k a pi t t e lt i t t e l 5 Innhold Forord 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "k a pi t t e lt i t t e l 5 Innhold Forord 15"

Transkript

1 Innhold k a pi t t e lt i t t e l 5 Forord 15 0 Introduksjon Hva handler denne boken om? Steg 1: Marketing program Steg 2: Kundenes bevissthet Steg 3: Markedsprestasjoner Bokens struktur og organisering 32 Noter 35 1 Merkevarehistorie Læringsmål Lang historie Profesjonell merkevarebygging Hva med fremtiden? Oppsummering Hva har vi lært nå? 44 Noter 45 Del 1 Effekter av merkevarer 47 2 Psykologiske effekter av merkeverdi på kundene Læringsmål Introduksjon Effekter på kundene Reduserer risiko Forenkler informasjonsbehandlingen Øker tilfredshet Oppsummering Hva har vi lært nå? 59 Noter 60 3 Effekter av merkeverdi for bedriftene Læringsmål Introduksjon 61

2 6 i n n h o l d 3.3 Prismarginer og konkurransebarrierer Oppnå høyere preferanse og mer lojale kunder Oppnå bedre distribusjon og makt i distribusjonskanalene Oppnå bedre effekt i markedskommunikasjonen Mulighet for attraktive vekststrategier Oppsummering Hva har vi lært nå? 72 Noter 72 4 Verdifastsettelse av merkevarer Læringsmål Introduksjon Merkevarer er strategiske investeringer Verdifastsettelse av merkevarer Kontantstrømmetoden P/E-metoden Regnskapsmetoden Kostnadsmetoden Conjoint-metoden Oppsummering Hva har vi lært nå? 88 Noter 89 Del 2 Posisjon hos kunder og marked 91 Noter 94 5 Kjennskap Læringsmål Introduksjon Merkekjennskap et mentalt ankerpunkt Merkekjennskap bredde Kognitiv kategorisering Kriterier for inndeling Merkekjennskap dybde Uhjulpen kjennskap og fremkalling Fremkalling og gjenkjenning Utvikling av bredde og/eller dybde i merkekjennskap Hvordan bygger vi merkekjennskap? Hvordan måler vi kjennskap? Konsekvenser av merkekjennskap Blokkeringseffekter 116

3 i n n h o l d Blokkering ved læring av ny informasjon Blokkering i valgsituasjoner Oppsummering Hva har vi lært nå? 120 Noter Merkeassosiasjoner ytelsesassosiasjoner og inntrykksassosiasjoner Læringsmål Introduksjon Merkeassosiasjonene kundens kunnskaper om merket Læring av assosiasjoner Hukommelsen spredende aktivering Hvordan assosiasjonsnettverket fungerer Sterke, positive og unike assosiasjoner Sterke assosiasjoner 132 Læringsprosess og informasjonstype 133 Faktorer som kan påvirke styrken til merkeassosiasjoner Positive (fordelaktige) assosiasjoner Unike assosiasjoner Merkets kjerne Merkebyggerens del av merkepyramiden Merkets kjennskap Merkets ytelse Merkets inntrykk 148 Merkets personlighet Oppsummering Hva har vi lært nå? 153 Noter Evalueringer av merket Læringsmål Merkeholdninger Innledende avgrensninger og presiseringer Hvorfor har folk holdninger? Hvorfor skal vi være opptatt av holdninger? Holdningsekstremitet og holdningsstyrke Kundetilfredshet Omdømme Et par nødvendige omdømmepresiseringer Hvor finner vi omdømmet? Hvordan måle og påvirke omdømmet? 173

4 8 i n n h o l d 7.5 Oppsummering Hva har du lært nå? 177 Noter Merkefølelser Læringsmål Har merker følelser? Hva er følelser? Når og hvordan virker følelser i beslutningsprosesser? Hvordan bør merkeeier forholde seg til merkefølelser? Hvilke følelsesresponser er knyttet til det å kjøpe varer/tjenester i kategorien? Hvilke følelser har kundene for de ulike merkene i kategorien? Hvilke følelsestilstander streber kunder etter innenfor din kategori? Oppsummering merkefølelser Hva har du lært nå? 191 Noter Relasjonen mellom kunden og merket Læringsmål Merkerelasjoner i det store bildet Egenskaper ved kunde merkerelasjoner Gjensidighet mellom parter Hvilke formål har relasjoner hvilke funksjoner tjener de for kunden? Flerdimensjonalt innhold 202 Kellers «merkeresonans» toppen av Merkepyramiden 202 Fourniers BRQ-dimensjoner Relasjoner er dynamiske Oppsummering kunde merkerelasjoner Hva har du lært nå? 210 Noter Merkeposisjonering og merkeverdier Læringsmål Introduksjon Merkepyramiden som styringsverktøy for å oppnå en posisjon Merkekonsept merkets grunnleggende profil Det funksjonelle merkekonseptet 218 Introduksjonsstadiet 218 Utviklingsstadiet 218 Forsterkningsstadiet Det symbolske merkekonseptet 221 Introduksjonsstadiet 221

5 i n n h o l d 9 Utviklingsstadiet 223 Forsterkningsstadiet Det opplevelsesbaserte merkekonseptet 224 Introduksjonsstadiet 224 Utviklingsstadiet 224 Forsterkningsstadiet Dynamikken i produktkategorier og utvikling av merkekonsepter Posisjonering en trestegsprosess Referanserammen 228 Målgruppen 229 Når skal merket velges? 231 Konkurransearena hvem konkurrerer merket mot? Likhetspunkter og differensieringspunkter i merkepyramiden Likhetspunkter Differensieringspunkter 236 Merkets nytte for kunden 237 Multiattributtmodellering Hvordan skape en posisjon gjennom differensieringspunkter? 244 Primær- og sekundærassosiasjoner Posisjoneringsstrategier Brukerposisjonering Nytteposisjonering strategier Kjernen i merket og posisjoneringsdokumentet Posisjoneringsdokument Generelle kriterier for valg av posisjonering 257 Vil posisjonen gi tilstrekkelig markedsstørrelse? 258 Hvor sterk er kundens motivasjon bak denne posisjoneringen? 258 Har vi ressurser til å oppnå denne posisjonen? 258 Er produktets attributter og egenskaper i tråd med en slik posisjonering? 259 Er posisjoneringen troverdig? 259 Er posisjonen spesifikk og distinkt? 259 Vil posisjonen kunne beholdes over tid? 259 Gir posisjonen mulighet til å ta ut prispremie? Oppsummering Hva har vi lært nå? 260 Noter 261

6 10 i n n h o l d Del 3 Virkemidler Merkeelementer Læringsmål Introduksjon Persepsjon en sentral psykologisk prosess Ulike typer av merkeelementer Navn Logo Lyd Slagord Merkekarakter Lukt Kriterier for valg av merkeelementer Oppsummering Hva har vi lært nå? 289 Noter Vekststrategier Læringsmål Introduksjon Merkeutvidelser hva er det? Positive effekter av merkeutvidelser 294 Aksept for nye produkter hos salgsleddet 295 Kostnader knyttet til det å utvikle et nytt merke 295 Kostnadene knyttet til det å introdusere et nytt merke 295 Mer effektiv merkekommunikasjon Merkeutvidelser i et strategisk perspektiv Hvordan skal vi vurdere merkeutvidelser? Spørsmål 1 Hva kan merket tilføre utvidelsen? Egenskaper ved mormerket som gir aksept for merkeutvidelser Forhold ved mormerket som kan fremme/hemme aksept for merkeutvidelser 302 Mormerkets grunnkonsept og overføring av assosiasjoner 302 Mormerkets bredde 303 Det negative som kan skje Andre forhold som kan påvirke aksept for merkeutvidelser Spørsmål 2 Hva kan mormerket tilføre utvidelseskategorien? 305 Konkurrenter i utvidelseskategorien 306 Det negative som kan skje 307 Hvor enkelt er det å vurdere produkter i utvidelseskategorien? Kognitiv kategorisering og tilbakeføringseffekter 308

7 i n n h o l d Effekten av positive merkeutvidelser og linjeutvidelser Effekten av negative merkeutvidelser og linjeutvidelser Spørsmål 3 Hva kan merkeutvidelsen tilføre mormerket? 311 Revitalisering og fornying 311 Øke merkets bredde langsiktige muligheter Det triste som ikke skal skje mormerket skades Merkeutvidelser som en del av den langsiktige strategien Merkeutvidelser på kort sikt Merkeutvidelser på lang sikt Vekst gjennom merkesamarbeid merkeallianser Pavlovs hunder Merkeallianser Hovedtyper merkeallianser Effekter av merkeallianser? Rammeverk for ledelse av merkeallianser Intern analyse Ekstern analyse Kreativ kobling Screening Testing av potensielle allianser Implementering Merkeutvidelser versus merkeallianser Oppsummering Hva har vi lært nå? 333 Noter Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen Læringsmål Introduksjon Hva er merkearkitektur? Hvilken funksjon skal merkearkitekturen ha? Branded house Dual branding: subbrands og støttemerker 343 Subbrand 343 Støttemerker (endorser brands) Hva påvirker valg av merkearkitektur? 348 A: Branded house 348 B: Dual branding 349 C: House of brands Hvilken merkearkitektur er best? 350

8 12 i n n h o l d 13.7 Merkesanering 353 Steg 1: Porteføljeanalyse 356 Steg 2: Merkebidragsanalyse 356 Steg 3: Posisjoneringsanalyse 356 Steg 4: Handlingsplan for porteføljen Oppsummering Hva har vi lært nå? 358 Noter Kommunikasjonsplanlegging Læringsmål Introduksjon Grunnleggende premisser Kommunikasjonsplanleggingsprosessen en oversikt Hva er hovedmålsetting og strategiske rammer? Valg av målgruppe Målgruppens beslutningsprosess 372 Hvem inngår i beslutningsenheten? 372 Hvordan forløper beslutningsprosessen? Utvikle kommunikasjonsstrategi 374 Definisjon av kommunikasjonsmål 374 Målformuleringer knyttet til merkets kjennskap 375 Målformuleringer knyttet til merkets ytelse og merkets inntrykk 376 Målformuleringer knyttet til merkevurderinger 377 Målformuleringer knyttet til merkefølelser 378 Målformuleringer knyttet til kunde merkerelasjonen 379 Innspill til budskapselementer Utvikling av mediestrategi 380 Medieegenskaper 382 Medievaner Oppsummering Hva har vi lært nå? 388 Noter Utvikling av kommunikasjonsstrategi Læringsmål Introduksjon Kommunikasjon for å bygge kategori- og merkekjennskap Bygge kategorikjennskap 395 Minne kunden på behovet 396 Selge kategoribehovet 397

9 k a pi t t e lt i t t e l Bygge merkekjennskap Kommunikasjon av merkeytelse og merkeinntrykk Virkemidler for å bygge assosiasjoner om merkeytelse Virkemidler for å bygge assosiasjoner om merkets inntrykk 406 Brukerprofil 406 Merkepersonlighet 408 Kjøps- og brukssituasjon 409 Historie og arv Kommunikasjon knyttet til merkefølelser Koblede og frikoblede følelser Hvilke effekter har humor i reklame? Kommunikasjon for å påvirke merkevurderinger Holdningsdannelse som prosess: The Elaboration Likelihood Model (ELM) Refleksjonssannsynlighet, informasjonstyper og informasjonsroller Nærmere om sentral rute Nærmere om perifer rute Kommunikasjon knyttet til kundetilfredshet og omdømme Oppsummering Hva har vi lært nå? 431 Noter Merkesamarbeid Læringsmål Introduksjon Hva er merkesamarbeid? Grad av samsvar Samsvar og refleksjon Sponsorater Ulike roller i sponsing Produktplasseringer Effekter av merkeplasseringer 450 Effekter på kjennskap 450 Effekter på holdninger 450 Effekter på atferd Hvordan bør man jobbe med produktplasseringer? Oppsummering Hva har vi lært nå? 455 Noter Taktikk og operative tiltak Læringsmål 459

10 14 d e lt i t t e l 17.2 Introduksjon Hva menes med taktiske virkemidler? Taktikk for å bygge kjennskap Vareprat 462 Tvang 463 Fristelse Sosiale medier 466 Relevans og nytte 468 Varighet 468 Dialog Stealth marketing Bygge kunnskap eller påvirke evaluering/følelser Stimulere til kjøp promotions Handelsaktiviteter Butikkaktiviteter Sisteleddsaktiviteter og joint marketing Kundeaktiviteter Sampling Lojalitetsprogrammer Kundekonkurranser Rabattkuponger, tilgift og refusjoner Oppsummering Hva har vi lært nå? 479 Noter 480 Appendiks Merkebygging i praksis 481 Steg 1 Utvikle og beholde en tydelig merkeposisjon 485 Steg 2 Bygge posisjonen gjennom Marketingprogrammet 487 Steg 3 Overvåke merkets posisjon og måle merkets prestasjoner 488 Steg 4 Skape vekst og utvikle merkets verdi 489 Noter 491 Litteratur 492 Stikkordregister 508

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan.

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. 982770 982752 BCR3100 Bacheloroppgave Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

- Merkevarebygging: posisjonering og differensiering -

- Merkevarebygging: posisjonering og differensiering - Lise Marie Witsøe Hanne Wangberg Veimo Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Rikke Remmem Grøvdal - Merkevarebygging: posisjonering og differensiering - MRK3690 Bacheloroppgave i markedskommunikasjon

Detaljer

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranseanalyse Veileder: Førsteamanuensis Einar Breivik TELENOR MOBIL MERKEVERDI, MERKEUTVIDELSER

Detaljer

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Studentnummer: 979729, 979794, 1576 Bacheloroppgave BAC3100 Reklame og Merkebygging Markedshøyskolen - Våren 2012 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI av Beate Therese

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram BCR3100 Bacheloroppgave våren 2013 Markedshøyskolen Student nummer 980089 980155 En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram Denne

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Forord. Bacheloroppgave 2011

Forord. Bacheloroppgave 2011 Bacheloroppgave 2011 Forord Vi er to kvinnelige studenter som er i ferd med å gjennomføre vår bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg. I samarbeid med Kongsberg

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I MARKEDSFØRING

BACHELOROPPGAVE I MARKEDSFØRING 982828 982544 982362 BACHELOROPPGAVE I MARKEDSFØRING BCR 3100 - En studie av viral markedsføring VÅR 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

Hvor sterk er merkevaren Telenor?

Hvor sterk er merkevaren Telenor? Hvor sterk er merkevaren Telenor? En sammenligning av kjennskap og assosiasjoner av 25 Morten Johnstad 38 Peder Lem How strong is the Telenor brand? A comparative investigation of brand knowledge and associations

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet Bygger du korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E Vær unik tenk helhet Bedriften som merkevare I mange år har en hel bransje forsøkt å innbille oss at merkevarebygging

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

BRUK AV MILJØMERKING INNEN NORSK MARIN SEKTOR:

BRUK AV MILJØMERKING INNEN NORSK MARIN SEKTOR: BRUK AV MILJØMERKING INNEN NORSK MARIN SEKTOR: HVILKE UTFORDRINGER KAN ERFARES NÅR MARKEDSBASERTE ORDNINGER, SOM MARINE STEWARDSHIP COUNCIL ØNSKER ØKT INNFLYTELSE VERSUS TRADISJONELL STATLIG RESSURSFORVALTNING?

Detaljer

Gullbelagte kundemagasiner!

Gullbelagte kundemagasiner! Gullbelagte kundemagasiner! I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de

Detaljer

SUBSTANS OG FREMTREDEN I POLITIET

SUBSTANS OG FREMTREDEN I POLITIET SUBSTANS OG FREMTREDEN I POLITIET Bacheloroppgave av 979754 979758 979917 Bachelor i Reklame og merkevarebygging Markedshøyskolen 1. juni 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 982932 982705 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 Hvordan kan en bedrift som markedsfører kosmetikk rettet mot kvinnelige studenter mellom 20-25 år, oppnå et mer effektivt

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, 16. JUNI 2009 NHHs OMDØMME Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen Masterutredning ved Institutt

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer