teori om merkevareledelse og praktiske case Hva har vi gjort før? Trinn 1: Situasjonsanalyse - ny

Detaljer

Opplevelser som kreativt og sentralt element i bygging av merkevarer. Roald Lysø Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling VRI Trøndelag

Opplevelser som kreativt og sentralt element i bygging av merkevarer. Roald Lysø Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling VRI Trøndelag Opplevelser som kreativt og sentralt element i bygging av merkevarer Roald Lysø Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling VRI Trøndelag Dette skal vi snakke om Merke og merkevare Hva er opplevelser

Detaljer

ANNE-BRITT GRAN OG SOPHIE HOFPLASS KULTURSPONSING GYLDENDAL AKADEMISK

ANNE-BRITT GRAN OG SOPHIE HOFPLASS KULTURSPONSING GYLDENDAL AKADEMISK ANNE-BRITT GRAN OG SOPHIE HOFPLASS KULTURSPONSING GYLDENDAL AKADEMISK Innhold INNLEDNING 11 Kapitteloverblikk 13 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 17 Kultursponsingens vekst og omfang 17 Politisk korttekst 21 Kultursponsing

Detaljer

Hvordan jobber dere for å nå bedriftens kundegruppe?

Hvordan jobber dere for å nå bedriftens kundegruppe? Intervjuguide Innledende spørsmål: Hvem er dere? Fortell litt om deres bedrift og hva dere jobber med. Spesialfelt? Hva slags virksomhet driver dere med? Hvem er deres hovedkunder? Tema Hovedspørsmål Oppfølgingsspørsmål

Detaljer

29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse. Designstrategi for Cateringfirma

29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse. Designstrategi for Cateringfirma 29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse Designstrategi for Cateringfirma Introduksjon...3 Organisasjonens kjerne...4 Markedet, Konkurrenter og Målgruppen...5 Merkeidentitet...6

Detaljer

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL MERKEVERDI, MERKEUTVIDELSER

Detaljer

forord Oslo 2. november 2007 Anne-Britt Gran og Sophie Hofplass

forord Oslo 2. november 2007 Anne-Britt Gran og Sophie Hofplass Forord Bakgrunnen for denne boken er siviloppgaven til Sophie Hofplass; «Kultursponsing i teori og praksis» (Handelshøyskolen BI/NMH 2000). Hofplass har etter dette arbeidet med kultursponsing i praksis,

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Ove Marius Helø Stene

Ove Marius Helø Stene Konsumenters assosiasjoner til et lokalt nisjeprodukt og mulige implikasjoner for merkevarebygging - eksemplet boknafisk fra Spindaj Masteroppgave i fiskerifag, - studieretning markedsføring (30 stp) Ove

Detaljer

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet Bygger du korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E Vær unik tenk helhet Bedriften som merkevare I mange år har en hel bransje forsøkt å innbille oss at merkevarebygging

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon. Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef

Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon. Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef Hva er hva CSR, sponsing, kommersielle avtaler og kunderelasjoner - CSR Sponsing Kommersielle avtaler Kunderelasjon

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

- Merkesamarbeid en strategi for utviklingen av Hennes & Mauritz

- Merkesamarbeid en strategi for utviklingen av Hennes & Mauritz Navn: Kaia Østbye Andresen : Christine Kvisle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Merkesamarbeid en strategi for utviklingen av Hennes & Mauritz Innleveringsdato: 10.06.2010 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

CARAT - REDEFINING MEDIA

CARAT - REDEFINING MEDIA CARAT - REDEFINING MEDIA AGENDA Hvordan jobber egentlig mediebyråene? Hva er utfordringene i forhold til å integrere spons og event på en bedre måte hos mediebyråene? 8 MILLIARDER REKLAMEKRONER GÅR GJENNOM

Detaljer

God match? Passer bedrift og sponsorobjektet sammen?

God match? Passer bedrift og sponsorobjektet sammen? God match? Passer bedrift og sponsorobjektet sammen? Oslo, 2. juni 2015 Tony Apéria, Nordic Brand / Stockholm Business School Nils Apeland, Bedre Kommunikasjon / Markedshøyskolen 1 Nordic Brand Academy

Detaljer

Merkebygging av Synsam

Merkebygging av Synsam Merkebygging av Synsam Bacheloroppgave av 979595 og 979605 Markedsføring og Salgsledelse Markedshøyskolen Innleveringsdato: 01.06.2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

B AND FRAME CREATING WINNERS VÆR UNIK TENK HELHET KONKURRANSESTRATEGI OG MERKEVARELEDELSE I ET KONSOLIDERT MARKED

B AND FRAME CREATING WINNERS VÆR UNIK TENK HELHET KONKURRANSESTRATEGI OG MERKEVARELEDELSE I ET KONSOLIDERT MARKED BAND FRAME CREATING WINNERS VÆR UNIK TENK HELHET KONKURRANSESTRATEGI OG MERKEVARELEDELSE I ET KONSOLIDERT MARKED HVA GJØR VI? Band Frame bistår virksomheter i konkurranseutsatte markeder med å utvikle

Detaljer

Bacheloroppgave 2011

Bacheloroppgave 2011 Bacheloroppgave 2011 Hvilke verdier burde Norge satse på for å bli en sterk merkevare i Kina? 36011007 / 36000561 / 35071503 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Bachelor i Markedsføring med spesialisering i DIP 9803 Merkevarebygging

Bachelor i Markedsføring med spesialisering i DIP 9803 Merkevarebygging Anders Bro Anders Bøen Gravdal Christian Amundsen Mevold Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Bachelor i Markedsføring med spesialisering i DIP 9803 Merkevarebygging Merkevarebygging som verktøy for

Detaljer

«Hvilken posisjon har Kosmorama i målgruppens bevissthet?»

«Hvilken posisjon har Kosmorama i målgruppens bevissthet?» Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Ragnhild D.Rokstad Line B. Holm Monica Næss «Hvilken posisjon har Kosmorama i målgruppens bevissthet?» MRK 36901 Bachelor i kampanjeutvikling Utleveringsdato: Semesterstart

Detaljer

"Grøntprodusenten som markedsfører: kjent eller ukjent rolle. - Et merkevareperspektiv - Erik Mehl, Høyskolelektor Markedshøyskolen

Grøntprodusenten som markedsfører: kjent eller ukjent rolle. - Et merkevareperspektiv - Erik Mehl, Høyskolelektor Markedshøyskolen "Grøntprodusenten som markedsfører: kjent eller ukjent rolle. - Et merkevareperspektiv - Erik Mehl, Høyskolelektor Markedshøyskolen Kort om meg Høyskolelektor ved Markedshøyskolen og doktorgradsstudent

Detaljer

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Agenda 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? 1 2 Hva er design? 3 Men også. 4 5 Bedriften har ca 40 ansatte 6 x Definisjoner på design

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Studentnummer: 979729, 979794, 1576 Bacheloroppgave BAC3100 Reklame og Merkebygging Markedshøyskolen - Våren 2012 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Morten Smidesang. Masteroppgave i økonomi og administrasjon. Studieretning markedsføring og strategi. 30 Studiepoeng. Handelshøgskolen i Tromsø

Morten Smidesang. Masteroppgave i økonomi og administrasjon. Studieretning markedsføring og strategi. 30 Studiepoeng. Handelshøgskolen i Tromsø Merkeimage; en studie av norske ungdommers oppfatning av merket Moods of Norway av Morten Smidesang Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning markedsføring og strategi 30 Studiepoeng Handelshøgskolen

Detaljer

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI av Beate Therese

Detaljer

Bacheloroppgave. ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Posisjonering og merkebygging av Markedshøyskolen

Bacheloroppgave. ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Posisjonering og merkebygging av Markedshøyskolen Studentnummer: 36017651 36012476 90057210 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Posisjonering og merkebygging av Markedshøyskolen Innleveringsdato: 10.06.11 Denne oppgaven er gjennomført

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Tonje Raknes Sætnan Siri Ravlosve Moxness Malin Anna Friman Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Posisjonering av Mercursenteret - MRK 36901 - Bacheloroppgave i markedskommunikasjon Innlevering: 06.06.2013

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Merkeutvidelser: tre spørsmål som bør stilles

Merkeutvidelser: tre spørsmål som bør stilles 0000 Magma 2004-05+06.book Page 37 Monday, November 15, 2004 10:05 AM FAGARTIKKEL Lars E. Olsen og Leif E. Hem Merkeutvidelser: tre spørsmål som bør stilles Lars E. Olsen er siviløkonom fra NHH og Executive

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. -Produktplassering- Innleveringsdato: 12.06.2009. Studiested: BI Trondheim. Studium: Markedskommunikasjon

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. -Produktplassering- Innleveringsdato: 12.06.2009. Studiested: BI Trondheim. Studium: Markedskommunikasjon Morten Hegdal Christian Heger Kristin Wikstrøm Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI -Produktplassering- Innleveringsdato: 12.06.2009 Studiested: BI Trondheim Studium: Markedskommunikasjon Denne oppgaven

Detaljer

En innføring i Content Marketing (innholdsmarkedsføring)

En innføring i Content Marketing (innholdsmarkedsføring) En innføring i Content Marketing (innholdsmarkedsføring) Kapittel 1 - Hva er Content Marketing (innholdsmarkedsføring)? Content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant

Detaljer

Mellomledelse. Hvorfor ikke alt blir som planlagt. www.nhh.no. ole.hope@nhh.no 04.10.11

Mellomledelse. Hvorfor ikke alt blir som planlagt. www.nhh.no. ole.hope@nhh.no 04.10.11 Mellomledelse Hvorfor ikke alt blir som planlagt ole.hope@nhh.no 04.10.11 www.nhh.no Agenda Strategifaglig bakteppe «Strategy As Practice» Hva er en mellomleder Strategisk endring hvorfor ikke alt blir

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Merkevarebygging som vekststrategi

Merkevarebygging som vekststrategi Merkevarebygging som vekststrategi Analyse Posisjonering og merkevare Kommunikasjon Program Kort om merkevarebygging Merkevarebygging som vekststrategi: Veien fra 0 6l 12 millioner på 12 måneder Noen

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013.

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge Agenda Generelt om HR 15.15-16.30 Hva er HR/HRM? - Endring av HR-funksjonen - Forskjellige HRroller/kompetanser

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand PhD kandidat - Aalborg

Detaljer

anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen?

anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen? anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen? anfo merkevareskole 2010 Programmet vil gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, case løsninger og praktiske diskusjoner/problemløsning.

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

Innhold DEL I LEDELSE... 35

Innhold DEL I LEDELSE... 35 Innhold Innledning... 15 Introduksjon... 15 En virksomhets utvikling... 15 Daglig drift og produksjon... 16 Kunde og marked... 17 Organisering, administrasjon og HR... 17 Økonomi og finans... 18 Ledelse

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

!"##$%&' ()' *+,!-%' !"#$"%&'()#**+$*" &,"-&'%#.#("/0'" 12$$#".'+%%#'"

!##$%&' ()' *+,!-%' !#$%&'()#**+$* &,-&'%#.#(/0' 12$$#.'+%%#' !"##$%&' ()' *+,!-%'!./012.2/33145'!"#$%"&%'!"#$("#)' ' 6227181492:;

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL MERKEVERDI, MERKEUTVIDELSER

Detaljer

En tilstedeværelse i sosiale medier er ikke gratis. Det krever folk Det krever teknologi Det krever kunnskap Det koster tid

En tilstedeværelse i sosiale medier er ikke gratis. Det krever folk Det krever teknologi Det krever kunnskap Det koster tid En tilstedeværelse i sosiale medier er ikke gratis Det krever folk Det krever teknologi Det krever kunnskap Det koster tid Det mest spurte spørsmålet er.. "HVILKEN ROI HAR SOSIALE MEDIER?" Dette har gitt

Detaljer

Dinosaurene lever! Hvorfor klassisk merkevarestrategi er gyldig i den digitale tid. Adrian Peretz, PhD Førsteamanuensis

Dinosaurene lever! Hvorfor klassisk merkevarestrategi er gyldig i den digitale tid. Adrian Peretz, PhD Førsteamanuensis Dinosaurene lever! Hvorfor klassisk merkevarestrategi er gyldig i den digitale tid Adrian Peretz, PhD Førsteamanuensis Merkevarestrategi i den digitale tidsalder Hva er endret? Er det noe som er endret?

Detaljer

Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo Petter A. Knudsen Medvind Personal AS

Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo Petter A. Knudsen Medvind Personal AS Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo 3.3.2015 Petter A. Knudsen Medvind Personal AS Jeg en merkevare? Hensikten med merkevarebygging: Skape bestemte

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

Merkearkitektur: relasjoner og sammenhenger i merkeporteføljen

Merkearkitektur: relasjoner og sammenhenger i merkeporteføljen 0000 Magma 2004-05+06.book Page 24 Monday, November 15, 2004 10:04 AM FAGARTIKKEL Lars E. Olsen Merkearkitektur: relasjoner og sammenhenger i merkeporteføljen Lars E. Olsen er siviløkonom fra NHH og Executive

Detaljer

Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon

Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon Dagens utfordring og filosofien bak Censydiam : Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17. 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21

Innholdsfortegnelse. Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17. 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21 Innledning...15 Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21 Organisasjonslæring som den lærende organisasjon...25 Dobbeltkretslæring...26 Den

Detaljer

INNHOLD FORORD Kapittel 1 STYRELEDELSE: FRA CORPORATE GOVERNANCE TIL. Kapittel 2 STYRETS OPPGAVER: FRA KONTROLL TIL VERDISKAPING...

INNHOLD FORORD Kapittel 1 STYRELEDELSE: FRA CORPORATE GOVERNANCE TIL. Kapittel 2 STYRETS OPPGAVER: FRA KONTROLL TIL VERDISKAPING... INNHOLD FORORD... 7 Kapittel 1 STYRELEDELSE: FRA CORPORATE GOVERNANCE TIL DEN MENNESKELIGE SIDEN VED STYREARBEID... 17 1.1 Introduksjon... 18 1.2 Hva skiller styreledelse fra annen type ledelse?... 18

Detaljer

Merkevarens betydning for valg av kaffebar. Bacheloroppgave BCR Bachelor i Markedsføring Vår 2014

Merkevarens betydning for valg av kaffebar. Bacheloroppgave BCR Bachelor i Markedsføring Vår 2014 982443 982898 982415 Merkevarens betydning for valg av kaffebar Bacheloroppgave BCR 3100 Bachelor i Markedsføring 2011-2014 Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Merkevarebygging/ branding av Fotterapeuten 1330 1430 1445-1530

Merkevarebygging/ branding av Fotterapeuten 1330 1430 1445-1530 Merkevarebygging/ branding av Fotterapeuten 1330 1430 1445-1530 Jørn-Gunnar Jacobsen (50) Salgsdirektør i Nortura (Gilde/Prior) fra 15 juni 09. Utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Forsvaret. Fra 2001

Detaljer

GLASS THOMSEN EN VURDERING AV MERKENAVNETS VERDI OG IMAGE

GLASS THOMSEN EN VURDERING AV MERKENAVNETS VERDI OG IMAGE NORGES HANDELSHØYSKOLE Oslo, Vinteren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Strategi, Organisasjon og Ledelse Veiledere: Professor Herbjørn Nysveen og professor Helge Thorbjørnsen GLASS THOMSEN

Detaljer

Kjøpsatferd - det individuelle marked. Markedsføringsledelse Kapittel 7 Foreleser: Arne Stokke Johnsen

Kjøpsatferd - det individuelle marked. Markedsføringsledelse Kapittel 7 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Kjøpsatferd - det individuelle marked Markedsføringsledelse Kapittel 7 Foreleser: Arne Stokke Johnsen Mål for kapitlet Få bedre innsikt i forbrukeres atferd ved kjøp av varer og tjenester Bli kjent med

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer